Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG."

Transkript

1 Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien Oslo Poststed P.b Sentrum 0107 Oslo Telefon Telefaks Internett Kontaktperson Jonny Danielsson Utarbeidet av Jonny Danielsson Nødtelefon Beredskapsvakt: Giftinformasjonen: Viktigste faremomenter Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Helsefare: Langvarig utsettelse for damp/tåke konsentrasjoner over grenseverdien kan forårsake hodepine, svimmelhet, kvalme, kvelning, forgiftning, bevisstløshet og død. Kan forårsake forfrysninger p.g.a. lavt kokepunkt. Sikkerhetsaspekter: Ekstremt brannfarlig flytende gass. Dampen er tyngre enn luft, spres langs gulv og jord. Mulighet for antennelse andre steder. 3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Nr Komponentnavn EINECS nr. CAS-nr. Innhold (vekt %) FH/FB/FM R-setninger 1 Propan F+, R12 2 Butan F+, R12 3 1,3-butadien <0.1 F+,R12, R45, R46 4 Metanol T, F, R11, R23/24/25, R39/23/24/25 5 Dimethylsulphide 6 Tertiobutylmercaptan FH/FB/FM < 0.01 < 0.01 F, R11 F, Xi, R11 - R43 T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

2 Sid 2 (8) Komponentkommentarer: Blanding av hydrokarboner, som overveiende består av propan, samt litt C4 og høyere hydrokarboner. Svovel, hydrogensulfid og mercaptaner kan være til stede i lave konsentrasjoner. Kan også inneholde et eller flere av følgende additiver: Luktstoffer (normalt vigileak) og avisningsmiddel (metanol). 1,3 butadien, som er klassifisert med Kreft 2, kan være til stede i konsentrasjoner under 0,1 % m/m. Se kap. 16 for ordlyden på R-setninger brukt over. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Forventes ikke å gi anledning til akutt fare under normal bruk. Langvarig utsettelse for konsentrasjoner over grenseverdien kan forårsake: Nedsatt dømmekraft, hodepine, svimmelhet, kvalme, irritasjon av øyne og åndedrettsorganer, hjerte-uregelmessigheter, krampetrekninger, kvelning, bevisstløshet og evt. død. Kan gi frostskader pga. rask fordamping. Beskyttelse av personer, som gir førstehjelp: Iverksett tiltak for at unngå brann, eksplosjon og innåndingsfare. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen tlf: Innånding Flytt til frisk luft. Holdes varm og i ro. Hold pasienten rolig og gi oksygen ved behov. Er den tilskadekommende døsig er det nødvendig med visse fysiske begrensninger for å unngå ytterligere skader. Gi kunstig åndedrett, hvis tilskadekomne ikke puster. Har hjertet stoppet gi hjertemassasje. Kontroller pust og puls. KONTAKT STRAKS LEGE. Hudkontakt For veske spill Skyll med vann. Fjern forurenset tøy, ringer, klokker etc. hvis mulig. Dette må ikke forsøkes, hvis de kleber til huden. Forsøk ikke hurtig oppvarming av nedkjølte steder - oppvarming skal skje langsomt. Dekkes med steril forbinding. Ikke påfør fett eller salve. Forurenset tøy kan utgjøre brannrisiko. Forurenset tøy skal gjennomvætes med vann, før det fjernes. Tøyet skal renses før videre bruk. Øyekontakt VENT IKKE. Skyll øyet med store mengder vann. Dekk til øyne med steril kompress. Kontakt straks lege. Kontakt straks lege ved frostskader.. Svelging Ikke aktuelt. Informasjon til helsepersonell Symptomatisk behandling.

3 Sid 3 (8) 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Stopp tilførsel av produkt. Hvis dette ikke er mulig, og det ikke er risiko for omgivelsene, la da brannen slukke seg selv. Store branner må kun bekjempes av utdannede brannfolk. Vanntåke skal anvendes til nedkjøling for å lette adgang til brann-kilden. Tørt pulver, karbondioksid kan anvendes til små branner. Brannsluknings midler: Karbondioksid og vanntåke. Brann- og eksplosjonsfarer Forbrenningsproduktene kan være - Kullos. - Nitrogenoksider. - Svoveloksider. - Uforbrente hydrokarboner. Dampen er tyngre enn luft, spres langs gulv og jord. Mulighet for antennelse andre steder. Lengre tids brann på beholdere kan medføre en eksplosjon av den kokende væsken. Meget stor sikkerhetsavstand er da påkravet. Annen informasjon Tilstrekkelig brannbekjempelsesutstyr skal forefinnes i alle lagerområder. Hold nærliggende beholdere avkjølt ved oversprøytning med vann. 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Personlige forholdsregler: Damp kan spres over store avstander langs jordoverflaten. Fjern alle antennelseskilder i området og evakuer personalet. Hold god sikkerhetsavstand. Ta hensyn til vindretningen. Gå ikke inn i rom med utslipp. Forurenset område skal utluftes grundig. Unngå innånding av: Gass. Unngå kontakt med: - Hud. - Øyne. - Forurenset tøy. Fjern straks forurenset tøy. Forurenset tøy kan utgjøre brannrisiko og skal derfor vetes med vann, før det fjernes. Stopp lekkasjen, hvis det er mulig uten risiko for personer. Personlig verneutstyr: Bær beskyttelsesutstyr som angitt for normale forhold. (se avsnitt 8). Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Ingen spesielle forholdsregler. Metoder til opprydding og rengjøring Lite spill: La produktet fordampe. Væsken må ikke spres med vann. Stort spill: Forsøk å spre eller dirigere gassene til en sikker plass f. eks. ved å bruke vanntåke. Ellers som for lite spill. Andre anvisninger For å kontrollere at sikre arbeidsforhold er til stede, foretas gasmålinger innen personalet får adgang til området. Lokale myndigheter skal kontaktes hvis større søl ikke kan samles opp. Overhold all relevant lovgivning.

4 Sid 4 (8) 7. Håndtering og oppbevaring Håndtering Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Overføring av produkt: Elektrostatiske ladninger kan dannes under pumping. Sørg for elektrisk jording av alt utstyr. Unngå kontakt med apparatur av hensyn til risikoen for forfrysninger. Bruk ikke trykkluft ved fylling, tømming eller håndtering. Oppbevaring Må kun oppbevares i trykkbeholdere eller sylindere som er konstruert til dette formål. Oppbevares utendørs eller i tilstrekkelig ventilerte oppbevaringsrom. Tankene skal være avskilt fra varme og andre antennelseskilder. Må ikke oppbevares i nærheten av beholdere som inneholder oksygen under trykk. Alle lagerområder skal være utstyrt med tilstrekkelig brannbekjempelsesutstyr. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. Anbefalte materialer: Til tank, anvend: Stål. Til pakninger og tetninger, anvend: Spiral vundne metallpakninger eller pakninger av andre materialer spesielt godkjent for produktet. Ikke egnede materialer: Materialer, som skal anvendes i forbindelse med oppbevaring, håndtering og levering av dette produktet må verken påvirke sikkerheten eller produktkvaliteten. Visse former for støpejern er ikke egnede. Naturgummi må ikke anvendes. Nitrilgummi og visse plasttyper kan også være uegnede avhengig av materialspesifikasjonen og den bruk det er beregnet for. Rengjøring, inspeksjon og vedlikehold av lagertanker er en oppgave for spesialister og fordrer overholdelse av strenge prosedyrer og forholdsregler. Disse omfatter utstedelse av arbeidstillatelser, gassfriing av tanker, anvendelse av sikkerhetsutstyr og livliner samt luftforsynt åndedrettsvern. Ved entring og under rengjøring av tanker skal luften i tanken kontrolleres med en oksygenmåler og et eksplosimeter. Spesielle egenskaper og farer Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Må ikke brukes i innelukkete områden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Unngå innånding av: - gass. Gjennomfør tiltak for å unngå statisk elektrisitet. Transportable beholdere må kun brukes stående, med mindre de er spesielt designet til bruk i andre stillinger. Annen informasjon: Alle lover og forskrifter, nasjonale såvel som internasjonale, vedr. håndtering og oppbevaring skal overholdes. På steder hvor det opplagres store mengder Propan, skal det utarbeides katastrofeplaner i samarbeide med lokale myndigheter. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Administrative normer CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn 8 t. normverdi ppm/mg/m3 Kort normverdi ppm/mg/m3 Norm år metanol 130 mg/m3; H propan 900 mg/m3 2003

5 Sid 5 (8) Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen; Må kun anvendes i områder med god ventilasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i lagerområder. Åndedrettsvern; Normalt ikke påkrevet. Ved høye konsentrasjoner brukes friskluftforsynt åndedrettsvern. Håndvern; Bær ugjennomtrengelige hansker hvis det er mulighet for kontakt med væsken. Hansker skal bevare fleksibiliteten ned til kokepunktet for dette produktet. Neoprenhansker anbefales. Gjennomtrengningstid: Ikke relevant. Øyevern; Bær beskyttelsesbriller ved fare for sprut. Annet hudvern enn håndvern; Sikkerhetssko eller støvler - kjemisk resistente. Kjeledress av bomull eller annet naturmateriale. Brannhemmende arbeidstøy. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Flytende gass. Farge Fargeløs. Lukt Oftest tilsatt luktestoffer med ubehagelig lukt. Ellers luktfri. Løselighet i vann Neglisjerbar. Relativ tetthet 510 kg/m3 v/15 C Eksplosjonsgrenser 2,2-10 Kokepunkt/ ca -42 C [%] kokepunktintervall Damptrykk 1300 kpa v/40 C Luktgrense, lav >0,4% i luft Molekylvekt ca 44 Selvantennelighet >450 C Damptetthet (luft=1) ca 1,5 vid 15 C Log Pow (forventet). 2,3 Utvidelseskoeffisient 0,0031/ C 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Sterke oksydasjonsmidler. Stabilitet Stabil. Unngå følgende: Varme, flammer og gnister.. Farlige spaltningsprodukter Ved brann kan det utvikles: Kulldioksyd. Kullos.

6 Sid 6 (8) 11. Opplysninger om helsefare Toksikologisk informasjon LC50 (akutt inhalasjon) > 5 mg/l Generelt Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Toksikologiske data er ikke bestemt spesielt for dette produkt. Informasjon er basert på data om komponenter og toksikologi av lignende produkter. Innånding Innånding av damper fra produktet kan gi svimmelhet, kvalme og oppkast. Svært høye konsentrasjoner fortrenger luften og kan forårsake kvelning. Hudkontakt Ikke irriterende. Flytende gass kan gi frostskader pga. rask fordamping. Øyekontakt Ikke irriterende. Flytende gass kan gi frostskader. Kreft Dette produktet er ikke evaluert m.h.t. langtids kroniske effekter. Arvestoffskader Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent. Fosterskadelige egenskaper Effekter på fruktbarhet eller fosterutvikling er ikke kjent. 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Lav akutt toksisitet for pattedyr. Skadelig, 10 < LC/EC50 < eller = 100 mg/l, for organismer som lever i vann (Estimert). Mobilitet Fordamper hurtig fra vann- og jordoverflater. Spres hurtig i luft. Persistens og nedbrytbarhet Oksideres hurtig ved fotokjemiske reaksjoner i luft. Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke. Andre skadevirkninger / annen informasjon På grunn av rask fordampning fra overflater er det usannsynlig at produktet vil utgjøre en fare for vannlevende organismer. Økotoksikologiske data er ikke blitt bestemt spesifikt på dette produktet. Den oppgitte informasjon er basert på data vedrørende de inngående stoffer samt på økotoksikologien av lignende produkter.

7 Sid 7 (8) 13. Fjerning av kjemikalieavfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Forholdsregler: Se kapittel 8. Annen informasjon Fjerning av avfall: Fjerning av produkt: Dette produktets egenskaper og anvendelse gir sjeldent behov for fjerning. Fjerning av emballasje: Returner helt eller delvis tømte beholdere til leverandøren. 14. Opplysninger om transport PROPER SHIPPING NAME Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, n.o.s. (Propane mixture) ADR (Vei) UN-nummer 1965 alt 1978 Farlig gods Ja Klasse 2, 2F Etikett 2.1 (+13) Fare nr 23 RID (Jernbane) UN-nummer 1965 alt 1978 Farlig gods Ja Klasse 2, 2F Etikett 2.1 (+13) Fare nr 23 IMDG (Sjø) UN-nummer 1965 alt 1978 Farlig gods Ja Klasse 2.1 Etikett EmS-nr 2-07 MFAG-nr 310 Marine Pollutant nej Kommentar Godsdeklarasjon ADR: 1965 HYDROKARBON GASSBLANDING, FLYTENDE N.O.S., slik som blandinger B eller C,2, ADR. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 31. oktober FOR nr. 1323: Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Sist endret Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren 2003, Direktoratet for Arbeidstilsynet (Best.nr. 361). Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet

8 Faresymbol Sid 8 (8) R-setninger R12 Ekstremt brannfarlig. S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Sist skrevet ut Relevante R-setninger (i seksjon 2) R12 Ekstremt brannfarlig. R-setninger i seksjon 2 relatert till klassifisering og merking av 1.3 butadien, vigileak 7030 (Dimethylsulphide 70% och Tertiobutylmercaptan 30%) eller metanol men ikke relevante for klassifisering av denne produkt er: R11 Meget brannfarlig. R20 Farlig ved innånding R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging. R45 Kan forårsake kreft R46 Kan forårsake arvelige skader R50 Meget giftig for vannlevende organismer R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Leverandørens anmerkninger Databladet er utarbeidet på basis av opplysninger gitt av produsent/leverandør og de til enhver tid gjeldende lover og regler for klassifisering og merking av kjemikalier. Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Dette dokument inneholder viktige informasjoner om riktig oppbevaring, håndtering og korrekt bruk av produktet. Informasjonen i dette dokument skal gis videre til de personer i Deres organisasjon som er ansvarlige for rådgivning om sikkerhet. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Disclaimer: Denne informasjon er basert på nåværende kunnskap og har kun til formål å beskrive produktet i henhold til helse, sikkerhet og miljømessige krav. Det skal derfor ikke oppfattes som en garanti for noen spesiell produktegenskap.

9 Bruk og restriksjoner: Dette produkt skal behandles og anvendes i overensstemmelse med utstyrsprodusentenes krav og anbefalinger. Endringer siden forrige versjon er tatt fra en linje 1,

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer