VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE"

Transkript

1 VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE

2 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Vedtaksdato: Vedtatt av: Saken gjelder: Byutviklingskomiteen TORLEIF HAUGS VEI 4. Gnr. 33, bnr. 83,322. Bebyggelsesplan med reguleringsbestemmesler. Planområdet bebygges med 9 frittliggende eneboliger i 2etg. Hver med en grunnflate på maks 98 m2. Kontakt: Alexander Sandaas Megler MNEF Merknader: Knytning(er) mot andre planer: S Saken består av 2 sider inkludert denne. Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

3 UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR THORLEIF HAUGS VEI 4, GNR. 33, BNR. 83, Avgrensning Planområdet er vist på plankart merket PSK , datert Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 2. Utnyttelse %-BYA skal ikke overstige 8% for hele planområdet samlet. På de foreslåtte utskilte tomter skal BYA ikke overstige 98,0m² uavhengig av tomtestørrelse. 3. Plassering og høyder Ny bebyggelse skal plasseres innenfor de viste byggegrenser, med den møneretning og innenfor de viste maksimale gesims-/ og mønehøyder på plankartet. 4. Utforming Ny bebyggelse skal ha en enhetlig utforming i forhold til takvinkel, materialbruk og fargesetting. Bebyggelsen skal være klart rektangulær, ha saltak og en mørk fargebehandling. Arker eller oppløft i taket tillates ikke. Forstøtningsmurer skal utføres i tørrmurt naturstein. 5. Parkering Det skal etableres minimum 2 parkeringsplasser per boligenhet i underjordisk garasjeanlegg. Innkjøring til underjordisk garasjeanlegg skal ha en maksimal bredde på 5m. 6. Fellesområder Intern kjørevei skal opparbeides i en kjørebredde på min. 4m og være felles for de 9 boligparsellene i planområdet. Arealer for lek/opphold som vist på plankartet skal være felles for de 9 boligparsellene. 7. Avkjørsel Planområdet skal ha avkjørsel til Thorleif Haugs vei som vist med piler på plankartet. Avkjørselspunktet skal ligge vinkelrett på veien og ha en bredde på maks 4m. 8. Vegetasjon Vegetasjon som vist på plankartet skal bevares. Ved skade eller elde skal vegetasjon erstattes av ny vegetasjon av samme type som eksisterende. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår. 9. Utomhusplan I forbindelse med søknad om tiltak, skal det utarbeides en utomhusplan for den ubebygde delen av planområdet i målestokk 1:200. Utomhusarealene skal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis. Vedtaksdato: Vedtatt av: Saken gjelder: Merknader: Bystyret, egengodkjenning S-3272 Endret reguleringsplan for Holmenkollen felt I alt.a omregulering fra bolig og institusjoner (Holmenkollvedt.) byggeområde allmen- nyttig formål, friluftsomr. Og traff.omr. til byggeomr. For bolig hotell,servicevirk.,off.bygn,allmennyttig formål og traffom Knytning(er) mot andre planer: V V V Saken består av 10 sider inkludert denne doc Side 2 av 2 Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

4 S-3272 S-3272 Se Sak 126/06, doc: UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR THORLEIF HAUGS VEI 4, GNR.33, BNR.83, 322. Se Vedt v doc: ENDRING AV UTFYLLENDE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL BEBYGGELSESPLAN FOR HOLMENKOLLEN FELT 2 - DEL AV FELT B12, VOKSENKOLLVEIEN 5. Se Sak 127/ doc: BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR VOKSENKOLLVEIEN 4, GNR. 33 BNR. 49 OG 91. Se Sak 296/04, doc: UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR THORLEIF HAUGS VEI 9, GNR. 33, BNR. 155 Se vedt v070306n3.doc: MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING, DER 4 ER TILFØYD ET NYTT LEDD (BOKSTAV G) FOR EIENDOM GNR.33, BNR.837. Se vedt V doc: MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING MED BESTEMMELSER FOR GNR.33, BNR.49 OG 91. SE NYE ENDREDE REGULERINGSBESTEMMELSER EGENGODKJENT AV BYSTYRET , S (sist i dokumentet). HOLMENKOLLEN FELT 1 - REGULERINGSBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. PLANENS FORMÅL: 1. Gi grunnlag for en utbygging som tar hensyn til områdets betydning for Oslos bybilde, og dets særegne miljøkvaliteter. 2. Medvirke til en saksbehandling som belyser utbyggingsprosjekter tilstrekkelig - det vil si - enkel behandling av enkle saker - omfattende behandling av omfattende og/eller kontroversielle saker. Retningslinjer til 1 Reguleringsplanen med bestemmelser og retningslinjer angir rammer for den detaljerte planlegging og utbygging i området. Arealbruken er angitt på kartet og supplert i bestemmelsene under 4,5 og 6. Felt I er en viktig del av Oslos landskap, og ligger i et område der vei, vann og avløp er dårlig utbygget. Derfor må utbygging vurderes grundig og gjennomføres i en sammenheng. For å sikre at dette skjer, er det stilt krav om bebyggelsesplan ( 6). 1. AREALBRUKEN. Bestemmelser A) Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B) Området reguleres til - Byggeområder boliger (B) med særskilte landskapshensyn - Byggeområde hotell og annen servicevirksomhet (F) med særskilte landskapshensyn. - Byggeområde for offentlig bygning (barnehage, skole ) (O) med særskilte landskapshensyn - Byggeområde allmennyttig formål (astmainstitusjon)(a) - Trafikkområder (vei, fortau, annet trafikkareal) - Spesialområder - landskapsvern (S) C) Offentlig byggeområde I byggeområde O tillates plassert barnehage og eventuelle andre offentlige serviceformål. Retningslinjer til 2 Holmenkollåsen har utifra sin sentrale og eksponerte beliggenhet spesiell landskapsmessig betydning for byen. Vegetasjonen er viktig for å skjerme uterom og bebyggelse mot vind og kaldtrekk, og bevare landskapets karakter. Disse hensyn forsøkes ivaretatt på flere måter: 1. Flere av områdene som utgjør åsprofilen foreslås regulert til spesialområde landskapsvern. Her skal alle inngrep i terreng og vegetasjon unngås. 2. Innenfor byggeområdene er det satt grenser for bebyggelsen. Dette skal gjøre det mulig å opprettholde sammenhengende skogkledte områder, spesielt i eksponerte skråninger. Tekniske anlegg, rør/ledningstraseer o.l. bør derfor ikke legges i disse arealer. Unntak kan gjøres der det ikke finnes andre muligheter enn å krysse slikt område. 3. I bestemmelsene for byggeområdene er det lagt vekt på tilpasning av bebyggelse til landskap og vegetasjon, og bevaring og utvikling av vegetasjon som muliggjør at åsen beholder et grønt preg. Ved plassering og utforming av bebyggelse, veier og andre anlegg skal man unngå eller begrense bruken av murer, skjæringer og fyllinger eller andre unødig skjemmende terrenginngrep. Nødvendige murer i mer enn 1 m`s høyde skal byggemeldes. Disse må oppfylle samme krav til form samt material- og fargebruk som bebyggelsen. 2. LANDSKAP OG VEGETASJON Byggeområdene A) I bebyggelsesplaner og byggemeldinger innenfor felt I skal eksisterende trær eller tregrupper som er verdifulle på grunn av størrelse/omfang, plassering eller art, være innmålt og vist på kartet. Planforslag og byggemeldinger skal også vise hvilke trær som skal beholdes, samt planlagt ny vegetasjon. Der hensynet til landskap og/eller klimavern tilsier dette, kan det kreves at ny vegetasjon skal etableres samtidig med bebyggelsen. B) Bebyggelsesplaner samt byggesaker i eksponert terreng skal forelegges park- og idrettsvesenet til vurdering av konsekvenser for eksisterende vegetasjon og behov for ny. Sammen med byggemelding skal det foreligge plan for ubebygget del av tomten (utomhusplan) i målestokk 1:500. C) Viste grenser for bebyggelse gjelder også for anlegg under terreng, som rør, ledninger m.v. D) Spesialområde- landskapsvern I områdene S1 og S2 skal terreng og vegetasjon vernes, og det kan ikke iverksettes tiltak eller anlegg som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Skjøtsel av vegetasjon og opparbeidelse av terreng skal skje i samråd med Miljøetaten. Retningslinjer til 3 Utbyggingen av området medfører behov for betydelige offentlige og/eller private investeringer i veiutbedringer, tekniske anlegg og erverv av tomter samt utbygging til skole og barnehager. For å sikre kommunens styring med investeringer og gjennomføring, angis rekkefølgekrav for nødvendig veiutbygging som en konsekvens av planen. Nødvendige tiltak i vann- og kloakkanlegg utenfor og i om rådet, i samsvar med vann- og avløpsverkets nærmere anvisninger, skal være gjennomført. Private grunneiere/byggherrer som pålegges å opparbeide atkomstveier, tekniske anlegg og fellesarealer, kan kreve refusjon etter reglene i plan- og bygningsloven. 3. KRAV TIL VEIER OG TEKNISKE ANLEGG A) Før byggetillatelse gis for noen del av felt I, skal følgende tiltak være gjennomført: B) Veianlegg S-3272.doc Side 2 av 10 S-3272.doc Side 3 av 10

5 S-3272 S-3272 Hovedvei av tilstrekkelig standard skal være ført fram til feltet. Dette omfatter også Holmenkollveien og Ankerveien innenfor planområdet for felt 2, som må utbedres i samsvar med reguleringsplan for dette området. Nødvendige samleveier og atkomstveier i det enkelte byggeområde skal være opparbeidet i samsvar med denne reguleringsplan. C) Nødvendig støyskjerming langs hovedveier skal være gjennomført. Skjermer, voller o.l. skal i plassering, form, materialbruk og farge tilpasses landskapet. Retningslinjer til 4 Prinsipper for utforming av bebyggelsen som ikke fremgår av kartet, samt farge- og materialbruk, beskrives som vedlegg til planene. Tomteutnyttelse regnes i BYA- tillatt bebygget areal i prosent av netto tomteareal. Parkeringsplasser på terreng skal regnes med. Dette er for at regelen skal vise klart hvor stor del av tomta som bør beskyttes mot fysiske inngrep. Ved valg av utnytting og bebyggelsesform skal det tas hensyn til landskapets karakter og kvaliteter i nær- og fjernvirkning. Disse hensynene skal i planene belyses med modell, perspektivskisser, fotomontasjer eller på annen måte som finnes hensiktsmessig. Lyse, dominerende og avvikende farger bør unngås. Taktekking av naturmaterialer som torv, tre eller skifer anbefales, for at bebyggelsen skal innordne seg bedre i landskapet. Unntak kan gjøres der tilpasning til eksisterende bebyggelse gjør det nødvendig å bruke annet materiale. Nærmere regler for bebyggelsesplan er gitt i bestemmelsenes RAMMER FOR BEBYGGELSE A) Bebyggelsen skal i form, dimensjoner og materialbruk tilpasses landskap, terreng og eksisterende bebyggelse. Det skal belyses at tilstrekkelig del av private og felles uteoppholdsarealer får en plassering, form og karakter som gjør dem nyttbare til lek og opphold. Hvis bygningsmyndighetene ikke finner disse krav ivaretatt, må utnyttingsgraden reduseres slik at kravene kan ivaretas. B) I boligområdene B4,5,7,9,10 og 12 tillates tett småhusbebyggelse, kjedehus eller rekkehus. Maksimal utnyttelse er BYA=18%, og høyden skal som hovedregel ikke overstige to etasjer. Der terrenget tillater det, kan den ene etasjen være en underetasje. Bare i områder markert ved særskilt påskrift og skravur i planen kan tra etasjer tillates. I boligområdne B1,2,3,66,8 og 11 tillates åpen småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelse er BYA=8%. Høyden skal ikke overstige to etasjer. Der terrenget tillater det, kan den ene etasjen være en underetasje. C) På tomt for offentlig bebyggelse (O), tomt for hotell/annen service (F) og tomt for allmennyttig formål (A) tillates inntil BYA=25%. Høyden skal ikke overstige to etasjer, med mindre tilpasning til eksisterende bygning gjør det nødvendig. D) Parkeringsplasser på terreng regnes med i BYA med 25m2 pr plass. E) Med unntak av byggeområdene A og F skal bygningene ha saltak, og som hovredregel skal møneretningen følge terrenget, spesielt ved eksponert beliggenhet. Retningslinjer til 5 Fellesarealer for parkering, lek og opphold etableres i størst mulig utstrekning for å øke områdets kvalitet og utnyttelse. Arealene anlegges slik at de gir best og mest mulig likeverdig anvendelse for de enheter de er felles for. Arealer brattere enn 1:3 bør som hovedregel ikke tas inn i beregningen for krav til fellesarealer. Fellesarealer anvendes også for å ta vare på eller etablere tregrupper av et omfang som har landskapsmessig betydning. Arealene kan tillates etablert og opparbeidet etappevis i samsvar med den aktuelle utbygging. Vi forutsetter at midlertidige løsninger ikke hindrer videre utbygging innenfor denne reguleringsplanens rammer. 5 FELLESAREALER A) Minst 1/5 av boligområder med høy utnyttelse (BYA=18%) skal avsettes til felles areal for lek og opphold (BYA=8%) er 1/10 av området. Hvert enkelt fellesareal skal være minst 100 m2. Arealene skal være egnet for formålet ut fra terrengform og arrondering. Planen skal entydig vise hvilke enheter arealene skal betjene. B) Arealer hvor trafikkstøyen overstiger laveste grense i følge miljøverndepartementets retningslinjer, må støyskjermes ved fysiske tiltak. C) Fellesarealer skal etableres og opparbeides samtidig med ferdigstillelse av tilliggende boliger. D) Det skal avsettes og opparbeides parkeringsplasser etter bygningsrådets anvisning, og minst i samsvar med den gjeldende norm. Retningslinjer til 6 De berørte eiere bør i størst mulig utstrekning samarbeide om utarbeidelse av bebyggelsesplanen med sikte på en god totalløsning, selv om det ikke foreligger umiddelbare byggeplaner for alle. Der det er hensiktsmessig, ser man bort fra eksisterende eiendomsgrenser, og søker å løse atkomst, parkering og lekemuligheter på fellesarealer. Parkering søkes lagt under terreng eller bebyggelse, dersom dette er mer skånsomt mot vegetasjon og terreng. Der det legges tilrette for stor grad av frihet i utforming av de enkelte hus eller grupper, eller utbyggingen skal skje etappevis, skal planen angi rammer for eller beskrive prinsipper som kan virke ordnede og ivareta en harmonisk helhet. (Det kan være byggelinjer som sikrer gateløp og romdannelser, retningslinjer for plassering og utforming av gjerder, murer, trerekker, forhager, rammer for material- og fargevalg el.l.) 6. BEBYGGELSESPLAN A) Plankrav Før byggetillatelse gis, skal det foreligge samlet bebyggelsesplan for hvert enkelt byggeområde, slik de er avgrenset på reguleringsplanen. B) Planen skal vise: - plassering av bebyggelsen, herunder høydeplassering målsatt ved inngangspartiet - bebyggelsens etasjetall og møneretning - avgrensning av tomter og fellesarealer - lekearealer, parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private og felles arealer, herunder terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde der terrengforholdene krever slike tiltak, - eksisterende trær som skal bevares, og de som felles -områder der tekniske anlegg og andre terrenginngrep får konsekvenser for vegetasjonen - støyskjerming der reguleringsplanen krever dette, og ellers der støynivået overstiger laveste grense ifølge miljøverndepartementets retningslinjer for veitrafikkstøy. S-3272.doc Side 4 av 10 S-3272.doc Side 5 av 10

6 S-3272 S-3272 C) Som bilag til bebyggelsesplanen skal det innsendes plan i 1:500 for fellesarealene. Denne skal vise terrengplanering, skjæringer og fyllinger med beskrivelse av behandlingsmåten. På bilag til planen skal fremgå for hvilke deler av planområdet det foreligger umiddelbare utbyggingsplaner, og eventuelle etapper eller midlertidigheter ved disponering og opparbeidelse av fellesarealene. Som bilag til planen skal også foreligge retningslinjer for formgivning, materialbruk eller andre prinsipper som skal følges for å ivareta innbyrdes harmonisering mellom ulike deler av bebyggelsen, samt mellom bebyggelse og landskap. Videre kan det kreves framlagt trafikkstøyberegninger. Retningslinjer til 7 Bebyggelsesplan stiller omfattende krav til offentlighet og politisk behandling. Når det foreligger enighet mellom berørte eiere og naboer og utbyggingen ellers er i samsvar med reguleringsplanen, kan en forenklet saksbehandling være hensiktsmessig. Spørsmålet om bruk av forenklet saksbehandling må forelegges byplankontoret. 7. FORENKLET SAKSBEHANDLING A) Bygningsmyndighetene kan tillate en forenklet saksbehandling for en delings- og utbyggingsplan for en eller flere eiendommer, med behandlingskrav tilsvarende krav til søknad om deling (PBL 63) og byggetillatelse (PBL 94 og 95). Vilkår for dette er at det foreligger enighet mellom berørte eiere og naboer, og utbyggingen ellers er helt i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser og retningslinjer. B) Planforslag skal også til forenklet saksbehandling utarbeides i samsvar med bestemmelser og retningslinjer for bebyggelsesplan, 6. S-3469, Paragraf 1-7 * * * SLUTT PÅ S-3272 * * * HOLMENKOLLEN FELT 1 - REGULERINGSBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. PLANENS FORMÅL: 1. Gi grunnlag for en utbygging som tar hensyn til områdets betydning for Oslos bybilde, og dets særegne miljøkvaliteter. 2 Medvirke til en saksbehandling som belyser utbyggingsprosjekter tilstrekkelig - det vil si - enkel behandling av enkle saker - omfattende behandling av omfattende og/eller kontroversielle saker. Retningslinjer til 1 Reguleringsplanen med bestemmelser og retningslinjer angir rammer for den detaljerte planlegging og utbygging i området. Arealbruken er angitt på kartet og supplert i bestemmelsene under 4,5 og 6. Felt I er en viktig del av Oslos landskap, og ligger i et område der vei, vann og avløp er dårlig utbygget. Derfor må utbygging vurderes grundig og gjennomføres i en sammenheng. For å sikre at dette skjer, er det stilt krav om bebyggelsesplan ( 6). 1. AREALBRUKEN. Bestemmelser A) Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B) Området reguleres til - Byggeområder boliger (B) med særskilte landskapshensyn - Byggeområde hotell og annen servicevirksomhet (F) med særskilte landskapshensyn. - Byggeområde for offentlig bygning (barnehage, skole) (O) med særskilte landskapshensyn - Byggeområde allmennyttig formål (astmainstitusjon)(a) - Trafikkområder (vei, fortau, annet trafikkareal) - Spesialområder - landskapsvern (S) C) Offentlig byggeområde I byggeområde O tillates plassert barnehage og eventuelle andre offentlige serviceformål. Retningslinjer til 2 Holmenkollåsen har ut i fra sin sentrale og eksponerte beliggenhet spesiell landskapsmessig betydning for byen. Vegetasjonen er viktig for å skjerme uterom og bebyggelse mot vind og kaldtrekk, og bevare landskapets karakter. Disse hensyn forsøkes ivaretatt på flere måter: 1. Flere av områdene som utgjør åsprofilen foreslås regulert til spesialområde landskapsvern. Her skal alle inngrep i terreng og vegetasjon unngås. 2. Innenfor byggeområdene er det satt grenser for bebyggelsen. Dette skal gjøre det mulig å opprettholde sammenhengende skogkledte områder, spesielt i eksponerte skråninger. Tekniske anlegg, rør/ledningstraseer o.l. bør derfor ikke legges i disse arealer. Unntak kan gjøres der det ikke finnes andre muligheter enn å krysse slikt område. 3. I bestemmelsene for byggeområdene er det lagt vekt på tilpasning av bebyggelse til landskap og vegetasjon, og bevaring og utvikling av vegetasjon som muliggjør at åsen beholder et grønt preg. Ved plassering og utforming av bebyggelse, veier og andre anlegg skal man unngå eller begrense bruken av murer, skjæringer og fyllinger eller andre unødig skjemmende terrenginngrep. Nødvendige murer i mer enn 1 m`s høyde skal byggemeldes. Disse må oppfylle samme krav til form samt material- og fargebruk som bebyggelsen. 2. LANDSKAP OG VEGETASJON Byggeområdene A) I bebyggelsesplaner og byggemeldinger innenfor felt I skal eksisterende trær eller tregrupper som er verdifulle på grunn av størrelse/omfang, plassering eller art, være innmålt og vist på kartet. Planforslag og byggemeldinger skal også vise hvilke trær som skal beholdes, samt planlagt ny vegetasjon. Der hensynet til landskap og/eller klimavern tilsier dette, kan det kreves at ny vegetasjon skal etableres samtidig med bebyggelsen. B) Bebyggelsesplaner samt byggesaker i eksponert terreng skal forelegges park- og idrettsvesenet til vurdering av konsekvenser for eksisterende vegetasjon og behov for ny. Sammen med byggemelding skal det foreligge plan for ubebygget del av tomten (utomhusplan) i målestokk 1:500. C) Viste grenser for bebyggelse gjelder også for anlegg under terreng, som rør, ledninger m.v. D) Spesialområde- landskapsvern I områdene S1 og S2 skal terreng og vegetasjon vernes, og det kan ikke iverksettes tiltak eller anlegg som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Skjøtsel av vegetasjon og opparbeidelse av terreng skal skje i samråd med Miljøetaten. Retningslinjer til 3 Utbyggingen av området medfører behov for betydelige offentlige og/eller private investeringer i veiutbedringer, tekniske anlegg og erverv av tomter samt utbygging til skole og barnehager. For å sikre kommunens styring med investeringer og gjennomføring, angis rekkefølgekrav for nødvendig veiutbygging som en konsekvens av planen. S-3272.doc Side 6 av 10 S-3272.doc Side 7 av 10

7 S-3272 S-3272 Nødvendige tiltak i vann- og kloakkanlegg utenfor og i om rådet, i samsvar med vann- og avløpsverkets nærmere anvisninger, skal være gjennomført. Private grunneiere/byggherrer som pålegges å opparbeide atkomstveier, tekniske anlegg og fellesarealer, kan kreve refusjon etter reglene i plan- og bygningsloven. 3. KRAV TIL VEIER OG TEKNISKE ANLEGG UTGÅR Retningslinjer til 4 Prinsipper for utforming av bebyggelsen som ikke fremgår av kartet, samt farge- og materialbruk, beskrives som vedlegg til planen. Tomteutnyttelse regnes BYA - tillatt bebygget areal i prosent av netto tomteareal. Parkeringsplasser på terreng skal regnes med. Dette for at regelen skal vise klart hvor stor del av tomta som bør beskyttes mot fysisk inngrep. Ved valg av utnytting og bebyggelsesform skal det tas hensyn til landskapets karakter og kvaliteter i nær- og fjernvirkning. Disse hensynene skal i planen belyses med modell, perspektivskisser, fotomontasjer eller på annen måte som finnes hensiktsmessig. Lyse, dominerende og avvikende farger bør unngås. Taktekking av naturmaterialer som torv, tre eller skifer anbefales, for at bebyggelsen skal innordne seg bedre i landskapet. Unntak kan gjøres der tilpasning til eksisterende bebyggelse gjør det nødvendig å bruke annet materiale. Nærmere regler for bebyggelsesplan er gitt i bestemmelsenes RAMMER FOR BEBYGGELSE A) Bebyggelsen skal i form, dimensjoner og materialbruk tilpasses landskap, terreng og eksisterende bebyggelse. Det skal belyses at tilstrekkelig del av private og felles uteoppholdsarealer får en plassering, form og karakter som gjør dem nyttbare til lek og opphold. Hvis bygningsmyndighetene ikke finner disse krav ivaretatt, må utnyttingsgraden reduseres slik at kravene kan ivaretas. B) I boligområdene B4,5,7,9,10 og 12 tillates tett småhusbebyggelse, kjedehus eller rekkehus. Maksimal utnyttelse er BYA=18%, og høyden skal som hovedregel ikke overstige to etasjer. Der terrenget tillater det, kan den ene etasjen være en underetasje. Bare i områder markert ved særskilt påskrift og skravur i planen kan tra etasjer tillates. I boligområdne B1,2,3,6,8 og 11 tillates åpen småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelse er BYA=8%. Høyden skal ikke overstige to etasjer. Der terrenget tillater det, kan den ene etasjen være en underetasje. C) På tomt for offentlig bebyggelse (O), tomt for hotell/annen service (F) og tomt for allmennyttig formål (A) tillates inntil BYA=25%. Høyden skal ikke overstige to etasjer, med mindre tilpasning til eksisterende bygning gjør det nødvendig. D) Parkeringsplasser på terreng regnes med i BYA med 25m2 pr plass. E) Med unntak av byggeområdene A og F skal bygningene ha saltak, og som hovredregel skal møneretningen følge terrenget, spesielt ved eksponert beliggenhet. Retningslinjer til 5 Fellesarealer for parkering, lek og opphold etableres i størst mulig utstrekning for å øke områdets kvalitet og utnyttelse. Arealene anlegges slik at de gir best og mest mulig likeverdig anvendelse for de enheter de er felles for. Arealer brattere enn 1:3 bør som hovedregel ikke tas inn i beregningen for krav til fellesarealer. Fellesarealer anvendes også for å ta vare på eller etablere tregrupper av et omfang som har landskapsmessig betydning. Arealene kan tillates etablert og opparbeidet etappevis i samsvar med den aktuelle utbygging. Vi forutsetter at midlertidige løsninger ikke hindrer videre utbygging innenfor denne reguleringsplanens rammer. 5 FELLESAREALER A) Minst 1/5 av boligområder med høy utnyttelse (BYA=18%) skal avsettes til felles areal for lek og opphold. Kravet ved lav utnyttelse (BYA=8%) er 1/10 av området. Hvert enkelt fellesareal skal være minst 100 m2. Arealene skal være egnet for formålet utfra terrengform og arrondering. Planen skal entydig vise hvilke enheter arealene skal betjene. B) Arealer hvor trafikkstøyen overstiger laveste grense i følge miljøverndepartementets retningslinjer, må støyskjermes ved fysiske tiltak. C) Fellesarealer skal etableres og opparbeides samtidig med ferdigstillelse av tilliggende boliger. D) Det skal avsettes og opparbeides parkeringsplasser etter bygningsrådets anvisning, og minst i samsvar med den gjeldende norm. Retningslinjer til 6 De berørte eiere bør i størst mulig utstrekning samarbeide om utarbeidelse av bebyggelsesplanen med sikte på en god totalløsning, selv om det ikke foreligger umiddelbare byggeplaner for alle. Der det er hensiktsmessig, ser man bort fra eksisterende eiendomsgrenser, og søker å løse atkomst, parkering og lekemuligheter på fellesarealer. Parkering søkes lagt under terreng eller bebyggelse, dersom dette er mer skånsomt mot vegetasjon og terreng. Der det legges tilrette for stor grad av frihet i utforming av de enkelte hus eller grupper, eller utbyggingen skal skje etappevis, skal planen angi rammer for eller beskrive prinsipper som kan virke ordnede og ivareta en harmonisk helhet. (Det kan være byggelinjer som sikrer gateløp og romdannelser, retningslinjer for plassering og utforming av gjerder, murer, trerekker, forhager, rammer for material- og fargevalg el.l.) 6. BEBYGGELSESPLAN A) Plankrav Før byggetillatelse gis, skal det foreligge samlet bebyggelsesplan for hvert enkelt byggeområde, slik de er avgrenset på reguleringsplanen. B) Planen skal vise: - plassering av bebyggelsen, herunder høydeplassering målsatt ved inngangspartiet - bebyggelsens etasjetall og møneretning - avgrensning av tomter og fellesarealer - lekearealer, parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private og felles arealer, herunder terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde der terrengforholdene krever slike tiltak, - eksisterende trær som skal bevares, og de som felles - områder der tekniske anlegg og andre terrenginngrep får konsekvenser for vegetasjonen - støyskjerming der reguleringsplanen krever dette, og ellers der støynivået overstiger lavest grense ifølge miljøverndepartementets retningslinjer for veitrafikkstøy. C) Som bilag til bebyggelsesplanen skal det innsendes plan i 1:500 for fellesarealene. Denne skal vise terrengplanering, skjæringer og fyllinger med beskrivelse av behandlingsmåten. S-3272.doc Side 8 av 10 S-3272.doc Side 9 av 10

8 S-3272 På bilag til planen skal fremgå for hvilke deler av planområdet det foreligger umiddelbare utbyggingsplaner, og eventuelle etapper eller midlertidigheter ved disponering og opparbeidelse av fellesarealene. Som bilag til planen skal også foreligge retningslinjer for formgivning, materialbruk eller andre prinsipper som skal følges for å ivareta innbyrdes harmonisering mellom ulike deler av bebyggelsen, samt mellom bebyggelse og landskap. Videre kan det kreves framlagt trafikkstøyberegninger. Retningslinjer til 7 Bebyggelsesplan stiller omfattende krav til offentlighet og politisk behandling. Når det foreligger enighet mellom berørte eiere og naboer og utbyggingen ellers er i samsvar med reguleringsplanen, kan en forenklet saksbehandling være hensiktsmessig. Spørsmålet om bruk av forenklet saksbehandling må forelegges byplankontoret. Vedtaksdato: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten V FORENKLET SAKSBEHANDLING A) Bygningsmyndighetene kan tillate en forenklet saksbehandling for en delings- og utbyggingsplan for en eller flere eiendommer, med behandlingskrav tilsvarende krav til søknad om deling (PBL 63) og byggetillatelse (PBL 94 og 95). Vilkår for dette er at det foreligger enighet mellom berørte eiere og naboer, og utbyggingen ellers er helt i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser og retningslinjer. B) Planforslag skal også til forenklet saksbehandling utarbeides i samsvar med bestemmelser og retningslinjer for bebyggelsesplan, 6. ***SLUTT PÅ S-3469 HOLMENKOLLEN FELT 1, REKKEFØLGEBESTEMMELSER*** Vedtatt av: Saken gjelder: Merknader: Plan- og bygningsetaten Torleif Haugs vei (vei 1041) Endret trase m.m. Plan- og Bygningsetatens vedtak om mindre vesentlig endring. Denne saken har ingen skrevne vedtekter som utfyller reguleringskartet. Reguleringssaken kan besiktiges ved henvendelse til vårt Kundesenter. Knytning(er) mot andre planer: S-3272 Saken består av 1 sider inkludert denne. S-3272.doc Side 10 av 10 Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

9 PRIVATmegleren Dyve & Partnere Pb 84 Skøyen 0212 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Grutle, Svein Bestillingsnr.: / WM120_43_ AREALBEKREFTELSE FOR GNR.33 BNR. 83 Vi viser til bestilling av for THORLEIF HAUGS VEI 4. GNR. 33 BNR. 83 er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 1 teig. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder Produsert: Målestokk 1: 1000

10

11

12 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET THORLEIF HAUGS VEI 4 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn Thorleif Haugsvei 4 sameie. Sameiet består av eiendommen gnr. 33 bnr 83 i Oslo kommune. Sameiet består av 9 eierseksjoner, som alle er boligseksjoner. Det er knyttet uteareal og parkeringsplasser til hver av seksjonene som tilleggsareal. Sameiebrøken for hver seksjon er 1/9. Den enkelte sameier skal betale akontobeløp fastsatt av sameierne på sameiermøtet til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning (vedlikeholdsfond). Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. 7. Sameiernes ansvar utad For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. 2. Eierskifte Seksjonene er fritt omsettelige, men ingen kan erverve mer enn to seksjoner i sameiet. 3. Sameiernes bruksrett Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Styret bestemmer hvordan fellesarealene skal brukes. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 4. Vedlikehold Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Alt indre vedlikehold av bruksenheten, samt vedlikehold av eventuelt utendørsareal som inngår i bruksenheten, besørges og bekostes av den enkelte sameier. Da hver seksjons hoveddel utgjør et selvstendig bygg, skal den enkelte sameier også besørge og bekoste vedlikeholdet av byggverkets ytre for hoveddelen, herunder yttervegger, yttertak vindusglass, vinduskarmer, vindusrammer, inngangsdør(er) m.m. Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt omfatter også vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på hovedledningsnettet, sikringsskapet og elektriske ledninger i bruksenheten. Vedlikehold av tomten som utgjør fellesareal og andre fellesareal og anlegg besørges og bekostes av sameiet. Dette omfatter også stell og renhold mv. av slike arealer. Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir gjennomført. 5. Rettslig rådighet Den enkelte sameier råder som eier over seksjonen, dog med de unntak som fremgår av eierseksjonsloven og disse vedtak. 6. Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter Med felleskostnader skal forstås alle kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet. Felleskostnader skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 8. Sameiermøtet 8-1. Sameiermøtets myndighet Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet Innkalling til sameiermøte Sameiermøtet innkalles av styret med skriftlig varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. Dersom styret misligholder sin plikt til å innkalle til ordinært eller ekstraordinært sameiermøte kan sameier, styremedlem eller forretningsfører kreve at tingretten snarest og for sameiernes felles kostnad innkaller til møte. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen Flertallskrav og begrensninger i sameiermøtets myndighet Hver seksjon gir én stemme i sameiermøtet. Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om: a) Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, c) salg, kjøp bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt, f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum, g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over valig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige felleskostnader og, h) endring av vedtektene(når ikke loven eller vedtektene stiller strengere krav).

13 Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter eller begrensninger i den rettslige rådighet, krever tilslutning fra samtlige sameiere. 8-4 Sameiermøte Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand, har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Slik møte og uttalelsesrett gjelder også for styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall. En sameier kan møte ved fullmektig etter skriftlig fullmakt. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Sameieren har rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg til sameiermøtet dersom sameiermøtet gir tillatelse. Avgjørelsen fattes med vanlig flertall. Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om tilbaketreden. Sameiermøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta å fjerne medlem av styret. 9-2 Styremøter Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er nødvendig. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, er nestlederens stemme utslagsgivende. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrive av de frammøtte styremedlemmene. Styreprotokollen skal være tilgjengelig for sameiermøtet. 8-5 Hvilke saker sameiermøtet skal og kan behandle Sameiermøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet, a) behandle styrets årsberetning, b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår, c) velge styrets leder, styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom noen av disse er på valg. Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameie med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet. Bortsett fra saker som nevnt i pkt. a) til c), kan sameiermøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttes innkalt nytt sameiermøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet. 8-6 Møteledelse. Protokoll Sameiermøtet skal ledes av styrets leder med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver å være sameier. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 9. Styret 9-1. Valg av styret Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha tre medlemmer. Sameiermøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt. Bare myndige, fysiske personer kan velges som styremedlem. Sameiermøtet kan også velge varamedlemmer til styret. Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. 9-3 Styrets oppgaver Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret har, innenfor rammen av sin beslutningsmyndighet, anledning til å treffe alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 9-4 Styrets beslutninger Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 10. Forretningsfører Sameiermøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha en forretningsfører. Dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet, hører det inn under styret å engasjere forretningsfører og andre funksjonærer. Styret er ansvarlig for instruks til sameiets funksjonærer, honorarfastsettelse, tilsyn samt innhenting og avvikling av eksterne oppdragstakere. 11. Inhabilitet Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning i sameiermøte og avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter vedtektenes pkt. 18. Et styremedlem eller forretningsføreren må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. 12. Hver som kan forplikte sameiet utad Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.

14 I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret. Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i eierseksjonsloven Mindretallsvern Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet, kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 19. Eierseksjonsloven Ved motstrid mellom bestemmelser i vedtektene og fravikelige bestemmelser i eierseksjonsloven, går vedtektsbestemmelsene foran. 14. Regnskap Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges frem på ordinært sameiermøte. 15. Revisjon Regnskapet skal revideres av en person valgt av sameiermøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. Revisor har rett til å være til stede i sameiermøte og til å uttale seg. 16. Panterett for sameiernes forpliktelser De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet etter reglene i eierseksjonsloven Bygningsmessige arbeider Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadebekledning, endring av utvendige farger etc. kan bare skje etter en samlet plan og etter forutgående godkjennelse fra styret. Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, må ikke utføres uten samtykke fra sameiermøte med to tredjedels flertall etter reglene i eierseksjonsloven 30 a. Alminnelig forvaltning og vedlikehold på sameiets fellesareal kan godkjennes av styret. Andre bygningsmessige arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding sendes. I de tilfeller der en seksjonseier skal gjennomføre tiltak som krever nabovarsling etter plan- og bygningsloven, plikter seksjonseier også å sende slikt nabovarsel til de øvrige seksjonseiere i sameiet. Skulle det vise seg at tillatt utnyttelse ikke er fullt ut benyttet, eller den øker i fremtiden, skal styret påse at utnyttelsesmuligheten fordeles likt mellom seksjonene. Sameier kan ikke sette opp utvendig antenne uten forutgående styregodkjennelse. 18. Pålegg om salg og krav om fravikelse Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen etter reglene i eierseksjonsloven 26. Slik varsel skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret adgang til å kreve seksjonen solgt. Frist for utbedring av misligholdet kan ikke settes kortere enn 6 måneder.

15 Megler: Dyve & Partnere Eiendomsmegling AS Foretaksregisteret orgnr MVA Type oppdrag: 04.Salg eiendom-prosjektert(buoppflov) Eierform: Eierseksjon / Eiet tomt Oppdragsnr: Omsetningsnr: KJØPEKONTRAKT Om rett til selveiet bolig under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr og annen bakgrunns rett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens 1, første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn. Mellom Thorleif Haugs vei 15 AS orgnr c/o Victoria Eiendom AS Postboks 1350 Vika Mob: E-post: heretter kalt selgeren, og heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende avtale Selger tar forbehold om at det kan forekomme avvik i forbindelse med de oppgitte utomhus arealer til hver enkelt bolig og lek/oppholds arealer, ifbm seksjonering.

16 1 Omkostninger for Boligen utgjør SALGSOBJEKT OG TILBEHØR Type eiendom Matrikkel Eierform tomt Til boligen medfølger: q Garasjeplasser, antall 2 Enebolig i eierseksjonssameie Gnr. 33 bnr. 83 i Oslo kommune (snr. er ikke tildelt p.t.) Eiet tomt Kjøpers seksjon med tilhørende garasjeplasser benevnes heretter som "Boligen". Selger forbeholder seg retten til å tildele garasjeplassene ved overtagelse. Tilsvarende gjelder tildeling av eventuelle boder. Prosjektet er planlagt med 9 bolig seksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Eiendommen vil bli seksjonert og seksjonsnummer tildelt innen overtagelse. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til seksjoneringsbegjæringen. Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent med og som følger som vedlegg til denne kontrakt. Eier av eiendommen er Thorleif Haugs vei 15 AS orgnr Hjemmelshaver til eiendommen er Hans Preben Mehren. 2 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER Kjøper må betale omkostninger uoppfordret til meglers klientkonto samtidig med sluttoppgjøret (restkjøpesummen). Under følger en total oppstilling: Kjøpesummen for Boligen utgjør Kr.,- kroner ***00/100 som betales slik; 1.1 Ved kontraktsinngåelse / snarest etter at selger har stillet entreprenørgaranti etter bustadoppføringslovas 12 innbetaler kjøper 10 % kr 1.2 Innen 3 dager før overtagelse innbetaler kjøper restkjøpesum kr Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av tomteverdien kr ,- Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,- Tinglysningsgebyr for pantedokument kr 525,- Attestgebyr kr 202,- Samlet Kjøpesum og omkostninger Totalt kr. Hertil kommer tinglysingsgebyr og attestgebyr (med satser som i oppstillingen over) for hvert pantedokument kjøper ytterligere må la tinglyse i forbindelse med etablering av lån. Omkostningen forfaller til betaling samtidig med restvederlaget. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto en virkedag før overtagelsen finner sted. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Dokumentavgiften er følgelig estimert som angitt i oversikten over. Det tas forbehold om endringer i tomteverdien og dokumentavgiften i tiden frem til tinglysingstidspunktet. Kjøpesummen er kun gjenstand for justeringer på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider ved skriftlig avtale mellom partene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid nedenfor som endrer kjøpesummen med 15 % eller mer, jf. bustadoppføringslova 9. Alle endrings- eller tilleggsarbeider som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene. Avtalen skal redegjøre for pris og evt. fristforlengelse som følge av endringene. Tilvalgsprosessen håndteres direkte mellom kjøper og totalentreprenør. Først når omfanget av endrings- og tilleggsarbeider er besluttet, utføres selve bestillingen av disse arbeidene hos selger. 3 OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler og gjennomføres i henhold til inngått avtale mellom kjøper og selger. Oppgjør mellom partene foretas av: Noroppgjør AS PB 3493, Bjølsen 0406 Oslo. Tlf.: Fax: Evt. bruk av eksternt oppgjørsforetak endrer ikke ansvarsforholdet som meglerforetaket har overfor kjøper og selger. Noroppgjør AS gis fullmakt av begge partene til å foreta endelig oppgjør, registrere og slette heftelser, overføre hjemmel til kjøper og opprette og registrere andre dokumenter som har sammenheng med handelen.

17 Avtalte forskudd, fakturerbare tilleggsarbeid, sluttoppgjør, omkostninger og evt. forsinkelsesrenter skal i sin helhet overføres eiendomsmeglers klientkonto nr , og merkes med KID-kode Betalingen anses ikke skjedd før beløpet er innkommet/valutert på eiendomsmeglerens konto. Sluttoppgjøret (restkjøpesum etter betaling av forskudd) må overføres senest 3 dager før overtagelse. Kjøper har ingen plikt til å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt garanti etter buofl 12, og eventuelt forskuddsgaranti etter buofl 47. Selger samtykker i at megler, så snart forskuddsbeløpet er underlagt selgers instruksjonsrett, kan trekke sitt tilgodehavende etter oppdragsavtalen. Når selger har oppfylt vilkåret om å stille forskuddsgaranti etter buofl 47, godskrives selger renter av innestående forskuddsbetalinger på klientkonto, bortsett fra renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf eiendomsmeglingsforskriften 3-10 (3). Kjøper må svare forsinkelsesrente av hele kjøpesummen ved forsinket innbetaling av hele eller deler av denne, herunder mottatte beløp på eiendomsmeglerens konto som ikke kan disponeres til fordel for selger. Selgeren har rett til å heve kontrakten dersom kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne kontrakt. Som vesentlig mislighold anses blant annet at forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen og omkostningene oversittes med 4 uker eller mer. Vesentlig mislighold skal også anses som tvangsgrunnlag i henhold til lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr , 3. ledd bokstav e). Ved heving har selger krav på erstatning for sitt økonomiske tap og sine kostnader i henhold til buofl 57 og 58. Selger har rett til å dekke sitt dokumenterte tap gjennom dekningssalg av Boligen. Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter gjøres opp direkte mellom partene. Har kjøper krav som følge av mangler eller forsinkelse ved overtagelse, kan kjøper holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Kjøpesummen og omkostningene skal allikevel betales i sin helhet til klientkonto (eller sperret konto iht. buofl 49 «Deponering av omtvista vederlag») innen fastsatt frist for at overtagelse skal kunne avholdes. Megler vil holde tilbake det omtvistede beløpet på klientkonto (evt. sperret konto som partene i fellesskap disponerer), og vil kun foreta utbetaling ihht. skriftlig enighet mellom partene eller rettskraftig dom. Dersom kjøper deponerer det omtvistede beløpet iht. buofl 49, kan han kreve at overtagelse og hjemmelsoverføring gjennomføres, men slik at selger har krav på forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven av eventuelt for mye tilbakeholdt beløp. Det tar vanligvis 10 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt til oppgjør overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. Rundt enkelte datoer og på sommeren kan det ta opp til 20 virkedager før oppgjør overfor selger foretas. Dette varierer etter hvor lang behandlingstid Statens Kartverk har, og megler/oppgjørsavdeling kan på ingen måte påvirke dette. Uavklarte problemstillinger kan forsinke tinglysing og påfølgende oppgjør. Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om «tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering». Dette medfører at meglerforetaket må gjennomføre identitetskontroll av samtlige parter innen handelen kan gjennomføres. Partene er selv ansvarlig for kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et ansvar overfor megler. Kjøper og selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot fremlagt garanti etter buofl 47 tilsvarende hele kjøpesummen (forutsatt at kjøpers bank samtykker). 4 GARANTI Selger plikter å stille garantier overfor kjøper i henhold til bestemmelsene i buofl 12 og 47. Ved kontraktens underskrift skal selger utstede en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon overfor kjøper for rett oppfyllelse av avtalen, jf. buofl 12. Garanti skal ikke stilles dersom vederlaget ikke vil overstige to ganger Folketrygdens grunnbeløp. Det kan stilles en samlet garanti for alle seksjonene med fellesarealer. Garantibeløpet for den enkelte seksjon/kjøper skal angis. Kjøper har rett til å holde tilbake kjøpesummen til det er dokumentert at garanti er stilt i samsvar med nærværende bestemmelse. Garantien skal gjelde i 5 år etter overtakelsen og dekke en sum tilsvarende 5 % av opprinnelig avtalt kjøpesum. For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse, skal garantisummen være 3 % av den opprinnelige avtalte kjøpesummen. Tilleggsarbeider som eventuelt avtales etter kontraktsinngåelsen medregnes ikke ved beregningen av garantibeløpet. Det kan avtales at det skal stilles garanti eller tilsvarende på kjøpers vegne fra finansinstitusjon til meglerforetaket for rett oppfyllelse av avtalen, jf. buofl 46, 2. ledd. 5 HEFTELSER Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Kjøper er innforstått med at utskriften gjelder hele eiendommen før seksjonering. Kjøper er innforstått med at det er tinglyst en panterett med tilhørende urådighet til fordel for Frogner Bolig og Prosjektmegling AS på eiendommen. Panteretten vil bli slettet i forbindelse med sluttoppgjøret, etter at selgers pengeheftelser er slettet. Kjøper er informert om at dette vil kunne ta noe tid. Boligen vil bli overlevert fri for pengeheftelser, med unntak for boligsameiets legalpant i hver seksjon, jf. eierseksjonsloven 25. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte eiendomsavgifter og gebyrer, jf. panteloven 6-1. Eksisterende pengeheftelser utover dette skal slettes for selgers regning. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom utleggsforretninger varsles eller blir avholdt innen overtagelse. Selger opplyser videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger, knyttet til Boligen utover det som grunnboks utskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg

18 til å betale alle avgifter mv. som vedrører Boligen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen (jfr. 9). Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet pantobjekt de lån som fremgår av grunnboks utskriften/ oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. Kjøper er kjent med følgende anmerkninger av betydning som foreligger på Eiendommen grunnbokblad: BESTEMMELSE OM DELEFORBUD Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om benyttelse GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM VEG Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om gjerde GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ELEKTRISKE KRAFTLINJER Rettighetshaver: HAFSLUND NETT AS ORG.NR: Bestemmelse om adkomstrett Nettstasjon nummer: 2692 Med flere bestemmelser Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter. Kjøper kan ikke motsette seg eller gjøre krav gjeldende som følge av at det tinglyses nødvendige erklæringer/bestemmelser på eiendommen/boligen knyttet til gjennomføringen av byggeprosjektet. 6 TINGLYSING/SIKKERHET Hjemmelshaver til eiendommen er Hans Preben Mehren. Selger har kjøpt eiendommen fra hjemmelshaver, og har fått utstedt en generalfullmakt som blant annet gir selger rett til å utstede skjøte for Boligen. Hjemmelen for Boligen vil derfor overføres direkte fra den registrerte hjemmelshaveren til kjøper ved at selger utsteder skjøte i tråd med generalfullmakten. Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger. Partene gir megler/oppgjørsansvarlig anledning til å påføre seksjonsnummer på skjøtet når dette foreligger. All tinglysing av dokumenter skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses, må snarest mulig overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 7 BOLIGEN (1) Selgeren skal levere Boligen, og eventuelle arbeider på tomten, med god håndverksmessig standard. Materialer forutsettes av vanlig god kvalitet. (2) Arbeidet skal utføres etter god håndverksmessig standard i samsvar med den bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger av prospektet. Selger har likevel rett til å foreta endringer som beskrevet i denne kjøpekontrakten. (3) I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. (4) Ca. 1 år etter at Boligen er overlevert, vil selgeren foreta kontrollbefaring og deretter utføre eventuelle justeringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll som settes opp ved befaring. (5) Dersom kjøperen krever endringer eller tilleggsarbeider, skal utførende entreprenør komme med en skriftlig redegjørelse for hva dette vil medføre av økte kostnader og endringer av tidsbruk. Endringer og tilleggsarbeider som skal utføres på bygget, skal avtales skriftlig med angivelse av tilleggs vederlag samt endrede tidsfrister. (6) Som et vedlegg til denne kjøpekontrakten er det utarbeidet en tilvalgs liste. Som følge av at prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer, anbefales kjøper ikke å kreve endringer utover tilvalgs listen. Dette fordi det kan medføre potensielt uforholdsmessige kostnader for kjøper og forsinke fremdriften for ferdigstillelse av leiligheten. Selger har rett til å kreve tilleggsfrist ved endringer og tilleggsarbeid som forsinker fremdriften jf. buofl 11. Inngås kjøpekontrakten etter igangsetting, er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utløpt. (7) Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeid som ikke står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, eller som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen. Videre kan kjøper ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Kjøper kan ikke under noen omstendighet kreve endringer (herunder tilvalg) eller tilleggsarbeider som endrer selgers vederlag med mer 15 prosent eller mer, jf. buofl 9. (8) Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. i henhold til buofl 44. Selger har videre rett til å kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av endringsog tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes. 8 TOMT OG UTENDØRSARBEIDER Tomten leveres med opparbeidelse av utenom husarbeider og beplantning iht. vedlagte foreløpige utomhusplan. Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre justeringer i forhold til endelig utforming av utomhus arealer, materialvalg og fargevalg på bygningene samt innvendige og utvendige fellesarealer.

19 Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Kjøper skal i tilfelle varsles skriftlig.kjøper kan ikke, uten etter skriftlig avtale med selger, kreve gjennomført endringer i byggearbeidene utover det som her er angitt. Inntil samtlige hus på byggefeltet er ferdigstilt, har selger rett til å ha anleggsmaskiner og utstyr, eventuelt brakker, stående på området, samt å ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen skal selger snarest utbedre. Det forutsettes at kjøper har rimelig adkomst til eiendommen. Kjøper er gjort kjent med at ute/grønt anlegget kan måtte leveres på et senere tidspunkt enn overlevering av boligene grunnet årstider, som hindrer utbygger i å ferdigstille ute/grøntanlegg. Dersom dette inntreffer, plikter utbygger å ferdigstille ute/grøntanlegget så snart årstiden tillater dette. Partene er innforstått med at tomtearealet ikke er nøyaktig oppmålt. Det tilligger oppmålingsvesenet i kommunen å foreta nøyaktig oppmåling, samt å utstede målebrev. Partene aksepterer at et arealavvik, så fremt det ikke er vesentlig, ikke er gyldig reklamasjonsgrunn eller at dette kan gi grunnlag for endring av den avtalte kjøpesum. Tomtens beliggenhet og omtrentlige grenser fremgår av vedleggene til denne kontrakt. I den grad vann- og avløpsledninger, elektriske kabler, TV-kabler, etc. med tilhørende skap og kummer går over en annen eiendom, har enhver eier og bruker av eiendommen rett og plikt til å besørge utbedring og vedlikehold av installasjonen, selv om arbeidet da må foregå på en annen eiendom. Ingen kan nekte adgang til sin eiendom for utbedring og vedlikehold av slike installasjoner. 9 FREMDRIFT OG OVERTAKELSE Antatt overtagelse for hus A,B og C er foreløpig stipulert til ca 22 mnd etter at forbehold er bortfalt iht 13. ( kontraktens forbehold vedr. antall solgte enheter, offentlige godkjennelser, etc ) Antatt overtagelse for hus D, E, F, G, H er foreløpig stipulert til ca 18 mnd etter at forbehold er bortfalt iht 13. ( kontraktens forbehold vedr. antall solgte enheter, offentlige godkjennelser, etc ) Antatt overtagelse for hus J er foreløpig stipulert til ca 19 mnd etter at forbehold er bortfalt iht 13. ( kontraktens forbehold vedr. antall solgte enheter, offentlige godkjennelser, etc ) Ca 3 måneder før ferdigstillelse vil Selger varsle den enkelte kjøper skriftlig om antatt tidspunkt for overtagelse. Tidspunktene/-angivelsene i de to foregående punktum er ikke å anse som avtalt overtagelsestid, jfr bustadoppføringslova 10. Endelig overtagelsesdato for boligen vil bli varslet 6 uker forut for overtagelsesdato. Slikt varsel skal gis skriftlig fra Selger til Kjøper. Den da angitte dato for overtagelse er å anse som Avtalt overtagelsestid, jfr bustadoppføringslova 10. Kopi av varsel om overtagelse skal selger sende megler. Selger er ansvarlig for at boligen gis ferdigattest. Ferdigattest skal som hovedregel foreligge ved overtagelse. Kjøper kan allikevel ikke motsette seg overtagelse med den begrunnelse av boligen kun har midlertidig brukstillatelse. Det vil dog kunne være særlige omstendigheter som innebærer at det er forsvarlig og hensiktsmessig å gjennomføre overtagelse basert på kun midlertidig brukstillatelse, for eksempel at ferdigattest ikke gis med bakgrunn i manglende ferdigstillelse pga. utomhus arbeider eller suksessiv ferdigstillelse av prosjektet. Kjøper aksepterer at kjøpesummen kan frigis fra megler til selger når hjemmel er tinglyst, selv om ferdigattest ikke foreligger, dog forutsatt at midlertidig brukstillatelse foreligger. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er å regne som vedtak etter plan- og bygningsloven. Vedtak som kan påklages. Oppgjør til selger kan ikke skje før etter ankefristens utløp. Dersom selger fullfører boligen i god tid før ovennevnte frist, skal varsel om overtagelse sendes minst 3 måneder før overtagelse. Kopi av varsel om overtagelse skal selger sende megler. Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendommen ved overtagelsesbefaringen såfremt kjøpesum og omkostninger er bekreftet innbetalt. Dersom selger utleverer nøkler til kjøper før innbetaling som ovenfor nevnt er bekreftet, bærer selger selv risikoen og megler er uten ansvar for dette. På overtagelsesdagen skal partene sammen gjennomgå eiendommen. Ved besiktigelse eller så snart som mulig i etterkant av overtagelsen skal kjøperen si ifra om de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende eiendommen og som bygger på mangler han med rimelighet burde oppdage i forbindelse med besiktigelsen. Eventuelle reklamasjoner og selgers standpunkt til sådanne skal protokolleres og befaringsprotokollen skal signeres av partene. Dersom kjøper til tross for behørig varsling ikke møter til befaring, anses eiendommen som godkjent. Kjøper kan nekte overtagelse dersom eiendommen på overtagelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen. Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av den. Overtar ikke kjøper til fastsatt tid og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra den dato kjøper kunne ha overtatt bruken. Kjøper svarer fra overtagelse for alle eiendommens utgifter, og kjøper oppebærer fra samme dato alle eventuelle inntekter. Selger har ikke garantiansvar for tilleggs leveranser, som kjøper har bestilt direkte av entreprenøren. Kjøper må sørge for at alle tilleggs leveranser er betalt til totalentreprenør eller selger før overtagelsen finner sted. Ved overtakelse skal eiendommen leveres fra selger i bygg rengjort stand. Som vedlegg til denne kontrakten følger overtakelseserklæring i to eksemplarer som skal undertegnes av begge parter, og som partene beholder hvert sitt eksemplar av. Kjøpere plikter å gi selgeren eller dennes representanter adgang til eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl og KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD REKLAMASJON Dersom Boligen har mangel eller selgeren ikke overleverer Boligen til avtalt tid, kan kjøperen på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, dagmulkt, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.

20 Vesentlig forsinkelse fra selgers side anses inntrådt når avtalt overtagelsesdato er passert med 4 uker og dette ikke skyldes forhold på kjøpers side. Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, heving, erstatning, forsinkelsesrenter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til kjøperen. Vesentlig forsinket betaling anses i alle tilfeller inntrådt når forfallsdato er oversittet med 4 uker, jf. 3. Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av plikter etter avtalen, må vedkommende gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at misligholdet/mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, jf. buofl 17 og FORSIKRING Selger er forpliktet til å holde Boligen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen / 14 dager etter at sameiet/styre er opprettet (den seneste av de to datoer). Dersom Boligen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 12 AVBESTILLING Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr ,- Ved avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Kjøper er gjort oppmerksom på at dette tapet kan bli betydelig, herunder som følge av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse til avbestilling skjer. 13 FORBEHOLD FRA SELGER Selger har ikke garanti-/reklamasjonsansvar for tilleggs leveranser, som kjøper har bestilt direkte oss entreprenøren tilknyttet byggesaken. Det er gitt rammetillatelse på husene, samt garasjeanlegget datert Søknad om rammetillatelse for utvidelse av Thorleif Haugs vei er under utarbeidelse og vil bli sendt inn i nær fremtid. Igangsettelsestillatelse på boligene vil ikke bli gitt før rammesøknaden på vei er godkjent. Dersom rammetillatelse på veien eller igangsettelsestillatelsen på boligen ikke gis, eller at prosjektet må endres vesentlig som følge av eventuelle klager, bortfaller nærværende kontrakt uten at partene kan gjøre krav gjeldene mot hverandre. Eventuelle innbetalinger fra kjøper med tillegg av opptjent klientkontorente skal tilbakebetales til kjøper. Kjøper er innforstått med og aksepterer at byggeprosjektet ikke er endelig offentlig godkjent. Forutsetning for gjennomføring av denne kjøpekontrakt er at prosjektet blir endelig godkjent av offentlige myndigheter. Denne kontrakt er inngått med forbehold om at det blir solgt minimum 50 % av eneboligene som er lagt ut for salg før byggestart. Dersom selger ikke får solgt et tilstrekkelig antall boliger, bortfaller nærværende kontrakt. Samtlige selgers forbehold må være oppfylt/avklart innen , og selger kan ikke under noen omstendigheter påberope seg disse etter denne dato. Selger skal skriftlig meddele kjøper når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og kontrakten derved er endelig. Dersom kansellering ikke har skjedd innen kl , anses forbeholdene bortfalt og kjøpekontrakten er endelig. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få tilbakebetalt innbetalte beløp samt opptjente renter på meglers klientkonto. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Partene kan avtale forlengelse av fristen, og Kjøpekontraktens øvrige betingelser blir i så tilfelle uendret. Selger tar forbehold om at arealangivelser er hentet fra tegningsmateriell. Det vil kunne forekomme endringer som påvirker arealene (innkassinger etc.) som vil kunne medføre reduksjon i arealer. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i byggets konstruksjon, materialvalg etc som ikke påvirker kvalitet eller brukelighet. Så langt det er praktisk mulig skal kjøper orienteres om endringene før de gjennomføres. Kjøper er gjort kjent med at selger har mottatt krav fra Oslo Kommune, plan og bygningsetaten, om å opparbeide/utvide Thorleif Haugs vei i det området som skal bebygges. Kjøper er kjent med at utvidelse av veien vil medføre inngrep i tomteareal på de tomter som grenser mot veien. Dersom gjennomføring av opparbeidelsen / utvidelsen blir utsatt i tid, vil plikten til å utvide veien bli tinglyst som en heftelse på eiendommen. Alle kostnader i forbindelse med veiopparbeidelsen skal bæres av selger. Selger kan tinglyse bestemmelser på eiendommen som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. 14 SAMEIET Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av sameiet og til å følge lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter. Som vedlegg og en del av denne kontrakt følger de vedtekter som gjelder for sameiet. Selger har rett til å gjøre mindre justeringer i vedtektene før overtagelse, herunder, men ikke begrenset til, seksjoneringsmåte for parkeringsplassene (separate seksjoner eller tilleggsdeler til den enkelte boligseksjon), fastsettelse av sameiebrøk, nye bestemmelser om fordeling av felleskostnader mv. Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter. Fellesutgifter er iht. prisliste i salgsprospekt stipulert til ca kr pr. måned for første driftsår. Dette inkluderer [ikke] kostnader til kabel-tv.kjøper er innforstått med at sameiet gjennom egne vedtak kan endre fellesutgiftene. Når sameiet er etablert innkaller selger styret v/styrets leder til ferdigbefaring for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av selger noteres. Eventuelle gjenstående arbeider så vel inn- og utvendig skal utføres så snart arbeidet praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og rasjonell fremdrift. Selger engasjerer forretningsfører for sameiet på sameiets regning. Selger skal også ha rett til å inngå avtale med nødvendige tjenesteleverandører, så som kabel-tv- og bredbånds

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TYRIFJORDEN PANORAMA Dersom disse vedtektene skal innføres ved vedtektsendring i eksisterende eierseksjonssameier krever

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser.

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser. VEDTEKTER /SAMEIEAVTALE FOR BÅTSAMEIET JARLSØ VEST Vedtatt av sameiermøtet 26.03.2014. 1. Bakgrunn og formål. Sameiegjenstand Sameiets navn er Bryggesameiet Jarlsø Vest, og består av et flytebryggeanlegg

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Røa Terrasse. Sameiet opprettes ved oppdelingsbegjæring som tinglyses. 2 Eiendommen Bebyggelsen og tomten

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2 1 V E D T E K T E R For Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2 REVISJONER: Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 9.4.14 Revidert iht. protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 7.5.14 Presisering

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage

V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage Side 1 1 Navn og opprettelse V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage Sameiets navn er Frydenlund Hage. Sameiet opprettes ved oppdelingsbegjæring som tinglyses. 2 Eiendommen Tomten og bebyggelsen

Detaljer

E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E

E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E SA M E I E V E D T E K T E R F O R E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E 1 N A V N Sameiets navn er Prestenggata 8 2 E I E ND O M M E N Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

V E D T E K T E R. for. sameiet Luftå 32. Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08.

V E D T E K T E R. for. sameiet Luftå 32. Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08. V E D T E K T E R for sameiet Luftå 32 Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08.2013 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets navn er sameiet Luftå 32. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER Vedtekter for Sameiet Ilsetra Leiligheter, revidert 20. februar 2015 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Ilsetra Leiligheter. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 25.06.2003

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 24. august 2009. 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Rosenborg Park B1. Sameiet består av leiligheter og fellesareal,

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 29.04.2004, med siste endring i sameiermøte 02.04.2014 og i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR SOLGRY BOLIGSAMEIE EIENDOMMEN (parsell av) GNR 15 BNR 1577 I TROMSØ KOMMUNE (foreløpig eiendomsbetegnelse før fradeling)

SAMEIEVEDTEKTER FOR SOLGRY BOLIGSAMEIE EIENDOMMEN (parsell av) GNR 15 BNR 1577 I TROMSØ KOMMUNE (foreløpig eiendomsbetegnelse før fradeling) SAMEIEVEDTEKTER FOR SOLGRY BOLIGSAMEIE EIENDOMMEN (parsell av) GNR 15 BNR 1577 I TROMSØ KOMMUNE (foreløpig eiendomsbetegnelse før fradeling) 1 NAVN/FORMÅL Sameiets navn er Solgry Boligsameie. Sameiet har

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen UTKAST VEDTEKTER for sameiet Sola Toppen Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av eierseksjonssameiet i henhold til begjæring om seksjonering inngitt til Sola kommune. 1. NAVN Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Skullerudhøgda I, Skullerudveien 65 95, Oslo Vedtatt i sameiermøte 29.mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr.31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet Skullerudhøgda

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 Vedtekter av 26.08.82 endret i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 til nye vedtekter 28. april 2003 Tilføyelse nytt tredje ledd 2 den 27. april

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER

Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER Revidert i sameiermøtene 08.05.2007, 12.04.2012 og 15.04.2015 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET KLØVERENGA TERRASSE (vedtatt revidert i forbindelse med sameiermøte 08.05.2007

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

Vedtekter for Akersbakken 39

Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for eierseksjonssameiet vedtatt i sameiermøte den 5. mai 2004 i medhold av lov om eierseksjoner 23. Mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Boligsameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Lillohøyden 2 Sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for. Heggumlia Boligsameie

VEDTEKTER. for. Heggumlia Boligsameie VEDTEKTER for Heggumlia Boligsameie Vedtektene er revidert på ekstraordinært sameiemøte 05.10.94, revidert på ekstraordinært sameiemøte 19.11.2008, revidert på ordinært sameiermøte 27.4.2009, revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ULLERNSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR ULLERNSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR ULLERNSKOGEN BOLIGSAMEIE Revidert i sameiermøte den 23. mars 2000, revidert 22. april 2015. Sameiets navn er Ullernskogen boligsameie. Sameiet har forretningskontor i Oslo. 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse 1 Sameiets navn er Sameiet Fønix Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 10 bnr. 844 i Bergen kommune. Den aktuelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET. Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET. Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet Kristine Bonnevies

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Tidemands gate 40/42

VEDTEKTER for Sameiet Tidemands gate 40/42 VEDTEKTER for Sameiet Tidemands gate 40/42 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 18. november 2009 Disse avløser tidligere vedtekter av 22. april 2009 1 Navn og formål Eiendommen gnr. 212 bnr. 877 i Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V Vedtatt i sameiermøte den 24. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (erstatter tidligere vedtekter, senest endret 25. mars 2014). 1 NAVN,

Detaljer