Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon"

Transkript

1 Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon (inkludert EKG og kurvedata)

2 Overordnet strategi Portal EPJ PAS RIS Modalitet Fagsystem Andre HF Applikasjonslag Int Int Broker EPJ utvalg Fullstendig utvalg Anonymisert Forskning Aktiv utlevering Samtykke Sentralt lager tekst PACS Lokal lager Avidentifisert Undervisning Fjern lager Sentralt lager bilder

3 Sammendrag av strategien: All informasjon om pasienten skal kunne finnes via EPJ Det skal skilles mellom utvalg for EPJ og fullstendig utvalg Via EPJ gis tilgang til et utvalg av bilde-/kurveinformasjon (diagnostiske informasjon) EPJ-utvalg omfatter bare funn (for eksempel bare det ene viktige bilde som beskriver funnet av et mulig utvalg på mange hundre) Via EPJ skal det også være mulig å få tilgang til den fullstendige informasjonen via aksess av spesialistens fagsystem eller via en portalløsning Fullstendig utvalg omfatter hele undersøkelsen som spesialisten vil ta vare på All pasientinformasjon skal legges inn en gang Data fra PAS skal danne grunnlag for all administrativ behandling Alle underliggende fagsystmer inklusive EPJ, RIS og PACS skal hente pasientdemografiske data fra PAS Bilder og multimediadata som har blitt brukt i pasientens behandling og/eller diagnostikk skal lagres i sentralt bildelager og være integrert med et av PACS-ene slik at det oppnås funksjonalitet lik hoved- PACS-et mht lagring og gjenfinning Regionalisert løsning Redundant lagringsløsning for økt sikkerhet for multimediadata Mulighet for automatisk henting fra fjernlager til nærlager for å optimalisere bildevisning Alt utstyr med tilhørende systemer for produksjon av stillbilder, video eller kurver defineres som et fagsystem Alle fagsystemer skal integreres med PAS og EPJ All multimediainformasjon skal i prinsippet DICOM-iseres. Dvs lagres i DICOM-format og kunne integreres vha en brokerløsning slik at DICOMs muligheter for strukturert rapport samt for lagring, sending og mottak kan oppnås. (for eksempel DICOM arbeidslister ut på modualitet) Det skal om mulig standardiseres på en felles brokerløsning Det skal opprettes egne databaser for forskning og for undervisning Antall PACS-systemer skal reduseres Helse Midt-Norge har i dag et sentralt PACS-system på bildediagnostisk avdeling samt flere mindre andre systemer for fagspesifikke-/kliniske behov.

4 Diskusjoner i strategien Alt som produseres av medisinske bilder og kurver om pasienten skal kunne lagres, distribueres og hentes fram for å kunne brukes i diagnose og behandling av pasienten Dette fordrer: Sikker lagring og distribusjon Regler for hvordan bilder og kurver skal lagres Regler for hvor lenge ulike bilder og kurver skal gjenfinnes Alle bilder og undersøkelser må kunne gjenfinnes (sporbarhet) Alternativer for lagring Fjerndata Nærdata Regional lagring DICOM-funksjonalitet også utenfor bildediagnostisk avdeling Bilder utenfor bildediagnostisk avdeling skal i størst mulig grad følge DICOMstandarden DICOM-funksjonalitet som arbeidsliste på modalitet skal kunne brukes av alle

5 Unntak Det kan tillates unntak for følgende forhold Referanseinformasjon Referanseinformasjon er hjelpeinformasjon som er blitt fremskaffet vha annen tilgjengelig pasientinformasjon. Dette er ikke ny informasjon og kan eventuelt bli gjenskapt igjen ved behov. Eksempel:» Rådata» 3D-rekonstruksjoner ut fra røntgensnitt til bruk som hjelp ved operasjon Generell multimedia Stillbilder, lyd, kurvedata eller video som det vil være uhensiktsmessige å definere som del av et fagsystem kan ivaretas på en enklere måte enn hovedstrategien pålegger Generell multimediamodul i DocuLive eventuelt Windows standard mediamoduler vurderes bruk for denne type informasjon Krav om at alt skal kunne være tilgjengelig via EPJ opprettholdes HD Video HD-Video i fullformat er svært ressurskrevende både mht lagringsplass og båndbredde og inntil teknologiske løsninger er på plass kan denne bli håndtert lokalt I EPJ-utvalg lagres en mindre ressurskrevende løsning for opphenting i journalen

6 Definisjon av sentrale begreper EPJ Elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp. EPJ utvalg Utvalg av informasjon som er/har vært nødvendig i behandling og/eller ved diagnose Eks: Bare relevant informasjon knyttet til den aktuelle pasientbehandlingen skal lagres i EPJ Funn som er beskrevet trenges ikke å dokumenteres ved bilder/kurver Fullstendig utvalg Bilde eller kurvedata av diagnostisk kvalitet. Utvalg av informasjon som spesialisten vurderer som relevant eller av interesse for framtidig pasientbehandling Spesialistens fagsystem Eks: Større serier med røntgenbilder 3D rekonstruksjoner Referanseinformasjon Bilde eller kurveinformasjon som ikke har betydning for diagnostisering eller behandling, men som brukes som hjelpemiddel underveis Eks: 3D rekonstruksjoner» Bilder uten diagnostisk betydning Medisinsk bilde- og kurveinformasjon Alle medisinske bilder eller kurver Med kurve menes i denne kontekst dynamisk informasjon fra medisinteknisk utstyr

7 Fortsettelse definisjoner RIS RIS betraktes som fagsystemet til billeddiagnostisk avdeling. All generering av timeavtaler og arbeidslister skal skje fra PAS Fagsystem Klinisk fagsystem Modalitet med tilhørende system for pasientdata Modalitet Enhet for som produserer medisinske bilder eller kurver Eks: Røntgenapparat EKG-apparat Digitalt stillbildekamera Digital video MTU Medisinteknisk utstyr Med medisinsk utstyr menes i denne loven ethvert instrument, apparat, hjelpemiddel, materiale eller enhver annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder nødvendig programvare, og som av produsenten er ment å skulle brukes på mennesker (se Lovdata) Broker Programvare som oversetter og formidler informasjon mellom ulike datasystemer Eks: Formidle pasientinformasjon mellom PAS og modaliteten Brokeren skal støtte DICOM Avidentifisering Bruk av kode i stedet for navn eller personnummer gjør ikke opplysningene anonyme, da det via koden er mulig for forskerne i studien å finne tilbake til den enkelte inkluderte Anonymisering Anonyme data er ikke personopplysninger/helse-opplysninger, og verken melding eller konsesjon trengs, men man er utelukket fra å finne tilbake til den enkelte pasient, dvs at oppfølging over tid ikke er mulig

8 Granskning/diagnose, beskrivelse og behandling Granskning/diagnose Spesialisten må ha tilgang til alle relevante bilder/kurver samt sitt fagsystem for å kunne arbeide med bildene Bildebehandlingssystem, PACS, 3D-rekonstruksjoner osv Dokumentasjon/beskrivelse For å beskrive undersøkelsen kreves tilgang til henvisning samt det bilde/kurvematerialet som har ligget til grunn for granskningen/diagnosen Behandling For å å sette i gang en behandling trengs tilgang til alle relevant informasjon som finnes om pasienten

9 Håndtering av PACS Strategi: Redusere antall PACS-systemer Målsetting om 1 system om 5 år I denne perioden skal antallet PACS-systemer gradvis reduseres Det er i dag et sentralt system for bildediagnostisk avdeling (SECTRA-PACS), et eget et for HD-Video (3 SONY-PACSsystemer), et for ultralyd utenfor bildediagnostisk avdeling (SIEMENS), et for angio og et for fondusbilder Sectra Radiologi BD Sony Video Siemens Video UL Andre Sectra?????? Radiologi Video, UL BD EKG Hjerte Fundus ++ Andre Hjerte Fundus ++ I dag I en mellomperiode Om 5 år Antall PACS må begrenses og hvert PACS skal ha klart definerte oppgaver. Det skal i utgangspunktet ikke innføres nye PACS systemer Antall installasjoner av samme type PACS må reduseres PACS med lagring av samme type data må vurderes slått sammen All output fra fagsystem må lagres i en av PACS løsningene

10 Merking av nøkkeldata Merking av nøkkeldata skal automatiseres i størst mulig grad Merking av data for EPJ-utvalg Merking av fullstendig utvalg for langtidslagring Merking av data for forskning Merking av data for undervisning Merking av data for sletting Alt som ikke slettes anses som fullstendig utvalg Alle bilder (data), inklusive videoer, må kunne merkes av klinikeren på en enkel måte mens undersøkelsen pågår, eller som en naturlig del av etterarbeidet

11 Lagring av multimedieinformasjon I henhold til gjeldende arkivnorm og Helsearkivutvalgets anbefalinger er det nok at bilder tas vare på inntil bildene er gransket og undersøkelsen dokumentert. Dvs det er ikke et krav at medisinske bilder skal arkiveres etter at undersøkelsen er gjennomført, men å slette alle bildene vil ikke være forenelig med god medisinsk praksis. Nøkkelbilder bør finnes tilgjengelig i journalen samt at mange avdelinger sannsynligvis ønsker å oppbevare bildene av pasienthensyn aller av forskningsmessig synspunkt. Det må i handlingsplanen settes krav til hvor lenge bilder og multimedieinformasjon fra ulike kilder skal lagres Tidligere har røntgenbilder blitt lagret i 10 år Strategien omfatter både medisinske bilder som brukes i medisinske diagnostikk og behandling og bilder som brukes i undervisning og ved forskning Det er foreslått opprettet egne databaseløsninger for undervisning og for forskning

12 Tilgjengelighet Alle medisinske bilde- eller kurvedata skal gjøres tilgjengelig og kunne gjenfinnes i fagsystemet Fagmiljøene definerer hva som skal inngå i EPJ utvalget og derigjennom hva som skal være tilgjengelig for øvrige kliniske personale Applikasjonslag EPJ PAS Tjeneste system EPJ utvalg Fullstendig utvalg Sentralt lager Fjernlagring PACS

13 Tilgangskontroll og logging Tilgang til EPJ-utvalg skjer fra EPJ-systemets eksisterende tilgangskontroll Tilgangskontroll mellom HF-ene styres av sentralt regelverk Tilgang til fagsystemene må sikres ved egen innlogging Skjermet tilgang for enkelte typer bilder Det skal stilles samme krav til fagsystem som til EPJ om logging over hvem som har sett og redigert hvilken informasjon Enhetlig tilgangskontroll til data fra EPJ og fagsystemene. Har man ikke tilgang til data via fagsystem så skal man heller ikke ha dette via EPJ (og vice versa) Brukeren skal kunne ha tilgang til systemene ved Singel sign-on

14 Portal Den elektroniske portalløsningen vil bli inngangen til alle systemene i fremtiden og vil være et virkemiddel for å nå en del av punktene under tilgjengelighet, sikkerhet og tilgangskontroll Via portalen vil det bli tilgang både til EPJ-utvalg og til fullstendig utvalg i fagsystemet Portal Applikasjonslag EPJ PAS Tjeneste system EPJ utvalg Fullstendig utvalg Sentralt lager Fjernlagring PACS

15 Broker Det skal implementeres en brokerløsning som skal håndtere integrasjon av EPJrelaterte bilder, kurver, video og annen multimediainformasjon Brokeren skal sørge for DICOM-funksjonalitet mellom PAS/EPJ, modaliteten og bildelagret Brokeren skal kunne konvertere timeliste/arbeidsliste fra PAS/EPJ til DICOM-arbeidsliste på modalitet Alle bildeproduserende enheter som skal brukes ved planlagte undersøkelser defineres som en modalitet Informasjon om planlagte undersøkelser skal sendes fra PAS/EPJ til brokeren som fordeler informasjon til riktig system Pasientens demografiske data skal registreres i PAS/EPJ og brokeren skal sikre at dataene blir videresendt til fagsystemene/modalitetene der undersøkelsen foretas Kilder som håndterer behov for undersøkelser; Timebok i PAS, interne henvisning i DL og Øyeblikkelig hjelp skal håndteres på samme måte Pasientdata skal kun registreres én gang. Alle demografiske pasientdata skal hentes fra PAS

16 Krav til DICOM-isering Strategien legger opp til at i prinsippet skal alle utstyr som produserer digitale bilder, video eller kurver skal kunne lagre data i DICOM-format DICOM-iseringen, sammen med broker-løsningen, vil gjøre det mulig å koble riktig bilde med riktig pasient. Minimumskrav til løsning for bildeproduserende enheter er Accession number Patient ID Study Instance UID Institution Name Study Description Study ID DICOM arbeidsliste DICOM arbeidsliste skal hente timedata fra PAS DICOM arbeidsliste skal sørge for at pasientdata og undersøkelsesdata blir koblet opp riktig med: Demografiske pasientdata Undersøkelsesdata Henvisninger Timebestillinger Medisinske alarmer (allergier osv) Der det ikke er praktisk formålstjenelig kan enklere løsninger velges som f.eks. DocuLive multimediamodul Windows standard media-program Fagsystemer som ikke er DICOM-kompatible

17 Multimediamodul All multimediainformasjon skal primært behandles som PACS, DICOM-iseres og lagres sammen med PACSløsningen Det skal utarbeides en overordnet strategi for multimediainformasjon (stillbilder, video, lyd, kurvedata) for generell multimedia som det ikke vil være naturlig å defineres som tilhørende et fagsystem og som det ikke er naturlig å definerer som tilhørende et PACS Alternativer: Bruk av multimediamodul i DocuLive. Denne har i dag mulighet for å lagre multimedia (stillbilder, lyd, video) Bruk av standard Windows multimediafunksjonalitet og programvare

18 EKG/Kurvedata EKG og annen kurvedata skal lagres som dynamiske data slik at kurven kan gjenskapes. Dynamiske data skal lagres i PACS EKG skal lagres i et av PACS-ene Alle EKG skal lagres som rådata. Det stiller krav til at alle EKG løsninger må kunne håndtere standard format. Dette formatet må velges. Ved kurvedata bør bare hendelser lagres Standardisering på fagsystem for EKG Det må etableres en plan for å fase ut proprietære løsninger Håndtering av EKG ved å scanne og lagre dataene som statiske data skal minimeres, men kan brukes som dokumentasjon i EPJ Det bør vektlegges å etablere et interface for å se Fullstendige EKG data i EPJ Normal EPJ visning av kurver kan være tilstrekkelig som statiske bilder som pdf eller tiff Det bør være mulighet til å ha aksess til dynamiske kurver fra EPJ Andre kurvedata (Intensiv, overvåkning med mer) Viktige nøkkeldata (hendelser) fra overvåkingsutstyr må kunne lagres som dynamiske data for senere gjenfinning Informasjon fra intensivsystem og annet overvåkningssystem skal integreres i EPJ Standarder Det skal velges etablerte internasjonale standarder Open ECG IEEE serien standarder fra CEN/ISO DICOM

19 Fagspesifikke systemer Antallet fagsystemer må vurderes ift reduksjon av antall systemer Det skal skje en konvergering mot færre fagspesifikke systemer Det bør skje en standardisering av systemer på tvers i regionen Alle fagspesifikke systemer som kjøpes inn som produserer bilder eller kurvedata må forholde seg til lagring av bildene/kurvedata i et av PACS-ene Alle bildeproduserende enheter defineres som modalitet og skal integreres med PAS og ha DICOM arbeidsliste (riktig pasient til riktig undersøkelse) Dersom fagsystemet ikke har DICOM skal integrasjonen skje ved broker Fortrinnsvis skal en broker brukes for alle systemer Retningslinjer for tilgjengelighet og sikkerhet gjelder for alle fagsystemer Generelt fagsystem for multimedia og bilder Det må velges et generelt system for alt av uspesifiserte bilder som ikke trenger egne fagsystem For eksempel Adobe-serien med DICOM plug-in DocuLive multimediamodul Windows Media Bruk av stand alone løsninger må vurderes og godkjennes av det enkelte HF. Det skal stilles krav til dokumentering av alle stand alone systemer. Gjelder både for eksisterende og nye fagsystemer

20 Beskrivelser i tilknytting til multimediainformasjon Beskrivelser av bilder og multimedia kan skje i fagsystemet eller i EPJ Økt bruk av EPJ og med en utfasing av fagsystemer skal prioriteres I EPJ skal informasjonsutvalg; dvs den informasjonen som er nødvendig for pasientens diagnose og behandling kunne finnes I fagsystemet kan det finnes ytterligere støtteinformasjon All relevant informasjon om pasienten skal kunne finnes via EPJ Via EPJ skal det også være mulig å få adgang til fagsystemet Tekstbasert informasjon skal fortrinnsvis legges i EPJ Bilde og multimediainformasjon skal fortrinnsvis legges i PACS

21 Båndbredde Medisinske bilder kan være ressurskrevende mht båndbredde Eks: Nye Multislice CT-er HD video Dagens hoved-pacs (Sectra) har løst problemet med å etablere lokale lagre som fungerer som buffere ved store datamengder Nødvendig med automatiske løsninger for når bilder skal hentes til lokalt lager Nødvendig med regler for når bilder skal fjernes fra lokalt lager og sendes til fjernlager Regionalisering av løsningene må vurderes i forhold til båndbredde. Alle medisinske bilder lagres og behandles på samme måte som PACS-et ved bildediagnostisk avdeling. Dvs med en struktur med lokalt lager (cache for å kunne ta store samtidige volum), sentralt lager (med mulighet for å bestille bilder dagen før for overføring til lokalt lager, samt sentralt lager) Det legges ikke opp til at HD-video kan distribueres live over sykehusenes standard stamnett. Løsningen med EPJ-utvalg har redusert datamengde slik at den kan være tilgjengelig online Innføring av streamingteknologi for visning av bilder

22 Video Alt av video (inklusive HD-video) skal komprimeres Alle videoer skal foreligge i mpeg-2-format Spesifikasjon på formatet skal foreligge slik at alle bruker de samme settinger ved videoproduksjon Det velges et sett av tillatte formater med tilhørende spesifikasjon Nyere mpeg-formater (mpeg-4, mpeg-7, mpeg-21 osv) vurderes for senere bruk Mpeg-4: Streamingformat Mpeg-7: Multimedia Content Description Interface Spesielt viktig vil nye mpeg-formater kunne være nyttige ved framtidige søk (content managment) i bildematerialet Søkemuligheter i video Det bør etableres et samarbeid/prosjekt for å komme fram til løsninger for å søke etter informasjon i store videomengder SFI med SINTEF, NTNU og FAST Visning Det standardiseres på visningsprogram og codecer Streamingløsninger skal brukes ved store datamengder Redigering Det standardiseres på redigeringsprogram Formater Det standardiseres på formater

23 Videoformater Video er i kraftig teknologisk utvikling fra analoge formater til nye digitale formater. En analog video har ofte en oppløsning på bare 240 til 572 linjer, mens DVD-formatet har 720 og de nyeste HD Digitale videoene bruker oppløsningen 1920x1080. Videokvaliteten må forholde seg til det svakeste leddet-prinsippet Videoformater og lagringsplass Komprimert 8-bits 720x48025p: 11 GB/time 720x48050p: 22 GB/time 720x480100p: 44 GB/time Det har ingen hensikt f.eks. å kreve 1920x1080 dersom det er ledd i systemet som har lavere kvalitet PAL, NTSC eller SECAM som var nødvendig i den analoge verden er uten relevans i den digitale Ukomprimert 10-bits 720x488p: 92 GB/time 1280x72024p: 146 GB/time 1280x72060p: 364 GB/time 1920x108024p: 328 GB/time 1920x108060i: 410 GB/time DVD-formater: DVD: 4,7/8,5 GB HD DVD: 15/30 GB Blue-ray: 25/50 GB

24 Formater Avklaring av nasjonale standarder må prioriteres Det anbefales at det etableres et samarbeid mellom Helseforetakene om nasjonale standarder fremfor å bli enige om en regional standard. Proprietære formater skal unngås Spørsmålet om nasjonale standarder taes opp med Nasjonal IKT/SHDir/KITH Uavklarte hovedområder som peker seg ut: Format for EKG må avklares. EKG-data lagres i dag på mange ulike måter fra statiske bildevisninger (pdf, tiff og lignende) til dynamiske muligheter (vektorbaserte kurver, lydfil osv) Format for Ultralyd må avklares Ultralyd lagres oftest som video (fortsatt bruker mange S-video-standard), men HD-videoformater og andre digitale formater er også i bruk. For eksempel 3D-rekonstruksjon må data foreligge i digitalt format Format for video (HD-video) må avklares Det er i dag veldig mange videoformater å velge mellom. Det vil bli nødvendig å gjøre et utvalg av standarder som skal/bør brukes 1920 x 1080 formatet som er blitt tatt i bruk enkelte steder er veldig ressurskrevende mhp. redigering, distribusjon og lagring Stillbilder Det standardiseres på et sett med standarder og på bildefremviser. Stillbilder må kunne vises uten krav om bruk av proprietære løsninger. Dicom Alt av bilder (stillbilder og video) skal kunne lagres via DICOM Alle fagsystemer for bilder- og eller video må ha DICOM-funksjonalitet

25 Teknologiutvikling Det må taes hensyn til teknologiutviklingen og tilrettelegges for framtidige nye løsninger Økt volumvekst av medisinske bilder pga: Økt bruk Ny teknologi ved bildeopptak (for eksempel multislice CT) Økt kvalitet på opptak (for eksempel HD Video) Bedre metoder for å finne informasjon i bildematerialet Samarbeid med søkemotorfirmaene i Trondheim Bruk av nye bildestandarder som gir mulighet for Content Management Økt bruk av systemer for databasert hjelp til å tolke bilder og stille diagnoser (CAD-system) Økt bruk av felles ressurser Bruk av GRID-teknologi for å utnytte ubenyttet datakraft i arbeidsstasjoner til 3D-rekonstruksjoner og databaserte hjelpemidler for tolking av store informasjonsmengder

26 Migrasjon av teknologiløsninger Helse Midt har i dag mange ulike teknologiløsninger for bilder. Det skal satses på en harmonisering av løsningene slik at HM får færrest mulig teknologiplattformer og kan få synergieffekter av en harmonisering Videokonferanseløsninger fra analoge til digitale Video fra analog til digital Ultralyd fra analog til digital Alle dagens analoge bilde eller kurvedata bør bli digitale Standardisering av et sett med digitale løsninger for stillbilder, video og kurvedata Administrative og pasientsentriske løsninger skal harmoniseres på samme teknologiplattform

27 Forskning og undervisning Som en del av arbeidsflyten i det enkelte fagsystem skal medisinske bilder som er ønsket til Forskning eller Undervisning enkelt kunne merkes. Disse bildene kan overføres ved aktiv utlevering til en dedikert løsning for lagring av forskningsdata (avidentifisere informasjon) og undervisningsdata (anonymisere informasjon). Samtykke fra pasient må innhentes Videodistribusjon av HD-materialet må skje på dedikerte nett EPJ utvalg Tjeneste system Fullstendig utvalg Anonymisert Aktiv utlevering Forskning Undervisningsmaterialet bør kunne knyttes opp mot en nasjonal undervisningsdatabase PACS Avidentifisert Undervisning

28 Organisering Klinikksjefene/avdelingssjefene må ha et bevisst forhold til lagringspolicy Hva skal lagres og hvordan skal det lagres, hva skal redigeres og hva kan eventuelt slettes. Klinikksjefene/avdelingssjefene er ansvarlige for at data lagres i det riktige systemet Ansvarliggjøring ift kostnader. Sikker lagring er dyrt. Dvs det er ikke lagringsmedia som utgjør kostnaden, men administrasjonen og sikkerheten rundt Ansvaret mellom HEMIT/MTA må avklares og fordeles på en klar måte MTA må regionaliseres Det bør vurdere en felles organisatorisk enhet for MTA og IT i regionen Klare kontaktpunkter for spørsmål knyttet til IT og MTA må etableres

29 Innkjøpspolitikk Større fokus på innkjøp i regionalt perspektiv gir flere fordeler Utstyr er kjent for klinikere ved flytting mellom avdelinger/sykehus Samme type utstyr krever mindre tilpasning/færre integrasjoner En konvergering mot samme type utstyr vil sikre at man velger det man har best erfaringer med. Organisering av en mer samlet innkjøpspolitikk stiller krav til involvering og organisering av flere enheter. Innkjøp av utstyr må godkjennes på sentralt nivå i HF et Et regionalt råd bør i forkant for kjøp uttale seg om planer for innkjøp av nytt utstyr. Et slikt råd bør bestå av representanter fra klinikk, MTA og HEMIT. Innkjøpsavdelingen må involveres i forhandlingene med leverandører. Rammeavtaler med avrop bør prioriteres. Det kan vurderes om det er hensiktsmessig med en felles innkjøpsfunksjon mellom IT og MTA i regionen Eksisterende avtaler mot samme leverandør bør forsøkes samlet Det må lages rutiner som hindrer leverandører å bruke bakdøra for å få innpass. Gjelder særlig utstyr for utprøving og forskning.

30 Hovedkonkusjoner 1. Lager for røntgenbilder (PACS) 2. Lager for EPJ (Pasientjournal) 3. Lager for bilde og kurvedata All informasjon om pasienten skal kunne finnes gjennom EPJ-systemet

31 Handlingsplan Strategien er fulgt opp med en konkret handlingsplan Avklaring av hva som må gjøres for å oppnå strategien Økonomi og ressursinnsats Prioriteringer

32 Hva som bør gjøres videre Vi bør/må ha en nasjonal samordning på dette området! Vi børe velge de samme løsningen i helsevesenet slik at helsevesenet kan kommunisere/utveksle informasjon når det blir behov for det

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse

Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Teknologirapport SSHF 2030 Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Høsten 2012 Versjon 1.0 Innhold Innhold... 2 1 Forkortelser og definisjoner... 4 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn for arbeidet... 7

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer

Vedlegg 1 3. til. Områdeplan IKT for Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2013 2016

Vedlegg 1 3. til. Områdeplan IKT for Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2013 2016 Vedlegg 1 3 til Områdeplan IKT for Perioden 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG 1: VEDLEGG 2: SAMLET OVERSIKT OVER BEHOV I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FREM MOT 2016... 2 SAMLET OVERSIKT OVER ØKONOMISKE

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030 Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter RAPPORT TITTEL Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Mobile datatjenester

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

IT-strategi. En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3

IT-strategi. En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3 IT-strategi En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3 IT-strategi Sammendrag Denne håndboken er først og fremst utarbeidet som hjelp til selvhjelp for virksomheter innenfor helsesektoren som

Detaljer

Sikkerhet i bredbåndsnettverk

Sikkerhet i bredbåndsnettverk Sikkerhet i bredbåndsnettverk Prosjektrapport fra HØYSIKK et Høykom prosjekt Versjon 1.0 18. januar 2002 KITH Rapport 2/02 ISBN 82-7846-126-0 KITH-rapport Tittel Sikkerhet i bredbåndsnettverk Prosjektrapport

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Foredrag på IKATs kontaktseminar 2004 av arkivsjef Hilde E. Bjørnå, IKAT Innhold Hva innebærer vedlikehold og langtidslagring? Bevaring og sikring

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer