Universitetet i Stavanger Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 36/12 IPR-politikk ved UiS ephortesak: 2011/5149 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør Dokumenter i saken: 1. Utkast til IPR-politikk 2. Utkast til Open Access politikk 3. Høringsnotat av Høringsnotat fra TN av Høringsnotat fra HF av Høringsnotat fra NettOp av Høringsnotat fra universitetsbiblioteket av Høringsnotat fra Prekubator av Høringsnotat fra Tekna og Forskerforbundet 10. Utdrag fra St.meld. 30 ( ) 11. Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene den Saken gjelder: Fastsetting av universitetets rettighetspolitikk. Det knytter seg juridiske rettigheter, såkalte immaterielle rettigheter, ofte forkortet IPR (Intelectual property rights), til de fleste arbeidsresultater ansatte ved universitetene skaper. Denne saken dreier seg om hvordan universitetet som arbeidsgiver skal forholde seg til disse. IPR-politikken inneholder bl.a. følgende: En beskrivelse av ulike resultater og rettigheter En beskrivelse av hvem rettighetspolitikken omfatter En beskrivelse av de ulike interessene som gjør seg gjeldende En beskrivelse av opphavsrettsområde, herunder håndtering av rettigheter til vitenskapelige artikler, og undervisningsmateriell. En beskrivelse av hvordan universitetet skal ivareta sitt ansvar mht arbeidstakeroppfinnelser En beskrivelse av rettighetshåndteringen ved inngåelse av avtaler med eksterne institusjoner, herunder eierskap til resultater skapt av ansatte med to eller flere arbeidsgivere En beskrivelse av studenters rettigheter En beskrivelse av fordeling av nettoinntekter ved kommersialiseringer Universitetsdirektøren nedsatte en arbeidsgruppe i 2008, som fram til høsten 2011 har arbeidet med det foreliggende dokument, samtidig med at gruppen har gjennomgått rutiner/prosedyrer, samt kontraktsmaler på de omtalte områder. Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar IPR-politikken og Open Access politikken slik den fremstår i utkastene. 2. Styret ber universitetsdirektøren om å implementere nødvendige rutiner/prosedyrer på de omtalte områder innen rettighetspolitikken. 3. Styret ber universitetsdirektøren om å opprette et IPR-utvalg med mandat som beskrevet i vedlegg I. 4. Styret ber universitetsdirektøren om å legge fram en sak om oppretting av et "fond" som kan brukes som stimulerings- eller verifiseringsmidler for å få fram flere ideer - på samme måte som vi stimulerer til NFRsøknader, EU-søknader, publisering, og formidling. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1/7

2 US 36/12 IPR-politikk ved UiS Bakgrunn Gjennom endringer i arbeidstakeroppfinnelsesloven gjeldende fra fikk universiteter og høyskoler mulighet til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte. Samtidig fikk universitetene også et eksplisitt ansvar for å utbre bruken av vitenskapelige resultater, noe som ble ytterligere presisert i endringer av universitets- og høyskoleloven, se 1-3 bokstavene d og e. Det knytter seg juridiske rettigheter, såkalte immaterielle rettigheter, ofte forkortet IPR (Intellectual property rights), til de fleste arbeidsresultater ansatte ved universitetene skaper. Universitetsstyret vedtok å slutte seg til felles rettighetspolitikk for Norges universiteter ved møte , sak 83/09. Det ble samtidig besluttet at man skulle få på plass nødvendige rutiner /prosedyrer for å sikre at rettighetspolitikken ble fulgt opp. I tillegg skulle universitetsdirektøren komme tilbake til styret med en ny sak når også rettighetspolitikken mht opphavsrettsområdet var utredet bedre. Tilsvarende arbeid har blitt gjort ved de andre universitetene, og IPR-gruppen ved UiS har sett til både UiO og UiB, når det gjelder politikkdokumentet, samt til NTNU, når det gjelder kontraktshåndtering (utarbeiding av kontraktsmaler/eksempler). Når det gjelder kontraktshåndtering mht. immaterielle rettigheter, så ble det satt ned en egen gruppe som våren 2010 utarbeidet kontraktsmaler som tok høyde for å sikre arbeidsgivers rettigheter. I mars 2012 kom det fra KD et pålegg om å bruke deres nye mal ved kontrakter om eksternt finansiert forskning. Disse nye maler er i det vesentligste i overensstemmelse med våre forholdsvis nye maler, og innebærer derfor ikke noe endringsbehov. IPR-gruppen har under arbeidet også sett hen til arbeidet som Norges Forskningsråd (NFR) har gjort innen samme tema. IPR-gruppen har dessuten hatt deltakere som har bidratt i KD og NFR sitt arbeid med tilpasning til EU sitt regelverk på området (vært med i referansegruppe). Det kan også nevnes at Regjeringen før sommeren 2011 besluttet at det skulle utarbeides en stortingsmelding om immaterielle rettigheter. Meldingen skal fokusere på immaterielle rettigheters sentrale rolle sett i forhold til innovasjon og verdiskaping.den planlegges fremlagt våren 2012 og vil bli utarbeidet med bidrag fra eksterne ressurspersoner og institusjoner. Ansvaret for stortingsmeldingen er tillagt Nærings- og handelsdepartementet. Også i dette arbeidet er UiS representert. Vedlagte forslag til rettighetspolitikk for universitetet ble utarbeidet av IPR-gruppen, og saken ble sendt på høring til enhetene høsten 2011, med høringsfrist i desember saken ble drøftet i to møter med de tillitsvalgte, men de trengte mer tid mht å levere en høringsuttalelse. Fristen for slik uttalelse ble etter hvert satt til , og etter at alle høringsuttalelsene var gjennomgått ble saken lagt fram for tjenestemannsorganisasjonene i møte den , se vedlagt referat fra møtet. Det gjenstår nå å sørge for implementering av politikken. Først og fremst betyr det å gjøre regelverket og politikken kjent. Temabaserte, tilpassede kurs er i ferd med å utvikles. Egen nettside med informasjon blir laget i disse dager. Avtalemaler skal gjøres lett tilgjengelige. I tilegg skal det etableres en stilling som rådgiver, sentralt, som skal kunne ivareta vanskelige kontraktsforhandlinger og som også kan være en nødvendig hjelp til fakultetene ved behov for bistand. Hovedtrekk i forslaget til rettighetspolitikk Generelt Dokumentet gir en beskrivelse av ulike typer resultater og rettigheter. Det sier noe om hvem som omfattes og hvilke ulike interesser som kan gjøre seg gjeldende. Dokumentet beskriver universitetets ansvar for å legge til rette for bedre kommersiell utnyttelse av forskningsresultater jf, universitetets samfunnsoppgave med å bidra til innovasjon og nyskaping. Utfordringer vedrørende rettighetsspørsmålet ved forskningssamarbeid har blitt mer synlige i takt med mer eksternfinansiert forskning. Rettighetspolitikken behandler vesentlige spørsmål i så henseende. Ansattes sidegjøremåls betydning for rettighetspolitikken blir tatt opp og det samme gjelder studenters rettigheter. 2/7

3 Dokumentet beskriver Prekubator TTO`s (Technology Transfer Office) rolle og fordelingsnøkkelen som skal brukes ved kommersialisering som gir nettoinntekter. Særlig bør nevnes forslaget om at en definert del av eventuelle nettoinntekter bør tilføres fagmiljøet hvor oppfinner/ansatt har sitt virke, se kap Viktig er også forslaget om at et uavhengig IPR- utvalg, skal brukes ved tvister mellom oppfinner og UiS. Dette utvalget kan også foreslå endringer i politikken overfor rektor og styret når erfaring over tid tilsier at dette er ønskelig eller tjenlig. Vitenskapelige artikler Det foreslås innført en generell plikt til å avlevere en post print versjon (siste manuskriptutgave etter fagfellevurdering) av vitenskapelige artikler som er produsert i forbindelse med ansettelsesforholdet til institusjonens elektroniske vitenarkiv (institusjonell arkivering). En forutsetning for å innføre en avleveringsplikt til institusjonens elektroniske vitenarkiv, er at den ansatte beholder alle muligheter til å publisere artikkelen i de tidsskrifter som har de beste referee-ordninger, som er anerkjent i de internasjonale fagmiljøene og som er lett å søke seg frem til. Den ansatte beholder derfor eneretten til å velge tidspunkt for publisering og publiseringskanal, i tråd med prinsippene for akademisk frihet. Pliktavlevering medfører et inngrep i den ansattes rettigheter etter åndsverkloven og fordrer derfor særskilt hjemmel i ansettelsesavtalen. Med hensyn til etterfølgende tilgjengeliggjøring av avleverte vitenskapelige artikler foreslås derfor følgende tekst: Den ansatte plikter å gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig så snart som mulig, via det elektroniske vitenarkivet på UiSs nettsted (etterfølgende tilgjengeliggjøring). Tilgjengeliggjøring av forskningsresultater på denne måten er i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for Open Access. I dette forslaget pålegges forskeren en viss aktivitetsplikt, men etter hvert vil publisering i CRISTIN (Current Research Information System in Norway) bli samkjørt med BRAGE (Brage, UiS sitt eget publiseringsarkiv), noe som vil bety minimalt med arbeid for den ansatte. Når det gjelder allerede ansatte, vil universitetsbiblioteket påta seg forespørsel overfor valgt tidsskrift. Se også det som fremgår av punkt 4 i forslag til IPR-politikk. Undervisningsmateriale Som en del av sine oppgaver ved universitetet utarbeider de vitenskapelige ansatte materiale til bruk i undervisningen. Det må antas at det meste av dette materialet er åndsverk, men det vil også være materiale som ikke omfattes av Åndsverkloven. For undervisningsmateriale får UiS visse rettigheter til bruk i kraft av selve ansettelsesforholdet. Det skilles mellom personlig undervisningsmateriale og standardisert undervisningsmateriale. Som hovedregel ligger alle opphavsrettigheter til personlig undervisningsmateriale hos den ansatte. UiS fastholder dette utgangspunkt, men foreslår at det inntas bestemmelser i ansettelsesavtalen som tydeliggjør at UiS har rett til å tilgjengeliggjøre forelesningsdisposisjoner, enkle presentasjoner, kursoppgaver m.m. i et tilgangsbegrenset undervisningsnett for studentene i forbindelse med undervisningen. Ved utarbeidelse av standardiserte undervisningsopplegg der UiS bidrar med store tilleggsressurser, skal det i forkant av prosjektet inngås skriftlig avtale mellom den ansatte og UiS som regulerer rettighetene til materialet og fremtidig bruk. I den grad den ansatte ønsker å gjøre større deler av eget undervisnings- og forskningsmateriale tilgjengelig på universitetets nettsider enn det som følger av ansettelsesavtalen, har universitetet utarbeidet en standardkontrakt som regulerer rettigheter og plikter mht. tilgjengeliggjøring av slikt materiale. IPR-politikken, endringene i ansettelsesavtalen med tilhørende utkast til avtaler mellom UiS og arbeidstaker om rettigheter til vitenskapelige artikler og undervisningsmateriale, samt utkast til avtale om tilgjengeliggjøring av undervisningsmateriale på nett har samme tilnærming som bl.a. hos UiO, og avtalemalene har UiO fått kvalitetssikret hos juridisk ekspertise. Det er dennes vurdering at de foreslåtte avtalene bidrar til en nødvendig klargjøring av rettighetsspørsmålene i Åndsverklovgivningen. Med hensyn til undervisningsmateriale er de foreslåtte endringer i ansettelsesavtalen, jf Avtaler om rettigheter til vitenskapelige artikler og undervisningsmateriale, ansett som en kontraktsfesting av hva som følger av ansettelsesforholdet uten særskilt avtale. 3/7

4 Kommentarer til utkastet fra høringsrunden Det er kommet inn høringsuttalelser fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, det humanistiske fakultet, NettOp, Prekubator, Universitetsbiblioteket, og tjenestemannsorganisasjonene Tekna og Forskerforbundet (sammen). Høringsuttalelsene er generelt positive til utkastet og dets innhold. Universitetsdirektøren vil trekke fram og kommentere enkelte uttalelser. I uttalelsen fra TN står det: Kommersialisering av resultater ( dette er mer kommentarer til praktiseringen av politikken): Ifølge dokumentet plikter UiS som en del av sin samfunnsoppgave å legge til rette for bedre kommersiell utnyttelse. Erfaringen så langt er at dette er et tidkrevende arbeid for de ansatte, selv om Precubator AS støtter opp i form av administrasjon og avtaleverk. Konflikten blir ofte ubalanse i tidsbruk i forhold til andre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsplanen ved UiS. Linjeleder er i form av rolle og funksjon pr i dag mest opptatt av at undervisningsaktivitet og ordinære forskningsoppgaver ivaretas. Det legges derfor i liten grad til rette for at ansatte får tid og rom til å arbeide med kommersialisering av forskningsresultater. Her må det i hele organisasjonen gjennomarbeides hva det betyr å legge til rette for. Det snakkes i pkt 7.3 omfordelingen av rettigheter og inntekter fra slikt arbeid. Så langt har ikke fakultetet opplevd at denne aktiviteten gir noen avkastning. Tvert mot melder ansatte som er engasjert i slike prosjekter at de selv må gå inn med kapital for å opprettholde sine rettigheter. UiS har pr i dag ikke tilstrekkelig med økonomisk rom for handling til å satse slik risikokapital. Burde det opparbeides et fond med midler som kan settes inn som finansiering av arbeidet frem mot patentering og kommersialisering? Det må etableres interne rutiner, systemer og oppfølging av slik aktivitet dersom UiS skal ta sine rettigheter på alvor. Precubator AS gjør en god jobb i den innledende fasen, men aktiviteten som foregår her er ikke godt nok forankret i linjeledelsen eller organisasjonen ved UiS. Universitetsdirektøren ser at den ansattes tidsbruk ved kommersialisering av forskningsresultater kan bety nedprioritering av andre oppgaver. Det er imidlertid ikke slik at arbeid i forbindelse med en evt. kommersialisering skal komme på toppen av en allerede full arbeidsplan. Det er heller ikke slik at dette arbeidet har lavest rang og derfor må vike dersom full arbeidsplan. Det er imidlertid av avgjørende betydning for en god prosess at den ansatte informerer sin leder dersom og når en slikt situasjon oppstår. Forslaget om å etablere et fond med midler som kan settes inn som finansiering av arbeidet frem mot patentering og kommersialisering kan være et godt incentiv for å hindre konflikter som kan oppstå når den det gjelder (idehaver/oppfinner) har fullt opp på sin arbeidsplan. Universitetsdirektøren foreslår at det utarbeides en sak om dette Selve "kommersialiseringen" er definert som en selskapsetablering eller en lisensavtale. Bare investeringer i for eksempel aksjer ved selve "kommersialiseringen" er "kapital" en går inn med og som eventuelt gir en fremtidig avkastning. Dette gjelder både for idehaver, Prekubator og eventuelt UiS. For å unngå å gjøre slike risikoinvesteringer har UiS-styret vedtatt at IRIS Forskningsinvest (FI) skal ivareta UiS sine eierandeler og foreta aksjeinvesteringer. For dette mottar UiS (og eventuelt fakultetet) en fast bonus ved en eventuell exit når FI selger seg ut. Idehaver kan velge om han ved selskapsetableringen vil gå inn med aksjekapital inntil 1/3, dvs kr, (men nå endres aksjeloven slik at min. aksjekapital kan bli enda mindre), eller heller inngå en slik risikofri bonusavtale som UiS har (overfor FI). Dersom idehaver ønsker å eie aksjer, er han underlagt aksjeloven på vanlig måte, og må følge med i emisjoner eller la seg "vanne ut". UiS eller Prekubator eller andre kan ikke foreta aksjeinvesteringer på vegne av idehaveren. Mange forskere tror at det å eie selv, er det gjeveste. Det kan nevnes at ved IRIS har de fleste forskere erfart at det er bedre å ha en risikofri bonusordning. Men selvsagt ikke alltid; dette må den enkelte vurdere selv. En lisensavtale gir gjerne (noe) umiddelbar gevinst til fordeling på idehaver, UiS/fak og Prekubator, og uten at noen har investert kapital i dette, mens en selskapsetablering gir gevinst først ved et senere aksjesalg (eller exit). Mellom selskapsetablering og en exit forgår det gjerne emisjoner, dvs utvidelse av aksjekapitalen, og da får de som eier aksjer enda større kapitalutlegg, hvis en da ikke velger å ikke investere og heller bli "vannet ut" (sitte igjen med samme antall aksjer, men med mindre prosentandel). 4/7

5 Prekubator har nylig utbetalt lisensgevinst til UiS og idehaver på et produkt. Men det er foreløpig ikke gjort noen exit i noe aksjeselskap. Når det i høringsuttalelsen heter at idehavere "må gå inn med kapital for å opprettholde sine rettigheter", så er dette noe upresist og altså heller ikke annet enn aksjeloven; du betaler for de aksjene du vil kjøoe, og må ytterligere vurdere å gå inn med kapital ved en emisjon. ELLER du trenger ikke gå inn med ett øre, og heller få en bonusavtale for en eventuell exit-gevinst. Når det i høringsuttalelsen heter at "UiS ikke har rom for å satse risikokapital", så skal altså UiS aldri satse slik risikokapital - det skal FI (og eventuelt Prekubator) gjøre. Det både idehaver og inst/fak/uis må satse ligger i ressursbruk (timebruk) FØR en kommersialisering. Det er gjerne tid til å beskrive og bearbeide en ide, og å teste denne ut (verifisering). Til dette har Prekubator noe midler som vi får fra Forskningsrådets FORNY-program og som Prekubator styrer i Rogaland. Midlene er imidlertid små, og den enkelte idehaver vil derfor ofte måtte bruke instituttets eller sin egen tid dersom en skal få til noe. Men dette er selvsagt helt frivillig. Se for øvrig forslag til vedtak. Når det gjelder kapittel 9 og 10 i politikkdokumentet, er det på sin plass å nevne at UiS, Prekubator og IRIS Forskningsinvest sammen arbeider med en utredning denne våren, som skal se på samarbeidet rundt kommersialiseringsprosessen. En innstilling med bakgrunn i denne utredningen vil etter planen bli lagt fram for de respektive styrene henholdsvis 4 og 14 juni. Styret bør derfor i denne saken være klar over at endringer i kapittel 9 og 10 kan bli resultatet. Når det gjelder høringsuttalelsen fra Det humanistiske fakultet så sier den i likhet med de fleste andre uttalelsene at man skal være forsiktig med å kreve avlevering av post print versjon ettersom det er flere tidsskrift som ikke godtar artikler som er offentliggjort (open acces). I politikkdokumentet forutsettes imidlertid slik tillatelse. Det betyr at dersom tidsskriftet sier nei, blir det fritak for institusjonell arkivering. Det betyr også at den ansatte kan velge tidspunkt for publisering samt publiseringskanal. Det er imidlertid minst tre gode grunner til at de ansatte bør benytte seg av tilbudet. For det første bør det ikke være noe ekstraarbeid når en ny artikkel blir sendt til utgiveren. Når det gjelder tidligere innsendte og publiserte artikler er universitetsbiblioteket behjelpelig med å be om tillatelse. For det andre vil det øke den ansattes mulighet for å bli sitert. For det tredje vil det være i tråd med nasjonale og internasjonale føringer med de mulige positive resultater det kan gi. I sin uttalelse sier universitetsbiblioteket blant annet følgende: Vi synes derfor det framlagte forslag til rettighetspolitikk er positivt, blant annet fordi det har som mål å gjøre UiS sin forskning så fritt tilgjengelig som mulig. Dette tror vi vil gagne både den videre forskning spesielt og samfunnet generelt ved at det bringer ny viten ut til flest mulig. Vi støtter følgelig pliktig avlevering av vitenskapelige artikler så lenge dette ikke er til hinder for annen publisering. Ved å få på plass en slik ordning, vil UiS ha en politikk som er i tråd med såvel nasjonale målsettinger (St.meld 30) som med tilsvarende politikk ved både nasjonale og internasjonale universiteter. Utkastet har også vært gjennomgått i bibliotekets Brage- gruppe, som bl.a har følgende innspill/kommentarer: Vi er enige i at den ansatte skal forplikte seg til parallellpublisering / sekundærpublisering i UiS Brage, eventuelt etter en embargoperiode, så lenge den opprinnelige utgiveren tillater det. Dette fratar ikke den ansatte retten til selv å bestemme tidspunkt for første publisering, samt publiseringskanal. Som et tillegg til de foreslåtte retningslinjene ønsker vi å oppfordre ansatte til å vurdere tidsskriftets politikk i forhold til parallellpublisering når publiseringskanal skal velges. Publisering i OA-tidsskrifter bør vurderes som et alternativ. Da enkelte OA-tidsskrift krever betaling for publisering ville det i så måte være til hjelp med et institusjonelt publiseringsfond, slik enkelte andre universitet, f. eks Tromsø, har. Det står videre at det innebærer at den ansatte ved innsending av den vitenskapelige artikkelen til et tidsskrift, ber utgiver om tillatelse til institusjonell arkivering og etterfølgende tilgjengeliggjøring via UiS vitenarkiv. Vi vil gjerne presisere at UiS vitenarkiv betyr UiS Brage. Likeledes står det på side 13 : tilgjengeliggjøring skal fortrinnsvis skje på internett. Her ønsker vi også at det skal stå i UiS Brage. Internett er upresist, og det er enklere å få tillatelse fra forlag/tidsskrifter når vi presiserer at det er snakk om et åpent, institusjonelt arkiv. 5/7

6 Vi kan også hjelpe ansatte med å kontrollere og innhente tillatelse fra forlag ved behov. Dette gjør vi allerede i dag for ansatte som ønsker å tilgjengeliggjøre sine artikler eller avhandlinger. Tjenestemannsorganisasjonene Tekna og Forskerforbundet sier følgende i sin høringsuttalelse; Med bakgrunn i stortingsmelding nr. 30 ( ), Klima for forskning, ønskjer UiS-leiinga i tillegg å innføra ei avleveringsplikt til det institusjonelle arkivet Brage og ei plikt til å gjera det ein kan for at vitskaplege artiklar kan tilgjengeleggjerast der. Dette vil medføra eit meirarbeid for den enkelte tilsette. For å hjelpa litt på dette, har ein laga malar som kan nyttast ved førespurnad om løyve. Dette er etter vårt syn langt frå tilstrekkjeleg. I kap.12.1 i den nemnde stortingsmeldinga står det mellom anna følgjande:..videre må ikke forskere pålegges å legge ut artikler i vitenarkivene dersom forlagene ikke tillater dette. Teknisk infrastruktur og et administrativt apparat som gjør det enkelt å avklare rettigheter og legge ut artiklene, må etableres.. Viss ein vil etablera slik arkiveringspraksis, må UiS etablera eit apparat som utfører dette avklaringsarbeidet. Arbeidsgiver må her ta ansvar for at all nødvendig juridisk lisensiering og godkjenning frå journalar, forlag og medforfattarar er innhenta. Det bør her lagast ei nettside som viser alle dei førehandsavtalane som er inngått. UiS bør i tillegg utvikla eit enkelt eitt-trinns innleveringssystem for både Cristin- og Brage-registrering, dette for å unngå dobbeltarbeid. Arbeidsgiver vil ta nødvendig grep når det gjelder behovet for innhenting av nødvendige tillatelser. Som nevnt over arbeides det på nasjonalt plan med et innleveringssystem som dekker både Cristin og Brage. Før det er på plass, vil arbeidsgiver ved Universitetsbiblioteket ivareta avklaringsarbeidet. Arbeidsgiver bekymrer seg heller ikke for at Open access skal føre til at utgiftene med publisering skal gå fra leser til forfatter. Den ansatte selv bestemmer hvilke tidsskrift han velger å publisere i. Open Access konseptet ble for øvrig til gjennom vitenskapelig ansattes frustrasjoner overfor den utøvende makten til enkelte tidsskrifter. Tekna og Forskerforbundet gir også uttalelse mht kommersialisering; Kommersialisering av idear Vitskapleg tilsette sine rettar til å publisera idear/oppfinningar er som kjent presisert i 6 i lova om arbeidstakaroppfinningar. Viss vilkåra for arbeidsgivar si overtaking er oppfylte, gir lova etter vårt syn ikkje grunnlag for å krevja meirarbeid av idehavar på konkretisering av ideen/oppfinninga. Viss det er ynskjeleg at idehavar utfører slikt arbeid, må dette skje etter avtale med instituttet. Det viktige er her å tilretteleggja for kommersialisering vhja. incentiv- og frikjøpsordningar slik Prekubator seier det i høyringsfråsegna si. Her blir det også sagt at UiS må arbeida for at slik aktivitet kan gi poeng og finansiering, noko me støttar. Me er kjende med at ikkje alle institutt fører delar av finansieringa knytt til for eksempel opparbeidde forskningspoeng tilbake til dei tilsette i form av såkalla vipro-middel eller liknande. Dette må UiS-leiinga rydda opp i slik at incentiva er dei best moglege for forsking, formidling og kommersialisering. Som tidligere nevnt, se også forslag til vedtak, er det ønskelig fra arbeidsgiversiden å se på muligheten for en incentivordning/fondsetablering slik bl.a. også Prekubator forfekter i sin høringsuttalelse. Når det gjelder uttalelsen om et evt. merarbeid for oppfinneren/eieren i forbindelse med kommersialiseringsprosessen vises det til tidligere kommentar. Det kan imidlertid legges til her at behovet for å ha med oppfinneren/idehaveren ved konkretisering av ideen/oppfinnelsen synes nokså opplagt. Det betyr imidlertid at tid må settes av, og det gjøres da etter avtale med leder. Alternativer er skissert tidligere. 6/7

7 Universitetsdirektørens vurdering IPR-gruppen har i arbeidet som er gjort, tatt utgangspunkt i styrets vedtak av 17 september 2009, og underlagsdokumentene for dette, hvor styret sluttet seg til Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter I arbeidet som nå er gjort har arbeidsgruppen sett hen til arbeidet som er gjort ved de andre universitetene, så vel som forskningsrådets politikk, som igjen er samkjørt med det som kreves ved EU-finansiert forskning. Det er universitetsdirektørens oppfatning at universitetet med arbeidsgruppens innstilling har et godt utgangspunkt til å utarbeide konkrete regler/rutiner og maler for håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Håndtering av immaterielle rettigheter for universitetets ansatte er et viktig tema for alle universitetene, og har vært drøftet i flere møter mellom rektorene. Det er også tatt initiativ til en stortingsmelding på området, hvor høringsfristen var januar d.å. Utgangspunktet er at man nasjonalt ønsker en mest mulig lik politikk. Det er også derfor at vår lokale arbeidsgruppe har lagt stor vekt på samspill og kontakt med de andre universitetene i sitt arbeid. I 2009 ble det vedtatt på et rektormøte at alle universitetene skulle holde hverandre orientert om det arbeidet hvert universitet gjør på dette området. Med utgangspunkt i innstillingen fra arbeidsgruppen, anbefales det at UiS arbeider videre med å konkretisere regelverket, og at det utarbeides kontraktsmaler,rutinebeskrivelser og informasjonsmateriell for å sikre at praktiseringen blir i samsvar med prinsippene som fremkommer i innstillingen. Det legges videre opp til behovsbasert opplæring på dette området, og at de rutiner som etableres oppfattes som både nødvendige og minimalt arbeidskrevende for den ansatte selv. Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar IPR-politikken og Open Access politikken slik den fremstår i utkastene. 2. Styret ber universitetsdirektøren om å implementere nødvendige rutiner/prosedyrer på de omtalte områder innen rettighetspolitikken. 3. Styret ber universitetsdirektøren om å opprette et IPR-utvalg med mandat som beskrevet i vedlegg Styret ber universitetsdirektøren om å legge fram en sak om oppretting av et "fond" som kan brukes som stimulerings- eller verifiseringsmidler for å få fram flere ideer - på samme måte som vi stimulerer til NFRsøknader, EU-søknader, publisering, og formidling. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Halfdan Hagen personaldirektør Saksbehandler: Gunnar Baustad Juridisk rådgiver 7/7

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Halvor A. Døli 2006/1257 HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SAKER SOM FALLER INN UNDER ARBEIDSTAKEROPPFINNELSESLOVEN

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/16 Revisjon av rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/03997-8 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, forsknings- og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Vedtatt av universitetsstyret 9. juni 2010 (S-sak 36/10)

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Publisering fra papir til OA Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (2013) Meld. St. 18 2012 2013 Lange linjer

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3 Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 1. HiSTs IPR-politikk omfatter: a) I henhold til lovverk: Patenterbare oppfinnelser ( Lov om retten til oppfinnelser gjort

Detaljer

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 1. juni 2011 HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Innledning. Tekna har mottatt høringen,

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk:

Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk: Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk: Utkast Side 1. NTNUs IP-politikk(skal inngås om intro-side på weben) Universitetets lovfestede samfunnsoppgaver er å forske,

Detaljer

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Debbie Rønning Dro@patentstyret.no 24. april 2009 Patentstyret Arbeidstakeroppfinnelse Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

US-sak 75/2010 Forhåndsavklaring og registrering av bierverv for ansatte på UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg.

US-sak 75/2010 Forhåndsavklaring og registrering av bierverv for ansatte på UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. 1302 1901 US-SAK NR: 75/2010 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSBEHANDLER(E):ELIZABETH DE JONG, CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR: 2009/1248 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR US-sak

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT

iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT Leif Longva UB, Universitetet i Tromsø uit.no/munin Det viktigste Er ikke å delta Men å vinne Det vil si: Det viktigste er ikke å etablere et vitenarkiv Men

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 94/13 Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse ephortesak: 2013/1576 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

utdanning Rådgiver Ellen Margrete Grong

utdanning Rådgiver Ellen Margrete Grong Språkpolitisk retningslinjer og språktjenester i høyere utdanning Rådgiver Ellen Margrete Grong UiB eit internasjonalt synlig forskingsuniversitet Forskingsuniversitetet 3500 ansatte 13 500 studenter Seks

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte)

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) Trude Eikebrokk Digitale tjenester Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens 18.03.2014 Eksisterende tidsskrifter

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger?

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? / Forskningsparken Advokat ene Stig Nordal og Hildegunn Piro Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND

Detaljer

Innovasjonsarbeidet ved UiO i lys av arbeidstakeroppfinnelsesloven

Innovasjonsarbeidet ved UiO i lys av arbeidstakeroppfinnelsesloven Innovasjonsarbeidet ved UiO i lys av arbeidstakeroppfinnelsesloven Prof. dr.med. Ole M.Sejersted Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus NIR WATERHOLE 5.6.2007 Lovgrunnlag

Detaljer

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sakS 7/2014

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003 NOTAT Til Fra Norges forskningsråd v/stein Øberg Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen Dato 5. februar 2003,00$7(5,(//(5(77,*+(7(55(777,/3526-(.75(68/7$7(5 )256.1,1*65c'(76.2175$.769,/.c5 6DPPHQIDWQLQJ±IRUVODJWLOQ\IRUPXOHULQJDYSNWLJHQHUHOOH

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold

Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Høgskolens håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av høgskoleansattes arbeid 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over

Detaljer

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb)

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

Driftsavtale relatert til prosjektarbeid

Driftsavtale relatert til prosjektarbeid Driftsavtale relatert til prosjektarbeid (oppdragsforskning) mellom Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger AS torsdag, 22. februar 2007 Side 1 av 6 1. Bakgrunn, intensjoner

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 99/13 Institusjonelle oppfølgingstiltak etter Undersøkelsesutvalgets rapport om plagiat ved UiS ephortesak: 2012/395 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, fung. forskningsdirektør

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Offentlige anskaffelser av forskning - utfordringer og eksempler 08.04.2014

Offentlige anskaffelser av forskning - utfordringer og eksempler 08.04.2014 Offentlige anskaffelser av forskning - utfordringer og eksempler Forskningsinstituttene og NIFU Instituttsektoren 57 institutter (51) Årsverk 9000 (6300) Omsetning 12,5 mrd (8,7 mrd) Oppdragsinntekter

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan?

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Kungliga biblioteket, Stockholm 24. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg og UiT

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Innspill til forskningsmeldingen

Innspill til forskningsmeldingen Vår ref.: 2012/4367-0 Dato: 23/4-2012 KWB Mottaker: Kunnskapsdepartementet Innspill til forskningsmeldingen 1 Om CRIStin FAKTABOKS Organisasjonen ble ved etableringen i 2011 tildelt nasjonalt ansvar på

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)»

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» «Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» Vedtatt i styret 8. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.2 2. Hva omfattes av rettighetspolitikken? s.2

Detaljer

4/10/2013 IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE. Ole Kristian Hjelstuen

4/10/2013 IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE. Ole Kristian Hjelstuen IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE Ole Kristian Hjelstuen 1 Nyhet: Første børsnotering 9.april 4/10/2013 Serodus har to kardiologiske legemiddelkandidater i fase 2 2 www.inven2.com

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak:

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak: FON-SAK NR: 67/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 67/2010 Retningslinjer for kommersialisering på UMB Dokument:

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo, 2007-10-31 Den forskningspolitiske idé Et godt finansieringssystem

Detaljer