vlsoren NR.l 34. argang 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vlsoren NR.l 34. argang 1998"

Transkript

1 NR.l 34. argang 1998 vlsoren 1111 Kare Willoch med krafti g oppgj0r etter bankkri sen - se side 10. Informasjonssamfunnets hittil sterste ut/ordring s. 6 Undersekelse av sterre bankers kredittpraksis i bedrif.;kundemarkedet s. 9 Lairdommer Ira bankkrisen s. 10 NBRF's temakonferanser s. 14 Presentasjon av CobiT s. 16 Kredittgivning i et konkurranseutsatt marked s. 20

2 Lrering gjennom samarbeid handler om ii gjore hverandre bedre. Med Coopers & Lybrand som din strategiske partner kan du, gjennom en rammeavtale, sikres tilgang til fieksible og kompetente internrevisjonsressurser nar du trengel" dem 11lest. Du vii trekke pa hoyt kvalifiserte medarbeidere med bred erfaring fra operasjonell revisjon, ledelse, styring og kontroll. Du vii fa tilgang til spesialkompetanse innen risikostyring, IT, mi1j0, kvalitet, mm. Du vii kunne sikre deg lopende kompetansebygging gjennom Yare opplreringsressurser. Du vii ta del i de siste tanker og utviklingstrekk innen fagomriidet intern revisjon. Du vil kunne utnytte vart intemasjonale nettverk og Best Practice database. Du vii kunne utnytte kostnadseffektive IT verktey som The Internal Audit Workbeneh. net blaser friskl, men smulere farvann er el blindspor. Stadig nye krav til intemrevisjonen rna 1l10tes med en offensiv holdning. Vi kanjobbe sammen med deg i denne prosessen. Var filosofi er a jobbe i partnerskap med deg og utvikle skreddersydde losninger for dine behov. Vi legger vekt pa et positivt og nrert samarbeid med apen formidling av ideer, kunnskap og losninger. Vi.0nsker sa langt sam mulig a overfore kunnskap og erfaring til deg og dine kolleger. Ved a etablere et samarbeid med oss vii du vrere sikret at var felles kompetanse og erfaring gir varige forbedringer og reell kompetanseoverf.0ring. Ta med deg folk som har vrerl ule en vinlerdag for. Vare medarbeidere er hoyt utdannede og erfame personer, blant de fremste innen sitt fag. De besitter nodvendige sertifiseringer innenfor sine spesialfelt og har bred erfaring fra rollen som ut.0vende intern revisor i nreringsliv og offentlig sektor. Blant Yare medarbeidere filmer du Diplomerte Intemrevisorer, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditors), EOQ Quality Auditors, NFKL godkjente kvalitetsrevisorer, samt statsautoriserte revisorer. Finn ut mer om innholdet i strategisk samarbeid og be om mer informasjon. Ring og spor etter Paul Bellamy, Hans Martin Vikdal eller Espen Opjordsmoen. Coopers & Lybrand er ell 01' Norge.l s/orsie revisjons~, adl'okaf- og nldgivilillg.l'i'irksomheter, og ell del al' COOP(!!'s & Lybral/d International ~ ell vertfensomspelllwllde orgallisasjoll me(lmer ell/i medarbeidere i 140 lalld. I Norge er vi m(!rellli 800 al/safte med lof kolllorerfo!'d(!lt o~'er hefe lallde/. Vi revitlerer i dagjlere 01' Norges 500 starste firmaer ell/i Jloe ailllet liorsk rel'isjollsfimlcl, og I'i er nldgh'ere for mer elllllwlvparien av Norges 100 s/orsle ~'irksol/lheter. Tjelles/er omfalter revisjoll, bedriftsn1dgivllillg, juridisk bis/lind, skalfertidgil'liillg, corporate fillallce og risikos/yrillg. Risk Mallogemelll Services er en egell enhe/ i Coopel:~ & Lybrand og besifler kompe/allse og eksperlise illllel! risikost)'ril1g og il1te/'ll koi1/roll. Vi hruker illfemasjolloll u/i'iklede liiodeller og ~'erkloy for II/l'ikling og implemellleril!g 01' s/yl'illgs- og bcsiufllillgsstot/csystelller for markedsrisiko, kreditfrisiko, operosjonel! risiko og IT-risiko, Coopers & Lybrand infel'flatiollal is a limited liability association jncor~ poroted ill Swit::.erlolld. Coopers & Lybrand 2

3 Lederen har ordet NORSK BANKREVISORFORENING Postboks 320 Sentrum 0103 Oslo Hovedstyret 1997/98: Leder: Rolf K Srether Ernst & Young AS, Kristiansund/Oslo 11. jobb/privat Styre111edlemmer: Gry Allum Sandefjordbanken, Sandefjord 11. jobb Jan Mandelid Fokus Bank, Oslo 11. jobb Thomas Winsnes Sparebanken NOR, Oslo 111. jobb Geir Guldahl Norges Bank, Oslo 11. jobb / Torill Ravnanger Sparebank 1 Vest, Bergen 11. jobb Greta S. Wiggen Fokus Bank, Trondheim 111. jobb varamedlem: Runa Skyttersc.eter Kredittkassen, Oslo 111. jobb varamedlem: Harald Jceglnes Den norske Bank, Oslo 111. jobb varamedlem: Bernt R Petersen Sparebanken Vest, Bergen 11. jobb Kontaktpersoner lokalavdelinger: Rfst/Sor: Geir Guldahl Midt/Nord: Greta S. Wiggen Vest: Hill Hrereid BergensBanken, Bergen 11. jobb Godtnytt far I ar er vi tidlig ute med Bankrevisoren i forhold til det som vi pleier a vrere. Dette skyldes i hovedsak at vi i 1997 bare kom i mal med tre nummer av bladet. Imidlertid kan vi tillate oss a se dette som et tegn pa et godt ar for Bankrevisoren og Norsk Bankrevisorforening. Arbeidsutvalget og faglig utvalg gj0r na sine siste forberedelser til arets Landskonferanse. I ar gar den av stabelen i AIesund april. Vedlagt dette nummeret vii du finne invitasjon til konferansen. Programmet er fullspekket med interessante foredrag og det sosiale delen tar deltakeme selv godt yare pa gjennom uformell kontakt med kolleger i andre banker fra det ganske land. J eg haper at dagene passer for deg slik at kan treffes til noen hyggelige vardager i AIesund. Det er na ti iir siden bankkrisen begynte ii rulle for alvor. For aile revisorer star lrerdom av tidligere erfaringer svrert sen trait. Det er derfor svrert gledelig at tidligere statsminister, fylkesmann Kare Willoch har tatt seg tid til ii dele sine betraktninger med oss. For egen regning m1\jeg innmmme at det alltid har vrert interessant i! lese Kare Willochs artikler. Det var tilfellet ogsa denne gangen. Imidlertid kan det jo hende at noen av oss har andre oppfatninger pa en del punkter og jeg vii invitere aile som har noe pa hjertet til a ta PC'en fatt og send sine synspunkter til redaksjonsutvalget. Idette nummeret har vi ogsa en artikkel om ar En kan registrere at aktivitetene rundt ar 2000 problematikk stadig 0ker. Det er vel enna ikke for sent ii sette i gang tiltak i den sammenheng, men om ikke lenge sa er det nok dessverre det. Sa til de medlemmene som fortsatt er usikre pa om egen bank har gjort nok pa det omradet. Sett temaet furst pi! agendaen sa fort arsoppgj0ret er avsluttet. I neste nummer av Bankrevisoren vii vi presentere styrets forslag til strategidokument for NBRF. Det betyr at det fortsatt er tid til 11 komme med innspill til styret om det som allerede er presentert i tidligere nummer av Bankrevisoren. Eventuelle innspill vii bli lagt fram for neste styrem0te som skal vrere 3. mars. Som du vii se av dette nummeret sa har vi slatt sammen lederens spalte og redakwrens spalte. Dette henger sammen med at styret ikke har klart a fii ansatt en egen redakwr for Bankrevisoren. Undertegnede har derfor mattet ta pa seg "redakwr-hatten" i tillegg til funksjonen som leder. Hvilken skjebne denne kombinasjonen slcal iii i framtiden rna avgj0res av det kommende slyret. Pa min side er jeg imidlertid overbevist om at det er n0dvendig for NBRF ii fa en mer profesjonell organisasjon i den forstand at vi rna engasjere noen som kan ta ansvaret for a gjennomi0re en del praktiske gj0remlil. Til slutt vii jeg bare 0nske deg et fortsatt godt arsoppgj0r! Oslo, 16. februar 1998 Rolf K. Srether 3

4 Kalender NBRF's aktiviteter 2. og 3. mars 1998 NBRF hal' Strategikurs og styremote 17. mars 1998 NBRF styremote 24. mars 1998 NBRF medlemsmote i Bergen om generalforsamlingen 26. mars 1998 NBRF medlemsm0te i Trondheim om generalforsamlingen 31. mars 1998 NBRF medlemsm0te i Oslo om generalforsamlingen april 1998 NBRF Generalforsamling og Landskonferanse i Alesund mai 1998 NIRF Generalforsamling og Internrevisorkonferanse Klar for innsats? NBRF's valgkomite har kommet i gang med sitt arbeid. Fra valgkomiteen meldes det at det stadig trengs piliyll av ivrige sjeler som er villig til a ta et tak for norsk bankrevisjon. En innsats for NBRF 0ker din faglige kompetanse og gir deg et stoli kontaktnett som du kan dra nytte av i ditt daglige virke. Valgkomiteen oppfordrer derfor de som interesse og anledning til a gj0re en jobb for foreningen ii ta kontakt med valgkomiteen. Og hvis du hal' en kollega som du synes b0r fii en henvendelse fra valgkomiteen, kan du gjerne tipse komiteen. Valgkomiteen bestar i iii' av Randi Almas ( ), Odd Arild Faugstad ( ), Liv Todnem ( ), Greta S. Wiggen ( ) og Vegard 0stlien ( ). Ta en telefon! 4 Ilankrevisoren 1/9B

5 Nordisk mate i Finland Av Ingjerd Juellngerborgrud BANKREVISOREN ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Redaksjonsutvalg: Rolf K. Swtller Ernst & Young AS E-post: Postboks 817, 6501 Kristiansund Tlf. kontor Telefax Martin W. Stevens Ernst & Young AS Postboks 6834 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf. kontor Telefax Odd Arild Faugstad Sparebanken Vest Tlf. kontor / Telefax Haakon Faanes Kreditkassen, Oslo Tlf. kontor Svein Vibeto Lunde Sparebanken, Lunde Tlf. kontor Ettertrykl, ikke tillatt uten skriftlig tillatelse. Sats: Createurene AS, Lorenskog Trykkes hos: Nordberg Aksidenstrykkeri A/S, Oslo ISSN: Opplag: 450 ex. Aml011sepriser: Helside (s/h) kr , Halvside (s/h) kr ,- I tillegg kommer satsomkostn. Fargeannonser: Pris etter avtale. Abonnementspris: Kr. 200,- pr. ar. Meninger og pastander som fremkommer i artikler eller innlegg i bladet er ikke n"dvendigvis sammenfallende med NBRF's syn. Revisjonssjefene i de fire swrste bankene i hvert av de nordiske land var samlet i Danskarby, utenfor Helsingfors i Finland i september. Det ble foretatt en «benchmarldng» av internrevisjonene i de deltakende bankene. Hver av bankene hadde pa forhiind besvart et sp0rreskjema om fulgende temaer: grunnelementene i intern revisjon revisjonens organisering og personressurser revisjonsarbeidet og metodildeen definisjonssp0rsmiu (hva gj0res i praksis) Internrevisjonens plass og organisering i bankene er mye lik i de nordiske land. I Danmark er det flere ansatte i internrevisjonene enn i de andre nordiske bankene. Det har sammenheng med den store filialtettbeten, at intern revisjon er lovpalagt i Danmark og bade myndighetenes og ledelsens forventninger om at filialene slcal revideres helhetlig og regelmessig. Internrevisjonene i aile landene arbeider i stor grad pa samme mate, det vii si at den overordnede revisjonsmetodikk er mye lik. Det varierer imidlertid hvor mye tid som benyttes pa ulike omrilder, blant annet pa revisjon av filialer Ikontorer og regnskapsrevisjon. Det var enighet om a arbeide videre med «benchmarldngen» til neste mete. Som pa aile andre omriider viste det at erfaring (i dette tilfelle med utfylling av skjemaet) er nyttig for a kunne foreta forbedringer. Pa silet haper vi at «benchmarldngen» av de nordiske bankene kan bli et nyttig hjelpemiddel for a sammenligne internrevisjonene i de nordiske land over tid. AST 486 Dx2 66 mhz 270 mb. harddisk 8 mb. ram CD-rom spiller 16 bits Iydkort 2 stereo h0ytalere Grafikk, akselerende lokal bus 1 mb. grafikk ramme Forhandsinst. software: Skjerm - Skriver - Microsoft Dos 6 14"fargeskjerm 24 pin printer matriseskriver Oki Microline 380 Microsoft Windows 3,1 Microsoft Works 3,0 AST Multimedia experience CD Henvendelse og bud rettes til okonomiansvarlig Jan Mandelid pa tlf

6 Informasjonssamfunnets hittil storste utfordring Av Jan Erik Norheim, Cap Gemini Ar 2000 problemet handler om noe sa enkelt som arstall - to sifre som lager enorme problemer. Var komplekse ITverden og antail datojorekomster i datasystemene skaper problemene. Arhundreskiflet kan vcere en av de st{}rste truslene som bedrifter noen gang Itar staff oveifor. Det kan bety katastroje ikke a Ita systemer som Juindterer to arlttmdrer samtidig, skriver artikke/foifafferen. Jan Erik Norheim Sldllsenter leder, Cap Geminini "Liten tue velter stort lass" er et ordtak som ofte brukes for a visualisere problemstillinger, som svrert ofte har silt utspring i en eller annen forglemmelse eller tabbe - enten pa planleggingsstadiet eller som en del av et prosjekt eller en arbeidsperiode. Nar det gjelder de utfordringer informasjonssamfunnet star overfor med tanke pa 2000-arssldftet, sa er problemstiilingen noe sa enkelt som arstall - hvordan disse er lagret og hiindtert i datasystemene. At noe sa unnse Jig som to sma sifre kan lage sa mye problemer virker nesten utrojig, inntil man far Idarhel i hvor kompleks var IT-verden kan vrere samt hvor mange daloforekomsler det faktisk er i yare datasystemer. Enkelt telrnologisk, men... Det finnes nrersagt ikke et omriide hvor data ild(e pavirker oss, det vrere seg de lradisjonelle administrative datasystemene, datamasldner, overvaldngs- og produksjonssystemer, adgangskontroller, kommuniksjonsl0sninger, navigasjonsl0sninger, forsvarssystemer eller styringssystemer i en eller annen form mm. Av disse grunner vii kanskje den s10rste utfordringen bli a administrere/lede slike prosjekter i en mer eller mindre komplisert bedrift. I og med m1tlgruppen for dette tidsskrift er revisorer, sa velger vi a konsentrere oss om de administrative datasystem. Erfaringstall fra administrative datasystemer i bank/forsikring tilsier en datoforekomst pa fra hver attende til hver 15. kodelinje. Nar man legger til grunn at en norsk bank/ et norsk forsikringsselskap har et sled mellom til programmer, og at hvert program bestilr av ca kodelinjer, sa begynner man a ane at del er uhyre mange tuer pa var informasjonsvei. Og her er vi ved essensen: Problemel er teknologisk enkell a 10se, men antall forekomster er utfordringen. Mange metoder DeSSVelTe har systemutviklere benyttet mye Sinatra-metoden ("My Way...") opp gjennom arene, noe som gj0r at man har definert datofelt med de utroligste navn og pa de utroligste mater. Dette medfurer at Cap Gemini i sine prosjekter har identifisert over 50 forskjellige mater a definere/ generere en dato pil Betyr dette slett hiindtverk? Mange hevder det, men glemmer at mange av dagens system10sninger hadde sin barndom allerede pa slutten av 60-talletlbegynnelsen av 70-taIlet, al disse systemene fortsatt fungerer aldeles utmerket, og at disse syslemene er tilfurl og inneholder ufattelige mengder programkoder og data. Derfor er det ikke er gjort i en hiindvending a erstatte slike syslemer. Pit 60- og 70-tallet fantes programsprak som ikke handterte firesifrede arstall. Behandlingsog lagringskapasilet var sterid begrenset, i registreringssammenheng ble det prioritert freitest mulig tastetrykk mm. I tillegg hadde aile lrert at livssyklus pa datasystemer var maksimum ti ar. F01gelig skulle mange av dagens systeml0sninger vrert skiftet ut bade to og tre ganger. Om et evenluelt skyldssp0rsmitl skal henges pit leverand0rene - eller pa kj0- peren -vii man antagelig aldri bli enige om. Kanskje er skylddeling slik vi kjenner det fra forsikringsoppgjor en mer sannsynlig losningen ogsa her. AIle disse momentene rna i rettferdighetens navn tas med nitr forannevnte problemstilling skal omhandles i historiebokene. 6

7 Ingen snarvei Felles for disse systeml0sningene er gjerne at de harer til blant virksomhetens mest sentrale rutiner, at de benyttes daglig av veldig mange brukere, at de hiindterer store transaksjonsmengder, at de inneholder ufattelige mengder koder tilpasset systemeiers bransjeomriide, og endelig at integreringen med andre applikasjoner er mer eller mindre fullautomatisert. I tillegg kommer samspillet med utenforstaende - selskaper der man enten mottar eller avgir data. Derfor holder det ikke a ha orden i eget hus, hvis ikke samarbeidspartnere har gjort tilsvarende. For hver dag som gar, har man mindre og mindre tid til radighet, og aile disse momentene giar at det ikke finnes noen enkel snarvei ut av ufaret. Det dreier seg om logikk Hva er det egentlig som forarsaker 2000-ars problemet? Svaret ligger i noe sa enkelt som logikk knyttet til datoforekomster. Datoer som inngar i gyldighetskontroiler, beregninger, sammenligninger og sorteringer. I mange tilfeller var "tid" en verdi som 0kte med en for hvert ar. Ingen tenkte pa muligheten av at tidsrekken skulle kunne nulls tilles, med de katastrofale f01ger dette ville fa for datasystemene. Allerede for noen ar siden begynte arhundreskiftet 11 bli problematisk for enkelte bedrifter og organisasjoner. Farst og fremst innen omri'tder der man opererte med datoer som tidsmessig befant seg etter ar 2000, eksemplifisert ved gyldighet pa kreditt- og betalingskort, nedbetalings- og utbetalingsplaner, renteberegninger, fremleggsbehandling mm. Mens 2000 er en st01te tallverdi enn 1999, sa vii et datasystem der det opereres med tosifrede arstall oppfatte (matematisk helt riktig) 00 som mindre enn 99, med de merkverdige utslag dette vil kunne medfere i den videre behandlingen. I tillegg vii man kunne finne at enkelte datofelt er tillagt spesiell betydning ved spesielle verdiforekomsler. Inndratt f0rerkort! Et enkelt eksempel pa hva delte kan fere til er hentet fra Florida, USA Der utsteder myndighetene furerkort med en gyldighetsperiode pii fire iii'. For de kortene som ble utstedt i begynne1sen av januar 1996 stod det fulgelig "00" i gyldighetsperiode. Men "00" i delte feltet var fra tidligere av, en kode for "Inndratt fererkort". Delte medfurte mange 'komiske' (i eltertid?) situasjoner de furste dagene - ikke minst i pressen. Straksl,lSningen ble a redusere gyldighetsperioden til kun tre iii'. Ogsa fra Norge finnes det lignende eksempler, og de representerer et akselererende problem som virksomhetene hittil har klart Ii holde i sjakk ved hjelp av provisoriske, manuelle inngrep. Delte ma de fortsalt bruke b1\de tid og penger pa inntil de far last problemet permanent. Teknologisk synsvinkel Databransjen har vrert flink til ii se problemet fra en teknologisk synsvinkel - gierne begrenset til administrative systemlesninger, og heist i et stormaskinmilje. Arsaken til delte ligger i at stormaskiner var toneangivende innen administrativ databehandling inntil for noen ar siden da nyere og mer moderne telmologi kom pa banen for fullt. I denne 'ny teknologi perioden' var det en tendens til at innkjopsbeslutninger ble tatt desent:ralt, noe som man i ettertid ma slite med da det ofte tinnes et utall av leveranderer bade pi! verkroy og maskinsiden innen samme selsimp. Det har vist seg at mange av disse produktene ikke er ar-2000 klare. Men andre ord: Problemstillingen aker mer enn proporsjonalt med antall miljoer Iverkt0y i en bedrift. En telmologisk vinkling pa problemstillingen har muligens medfart at toppledelsen i selskaper ikke har engasjert seg nok siden problemet er blitt betraktet som noe IT-avdelingen hiindterer. Fakta er at 2000-iirs problemet kan vrere en av de sterste truslene nreringslivet noen gang har statt overfor, og at det vii kunne medfere katastrofe for selskaper og offentlig virksomhet dersom man ikke har systemer som hiindterer to arhundrer samtidig. Enormt omfang Profesjonelle forsta-seg-pa-ere kommer stadig med nye prognoser for omfanget av denne enorme oppgaven. Det er allerede en stund siden et av de store, velrenommerte analysetirmaene uttalte: "selv om man selter aile verdens programmerere til a tinne lesninger, ville man ikke bli ferdig i tide". Dette en utopisk tanke: A selte aile programmerere pa denne oppgaven - for selvfolgelig mii den ordinrere, lepende systemoppfulging og vedlikehold utferes samtidig. En typisk norsk installasjon bestar av mellom og programmer (vi opererer derfor med programmer i eksemplet). La oss si at det tar ca. 1/2 time pro program ii klarlegge om datoproblematikk forekommer i programmet. Da vii bare denne kartleggingen ta 5000 timer. Erfaringstall tilsier at ca. 75 % av programmene (altsa programmer) ma rettes. 7

8 Dersom vi gjetter at rettingen tar 7,5 timer pr. program, sa far vi en arbeidsbelastning pa litt over timer. Totalt blir ekstrabelastningen timer, altsa droye 30 arsverk! Tar man sa timer og multipliserer med "intern timepris" far man en oversikt over kostnadene dersom man skulle utf0re oppgaven manuelt og med eget personell. Deretter skal sa 10sningen testes, en prosess det antas vil ta mellom % av prosjektets totaltid/ressurser - og dersom timer utgj0r bare ca. halvparten av ressursbehovet, ja da... To losningsmuligheter Det er mange veier som f0rer til Rom - for eksempel kan systemer utgi'!, eller de erstattes av nye osv. Men for de systemer som skal eksistere videre, er det i dag to 10sningsmuligheter man kan velge mellom: Den ene er at man utvider alle datoforekomster til fire sifter. Dette medfurer inngrep i program, datafiler / databaser, sorteringsbegrep og styrekort for satsvise jobber. Omfanget av inngrep gj"r at dette er den komplette, og da selvf01gelig den vanskeligste og ikke minst den mest ressurskrevende l"sningen. Test og implementering kompliseres betraldelig ved at man ogsa endrer databasen(e), og derfor samtidig ma skifte ut alle programmene som leser eller skriver data fra basene. Den andre 10sningen gar ut pa a kode seg rundt problemstillingen. Idette tilfellet bygger man inn logikk (arstall st0rre eller lik, f.eks. 35, forutsettes 11 vrere fra 1900 serien - resten fra serien) i alle tilfeller der dato er involvert. Man ekspanderer alle datoer til fire sifter F0R alle dato-sammenligninger /kalkulasjoner osv. uten at selve dataene berm es. Dette forenlder test og implementering vesentlig. Det er ikke uvanlig at strategiutarbeidelsen inkluderer begge 10sningsalternativer, eller en kombinasjon av begge - avhengig av bl.a. hvor lenge det forut- settes at applikasjonene skal vrere produksjon etter ar God forretning Basert pa forannevnte fakta, spadommer og eksempler, sier det seg selv at flere akwrer ser dette som en mulighet til god forretning. Disse er pa banen for a hjelpe problemeierne over kneika, og det er laget metoder og verktoy som skal redusere resssursbehovet rent tidsmessig. Rent teknisk er problemstillingen, som beskrevet tidligere, ikke sa vanskelig a handtere. Dette kan delvis sammenlignes med problemstillingen Imyttet til bytte av operativsystem eller databasesystem, m.a.o. en tradisjonell konvertering. I en slik konvertering inngar gjerne fulgende aktiviteter: Kartlegging av probiemstillingen - hvilke deler av var bedrift vii kunne bli bemrt, hva har vi av maskiner og programvarer, hvilke system10sninger h0rer natnrlig sammen, hvor finnes programkoder (kan det vrere mulighet for at noe av kildekoden er forsvunnet?) og data. Hvilke programmeringssprak er benyttet, hvilke databaser er benyttet, hvilke bedrifter og organisasjoner leverer eller mottar vi data fra osv. Resultatet av denne fasen benyttes sa for utarbeidelse av strategi. Hvilke systemer kan vi glemme i denne sammenheng, hvilken strategi skal man velge for de resterende? Her er tid for beslutning, helt avgj0rende for de valg man har til radighet. Desto lenger man venter, jo freite blir valgmulighetene. Dette selvfulgelig fordi jerdigdatoen blir mer og mer kritisk etterhvert som tiden gar! Renovering eller konvertering fulger deretter, og vil for maskinparken kunne medf0re tildels store oppgraderinger eller utskiftinger, for system10sningene store endringsmengder som ma gj0res manuelt eller maskinelt eller som en kombinasjon av begge. Deretter test og implementering av lllsninger etterhvert som n0dvendige endringer/utskiftinger er foretatt. Etablering av et relevant testmiljo samt gjennomfuring av de n"dvendige testaktiviteter er erfaringsmessig sterkt underestimert. Det finnes et utall av prognoser for omfang av dette, men erfaring tilsier at det a teste ut et ar-2000 prosjekt utgj0r % av prosjektets totale tidsforbruk, avhengig av bransjeomrade, valgt 10sning og ikke minst IT-milj0ets omfang og kompleksitet. Konverteringsoppdrag er tradisjonelt typiske konsulentoppgaver. Engangsoppdrag, der erfaringskompetanse ikke ansees som strategisk viktig for problemeierer. Konsulentselskapene har gjerne en gjennompmvet metodikk samt tilh0rende verl<toy for denne type problemstilling. Flere aktorer Det finnes i dag en god del akwrer i markedet som tilbyr alt fra A til A 10sninger (alle faser inklusive metodikk og verkwy), europeiske og asiatiske 'systemfabrikker' der man pastilr a kunne gjennomfiore jobben mer eller mindre manuelt (disse akt"rene opererer hovedsakelig i engelskspraldige land) eller rene verkwyleverand"rer - der kundens personell blir utf0rende. I tillegg kommer de som tilbyr rene radgivings- og/ eller prosjektlederoppgaver Imyttet til gjennomfioringen. Allerede for noen ar siden var toppetasjene pa de store hotellene rundt omkring i verden bortbestilt for nyttarsaften Overgangen til ar 2000 er sa spesiell at initiativrike personer har silitet seg de beste plassene for markering av denne begivenheten. At overgangen til iir 2000 vil kunne bli spesiell er helt sikl{eli - ikl{e minst med tanke pa mange av yare viktigste informasjonssystemer. La oss hape at din bedrift er ferdig i god tid fllr arsskiftet mellom 1999 og 2000, og at du blir inviteli til nyttarsaften i toppetasjen pa et av de store hotellene. Dersom da ild{e bestillingen er blitt borte - pit grunn av problemer med reservasjonssystemet! 8

9 Kredittilsynets brev til bankene om ny Undersakelse av starre bankers kredittpraksis i bedriftskundemarkedet Bakgrunn Den innenlandske kredittveksten til publikum har vrert okende siden Ved utgangen av 1995 og 1996 var 12 mndrs-veksten h.h.v. 4,9 pro sent og 6,2 pro sent. I juni 1997 var veksten kommet opp i 9,3 pro sent. Den samlede kredittveksten, som ogsa inkluderer kreditt fra utlandet, er noe lavere. Kreditt veksten, bade nar det gjelder personlan og nreringsliln. Ved utgangen av 1996 var kredittveksten fra private banker nesten 12 prosent, og pr juni i ar pa 14,4 prosent. Pa personkundesegmentet har Kreditttilsynet fortatt boligllmsunders0kelser i 1995 og 1996, samt oppfulging av unders0kelsen i Hovedbildet fra disse unders0kelser er at belaningsgraden i forhold til verdigrunnlaget for sildcerhetene oker. Innslaget av fullfinansiering synes a vrere betydelig. Unders0kelsen fra 1997 gir ingen holdepunkter for at h0y belaningsgrad avspeiles i skjerpende krav til gjeldsbetjeningsevnen, 0kte marginer eller bedre tilleggssildcerhet. Den sterke utlansveksten og disse klare indikasjonene pa mindre stram kredittvurdering kan 0ke risikoprofilen for bankene, selv om den finans- ie1le stillingen i husholdningene samlet sett er god. kvalitet og kredittpraksis hva angar nreringslan, bl.a. fordi disse er mer heterogene, ogsil med hensyn pi! type sildcerhet som stilles. Det er imidlertid grunn til ii tro at de st0rste tapene i fremtiden vii komme pil foretakssiden. Som nevnt vokser bankene sterkt ogsa pil nreringslan. Veksten er sterk p1\ flere nreringer, herunder bygg og ani egg, shipping og eiendomsdrift. Utlan til eiendomsdrift ogforretningsmessige tjenesteyting, som veier tungt spesielt i forretningsbankens utlilnsportefulje, vokste med 24,5 prosent ved utgangen av 2. kvartal i Bankenes egne klassifikasjonssystemer har etter 1993/94 som hovedtrend vist bedret portefuljekvalitet, og gjenspeiler silledes det generel Ie konjunkturbildet i Norge. Dette reiser sporsmal om bankenes klassifikasjonssystemer, pga. konjunkturavhengighet, dermed kan gi et for godt bilde av portefuljekvalitet i en oppgangskonjunktur. Nedgangen av tapsutsatte og misligholdte engasjementer synes nil a ha avtatt noe, og enkelte institusjoner har endog hatt en viss 01ming i misligholdte liln. Fra ulike markedsakt0rer hevdes det at kravene til sildcerhet og finansielle klausuler i Hlneavtalene reduseres, bl.a. som folge av hard konkurranse om kundene og onske om a opprettlegging av de same bankenes kredittkvalitet i bedriftskundemarkedet og endringen av denne slik dette males av bankene selv. Undersokelsen rette srerskilt sokelys pa nreringen eiendomsdrift, bl.a. fordi veksten i utlan til denne bransjen er stor og at bransjen historisk synes forbundet med hoy risiko for tap ved endrede konjunkturbetinge1ser. Med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v 4 furste ledd nr. 4, ber Kredittilsynet om at banken fyller ut vedlagte skjema og sender svaret til Kredittilsynet innen 7 november Dersom banken ildce har data tilgjengelig for 1\ kunne svare pi! noen av sp0rsmalene bes dette oppgitt med henvisning til ilrsaker. Kontaktpersoner i Kredittilsynet: Erik Lind Iversen, Emil Steffensen og Per J ostein Brekke. Med Hilsen Erik Lind Iversen Emil Steffensen Pa bedriftskundesiden er det ikke holde/oke markedsandeler. I en mot- Red. merknad: foretatt noen systematisk kartiegging konjektur vil dette kunne fa kosekven- - Og vi venter i spenning pa resultatet av kredittpraksis i bankene. Dette har ser for Iilngiver. av undersokeisen. bl.a. sin arsak i problemer forbundet med palitelige og enhetlige indikator- Kredittilsynet har pi! denne bakgrunn er for maling av endring av kreditt- funnet det interessant a foreta en kart- 9

10 L(erdommer fra bankkrisen Av Kare Willoch Det er nok ofte slik at okonomiske rystelser har dype mtter i fortiden. Man kan finne medvirkende arsaker i fjerne ar. Men det begas jo av helt naturlige grunner ogsa en stmm av feilgrep bade i okonomiske politikk og i bedrifter, blant dem bankene, som ikke tar dramatiske konsekvenser, fordi det blir truffet kompenserende tilta!{ i tide. Det ma derfor bli et av de viktige sporsmalene i analysen av den norske banldrrisen hvorfor men ilille forebygget ulyld{ene gjennom tiltak i de nrermeste arene fur 1990, da man burde ha sett at noe farlig val' under utvilding. Det var jo furst i arene at mange banker fild{ sa store bokfurte tap at man matte konstatere at Norge var rammet av en generell banillirise. Efter at staten overfurte enorme belop til de kriserammede bankene, og ble eier av de sterste av dem, ble dommen ira ledende deler av det politiske miljo enkel, nemlig at banksjejene hadde skylden-selvfulgelig sammen med de da styrendes forgjengere. A skylde pa forgjengere er jo vane i politildc Det kunne ild{e vrere tvii om at bankene selv matte ha betydelig ansvar, men var det en avgjorende del forldaringen? Et utvalg under ledelse av professor Preben Munthe avga i 1992 en meget leseverdig innstilling om arsakene til krisen, stedvis endog med litterrer eleganse. Den paviste at bankene, efter nesten et halvt arhundre uten alvorlige tap pa utian, var blitt overtlatiske i sine vurderinger av risiko. De hadde ikke lrert av tidligere banilliriser, fordi de visste for lite om dem. En banksjef som gild{ av under krisen fortalte sen ere at han hadde begynt a lese "Iwnomiske historie - om tidligere kriser. Og, la han til, hvis jeg hadde studert dem for jeg ble banksjef, i stedet for efter at jeg miltte ga av, hadde kan- skje meget sett anderledes ut. Men utvalget rettet ogsa kritisk OPPmerkomhet mot mylldighetelles politild{ og hilndtering av krisen. Likevel kunne denne instillingen - til tross for grundig og balansert arbeid - ikke bli siste ord til belysning av utviklingen fra heykonjunktur i 1986 til krise og sammenbrudd noen ar sen ere. Utvalget hadde ild{e filtt fullt innsyn i statens disposisjoner, og matte avslutte sitt arbeid fur krisen var over. Senere har historikeren Tore jorget! Hanish pavist at staten har et meget sterre ansvar for krisen enn man regnet med tidligere. Det er interessant og positivt at Preben Munthe selv stottet onskene om en ny offentlig utredning efter at men na har fatt begivenhetene pa sten'e avstand. Professor Eivind Smith, som leder det nye bankkriseutvalget, er kjent som en meget kritisk og solid utreder, som ild{e villa seg avspise med mangelfulle opplysninger. Dette betyr at man ild{e bare godtar, men soker "efterpiiklokskap". Man kan jo ikke lrere noe av historien hvis man ikke vil studere den i Iys av mer kunnskap enn akterene kunne ha da de gjorde sine heldige og uheldige grep. Og debatten har forlengst vist at man ild{e vil finne en altoverskyggende arsak som alene forklarer hele krisen: Som sa ofte skyldtes problemen et sammenfall av uheldige omstendigheter og tiltak. Hverken diirlig risikovurdering i bankene, eller nye offentlige krav til bankene mens krisen var under utvikling, eller okonomisk politild{, kan hver for seg forklare hvorfor det gikk sa fryktelig galt. Man ma se sammenhengen mellom aile disse faktorer, og muligens flere arsaker. Nilr man sil diskuterer de problemer som oppstod for bankene pa grunn av skiftende okonomisk politild{, kan man nok med fordel dmfte srerskilt hva som var galt med politilillen, og hvoifor politikken ble som den ble. Det er enighet om at politilillen i 1985 og 1986 ikke gjorde nok for a begrense okningen i bankenes utliln,og derved medvirket til at mange lantakere filill sterre gjeld enn godt val'. Den viktigste arsaken til at remsene ilille ble brukt sterkere hosten 1985, var at det da var et Idart flertall i Stortinget mot bruk av renten for a begrense utiansokningen. Etter at Arbeiderpartiet hadde tatt opp forslaget om at Stortinget skulle palegge bade private banker og statsbanker a sette renten ned - det vii si det stikk motsatte av det alle idag sier at man burde ha gjort - var det politiske umulig for mellompartiene a godta bruk av renten for a begrense utiansokningen. Dengang val' det iremdeles slik at en renteforheyelse ikke kunne tillates mot stortingsflertallets vilje. Den borgerlige regjeringen hadde forsokt a myke opp systemet ved a oppheve den saka!te "renteerklleringen" som laste fast bankenes utiansrenter, men flertalletsholdningen i Stortinget betydde at gjennomjoringen av en mer rasjonell rentepolitikk matte utsettes. Men utiansokningen i 1985 og forste halvar 1986 kan ild{e ha gjort det for vanskelig i\ unnga en banklrrise mange ar sen ere: Det mil fordres en slags fatalistisk skjebnetro for a mene at utvildingen ira 1986 matte gii upavirkelig mot bankluise ira 4-7 iir sen ere. Den videre utviklingen ble sterid pavirket av at den borglig piivirket av at den borgelige regjeringen matte gii av varen 1986, fordi dens krav om tiltak for a bremse forbruksokningen ble 10

vlsoren NR.3 33. argang 1997

vlsoren NR.3 33. argang 1997 NR.3 33. argang 1997 vlsoren 1'1' Adm. direkt0r i $parebankfareningen Einar Farsbak analyserer utfordringer far sparebankene med hensyn til den sterke utl~nsveksten. Utfordringer for sparebankene s. 6

Detaljer

vlsoren SPAREBANKENES SIKRINGSFONO REVISJONSKON T ORET

vlsoren SPAREBANKENES SIKRINGSFONO REVISJONSKON T ORET NR.3 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 34. argang 1998 SPAREBANKENES SIKRINGSFONO REVISJONSKON T ORET Ul

Detaljer

vlsoren NR. l 35. argang 1 999 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

vlsoren NR. l 35. argang 1 999 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING NR. l 35. argang 1 999 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter for banker i Norge s. 5 Norsk bankrevisoiforening: innkalling til general/orsamling s.

Detaljer

vlsoren Artikkelprisen 1994 GRATULERER!

vlsoren Artikkelprisen 1994 GRATULERER! NR. 3/4 31. argang 1995 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFOREN ING Artikkelprisen 1994 GRATULERER! Nonnalt gis det en artikkelpris hvert iir. I iir ble det gitt fire priser - men til samme teamet. Harald

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase?

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Arsberetning Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov

Detaljer

revlsoren NR.4 30. argang 1994

revlsoren NR.4 30. argang 1994 NR.4 30. argang 1994 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFOREN ING Innhold i dette nr. * Introduksjon til valutahandel og rentesikrings instrumenter, del 5 * Seminar - Internkontrollforskrift * Intern

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intemrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT Grant Thornton Management Consultants A/S er et norsk selskap som er medlem av Grant Thornton International, et revis~ons- 09 konsulentselskap med ca.18.000 ansatte pa verdensbasis. Vi tilbyr bl.a. spesialisert

Detaljer

vlsoren NR.2 31. argang 1995 Randi Almas takker for seg som leder i NBRF... ... og Rolf Kare SC'ether tar over.

vlsoren NR.2 31. argang 1995 Randi Almas takker for seg som leder i NBRF... ... og Rolf Kare SC'ether tar over. NR.2 31. argang 1995 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Randi Almas takker for seg som leder i NBRF...... og Rolf Kare SC'ether tar over. 1/ Leasing - Av Liv Todnem s. 6 1/ Temakonferanse NBRF.

Detaljer

vlsoren NR.2 35. argang 1 999 Er elektroniske penger, en gave eller forbannelse? Internrevisjonens roue i finansforetak s. 11

vlsoren NR.2 35. argang 1 999 Er elektroniske penger, en gave eller forbannelse? Internrevisjonens roue i finansforetak s. 11 an NR.2 35. argang 1 999 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Er elektroniske penger, en gave eller forbannelse? Av seni orradgiver Per Steinar Davidsen, Kredittilsynet Internrevisjonens roue i

Detaljer

Saga Petroleum. Tilsyn i TKL-pcrspektiv Side 7

Saga Petroleum. Tilsyn i TKL-pcrspektiv Side 7 Nr. 1. varen 1995-3. argang organ for Norges Interne Revisorers Forening Saga Petroleum Tilsyn i TKL-pcrspektiv Side 7 Ord fra presidenten Gjennomgang av tidsskrifter det siste aret, spesielt fra yare

Detaljer

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Nr. 1 H0sten 1993 Et interesseargan far internrevisorer Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Telcvcrkct: Kvalitctskontroll av rcvisjoncn Side 11-{ Trussel eller mulighet???? - Mulige fremtidige

Detaljer

assisterende revisjonssjef

assisterende revisjonssjef Spilrebanken Hedmilrk er en fylkes~pjreb.lnk med ilvde}mgskontorer og fihakrt' 18,w fylkets komrm.mer. 5pareb:wken har en fonaltmngskaplral pj 7.8 milltarder kroner. Banken 11M 535.1n5illte Til var interne

Detaljer

Endring skaper rnuligheter

Endring skaper rnuligheter REVISOREN IRFs forsre generalforsamling i det nye millennium er avholdt og 35 medlemmer har sagt ja til a jobbe for foreningen i det kommende aret, enten i styret eller gjennom de mange komireer. Foreningen

Detaljer

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 INNHOLDSFORTEGNELSE F ormannens leder Side 3 Elektronisk databehandling " 4 og norske banker Banksjef TeIje Linder Andresen Bankrevisorenes utdanneise

Detaljer

ORD FRA PRESIDENTEN. Si din mening om NIRF. Styret inviterer Deg til it bruke 20 minutter av Din tid pit NIRFs fremtid. To hovedtyper revision

ORD FRA PRESIDENTEN. Si din mening om NIRF. Styret inviterer Deg til it bruke 20 minutter av Din tid pit NIRFs fremtid. To hovedtyper revision REVISOREN ORD FRA PRESIDENTEN Si din mening om NIRF Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) er til for sine medlemmer. Vi er opptatt av hva du mener om foreningen. Sryret og komiteene 0nsker, - og er

Detaljer

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang internrevisjon i krisetider REDAKTØRENS SPALTE Hovedtema i denne utgaven av Internrevisoren er internrevisjon i krisetider. Vi belyser hvilke spesielle krav

Detaljer

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks.

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks. ~ -.. lnternrevisoren Nr. 4. Julen 1995-3. argang organ for Norges nterne Revisorers Forening Rcvisjon av stcltlige prosjckter Side 4,, Kontraktsrevisjon Sicle 24 Klokc ord a ta med seg:.- God planlcgging

Detaljer

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg.

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg. mrnoti 21. arg. MARS 1985 revlsore-n ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 , ~------------~ Formannen

Detaljer

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982 mrno TI Mars 1982 revlsoren ORGAN for NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BIANT ANNET: o Bankrevisjon i 8(Hrene o Data, sikkerhet o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 Et nytt ar er

Detaljer

REVISOREN ... 348.75. ,a.in,i i ~M'D8~{)... ... B..:' f;

REVISOREN ... 348.75. ,a.in,i i ~M'D8~{)... ... B..:' f; ... REVISOREN - 348.75 ~M'D8~{)....,a.iN,i i B..:' f;... 3 + ORD FRA PRESIDENTEN Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) trenger deg. orges Interne Revisorers Forening (NIRF) er til for sine medlemmer.

Detaljer

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile

Detaljer

Internrevisoren. Julens glceder ere tvende f0rst dens inntog - sa dens ende. Ir. i TolI- og Avgifts- Kvalitetsrevisjon og opcrasjonell rcvisjon

Internrevisoren. Julens glceder ere tvende f0rst dens inntog - sa dens ende. Ir. i TolI- og Avgifts- Kvalitetsrevisjon og opcrasjonell rcvisjon Internrevisoren Nr. 4 Julen 1994 organ for Norges Interne Revisorers Forening Ir. i TolI- og Avgifts- - - direktoratet Side 4 Kvalitetsrevisjon og opcrasjonell rcvisjon Side 12 Julens glceder ere tvende

Detaljer

SOSIALØKONOMENES FORENING.) Programkomité: Vårkonferansen. SOSIALØKONOMENES FORENING Postboks 8872 Youngstorget 0028 Oslo fax 22 41 32 93

SOSIALØKONOMENES FORENING.) Programkomité: Vårkonferansen. SOSIALØKONOMENES FORENING Postboks 8872 Youngstorget 0028 Oslo fax 22 41 32 93 SOSIALØKONOMENES FORENING.) Vårkonferanse 1999 Fremtidige utfordringer for de internasjonale Økonomiske institusjonene GLOBAL LIBERALISERING Ingeniørenes Hus Motesenter, onsdag 21. april 09.30 Registrering

Detaljer

Skal vi overlate forskningen til markedet?

Skal vi overlate forskningen til markedet? Skal vi overlate forskningen til markedet? JAN KARE ARRESAD; Når de dårlige utkonkurrerer de gode FRANCIS E, ER T. ' ::.g s an%s ;aut0fln R M I ; f og pengevesenet A:RE.1 ^^E valutareguleringen PETTER

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer