Universitetet i Stavanger Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 36/12 IPR-politikk ved UiS ephortesak: 2011/5149 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør Dokumenter i saken: 1. Utkast til IPR-politikk 2. Utkast til Open Access politikk 3. Høringsnotat av Høringsnotat fra TN av Høringsnotat fra HF av Høringsnotat fra NettOp av Høringsnotat fra universitetsbiblioteket av Høringsnotat fra Prekubator av Høringsnotat fra Tekna og Forskerforbundet 10. Utdrag fra St.meld. 30 ( ) 11. Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene den Saken gjelder: Fastsetting av universitetets rettighetspolitikk. Det knytter seg juridiske rettigheter, såkalte immaterielle rettigheter, ofte forkortet IPR (Intelectual property rights), til de fleste arbeidsresultater ansatte ved universitetene skaper. Denne saken dreier seg om hvordan universitetet som arbeidsgiver skal forholde seg til disse. IPR-politikken inneholder bl.a. følgende: En beskrivelse av ulike resultater og rettigheter En beskrivelse av hvem rettighetspolitikken omfatter En beskrivelse av de ulike interessene som gjør seg gjeldende En beskrivelse av opphavsrettsområde, herunder håndtering av rettigheter til vitenskapelige artikler, og undervisningsmateriell. En beskrivelse av hvordan universitetet skal ivareta sitt ansvar mht arbeidstakeroppfinnelser En beskrivelse av rettighetshåndteringen ved inngåelse av avtaler med eksterne institusjoner, herunder eierskap til resultater skapt av ansatte med to eller flere arbeidsgivere En beskrivelse av studenters rettigheter En beskrivelse av fordeling av nettoinntekter ved kommersialiseringer Universitetsdirektøren nedsatte en arbeidsgruppe i 2008, som fram til høsten 2011 har arbeidet med det foreliggende dokument, samtidig med at gruppen har gjennomgått rutiner/prosedyrer, samt kontraktsmaler på de omtalte områder. Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar IPR-politikken og Open Access politikken slik den fremstår i utkastene. 2. Styret ber universitetsdirektøren om å implementere nødvendige rutiner/prosedyrer på de omtalte områder innen rettighetspolitikken. 3. Styret ber universitetsdirektøren om å opprette et IPR-utvalg med mandat som beskrevet i vedlegg I. 4. Styret ber universitetsdirektøren om å legge fram en sak om oppretting av et "fond" som kan brukes som stimulerings- eller verifiseringsmidler for å få fram flere ideer - på samme måte som vi stimulerer til NFRsøknader, EU-søknader, publisering, og formidling. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1/7

2 US 36/12 IPR-politikk ved UiS Bakgrunn Gjennom endringer i arbeidstakeroppfinnelsesloven gjeldende fra fikk universiteter og høyskoler mulighet til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte. Samtidig fikk universitetene også et eksplisitt ansvar for å utbre bruken av vitenskapelige resultater, noe som ble ytterligere presisert i endringer av universitets- og høyskoleloven, se 1-3 bokstavene d og e. Det knytter seg juridiske rettigheter, såkalte immaterielle rettigheter, ofte forkortet IPR (Intellectual property rights), til de fleste arbeidsresultater ansatte ved universitetene skaper. Universitetsstyret vedtok å slutte seg til felles rettighetspolitikk for Norges universiteter ved møte , sak 83/09. Det ble samtidig besluttet at man skulle få på plass nødvendige rutiner /prosedyrer for å sikre at rettighetspolitikken ble fulgt opp. I tillegg skulle universitetsdirektøren komme tilbake til styret med en ny sak når også rettighetspolitikken mht opphavsrettsområdet var utredet bedre. Tilsvarende arbeid har blitt gjort ved de andre universitetene, og IPR-gruppen ved UiS har sett til både UiO og UiB, når det gjelder politikkdokumentet, samt til NTNU, når det gjelder kontraktshåndtering (utarbeiding av kontraktsmaler/eksempler). Når det gjelder kontraktshåndtering mht. immaterielle rettigheter, så ble det satt ned en egen gruppe som våren 2010 utarbeidet kontraktsmaler som tok høyde for å sikre arbeidsgivers rettigheter. I mars 2012 kom det fra KD et pålegg om å bruke deres nye mal ved kontrakter om eksternt finansiert forskning. Disse nye maler er i det vesentligste i overensstemmelse med våre forholdsvis nye maler, og innebærer derfor ikke noe endringsbehov. IPR-gruppen har under arbeidet også sett hen til arbeidet som Norges Forskningsråd (NFR) har gjort innen samme tema. IPR-gruppen har dessuten hatt deltakere som har bidratt i KD og NFR sitt arbeid med tilpasning til EU sitt regelverk på området (vært med i referansegruppe). Det kan også nevnes at Regjeringen før sommeren 2011 besluttet at det skulle utarbeides en stortingsmelding om immaterielle rettigheter. Meldingen skal fokusere på immaterielle rettigheters sentrale rolle sett i forhold til innovasjon og verdiskaping.den planlegges fremlagt våren 2012 og vil bli utarbeidet med bidrag fra eksterne ressurspersoner og institusjoner. Ansvaret for stortingsmeldingen er tillagt Nærings- og handelsdepartementet. Også i dette arbeidet er UiS representert. Vedlagte forslag til rettighetspolitikk for universitetet ble utarbeidet av IPR-gruppen, og saken ble sendt på høring til enhetene høsten 2011, med høringsfrist i desember saken ble drøftet i to møter med de tillitsvalgte, men de trengte mer tid mht å levere en høringsuttalelse. Fristen for slik uttalelse ble etter hvert satt til , og etter at alle høringsuttalelsene var gjennomgått ble saken lagt fram for tjenestemannsorganisasjonene i møte den , se vedlagt referat fra møtet. Det gjenstår nå å sørge for implementering av politikken. Først og fremst betyr det å gjøre regelverket og politikken kjent. Temabaserte, tilpassede kurs er i ferd med å utvikles. Egen nettside med informasjon blir laget i disse dager. Avtalemaler skal gjøres lett tilgjengelige. I tilegg skal det etableres en stilling som rådgiver, sentralt, som skal kunne ivareta vanskelige kontraktsforhandlinger og som også kan være en nødvendig hjelp til fakultetene ved behov for bistand. Hovedtrekk i forslaget til rettighetspolitikk Generelt Dokumentet gir en beskrivelse av ulike typer resultater og rettigheter. Det sier noe om hvem som omfattes og hvilke ulike interesser som kan gjøre seg gjeldende. Dokumentet beskriver universitetets ansvar for å legge til rette for bedre kommersiell utnyttelse av forskningsresultater jf, universitetets samfunnsoppgave med å bidra til innovasjon og nyskaping. Utfordringer vedrørende rettighetsspørsmålet ved forskningssamarbeid har blitt mer synlige i takt med mer eksternfinansiert forskning. Rettighetspolitikken behandler vesentlige spørsmål i så henseende. Ansattes sidegjøremåls betydning for rettighetspolitikken blir tatt opp og det samme gjelder studenters rettigheter. 2/7

3 Dokumentet beskriver Prekubator TTO`s (Technology Transfer Office) rolle og fordelingsnøkkelen som skal brukes ved kommersialisering som gir nettoinntekter. Særlig bør nevnes forslaget om at en definert del av eventuelle nettoinntekter bør tilføres fagmiljøet hvor oppfinner/ansatt har sitt virke, se kap Viktig er også forslaget om at et uavhengig IPR- utvalg, skal brukes ved tvister mellom oppfinner og UiS. Dette utvalget kan også foreslå endringer i politikken overfor rektor og styret når erfaring over tid tilsier at dette er ønskelig eller tjenlig. Vitenskapelige artikler Det foreslås innført en generell plikt til å avlevere en post print versjon (siste manuskriptutgave etter fagfellevurdering) av vitenskapelige artikler som er produsert i forbindelse med ansettelsesforholdet til institusjonens elektroniske vitenarkiv (institusjonell arkivering). En forutsetning for å innføre en avleveringsplikt til institusjonens elektroniske vitenarkiv, er at den ansatte beholder alle muligheter til å publisere artikkelen i de tidsskrifter som har de beste referee-ordninger, som er anerkjent i de internasjonale fagmiljøene og som er lett å søke seg frem til. Den ansatte beholder derfor eneretten til å velge tidspunkt for publisering og publiseringskanal, i tråd med prinsippene for akademisk frihet. Pliktavlevering medfører et inngrep i den ansattes rettigheter etter åndsverkloven og fordrer derfor særskilt hjemmel i ansettelsesavtalen. Med hensyn til etterfølgende tilgjengeliggjøring av avleverte vitenskapelige artikler foreslås derfor følgende tekst: Den ansatte plikter å gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig så snart som mulig, via det elektroniske vitenarkivet på UiSs nettsted (etterfølgende tilgjengeliggjøring). Tilgjengeliggjøring av forskningsresultater på denne måten er i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for Open Access. I dette forslaget pålegges forskeren en viss aktivitetsplikt, men etter hvert vil publisering i CRISTIN (Current Research Information System in Norway) bli samkjørt med BRAGE (Brage, UiS sitt eget publiseringsarkiv), noe som vil bety minimalt med arbeid for den ansatte. Når det gjelder allerede ansatte, vil universitetsbiblioteket påta seg forespørsel overfor valgt tidsskrift. Se også det som fremgår av punkt 4 i forslag til IPR-politikk. Undervisningsmateriale Som en del av sine oppgaver ved universitetet utarbeider de vitenskapelige ansatte materiale til bruk i undervisningen. Det må antas at det meste av dette materialet er åndsverk, men det vil også være materiale som ikke omfattes av Åndsverkloven. For undervisningsmateriale får UiS visse rettigheter til bruk i kraft av selve ansettelsesforholdet. Det skilles mellom personlig undervisningsmateriale og standardisert undervisningsmateriale. Som hovedregel ligger alle opphavsrettigheter til personlig undervisningsmateriale hos den ansatte. UiS fastholder dette utgangspunkt, men foreslår at det inntas bestemmelser i ansettelsesavtalen som tydeliggjør at UiS har rett til å tilgjengeliggjøre forelesningsdisposisjoner, enkle presentasjoner, kursoppgaver m.m. i et tilgangsbegrenset undervisningsnett for studentene i forbindelse med undervisningen. Ved utarbeidelse av standardiserte undervisningsopplegg der UiS bidrar med store tilleggsressurser, skal det i forkant av prosjektet inngås skriftlig avtale mellom den ansatte og UiS som regulerer rettighetene til materialet og fremtidig bruk. I den grad den ansatte ønsker å gjøre større deler av eget undervisnings- og forskningsmateriale tilgjengelig på universitetets nettsider enn det som følger av ansettelsesavtalen, har universitetet utarbeidet en standardkontrakt som regulerer rettigheter og plikter mht. tilgjengeliggjøring av slikt materiale. IPR-politikken, endringene i ansettelsesavtalen med tilhørende utkast til avtaler mellom UiS og arbeidstaker om rettigheter til vitenskapelige artikler og undervisningsmateriale, samt utkast til avtale om tilgjengeliggjøring av undervisningsmateriale på nett har samme tilnærming som bl.a. hos UiO, og avtalemalene har UiO fått kvalitetssikret hos juridisk ekspertise. Det er dennes vurdering at de foreslåtte avtalene bidrar til en nødvendig klargjøring av rettighetsspørsmålene i Åndsverklovgivningen. Med hensyn til undervisningsmateriale er de foreslåtte endringer i ansettelsesavtalen, jf Avtaler om rettigheter til vitenskapelige artikler og undervisningsmateriale, ansett som en kontraktsfesting av hva som følger av ansettelsesforholdet uten særskilt avtale. 3/7

4 Kommentarer til utkastet fra høringsrunden Det er kommet inn høringsuttalelser fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, det humanistiske fakultet, NettOp, Prekubator, Universitetsbiblioteket, og tjenestemannsorganisasjonene Tekna og Forskerforbundet (sammen). Høringsuttalelsene er generelt positive til utkastet og dets innhold. Universitetsdirektøren vil trekke fram og kommentere enkelte uttalelser. I uttalelsen fra TN står det: Kommersialisering av resultater ( dette er mer kommentarer til praktiseringen av politikken): Ifølge dokumentet plikter UiS som en del av sin samfunnsoppgave å legge til rette for bedre kommersiell utnyttelse. Erfaringen så langt er at dette er et tidkrevende arbeid for de ansatte, selv om Precubator AS støtter opp i form av administrasjon og avtaleverk. Konflikten blir ofte ubalanse i tidsbruk i forhold til andre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsplanen ved UiS. Linjeleder er i form av rolle og funksjon pr i dag mest opptatt av at undervisningsaktivitet og ordinære forskningsoppgaver ivaretas. Det legges derfor i liten grad til rette for at ansatte får tid og rom til å arbeide med kommersialisering av forskningsresultater. Her må det i hele organisasjonen gjennomarbeides hva det betyr å legge til rette for. Det snakkes i pkt 7.3 omfordelingen av rettigheter og inntekter fra slikt arbeid. Så langt har ikke fakultetet opplevd at denne aktiviteten gir noen avkastning. Tvert mot melder ansatte som er engasjert i slike prosjekter at de selv må gå inn med kapital for å opprettholde sine rettigheter. UiS har pr i dag ikke tilstrekkelig med økonomisk rom for handling til å satse slik risikokapital. Burde det opparbeides et fond med midler som kan settes inn som finansiering av arbeidet frem mot patentering og kommersialisering? Det må etableres interne rutiner, systemer og oppfølging av slik aktivitet dersom UiS skal ta sine rettigheter på alvor. Precubator AS gjør en god jobb i den innledende fasen, men aktiviteten som foregår her er ikke godt nok forankret i linjeledelsen eller organisasjonen ved UiS. Universitetsdirektøren ser at den ansattes tidsbruk ved kommersialisering av forskningsresultater kan bety nedprioritering av andre oppgaver. Det er imidlertid ikke slik at arbeid i forbindelse med en evt. kommersialisering skal komme på toppen av en allerede full arbeidsplan. Det er heller ikke slik at dette arbeidet har lavest rang og derfor må vike dersom full arbeidsplan. Det er imidlertid av avgjørende betydning for en god prosess at den ansatte informerer sin leder dersom og når en slikt situasjon oppstår. Forslaget om å etablere et fond med midler som kan settes inn som finansiering av arbeidet frem mot patentering og kommersialisering kan være et godt incentiv for å hindre konflikter som kan oppstå når den det gjelder (idehaver/oppfinner) har fullt opp på sin arbeidsplan. Universitetsdirektøren foreslår at det utarbeides en sak om dette Selve "kommersialiseringen" er definert som en selskapsetablering eller en lisensavtale. Bare investeringer i for eksempel aksjer ved selve "kommersialiseringen" er "kapital" en går inn med og som eventuelt gir en fremtidig avkastning. Dette gjelder både for idehaver, Prekubator og eventuelt UiS. For å unngå å gjøre slike risikoinvesteringer har UiS-styret vedtatt at IRIS Forskningsinvest (FI) skal ivareta UiS sine eierandeler og foreta aksjeinvesteringer. For dette mottar UiS (og eventuelt fakultetet) en fast bonus ved en eventuell exit når FI selger seg ut. Idehaver kan velge om han ved selskapsetableringen vil gå inn med aksjekapital inntil 1/3, dvs kr, (men nå endres aksjeloven slik at min. aksjekapital kan bli enda mindre), eller heller inngå en slik risikofri bonusavtale som UiS har (overfor FI). Dersom idehaver ønsker å eie aksjer, er han underlagt aksjeloven på vanlig måte, og må følge med i emisjoner eller la seg "vanne ut". UiS eller Prekubator eller andre kan ikke foreta aksjeinvesteringer på vegne av idehaveren. Mange forskere tror at det å eie selv, er det gjeveste. Det kan nevnes at ved IRIS har de fleste forskere erfart at det er bedre å ha en risikofri bonusordning. Men selvsagt ikke alltid; dette må den enkelte vurdere selv. En lisensavtale gir gjerne (noe) umiddelbar gevinst til fordeling på idehaver, UiS/fak og Prekubator, og uten at noen har investert kapital i dette, mens en selskapsetablering gir gevinst først ved et senere aksjesalg (eller exit). Mellom selskapsetablering og en exit forgår det gjerne emisjoner, dvs utvidelse av aksjekapitalen, og da får de som eier aksjer enda større kapitalutlegg, hvis en da ikke velger å ikke investere og heller bli "vannet ut" (sitte igjen med samme antall aksjer, men med mindre prosentandel). 4/7

5 Prekubator har nylig utbetalt lisensgevinst til UiS og idehaver på et produkt. Men det er foreløpig ikke gjort noen exit i noe aksjeselskap. Når det i høringsuttalelsen heter at idehavere "må gå inn med kapital for å opprettholde sine rettigheter", så er dette noe upresist og altså heller ikke annet enn aksjeloven; du betaler for de aksjene du vil kjøoe, og må ytterligere vurdere å gå inn med kapital ved en emisjon. ELLER du trenger ikke gå inn med ett øre, og heller få en bonusavtale for en eventuell exit-gevinst. Når det i høringsuttalelsen heter at "UiS ikke har rom for å satse risikokapital", så skal altså UiS aldri satse slik risikokapital - det skal FI (og eventuelt Prekubator) gjøre. Det både idehaver og inst/fak/uis må satse ligger i ressursbruk (timebruk) FØR en kommersialisering. Det er gjerne tid til å beskrive og bearbeide en ide, og å teste denne ut (verifisering). Til dette har Prekubator noe midler som vi får fra Forskningsrådets FORNY-program og som Prekubator styrer i Rogaland. Midlene er imidlertid små, og den enkelte idehaver vil derfor ofte måtte bruke instituttets eller sin egen tid dersom en skal få til noe. Men dette er selvsagt helt frivillig. Se for øvrig forslag til vedtak. Når det gjelder kapittel 9 og 10 i politikkdokumentet, er det på sin plass å nevne at UiS, Prekubator og IRIS Forskningsinvest sammen arbeider med en utredning denne våren, som skal se på samarbeidet rundt kommersialiseringsprosessen. En innstilling med bakgrunn i denne utredningen vil etter planen bli lagt fram for de respektive styrene henholdsvis 4 og 14 juni. Styret bør derfor i denne saken være klar over at endringer i kapittel 9 og 10 kan bli resultatet. Når det gjelder høringsuttalelsen fra Det humanistiske fakultet så sier den i likhet med de fleste andre uttalelsene at man skal være forsiktig med å kreve avlevering av post print versjon ettersom det er flere tidsskrift som ikke godtar artikler som er offentliggjort (open acces). I politikkdokumentet forutsettes imidlertid slik tillatelse. Det betyr at dersom tidsskriftet sier nei, blir det fritak for institusjonell arkivering. Det betyr også at den ansatte kan velge tidspunkt for publisering samt publiseringskanal. Det er imidlertid minst tre gode grunner til at de ansatte bør benytte seg av tilbudet. For det første bør det ikke være noe ekstraarbeid når en ny artikkel blir sendt til utgiveren. Når det gjelder tidligere innsendte og publiserte artikler er universitetsbiblioteket behjelpelig med å be om tillatelse. For det andre vil det øke den ansattes mulighet for å bli sitert. For det tredje vil det være i tråd med nasjonale og internasjonale føringer med de mulige positive resultater det kan gi. I sin uttalelse sier universitetsbiblioteket blant annet følgende: Vi synes derfor det framlagte forslag til rettighetspolitikk er positivt, blant annet fordi det har som mål å gjøre UiS sin forskning så fritt tilgjengelig som mulig. Dette tror vi vil gagne både den videre forskning spesielt og samfunnet generelt ved at det bringer ny viten ut til flest mulig. Vi støtter følgelig pliktig avlevering av vitenskapelige artikler så lenge dette ikke er til hinder for annen publisering. Ved å få på plass en slik ordning, vil UiS ha en politikk som er i tråd med såvel nasjonale målsettinger (St.meld 30) som med tilsvarende politikk ved både nasjonale og internasjonale universiteter. Utkastet har også vært gjennomgått i bibliotekets Brage- gruppe, som bl.a har følgende innspill/kommentarer: Vi er enige i at den ansatte skal forplikte seg til parallellpublisering / sekundærpublisering i UiS Brage, eventuelt etter en embargoperiode, så lenge den opprinnelige utgiveren tillater det. Dette fratar ikke den ansatte retten til selv å bestemme tidspunkt for første publisering, samt publiseringskanal. Som et tillegg til de foreslåtte retningslinjene ønsker vi å oppfordre ansatte til å vurdere tidsskriftets politikk i forhold til parallellpublisering når publiseringskanal skal velges. Publisering i OA-tidsskrifter bør vurderes som et alternativ. Da enkelte OA-tidsskrift krever betaling for publisering ville det i så måte være til hjelp med et institusjonelt publiseringsfond, slik enkelte andre universitet, f. eks Tromsø, har. Det står videre at det innebærer at den ansatte ved innsending av den vitenskapelige artikkelen til et tidsskrift, ber utgiver om tillatelse til institusjonell arkivering og etterfølgende tilgjengeliggjøring via UiS vitenarkiv. Vi vil gjerne presisere at UiS vitenarkiv betyr UiS Brage. Likeledes står det på side 13 : tilgjengeliggjøring skal fortrinnsvis skje på internett. Her ønsker vi også at det skal stå i UiS Brage. Internett er upresist, og det er enklere å få tillatelse fra forlag/tidsskrifter når vi presiserer at det er snakk om et åpent, institusjonelt arkiv. 5/7

6 Vi kan også hjelpe ansatte med å kontrollere og innhente tillatelse fra forlag ved behov. Dette gjør vi allerede i dag for ansatte som ønsker å tilgjengeliggjøre sine artikler eller avhandlinger. Tjenestemannsorganisasjonene Tekna og Forskerforbundet sier følgende i sin høringsuttalelse; Med bakgrunn i stortingsmelding nr. 30 ( ), Klima for forskning, ønskjer UiS-leiinga i tillegg å innføra ei avleveringsplikt til det institusjonelle arkivet Brage og ei plikt til å gjera det ein kan for at vitskaplege artiklar kan tilgjengeleggjerast der. Dette vil medføra eit meirarbeid for den enkelte tilsette. For å hjelpa litt på dette, har ein laga malar som kan nyttast ved førespurnad om løyve. Dette er etter vårt syn langt frå tilstrekkjeleg. I kap.12.1 i den nemnde stortingsmeldinga står det mellom anna følgjande:..videre må ikke forskere pålegges å legge ut artikler i vitenarkivene dersom forlagene ikke tillater dette. Teknisk infrastruktur og et administrativt apparat som gjør det enkelt å avklare rettigheter og legge ut artiklene, må etableres.. Viss ein vil etablera slik arkiveringspraksis, må UiS etablera eit apparat som utfører dette avklaringsarbeidet. Arbeidsgiver må her ta ansvar for at all nødvendig juridisk lisensiering og godkjenning frå journalar, forlag og medforfattarar er innhenta. Det bør her lagast ei nettside som viser alle dei førehandsavtalane som er inngått. UiS bør i tillegg utvikla eit enkelt eitt-trinns innleveringssystem for både Cristin- og Brage-registrering, dette for å unngå dobbeltarbeid. Arbeidsgiver vil ta nødvendig grep når det gjelder behovet for innhenting av nødvendige tillatelser. Som nevnt over arbeides det på nasjonalt plan med et innleveringssystem som dekker både Cristin og Brage. Før det er på plass, vil arbeidsgiver ved Universitetsbiblioteket ivareta avklaringsarbeidet. Arbeidsgiver bekymrer seg heller ikke for at Open access skal føre til at utgiftene med publisering skal gå fra leser til forfatter. Den ansatte selv bestemmer hvilke tidsskrift han velger å publisere i. Open Access konseptet ble for øvrig til gjennom vitenskapelig ansattes frustrasjoner overfor den utøvende makten til enkelte tidsskrifter. Tekna og Forskerforbundet gir også uttalelse mht kommersialisering; Kommersialisering av idear Vitskapleg tilsette sine rettar til å publisera idear/oppfinningar er som kjent presisert i 6 i lova om arbeidstakaroppfinningar. Viss vilkåra for arbeidsgivar si overtaking er oppfylte, gir lova etter vårt syn ikkje grunnlag for å krevja meirarbeid av idehavar på konkretisering av ideen/oppfinninga. Viss det er ynskjeleg at idehavar utfører slikt arbeid, må dette skje etter avtale med instituttet. Det viktige er her å tilretteleggja for kommersialisering vhja. incentiv- og frikjøpsordningar slik Prekubator seier det i høyringsfråsegna si. Her blir det også sagt at UiS må arbeida for at slik aktivitet kan gi poeng og finansiering, noko me støttar. Me er kjende med at ikkje alle institutt fører delar av finansieringa knytt til for eksempel opparbeidde forskningspoeng tilbake til dei tilsette i form av såkalla vipro-middel eller liknande. Dette må UiS-leiinga rydda opp i slik at incentiva er dei best moglege for forsking, formidling og kommersialisering. Som tidligere nevnt, se også forslag til vedtak, er det ønskelig fra arbeidsgiversiden å se på muligheten for en incentivordning/fondsetablering slik bl.a. også Prekubator forfekter i sin høringsuttalelse. Når det gjelder uttalelsen om et evt. merarbeid for oppfinneren/eieren i forbindelse med kommersialiseringsprosessen vises det til tidligere kommentar. Det kan imidlertid legges til her at behovet for å ha med oppfinneren/idehaveren ved konkretisering av ideen/oppfinnelsen synes nokså opplagt. Det betyr imidlertid at tid må settes av, og det gjøres da etter avtale med leder. Alternativer er skissert tidligere. 6/7

7 Universitetsdirektørens vurdering IPR-gruppen har i arbeidet som er gjort, tatt utgangspunkt i styrets vedtak av 17 september 2009, og underlagsdokumentene for dette, hvor styret sluttet seg til Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter I arbeidet som nå er gjort har arbeidsgruppen sett hen til arbeidet som er gjort ved de andre universitetene, så vel som forskningsrådets politikk, som igjen er samkjørt med det som kreves ved EU-finansiert forskning. Det er universitetsdirektørens oppfatning at universitetet med arbeidsgruppens innstilling har et godt utgangspunkt til å utarbeide konkrete regler/rutiner og maler for håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Håndtering av immaterielle rettigheter for universitetets ansatte er et viktig tema for alle universitetene, og har vært drøftet i flere møter mellom rektorene. Det er også tatt initiativ til en stortingsmelding på området, hvor høringsfristen var januar d.å. Utgangspunktet er at man nasjonalt ønsker en mest mulig lik politikk. Det er også derfor at vår lokale arbeidsgruppe har lagt stor vekt på samspill og kontakt med de andre universitetene i sitt arbeid. I 2009 ble det vedtatt på et rektormøte at alle universitetene skulle holde hverandre orientert om det arbeidet hvert universitet gjør på dette området. Med utgangspunkt i innstillingen fra arbeidsgruppen, anbefales det at UiS arbeider videre med å konkretisere regelverket, og at det utarbeides kontraktsmaler,rutinebeskrivelser og informasjonsmateriell for å sikre at praktiseringen blir i samsvar med prinsippene som fremkommer i innstillingen. Det legges videre opp til behovsbasert opplæring på dette området, og at de rutiner som etableres oppfattes som både nødvendige og minimalt arbeidskrevende for den ansatte selv. Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar IPR-politikken og Open Access politikken slik den fremstår i utkastene. 2. Styret ber universitetsdirektøren om å implementere nødvendige rutiner/prosedyrer på de omtalte områder innen rettighetspolitikken. 3. Styret ber universitetsdirektøren om å opprette et IPR-utvalg med mandat som beskrevet i vedlegg Styret ber universitetsdirektøren om å legge fram en sak om oppretting av et "fond" som kan brukes som stimulerings- eller verifiseringsmidler for å få fram flere ideer - på samme måte som vi stimulerer til NFRsøknader, EU-søknader, publisering, og formidling. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Halfdan Hagen personaldirektør Saksbehandler: Gunnar Baustad Juridisk rådgiver 7/7

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Bakgrunn Med grunnlag i universitets- og høyskoleloven 1-3 bokstav (e) er alle utdanningsinstitusjonene

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Halvor A. Døli 2006/1257 HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SAKER SOM FALLER INN UNDER ARBEIDSTAKEROPPFINNELSESLOVEN

Detaljer

Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter.

Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter. Universitetet i Stavanger Styret US 83/09 Immaterielle rettigheter (IPR) (ephortesak 2009/3124) Saken gjelder: Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter.

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Godkjent av Samisk høgskoles styre i møte 16-17.12.2014, sak S-37/14. 1. Innledning Retningslinjene har som formål å sikre tilsattes og studenters

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/16 Revisjon av rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/03997-8 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, forsknings- og

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Vedtatt av universitetsstyret 9. juni 2010 (S-sak 36/10)

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning 25.10.2016 Horisont 2020 Gull og grønne Fra 2014 må alle H-2020-artikler være tilgjengelig

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Rektors og prorektors lønnsvilkår Saksnr: 15/05628-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 11.02.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Fastsatt av: Universitetsstyret (sak 27/2011) Gjelder fra: 01.06.2011 Ansvar for vedlikehold og oppdatering: Forskningsdirektøren Ansvar for gjennomføring:

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studiestyresak: 12/22 Saksnr.: 2012/13351 Møte: 5. desember 2012 EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA BAKGRUNN:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Publisering fra papir til OA Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (2013) Meld. St. 18 2012 2013 Lange linjer

Detaljer

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Til: Bibliotekstyret Fra: Bibliotekdirektøren Sakstype: Informasjonssak Saksnummer: 6 Møtenummer: 3/2015 Møtedato: 3. desember 2015 Notatdato: 26. november 2015 Saksbehandler: Stine

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Vedtakssak Dato:

Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 28.11.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-42/14 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved HiST Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak Notat Til Forskningsutvalget Fra Universitetsbiblioteket Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak 1. Bakgrunn Den 30.04.09 vedtok Universitetsstyret

Detaljer

Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder

Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder Vedtatt av universitetsstyret 3.2.2017 Oppdatert versjon godkjent av rektor 22.02.2017 Erstatter Reglement for håndtering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: D-sak 1 Møtedato: 19. juni 2014 Notatdato: 12. juni 2014 Strategidiskusjon

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Ås, 21. september Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 147/2010

Ås, 21. september Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 147/2010 US-SAK NR: 147/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): VEGARD ARNHOFF ARKIVSAK NR: US SAK 69/2008 Retningslinjer

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP. Erfaring med publiseringsstøtte ved Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) Innlegg på Den nasjonale Open-Accessdagen, Bergen, 26. sept. 2013 v/hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen, UMB Erfaring med publiseringsstøtte

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

NTNU Technology Transfer AS

NTNU Technology Transfer AS 1 Hva kan NTNU Technology Transfer gjøre for deg? Institutt for Elektronikk og Telekommunikasjon Faglærermøte, 02.06.08 Martin Stok. Prosjektleder Anders Aune, Sr. Prosjektleder 2 Teknologioverføring Benefits

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 111/15 Reviderte retningslinjer for arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger Saksnr: 15/07176-1 Saksansvarlig: Halfdan

Detaljer

Se liste over adressater HØRING - UTKAST TIL NY STANDARDAVTALE FOR FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG

Se liste over adressater HØRING - UTKAST TIL NY STANDARDAVTALE FOR FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Se liste over adressater Deres ref Vår ref Dato 201101045 18.02.2011 HØRING - UTKAST TIL NY STANDARDAVTALE FOR FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG 1. Allmennhetens tillit til forsknings- og utredningsbasert

Detaljer

Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker. Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø

Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker. Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt historikk om publiseringsfondet Ble vedtatt opprettet av universitetsstyret

Detaljer

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 1. juni 2011 HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Innledning. Tekna har mottatt høringen,

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering

Budsjettpost for åpen publisering UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 28/16 28.04.2016 Dato: 04.04.2016 Arkivsaksnr: 2011/7569 Budsjettpost for åpen publisering Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 96/16 Strategiprosessen ved UiS 2016-2017 Saksnr: 16/05864-5 Saksansvarlig: Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 01.12.2016

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3 Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 1. HiSTs IPR-politikk omfatter: a) I henhold til lovverk: Patenterbare oppfinnelser ( Lov om retten til oppfinnelser gjort

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Debbie Rønning Dro@patentstyret.no 24. april 2009 Patentstyret Arbeidstakeroppfinnelse Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av

Detaljer

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR)

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Adm direktør Arvid Hallén Ingeniørenes Hus 30. jan 2008 Hvorfor er IPR blitt et tema (i Norge)? Verdiskapingsutfordringen En nøkkel: Vår evne

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

HØRING: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

HØRING: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 31.10.2016 Vår ref.: 16/05049 Saksbehandler: Tanja Strøm Deres ref.: 16/5816 67 23 52 03, tanja.strom@hioa.no HØRING: Nasjonale retningslinjer for

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater

Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater US 70/2017 Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater Universitetsledelsen Saksansvarlig: Prorektor for forskning og administrasjonsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG REVISJON AV VALGREGLEMENTET Bakgrunn Som følge av styrets vedtak i møte 14.06.2007, sak 51/07 om opprettelse av instituttråd, er det behov for å revidere

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer