Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06."

Transkript

1 Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler / / Katrine Pedersen Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: Tid: 19:00 Medlemmer: Steinar Torgersen (leder), Ruth Midtgarden (nestleder), Bernt Erstad, Johannes Holgersen, Sveinung Espedal, Ingrid Hodne, Evert Haughom, Arme Berit Svendsen og Arne Berge (sokneprest) Varamedlemmer: JØrn Bikset Fra adm. (evt. andre): Katrine Pedersen, daglig leder Saker til behandling: 12 Eventuelt forfall meldes til tif Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/15 15/476 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 66/15 15/476 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HINNA MENIGHETSRÅD /15 15/476 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT 68/15 15/476 SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKAL GRUNNORDNING 69/15 15/476 MØTEDATOER FOR MENIGHETSRÅDET HØSTEN /15 15/476 EKSTRAORDINÆRT MØTE I MENIGHETSRÅDET 71/15 15/476 MENIGHETSTUR TIL ISRAEL Adresse Telefon Org.nr E-post Gamleveien NO Postboks 201 TelefaK Bankkonto Web 4001 Stavanger

2 72/15 15/476 REGNSKAP HITTIL I ÅR 73/15 15/476 ØKING AV KAPELLANSTILLING FOR EVA MARIE VASSBØ 74/15 15/476 EVALUERING AV ÅRETS MEDARBEIDERFEST 20. MAI 75/15 15/476 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR TROSOPPLÆRINGSMIDLENE I /15 15/476 EVENTUELT STENAR TORGERSEN LEDER I HINNA MENGHETS RÅD KATRINE PEDERSEN DAGLIG LEDER

3 Sak 65/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dato Sid Jounial Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen Innkalling og saksliste godkjennes. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd / Katrine Pedersen Side 3 av 37

4 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I unna MENIGHETSRÅD Sak 66/15 Dato SjU Journal Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, SI Protokoll fra møte i Hinna menighetsråd godkjennes. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd / Vedlegg: 1. Protokoll fra møte i Hinna menighetsråd Katrine Pedersen Side 4 av 37

5 Sak 66/15 rl Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna menighctsråd. ikbinvikj 2O5 2t)15. lf44i6 H93)15 Knnne Pedere5t L) Møtested: Undervisrnngsrom i underetasje i Hinnasenteret Mtedato: l20520l5 ild: 19:00 Til stede p møtet MedteLnmer: Steinar Togersen (leder), Ruth Midigarden (nest]eder), Berut Erstad, lohannes Hokzersn, Sveinung Ëspedal, ingrid Hodne, Evert Haughmn, Anne Berit Svendsen og Arne Berge (sokneprest) forfall: Vararncdlenrnwr: Jørn Bkset Fra adm fevt. andrs): Katrine Pedersen Behandlede saker: 12 Saksliste Saksnr Arkivsaksnr. Tittel 53/ GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 54/15 15/414 GODKJENNLNG AV PRO1 OKOLL FRA MOTE I HINNA MENIGHETSRÅD /15 15/414 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT 56/ DISPONERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD FOR FJORÅRETS AVDELINGSRESUL 15/414 HØRINGSUTTALELSE VEDR. VEI VALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING 59/15 15/414 DRØFTING AV MULIGHET FOR ØKNING AV KAPELLANSTILLING I HINNA MENIGHE 63/15 15/414 DRØFTING AV SPØRSMéL RUNDT LOKAL GRUNNORDNING 58/15 15/414 MENIGHETSR&DSVALGET /15 15/414 HØSTENS PROGRAM FOR ONSDAGSKVELD I HINNA KIRKE Adresse Telefon Orynt E-post Gamleveien NO Pestboks 201 Telelax Bankkonta Web 4001 Stavanger wwwkirkenstavangerno Side 5 av 37

6 Sak 66/15 64/15 15/414 REFERATSAKLR 61/15 15/414 ORIENTERINGSSAKER (2J EVETUH.I Vi bekrefter med vire underskri[ler at møtebokens blad er ført i samsvar mcd det som ble bestemt på møtet. Steinar Torgersen Katrine Pedersen Leder i Hinna rncnighetsråd Daglig leder Hinna menighet Side2av6 Side 6 av 37

7 Sak 66/15 :3/15 GODKJENNENG AV INNKAIJJNG og SAKSLISTF. Innkalling og saksliste godkjennes. Behandling: Innkalling og saksiisw ble godkjent. Vedtak: Innkalling og sakstiste godkjennes. 54/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I unna MENKHETSRÅI) Protokoll fra møte i Hinna menighetstad godkjennes. Behandling: Saksfrem]cgg: Protokolt fra møte i Hinna mcnighetsråd Vedtak: ProtokoB fra møte i Hinna menighetsråd ble godkjent. 55/15 MELDING r SAKER Til., EVENTUKLT Saker til eventuelt meldes under denne saken Menighetsrådslcder vedtar om de skal tas opp i dette møtet. Vedtak: Følgende saker ble meldt under eventuelt: I. Medarheiderfesten 2. Neste mcnighetsriidsmote p Utstein Pilegrimsgard 3. Sabssituasjon 4. Søknad om støtte til kurs for Geir Eikrem 5. Godkjenning av trosopplæringsbudsjett for /IS DISPONERING AV OVERSKUDI) OG UNIWRSKUDD FOR lij() RÅ RETS AVI)ELINGSRESUL Forslag til vedtak om disponering av fjorårets avdelingstesultat godkjennes. Behandling: Saksfremlegg: Forslag til disponering av fjorårets avdelingsoverskudd og avdelingsunderskudd. Vedtak: Forslag til vedtak om disponering av torårets avdehngsresultat ble godkjent. Side 7 av 37

8 Sak 66/15 57/15 HØRLNGSUTI ALELSE VEDR. VEIVALG FOR FREMTIDIG KJRKEORDNING Forslag til horingssvar utarbeidet av et utvidet arbeidsutvalg godkjennes. Behandling: Fc til horingssvar trheide av et utvidet arbeidsutvalg. Vedtak: Forslag til høringssvur utarbeidet av et utvidet arbeidsutvalg ble godkjent med noen enkle endringer. Arne Berge og Katrine Pedersen gis fullmakt til å torintilere endringene gjort i menighetsrdsmøtet før innsending av høringssvnr. si is I)RØFT1NG AV MULIGhET FOR ØKNING AV KAPELLANSTILLTNG I IHNNA tvienighe Forslag til vedtak; Menighetsrådet vedtar å utrede mulighetene for å kunne påta seg økte lønnskostnadcr ved å tilby kapellan, hva M. Vaishø, 3t) % ckstra titiing i Hinna mcnighct. Behandling: Saksfremlegg: Forslag til oppgaver knyttet til 30 % stilling for kapellan Eva M. Vassbø. Vedtak: Menighetsråder vedtar å utrede mulighetene for å kunne tilby kapellan, Eva M. Vassb, inntil 30 % ekstra stilling i Hinna menighet. 63Ll5 DRØFTING AV SPØRSMÅL RUNDT LOKAL GRUNNORDNING Dro[tingssak. Ingen forslag til vedtak. Behandling: Søknad om godkjenning av lokal gmnnordning. Vedtak: Drøftingssak. Ingen forslag til vedtak. 1)ette blir en dcl av søknaden om godkjenning av lokal gmnnordning som vedtas i neste MR møte 3juni. g/ 15 MENIGHETSRÅUSVALCET 2015 Menighetsrådet har deleger: myndighet til valgstyrets leder, Steinar Torgersen, å godkjenne listen over kandidater til menighctsrådsvalget i Menighctsrådct orienteres om kandidatene i møtet. Menighetsrådet vedtar tid og sted for forhndsstemming og valgting. Behandling: Saksfremlegg: Liste over kandidater til menighetsrådsva]get utarbeidet av nominasjonskomitecn. Godkjent av MR-leder. Side 8 av 37

9 Sak 66/15 Vedtak: Menigheisrådet har delegefl myndighet til valgstyrcts leder, Steinar ToTgersen, godkjenne listen over kandidater til menighetsrådsvalget i Menighetsrådet orienteres om kandidatene i mptct. l)crt mangler kandidater, og det åpnes for supplerende norninann. Menighetsrådet vedtar tid og sted for furhåndssternming og valgting: Porhåndsstemming foregår i perioden 10. august til 11 september på kirkevergekontoret i deres pningstid og på menighctskontoret fra kl. 10:00-14:00. Det blir også mulighet for forhåndsstemming søndag 6. september fra kl. 12:15-14:00 og onsdag 9. september fra kl. 19:00-22:30. Valgtinget er søndag 13. september fra kl. 14:00-18:00 og mandag 14. september fra kl. 09:00-21:00 på Ktistianstyst skole og Hinna skole. 60/15 høstens I ROGRAM FOR ONSDAGSKVELI) i WNNÄ KIRKE forslag til vedtak: Program for «Onsdagskveld i Hinria kirke» høsten 2015 fremlagt av onsdagskveld-koiniteen godkjennes. Behandling; Saksfrernlegg: Forslag til program for «Onsdagskveld i ihinna kirke» høsten Vedtak: Program for «Onsdagskvcld i Hinna kirke» høsten 2015 fremlagt av onsdagskveld-komiteen ble godkjent. 64/15 REFRATSAKER Menighetsrådet orienteres om følgende referat: I. Referat fra møte i kulturutvalget Referat fra møte i kveldsgudstjenestekomiteen IS 3 Referat fra møte i diakoniutvalget Referat fra møte i Stavanger Kirkelige Fellesråd Behandling: Saksfremlegg: Øvrige referater ble vedlagt. Vedtak: Menighetsri idel ble orientert om følgende referat: 1. Referat fra møte i kulturutvalget Referat fra møte i kveldsgudstjencstekomiteen Referat fra møte i diakoniutvalget Referat fra møte i Stavanger Kirkelige Fellesråd /15 ORIENTERINGSSAKER Menighetsråde( ble orientert om følgende saker: I, Informasjon rundt tilbud om menighetstur til Israel, Side 9 av 37

10 Sak 66/15 Behaiidtng: Saksfremlcgg: lnforïnasjonsfolder oii menighetstur til Israel. Vedtak: Menighetsrådet ble orientert om følgende saker: I. Informasjon runch tilhud otn rnenihet%tur til lrael. 62/15 EVENTUELT Saker til cvenuclt meldes i starten av mçttel. Vedtak: Følgende saker ble meldt i starten av møtet og tatt opp: 2. Medarbeiderfesten- fotd& ing av praktiske oppgaver 3. Neste menighetsrådmøte på Utstein Pilegrimsgard kl. 19:00. felleskjøring fra Hinna kirke kl. t8: Stabssituasjon 5. Søknad om støtte til kurs for Geir Eikrem ble innvilget på kr ,- Settes opp som sak pii neste møte: (iodkjenning av trosupplæringshudsjett for 2015 Side 10 av 37

11 Sak 67 / 15 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT Dato Sid Jon mai Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Saker til eventuelt meldes under denne saken. Menighetsrådsleder vedtar om sakene skal tas opp i dette møtet. Sakens behandling: Sak nr.: MØtedato: Hinna menighetsråd / Katrine Pedersen Side 11 av 37

12 Sak 68/15 GODKJENNING AV LOKAL GRUNNORDNING Dato SjU Journal Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Revidering av lokal grunnordning for gudstjenester i Hinna menighet vedtas og sendes til godkjenning hos biskopen. Saken gjelder: Lokal grunnordning for gudstjenesten i Hinna menighet skal i løpet av våren 2015 revideres og sendes til godkjenning hos biskopen. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd I Hinna menighetsråd / Hinna menighetsråd / Vedlegg: 1. Forslag til revidert lokal gru nnordning 2. Søknad om godkjenning hos biskopen Katrine Pedersen Side 12 av 37

13 Sak 68/15 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg. Det framgår av kommentarene i strukturen hvilke valg som blir gjort i gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge, f eks i forbindelse med trosopplæringen. På spesielle dager som julaften, langfredag, bots- og bededag, konfirmasjon og dager der Barnegospels jule- og påskespill utgjør hoveddelen av gudstjenesten, vil gudstjenesten avvike noe fra strukturen. Vi har normalt nattverd i 3-4 hovedgudstjenester i måneden. Vi har normalt tilbud om dåp i alle hovedgudstjenester. Unntaket erjulaften, skjærtorsdag/langfredag og noen konfirmasjonsgudstjenester. Det kan ved behov settes begrensning på antall dåp i én gudstjeneste. I noen gudstjenester har vi søndagsskole under gudstjenesten. Søndagsskolen starter normalt etter dåpen. Barna kommer tilbake til den felles gudstjenesten før nattverdfeiringen. Disse gudstjenestene kalles «Allesammen-gudstjenester». Det er en fellesskapsbyggende aktivitet, særlig lagt til rette for familier, etter disse gudstjenestene. B Gangen i gudstjenesten Syndsbekjennelsen plasseres normalt i begynnelsen av gudstjenesten, som pkt 5. Den kan plasseres under pkt 16 i forenklede gudstjenester og i Allesammen-gudstjenester. Vi bruker normalt syndsbekjennelse nr 1. Kan varieres med syndsbekjennelse nr 3 i gudstjenester planlagt spesielt med tanke på barn. I enkelte tilfeller kan andre syndsbekjennelser brukes. Vi bruker normalt ikke leddet Dagens bønn. Vi bruker normalt skriftlige kunngjøringer som deles ut ved inngangsdøra, for å redusere de muntlige kunngjøringene mest mulig. Vi minnes de døde og ber for de sørgende ca én gang hver måned. Takkofferet samles normalt inn under salmen før nattverd. I gudstjenester uten nattverd samles offeret inn under salmesang eller annen sang/musikk under pkt 18. Vi veksler mellom nattverdbønn A, D og E. Nattverdordning for særlige anledninger brukes i gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge, inklusive enkelte Allesammen gudstjenester, og i temagudstjenester. Vi bruker fullstendig form av «Stort er troens mysterium» inklusiv «Ham være ære...» etter innstiftelsesordene. Side 13 av 37

14 Sak 68/15 Vi bruker utførlig fredshulsen. Vi bruker som oftest brødsbrytelse. Dette avgjøres av liturgen. C Nattverd Brød og vin står normalt på alteret ved gudstjenestens begynnelse. Vi bruker rød avalkoholisert altervin. Vi bruker normalt glutenfrie oblater. I noen tilfeller kan syret nattverdsbrød brukes. Vi har normalt utdeling både ved alteret og nede i kirkerommet, foran døpefonten. Ved alteret bruker vi kontinuerlig utdeling, ved døpefonten bruker vi intinksjon. Liturg deler ut brødet ved alteret, klokker eller annen erfaren medliturg deler ut brødet ved stasjonen nede i kirkerommet. EDåp Representanter fra dåpsfølget inviteres til å medvirke som medliturger ved lesning av bibeltekster og takkebønn, og andre oppgaver. Dersom det ikke er noen fra dåpsfølget som medliturger, leser klokker eller annen medliturg bibeltekster og takkebønn. Dåpsbarnetldåpskandidaten presenteres for menigheten etter dåpshandlingen. Ved barnedåp løftes barnet av den som bærer barnet. Dåpslys tennes av representant for dåpsfølget etter hver dåpshandling. Når det er flere dåpsbarn/dåpskandidater, sier liturgen ordene om livet i dåpen etter at alle lysene er tent. Dåpsbarnets/dåpskandidatens fulle navn nevnes i informasjonen om dagens gudstjeneste. I enkelte gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge, kan det begrenses hvor mange dåpsbarn det kan være i én gudstjeneste. Dersom det blir meldt ekstra mange dåpshandlinger til en søndag, kan vi utelate planlagt nattverdfeiring. I 2015 blir dette praktisert dersom det er mer enn fire dåp i samme gudstjeneste. Side 14 av 37

15 Sak 68/15 F Liturgisk musikk Ledd 6 Bønnerop (Kyrie) Vi varierer mellom. Overøyes melodi (brukes normalt) Høymessemelodien, allmenn serie Vi varierer mellom. Overøyes melodi (brukes normalt), noen ganger med Gloria i fullstendig form Ledd 7 Lovsang (Gloria) Høymessemelodien, allmenn serie. Lovsang fra Taizé, $ Av og til med «flere lovsanger> i forlengelsen, som regel én salme eller korsang/solosang Vi varierer mellom disse Hallelujaversene: Ledd 12 Halleluja Halleluja våre hjerter åpner vi (Tekst: Sherrell Prebble/Thomas Bjerkholt. Mel: Howard Clark) og diverse salmevers, f eks fra 246, 27, 206, 560 Ledd 14 Trosbekjennelse (Credo) Vi synger ikke trosbekjennelsen Vi varierer mellom disse svarene Herre, hør vår bønn Hør vår bønn, la ditt rike komme (I. Kleive) Herre, vår Gud, hør oss når vi ber (J.V. Ugland) Ledd 17 Menighetssvar ved forbønn ÅGudhørvårbønn(S97161) 626 Vær meg nær, å Gud Vi bruker av og til disse eller andre salmer 731 Jeg folder mine hender små 678 Vi rekker våre hender frem 26 Solbarn, jordbarn Side 15 av 37

16 Sak 68/ Det er makt i de foldede hender Ledd 20 Hilsen (Prefasjonsdialog) Høymessemelodi Vi varierer mellom Ledd 20 Hellig (Sanctus) Overøyes melodi (brukes normalt) Høymessemelodien, allmenn serie Ledd 20 Fadervar Normalt fremsagt. Vi bruker formen «Vår Far i himmelen)>. Vi synger bønnen en sjelden gang på melodien Vi varierer mellom Ledd 21 Du Guds Lam (Agnus Dei) Høymessemelodien allmenn serie (brukes normalt). Overøyes melodi Vi er i ferd med å øve inn Overøyes melodi, og vil nok bruke denne mer etter hvert Høymessemelodien (brukes normalt) Ledd 24 Velsignelsen I noen gudstjenester blir velsignelsen fremsagt, med innledningen «Ta imot velsignelsen» G Medliturger Vi bruker faste medarbeidere som deltar som medliturger ut fra en turnus, og medliturger som deltar i enkelte gudstjenester, for eksempel barn og unge, og representanter for dåpsfølgene. &ke-vigslede medliturger bruker normalt ikke liturgiske klær. Il Bevegelser og handlinger Menigheten synger normalt inngangssalmen og sendelsessalmen stående. Vi har normalt inngangsprosesjon med prosesjonskors, dåpsbarn, andre barn og evt andre medvirkende. Alle barn i kirken blir invitert til å være med i prosesjonen og til å være med helt fram til alteret, der alterlysene tennes under inngangssalmen. Klokkeren har ansvar for denne lystenningen. Takkoffer samles normalt inn i benkene. I noen gudstjenester kan takkofferet samles inn på alteret, for eksempel i gudstjenester uten nattverd. Det er bankterminal tilgjengelig bak i kirken. Side 16 av 37

17 Sak 68/15 Ei bønnekrukke er plassert bak i kirken. Her kan en legge lapper med Ønske om forbønn. BØnnene leses ikke høyt i gudstjenesten, men videreformidles til menighetens faste forbedere. BØnnekrukka blir båret fram til alteret under siste salme. Vi har normalt ikke utgangsprosesjon. Unntak er spesielle gudstjenester som f eks konfirmasjon. I Praktiske forhold og tilrettelegging Vi har en samling for medarbeidere kl 10. Kirketjener ordner i stand nattverdutstyr og elementer, dåpsvann, offerposer/eller kurver, lydutstyr, prosjektor, m.m. Kirkeverter sørger for at lekekrok med rolige leker er gjort klar bak i kirken. Vi bruker powerpoint-presentasjon av liturgi og salmer på de fleste gudstjenester, ellers brukes et trykt program. Det er normalt kirkekaffe etter alle gudstjenester. J Retningslinjer for årspianen Menighetens gudstjenesteplan settes opp i samarbeid med prosten og med utgangspunkt i biskopens forordning. I skolenes ferier samordnes gudstjenestelivet med Hifievåg og Gausel menigheter. Menighetens trosopplæring er nært knyttet til gudstjenestelivet. Deltakelse i en gudstjeneste er inkludert i programmet for de fleste vekstdagene. Alle konfirmantene har aktiv deltakelse som medliturg eller kirkevert i løpet av konfirmantåret. Vi har undervisning om nattverd fra V6. I gudstjenester i tilknytning til trosopplæring for barn under seks år, har vi ikke nattverd. Menighetens misjonsengasjement blir spesielt markert i fire gudstjenester i året. Tilsvarende blir vårt diakonale ansvar løftet fram spesielt i fire andre gudstjenester i året. Utover dette ønsker vi at alle gudstjenester er preget av en misjonal og diakonal holdning. Vi har temagudstjenester som kveldsgudstjenester ca 6 søndager i året. Vedlegg: Struktur for hovedgudstjenesten i Hinna Side 17 av 37

18 Sak 68/15 I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste Presten forbereder innholdet i informasjonen. Klokkeren har informasjonen, gjerne på dialekt og med egne ord. Avsluttes med La oss være stille for Gud. Tre klokkeslag Inngangssalme Menigheten synger inngangssalmen stående. Det er normalt inngangsprosesjon med prosesjonskors, dåpsbarn, andre barn og evt andre medvirkende. Alle barn i kirken blir invitert til å være med i prosesjonen og til å være med helt fram til alteret, der alterlysene tennes under inngangssalmen. Klokkeren har ansvar for lystenningen. Dette kan delegeres til andre medliturger, f eks ledere i trosopplæringen eller barnearbeidet. I enkelte gudstjenester bærer barn fram utstyr til døpefont og alter i prosesjonen. Inngangsord Samlingsbønn Samlingsbønnen bør ivareta et skapelsesperspektiv. Samlingsbønn 2 brukes normalt. Samlingsbønn 5 brukes som veksellesning mellom ML og menighet i enkelte gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge. Vi varierer også i enkelte tilfeller med nr 3 eller 4, eller en egen skrevet bønn. SamlingsbØnnen leses av klokker eller annen medliturg. Syndsbekjennelse Syndsbekjennelsen plasseres normalt her. Den kan flyttes til før forbønnen i forenidede gudstjenester og i Allesammen-gudstjenester. Vi bruker normalt syndsbekjennelse nr 1. Kan varieres med syndsbekjennelse nr 3 for eksempel i gudstjenester særlig lagt til rette for barn. Bønnerop Kyrie Lovsang Glorla Leddet kan utvides med bruk av en lovsang etter Gloria. I enkelte gudstjenester brukes Gloria i fullstendig form. DÅP Inngangsord Bibelord Tekstlesninger og takkebønn leses normalt av representanter for dåpsfølget. Liturgen inviterer de som skal lese fram med ordene De som skal lese tekster og bønn kan nå komme fram. Takkebønn Ordet om dåpen og troen Side 18av37

19 Sak 68/15 Dåpssalme forsakelsen og troen Bonn ved døpefonten Bønn A brukes første søndag i måneden med dåp, BØnn B brukes andre søndag... og Bønn C brukes tredje søndag Dåpshandlingen Dåpsbarnet/dåpskandidaten presenteres for menigheten etter dåpshandlingen. Ved barnedåp løftes barnet av den som bærer barnet. Dåpslyset Dåpslyset tennes av representant for dåpsfølget etter hver dåpshandling. Dette blir innledet av liturg, for eksempel slik: Vi skal nå tenne dåpslyset for NN. En fra dåpsfølget kan nå gjøre det. Etter at alle er døpt, sier liturgen: Dåpslysene er tent for NN (fornavn på de som er døpt i denne gudstjenesten). Deretter fortsetter liturgen med Joh 8,12 og resten av leddet. Dåpens forpliktelse Herrens bønn Vi bruker formen «Vår Far i himmelen» Lovprisning Dåpssalme Hoveddelen av dåpssalmen synges før forsakelsen og trosbekjennelsen. Det/de avsluttende vers kan synges her, etter dåpshandlingen. II. ORDET Skattkista Vi har normalt et lite innslag med formidling med tanke på barn ved starten av Ordets del. Dette faller bort i gudstjenester der prekenen er forberedt spesielt med tanke på barn. Normalt er skattkista satt fram. Liturgen undersøker hva som er i skattldsta den aktuelle søndagen, og har noen tanker knyttet til en eller flere gjenstander som hun/han finner der. Dette forberedes av liturgen eller annen medarbeider. Dette erstattes i Allesammen-gudstjenester, når det skal være søndagsskole, med et møte med løva. Løva kommer inn i kirkerommet og har en «samtale» (stemmen til løva høres ikke) med liturgen, knyttet til dagens tema, årstiden eller noe annet aktuelt. Dette forberedes av liturg i samarbeid med andre medarbeidere. Første lesning: I enkelte gudstjenester som er spesielt lagt til rette for små barn, faller første og andre lesning bort, slik at bare evangeliet leses. Side 19 av 37

20 Sak 68/15 Andre lesning: Andre lesning kan falle bort i enkelte gudstjenester. Dette vurderes av liturgen. Dersom det bare er én lesning, vurderer liturg hvilken lesetekst som skal benyttes. Salme før prekenen Vi bruker normalt Hallelujavers før og etter evangelielesning. I enkelte gudstjenester kan Hallelujavers erstattes av salme mellom andre lesning og lesning av evangeliet. På høytidsdager erstattes Halleluja av høytidsvers som synges før lesning av evangeliet. Evangelium Preken Trosbekjennelse Credo Trosbekjennelsen utelates her i gudstjenester med dåp. Menigheten står. Vi bruker normalt den apostoliske trosbekjennelsen. Den nikenske trosbekjennelsen brukes på høytidsdagene. Den som leder trosbekjennelsen, vender seg mot alteret. Salme III. FORBØNN Kunngj øringer Vi bruker normalt skriftlige kunngjøringer som deles ut ved inngangsdøra, for å redusere de muntlige kunngjøringene mest mulig. Forbønn Vi varierer mellom ulike former for forbønn, og bruker i noen grad lokalt utformet forbønn. forbønnen ledes av klokker eller annen medliturg, eller av liturg. De enkelte bønner i forbønnen leses ofte som veksellesning mellom medliturg og liturg. Forbønn for misjonsarbeidet (menighetens misjonsprosjekt og medarbeidere med tilknytning til soknet) inkluderes i forbønnen som brukes. Det samme gjøres med bønn for dåpsbarna. I enkelte gudstjenester brukes litaniet eller fredslitaniet. Vi bruker et litani med fastekollekten minst én gang i løpet av fastetiden. forbønnssvar Døde minnes Vi har dette leddet ca én gudstjeneste i måneden. Da inviteres sørgende etter dødsfall den siste perioden. Her leses navnene på de avdøde av medliturg (diakon, eventuelt klokker), en kirkevert tenner lys for hver avdød, og det bes en bønn som avslutning på dette leddet. Side 20 av 37

21 Takkoffer Sak 68/15 Takkofferet tas normalt opp i benkene av to eller fire personer. De som samler det inn, kommer fram til alteret, gir offeret til liturgen og blir stående foran alterringen mens liturgen ber bønnen. Det er bankterminal tilgjengelig bak i kirken. I noen gudstjenester kan takkofferet samles inn på alteret, for eksempel i gudstjenester uten nattverd. IV. NATTVERD Salme Hilsen prefasjonsdialog Innledende lovprisning prefasjon Vi veksler mellom nattverdbønn A, D og E. Dette får betydning for flere andre innholdsiedd i nattverdliturgien. Nattverdordning for særlige anledninger brukes i gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge, inklusive enkelte Allesammen-gudstjenester, og i temagudstjenester. Hellig sanctus Påkallelse epiklese Innstiftelsesordene verba Tro ens mysterium Nattverdbønn Herrens bønn Herrens bønn leses normalt. Kan også synges i enkelte gudstjenester. fredshilsen pax Vi bruker utførlig fredshilsen. Vi informerer om fredshilsen på en måte som gir den enkelte frihet i hvordan man hilser hverandre. I 2015 er dette formulert slik: Vi kan hilse på de nærmeste med et smil eller et håndtrykk, eventuelt si Guds fred eller lignende. Brødsbrytelse Vi har normalt brødsbrytelse. Du Guds Lam agnus del Utdeling Vi har normalt utdeling både ved alteret og nede i kirkerommet, foran døpefonten. Ved alteret bruker vi kontinuerlig utdeling, ved døpefonten bruker vi intinksjon. Liturg deler ut brødet ved alteret. Vigslet medliturg, klokker eller annen erfaren medliturg deler ut brødet ved stasjonen nede i kirkerotumet. Vi har salmesang, eventuelt solosang eller instrumentalmusikk under nattverdmåltidet. Side 21 av 37

22 Sak 68/15 Måltidets avslutning Vi bruker normalt takkebønn 2. V. SENDELSE Salme Menigheten synger salmen stående. Lovprisning Velsignelse Postludium/Utgangsprosesj on Vi bruker normalt ikke utgangsprosesjon Utsendelse Vi bruker normalt utsendelsen Gå i fred. Tjen Herren med glede. Hvil i hans nåde. Andre utsendelsesord kan også brukes. SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKAL GRUNNORDNING Menighetens navn Hinna menighet Dato for vedtak i menighetsråd Hvilke endringer er gjort i den lokale grunnordningen siden forrige godkjenningsrunde? Hinna menighet skrev som høringsmenighet sin forrige lokale grunnordning allerede i Den ble godkjent høsten Siden den tid har vi arbeidet mye med gudstjenestelivet og gjort mange mindre endringer som vi mener ligger innenfor «Ordning for hovedgudstjenesten i Den norske kirke». Vi sender derfor inn nyskrevet lokal grunnordning som vedlegg til denne søknaden. Større endringer: Vi har nå åpnet for dåp i alle «vanlige» gudstjenester. Vi har nå nattverd i de fleste gudstjenester. Vi har vedtatt å gå over til rød avalkoholisert altervin, tidligere har vi brukt hvit vin. Vi har nå normalt nattverdutdeling både ved alteret (kontinuerlig utdeling) og ved intinksjon nede i kirkerommet. Vi har arbeidet med hvordan barna skal inkluderes i det vanlige gudstjenestelivet, og har blant annet innarbeidet at alle barn blir invitert med i inngangsprosesjonen, som går helt fram til alteret der det er lystenning under inngangssalmen. Videre at vi normalt innleder Ordets del med et innslag for barn, enten i form av «Skattkistesamling» eller et besøk av løva som har flyttet inn i kirken. Dette siste blir først og fremst gjort som innledning til søndagsskolen. Side 22 av 37

23 Høymessemelodien, og Sak 68/15 Hva har dere gjort med de konkrete utfordringer biskopen gav i forrige godkjennfngsrunde? Det er nå normalt at det feires dåp og nattverd i samme gudstjeneste. Vi har vedtatt at vi ikke bruker Dagens bønn. Vi har valgt å bruke Samlingsbønn nr 2 som det normale. SamlingsbØnn nr 5 brukes som veksellesning mellom medliturg og menighet i enkelte gudstjenester som er særlig lagt til rette for barn og unge. Vi varierer også i enkelte tilfeller med nr 3 eller 4, eller en egen skrevet bønn. Vedrørende prosess i forbindelse med valg av liturgisk musikk: Hinna menighet var høringsmenighet og brukte i deler av denne perioden en serie i klassisk genre av daværende kantor Ole Karsten Sundlisæter. Denne ble etter en tid valgt bort og dette la føringer for senere valg. Nabomenigheten Gausel brukte Tore Aas-serien i sin høringsperiode, men forkastet den etterpå. Etter dette hadde vi en utvelgingsprosess som endte med at vi valgte å prøve ut Odd Johan Overøyes musikk til hovedleddene i gudstjenesten. Prosessen gikk ut på at nåværende kantor spilte seg gjennom permen med ny liturgisk musikk og presenterte en del av dette materialet for gudstjenesteutvalget. Utvalget sang seg gjennom dette og «stemte ut» en del musikk, - endte på Overøyes melodier. Noen melodier ble også presentert for flere i etterkant av gudstjenester og på gudstjeneste medarbeidersamling. Vi har ikke villet prøve ut mange ulike alternativ i selve gudstjenestene, men har gått langsomt fram med å innlære Overøye-melodiene, og mener vi nå har reelt grunnlag for å vurdere om disse vil fungere godt videre. Liturgisk musikk. Menighetsrådet har gjort vedtak om musikk til følgende ledd (jfr. s i Sammen for Guds ansikt) Overøyes melodi Ledd 6 BØnnerop (Kyrie) i - 3- Høymessemelodien, allmenn serie i - OverØyes melodi, av og til med Gloria i fullstendig form Ledd 7 Lovsang (Gloria) 2 - allmenn serie 3- Taizé, S Av og til med «flere lovsanger» i forlengelsen, som regel én salme eller korsang/solosang 1- Vi varierer mellom disse 3 versene Ledd 12 Hatletuja Halleluja... våre hjerter åpner vi (Tekst: Sherrell Prebble[fhomas Bjerkholt. Mel: Howard Clark) Side 23 av 37

24 Overøyes Sak 68/15 2- og diverse salmevers, f eks vers fra 246, 27, 206, 560 Ledd 14 Trosbekjenizelse (Credo) Vi synger ikke trosbekjennelsen 1- Vi varierer mellom disse svarene. Herre, hør vår bønn Hør vår bønn, la ditt rike komme (I. Kleive) Herre, vår Gud, hør oss når vi ber (J.V. Ugland). ÅGudhørvårbønn(S97 161) Ledd l7menighetssvar ved forbønn 626 Vær meg nær, å Gud 2- Bruker av og til disse eller andre salmer. 731 Jeg folder mine hender små 678 Vi rekker våre hender frem 26 Solbarn,jordbarn Ledd 20 Hilsen (Prefasjonsdialog) 1- Høymessemelodi Ledd 20 Hettig (Sanctus) i Det er makt i de foldede hender melodi 2- HØymessemelodien, allmenn serie 0- Normalt fremsagt. Vi bruker formen «Vår Far i himmelen». Ledd 20 Fadervår.. Vi synger bønnen en sjelden gang, og da pa melodien Ledd 21 Du Guds Lam (Agntts Dei). 1- HØymessemelodien, allmenn serie. 2- Vi er i ferd med a øve inn Overøyes melodi 1- Høymessemelodien Ledd 24 Vetsignetsen. 2- Av og til fremsagt («ta imot velsignelsen») Side 24 av 37

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Lokal grunnordning for Riska sokn

Lokal grunnordning for Riska sokn (forslag til) Lokal grunnordning for Riska sokn Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt iriska menighetsråd / / for perioden 1. søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2014. 1 A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

EMNEREGISTER (Bokmål)

EMNEREGISTER (Bokmål) ESI 19062012 (sist oppdatert) GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 EMNEREGISTER (Bokmål) Agnus Dei (Se Du Guds Lam) Alminnelige bestemmelser (for hovedgudstjeneste): Side 2.3 (Innføring); 5.3 5.15 (Bestemmelsene)

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i Hinna

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna menighetsråd. Saksliste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna menighetsråd. Saksliste J Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna menighetsråd Dato Sid Journat 4 rki Saksbehandler 23.09.2015 15/620-15 2305/15 012.1 Katrine Pedersen, 5! 905772 Møtested: Undervisningsrom i underetasje

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. Hinna meniglietsråd. Saksilste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. Hinna meniglietsråd. Saksilste Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna meniglietsråd Dato Sid Journat Arkie Saksbehandler 12.03.2015 15/143-IS 727/15 012.1 KatrinePedersen,51905772 Møtested: Undervisningsrom i underetasje

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 SØGNE MENIGHETSRÅD Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 Til behandling i: Møtedato: Saksnr.: Saksbehandler: Menighetsrådet 08.06.11 M029/11

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje Hinna

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70.

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i Sammen for Guds ansikt (Kirkerådet 2011), side 63-70. Lokal grunnordning Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70. Frogner sokn, Oslo Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Klokkeringing / Forberedelse

Klokkeringing / Forberedelse Forslag til grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til behandling på menighetsmøte 8. september 2013 Den grunnleggende strukturen for hovedgudstjenester ligger i høymesseliturgien. Hovedgudstjeneste

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

Tekstbok (KM) Hva kommer senere?

Tekstbok (KM) Hva kommer senere? GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE (Perm 1) 1. Innledning 2. Ordning for hovedgudstjeneste (KM) 3. Ordning for dåp to ordninger (KM) 4. Andre ordninger 5. Alminnelige bestemmelser (KM) 6. Gudstjeneste:

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke SMMEN FOR GUDS NSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre ker kirke Vedtatt av Menighetsrådet 6.10.2014 Ordningen bygger på og erstatter tidligere grunnordning vedtatt av Østre ker menighetsråd [dato

Detaljer

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Fra: Den norske kirkes presteforening Dato: 1. november 2010 A. Regelverk og definisjoner 1. Er

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 25.09.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 25.09.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Hovedgudstjeneste Høymesse og Høymesse med skriftemål Vedtatt av Nordreisa menighetsråd 14.2.2013 etter biskopens anbefalinger 2 2/3- ordning Høymesse 3 4 Vedtak om

Detaljer

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Bryn menighetsråd././. A Hovedgudstjenester Ut fra struktureksemplene

Detaljer

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Fra Gudstjenesteboken 2011 GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning

Detaljer

Forslag til de enkelte leddene. 18. Takksigelse og bønn (s. 11 13)

Forslag til de enkelte leddene. 18. Takksigelse og bønn (s. 11 13) DEN NORSKE KIRKE KM 05/10 Kirkemøtet 2010 Fra den foreløpige protokollen Gudstjenestereformen - nattverdliturgi Merknader fra kirkemøtekomiteen og Kirkemøtets vedtak Generelt Komiteen er i hovedsak godt

Detaljer

Presentasjon av medliturger i gudstjenesten

Presentasjon av medliturger i gudstjenesten Liturgiske byggeklosser til å integrere den verdensvide kirke i gudstjenesten. Her finner du forslag til liturgiske ledd som passer til misjonsmarkeringen. Tenk igjennom og legg til rette for at dette

Detaljer

ordning for hovedgudstjeneste

ordning for hovedgudstjeneste ordning for hovedgudstjeneste (uten dåp) I. samling 1 Forberedelse og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. 2 Inngangssalme Før inngangssalmen kan det spilles et preludium, normalt som forspill til salmen,

Detaljer

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. I. SAMLING I.1 Strukturen i samlingsdelen s. 3 I.2 Samlingsdelen ledd for ledd s. 3 I.3 Særlige

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET

MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 25. mars 2012, kl. 13.00 14.20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Antall fremmøtte: 52 Saker behandlet: FMM 1/2012 4/2012 Lørenskog, den 25. mars 2012

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33

Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33 Den norske kirke Gausel menighet Møteprotokoll Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33 Møtested: Gausel bydelshus Møtedato:

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innføring s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ordning for hovedgudstjenesten_alminnelige bestemmelser.doc Alminnelige bestemmelser for dåp Alm føresegner NN til KM 2011.doc

Ordning for hovedgudstjenesten_alminnelige bestemmelser.doc Alminnelige bestemmelser for dåp Alm føresegner NN til KM 2011.doc DEN NORSKE KIRKE KM 7.1/11 Kirkemøtet Saksorientering Referanser: KR 25/10, BM 18/10, BM 30/10, KM 08/10, KR 09/11 Saksdokumenter: KM 7.1.1/11 KM 7.1.2/11 KM 7.1.3/11 KM 7.1.4/11 Ordning for hovedgudstjenesten_alminnelige

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat

Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat Om gudstjenesteordningen 2011 Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat Her er svar på spørsmål Kirkerådets gudstjenesteseksjon har mottatt om gudstjenesteordningen 2011. Dagens bønn (Kollektbønn)

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. I. SAMLING Forberedelse Klokkeringing Tre klokkeslag Salme - NoS 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

En slik tekst har sekundær karakter. Det vil si at den kan egentlig ikke skrives før liturgien og alminnelige bestemmelser er ferdig utformet.

En slik tekst har sekundær karakter. Det vil si at den kan egentlig ikke skrives før liturgien og alminnelige bestemmelser er ferdig utformet. DEN NORSKE KIRKE KR 49/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-17. september 2010 Saksbehandler: Sindre Eide Referanser: Saksdokumenter: Gudstjenestereformen - Veiledning Sammendrag

Detaljer

MESSE FOR DE FORFULGTE

MESSE FOR DE FORFULGTE MESSE FOR DE FORFULGTE Etter Den norske kirkes Ordning for hovedgudstjeneste, nærmere bestemt Temagudstjeneste For forfulgte. Om temagudstjeneste, se: Gudstjeneste for Den norske kirke, side 2.105. Om

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. 1. mai 2014, Røros kirke. Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes

Falkbergetmesse. I Inngang. 1. mai 2014, Røros kirke. Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes Falkbergetmesse 1. mai 2014, Røros kirke L: Liturg M: Menighet A: Alle I Inngang Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes T: Johan Falkberget; M: Tone Hulbækmo Inngangssalme Salmer

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Sjå elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Lokal grunnordning førebels vedteken av sokneråda Imsland, Vikedal og Sandeid i møte 5. juni 2012. Dei fire ulike strukturane for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 1. og 2. vararepresentant innkalles sammen med de øvrige medlemmene. Kommunens

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag!

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag! UKM 08/15 Søndag er gudstjenestedag! Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud og

Detaljer

KR 12/11. Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste. Dåp i egen gudstjeneste DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

KR 12/11. Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste. Dåp i egen gudstjeneste DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE KR 12/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Åge Haavik Referanser: Saksdokumenter: Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

LITURGIER Metodistkirken

LITURGIER Metodistkirken LITURGIER Metodistkirken 2009 Metodistkirken i Norge Akersbakken 37 0172 OSLO 23 33 27 00 www.metodistkirken.no Liturgikomiteen Roar G. Fotland Knut Refsdal Anne Berthling Svein J. Veland Forkortelser

Detaljer

Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10

Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10 DEN NORSKE KIRKE KR 6/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Sindre Eide Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10

Detaljer

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN Til stede: Forfall: Anne Beate Sønju Clasen (leder), Paul Nome (sokneprest), Erik Kyvik Hauge, Tellef

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer