Ole Michael Selberg T E X

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Michael Selberg T E X"

Transkript

1 Ole Michael Selberg TEXLEX T E X

2

3 π ασαι Τ Ε Χναι βροτο ισιν εκ Προµηθέως Aiskhylos

4

5 Ole Michael Selberg TEXLEX Et leksikon for TEXnikere og TEXografer Oslo 2014

6 TEXLEX ad usum omnium prima elementa programmatis typothesis computatoriae TEX callentium variis fontibus adhibitis sermone vulgari Norvegorum conscripsit Ole Michael Selberg quondam Universitatis Osloensis Instituti Philologiae Slavonicae et Orientalis amanuensis MMXIV

7 v Innhold Forord ix Innledning xi 1 Aksenter 1 2 Aktive tegn 3 3 Allokeringer med \new Anførselstegn 4 5 Argument 6 6 Aritmetikk 6 7 Avslutning 7 8 Avsnitt 8 9 Badness Betingelser Bindetegn Blindmateriell Bokser Breddesteg Brøk Bunntekst Diagnostikk Dimensjoner Ekspandering Feilmeldinger Filnavn og \input Fontdeklarering Fontdimensjoner Fonter (skrifter) Fontnavn Formater Forstørrelse av hele dokumentet Fotnoter Grupper og gruppetegn INITEX Initial Innholdsfortegnelse Innretting Innrykk Innskudd (insertions) Interaksjon mellom TEX og brukeren 51

8 vi Innhold 37 Item Justering og sentrering Karakterer Kategorikoder Kolumnetittel Kommentarer Kontrollsekvenser Krysshenvisninger Kursivkorreksjon LATEX (in)kompatibilitet med plain TEX Lesing fra fil og fra tastaturet Ligaturer Likhetstegn Lim Linjeavstand Linjefall Linjenummerering Linjeskift Linjeslutt Lister Makroer Marg Margtekst Matematikk for ikke-matematikere Merking med \mark METAFONT Modus Nasjonale TEX-tilpasninger Nøkkelord Orddeling Overflyt Parametre Penalty PK-filer (rasterfiler) Prikker Register Rekursjon Romertall Satsspeil Satsvis TEXing Sidenummer Sideombrekning Skilletegn, mellomrom ved Skriftgrad 112

9 81 Skriving til fil Skytning Spalter Sperring Spesielle tegn og parenteser Streker Tabeller Tabeller med \ Tabeller med \halign Tabeller med \valign Tall Tankestrek TEX 3.x \the Tids- og datoangivelse Tilordninger Token \uppercase og \lowercase Utdatarutiner Utligning og kniping Verbatim-utskrift Virtuelle fonter Whatsits og andre ressursbesparelser 151 Tillegg 1: TEXs parametre 152 Tillegg 2: Fonter og fonttabeller 155 Tillegg 3: Karakternavn og karakterkoder 165 Tillegg 4: Desimale, oktale og heksadesimale tall 167 Indeks 169 Innhold vii

10

11 ix Forord TEXLEX er et leksikon over plain TEX, med hovedvekt på ikke-matematiske anvendelser. Det inneholder drøyt hundre hovedartikler, samt en indeks over ca. 430 reserverte tegn, kontrollsekvenser og nøkkelord som er forklart eller omtalt i artiklene (kontrollsekvenser som refererer til tegn eller aksenter, er ikke tatt med i indeksen).

12

13 xi Innledning Hva er TEX? TEX (uttalt tech, med ach-lyd, eller tekj ) er et program for datasats, utviklet av professor Donald E. Knuth ved Stanford University. Det ble lansert i sin nåværende versjon i 1982, og gjennomgikk en omfattende revisjon i , først og fremst for å gjøre det mulig å benytte inndata med 256 tegn, istedenfor 128 som tidligere. Programmet er spesielt utbredt i universitetskretser, og finnes i utgaver tilpasset så å si alle typer datamaskiner, fra mikromaskiner (Macintosh, IBM-kompatible PC er, Amiga, Atari) til større maskiner med UNIX- eller VAX/VMS-operativsystem. TEX skiller seg fra vanlige WYSIWYG-tekstbehandlere ved at innskrivning og formatering av teksten foregår hver for seg. Dokumentet som skal settes, foreligger som en ren tekstfil, utstyrt med formateringsinstruksjoner som også er ren tekst. 1 Innfilen leses av TEX, som generer en ny fil, med filtype.dvi. Denne «utstyrsuavhengige» filen (dvi står for device independent ) kan deretter omgjøres til f.eks. en PostScript-fil og sendes til en ut-enhet (skjerm, skriver, fotosetter o.l.). TEX ved universitetene og høyskolene I mange akademiske miljøer over hele verden, spesielt innenfor realfag, er TEX blitt en de facto standard for produksjon av vitenskapelige bøker og trykksaker. De viktigste grunnene til dets popularitet er antagelig: høy typografisk nøyaktighet, ikke minst når det gjelder matematisk sats, kraftige makrofunksjoner, mulighet for å utveksle filer mellom forskjellige maskinplattformer uten konvertering, lav pris (de fleste implementasjonene er gratis eller såkalt shareware ). På den annen side er det selv ved høyere læresteder mange potensielle brukere som lar seg avskrekke av TEXs ry for å være «vanskelig». Den noe høyere brukerterskelen (og langt høyere yteevnen!), sammenlignet med vanlige tekstbehandlere og mange sideutleggsprogrammer, skyldes først og fremst at TEX egentlig et programmeringsspråk skreddersydd for satsfremstilling, men også brukbart til andre formål (TEX oppfyller kravene til en turingmaskin). For å kunne arbeide effektivt med et slikt språk, trenger man et sett makroer (tilleggsdefinerte prosedyrer). De mest brukte makro-pakkene 1 En inndatafil for TEX har m.a.o. ingen skjulte koder, og den kan derfor problemfritt overføres fra én maskinplattform til en annen.

14 xii Innledning er Donald E. Knuths plain TEX, Leslie Lamports LATEX og Michael Spivaks AMS-TEX (for setting av matematikk). Plain TEX og LATEX Plain TEX føyer ca. 600 kommandoer til TEXs innebygde primitiver, men ytterst få av disse har noen relevans for dokumentets logiske struktur. Stort sett blir det overlatt til brukeren å skrive sine egne høynivåprosedyrer for strukturering av tekster som skal settes. LATEX bygger videre på plain TEX og definerer ferdige standardoppsett for en rekke teksttyper (bok, rapport, artikkel osv.). Meningen er at brukeren skal kunne konsentrere seg om tekstens logiske struktur, uten å bli distrahert av visuelle detaljer. De fleste TEX-brukere benytter i dag L A TEX, og kommer derfor i berøring med mekanismene bak LATEXs brukergrensesnitt bare når en TEX-feilmelding dukker opp på skjermen. Noe forhold til TEX ut over dette trenger de egentlig ikke å ha. Mer ambisiøse LATEXere, som ønsker å skrive style -filer, eller foreta gjennomgripende endringer i dem, oppdager imidlertid fort at de trenger et minimum av kjennskap til plain TEX, for å forstå hvordan LATEX virker. Nesten alle LATEX-kommandoene er jo i virkeligheten TEX-makroer, definert i filen latex.tex, med hyppig bruk av \def, \let, \if-betingelser og diverse andre TEX-kommandoer som LATEX-håndbøkene vanligvis forbigår i taushet. Hvordan får jeg tak i TEX? Forskjellige mikromaskin-implementasjoner av TEX kan hentes via Internet med anonym ftp fra CTAN-arkivene 2, som i prinsippet alle skal inneholde det samme: ftp.tex.ac.uk og ftp.uni-stuttgart.de i Europa; ftp.shsu.edu i USA. CTAN-arkivene har også et stort utvalg av makrofiler for plain TEX og LATEX. Brukergrupper TUG (TEX Users Group; E-post: utgir kvartalskriftet TUGboat, med artikler og informasjon om TEX og METAFONT. Individuelt medlemskap, inklusive abonnement på TUGboat, koster for tiden $ 60 pr. år. I tillegg til TUG finnes en rekke lokale brukergrupper, med varierende aktivitetsnivå, f.eks. NTUG (Nordic TEX Users Group), DANTE (Deutschsprachige Anwendervereinigung TEX), NTG (Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep) GUTenberg (Groupe francophone des Utilisateurs de TEX), GUST (Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX). Flere av de nasjonale brukergruppene utgir tidsskrifter eller skriftserier. Blant de mest leseverdige er GUTenbergs Cahiers GUTenberg (utkommer kvartalsvis) og NTGs MAPS (Minutes and APpendiceS). Hvert år avholdes det en europeisk TEX-kongress, EuroTEX, i regi av en av de lokale brukergruppene. Litteratur om TEX 1) Paul W. Abrahams [et al.]. TEX for the Impatient. (Addison-Wesley) s. ISBN CTAN står for Comprehensive TEX Archive Network.

15 Innledning xiii 2) Wolfgang Appelt. TEX für Fortgeschrittene. Programmiertechniken und Makropakete. (Addison-Wesley) s. ISBN ) S. v. Bechtolsheim. TEX in Practice. 1 4 (Volume I: Basics; Volume 2: Paragraphs, Math and Fonts; Volume 3: Tokens, Macros; Volume 4: Output Routines. Tables) (Springer) s. ISBN X 4) Arvind Borde. TEX by Example. A Beginner s Guide. (Academic Press Professional) s. ISBN ) Michael Doob. A Gentle Introduction to TEX. Ligger i CTAN-arkivene under navnet gentle.tex. 89 s. 6) Victor Eijkhout. TEX by Topic. A TEXnician s Reference. (Addison- Wesley) s. ISBN ) Helge Falkenberg-Arell. ABC om TEX og LATEX. USE s. 8) Donald E. Knuth. The TEXbook. (Addison-Wesley) 1990 (og senere). 483 s. ISBN (innb.)/ (spiralrygg) 9) Eitan M. Gurari. TEX and LATEX. Drawing and Literate Programming. (McGraw-Hill) s. ISBN ) Eitan M. Gurari. Writing with TEX. (McGraw-Hill) s. ISBN ) Bjørn Larsen. Lokale utvidelser ved USEs VAX-cluster. USE s. 12) David Salomon. The Advanced TEX-book. (Springer) s. ISBN ) Norbert Schwarz. Einführung in TEX. (Addison-Wesley) s. ISBN (finnes også i engelsk og nederlandsk utgave) 14) R. Séroul, S. Levy. A Beginner s Book of TEX. (Springer) s. ISBN ) Wynter Snow. TEX for the Beginner. (Addison-Wesley) s. + indeks. ISBN ) Norman Walsh. Making TEX Work. (O. Reilly& Associates, Inc.) s. ISBN Litteratur om LATEX 1) Michael Goossens, Frank Mittelbach, Alexander Samarin. The LATEX Companion. 530 s. (Addison Wesley) ISBN ) Helmut Kopka, Patrick W. Daly. A Guide to LATEX. Document Preparation for Beginners and Advanced Users. (Addison-Wesley) s. ISBN ) Leslie Lamport. LATEX, a Document Preparation System. (Addison Wesley) s. (2. utg.) ISBN Elektroniske TEX-fora Det finnes en meget aktiv TEX-nyhetsgruppe, comp.text.tex, der man ofte kan få hjelp når man har problemer. Før man spør, bør man imidlertid undersøke om svaret finnes i TeX FAQ 3 og TeX-FAQ-supplement (disse oppdateres månedlig, og sendes til comp.text.tex og news.answers). En innfallsport til mange TEX-relaterte URL er på Internet er bluesky.com/texlinks. 3 FAQ står for Frequently Asked Questions.

16 xiv Innledning Notasjon og terminologi i leksikonet Alt TEX mottar som inndata, er gjengitt i skrivemaskinskrift. TEXs ordklasser (syntaktiske enheter) er satt i vinkelparentes: dimen, tall osv. Syntaksbeskrivelsen er konkret, dvs. basert på de kategorikoder de forskjellige tegn normalt har i plain TEX. Tegnet \ står altså for eksplisitt karaktertoken med kategorikode 0, tegnet { for eksplisitt karaktertoken med kategorikode 1 osv. Når og _ opptrer i kontrollord, forutsettes de å ha kategorikode 11, selv om kategorikodeendringen ikke er vist. Lukkede intervaller er angitt slik: [0 15] (les: «fra og med 0 til og med 15»). Leksikonet benytter tradisjonell typografisk terminologi i noe større utstrekning enn det har vært vanlig i norsk litteratur om TEX (jf. artikkelen om Blindmateriell). Enkelte engelske betegnelser er beholdt, f.eks. token, som lydlig glir godt inn i norsk og derfor ikke er kursivert, samt badness ( sletthet ), penalty (til dels også kalt straff ) og kern (bruddsikker utligning). For engelsk character brukes dels karakter, dels tegn ; for blank space brukes gjennomgående breddesteg. Med henvises det til andre oppslagsord i leksikonet.

17 1 A Aksenter 1. I vanlig tekst TEX gir brukeren adgang til en rekke spesialtegn som benyttes i forskjellige språk ( The TEXbook, s. 52). De fleste av disse er definert ved hjelp primitiven \accent, f.eks.: \def\v#1{{\accent"14#1}} Denne makrodefinisjonen forteller TEX at hvis det f.eks. støter på sekvensen \v s, skal det: 1) sette en s; 2) foreta en negativ utligning: 3) sette det tegnet som har karakterkode "14, dvs. aksenten ˇ i Computer Modern-fontene; 4) foreta en positiv utligning, slik at neste tegn kommer i riktig avstand fra s en. Når det opptrer eksplisitt utligning, slik som her, tar ikke TEX hensyn til den implisitte utligningen som følger av.tfm-filene. ( Utligning) De vanligste overstilte aksenttegnene får vi med følgende kommandoer: Inndata utdata \ o ò (gravis) \ o ó (akutt) \^o ô (cirkumfleks) \"o ö (tøddel el. trema) \~o õ (tilde) \=o ō (overstrek) \.o ȯ (prikk) \u o ŏ (brevis) \v o ǒ (hake) \H o ő (ungarsk tøddel) \t oo oo (binding) Dessuten finnes det tre understilte diakritiske tegn, som fås med disse kommandoene: \c o o (cedille) \d o ọ (understilt prikk) \b o ō (understilt strek) Kvist eller «ogonek», dvs., mangler altså i Computer Modern-fontene, men den finnes både i DC-fontene og i PostScript-fontene.

18 2 Aksenter 2. I matematikk I vanlig tekst er det bare de enkelte tegn som kan utstyres med aksenter. Skifter vi til matematikk ( Matematikk for ikke-matematikere), får vi større muligheter. I matematiske modi er det mulig å anbringe aksenter oppå hverandre, som i $\hat{\rm\hat a}$, som gir â (jf. \^a, som gir â ). Aksentene kan også plasseres over grupper av tegn, som i $\breve{\rm ao}$, som gir ăo. Den siste anvendelsen er kanskje primært av interesse hvis aksenten utvider seg i takt med uttrykket den skal dekke. Plain TEX tilbyr da faktisk også to slike tøyelige aksenter, nemlig \widehat og \widetilde, som i âo og ão. Fortegnelsen nedenfor viser hvilke kommandoer som brukes for å få de forskjellige aksentene i matematiske modi: Kommando: Satt m. cmmi10: Satt m. cmr10: Tilsvarer: $\hat a$ â â \^ $\check a$ ǎ ǎ \v $\tilde a$ ã ã \~ $\acute a$ á á \ $\grave a$ à à \ $\dot a$ ȧ ȧ \. $\ddot a$ ä ä \" $\breve a$ ă ă \u $\bar a$ ā ā \= $\vec a$ a a (mangler) Plasseringen av aksenten, som spesielt over matematisk kursiv ikke alltid virker helt tilfredsstillende, lar seg regulere med kommandoen \skew, 4 som tar tre argumenter, hvorav det første angir horisontal forskyvning i mu ( Dimensjoner 2.). 5 F.eks. vil $\skew3\hat{\rm\hat a}$ gi â. Hensikten med \skew er først og fremst å flytte en aksent som befinner seg oppå en annen, til høyre eller venstre, som i det foregående eksempel, men \skew kan også brukes når vi bare har én aksent, som i $\skew3\hat{\rm a}$, som gir â. Setter vi minus foran tallet etter \skew, blir aksenten(e) forskjøvet i motsatt retning: â og â. Merk at vi i så fall må plassere fortegn og tall inne i en gruppe: \skew{-3}, ellers vil TEX klage over Missing { (jf. definisjonen i fotnote 5). Posisjonering av aksenter over tegn i matematisk modus avhenger av verdien av parameteren \skewchar, som ved innlastingen av en font settes lik verdien av \defaultskewchar (normalt -1). Bare de to matematiske fontene cmmi og cmsy får i plain TEX avvikende \skewchar-verdier hhv. 127 og 48. Med \skewchar\teni=127 vil $/hat e$ gi ê, med \skewchar\teni=-1 vil det gi ê. 4 Engelsk skew betyr skjevhet, skjev; usymmetrisk. 5 Definisjonen av \skew i plain.tex er slik: \def\skew#1#2#3{{#2{#3\mkern#1mu}\mkern-#1mu}{}}

19 Aktive tegn Aktive tegn 3 Et aktivt tegn er et tegn (en karakter) med kategorikode 13 ( Kategorikode). Plain TEX kjenner i utgangspunktet bare ett aktivt tegn, nemlig tilde ( ), som angir bruddsikre ordmellomrom ( Bindetegn). Andre tegn enn tilde kan gjøres aktive med \catcode \ tegn =13 (istedenfor 13 kan man eventuelt skrive \active ). Et aktivt tegn må gis en definisjon med \let, \def eller \chardef. Støter TEX på et udefinert aktivt tegn, vil det gi en feilmelding om Undefined control sequence. Et aktivt tegn fungerer, tross fraværet av kontrolltegn, stort sett som en kontrollsekvens (jf. Karakterer 1). TEX vil imidlertid behandle det som et karaktertoken hvis det påtreffes som argument for \uppercase og \lowercase, eller forekommer uekspandert etter \if og \ifcat. For å få testet om å har kategorikode 13, kan vi altså skrive: \ifcat \noexpand å\noexpand ~...\fi ( Betingelser 4.). Endringen av et tegns kategorikode til 13 må skje før vi definerer tegnet. Prøver vi å definere a med kategorikode 11 vil TEX melde:! Missing control sequence inserted. <inserted text> \inaccessible <to be read again> a l.136 ^^I \def a Under Nasjonale TEX-tilpasninger er det vist hvordan aktive tegn kan benyttes til å lette innskrivningen av tekst på forskjellige språk. Alignment Innretting Allokeringer med \new... Kommandoer med syntaksen \new sisteledd navn, der navn er en kontrollsekvens, brukes for å allokere, dvs. reservere og navngi, ledige plasser i klasser av objekter. I tillegg til de kommandoene som finnes omtalt under Register 1., har man: \newfam navn. Allokerer én av ialt 16 mulige fontfamilier ( Matematikk for ikke-matematikere 2.) \newinsert navn. Allokerer én av ialt 256 mulige typer av innskudd ( Innskudd) \newlanguage navn. Allokerer ett av ialt 256 mulige språk for valg av orddelingsmønstre ( Orddeling). \newread navn. Allokerer én av ialt 16 mulige lesestrømmer ( Lesing fra fil og fra tastaturet).

20 4 Allokeringer med \new... \newwrite navn. Allokerer én av ialt 16 mulige skrivestrømmer ( Skriving til fil). For disse klassene, likesom for \box, finnes det ingen registerdef - kommando ( Register 1.). Isteden allokeres de i plain TEX med \chardef. Skriver vi f.eks. \newbox\mybox, og neste ledige boksregister er 14, utfører TEX i realiteten kommandoen \chardef\mybox=14. Dette innebærer at \mybox ikke står for selve boksregisteret, men bare for tallet 14. For å sette \mybox er vi derfor nødt til å skrive \box\mybox. Glemmer vi å sette\box foran\mybox, får vi rett og slett 14 i utfilen. Anførselstegn 1. TEXs vanlige anførselstegn Som anførselstegn i TEX brukes ligaturene og, som fås ved å skrive hhv. og (for kan man ev. bruke \lq og for \rq). Istedenfor kan man også skrive ", og enkelte har gjort det til en vane å benytte seg av denne muligheten. Dersom de da bruker \nonfrenchspacing og det foran anførselstegnet står et punktum, spørsmålstegn e.l. ( Skilletegn), vil ordmellomrommet etter anførselstegnet blir smalere enn det egentlig skulle være. Forskjellen skyldes at har mellomromsfaktor (space factor) 0, mens " har mellomromsfaktor 1000 ( Breddesteg 5.). De som vil fortsette å skrive ", og ikke ønsker å gå over til \frenchspacing, kan eventuelt løse problemet ved å gi " samme mellomromsfaktor som : \sfcode \"=0. 2. Norske anførselstegn TEXs standardanførselstegn er ikke i samsvar med norsk typografisk praksis, selv om man i det siste ser dem dukke opp stadig oftere også i Norge. Istedenfor... brukes i Norge tradisjonelt «...» eller (sjeldnere)... (iblant også... ). Vi skriver altså polarskuta «Fram» eller polarskuta Fram, ikke polarskuta Fram. Ved anførsel innenfor anførsel gjelder i prinsippet samme regel: Han sa: «Jeg har avbestilt «Verdens Gang» og «Aftenposten».» Stundom opptrer imidlertid enkle eller halve anførselstegn i det indre sitatet: Han sa: «Jeg har avbestilt Verdens Gang og Aftenposten.» eller Han sa: Jeg har avbestilt,verdens Gang og,aftenposten. En annen løsning, som enkelte foretrekker, er å kombinere ytre vinkelanførsel med indre (gjerne enkle) apostrofer av norsk eller engelsk type: Han sa: «Jeg har avbestilt,verdens Gang og,aftenposten.» eller Han sa: «Jeg har avbestilt Verdens Gang og Aftenposten.» α) Komma-/apostrof-anførselstegn: Tegnet mangler i Computer Modern-fontene, men vi kan lett definere en makro som gir oss det: \def\anf{\leavevmode\setbox0=\hbox{\lower1.38ex \hbox{ }} \ht0=0pt \dp0=0pt \box0} En annen mulig fremgangsmåte er å rykke to kommaer nærmere sammen:,, ( Makroer 4. \futurelet).

21 Anførselstegn 5 β) Vinkelanførselstegn: Vinkelanførselstegn (guillemets) mangler i Computer Modern-fontene, men finnes i DC-fontene og de vanlige PostScript-fontene. For Computer Modern kan man eventuelt definere makroer som henter vinkelanførselstegnene fra Times. Disse makroene bør i tilfellet teste hvilken skriftfamilie (\rm, \it osv.) som til enhver tid er aktiv, og forandre anførselstegnene tilsvarende. 3. Forenklet innskrivning av anførselstegn Vil vi forenkle innskrivningen av anførselstegn, kan vi gjøre " og * til aktive tegn, slik at vi kan skrive" for både «og», og * for både og (det forutsettes at anførselstegnene alltid opptrer parvis, dvs. at det neste fulle anførselstegn etter «bestandig er», aldri «). For å kontrollere at antallet anførseltegn er et like tall, lar vi makroene \ab øke verdien av et \count-register, så vi med jevne mellomrom, f.eks. ved slutten av hvert kapittel, kan aktivere en \ifodd-test. Siden ubalanserte anførsler erfaringsmessig opptrer ikke så sjelden og kan være meget vanskelige å oppdage, bør vi i tillegg la TEX undersøke hvilket tegn som følger etter et avsluttende anførseltegn, og gi en feilmelding når dette er en bokstav. Til dette bruker vi \futurelet og tester om \next har kategorikode 11 (av hensyn til aktive tegn må vi ha et \noexpand foran \next): \newcount\anfflagg \newcount\anfcount \newcount\hanfflagg \newcount\hanfcount \def\hex{"} \let\stjerne=* \sfcode \"=0 \catcode \"=\active \catcode \*=\active \def"{\begingroup\ifnum\anfflagg=0 \aftergroup\ab\global\anfflagg=1 \else \as\global\anfflagg=0 \aftergroup\askontroll\fi\endgroup} \def*{\begingroup\ifnum\hanfflagg=0 \hab\global\hanfflagg=1 \else \has\global\hanfflagg=0 \aftergroup\haskontroll \fi \endgroup} \def\anftest{\ifodd\anfcount\immediate\write16{!! Odde antall hele anfoerselstegn.}\fi \ifodd\hanfcount\immediate\write16{!! Odde antall halve anfoerselstegn.}\fi} \def\askontroll{\futurelet\next\astest} \def\astest{\ifcat\noexpand\next a% \immediate\write16{>> Avsluttende helt anfoerselstegn etterfulgt av bokstav!!}\fi} \def\haskontroll{\futurelet\next\hastest} \def\hastest{\ifcat\noexpand\next a% \immediate\write16{>> Avsluttende halvt anfoerselstegn etterfulgt av bokstav!!}\fi} Hvis vi fremdeles skulle ha bruk for " og *, kan vi skrive\hex og \*, f.eks. \char\hex42 (=B). I matematisk modus vil * og \* fungere som normalt. Istedenfor å håndtere vekslingen mellom begynnelse og slutt på anførsel

22 6 Anførselstegn ved hjelp av\count-registre, kunne vi også brukt egendefinerte \if-betingelser ( Betingelser). Argument Et argument er den teksten som overleveres til en kontrollsekvens for bearbeidelse. Argumentet må ha en form som samsvarer med de krav kontrollsekvensen stiller. F.eks. er 10pt plus 2pt minus 2pt et akseptabelt argument for kommandoene \hskip eller \skip1, men forsøker vi å bruke det etter kommandoen \count255, vil TEX oppfatte det som om argumentet består av 10, og behandle resten pt plus2pt minus 2pt som vanlig tekst, siden et \count-register bare er beregnet på tall. Aritmetikk Det er mulig å foreta aritmetiske operasjoner med verdien av parametre som angir dimen og lim (f.eks. \parskip), eller med innholdet i registre som rommer numeriske størrelser. Addisjon og divisjon skjer med kommandoen \advance. Etter denne følger først navnet på en parameter eller et register, og dernest et positivt eller negativt inkrement. Foran inkrementet kan vi (valgfritt) ha nøkkelordet by. Hvis vi med r betegner en parameter eller et register og med i et inkrement, blir altså algoritmen for addisjon og subtraksjon: \advance r (by) (-)i. Inkrementet trenger ikke å være en eksplisitt angitt størrelse, det kan også være et register: \advance r 1 (by) (-)r 2. Multiplikasjon og divisjon av en dimen får vi enklest ved å skrive en faktor foran den, f.eks. \parindent=2\parindent eller (hvis vi vil dividere med 2) \parindent=0.5\parindent. Ved å sette minus foran faktoren, kan vi også få negative verdier. Har vi f.eks. en \parskip på 2pt, vil \parskip= -3\parskip endre den til -6pt. Den samme fremgangsmåten kan brukes også med lim, men resultatet blir i så fall en dimen, ikke et lim. Dersom \parskip f.eks. er 3 pt plus 1 pt, vil \parskip=2\parskip gi \parskip verdien 6 pt, uten strekkbarhet. Hvis dette ikke er hva vi ønsker, bør vi isteden skrive: \advance\parskip by \parskip, som gir \parskip verdien 6 pt plus 2 pt. Hvis vi vil multiplisere eller dividere innholdet i \count-registre, må vi bruke kommandoene \multiply og \divide, altså: \multiply r 1 (by) f (f kan være enten et heltall eller et register). Merk at produktet/kvotienten i så fall alltid blir et heltall (\count0=15 \divide\count0 by2 \number\count0 gir altså 7, ikke 7,5). Kommandoene \multiply og \divide kan også brukes med \dimenog\skip-registre (hvis\dimen0=15pt, gir\divide\dimen0 by2 \the\dimen0 samme resultat som \dimen1=.5\dimen0 \the\dimen1). Siden multiplikasjon og divisjon resulterer i heltall, uten desimaler, lar det seg bare gjøre å utføre visse tilnærmede prosentberegninger med TEX, f.eks. på følgende måte: 1 \newcount\entrycount \newcount\percentcount

23 Aritmetikk 7 2 \newcount\multiplicator \multiplicator=100 3 \newcount\divisor 4 \def\beregnprosent #1 av #2 {\entrycount=#1 5 \divisor=#2 \divide\divisor by \ifnum\divisor<1 7 \immediate\write16{% 8 Prosenten kan ikke grovberegnes av TeX!} 9 \else 10 \multiply\entrycount by \multiplicator 11 \divide\entrycount by \divisor 12 \percentcount=\entrycount 13 \divide\percentcount by \multiplicator 14 \number\percentcount,% 15 \multiply\percentcount by \multiplicator 16 \advance\entrycount by -\percentcount 17 \ifnum\entrycount<10 0\fi\number\entrycount 18 \fi} Skriver vi nå f.eks. \beregnprosent 3931 av 65000, vil resultatet av TEXs beregninger bli 6,04. For å få svaret med tre desimaler, dvs. i dette tilfellet 6,047, må verdien av \multiplicator økes til 1000 og i linje 17 må det stå \ifnum\entrycount<10 00\else\ifnum\entrycount<100 0\fi\fi. Hvis det andre argumentet for \beregnprosent er et tall under 100, vil TEX melde at utregningen ikke kan foretas, ettersom divisor er 0. Den nedre grensen kan reduseres til 10 ved å erstatte linje 5 ovenfor med \multiply\entrycount by 10 \divisor=#2\divide\divisor by 10 Assignments Tilordninger Avslutning TEX-programmet avsluttes med kommandoene\end eller\bye. Den sistnevnte, som er en makro med følgende definisjon: \outer\def\bye{\par\vfill\supereject\end} bør normalt foretrekkes, ettersom den fyller opp resten av siden og sørger for at eventuelle gjenværende innskudd kjøres ut ut. Kommandoen \endinput får TEX til å slutte å lese fra den aktuelle inndatafilen når det kommer til enden av linjen der \endinput står. Skriver vi: \endinput A B blir med andre ord B oversett, men ikke A.

24 8 Avsnitt Avsnitt 1. Generelt Et nytt avsnitt påbegynnes når TEX i vertikal modus støter på en kommando som impliserer horisontal modus ( Modus). I de fleste tilfeller vil det rett og slett dreie seg om en bokstav. TEX kan tvinges over i horisontal modus med kommandoen \leavevmode, som står for TEX setter først vertikalt lim lik verdien av \parskip (0 pt plus 1 pt). Med mindre kommandoen som førte TEX ut av vertikal modus, var \noindent, følger så et innrykk lik verdien av \parindent (20 pt i plain TEX). Dernest utfører TEX først de kommandoer som måtte ligge i \everypar (i utgangspunktet er \everypar tom), og begynner så å lese inn teksten til avsnittet og omgjøre den til en tokenliste. 6 Avsnittet avsluttes når TEX finner en tom linje eller kommandoen \par eller en kommando som implisitt medfører overgang fra horisontal til vertikal modus, f.eks. \vskip. Først når TEX får en slik beskjed om at det har nådd slutten på avsnittet, begynner det å dele opp teksten i linjer ( Orddeling 1.; Linjefall; Linjeskift). Dette betyr at det er en grense for hvor lange avsnitt TEX kan fordøye (jf. pkt. 3 nedenfor). Ved enden av hvert avsnitt skyter TEX inn et \unskip\penalty 10000, etterfulgt av \hskip\parfillskip. Hensikten med \unskip er å fjerne eventuelt uønsket lim, som f.eks. skyldes at TEX har omgjort et linjeslutt-tegn til et space token ( Breddesteg 1.). Etter hvert avsnitt gjenoppretter TEX normalverdiene for avsnittsparametrene \parshape (0), \hangindent (0), \hangafter (1) og \looseness (0). Hvis vi vi sette en rekke avsnitt med hengende innrykk, bør vi derfor bruke \everypar ( Innrykk). Et avsnitt settes med de verdier av \hyphenpenalty,\leftskip,\rightskip og \hsize som gjelder idet avsnittet blir avsluttet. Telleren \prevgraf holder rede på antall helt eller delvis satte linjer i det aktuelle eller sist avsluttede avsnitt. Verdien av \prevgraf påvirker linjedelingen bare i forbindelse med \hangindent og \parshape ( Innrykk). Kommandoen \par er normalt forbudt i argumentet for en makro. Hvis den skal kunne forekomme, må vi definere makroen med prefikset \long foran \def. Dersom det er grunn til å tro at argumentet kan bli langt, vil imidlertid en konstruksjon med to makroer som inneholder hhv. \begingroup og \endgroup være å foretrekke ( Grupper og gruppetegn, og The TEXbook, s ). Plain TEX innfører kommandoen \endgraf som et \let-synonym for \par. Den kan være nyttig hvis vi har redefinert \par, men fremdeles behøver den opprinnelige definisjonen, så vi senere f.eks. kan gå tilbake ved å skrive: \let \par=\endgraf. Merk: \endgraf kan brukes også i ikke-\long-makroer. 6 Hvis vi vil forhindre innrykk i begynnelsen av avsnitt, nytter det altså ikke med \everypar={\noindent}, siden dette \noindent vil komme for sent. Isteden kan vi skrive: \everypar={\hskip-\parindent} eller \everypar={\setbox0=\lastbox}

25 2. Tettere eller løsere sats i avsnitt Avsnitt 9 Ved hjelp av kommandoen \looseness kan vi få TEX til å prøve å sette et avsnitt tettere eller løsere enn det ellers ville gjort. Skriver vi \looseness=1 i begynnelsen av et avsnitt som ikke er altfor kort, vil TEX forsøke å gjøre avsnittet én linje lengre. Omvendt vil \looseness=-1 be TEX om å forkorte avsnittet med én linje. Skjønnsom bruk av \looseness kan være til hjelp når vi skal finjustere sideskiftene i en tekst, f.eks.for å unngå skjemmende utgangslinjer på toppen av en side. Det er begrenset hva TEX makter av komprimering i slike tilfeller, men det motsatte å få gjort et avsnitt av en viss lengde én linje lengre er som regel ikke vanskelig. Et alternativ til å bruke \looseness kan være å endre \linepenalty, som normalt har verdien 10 ( Linjefall). En høy \linepenalty vil få TEX til å fordele teksten på færrest mulig linjer innenfor de gitte toleranser. ( Linjefall) 3. Falske avsnitt Enkelte forfattere unngår av prinsipp å dele opp teksten i avsnitt. I en slik tekst kan vi definere en kommando som kan brukes til å legge inn et falskt avsnitt med jevne mellomrom, for å hindre at TEX får forstoppelse: \def\avsnitt{{\parfillskip=0pt\par\parskip=0pt\noindent}} 4. Sperre mot for kort utgangslinje Vil vi at sluttlinjen i et avsnitt ikke skal være kortere enn en gitt verdi, kan vi definere en kommando som gjør det enkelt å angi dette: \gdef\utgangslinjeminimum{\afterassignment by \parfillskip=0pt plus Nå kan vi f.eks. skrive \utgangslinjeminimum=20pt eller \utgangslinjeminimum=1.5\parindent. 5. Sentrering av utgangslinje Justering og sentrering 4.

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

L E X T E X ORDBOK NORSK POLSK

L E X T E X ORDBOK NORSK POLSK L E X NORSK POLSK ORDBOK T E X Redaksjonshåndbok Versjon 6.5 14. mars 2015 Ole Michael Selberg NORSK POLSK ORDBOK Redaksjonshåndbok (v. 6.5) Oslo 2015 Innhold Forord s. 7 A. Innledning 1 Generelt om

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Tilrettelegging av lærebøker for leselist. Ungdomstrinnet og videregående skole

Tilrettelegging av lærebøker for leselist. Ungdomstrinnet og videregående skole Tilrettelegging av lærebøker for leselist Ungdomstrinnet og videregående skole Tilrettelegging av lærebøker for leselist Ungdomstrinnet og videregående skole Statped, 2015 ISBN elektronisk utgave: 978-82-323-0116-4

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

Interne notater EASYTRIEVE PLUS STATISTISK SENTRALBYRÅ. Av Kristian Lønø. 92/1 14. januar 1992

Interne notater EASYTRIEVE PLUS STATISTISK SENTRALBYRÅ. Av Kristian Lønø. 92/1 14. januar 1992 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/1 14. januar 1992 EASYTRIEVE PLUS Av Kristian Lønø FORORD Oslo, 14/1-92 Dette heftet tar for seg de mest brukte sidene ved Easytrieve Plus. Det er forsøkt tilpasset

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Programutvikling med "VISUAL BASIC".

Programutvikling med VISUAL BASIC. Programutvikling med "VISUAL BASIC". Av Steinar Thorvaldsen, Høgskolen i Tromsø. Copyright 24.11.94, sist rev. 28.11.2K steinar@hitos.no Del 1 Innledning. 1. Målsetting med kurset Gi en innføring i design

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer

Minitab for skrekkslagne

Minitab for skrekkslagne Minitab for skrekkslagne Espen Andersen Denne manualen/læreboken ble skrevet sent på 80-tallet, for studenter på BI og andre steder som skulle benytte Minitab, et statistikkprogram som fremdeles er mye

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Matematikk med leselist

Matematikk med leselist Matematikk med leselist Metodisk veiledning for lærere til elever på 8. 13. trinn som bruker punktskrift Hilde Havsjømoen, Ole-Erik Jevne, Randi Kvåle Tone Larssen og Oddvar Øyan Huseby og Tambartun kompetansesentre

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

RAPPORTSKRIVING I L A TEX

RAPPORTSKRIVING I L A TEX RAPPORTSKRIVING I L A TEX Et kræsjkurs for matematikkstudenter Oppdatert utgave 2005 Håvard Berland Institutt for matematiske fag NTNU 2001-2005 Versjon: 5. november 2006 Innhold 1 Innledning 1 2 Prosjektstart

Detaljer

Notater. Jacob A. Osnes. Produsentprisindeksen Brukerveiledning for SAS-systemet 2008/32. Notater

Notater. Jacob A. Osnes. Produsentprisindeksen Brukerveiledning for SAS-systemet 2008/32. Notater 2008/32 Notater Jacob A. Osnes Notater Produsentprisindeksen Brukerveiledning for SAS-systemet Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk/ Seksjon for IT ressurs, økonomi og finansstatistikk Forord

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé Programmering Del 1 Innholdsfortegnelse 3.1. PROGRAMVAREDESIGN METODER OG TEKNIKKER... 2 3.1.1. Strukturert programmering... 3 3.1.2. Designmetoder...4 3.1.3. Beste praksis i design... 9 3.1.4. Abstraksjon...

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Notater. Jan Erik Kristiansen. Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram. 2002/47 Notater 2002

Notater. Jan Erik Kristiansen. Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram. 2002/47 Notater 2002 /7 Notater Jan Erik Kristiansen Notater Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram Seksjon for informasjon og publisering Emnegruppe:.9 Forord Tallenes tale er ikke alltid like tydelig. Ofte taler

Detaljer

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008 Differenslikninger Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1 Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Trilogien fortsetter, og du tar nå fatt på Kompendium 2 i MAT1001. Her skal vi ta

Detaljer