Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, Dato: Tysdag, Tid:16:00 kommunestyresalen Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. NB! Møtestart kl jfr Seminar DUGNAD frå 9-15 Medlemmane i LKU er særskilt invitert. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 33/13 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 34/13 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 6/13 Søknad om ambulerande skjenkeløyve - Hotell 2013/480 Ivar Aasen AS RS 7/13 Rehabiliteringstenesta 2013/9 RS 8/13 Tilbakemelding til Hareid kommune på status for 2013/158 måloppnåing Demensplan 2015 RS 9/13 Årsrapport 2012 Levekårsforum 2013/550 RS 10/13 Skriv vedkomande minnestunder og syningar på 2013/531 kapellet RS 11/13 Løyving av tilskot til tilpassing av bustad for vidare 2013/55 tildeling i 2013 RS 12/13 Avslag på søknad om tilskot til etablering for 2013/55 vidaretildeling 2013 Politiske saker PS 35/13 KULTURMIDLAR /278 Lukka møte: Off.lova 13 jf forv.lova 13 Referatsaker RS 13/13 Søknad om startlån - ***** ***** - delegert vedtak 2013/62 Politiske saker PS 36/13 Søknad om startlån og bustadtilskot 2013/328 PS 37/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** 2013/191 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Reidun Auflem Vik utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS34/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekreteriat Hotell Ivar Aasen AS Parkvegen ØRSTA DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Anne Karete Mork Utval Delegert ambulerande skjenkeløyve Saksnr: 2013/480 Vedtaksnr: 1/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: U63 Svar på søknad om ambulerande skjenkeløyve - Hotell Ivar Aasen AS Vedtak: Det vert gjeve ambulerande skjenkeløyve for øl og vin samband med at Hotell Ivar Aasen AS skal ha eit lukka arrangement på Eliasgarden Løyva gjeld inne. Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klagar over, den eller dei endringar du ønskjer, og dei grunnane du vil vise til i klagen. Dersom du klager seint, slik at det kan være uklårt for oss om du har klaga i rett tid, må du også oppgje datoen denne meldinga kom fram. Med helsing Anne-Karete Mork fyrstsekretær servicekontoret Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE Saksopplysningar: Hotell Ivar Aasen søkjer ambulerande skjenkeløyve for eit lukka arrangement på Eliasgarden Søknaden ligg innanfor kommunen si maksimaltid for skjenking. For øl og vin gjeld det i tidsromet mellom 08:00 01:00. Løyva gjeld inne. Hotell Ivar Aasen AS v/ Toril Bjåstad er skjenkeansvarleg. Faktura på gebyr på kr. 250,- jf forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. Kap vert tilsendt. Vurdering og konklusjon: Søknaden fyller vilkåra for tildeling av slikt løyve jf. alkoholloven 4-5 Hareid, Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Servicekontoret Mottakar: Økonomiavdelinga Fakturagrunnlagvedrørande søknad om ambulerande skjenkeløyve Namnet på firmaet: Hotell Ivar Aasen AS Adresse: Parkvegen Ørsta Organisasjonsnummer: Bevillingsgebyr for ambulerande skjenkeløyve: kr 250,- Inntektskonto: Merknadsfelt Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Kap For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 250 pr.gang. Hareid, signatur Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Side9

10 Pensjonistforbundet trygghet, livskraft og initiativ. More og Romsdal Moreog Romsdal, 9. april 2013 Helse Moreog Romsdal HF Postboks Ålesund N OCI 1 1 APR2013 Rehabiliteringstenesta. Årsmotet til Pensjonistforbundet Moreog Romsdal, hadde til drofting rehabiliteringstenesta i fylket Årsmotet sluttar seg til uttale fra Eldreradet i Moreog Romsdal i Sak 3/13 i moteden 27/2-13, som ligg ved. Årsmotet meiner at det er pa hog tid at Helseforetak og Kommunane / KS kjem saman og gjer seg samde om ei ordning der vi i framtida kan ha ei godrehabiliteringsteneste. Stortingsvedtaket om Samhandlingsreforma slar fast at rehabilitering er eit kommunalt ansvar. Ei langvarig usemje mellom Helseforetak og Kommune om definisjonen pa'spesialisert rehabilitering forer ikkje til noko godt for befolkninga dei har ansvaret for. Her ma begge partar vere seg sin ansvar bevist og f denne usemja ut av verden. Medvenleg helsing Pensjonistforbundet Moreog Romsdal Rolf Bjørseth Fylkessekretzer Kopi: Helse Midt.Norge RHF, Postboks464, 7501 Stjordal Kommunane i Moreog Romsdal MorkRehabiliteringssenter, Rydet16, 6105 Volda Aure Rehabiliteringssenter, 6690 Aure Vedlegg: Vedtak i Sak 3/ 13 i Eldreradet i Moreog Romsdal Pensjonistforbundet Telefon: Bankgiro: More og Romsdal E-post: Org. nr.: Myrabakken 2, 6413 Molde Side10

11 Samroystes vedtak i Eldrerådet Legg ikkje ned rehabiliteringssentra i More og Romsdal Fylkeseldrergdet i More og Romsdal protesterer pg det sterkaste mot forslaget om Aleggje ned Aure rehabiliteringssenter i Aure og Mork rehabiliteringssenter i Volda. Institusjonane har svært stor betyding, ikkje berre for dei yngste grsklassane, men ogsa for dei eldre som treng rehabilitering. Dette grunngjev fylkeseldrergdet slik: Spesialisert rehabilitering mg framleis vere tilgjengeleg i distriktet og Ikkje plasserast i eit svært avgrensa omfang ved sjukehusa Kommunane har eit avgrensa tilbod i dei kommunale rehabiliteringstilboda sine. Ei avvikling av tilboda ved Aure rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter vil medfore ei sterk svekking av det totale rehabiliteringstilbodet i More og Romsdal Det er samla ein særs hog tverrfagleg kompetanse ved dei to nemnde rehabiliteringssentra. Dette vil ikkje kunne erstattast i kommunane i fylket eller ved sjukehusa. Ein kan ikkje erstatte god, tverrfagleg rehabilitering ved eit tilbod i poliklinikkane ved sjukehusa. Det vil ogsg for dei fleste vere ein lang veg g reise, og det vil opplevast som slitsamt for dei eldre pasientane. Grensegangen mellom spesialisert og kommunal rehabilitering, bade nar det gjeld kompetanse og kapasitet, mg heilt klgrt avklarast for vedtak om framtidig driftsform ved rehabiliteringssentra i fylket skal endeleg avgjerast Side11

12 Fylkesmannen i More og Romsdal Saksbehandlar, innvalstelefon Rådgivar Greta I. Hanset, Vår dato Dykkar dato Vår ref. 2008/1327/GRHA/730 Dykkar ref. HAEiD KOMMUNE Hareid kommune Radhusplassen Hareid Tilbakemelding til Hareid kommune ph status for måloppnhing Demensplan 2015 Vi viser til brev frå Fylkesmannen datert og tilbakemelding frå Hareid kommune datert , der det blir vist til kommunen sitt arbeid med måloppnåing knytt til Demensplan Planarbeid Hareid kommune har ikkje eigen demensplan. Pårørandeskule og samtalegrupper Kommunen har framleis pånarandeskule i samarbeid med demensforeininga. Kompetanse Hareid kommune hadde ikkje kompetansehevande tiltak som Demensens ABC ved den nasjonale kartlegginga i 2010/2011. Dette tiltaket vart starta opp i Og fire tilsette har gjennomfort vidareutdanning i miljoterapi i demensomsorga. Demensteam Det er gledeleg at kommunen har oppretta demensteam. Bustadar og dagtilbod Kommunen har ikkje dagaktivitetstilbod tilrettelagt for personar med demens. Vi viser til Helsedirektoratet sitt tilskot til etablering av nye dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens. Vi vil takke for ei oversiktleg og god tilbakemelding frå Hareid kommune. Kommunen arbeider målretta, men manglar framleis nokre av tilboda knytt til Demensplan Med helsing Marit Hovde Syltebei(e.f.) Seksjonssjef Greta I. Hanset Rådgivar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web: Fylkeshuset Molde Side12

13 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/550 Løpenr. 3750/2013 Klassering 033 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 9/13 Levekårsutvalet REFERATSAK ÅRSRAPPORT 2012 LEVEKÅRSFORUM / 2013/550 Tilråding frå rådmannen: Levekårsutvalet tek Årsrapport 2012 frå Levekårsforumet til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side13

14 Vedlegg: Nr. Namn 1 Årsrapport 2012 Levekårsforum Uprenta saksvedlegg: Saksopplysningar: Levekårsutvalet (LKU) handsama i møte 26. januar 2011 det nyleg utarbeida arbeids-dokumentet til Levekårsforumet i Hareid kommune. I vedtaket vart det skrive at LKU vil kvart år i første møtet etter nyttår ha ei orientering frå Levekårsforumet om «rikets tilstand». Årsrapporten for 2012 som no blir lagt fram, skildrar det som Levekårsforumet har arbeidd med innanfor feltet born og unges oppveksvilkår og det organiserte samarbeidet mellom etatane/sektorane som arbeider med førebyggande arbeid. Ein gong i året bør LKU drøfte den førebyggande innsatsen i regi av Hareid kommune/levekårsforumet, gjerne basert på årsrapporten frå forumet. Vurdering og konklusjon: Rådmannen legg fram for LKU årsrapporten 2012 frå Levekårsforumet. Rapporten tek opp fleire saker/emne, og rådmannen oppmodar LKU om å ta den årlege drøfting om «rikets tilstand» med basis i denne rapporten. For å stille Levekårsutvalet fritt i denne drøftinga, vert det frå rådmannen si side ikkje trekt fram spesielle saker/tema til dette møtet; rapporten vert grunnlaget. Miljøkonsekvensar: - Økonomiske konsekvensar: - Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side14

15 ÅRSMELDING LEVEKÅRSFORUM 2012 Ansvarsgrupper: Det har vore oppretta og gjort vedtak av nye ansvarsgrupper. Einingsleiar Monica Svoren har orientert om rutinar ved ansvarsgruppemøter. PMTO (Parent Management Training Oregon): Det starta opp ny interkommunal PMTOopplæring hausten Det er kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande som samarbeider om dette. Hareid har pr. i dag ein PMTO-rådgjevar og ein ser behovet for ein til. Det har vore venteliste på dette tilbodet. Helsestasjonen vil prioritere ressursane sine slik at ei helsesøster til kan delta på den nye opplæringa. Målet er at innan utgangen av 2013 vil Hareid ha tilbod om PMTO-rådgjeving ved Hareid helsestasjon av 2 rådgjevarar. Det er gjort politisk vedtak om at PMTO tilbodet skal vidareførast. Der er to PMTO-terapeutar som jobbar interkommunalt (til saman 100 % st.). I 2012 vart representantar frå kvar kommune, kalla inn til det interkommunale Samarbeidsorganet (SO). Det vart oppretta ei interkommunal tiltaksgruppe for TIBIR (Tidleg Innsats for Barn I Risiko), som er tverrfaglig samansett, og som skal ha det overordna ansvaret for PMTO-arbeidet i kommunane. Leiande helsesøster i Hareid representerer Hareid i tiltaksgruppa. SO er styringsgruppe for tiltaksgruppa. Årsrapport 2011: Levekårsforum leverte årsrapport som ei referatsak til Levekårsutvalet. Handlingsplan mot vald: Kvar står Hareid kommune her? Det har vore skrive ein interkommunal handlingsplan, som har vore ute til høyring, men ein er usikker på om den er vedteken i kommuna. Den nyoppretta interkommunale SO-gruppa bør muligens jobbe vidare med dette. Tverrfaglig team: Levekårsforum har hatt ein gjennomgang av det utarbeida mandatet før oppstart av tverrfaglig team hausten 2012 ved utvalte barnehagar og skular. Levekårsforum har godkjent mandatet. Våren 2013 skal der vere ei evaluering av prosjektet, og målet er at alle skular og barnehagar i kommunen skal ha eit tverrfaglig team frå hausten 2013 som skal ha faste møter i året. Dette er eit samarbeid mellom skule/barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern, og eit tiltak for tidleg innsats barn og unge. Eit heilskapleg førebyggande arbeid blant barn og unge: Er det behov for ein plan? Forankring politisk? Korleis gå fram? Levekårsforum har drøfta korleis ein best kan gjere dette. Levekårsforum har bestemt at kommunalsjefane følgjer dette opp i forbindelse med planarbeidet i kommunen. Interkommunalt samarbeidsorgan (SO): Kommunalsjef Oddbjørn Grimstad representerer Hareid kommune. Det føreligg eit eige vedtak og mandat for kva denne gruppa si oppgåve er. Side15

16 Kommunalsjef Oddbjørn Grimstad har orientert om arbeidet til SO i Levekårsforum. SO har vore gjennom ei evaluering av det interkommunale arbeidet, og held fortsatt på å få ei oversikt over alle tidlegare interkommunale tiltak og planar. Drop-In er avslutta. PMTO vil ein gå inn for å fortsette med. Dette vil verte ein kostnad for kommunen og vart handsama politisk hausten VIT (Vekst, Ivaretaking og Trivsel) er eit nytt interkommunalt barnevernsprosjekt som varer ut Etter avslutta prosjektperiode må kvar enkelt kommune avgjere om dette er eit tiltak som skal fortsette. Ulstein kommune er vertkommune pr.idag. God helse/folkehelsekoordinator: Hareid kommune søkte midlar til å opprette eigen Folkehelsekoordinator etter at det vart gjort politisk vedtak om det. Den interkommunale folkehelsekoordinatorstillinga går ut ved årskiftet 2012, og Hareid får sin eigen Folkehelsekoordinator i 50% stilling. Utekontakt: Ei usikker framtid. Levekårsforum har kort drøfta korleis ein tenkjer seg ei vidareføring av ulike tiltak som har vore interkommunalt tidlegare. Oddbjørn Grimstad vil vere bindeleddet mellom Hareid kommune og SO-gruppa i dette arbeidet. Helse og koordinerande eining: Einingsleiar Monica Svoren og kommunalsjef Elly Kirkeslett har orientert om den nye eininga. Monica Svoren vil verte fast medlem i Levekårsfoum. Dugnad rus - tverrfaglig samarbeid: Levekårsforum har hatt møte med Midt-norsk kompetansesenter rus. Dei ynskjer å hjelpe kommunen i å kome i gong med ein tverrfaglig dugnad i det rusførebyggande arbeidet. Hareid kommune ved Rådmann har skrive under ein avtale med kompetansesenteret, og vil få stimuleringsmidlar på 60000,- for å delta i dette dugnadsarbeidet. Eva Lynge frå barnevernstenesta vil vere kontaktperson i Hareid, Levekårsforum skal vere ressursgruppe. Ein presenterte dette som ei sak i LKU, kommuneoverlege Ottar Grimstad er sakshandsamar. Framdriftplan: Hareid kommune skal ha to arbeidsseminar i 2013, eit til våren og eitt på hausten. Midt-Norsk kompetansesenter vil hjelpe til med arrangementa, i tillegg til å vere med på planmøter i forkant. Område for velferd får budsjettansvar med eige prosjektnummer. Ottar Grimstad koordinerer arbeidet fram mot seminara. Levekårsforum har også vore gjennom drøftingar om korleis vi kan få ei oversikt over evt. rusproblematikk i kommunen, og kvar utfordringane er størst. Medlemar i Levekårsforum har fått i oppgåve å innhente informasjon om dette rundt om i dei ulike sektorane. Levekårsforum har også drøfta bruk av spørjeundersøkingar, og har kome til at ungdata.no kan vere ei god løysing for å få ei oversikt over dei i ungdomsalder. Midt Norsk kompetanserus har vore på Hareid for å orientere om denne brukarundersøkinga. Rutiner oppfølging av barn etter 18 år: Levekårsforum har drøfta korleis ein organiserer saker der ein ungdom vert 18 og han ikkje lenger er barnevernet sitt ansvar. Enkelte ungdomar vil fortsatt trenge hjelpetiltak. Konklusjon vart at barnevern kontaktar sektor for Velferd eit halvt år før dei fyller 18. Ein ser at det også er viktig å løfte dette lenger opp i systemet. Velferd v/elly vil fremje ei slik sak. Side16

17 Ingunn Rise informerte litt tilbodet ved Ulshav, og Levekårsforum har ynskje om at Ulshav kjem og orienterer om tilbodet sitt. Dette har det ikkje vore gjort noko med pr. i dag. Mindreårige flyktningar: Hareid sine rutinar for dette. Flyktningkontoret, NAV-leiar, tekniskbustad har planar om å møtast for å drøfte desse rutinane, mandat etc. Opplevelseskortet: Oddbjørn Grimstad orienterte. LKU har gjort eit vedtak på å vere med på dette. Kontaktperson i kommunen er Jenny Korsnes. For ungdom. NAV vel kven som skal få desse korta. Ein representant frå Nav utfordrast til å reise på eit møte i Ålesund der det skal orienterast meir om ordninga. Støttekontaktordninga: Orientering frå kommunalsjef Elly Kirkeslett. Denne ordninga skal no overførast til eining for helse- og koordinerte tenester. Det vil verte lyst ut ei 30 % stilling til dette arbeidet. Dette skal vere gjeldande frå 1/1-13. Satsing tverrsektorielt «satsing foreldre»: Kommunalsjef Gry Nordal ynskte å drøfte om det er stemning for å jobbe tverrsektorialt når det gjeld satsing på foreldre. Jobbe i prosjekt? Alle tenkjer at ein bør søkje midlar og jobbe med konkrete ting. Pr. i dag har dei ulike sektorane lite å gå på når det gjeld ressursar, og ein treng difor midlar eksternt. Ein bør evt. melde dette opp vidare i systemet. Levekårsforum har ikkje teke noko standpunkt til dette. Ann Elin Skeide Ref. Side17

18 Hareidsjukeheim Hareid Kvisla Hareid HARE1D KOMMUNE Bellisblomsterog byråas v. DagnyVandal Kjopmannsgata Hareid Lopc,lir Arkr,..kn-' (VI Ark. kode S, E1-..k 12 APR2013 Arkivsaksnr. 20/3/ 5 3/ Hei. Egharfleire gangarvåre på minnestunderog syningarpå kapellet.og i fleire tilfeller når personal frå sjukeheimenhar stelt, så har det våre feil ved stellet. Egveit av erfaringkor lite som skaltil for dei pårorandekan reagererpå den jobben vi gjer. Pårørendekanvere veldigvare for småfell, og det kan lett bli en sårog vondopplevelsefor dei. Håperderfor det er greit å få vite for dere, sådere kan rette på dessesmåfeila, for nokonreagerersterkt. Vi viljo alle gjerejobben vår sågodt vi kan, og det er klart...vier bare menneskervi også.men kan det unngåssåer jo det fint. Feilsomeg har sett er for eks. at silke-svopetliggunder avdode,i stadenfor rundt, at ansiktsforkleetikkjeer bruktover ansiktet,at det ikkjeer bruktden pappentil å liggeover nedre del av kroppen,at kistelokker lagtskeivtpå så skru-hullaoggjenganeer blitt odelagde,eller feil vei. At puta er lagt ned med undersidaopp. Skruanemå vere skruddei kista.dette fordi kjolapå Hareid blir litt fuktig og lokketkan Wye segnår det ligglaustpå kista.da får vi ikkjened skruene. Dei parorendekan reagerepå småfeil somat håret ikkjeer gredd på rette måten, at det ikkjeer barbert eller fjerna nasehår. Egsender dette brevet ikkjefor å klageeller vere vanskelig,men for å opplyseom feil eg har sett, og someg har retta på for syninger.ogdette er ting somer lette å rette på når en veit. Egveit at det er - mange ansatteved sjukeheimensom kviersegfor å gjere nedleggog swiping i kistefordi dei er usikrepå denne oppgaven.håperdere derfor tar en gjennomgangpå kvasomskalgjerastog kva som Nor vere rutine. SAalle ansattefoler segtryggepå at det blirgjort på rette måten. Side18

19 Egharfått beskjedmed kirkevergeni kommuna vår at dersomdet er onskeligmed egne klede på avdode,såfår vi bare brukebomullsklær.smykker,personligeeiendeler,og syntetiskeklærer ikkje tillatt å ha i kista.dette med hensyntil dei somjobber på kirkegårdenmed graving.forgraveneblir jo brukt om igjenetter år, og da er det ikkjegreit 6 finne ting. Såalt somer inni kistaskalvere nedbrytbart. Fintom dere tar kontaktmed kirkevergenogfår info om dette, såvi har like rutiner. Fornokrefå dagarsidan,når eg skullehente båre på kapellettil kirkafor å ha gravferd,såoppdaga eg at det haddeblitt brukt ekstralangog bred kiste,på ei lita dame.. Dette har skjeddtidligereogså,da vi som byråtok den ekstrakostnadendette medforte. Med tele i jorda brukergirkegårdsarbeiderane3 dagerpå 6 tine opp ei gray.ogda er det ikkjegravd for ekstralangog bred uten at vi gir beskjedtil graveri godtid. Sådette kunne veldigfort blitt ein frykteliglei episodefor pårørende.heldigvisfikk vi byråettilkallahjelparaog lagtavdødeover i normalkistefor dei pårørendekom for å hente avdøde. Det er klart at vi kan ikkjeopplevedette fleire gongar. Det er på bakgrunnav sånnetilfeller at eg no foler eg må skrivetil deg. Håpet er at dere tar en gjennomgangmed ansattepå korleiseit nedleggog svopskalgjerast. Eventueltat det er bare noenfå ansattesom kandette, somgjere dennejobbenfor dere. Ellerat vi byråettar over denneoppgava. Håperdette blirtatt opp på eit fellesmote, og at en gjennomgangav dette blirgjort med alle ansatte som utforer dennejobben. Dersomdere har sporsmåltil brevet, så må dere gjerne ringeoss. Mvh Bellisblomsterog byråas v. DagnyVartdal tlf: / Side19

20 Ji Husbanken REGION MIDT-NORGE Vår saksbehandler Vigdis Ulleberg Telefon Vår dato Vår referanse 2013/ Side 1 av 3 Deres dato Deres referanse Hareid kommune v/ Helga Brae-Grimstad Rådhusplassen Hareid HARED KOMMUNE Saksh. J4gCL_. 23 APR2013 i Ini3i-S5, Lopo Sa:Ks.nr Dok.nr. 7: 1Kc;6S ,.._. Loyving av tilskot til tilpassing av bustad for vidare tildeling i 2013 Vi viser til søknad av Husbanken har loyvd kommunen kr ,- i tilskot til tilpassing Tilskot til tilpassing skal tildelast einskildpersonar som har behov for tilrettelagt bustad. Ein skal leggje vekt på at tilpassingsbehovet er av varig karakter. Tilskotet kan dekke godkjente kostnader ved tilpassingen. Vi går ut frå at tildelte midlar blir brukt i lopet av året. Fleire eldre og personar med funksjonsnedsetjingar onskjer i dag å bu heime i eigen bustad så lenge som muleg. Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette bustader. Tilskot til tilpassing kan i mange tilfelle vere eit viktig verkemiddel for å få til dette. Fjerna skattefrådrag auka satsing ph tilskot til tilpassing I samband med at skattefrådraga for store sjukdomsutgifter vert avvikla, har Regjeringa mellom anna styrka tilskot til tilpassing for å kompensere for fjerning av skattefrådraget. Vi går ut frå at kommunane brukar tilskotet meir aktivt for å hjelpe personar med funksjonsnedsetjing og behov for tilpassing av bustaden. Kommunane ber også sjå tilskot til tilpassing i samanheng med Husbankens andre økonomiske verkemiddel. Den einskilde sitt behov må vurderast individuelt Tilskotet skal brukast differensiert og den einskilde sitt behov må vurderast individuelt. Tilskotet kan brukast til enkle tiltak som å fjerne tersklar for å betre tilkomsten til bustaden men også til strarreombyggingar for å legge bustaden til rette i forhold til sokaren si funksjonsnedsetjing. Familiar med funksjonshemma barn skal vere hogt prioritert ved tildeling av tilskot. Kommunane ben-ikkje nytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprovinga skal gjerast ut frå ei heilskapsvurdering av husstanden sin økonomiske situasjon på sikt efter at tilpassingstiltaket er gjennomfort. Postadresse Postboks 2438 Sluppen 7005 TRONDHEIM BesoksadresseE-postwww.husbanken.no Petter Egges plassfirmapost.trondheim husbanken.no Telefon , Trondheim Telefaks Side20 Bankkonto Org nr. NO

21 Husbanken Side 2 av 3 Vår dato Vår referanse / Vi gjor merksampå at det også kan gjevasttilskottil leigetakarar.det gjeld uavhengigav om dei er leigetakarari privateeller kommunaleutleigebustader.det må i slikesaker vurderasti kva grad det er rimelegat utleigardekkjerdelar av utgiftene. Tilskottil tilpassingvert avskrivemed 10 % per Ar.Loyvdtilskotunder kronervert avskriveumiddelbart. Nytt i 2013 Frå og med 2013 er det ikkjelengerhove til å overforemidlarfrå tilskottil etableringtil tilskottil tilpassing.hove til å overforemidlarfrå tilskottil tilpassingtil tilskottil etablering fall borti Kunngjering Kommunanemå kunngjereordninga.vi visertil rettleiarfrå Finansdepartementet"Om etableringog forvaltningav tilskotsordninger i staten"s 21. Utbetaling Tilskotetvil bli utbetaltmed det forste. Rapportering Alle vedtak om utbetalingog avslagskal rapporterastfortlopandepå folgjandemåte: Kommunarsom brukarstartsak:alle soknaderom tilskottil tilpassing,som vert behandlai StartSakog somfår statusutbetalteller avslag,blirautomatisk rapporterttil Husbanken. Kommunarsom ikkjebrukarstartsak:alle soknadarom tilskottil tilpassing,som blirutbetalteller avslått,skal rapporterastfortlopandesom enkeltsakeri rapporteringsmodulenstartrap. Manglanderapporteringi 2013 vil normaltmedforeat kommunenikkjefår tildelttilskotfor Husbankenkan også avslåeller reduserestorleikenpå tilskotetdersomkommunen har att midlarnår ny soknadskal behandlast. Kontroll I samsvarmed Statensloyvingsreglement 10 kan Husbankenog Kommunal-og regionaldepartementetsetje i verk kontrollmed at midlanevertfordeltog forvaltai samsvarmed retningslinjene. Klage Husbankensavgjerder ikkjeeinskildvedtakog kan derforikkepåklagast. Side21

22 Husbanken Side 3 av 3 Vår dato Vår referanse / Informasjon Vi visertil Husbankensretningslinerfor tilskothb 8.B.21 og til våre nettsider tilleggtilrårvi kommunenå lastened heftet«boligtilpassing». Vi gjer merksampå at Husbankenhar haldeatt ein reservepott.kommunarsom brukar tilskotetaktivtkan srakjeom ytterligaremidlarseinarei år, dersomtidligaretildeltemidlarer bruktopp og kommunenhar konkretesaker,som ikkjekan loysastutantilskot. Søknadsfristenvil bli kunngjortmedioaugust2013. Ta gjernekontaktmed oss,dersomde onskjermeir informasjon. Med venleg helsing HUSBANKEN Avd nsen direktør VigdisUlleberg Rådgiver Side22

23 Husbanken REGION MIDT-NORGE Vår saksbehandler VigdisUlleberg Telefon Vår dato Vår referanse 2013/ Side 1 av 2 Deres dato Deres referanse Hareid kommune v/ Helga Boe-Grimstad Rådhusplassen Hareid EiD KOMMUNE r:aksh, OK_ 22 APR2013 ZoL3/5--5_ 251 Avslag på søknad om tilskot til etablering for vidaretildeling 2013 Husbankenvisertil soknadom tilskotfor Husbankenhar ved behandlingav soknadom tilskoti 2013 prioritertkommunarmed dei storstebustadsosialeutfordringane. Husbankenavslårsoknadenom tilskottil vidaretildelingi Avslagetbyggjerpå folgjande: Kommunen sine bustadsosiale utfordringar gjev ikkje grunnlag for prioriteting i denne omgang. Rapportering Sjolv om Husbankenikkjehar loyvdmidlarfor 2013 skal kommunenkontinuerleg rapporterebrukenav tilskotet,for både utbetalteog sakersom har fått avslag. Kommunenskal rapportereom brukenav tilskotpå folgjandemåte: Kommunarsom brukerstartsak:alle soknaderom tilskottil etableringsom vert behandlai StartSakog som får statusutbetalteller avslagblirautomatiskrapportert til Husbanken. Kommunarsom ikkjebrukerstartsak:alle soknaderom tilskottil etableringsom blirutbetalteller fått avslagskal rapporterastetter kvartsom enkeltsakeri rapporteringsmodulenstartrap. Manglanderapporteringfor 2013 kan fore til at kommunenikkjefår tildelttilskotfor Husbankenkan også avslåeller reduseretilskotetdersomkommunensit igjenmed unytta midlarnår ny soknadskaltil behandling. Postadresse Postboks2438 Sluppen 7005 TRONDHEIM BesoksadresseE-postwww.husbanken.no Petter Telefon , Trondheim Telefaks Side23 Bankkonto Org nr. NO

24 Husbanken Side 2 av 2 Vår dato Vår referanse / Avsetting til tapsfond I 2013 kan det berre unntaksvis, og etter ein grundig gjennomgang av låneportefolgjen til kommunen, setjast av midlar til tapsfond. Kommunar som har behov for dette, ma sokje Husbanken innan Nytt i 2013 FrA og med 2013 er det ikkje lenger hove til å overfore midlar fra tilskot til etablering til tilskot til tilpassing. Dette fall bort i Klage Husbankens avgjerd er ikkje enkeltvedtak og kan difor ikkje påklagast. Informasjon Ta gjerne kontakt med regionkontoret ditt for meir informasjon. Vi viser også til Husbankens retningslinjer for tilskot HB 8.B.21 og på HeIsing Husbanken P r Ove Je sen Vigdis Ulleberg Avdelings rektor RAdgiver Side24

25 Politiskesaker Side25

26 Politiskesaker Side26

27 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/278 Løpenr. 3194/2013 Klassering 223/C00 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 35/13 Levekårsutvalet KULTURMIDLAR 2013 / 2013/278 Tilråding frå rådmannen: Levekårsutvalet vedtek å gje tilskot til fylgjande lag/organisasjonar i Hareid med fylgjande fordeling: -Redningsselskapet Ung Hareid kr Tamilsk kvinneorganisasjon kr Ishavsmuseet Aarvak kr Hareid historielag kr Bigset skulekorps kr Sunnmøre Tamilske kulturforening kr Ytre strøk kr Stiftelsen Tamilsk Ressurs og Veiledningsteneste kr Hareid skuekorps kr Hjørungavåg skulekorps kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side27

28 Vedlegg: Nr. Namn 1 Søkjarar til kulturmidlar Oversikt over søknader 2 Kulturformål - søknad om tilskot _YOUULT_Medlemsliste RS UNG Hareid Kulturformål - søknad om tilskot _DFFQHI_Årsmelding Kulturformål - søknad om tilskudd Kulturformål - søknad om tilskudd _JFOLKZ_Ytre Strøk Årsmelding _JFOLKZ_Rekneskap Kulturformål - søknad om tilskudd Kulturformål - søknad om tilskudd _JAZRAL_Årsrapport Søknad om kulturmidlar i Hareid Søknadom kulturmidlar Kulturformål - søknad om tilskudd Kulturformål - søknad om tilskudd _DJVZSU_Årsmelding Samandrag av saka: Hareid kommunestyre har vedteke at kr skal brukast som støtte til kulturelle aktivitetar i Hareid kommune. Levekårsutvalet har tidlegare vedteke retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidlar. Etter 3 i desse retningslinjene kan det søkjast om desse tilskota: 1. Tilskot til drift 2. Oppstartstilskot 3. Tilskot til forsamlingshus 4. Tilskot til andre kulturformål 5. Tilskot til kurs og opplysningsarbeid 6. Særskilde tiltak Saksopplysningar: Tildeling av kulturmidlar for 2013 vart lyst ut med annonse i lokalavisa og på kommunens heimeside. Søknadsfristen var 1. april I annonsen vart det synt til kommunens heimeside for meir informasjon om desse kulturmidlane, samt søknadsskjema. Det er lagt politiske føringar på at kulturarbeid som kjem born og unge til gode kan bli prioriterte ved tildeling av midlar. Innan fristen var det kome inn 10 søknader. Desse har søkt om kulturmidlar: -Redningsselskapet Ung Hareid, nystarta foreining 2012, søkjer om tilskot til drift, kurs og opplæring og kr for å kjøpe 4-6 kajakkar. Søknadssum kr Tamilsk kvinneorganisasjon, søkjer om tilskot for å drifte sine aktivitetar; matlaging, hekling, dekorasjon og ansikt make-up. Søknadssum kr Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side28

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.09.2015 Tid: 16:00 16:50 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Margaret Leinebø Medlem H Signe

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Thon hotell/herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.09.2015 Tid: 14:00 19:05 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 21:00 (etter kommunestyremøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Vaag

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Vaag Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: 102, Fylkeshuset i Molde Dato: 27.02.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei FRP Målfrid Mogstad

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK ULLENSVANG HERAD Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 14/1319-3 14/11686 N-000/ 26.11.2014 HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.04.2014 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer