Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon"

Transkript

1 Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon (inkludert EKG og kurvedata)

2 Overordnet strategi Portal EPJ PAS RIS Modalitet Fagsystem Andre HF Applikasjonslag Int Int Broker EPJ utvalg Fullstendig utvalg Anonymisert Forskning Aktiv utlevering Samtykke Sentralt lager tekst PACS Lokal lager Avidentifisert Undervisning Fjern lager Sentralt lager bilder

3 Sammendrag av strategien: All informasjon om pasienten skal kunne finnes via EPJ Det skal skilles mellom utvalg for EPJ og fullstendig utvalg Via EPJ gis tilgang til et utvalg av bilde-/kurveinformasjon (diagnostiske informasjon) EPJ-utvalg omfatter bare funn (for eksempel bare det ene viktige bilde som beskriver funnet av et mulig utvalg på mange hundre) Via EPJ skal det også være mulig å få tilgang til den fullstendige informasjonen via aksess av spesialistens fagsystem eller via en portalløsning Fullstendig utvalg omfatter hele undersøkelsen som spesialisten vil ta vare på All pasientinformasjon skal legges inn en gang Data fra PAS skal danne grunnlag for all administrativ behandling Alle underliggende fagsystmer inklusive EPJ, RIS og PACS skal hente pasientdemografiske data fra PAS Bilder og multimediadata som har blitt brukt i pasientens behandling og/eller diagnostikk skal lagres i sentralt bildelager og være integrert med et av PACS-ene slik at det oppnås funksjonalitet lik hoved- PACS-et mht lagring og gjenfinning Regionalisert løsning Redundant lagringsløsning for økt sikkerhet for multimediadata Mulighet for automatisk henting fra fjernlager til nærlager for å optimalisere bildevisning Alt utstyr med tilhørende systemer for produksjon av stillbilder, video eller kurver defineres som et fagsystem Alle fagsystemer skal integreres med PAS og EPJ All multimediainformasjon skal i prinsippet DICOM-iseres. Dvs lagres i DICOM-format og kunne integreres vha en brokerløsning slik at DICOMs muligheter for strukturert rapport samt for lagring, sending og mottak kan oppnås. (for eksempel DICOM arbeidslister ut på modualitet) Det skal om mulig standardiseres på en felles brokerløsning Det skal opprettes egne databaser for forskning og for undervisning Antall PACS-systemer skal reduseres Helse Midt-Norge har i dag et sentralt PACS-system på bildediagnostisk avdeling samt flere mindre andre systemer for fagspesifikke-/kliniske behov.

4 Diskusjoner i strategien Alt som produseres av medisinske bilder og kurver om pasienten skal kunne lagres, distribueres og hentes fram for å kunne brukes i diagnose og behandling av pasienten Dette fordrer: Sikker lagring og distribusjon Regler for hvordan bilder og kurver skal lagres Regler for hvor lenge ulike bilder og kurver skal gjenfinnes Alle bilder og undersøkelser må kunne gjenfinnes (sporbarhet) Alternativer for lagring Fjerndata Nærdata Regional lagring DICOM-funksjonalitet også utenfor bildediagnostisk avdeling Bilder utenfor bildediagnostisk avdeling skal i størst mulig grad følge DICOMstandarden DICOM-funksjonalitet som arbeidsliste på modalitet skal kunne brukes av alle

5 Unntak Det kan tillates unntak for følgende forhold Referanseinformasjon Referanseinformasjon er hjelpeinformasjon som er blitt fremskaffet vha annen tilgjengelig pasientinformasjon. Dette er ikke ny informasjon og kan eventuelt bli gjenskapt igjen ved behov. Eksempel:» Rådata» 3D-rekonstruksjoner ut fra røntgensnitt til bruk som hjelp ved operasjon Generell multimedia Stillbilder, lyd, kurvedata eller video som det vil være uhensiktsmessige å definere som del av et fagsystem kan ivaretas på en enklere måte enn hovedstrategien pålegger Generell multimediamodul i DocuLive eventuelt Windows standard mediamoduler vurderes bruk for denne type informasjon Krav om at alt skal kunne være tilgjengelig via EPJ opprettholdes HD Video HD-Video i fullformat er svært ressurskrevende både mht lagringsplass og båndbredde og inntil teknologiske løsninger er på plass kan denne bli håndtert lokalt I EPJ-utvalg lagres en mindre ressurskrevende løsning for opphenting i journalen

6 Definisjon av sentrale begreper EPJ Elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp. EPJ utvalg Utvalg av informasjon som er/har vært nødvendig i behandling og/eller ved diagnose Eks: Bare relevant informasjon knyttet til den aktuelle pasientbehandlingen skal lagres i EPJ Funn som er beskrevet trenges ikke å dokumenteres ved bilder/kurver Fullstendig utvalg Bilde eller kurvedata av diagnostisk kvalitet. Utvalg av informasjon som spesialisten vurderer som relevant eller av interesse for framtidig pasientbehandling Spesialistens fagsystem Eks: Større serier med røntgenbilder 3D rekonstruksjoner Referanseinformasjon Bilde eller kurveinformasjon som ikke har betydning for diagnostisering eller behandling, men som brukes som hjelpemiddel underveis Eks: 3D rekonstruksjoner» Bilder uten diagnostisk betydning Medisinsk bilde- og kurveinformasjon Alle medisinske bilder eller kurver Med kurve menes i denne kontekst dynamisk informasjon fra medisinteknisk utstyr

7 Fortsettelse definisjoner RIS RIS betraktes som fagsystemet til billeddiagnostisk avdeling. All generering av timeavtaler og arbeidslister skal skje fra PAS Fagsystem Klinisk fagsystem Modalitet med tilhørende system for pasientdata Modalitet Enhet for som produserer medisinske bilder eller kurver Eks: Røntgenapparat EKG-apparat Digitalt stillbildekamera Digital video MTU Medisinteknisk utstyr Med medisinsk utstyr menes i denne loven ethvert instrument, apparat, hjelpemiddel, materiale eller enhver annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder nødvendig programvare, og som av produsenten er ment å skulle brukes på mennesker (se Lovdata) Broker Programvare som oversetter og formidler informasjon mellom ulike datasystemer Eks: Formidle pasientinformasjon mellom PAS og modaliteten Brokeren skal støtte DICOM Avidentifisering Bruk av kode i stedet for navn eller personnummer gjør ikke opplysningene anonyme, da det via koden er mulig for forskerne i studien å finne tilbake til den enkelte inkluderte Anonymisering Anonyme data er ikke personopplysninger/helse-opplysninger, og verken melding eller konsesjon trengs, men man er utelukket fra å finne tilbake til den enkelte pasient, dvs at oppfølging over tid ikke er mulig

8 Granskning/diagnose, beskrivelse og behandling Granskning/diagnose Spesialisten må ha tilgang til alle relevante bilder/kurver samt sitt fagsystem for å kunne arbeide med bildene Bildebehandlingssystem, PACS, 3D-rekonstruksjoner osv Dokumentasjon/beskrivelse For å beskrive undersøkelsen kreves tilgang til henvisning samt det bilde/kurvematerialet som har ligget til grunn for granskningen/diagnosen Behandling For å å sette i gang en behandling trengs tilgang til alle relevant informasjon som finnes om pasienten

9 Håndtering av PACS Strategi: Redusere antall PACS-systemer Målsetting om 1 system om 5 år I denne perioden skal antallet PACS-systemer gradvis reduseres Det er i dag et sentralt system for bildediagnostisk avdeling (SECTRA-PACS), et eget et for HD-Video (3 SONY-PACSsystemer), et for ultralyd utenfor bildediagnostisk avdeling (SIEMENS), et for angio og et for fondusbilder Sectra Radiologi BD Sony Video Siemens Video UL Andre Sectra?????? Radiologi Video, UL BD EKG Hjerte Fundus ++ Andre Hjerte Fundus ++ I dag I en mellomperiode Om 5 år Antall PACS må begrenses og hvert PACS skal ha klart definerte oppgaver. Det skal i utgangspunktet ikke innføres nye PACS systemer Antall installasjoner av samme type PACS må reduseres PACS med lagring av samme type data må vurderes slått sammen All output fra fagsystem må lagres i en av PACS løsningene

10 Merking av nøkkeldata Merking av nøkkeldata skal automatiseres i størst mulig grad Merking av data for EPJ-utvalg Merking av fullstendig utvalg for langtidslagring Merking av data for forskning Merking av data for undervisning Merking av data for sletting Alt som ikke slettes anses som fullstendig utvalg Alle bilder (data), inklusive videoer, må kunne merkes av klinikeren på en enkel måte mens undersøkelsen pågår, eller som en naturlig del av etterarbeidet

11 Lagring av multimedieinformasjon I henhold til gjeldende arkivnorm og Helsearkivutvalgets anbefalinger er det nok at bilder tas vare på inntil bildene er gransket og undersøkelsen dokumentert. Dvs det er ikke et krav at medisinske bilder skal arkiveres etter at undersøkelsen er gjennomført, men å slette alle bildene vil ikke være forenelig med god medisinsk praksis. Nøkkelbilder bør finnes tilgjengelig i journalen samt at mange avdelinger sannsynligvis ønsker å oppbevare bildene av pasienthensyn aller av forskningsmessig synspunkt. Det må i handlingsplanen settes krav til hvor lenge bilder og multimedieinformasjon fra ulike kilder skal lagres Tidligere har røntgenbilder blitt lagret i 10 år Strategien omfatter både medisinske bilder som brukes i medisinske diagnostikk og behandling og bilder som brukes i undervisning og ved forskning Det er foreslått opprettet egne databaseløsninger for undervisning og for forskning

12 Tilgjengelighet Alle medisinske bilde- eller kurvedata skal gjøres tilgjengelig og kunne gjenfinnes i fagsystemet Fagmiljøene definerer hva som skal inngå i EPJ utvalget og derigjennom hva som skal være tilgjengelig for øvrige kliniske personale Applikasjonslag EPJ PAS Tjeneste system EPJ utvalg Fullstendig utvalg Sentralt lager Fjernlagring PACS

13 Tilgangskontroll og logging Tilgang til EPJ-utvalg skjer fra EPJ-systemets eksisterende tilgangskontroll Tilgangskontroll mellom HF-ene styres av sentralt regelverk Tilgang til fagsystemene må sikres ved egen innlogging Skjermet tilgang for enkelte typer bilder Det skal stilles samme krav til fagsystem som til EPJ om logging over hvem som har sett og redigert hvilken informasjon Enhetlig tilgangskontroll til data fra EPJ og fagsystemene. Har man ikke tilgang til data via fagsystem så skal man heller ikke ha dette via EPJ (og vice versa) Brukeren skal kunne ha tilgang til systemene ved Singel sign-on

14 Portal Den elektroniske portalløsningen vil bli inngangen til alle systemene i fremtiden og vil være et virkemiddel for å nå en del av punktene under tilgjengelighet, sikkerhet og tilgangskontroll Via portalen vil det bli tilgang både til EPJ-utvalg og til fullstendig utvalg i fagsystemet Portal Applikasjonslag EPJ PAS Tjeneste system EPJ utvalg Fullstendig utvalg Sentralt lager Fjernlagring PACS

15 Broker Det skal implementeres en brokerløsning som skal håndtere integrasjon av EPJrelaterte bilder, kurver, video og annen multimediainformasjon Brokeren skal sørge for DICOM-funksjonalitet mellom PAS/EPJ, modaliteten og bildelagret Brokeren skal kunne konvertere timeliste/arbeidsliste fra PAS/EPJ til DICOM-arbeidsliste på modalitet Alle bildeproduserende enheter som skal brukes ved planlagte undersøkelser defineres som en modalitet Informasjon om planlagte undersøkelser skal sendes fra PAS/EPJ til brokeren som fordeler informasjon til riktig system Pasientens demografiske data skal registreres i PAS/EPJ og brokeren skal sikre at dataene blir videresendt til fagsystemene/modalitetene der undersøkelsen foretas Kilder som håndterer behov for undersøkelser; Timebok i PAS, interne henvisning i DL og Øyeblikkelig hjelp skal håndteres på samme måte Pasientdata skal kun registreres én gang. Alle demografiske pasientdata skal hentes fra PAS

16 Krav til DICOM-isering Strategien legger opp til at i prinsippet skal alle utstyr som produserer digitale bilder, video eller kurver skal kunne lagre data i DICOM-format DICOM-iseringen, sammen med broker-løsningen, vil gjøre det mulig å koble riktig bilde med riktig pasient. Minimumskrav til løsning for bildeproduserende enheter er Accession number Patient ID Study Instance UID Institution Name Study Description Study ID DICOM arbeidsliste DICOM arbeidsliste skal hente timedata fra PAS DICOM arbeidsliste skal sørge for at pasientdata og undersøkelsesdata blir koblet opp riktig med: Demografiske pasientdata Undersøkelsesdata Henvisninger Timebestillinger Medisinske alarmer (allergier osv) Der det ikke er praktisk formålstjenelig kan enklere løsninger velges som f.eks. DocuLive multimediamodul Windows standard media-program Fagsystemer som ikke er DICOM-kompatible

17 Multimediamodul All multimediainformasjon skal primært behandles som PACS, DICOM-iseres og lagres sammen med PACSløsningen Det skal utarbeides en overordnet strategi for multimediainformasjon (stillbilder, video, lyd, kurvedata) for generell multimedia som det ikke vil være naturlig å defineres som tilhørende et fagsystem og som det ikke er naturlig å definerer som tilhørende et PACS Alternativer: Bruk av multimediamodul i DocuLive. Denne har i dag mulighet for å lagre multimedia (stillbilder, lyd, video) Bruk av standard Windows multimediafunksjonalitet og programvare

18 EKG/Kurvedata EKG og annen kurvedata skal lagres som dynamiske data slik at kurven kan gjenskapes. Dynamiske data skal lagres i PACS EKG skal lagres i et av PACS-ene Alle EKG skal lagres som rådata. Det stiller krav til at alle EKG løsninger må kunne håndtere standard format. Dette formatet må velges. Ved kurvedata bør bare hendelser lagres Standardisering på fagsystem for EKG Det må etableres en plan for å fase ut proprietære løsninger Håndtering av EKG ved å scanne og lagre dataene som statiske data skal minimeres, men kan brukes som dokumentasjon i EPJ Det bør vektlegges å etablere et interface for å se Fullstendige EKG data i EPJ Normal EPJ visning av kurver kan være tilstrekkelig som statiske bilder som pdf eller tiff Det bør være mulighet til å ha aksess til dynamiske kurver fra EPJ Andre kurvedata (Intensiv, overvåkning med mer) Viktige nøkkeldata (hendelser) fra overvåkingsutstyr må kunne lagres som dynamiske data for senere gjenfinning Informasjon fra intensivsystem og annet overvåkningssystem skal integreres i EPJ Standarder Det skal velges etablerte internasjonale standarder Open ECG IEEE serien standarder fra CEN/ISO DICOM

19 Fagspesifikke systemer Antallet fagsystemer må vurderes ift reduksjon av antall systemer Det skal skje en konvergering mot færre fagspesifikke systemer Det bør skje en standardisering av systemer på tvers i regionen Alle fagspesifikke systemer som kjøpes inn som produserer bilder eller kurvedata må forholde seg til lagring av bildene/kurvedata i et av PACS-ene Alle bildeproduserende enheter defineres som modalitet og skal integreres med PAS og ha DICOM arbeidsliste (riktig pasient til riktig undersøkelse) Dersom fagsystemet ikke har DICOM skal integrasjonen skje ved broker Fortrinnsvis skal en broker brukes for alle systemer Retningslinjer for tilgjengelighet og sikkerhet gjelder for alle fagsystemer Generelt fagsystem for multimedia og bilder Det må velges et generelt system for alt av uspesifiserte bilder som ikke trenger egne fagsystem For eksempel Adobe-serien med DICOM plug-in DocuLive multimediamodul Windows Media Bruk av stand alone løsninger må vurderes og godkjennes av det enkelte HF. Det skal stilles krav til dokumentering av alle stand alone systemer. Gjelder både for eksisterende og nye fagsystemer

20 Beskrivelser i tilknytting til multimediainformasjon Beskrivelser av bilder og multimedia kan skje i fagsystemet eller i EPJ Økt bruk av EPJ og med en utfasing av fagsystemer skal prioriteres I EPJ skal informasjonsutvalg; dvs den informasjonen som er nødvendig for pasientens diagnose og behandling kunne finnes I fagsystemet kan det finnes ytterligere støtteinformasjon All relevant informasjon om pasienten skal kunne finnes via EPJ Via EPJ skal det også være mulig å få adgang til fagsystemet Tekstbasert informasjon skal fortrinnsvis legges i EPJ Bilde og multimediainformasjon skal fortrinnsvis legges i PACS

21 Båndbredde Medisinske bilder kan være ressurskrevende mht båndbredde Eks: Nye Multislice CT-er HD video Dagens hoved-pacs (Sectra) har løst problemet med å etablere lokale lagre som fungerer som buffere ved store datamengder Nødvendig med automatiske løsninger for når bilder skal hentes til lokalt lager Nødvendig med regler for når bilder skal fjernes fra lokalt lager og sendes til fjernlager Regionalisering av løsningene må vurderes i forhold til båndbredde. Alle medisinske bilder lagres og behandles på samme måte som PACS-et ved bildediagnostisk avdeling. Dvs med en struktur med lokalt lager (cache for å kunne ta store samtidige volum), sentralt lager (med mulighet for å bestille bilder dagen før for overføring til lokalt lager, samt sentralt lager) Det legges ikke opp til at HD-video kan distribueres live over sykehusenes standard stamnett. Løsningen med EPJ-utvalg har redusert datamengde slik at den kan være tilgjengelig online Innføring av streamingteknologi for visning av bilder

22 Video Alt av video (inklusive HD-video) skal komprimeres Alle videoer skal foreligge i mpeg-2-format Spesifikasjon på formatet skal foreligge slik at alle bruker de samme settinger ved videoproduksjon Det velges et sett av tillatte formater med tilhørende spesifikasjon Nyere mpeg-formater (mpeg-4, mpeg-7, mpeg-21 osv) vurderes for senere bruk Mpeg-4: Streamingformat Mpeg-7: Multimedia Content Description Interface Spesielt viktig vil nye mpeg-formater kunne være nyttige ved framtidige søk (content managment) i bildematerialet Søkemuligheter i video Det bør etableres et samarbeid/prosjekt for å komme fram til løsninger for å søke etter informasjon i store videomengder SFI med SINTEF, NTNU og FAST Visning Det standardiseres på visningsprogram og codecer Streamingløsninger skal brukes ved store datamengder Redigering Det standardiseres på redigeringsprogram Formater Det standardiseres på formater

23 Videoformater Video er i kraftig teknologisk utvikling fra analoge formater til nye digitale formater. En analog video har ofte en oppløsning på bare 240 til 572 linjer, mens DVD-formatet har 720 og de nyeste HD Digitale videoene bruker oppløsningen 1920x1080. Videokvaliteten må forholde seg til det svakeste leddet-prinsippet Videoformater og lagringsplass Komprimert 8-bits 720x48025p: 11 GB/time 720x48050p: 22 GB/time 720x480100p: 44 GB/time Det har ingen hensikt f.eks. å kreve 1920x1080 dersom det er ledd i systemet som har lavere kvalitet PAL, NTSC eller SECAM som var nødvendig i den analoge verden er uten relevans i den digitale Ukomprimert 10-bits 720x488p: 92 GB/time 1280x72024p: 146 GB/time 1280x72060p: 364 GB/time 1920x108024p: 328 GB/time 1920x108060i: 410 GB/time DVD-formater: DVD: 4,7/8,5 GB HD DVD: 15/30 GB Blue-ray: 25/50 GB

24 Formater Avklaring av nasjonale standarder må prioriteres Det anbefales at det etableres et samarbeid mellom Helseforetakene om nasjonale standarder fremfor å bli enige om en regional standard. Proprietære formater skal unngås Spørsmålet om nasjonale standarder taes opp med Nasjonal IKT/SHDir/KITH Uavklarte hovedområder som peker seg ut: Format for EKG må avklares. EKG-data lagres i dag på mange ulike måter fra statiske bildevisninger (pdf, tiff og lignende) til dynamiske muligheter (vektorbaserte kurver, lydfil osv) Format for Ultralyd må avklares Ultralyd lagres oftest som video (fortsatt bruker mange S-video-standard), men HD-videoformater og andre digitale formater er også i bruk. For eksempel 3D-rekonstruksjon må data foreligge i digitalt format Format for video (HD-video) må avklares Det er i dag veldig mange videoformater å velge mellom. Det vil bli nødvendig å gjøre et utvalg av standarder som skal/bør brukes 1920 x 1080 formatet som er blitt tatt i bruk enkelte steder er veldig ressurskrevende mhp. redigering, distribusjon og lagring Stillbilder Det standardiseres på et sett med standarder og på bildefremviser. Stillbilder må kunne vises uten krav om bruk av proprietære løsninger. Dicom Alt av bilder (stillbilder og video) skal kunne lagres via DICOM Alle fagsystemer for bilder- og eller video må ha DICOM-funksjonalitet

25 Teknologiutvikling Det må taes hensyn til teknologiutviklingen og tilrettelegges for framtidige nye løsninger Økt volumvekst av medisinske bilder pga: Økt bruk Ny teknologi ved bildeopptak (for eksempel multislice CT) Økt kvalitet på opptak (for eksempel HD Video) Bedre metoder for å finne informasjon i bildematerialet Samarbeid med søkemotorfirmaene i Trondheim Bruk av nye bildestandarder som gir mulighet for Content Management Økt bruk av systemer for databasert hjelp til å tolke bilder og stille diagnoser (CAD-system) Økt bruk av felles ressurser Bruk av GRID-teknologi for å utnytte ubenyttet datakraft i arbeidsstasjoner til 3D-rekonstruksjoner og databaserte hjelpemidler for tolking av store informasjonsmengder

26 Migrasjon av teknologiløsninger Helse Midt har i dag mange ulike teknologiløsninger for bilder. Det skal satses på en harmonisering av løsningene slik at HM får færrest mulig teknologiplattformer og kan få synergieffekter av en harmonisering Videokonferanseløsninger fra analoge til digitale Video fra analog til digital Ultralyd fra analog til digital Alle dagens analoge bilde eller kurvedata bør bli digitale Standardisering av et sett med digitale løsninger for stillbilder, video og kurvedata Administrative og pasientsentriske løsninger skal harmoniseres på samme teknologiplattform

27 Forskning og undervisning Som en del av arbeidsflyten i det enkelte fagsystem skal medisinske bilder som er ønsket til Forskning eller Undervisning enkelt kunne merkes. Disse bildene kan overføres ved aktiv utlevering til en dedikert løsning for lagring av forskningsdata (avidentifisere informasjon) og undervisningsdata (anonymisere informasjon). Samtykke fra pasient må innhentes Videodistribusjon av HD-materialet må skje på dedikerte nett EPJ utvalg Tjeneste system Fullstendig utvalg Anonymisert Aktiv utlevering Forskning Undervisningsmaterialet bør kunne knyttes opp mot en nasjonal undervisningsdatabase PACS Avidentifisert Undervisning

28 Organisering Klinikksjefene/avdelingssjefene må ha et bevisst forhold til lagringspolicy Hva skal lagres og hvordan skal det lagres, hva skal redigeres og hva kan eventuelt slettes. Klinikksjefene/avdelingssjefene er ansvarlige for at data lagres i det riktige systemet Ansvarliggjøring ift kostnader. Sikker lagring er dyrt. Dvs det er ikke lagringsmedia som utgjør kostnaden, men administrasjonen og sikkerheten rundt Ansvaret mellom HEMIT/MTA må avklares og fordeles på en klar måte MTA må regionaliseres Det bør vurdere en felles organisatorisk enhet for MTA og IT i regionen Klare kontaktpunkter for spørsmål knyttet til IT og MTA må etableres

29 Innkjøpspolitikk Større fokus på innkjøp i regionalt perspektiv gir flere fordeler Utstyr er kjent for klinikere ved flytting mellom avdelinger/sykehus Samme type utstyr krever mindre tilpasning/færre integrasjoner En konvergering mot samme type utstyr vil sikre at man velger det man har best erfaringer med. Organisering av en mer samlet innkjøpspolitikk stiller krav til involvering og organisering av flere enheter. Innkjøp av utstyr må godkjennes på sentralt nivå i HF et Et regionalt råd bør i forkant for kjøp uttale seg om planer for innkjøp av nytt utstyr. Et slikt råd bør bestå av representanter fra klinikk, MTA og HEMIT. Innkjøpsavdelingen må involveres i forhandlingene med leverandører. Rammeavtaler med avrop bør prioriteres. Det kan vurderes om det er hensiktsmessig med en felles innkjøpsfunksjon mellom IT og MTA i regionen Eksisterende avtaler mot samme leverandør bør forsøkes samlet Det må lages rutiner som hindrer leverandører å bruke bakdøra for å få innpass. Gjelder særlig utstyr for utprøving og forskning.

30 Hovedkonkusjoner 1. Lager for røntgenbilder (PACS) 2. Lager for EPJ (Pasientjournal) 3. Lager for bilde og kurvedata All informasjon om pasienten skal kunne finnes gjennom EPJ-systemet

31 Handlingsplan Strategien er fulgt opp med en konkret handlingsplan Avklaring av hva som må gjøres for å oppnå strategien Økonomi og ressursinnsats Prioriteringer

32 Hva som bør gjøres videre Vi bør/må ha en nasjonal samordning på dette området! Vi børe velge de samme løsningen i helsevesenet slik at helsevesenet kan kommunisere/utveksle informasjon når det blir behov for det

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon (inkludert EKG og kurvedata) Hvorfor skal vi ha en strategi? Bruk av bilder innen medisinsk diagnostikk og behandling er det raskest

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Epj-relaterte bilder og Point of Care -utstyr. Medisinske bildeinformasjon og kurvedata (Ultralyd, video, EKG, Vital Signs, digitale bilder etc)

Epj-relaterte bilder og Point of Care -utstyr. Medisinske bildeinformasjon og kurvedata (Ultralyd, video, EKG, Vital Signs, digitale bilder etc) Behov for nasjonal strategi for - medisinske bilder og video - multimediainformasjon - EKG og kurvedata - medisinteknisk utstyr som knyttes opp til pasienten Epj-relaterte bilder og Point of Care -utstyr

Detaljer

Løsning for regional multimedia. Mona K Andersen Sykehuspartner

Løsning for regional multimedia. Mona K Andersen Sykehuspartner Løsning for regional multimedia Mona K Andersen Sykehuspartner Helse Sør-Øst skal redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen Regionens program for teknologiutvikling, Digital fornying, understøtter

Detaljer

TechnoPort 2005 Edgar Glück, Trondheim 21.10.2005

TechnoPort 2005 Edgar Glück, Trondheim 21.10.2005 Deling av RIS-informasjon mellom helseforetak Spesiallege Edgar Glück KITH Teleradiologiprosjektet i Helse Vest Skal tilby sømløs samhandling Mellom helseforetak Mellom system fra ulike leverandører Finne

Detaljer

Erfaringer med elektronisk pasientjournal

Erfaringer med elektronisk pasientjournal Erfaringer med elektronisk pasientjournal Harald Noddeland Medisinsk fagsjef, Klinikk for prehospitale tjenester Ambulanseforum, Gardermoen 01.10.2012 Innhold 1. Hvorfor EPJ? 2. Fakta 3. Erfaringer 4.

Detaljer

Kliniske IT-systemer veien videre

Kliniske IT-systemer veien videre Kliniske IT-systemer veien videre Status Pågående prosesser Videreutvikling Arnt Ole Ree, MD, MPH Seksjonsleder Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør Øst RHF Konsekvenser av Helse Sør-Øst Økt samhandling

Detaljer

Samhandling mellom foretak i Helse Øst

Samhandling mellom foretak i Helse Øst Inter Hospital Communication Får vi det til? Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS UUS Samhandling mellom foretak i Helse Øst Det enkle er ofte det beste Hva har skjedd så langt? Helse Øst inngikk rammeavtale

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Tilgang til pasientens elektroniske journal basert på henvisning. Hallvard Lærum Håkon Haugtomt Aksel Sogstad RR HF september 2006

Tilgang til pasientens elektroniske journal basert på henvisning. Hallvard Lærum Håkon Haugtomt Aksel Sogstad RR HF september 2006 Tilgang til pasientens elektroniske journal basert på henvisning Hallvard Lærum Håkon Haugtomt Aksel Sogstad RR HF september 2006 Tilganger til helseopplysninger i sykehus Behov: Relevante helseopplysninger

Detaljer

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Nasjonale og regionale planer/rapporter : Lokalsykehusenes akuttfunksjon i en samlet behandlingskjede

Detaljer

Haukeland og Haraldsplass

Haukeland og Haraldsplass Haukeland og Haraldsplass En historie fra virkeligheten Lars Birger Nesje Avdelingssjef dr. med. Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus HelsIT, Trondheim 27.09.2006 Agenda: Haukeland og Haraldsplass

Detaljer

Digitalt Media Arkiv i Helse Vest. Muligheter og utfordringer

Digitalt Media Arkiv i Helse Vest. Muligheter og utfordringer Digitalt Media Arkiv i Helse Vest Muligheter og utfordringer HealthWorld, Oslo, 2014 Susanne Kroon, Helse Stavanger Nina Elisabeth Eltvik, Helse Vest IKT Susanne Kroon Inn med bilde av Susanne her Seksjonsoverlege,

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger

Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger Vårmøte, 19. april 2012 Håvard Roterud, OUS HF John Roar Berger, Sykehuspartner Utgangspunktet ved fusjon #2 Fem RIS/PACS

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Nasjonal DNA sekvensdata IT plattform for helsevesenet- genap. Store data møter medisinen 1. september 2015

Nasjonal DNA sekvensdata IT plattform for helsevesenet- genap. Store data møter medisinen 1. september 2015 Nasjonal DNA sekvensdata IT plattform for helsevesenet- genap Store data møter medisinen 1. september 2015 1 Målsetning med prosjektet Prosjektets målsetning er å utvikle en IKT infrastruktur for sentral,

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Mer informasjon på mindre tid

Mer informasjon på mindre tid Mer informasjon på mindre tid Bruk Welch Allyn CardioPerfect Workstation-programvare til å administrere kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale produkter overfører informasjon til Welch

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

MTU og IKT - muligheter og utfordringer. Geir-Erlend Myhre Johansen IT-koordinator MTA St. Olavs Hospital

MTU og IKT - muligheter og utfordringer. Geir-Erlend Myhre Johansen IT-koordinator MTA St. Olavs Hospital MTU og IKT - muligheter og utfordringer Geir-Erlend Myhre Johansen IT-koordinator MTA St. Olavs Hospital Hvem kan håndtere service og vedlikehold på MTU? Forskrift om håndtering av medisinsk medisinsk

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/443 Vår ref.: 13/10923-5 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal, Siri Utkilen Dato: 26.03.2014 Høringsuttalelse: Forslag

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge

Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge Trondheim 2016-10-11 Paul Georg Skogen, Fagsjef Helse Nord-Trøndelag paulgeorg.skogen@helse-nordtrondelag.no / 41 10 25 10 Øyvind Hauge, Prosjektleder Helse

Detaljer

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Ledelse og personvern Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune Arkiv, lagring og gjenfinning Kari Myhre, Trondheim kommune 1 Litt om meg Gift og har 2 barn og 3 stebarn Trondheim byarkiv, fagleder for System og Utvikling Systemansvar for sak-/arkivløsning, prosjekt,

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Inger Elisabeth Kvaase, seniorrådgiver Avdeling IT-strategi Arbeidsgruppe 4 under Kvalitetsregisterprosjektet

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

ELEKTRONISK PASIENTMEDVIRKNING BYGGER PASIENTENS HELSETJENESTE

ELEKTRONISK PASIENTMEDVIRKNING BYGGER PASIENTENS HELSETJENESTE ELEKTRONISK PASIENTMEDVIRKNING BYGGER PASIENTENS HELSETJENESTE ANDREAS HERING ANDREAS.HERING@HELSE- BERGEN.NO SENIORRÅDGIVER/VIRKSOMHETSARKITEKT FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN, SEKSJON FOR E- HELSE,

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1.

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. NOTAT Til IHE-Norge Fra Thorill Antonsen Dato 03.03.03 IHE- Integrating the Healtcare Enterprise Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. Bakgrunn IHE står

Detaljer

Slik kan Helse-Norge samhandle

Slik kan Helse-Norge samhandle Slik kan Helse-Norge samhandle Helsit 2009 24. september 2009 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder Norsk ehelse Forum Selskapet DIPS ehelse løsninger for det norske og nordiske markedet Har avtaler

Detaljer

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi roald.bergstrom@helsedir.no 01.10.2012 Standarder for velferdsteknologi 1 Medisinsk utstyr Arkitektur Medisinsk utstyr som knyttes opp

Detaljer

Elektronisk svaroppfølging i 1 sykehus med 3 EPJsystemer

Elektronisk svaroppfølging i 1 sykehus med 3 EPJsystemer Elektronisk svaroppfølging i 1 sykehus med 3 EPJsystemer Cand.med. Eirik Nikolai Arnesen Spesialrådgiver, Seksjon for klinisk og medisinsk service, IKT-avdelingen Elektroniske prøvesvar definisjon Svar

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side.

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Teknologien til nytte, glede og frustrasjon. Ønsker for fremtiden. SYKEBESØKET- nostalgi eller..? Måling av øyetrykk Før og nå Tilgjengelig teknologi år

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

Fra journal til kvalitetsregister: - slik blir (data om) kreftdiagnostikken bedre. Erik Skaaheim Haug Urolog og Forsker

Fra journal til kvalitetsregister: - slik blir (data om) kreftdiagnostikken bedre. Erik Skaaheim Haug Urolog og Forsker Fra journal til kvalitetsregister: - slik blir (data om) kreftdiagnostikken bedre Erik Skaaheim Haug Urolog og Forsker Erik Skaaheim Haug Overlege dr med, urologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF, Forsker

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Journalløsninger i Helse Vest

Journalløsninger i Helse Vest Journalløsninger i Helse Vest NSHs konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell Scandic Ørnen, Bergen, fredag 18.november 2016 Avdelingsleiar Ørjan Andersen, Helse Vest IKT Utvikling av journalsystem

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Tilgang på tversdrøm eller virkelighet? Ellen K. Christiansen, juridisk rådgiver, Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.

Tilgang på tversdrøm eller virkelighet? Ellen K. Christiansen, juridisk rådgiver, Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed. Tilgang på tversdrøm eller virkelighet? Ellen K. Christiansen, juridisk rådgiver, Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no Et fargerikt felleskap rundt EPJ,- er det dette vi ønsker?

Detaljer

Nytt system - ingen jubel

Nytt system - ingen jubel Nytt system - ingen jubel Nytt felles system for RIS/PACS med tilhørende kommunikasjons- og informasjonsutvekslingssystem. Jubel med tvil og tro!? Hva er det rette? Hva er Kommunikasjon? Pasientsikkerhet

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov?

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen KDRS samling - Trondheim 13. november 2013 Innhold Prosjektets

Detaljer

Kompetanseutvikling og EPJ

Kompetanseutvikling og EPJ Kompetanseutvikling og EPJ Anne Moen Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, UiO 04.12.12 Agenda Utfordringer bakteppe for kompetanse og EPJ ehelsekompetanse (2010) Kompetanse

Detaljer

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske Hvordan håndtere økende behov for radiologiske tjenestert Hans Petter Aarseth divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Disposisjon Hvordan er organiseringen av det radiologiske tilbudet Antall undersøkelser

Detaljer

Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer

Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer Vigdis Heimly NTNU KITH HelsIT 2009 Bakgrunn Jobber i 75% stilling med PhD på NTNU 25% stilling på KITH Siv. ing og bedriftsøkonom Har

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04

SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04 SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04 Strategisk utgangspunkt Helse Midt-Norges IT-strategi fastslår: Innføring av felles, elektronisk pasientjournal skal være sluttført i 2004. Innen

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Heidi Talsethagen, Helse Nord FIKS 5 helseforetak 11 somatiske sykehus 2 psykiatriske sykehus 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) 4 distriktsmedisinske

Detaljer

Systemløsning for ekstern interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Systemløsning for ekstern interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) Systemløsning for ekstern interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) for levering til helseforetakene i Helse Vest Saksnr. 2012/138 Vedlegg D 1 Overordnet beskrivelse av ønsket løsning 1.1 Prosessbeskrivelse

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og 6 av 10 fusjoner er dokumentert t mislykket Hvordan gikk det med Rikshospitalet og Radiumhospitalet? Arne Karlsen, avdelingsleder Avdeling for Teknologi og Drift Bilde- og Intervensjonsklinikken Rikshospitalet

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen Veien fra pilot til drift Ronny Kristiansen Gode prosjekt Områder på OUS Video Sensor teknologi BAN Body area network Medisinskteknisk utstyr Hvorfor mobile tjenester Reksjoner fra London Eksempler på

Detaljer

Helse 2030 K I T H. Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH. 1 ~ samhandling for helse og velferd

Helse 2030 K I T H. Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH. 1 ~ samhandling for helse og velferd Helse 2030 Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH K I T H 1 roald.bergstrom@kith.no ~ samhandling for helse og velferd En tilfeldighet førte meg inn i helsevesenet K I T H 2 roald.bergstrom@kith.no ~ samhandling

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Bruk av video i helse- og omsorgssektoren for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Harald Noddeland HelsIT, Trondheim 20.09.2012

Bruk av video i helse- og omsorgssektoren for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Harald Noddeland HelsIT, Trondheim 20.09.2012 Bruk av video i helse- og omsorgssektoren for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Harald Noddeland HelsIT, Trondheim 20.09.2012 Innhold Bakgrunn Mål og ide med innovasjonsprosjektet Kort presentasjon

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Grid computing for radiologi

Grid computing for radiologi Grid computing for radiologi Wolfgang Leister Sjefsforsker, Norsk Regnesentral PACS 2005, Trondheim Grid computing for radiologi Hva er grid? Hva kan grid bidra for radiologi? Hvilke fordeler har bruk

Detaljer

DV - CODEC. Introduksjon

DV - CODEC. Introduksjon DV - CODEC EN KORT PRESENTASJON I INF 5080 VED RICHARD MAGNOR STENBRO EMAIL: rms@stenbro.net 21. April 2004 Introduksjon Dv-codecen ble utviklet spesielt for bruk i både profesjonelle og konsumer kamera.

Detaljer

Helse Midt-Norge. Én innbygger én journal. IKT strategi - handlingsplan. Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2

Helse Midt-Norge. Én innbygger én journal. IKT strategi - handlingsplan. Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2 Helse Midt-Norge Én innbygger én journal IKT strategi - handlingsplan Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2 Hvordan kom vi dit? «95 prosent av alle pasientforløp foregår innenfor en region. Alle regioner har

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal

RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal 22. desember 2010 RAPPORT - Forstudie Prosjekttittel: Pasientforståelig sykehusjournal Prosjektområde: IKT Dato: 22.12.2010 Utarbeidet av: Karl Øyri,

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF

Utviklingsprosjekt. Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF Utviklingsprosjekt Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF Eirik Eliassen kull 9 November 2010 Bakgrunn for prosjektet: Erkjennelse av at fristbrudd forekommer og må reduseres til et absolutt

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

OpenEHR. Arkitektur for et strukturert EPJ? Sigurd From Utviklingsdirektør. DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø

OpenEHR. Arkitektur for et strukturert EPJ? Sigurd From Utviklingsdirektør. DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø OpenEHR Arkitektur for et strukturert EPJ? 18-09-2012 Sigurd From Utviklingsdirektør DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø Telefon: Epost: 90096772 Sigurd.from@dips.no Telefon: 75 59 20 00 www.dips.no DIPS Arena

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Nettverkstreff 2016 mandag 7. november Toril Holmøy Svendsen, Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten IHR = Interaktiv Henvisning og

Detaljer

Det skjer nå i Helse Nord

Det skjer nå i Helse Nord Morgendagens helsetjeneste: Det skjer nå i Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal Hvorfor elektronisk tilgang til journal? Pasienten blir delaktig i egen helse. Enklere for pasienten å bruke

Detaljer