Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06."

Transkript

1 Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler / / Katrine Pedersen Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: Tid: 19:00 Medlemmer: Steinar Torgersen (leder), Ruth Midtgarden (nestleder), Bernt Erstad, Johannes Holgersen, Sveinung Espedal, Ingrid Hodne, Evert Haughom, Arme Berit Svendsen og Arne Berge (sokneprest) Varamedlemmer: JØrn Bikset Fra adm. (evt. andre): Katrine Pedersen, daglig leder Saker til behandling: 12 Eventuelt forfall meldes til tif Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/15 15/476 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 66/15 15/476 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HINNA MENIGHETSRÅD /15 15/476 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT 68/15 15/476 SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKAL GRUNNORDNING 69/15 15/476 MØTEDATOER FOR MENIGHETSRÅDET HØSTEN /15 15/476 EKSTRAORDINÆRT MØTE I MENIGHETSRÅDET 71/15 15/476 MENIGHETSTUR TIL ISRAEL Adresse Telefon Org.nr E-post Gamleveien NO Postboks 201 TelefaK Bankkonto Web 4001 Stavanger

2 72/15 15/476 REGNSKAP HITTIL I ÅR 73/15 15/476 ØKING AV KAPELLANSTILLING FOR EVA MARIE VASSBØ 74/15 15/476 EVALUERING AV ÅRETS MEDARBEIDERFEST 20. MAI 75/15 15/476 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR TROSOPPLÆRINGSMIDLENE I /15 15/476 EVENTUELT STENAR TORGERSEN LEDER I HINNA MENGHETS RÅD KATRINE PEDERSEN DAGLIG LEDER

3 Sak 65/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dato Sid Jounial Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen Innkalling og saksliste godkjennes. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd / Katrine Pedersen Side 3 av 37

4 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I unna MENIGHETSRÅD Sak 66/15 Dato SjU Journal Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, SI Protokoll fra møte i Hinna menighetsråd godkjennes. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd / Vedlegg: 1. Protokoll fra møte i Hinna menighetsråd Katrine Pedersen Side 4 av 37

5 Sak 66/15 rl Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna menighctsråd. ikbinvikj 2O5 2t)15. lf44i6 H93)15 Knnne Pedere5t L) Møtested: Undervisrnngsrom i underetasje i Hinnasenteret Mtedato: l20520l5 ild: 19:00 Til stede p møtet MedteLnmer: Steinar Togersen (leder), Ruth Midigarden (nest]eder), Berut Erstad, lohannes Hokzersn, Sveinung Ëspedal, ingrid Hodne, Evert Haughmn, Anne Berit Svendsen og Arne Berge (sokneprest) forfall: Vararncdlenrnwr: Jørn Bkset Fra adm fevt. andrs): Katrine Pedersen Behandlede saker: 12 Saksliste Saksnr Arkivsaksnr. Tittel 53/ GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 54/15 15/414 GODKJENNLNG AV PRO1 OKOLL FRA MOTE I HINNA MENIGHETSRÅD /15 15/414 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT 56/ DISPONERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD FOR FJORÅRETS AVDELINGSRESUL 15/414 HØRINGSUTTALELSE VEDR. VEI VALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING 59/15 15/414 DRØFTING AV MULIGHET FOR ØKNING AV KAPELLANSTILLING I HINNA MENIGHE 63/15 15/414 DRØFTING AV SPØRSMéL RUNDT LOKAL GRUNNORDNING 58/15 15/414 MENIGHETSR&DSVALGET /15 15/414 HØSTENS PROGRAM FOR ONSDAGSKVELD I HINNA KIRKE Adresse Telefon Orynt E-post Gamleveien NO Pestboks 201 Telelax Bankkonta Web 4001 Stavanger wwwkirkenstavangerno Side 5 av 37

6 Sak 66/15 64/15 15/414 REFERATSAKLR 61/15 15/414 ORIENTERINGSSAKER (2J EVETUH.I Vi bekrefter med vire underskri[ler at møtebokens blad er ført i samsvar mcd det som ble bestemt på møtet. Steinar Torgersen Katrine Pedersen Leder i Hinna rncnighetsråd Daglig leder Hinna menighet Side2av6 Side 6 av 37

7 Sak 66/15 :3/15 GODKJENNENG AV INNKAIJJNG og SAKSLISTF. Innkalling og saksliste godkjennes. Behandling: Innkalling og saksiisw ble godkjent. Vedtak: Innkalling og sakstiste godkjennes. 54/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I unna MENKHETSRÅI) Protokoll fra møte i Hinna menighetstad godkjennes. Behandling: Saksfrem]cgg: Protokolt fra møte i Hinna mcnighetsråd Vedtak: ProtokoB fra møte i Hinna menighetsråd ble godkjent. 55/15 MELDING r SAKER Til., EVENTUKLT Saker til eventuelt meldes under denne saken Menighetsrådslcder vedtar om de skal tas opp i dette møtet. Vedtak: Følgende saker ble meldt under eventuelt: I. Medarheiderfesten 2. Neste mcnighetsriidsmote p Utstein Pilegrimsgard 3. Sabssituasjon 4. Søknad om støtte til kurs for Geir Eikrem 5. Godkjenning av trosopplæringsbudsjett for /IS DISPONERING AV OVERSKUDI) OG UNIWRSKUDD FOR lij() RÅ RETS AVI)ELINGSRESUL Forslag til vedtak om disponering av fjorårets avdelingstesultat godkjennes. Behandling: Saksfremlegg: Forslag til disponering av fjorårets avdelingsoverskudd og avdelingsunderskudd. Vedtak: Forslag til vedtak om disponering av torårets avdehngsresultat ble godkjent. Side 7 av 37

8 Sak 66/15 57/15 HØRLNGSUTI ALELSE VEDR. VEIVALG FOR FREMTIDIG KJRKEORDNING Forslag til horingssvar utarbeidet av et utvidet arbeidsutvalg godkjennes. Behandling: Fc til horingssvar trheide av et utvidet arbeidsutvalg. Vedtak: Forslag til høringssvur utarbeidet av et utvidet arbeidsutvalg ble godkjent med noen enkle endringer. Arne Berge og Katrine Pedersen gis fullmakt til å torintilere endringene gjort i menighetsrdsmøtet før innsending av høringssvnr. si is I)RØFT1NG AV MULIGhET FOR ØKNING AV KAPELLANSTILLTNG I IHNNA tvienighe Forslag til vedtak; Menighetsrådet vedtar å utrede mulighetene for å kunne påta seg økte lønnskostnadcr ved å tilby kapellan, hva M. Vaishø, 3t) % ckstra titiing i Hinna mcnighct. Behandling: Saksfremlegg: Forslag til oppgaver knyttet til 30 % stilling for kapellan Eva M. Vassbø. Vedtak: Menighetsråder vedtar å utrede mulighetene for å kunne tilby kapellan, Eva M. Vassb, inntil 30 % ekstra stilling i Hinna menighet. 63Ll5 DRØFTING AV SPØRSMÅL RUNDT LOKAL GRUNNORDNING Dro[tingssak. Ingen forslag til vedtak. Behandling: Søknad om godkjenning av lokal gmnnordning. Vedtak: Drøftingssak. Ingen forslag til vedtak. 1)ette blir en dcl av søknaden om godkjenning av lokal gmnnordning som vedtas i neste MR møte 3juni. g/ 15 MENIGHETSRÅUSVALCET 2015 Menighetsrådet har deleger: myndighet til valgstyrets leder, Steinar Torgersen, å godkjenne listen over kandidater til menighctsrådsvalget i Menighctsrådct orienteres om kandidatene i møtet. Menighetsrådet vedtar tid og sted for forhndsstemming og valgting. Behandling: Saksfremlegg: Liste over kandidater til menighetsrådsva]get utarbeidet av nominasjonskomitecn. Godkjent av MR-leder. Side 8 av 37

9 Sak 66/15 Vedtak: Menigheisrådet har delegefl myndighet til valgstyrcts leder, Steinar ToTgersen, godkjenne listen over kandidater til menighetsrådsvalget i Menighetsrådet orienteres om kandidatene i mptct. l)crt mangler kandidater, og det åpnes for supplerende norninann. Menighetsrådet vedtar tid og sted for furhåndssternming og valgting: Porhåndsstemming foregår i perioden 10. august til 11 september på kirkevergekontoret i deres pningstid og på menighctskontoret fra kl. 10:00-14:00. Det blir også mulighet for forhåndsstemming søndag 6. september fra kl. 12:15-14:00 og onsdag 9. september fra kl. 19:00-22:30. Valgtinget er søndag 13. september fra kl. 14:00-18:00 og mandag 14. september fra kl. 09:00-21:00 på Ktistianstyst skole og Hinna skole. 60/15 høstens I ROGRAM FOR ONSDAGSKVELI) i WNNÄ KIRKE forslag til vedtak: Program for «Onsdagskveld i Hinria kirke» høsten 2015 fremlagt av onsdagskveld-koiniteen godkjennes. Behandling; Saksfrernlegg: Forslag til program for «Onsdagskveld i ihinna kirke» høsten Vedtak: Program for «Onsdagskvcld i Hinna kirke» høsten 2015 fremlagt av onsdagskveld-komiteen ble godkjent. 64/15 REFRATSAKER Menighetsrådet orienteres om følgende referat: I. Referat fra møte i kulturutvalget Referat fra møte i kveldsgudstjenestekomiteen IS 3 Referat fra møte i diakoniutvalget Referat fra møte i Stavanger Kirkelige Fellesråd Behandling: Saksfremlegg: Øvrige referater ble vedlagt. Vedtak: Menighetsri idel ble orientert om følgende referat: 1. Referat fra møte i kulturutvalget Referat fra møte i kveldsgudstjencstekomiteen Referat fra møte i diakoniutvalget Referat fra møte i Stavanger Kirkelige Fellesråd /15 ORIENTERINGSSAKER Menighetsråde( ble orientert om følgende saker: I, Informasjon rundt tilbud om menighetstur til Israel, Side 9 av 37

10 Sak 66/15 Behaiidtng: Saksfremlcgg: lnforïnasjonsfolder oii menighetstur til Israel. Vedtak: Menighetsrådet ble orientert om følgende saker: I. Informasjon runch tilhud otn rnenihet%tur til lrael. 62/15 EVENTUELT Saker til cvenuclt meldes i starten av mçttel. Vedtak: Følgende saker ble meldt i starten av møtet og tatt opp: 2. Medarbeiderfesten- fotd& ing av praktiske oppgaver 3. Neste menighetsrådmøte på Utstein Pilegrimsgard kl. 19:00. felleskjøring fra Hinna kirke kl. t8: Stabssituasjon 5. Søknad om støtte til kurs for Geir Eikrem ble innvilget på kr ,- Settes opp som sak pii neste møte: (iodkjenning av trosupplæringshudsjett for 2015 Side 10 av 37

11 Sak 67 / 15 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT Dato Sid Jon mai Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Saker til eventuelt meldes under denne saken. Menighetsrådsleder vedtar om sakene skal tas opp i dette møtet. Sakens behandling: Sak nr.: MØtedato: Hinna menighetsråd / Katrine Pedersen Side 11 av 37

12 Sak 68/15 GODKJENNING AV LOKAL GRUNNORDNING Dato SjU Journal Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Revidering av lokal grunnordning for gudstjenester i Hinna menighet vedtas og sendes til godkjenning hos biskopen. Saken gjelder: Lokal grunnordning for gudstjenesten i Hinna menighet skal i løpet av våren 2015 revideres og sendes til godkjenning hos biskopen. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd I Hinna menighetsråd / Hinna menighetsråd / Vedlegg: 1. Forslag til revidert lokal gru nnordning 2. Søknad om godkjenning hos biskopen Katrine Pedersen Side 12 av 37

13 Sak 68/15 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg. Det framgår av kommentarene i strukturen hvilke valg som blir gjort i gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge, f eks i forbindelse med trosopplæringen. På spesielle dager som julaften, langfredag, bots- og bededag, konfirmasjon og dager der Barnegospels jule- og påskespill utgjør hoveddelen av gudstjenesten, vil gudstjenesten avvike noe fra strukturen. Vi har normalt nattverd i 3-4 hovedgudstjenester i måneden. Vi har normalt tilbud om dåp i alle hovedgudstjenester. Unntaket erjulaften, skjærtorsdag/langfredag og noen konfirmasjonsgudstjenester. Det kan ved behov settes begrensning på antall dåp i én gudstjeneste. I noen gudstjenester har vi søndagsskole under gudstjenesten. Søndagsskolen starter normalt etter dåpen. Barna kommer tilbake til den felles gudstjenesten før nattverdfeiringen. Disse gudstjenestene kalles «Allesammen-gudstjenester». Det er en fellesskapsbyggende aktivitet, særlig lagt til rette for familier, etter disse gudstjenestene. B Gangen i gudstjenesten Syndsbekjennelsen plasseres normalt i begynnelsen av gudstjenesten, som pkt 5. Den kan plasseres under pkt 16 i forenklede gudstjenester og i Allesammen-gudstjenester. Vi bruker normalt syndsbekjennelse nr 1. Kan varieres med syndsbekjennelse nr 3 i gudstjenester planlagt spesielt med tanke på barn. I enkelte tilfeller kan andre syndsbekjennelser brukes. Vi bruker normalt ikke leddet Dagens bønn. Vi bruker normalt skriftlige kunngjøringer som deles ut ved inngangsdøra, for å redusere de muntlige kunngjøringene mest mulig. Vi minnes de døde og ber for de sørgende ca én gang hver måned. Takkofferet samles normalt inn under salmen før nattverd. I gudstjenester uten nattverd samles offeret inn under salmesang eller annen sang/musikk under pkt 18. Vi veksler mellom nattverdbønn A, D og E. Nattverdordning for særlige anledninger brukes i gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge, inklusive enkelte Allesammen gudstjenester, og i temagudstjenester. Vi bruker fullstendig form av «Stort er troens mysterium» inklusiv «Ham være ære...» etter innstiftelsesordene. Side 13 av 37

14 Sak 68/15 Vi bruker utførlig fredshulsen. Vi bruker som oftest brødsbrytelse. Dette avgjøres av liturgen. C Nattverd Brød og vin står normalt på alteret ved gudstjenestens begynnelse. Vi bruker rød avalkoholisert altervin. Vi bruker normalt glutenfrie oblater. I noen tilfeller kan syret nattverdsbrød brukes. Vi har normalt utdeling både ved alteret og nede i kirkerommet, foran døpefonten. Ved alteret bruker vi kontinuerlig utdeling, ved døpefonten bruker vi intinksjon. Liturg deler ut brødet ved alteret, klokker eller annen erfaren medliturg deler ut brødet ved stasjonen nede i kirkerommet. EDåp Representanter fra dåpsfølget inviteres til å medvirke som medliturger ved lesning av bibeltekster og takkebønn, og andre oppgaver. Dersom det ikke er noen fra dåpsfølget som medliturger, leser klokker eller annen medliturg bibeltekster og takkebønn. Dåpsbarnetldåpskandidaten presenteres for menigheten etter dåpshandlingen. Ved barnedåp løftes barnet av den som bærer barnet. Dåpslys tennes av representant for dåpsfølget etter hver dåpshandling. Når det er flere dåpsbarn/dåpskandidater, sier liturgen ordene om livet i dåpen etter at alle lysene er tent. Dåpsbarnets/dåpskandidatens fulle navn nevnes i informasjonen om dagens gudstjeneste. I enkelte gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge, kan det begrenses hvor mange dåpsbarn det kan være i én gudstjeneste. Dersom det blir meldt ekstra mange dåpshandlinger til en søndag, kan vi utelate planlagt nattverdfeiring. I 2015 blir dette praktisert dersom det er mer enn fire dåp i samme gudstjeneste. Side 14 av 37

15 Sak 68/15 F Liturgisk musikk Ledd 6 Bønnerop (Kyrie) Vi varierer mellom. Overøyes melodi (brukes normalt) Høymessemelodien, allmenn serie Vi varierer mellom. Overøyes melodi (brukes normalt), noen ganger med Gloria i fullstendig form Ledd 7 Lovsang (Gloria) Høymessemelodien, allmenn serie. Lovsang fra Taizé, $ Av og til med «flere lovsanger> i forlengelsen, som regel én salme eller korsang/solosang Vi varierer mellom disse Hallelujaversene: Ledd 12 Halleluja Halleluja våre hjerter åpner vi (Tekst: Sherrell Prebble/Thomas Bjerkholt. Mel: Howard Clark) og diverse salmevers, f eks fra 246, 27, 206, 560 Ledd 14 Trosbekjennelse (Credo) Vi synger ikke trosbekjennelsen Vi varierer mellom disse svarene Herre, hør vår bønn Hør vår bønn, la ditt rike komme (I. Kleive) Herre, vår Gud, hør oss når vi ber (J.V. Ugland) Ledd 17 Menighetssvar ved forbønn ÅGudhørvårbønn(S97161) 626 Vær meg nær, å Gud Vi bruker av og til disse eller andre salmer 731 Jeg folder mine hender små 678 Vi rekker våre hender frem 26 Solbarn, jordbarn Side 15 av 37

16 Sak 68/ Det er makt i de foldede hender Ledd 20 Hilsen (Prefasjonsdialog) Høymessemelodi Vi varierer mellom Ledd 20 Hellig (Sanctus) Overøyes melodi (brukes normalt) Høymessemelodien, allmenn serie Ledd 20 Fadervar Normalt fremsagt. Vi bruker formen «Vår Far i himmelen)>. Vi synger bønnen en sjelden gang på melodien Vi varierer mellom Ledd 21 Du Guds Lam (Agnus Dei) Høymessemelodien allmenn serie (brukes normalt). Overøyes melodi Vi er i ferd med å øve inn Overøyes melodi, og vil nok bruke denne mer etter hvert Høymessemelodien (brukes normalt) Ledd 24 Velsignelsen I noen gudstjenester blir velsignelsen fremsagt, med innledningen «Ta imot velsignelsen» G Medliturger Vi bruker faste medarbeidere som deltar som medliturger ut fra en turnus, og medliturger som deltar i enkelte gudstjenester, for eksempel barn og unge, og representanter for dåpsfølgene. &ke-vigslede medliturger bruker normalt ikke liturgiske klær. Il Bevegelser og handlinger Menigheten synger normalt inngangssalmen og sendelsessalmen stående. Vi har normalt inngangsprosesjon med prosesjonskors, dåpsbarn, andre barn og evt andre medvirkende. Alle barn i kirken blir invitert til å være med i prosesjonen og til å være med helt fram til alteret, der alterlysene tennes under inngangssalmen. Klokkeren har ansvar for denne lystenningen. Takkoffer samles normalt inn i benkene. I noen gudstjenester kan takkofferet samles inn på alteret, for eksempel i gudstjenester uten nattverd. Det er bankterminal tilgjengelig bak i kirken. Side 16 av 37

17 Sak 68/15 Ei bønnekrukke er plassert bak i kirken. Her kan en legge lapper med Ønske om forbønn. BØnnene leses ikke høyt i gudstjenesten, men videreformidles til menighetens faste forbedere. BØnnekrukka blir båret fram til alteret under siste salme. Vi har normalt ikke utgangsprosesjon. Unntak er spesielle gudstjenester som f eks konfirmasjon. I Praktiske forhold og tilrettelegging Vi har en samling for medarbeidere kl 10. Kirketjener ordner i stand nattverdutstyr og elementer, dåpsvann, offerposer/eller kurver, lydutstyr, prosjektor, m.m. Kirkeverter sørger for at lekekrok med rolige leker er gjort klar bak i kirken. Vi bruker powerpoint-presentasjon av liturgi og salmer på de fleste gudstjenester, ellers brukes et trykt program. Det er normalt kirkekaffe etter alle gudstjenester. J Retningslinjer for årspianen Menighetens gudstjenesteplan settes opp i samarbeid med prosten og med utgangspunkt i biskopens forordning. I skolenes ferier samordnes gudstjenestelivet med Hifievåg og Gausel menigheter. Menighetens trosopplæring er nært knyttet til gudstjenestelivet. Deltakelse i en gudstjeneste er inkludert i programmet for de fleste vekstdagene. Alle konfirmantene har aktiv deltakelse som medliturg eller kirkevert i løpet av konfirmantåret. Vi har undervisning om nattverd fra V6. I gudstjenester i tilknytning til trosopplæring for barn under seks år, har vi ikke nattverd. Menighetens misjonsengasjement blir spesielt markert i fire gudstjenester i året. Tilsvarende blir vårt diakonale ansvar løftet fram spesielt i fire andre gudstjenester i året. Utover dette ønsker vi at alle gudstjenester er preget av en misjonal og diakonal holdning. Vi har temagudstjenester som kveldsgudstjenester ca 6 søndager i året. Vedlegg: Struktur for hovedgudstjenesten i Hinna Side 17 av 37

18 Sak 68/15 I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste Presten forbereder innholdet i informasjonen. Klokkeren har informasjonen, gjerne på dialekt og med egne ord. Avsluttes med La oss være stille for Gud. Tre klokkeslag Inngangssalme Menigheten synger inngangssalmen stående. Det er normalt inngangsprosesjon med prosesjonskors, dåpsbarn, andre barn og evt andre medvirkende. Alle barn i kirken blir invitert til å være med i prosesjonen og til å være med helt fram til alteret, der alterlysene tennes under inngangssalmen. Klokkeren har ansvar for lystenningen. Dette kan delegeres til andre medliturger, f eks ledere i trosopplæringen eller barnearbeidet. I enkelte gudstjenester bærer barn fram utstyr til døpefont og alter i prosesjonen. Inngangsord Samlingsbønn Samlingsbønnen bør ivareta et skapelsesperspektiv. Samlingsbønn 2 brukes normalt. Samlingsbønn 5 brukes som veksellesning mellom ML og menighet i enkelte gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge. Vi varierer også i enkelte tilfeller med nr 3 eller 4, eller en egen skrevet bønn. SamlingsbØnnen leses av klokker eller annen medliturg. Syndsbekjennelse Syndsbekjennelsen plasseres normalt her. Den kan flyttes til før forbønnen i forenidede gudstjenester og i Allesammen-gudstjenester. Vi bruker normalt syndsbekjennelse nr 1. Kan varieres med syndsbekjennelse nr 3 for eksempel i gudstjenester særlig lagt til rette for barn. Bønnerop Kyrie Lovsang Glorla Leddet kan utvides med bruk av en lovsang etter Gloria. I enkelte gudstjenester brukes Gloria i fullstendig form. DÅP Inngangsord Bibelord Tekstlesninger og takkebønn leses normalt av representanter for dåpsfølget. Liturgen inviterer de som skal lese fram med ordene De som skal lese tekster og bønn kan nå komme fram. Takkebønn Ordet om dåpen og troen Side 18av37

19 Sak 68/15 Dåpssalme forsakelsen og troen Bonn ved døpefonten Bønn A brukes første søndag i måneden med dåp, BØnn B brukes andre søndag... og Bønn C brukes tredje søndag Dåpshandlingen Dåpsbarnet/dåpskandidaten presenteres for menigheten etter dåpshandlingen. Ved barnedåp løftes barnet av den som bærer barnet. Dåpslyset Dåpslyset tennes av representant for dåpsfølget etter hver dåpshandling. Dette blir innledet av liturg, for eksempel slik: Vi skal nå tenne dåpslyset for NN. En fra dåpsfølget kan nå gjøre det. Etter at alle er døpt, sier liturgen: Dåpslysene er tent for NN (fornavn på de som er døpt i denne gudstjenesten). Deretter fortsetter liturgen med Joh 8,12 og resten av leddet. Dåpens forpliktelse Herrens bønn Vi bruker formen «Vår Far i himmelen» Lovprisning Dåpssalme Hoveddelen av dåpssalmen synges før forsakelsen og trosbekjennelsen. Det/de avsluttende vers kan synges her, etter dåpshandlingen. II. ORDET Skattkista Vi har normalt et lite innslag med formidling med tanke på barn ved starten av Ordets del. Dette faller bort i gudstjenester der prekenen er forberedt spesielt med tanke på barn. Normalt er skattkista satt fram. Liturgen undersøker hva som er i skattldsta den aktuelle søndagen, og har noen tanker knyttet til en eller flere gjenstander som hun/han finner der. Dette forberedes av liturgen eller annen medarbeider. Dette erstattes i Allesammen-gudstjenester, når det skal være søndagsskole, med et møte med løva. Løva kommer inn i kirkerommet og har en «samtale» (stemmen til løva høres ikke) med liturgen, knyttet til dagens tema, årstiden eller noe annet aktuelt. Dette forberedes av liturg i samarbeid med andre medarbeidere. Første lesning: I enkelte gudstjenester som er spesielt lagt til rette for små barn, faller første og andre lesning bort, slik at bare evangeliet leses. Side 19 av 37

20 Sak 68/15 Andre lesning: Andre lesning kan falle bort i enkelte gudstjenester. Dette vurderes av liturgen. Dersom det bare er én lesning, vurderer liturg hvilken lesetekst som skal benyttes. Salme før prekenen Vi bruker normalt Hallelujavers før og etter evangelielesning. I enkelte gudstjenester kan Hallelujavers erstattes av salme mellom andre lesning og lesning av evangeliet. På høytidsdager erstattes Halleluja av høytidsvers som synges før lesning av evangeliet. Evangelium Preken Trosbekjennelse Credo Trosbekjennelsen utelates her i gudstjenester med dåp. Menigheten står. Vi bruker normalt den apostoliske trosbekjennelsen. Den nikenske trosbekjennelsen brukes på høytidsdagene. Den som leder trosbekjennelsen, vender seg mot alteret. Salme III. FORBØNN Kunngj øringer Vi bruker normalt skriftlige kunngjøringer som deles ut ved inngangsdøra, for å redusere de muntlige kunngjøringene mest mulig. Forbønn Vi varierer mellom ulike former for forbønn, og bruker i noen grad lokalt utformet forbønn. forbønnen ledes av klokker eller annen medliturg, eller av liturg. De enkelte bønner i forbønnen leses ofte som veksellesning mellom medliturg og liturg. Forbønn for misjonsarbeidet (menighetens misjonsprosjekt og medarbeidere med tilknytning til soknet) inkluderes i forbønnen som brukes. Det samme gjøres med bønn for dåpsbarna. I enkelte gudstjenester brukes litaniet eller fredslitaniet. Vi bruker et litani med fastekollekten minst én gang i løpet av fastetiden. forbønnssvar Døde minnes Vi har dette leddet ca én gudstjeneste i måneden. Da inviteres sørgende etter dødsfall den siste perioden. Her leses navnene på de avdøde av medliturg (diakon, eventuelt klokker), en kirkevert tenner lys for hver avdød, og det bes en bønn som avslutning på dette leddet. Side 20 av 37

21 Takkoffer Sak 68/15 Takkofferet tas normalt opp i benkene av to eller fire personer. De som samler det inn, kommer fram til alteret, gir offeret til liturgen og blir stående foran alterringen mens liturgen ber bønnen. Det er bankterminal tilgjengelig bak i kirken. I noen gudstjenester kan takkofferet samles inn på alteret, for eksempel i gudstjenester uten nattverd. IV. NATTVERD Salme Hilsen prefasjonsdialog Innledende lovprisning prefasjon Vi veksler mellom nattverdbønn A, D og E. Dette får betydning for flere andre innholdsiedd i nattverdliturgien. Nattverdordning for særlige anledninger brukes i gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge, inklusive enkelte Allesammen-gudstjenester, og i temagudstjenester. Hellig sanctus Påkallelse epiklese Innstiftelsesordene verba Tro ens mysterium Nattverdbønn Herrens bønn Herrens bønn leses normalt. Kan også synges i enkelte gudstjenester. fredshilsen pax Vi bruker utførlig fredshilsen. Vi informerer om fredshilsen på en måte som gir den enkelte frihet i hvordan man hilser hverandre. I 2015 er dette formulert slik: Vi kan hilse på de nærmeste med et smil eller et håndtrykk, eventuelt si Guds fred eller lignende. Brødsbrytelse Vi har normalt brødsbrytelse. Du Guds Lam agnus del Utdeling Vi har normalt utdeling både ved alteret og nede i kirkerommet, foran døpefonten. Ved alteret bruker vi kontinuerlig utdeling, ved døpefonten bruker vi intinksjon. Liturg deler ut brødet ved alteret. Vigslet medliturg, klokker eller annen erfaren medliturg deler ut brødet ved stasjonen nede i kirkerotumet. Vi har salmesang, eventuelt solosang eller instrumentalmusikk under nattverdmåltidet. Side 21 av 37

22 Sak 68/15 Måltidets avslutning Vi bruker normalt takkebønn 2. V. SENDELSE Salme Menigheten synger salmen stående. Lovprisning Velsignelse Postludium/Utgangsprosesj on Vi bruker normalt ikke utgangsprosesjon Utsendelse Vi bruker normalt utsendelsen Gå i fred. Tjen Herren med glede. Hvil i hans nåde. Andre utsendelsesord kan også brukes. SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKAL GRUNNORDNING Menighetens navn Hinna menighet Dato for vedtak i menighetsråd Hvilke endringer er gjort i den lokale grunnordningen siden forrige godkjenningsrunde? Hinna menighet skrev som høringsmenighet sin forrige lokale grunnordning allerede i Den ble godkjent høsten Siden den tid har vi arbeidet mye med gudstjenestelivet og gjort mange mindre endringer som vi mener ligger innenfor «Ordning for hovedgudstjenesten i Den norske kirke». Vi sender derfor inn nyskrevet lokal grunnordning som vedlegg til denne søknaden. Større endringer: Vi har nå åpnet for dåp i alle «vanlige» gudstjenester. Vi har nå nattverd i de fleste gudstjenester. Vi har vedtatt å gå over til rød avalkoholisert altervin, tidligere har vi brukt hvit vin. Vi har nå normalt nattverdutdeling både ved alteret (kontinuerlig utdeling) og ved intinksjon nede i kirkerommet. Vi har arbeidet med hvordan barna skal inkluderes i det vanlige gudstjenestelivet, og har blant annet innarbeidet at alle barn blir invitert med i inngangsprosesjonen, som går helt fram til alteret der det er lystenning under inngangssalmen. Videre at vi normalt innleder Ordets del med et innslag for barn, enten i form av «Skattkistesamling» eller et besøk av løva som har flyttet inn i kirken. Dette siste blir først og fremst gjort som innledning til søndagsskolen. Side 22 av 37

23 Høymessemelodien, og Sak 68/15 Hva har dere gjort med de konkrete utfordringer biskopen gav i forrige godkjennfngsrunde? Det er nå normalt at det feires dåp og nattverd i samme gudstjeneste. Vi har vedtatt at vi ikke bruker Dagens bønn. Vi har valgt å bruke Samlingsbønn nr 2 som det normale. SamlingsbØnn nr 5 brukes som veksellesning mellom medliturg og menighet i enkelte gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge. Vi varierer også i enkelte tilfeller med nr 3 eller 4, eller en egen skrevet bønn. Vedrørende prosess i forbindelse med valg av liturgisk musikk: Hinna menighet var høringsmenighet og brukte i deler av denne perioden en serie i klassisk genre av daværende kantor Ole Karsten Sundlisæter. Denne ble etter en tid valgt bort og dette la føringer for senere valg. Nabomenigheten Gausel brukte Tore Aas-serien i sin høringsperiode, men forkastet den etterpå. Etter dette hadde vi en utvelgingsprosess som endte med at vi valgte å prøve ut Odd Johan Overøyes musikk til hovedleddene i gudstjenesten. Prosessen gikk ut på at nåværende kantor spilte seg gjennom permen med ny liturgisk musikk og presenterte en del av dette materialet for gudstjenesteutvalget. Utvalget sang seg gjennom dette og «stemte ut» en del musikk, - endte på Overøyes melodier. Noen melodier ble også presentert for flere i etterkant av gudstjenester og på gudstjeneste medarbeidersamling. Vi har ikke villet prøve ut mange ulike alternativ i selve gudstjenestene, men har gått langsomt fram med å innlære Overøye-melodiene, og mener vi nå har reelt grunnlag for å vurdere om disse vil fungere godt videre. Liturgisk musikk. Menighetsrådet har gjort vedtak om musikk til følgende ledd (jfr. s i Sammen for Guds ansikt) Overøyes melodi Ledd 6 BØnnerop (Kyrie) i - 3- Høymessemelodien, allmenn serie i - OverØyes melodi, av og til med Gloria i fullstendig form Ledd 7 Lovsang (Gloria) 2 - allmenn serie 3- Taizé, S Av og til med «flere lovsanger» i forlengelsen, som regel én salme eller korsang/solosang 1- Vi varierer mellom disse 3 versene Ledd 12 Hatletuja Halleluja... våre hjerter åpner vi (Tekst: Sherrell Prebble[fhomas Bjerkholt. Mel: Howard Clark) Side 23 av 37

24 Overøyes Sak 68/15 2- og diverse salmevers, f eks vers fra 246, 27, 206, 560 Ledd 14 Trosbekjenizelse (Credo) Vi synger ikke trosbekjennelsen 1- Vi varierer mellom disse svarene. Herre, hør vår bønn Hør vår bønn, la ditt rike komme (I. Kleive) Herre, vår Gud, hør oss når vi ber (J.V. Ugland). ÅGudhørvårbønn(S97 161) Ledd l7menighetssvar ved forbønn 626 Vær meg nær, å Gud 2- Bruker av og til disse eller andre salmer. 731 Jeg folder mine hender små 678 Vi rekker våre hender frem 26 Solbarn,jordbarn Ledd 20 Hilsen (Prefasjonsdialog) 1- Høymessemelodi Ledd 20 Hettig (Sanctus) i Det er makt i de foldede hender melodi 2- HØymessemelodien, allmenn serie 0- Normalt fremsagt. Vi bruker formen «Vår Far i himmelen». Ledd 20 Fadervår.. Vi synger bønnen en sjelden gang, og da pa melodien Ledd 21 Du Guds Lam (Agntts Dei). 1- HØymessemelodien, allmenn serie. 2- Vi er i ferd med a øve inn Overøyes melodi 1- Høymessemelodien Ledd 24 Vetsignetsen. 2- Av og til fremsagt («ta imot velsignelsen») Side 24 av 37

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2 Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl NOE FALT I GOD JORD Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå KIFO Rapport 2014: 2 K II IFOI INSTITUTT FOR Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken

Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken Av Astrid Sætrang Morvik Innledning Fra 1960-tallet ble det

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

RETTEN TIL Å PRAKTISERE TRO- OG LIVSSYN

RETTEN TIL Å PRAKTISERE TRO- OG LIVSSYN RETTEN TIL Å PRAKTISERE TRO- OG LIVSSYN Hvordan kartlegge tjenestemottakers ønsker og behov? En veileder til kvalitetssikring av kartleggingssamtalen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker Tittel: «Retten

Detaljer