VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte Sist endret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte 11.10.93. Sist endret 06.10.04"

Transkript

1 1 Slemdal SFO P.B. 76, Slemdal 0710 OSLO Tlf.: Faks: E-post: VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte Sist endret RETNINGSLINJER Foreningen Skolefritidsordningen ved Slemdal skole, heretter kalt SFO, er foreldredrevet og drives etter de retningslinjer som er vedtatt av bystyret og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningen skal være et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i klasse. SFO skal være en samordnet del av skolens virksomhet. Den skal være et sted hvor barn kan utvikle seg sammen med andre barn i tråd med evner, interesser og forutsetninger. Det legges vekt på et holdningsskapende miljø der de voksne gjennom sin omsorg og interesse er seg bevisst hvilke normer og retningslinjer de overfører til barna. Barnas sosiale utvikling skal stå sentralt og betydningen av hensynsfull og sosial adferd fremheves. SFO skal påvirke barna til å ta ansvar for seg og sitt, til å ha omsorg for andre og legge vekt også på andres behov enten det er barn eller voksne det gjelder. 3. ÅPNINGSTIDER Skolefritidsordningen er et tilbud om tilsyn og aktiviteter før og etter skoletid innenfor tidsrommet Når skolen har planleggingsdager og i skolens ferier er åpningstiden vanligvis kl hvis det ikke er gitt skriftlig beskjed om andre åpningstider. Tilbudet kan i ferietiden bli samkjørt med andre ordninger/skoler. 4. MEDLEMSKAP Foresatte er medlem av foreningen fra det tidspunkt barnet/barna har fått plass ved SFO. Det regnes ett medlemskap pr. barn. Medlemskapet opphører ved oppsigelse jfr FORENINGENS ORGANER, LEDELSE OG ANSVARSFORDELING A. Årsmøtet. Årsmøtet er foreningens øverste organ og består av medlemmer med barn opptatt ved SFO. Innkalling skjer skriftelig med minst 14 dagers varsel. Foreningens styre innkaller til årsmøtet hvert år.

2 Sammen med innkallelsen skal det følge årsberetning med revidert regnskap for foregående regnskapsperiode, forslag til budsjett samt saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 5 dager før årsmøtet. På årsmøtet har bare medlemmer med barn opptatt ved SFO stemmerett. Det er en stemme pr. barn som er opptatt. Årsmøtet skal: a) Behandle og godkjenne årsberetningen. b) Behandle og godkjenne regnskapet samt disposisjon av underskudd/overskudd. c) Behandle budsjett d) Velge styremedlemmer/varamedlemmer. e) Velge en regnskapskyndig til å revidere SFOs regnskap. Vedkommende kan ikke være medlem av styret for den perioden regnskapet skal revideres for. f) Behandle saker som forøvrig er nevnt i innkallingen g) Vedta eventuelle vedtektsendringer. Et medlem kan møte med høyst 1-en skriftelig fullmakt.. Alle beslutninger på årsmøtet treffes ved alminnelig flertall hvis ikke annet følger av vedtektene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Ved valg er den/de valgt som får flest stemmer. 2 B. Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret med simpelt flertall finner det nødvendig eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene fremsetter skriftlig krav til styret om det. Reglene for innkalling er de samme som for ordinært årsmøte, og kun de saker skal behandles som står på innkallingen. C. Styret. Styrets leder tegner foreningen. Styret har ansvaret for den daglige driften av foreningen og består av leder og 6 styremedlemmer som velges blant de foresatte. Styremedlemmene får av styret tildelt hvert sitt ansvarsområde. SFO-leder, rektor ved Slemdal skole eller den rektor bemyndiger, en representant fra bydelen, medlem av FAUs miljøgruppe kan møte i styret med tale- og forslagsrett. En av styremedlemmene kan møte i skolens samarbeidsutvalg med tale- og forslagsrett i saker som gjelder skolefritidsordningen. Styret har i tillegg følgende oppgaver: a) Ivareta SFO's interesser i alle forhold som går innunder SFO's formål og opptre på SFO's vegne i det samme. b) Økonomistyring innenfor budsjett vedtatt av årsmøtet. c) Ansette personale,fastsette lønn og utøve arbeidsgiveransvar for øvrig. d) Foreta opptak av barn i henhold til bestemmelse i 7 e) Foreta oppsigelser av plass i henhold til bestemmelsene i 10, 2.ledd. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede. Beslutninger i styret treffes med alminnelig flertall. Ved stemme likhet i styret har lederen dobbeltstemme. Styret fastsetter SFO-leders og det øvrige personalets oppgaver. D. Daglig leder har det overordnede pedagogiske ansvar. Daglig leder har det overordnet pedagogiske ansvar for skolefritidsordningen. Personalets ansvar begrenser seg til barn som møter opp i skolefritidsordningen den enkelte dag.

3 3 E. Samarbeidsutvalgene. Det kan opprettes et samarbeidsutvalg bestående av rektor,leder for SFO samt en bydelsrepresentant. Utvalget skal ha som oppgave å finne løsninger på de problemstillinger som måtte oppstå. 6. FINANSIERING OG BETALING SFO finansieres gjennom statstilskudd og foreldrebetaling. Det skal betales et månedlig beløp fastsatt av styret for månedene fra og med skolestart til og med skoleslutt, d.v.s. 10,5 måneder. Den 11. måneden kan tilbudet bli samordnet med øvrige tiltak i bydelen/på skolen og utløse egen oppholdsbetaling. Årsregnskapet er fra 1. juli til og med 30. juni. Det månedlige beløpet forfaller til betaling forskuddsvis den 15.i hver måned. Ved for sen betaling betales et gebyr på kr.50,-. Foresatte som påfører SFO en utgift eller ulempe ved enten å hente sitt barn for sent, eller unnlater å møte til foreldrevakt, kan ilegges et gebyr. Gebyrets størrelse vil være som den til enhver tid gjeldende månedlige foreldrebetaling tilsvarende kode 2 (dvs. 2 dagers opphold pr. uke). Det gis ikke søskenmoderasjon. For hvert barn som opptas i SFO betales et depositum til foreningen på 2 x månedsbeløp. Renter på innbetalt depositum tilfaller foreningen. Depositumet gjelder som betaling for de to siste månedene barnet er tilknyttet SFO. Barn som slutter, skal betale for hele oppsigelsesperioden, jfr OPPTAKSREGLER Hovedopptak av barn skjer på slutten av vårsemesteret og gjelder for neste skoleår. Søknadsskjema sendes ut via skolen. Opptakskriterier fastsettes av Oslo kommune,bydel Vestre Aker. 8. ORDENSREGLER Ordensregler for SFO fastsettes av styret og distribueres til medlemmene. I tillegg gjelder skolens ordensregler. 9. MEDLEMMENES PLIKTER Medlemmene forplikter seg til å: a) betale depositum og månedlig avgift b) delta i en foreldrevaktordning basert på oppsatt turnus med 3 timers vakt 2-3 ganger året, avhengig av barnets oppholdstid. Styremedlemmene fritas for foreldrevakttjeneste. c) å delta på dugnader og andre gjøremål pålagt av styret for å ivareta foreningens interesser. d) gjennomgå ordensregler for SFO med sine barn. I oppsigelsestiden har medlemmene de samme forpliktelsene som ellers under punkt b) til t.o.m. d). Medlemmenes ansvar for foreningens økonomiske forpliktelser begrenser seg til den månedlige avgift.

4 4 10. OPPSIGELSE. Oppsigelsestiden er to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Alle oppsigelser skal skje skriftlig til styret. Depositumet dekker de to siste månedsbetalingene de foresatte har forpliktelser for. Foresatte som grovt eller gjentatte ganger forsømmer sine økonomiske forpliktelser i henhold til vedtektene, jfr. 9 utelukkes fra foreningen og fratas plassen for sitt barn. Oppsigelse etter 1. mars medfører betalingsforpliktelser ut skoleåret, med mindre styret av særlige grunner finner å kunne dispensere fra regelen. 11 TAUSHETSPLIKT Enhver ansatt eller annen som utfører tjeneste eller arbeid for SFO Slemdal, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold jf. forvaltningsloven 13. Taushetsplikten er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gjøres kjent for sakens parter og deres representanter 2. at opplysninger videreformidles til skolen og offentlig helse- og sosialmyndighet, i den grad dette er nødvendig for å forhindre eller begrense overgrep og annen omsorgssvikt i forhold til barnet 3. at det gis opplysninger om lovbrudd til påtalemyndigheten eller annen kontrollmyndighet, når dette er nødvendig av grunner som nevnt foran. 12. OPPLØSNING Foreningen kan oppløses av årsmøtet dersom minst 2/3 av foreningens oppmøtte medlemmer stemmer for. Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler (herunder: inventar, utstyr og bankinnskudd) et fond heretter kalt skolefritidsfondet. De nærmere betemmelser om disponering av skolefritidsfondet fastsettes av årsmøtet, som velger et fondsstyre på tre medlemmer. Årsmøtet fastsetter fordeling/bruk av eventuelt overskudd før oppløsning.

5 Besøksadresse: Det Gule Huset, Slemdal, Stasjonsvn. 1 Postgiro: Bankgiro: Organisasjonsnr:

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA. Org.nr. 971 474 181. Sist endret av eierstyret den 10. november 2010

VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA. Org.nr. 971 474 181. Sist endret av eierstyret den 10. november 2010 VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA Org.nr. 971 474 181 Sist endret av eierstyret den 10. november 2010 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Strand Barnehage SA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer...

Detaljer

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage STABEKKTUNET BARNEHAGE JERNBANEVEIEN 11 1369 STABEKK TELEFON 67 58 14 08 TELEFAX 67 58 08 48 styrer@stabekktunet.no www.stabekktunet.no Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage 01. Navn og leieforhold

Detaljer

Vedtekter for Akebakken barnehage i henhold til Barnehageloven 7 Vedtatt i årsmøte 28.3.2012

Vedtekter for Akebakken barnehage i henhold til Barnehageloven 7 Vedtatt i årsmøte 28.3.2012 Vedtekter for Akebakken barnehage i henhold til Barnehageloven 7 Vedtatt i årsmøte 28.3.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Eierskap 2. Formål 3. Barnehagens organer 4. Opptak oppsigelse 5. Arealutnytting 6.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Hunsrød-Fevang Barnehage Vedtekter for barnehagen VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Revidert på styremøte, 25. februar 2009 (Samvirkelaget «Hunsrød-Fevang Barnehage SA» har egne vedtekter) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

1. NAVN OG EIERFORHOLD

1. NAVN OG EIERFORHOLD 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Østheim Barnehage (heretter Barnehagen). Barnehagen er organisert som en ideel forening. Foreningen er eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Gauselbakken Barnehage. Vedtekter for. Gauselbakken Barnehage. Gauselbakken Barnehage. Vedtatt av eierstyre 21.11.2006. Versjon 1.

Gauselbakken Barnehage. Vedtekter for. Gauselbakken Barnehage. Gauselbakken Barnehage. Vedtatt av eierstyre 21.11.2006. Versjon 1. Gauselbakken Barnehage Vedtekter for Gauselbakken Barnehage Gauselbakken Barnehage Vedtatt av eierstyre 21.11.2006 Versjon 1.4 1 Innholdsfortegnelse 1. Navn og eier... 3 2. Formål... 3 3. Medlemmer...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer