Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø /66 Bystyret Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Forslag til innstilling Bystyret tar saksfremleggets redegjørelse om praktisering av kommuneplanens arealdel 4 til orientering. Den foreslåtte praktiseringen vil ivareta intensjonen om å tilrettelegge for boliger i sentrum. Bystyret tar til orientering om at følgende bestemmelser i kommuneplanens arealdel er ugyldige på grunn av manglende lovhjemmel: 4.2 Siste avsnitt i 4.3.2, og Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag: FRP tilleggspunkt: Bodø kommune ber om at det arbeides videre mot nasjonale myndigheter for å endre regelverket rundt dette slik at man legger til rette for en fortetting i byområder og samtidig ivaretar kvalitet i lekeområder ved at man kan ha en frikjøpsordning slik Bodø kommune har ønsket. SV: Saken sendes til fylkesmannen/departementet for uttalelse og vurdering. Saken fremmes på nytt når dette foreligger. Votering: Tilleggsforslaget fra FRP ble tiltrådt med 7 mot 5 stemmer (3AP, 1SV og 1Rødt). Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra SV ble innstillingen tilrådt med 9 mot 3 stemmer (1SP, 1SV og 1Rødt). Side960

2 Komitè for plan, næring og miljøs innstilling: Bystyret tar saksfremleggets redegjørelse om praktisering av kommuneplanens arealdel 4 til orientering. Den foreslåtte praktiseringen vil ivareta intensjonen om å tilrettelegge for boliger i sentrum. Bystyret tar til orientering om at følgende bestemmelser i kommuneplanens arealdel er ugyldige på grunn av manglende lovhjemmel: 4.2 Siste avsnitt i 4.3.2, og Bodø kommune ber om at det arbeides videre mot nasjonale myndigheter for å endre regelverket rundt dette slik at man legger til rette for en fortetting i byområder og samtidig ivaretar kvalitet i lekeområder ved at man kan ha en frikjøpsordning slik Bodø kommune har ønsket. Sammendrag Kommuneplanens arealdel , 4.3.2, og fastslår at private utbyggere av planprosjekter har anledning til å kjøpe seg fri fra kravet til opparbeidelse av felles lekeplass. Dette er betegnet som en frikjøpsordning. Bodø bystyre opprettet (arkivsaksnr 2008/306) et bundet investeringsfond for frikjøp av manglende leke- og utearealer. Bodø kommune har fra 2001 åpnet for avtaler med utbyggere om økonomisk medvirkning til etablering av nye eller opprustning av eksisterende leke- og utearealer. Fortetting og høy tomteutnyttelse øker behovet for å sikre utearealer med god kvalitet både for barn, unge og voksne. I noen prosjekter, særlig sentralt i bykjernen, kan det være vanskelig å oppnå utearealer med tilfredsstillende kvaliteter. Det var på denne bakgrunn at Bodø bystyre vedtok å opprette en fastere ordning for frikjøp, med opprettelsen av et fond med retningslinjer for etablering eller opprustning av leke-, oppholds- og rekreasjonsarealer. Det fremkommer av saken at en viktig begrunnelse for opprettelsen av fondet og retningslinjene var å gi større forutsigbarhet fra kommunens side samt å sikre likhetsprinsippet i disse sakene. Videre vil ordningen bidra til forbedret miljø- og boforhold og bokvalitet i sentrumsområdet. Pr i dag er fondet på kr Hensikten med å la private utbyggere kjøpe seg fri fra kravet til å opparbeide felles lekeplass fremkommer ovenfor. Det er ønskelig med boliger i bykjernen, men kvartalene er små og smale, og eierstrukturen er fragmentert. På bakgrunn av de prinsipper som er etablert gjennom investeringsfond med retningslinjer skal en privat utbygger kunne velge å oppfylle hele eller deler av kravet til leke- og uteoppholdsareal gjennom å bidra med innbetaling til fondet som nevnt tidligere. Tidligere fastsatte kommunen krav om leke- og uteoppholdsarealer i kommunale vedtekter, med hjemmel i plan- og bygningsloven av Plan- og bygningsloven av 2008 bestemte at disse reglene for fremtiden skulle gis i form av bestemmelser til kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av dette ble Bodø kommunes tidligere vedtekter om uteoppholdsarealer revidert og tatt inn i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel ved revisjonen av kommuneplanens arealdel i Fordi det var uttrykkelig presisert at man hadde etablert frikjøpsordningen ut fra en Side961

3 tanke om forutsigbarhet og likebehandling, og fordi den var så nært knyttet opp til innretningen på kravet til leke- og uteoppholdsareal for øvrig, ble også frikjøpsordningen da tatt inn i de generelle bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. En viktig endring ved revisjonen av kommuneplanens arealdel i var å tillate etablering av nye boliger i indre bykjerne. Dersom dette skal kunne realiseres med uteoppholdsarealer i den størrelsen som kommuneplanens bestemmelser gir anvisning på, er det en forutsetning at byens eksisterende og planlagte parker og lekeplasser kan supplere uteoppholdsareal på egen tomt. Kravene til uteoppholdsarealer er på denne måten forsøkt tilpasset målsetningen om fortetting og økt antall boliger i bykjernen. Dersom dette prinsippet må fravikes, vil konsekvensen kunne være at det ikke kan realiseres boliger i indre bykjerne, eller at arealkravet til leke- og uteoppholdsarealer må nedjusteres. Ingen av disse scenariene er ønskelige. I forbindelse med klagebehandling av en søknad om tillatelse til bruksendring, konstaterte Fylkesmannen i Nordland at det ikke fins hjemmel i plan- og bygningsloven for en frikjøpsordning for leke- og uteoppholdsarealer. Frikjøpsordningen er en viktig brikke i innretningen av kravene til leke- og uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av Fylkesmannens avgjørelse er det nødvendig å fremme en sak som redegjør for administrasjonens fortolkning og praktisering av reglene om uteoppholdsareal. Administrasjonen har innhentet juridiske vurderinger som støtter Fylkesmannens konklusjon om at regler om en frikjøpsordning for leke- og uteoppholdsareal ikke kan gis som generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Vurderingene har likevel pekt på andre lovlige måter for kommunen å oppnå det samme resultatet på. Denne saken redegjør for praktisering, prinsipper og fortolkning av reglene om leke- og uteoppholdsareal. Saken fremmes i form av en orientering fordi administrasjonen vurderer det som lite hensiktsmessig å starte en prosess med endring av kommuneplanens arealdel nå. Arbeidet med ny kommunal planstrategi for kommende fireårsperiode vil snart ta til. Administrasjonen ønsker å kunne bruke neste revisjon av kommuneplanens arealdel til å gjennomgå reglene om uteoppholdsareal i sammenheng som en helhet. Saksopplysninger Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bodø bystyre og Kommuneplanen består av plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. I planbestemmelsenes del A er det gitt bestemmelser for uteoppholdsareal i 4. Forholdet til kommunedelplan for Grønnstruktur Arbeidet med kommunedelplan for Grønnstruktur pågår, og vedtak av planen forventes sommeren Kommunedelplanen vil legge viktige føringer for kommunens praktisering av kravet til lekeog uteoppholdsareal i private reguleringsplaner og forhandlinger om utbyggingsavtaler. Planen vil identifisere de lekeplasser/friområder som private kan bidra til å etablere/oppruste. Kommunedelplan for Grønnstruktur vil synliggjøre og tydeliggjøre kommunens intensjon med fondet som er opprettet, og ta opp i seg prinsippene som ligger til grunn for ordningen. Dette vil sikre utbyggere og byborgere forutsigbarhet og likebehandling, og bidra til etablering/opprustning av nye og bedre byrom, parker og lekeplasser. Forholdet til Boligpolitisk handlingsplan - utbyggingsprogram og rutiner for utbyggingsavtaler Side962

4 Boligpolitisk handlingsplan fastslår at det skal etableres et utbyggingsprogram som omfatter utvikling av boligstruktur, utvikling av næringseiendom og eiendom for offentlig/privat tjenesteyting. Et utbyggingsprogram vil bidra til å styrke kommunens rolle som premissgiver, tilrettelegger og pådriver. Det er behov for aktiv tilrettelegging dersom målsettingene i Kommuneplanens samfunnsdel skal kunne nås, og et utbyggingsprogram vil angi utbyggingsrekkefølge og gi retningslinjer for kommunens engasjement og grad av tilrettelegging, særlig i forhold til å oppnå effektiv utnyttelse av teknisk og sosial infrastruktur. Utbyggingsprogrammet vil være viktig for å sikre sammenfall i prioritering fra ulike kommunale avdelinger. Teknisk og sosial infrastruktur bør prioritere å bygge opp under de samme områdene. For eksterne aktører vil utbyggingsprogrammet gi et viktig signal om hvilken utvikling kommunen ønsker og gi en veiledning av hvilken kommunal aktivitet som kan ventes i de ulike områdene. Et utbyggingsprogram vil også være en strategi for kommunens forhandlinger om utbyggingsavtaler. Gjennom utbyggingsprogrammet vil kommunen kunne sikre samhandling ikke bare mellom de ulike avdelinger i kommunen, men også mellom kommunen og de private aktører som står for utvikling av områder for bolig, tjenesteyting eller næring. Ansvar for arbeidet med å etablere et utbyggingsprogram er lagt til Byplan. På grunn av Byplans ressurssituasjon er det usikkert når arbeidet kan igangsettes. Vurderinger Fylkesmannen har slått fast at en frikjøpsordning for leke- og uteoppholdsarealer som fremkommer i kommunens vedtak , arkivsaksnr 2008/306, ikke kan gis som generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel på grunn av manglende lovhjemmel. Frikjøpsordningen er like fullt en ordning som kan etableres gjennom andre mekanismer i plan- og bygningsloven. Administrasjonen vil fremdeles forholde seg til den etablerte praksis i de situasjoner hvor arealkravet til leke- og uteoppholdsareal som er gitt i kommuneplanens arealdel 4 ikke fullt ut kan løses på egen tomt. Denne saken beskriver hvordan. I planbeskrivelsen til Kommuneplanens arealdel fremkommer det på side 29 at kravene til uteoppholdsareal er tilpasset og differensiert for å kunne møte utfordringene med fortetting, særlig i bykjernen og bydel Sentrum. Det er vist til fondet som ble opprettet , og nevnt at man via dette kan bidra til fellesløsninger. Fellesløsninger vil i områder med bybebyggelse fungere bedre enn om hvert byggeprosjekt skal løse sine uteoppholdsarealer på egen grunn. Intensjonen med reglene om uteoppholdsareal i kombinasjon med en frikjøpsordning er å bidra til at det etableres, utvides og opprustes felles og offentlige grøntområder i sentrum, jf. planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel s. 27. Dette indikerer at under gitte forutsetninger skal arealkravet kunne løses helt eller delvis i offentlige parker eller lekeplasser. Vi har gjennom høringsuttalelser blitt oppmerksomme på at denne intensjonen dessverre ikke har fremkommet tydelig nok, siden 4.3.2, og inneholder en setning som sier at «offentlige parker/plasser skal ikke brukes til å løse kravet til uteoppholdsareal.» Administrasjonen vil fremheve at denne setningen må leses og fortolkes med utgangspunkt i at en frikjøpsordning skal kunne brukes til å etablere/oppruste offentlige parker eller lekeplasser. Dette er den situasjonen som Bodø kommune har vært i siden tidlig på 2000-tallet. Hensikten med den siterte setningen er å tydeliggjøre at boligprosjekter tilgrensende til offentlige parker eller Side963

5 lekeplasser ikke kan anse kravet til uteoppholdsareal som oppfylt i kraft av naboskapet med parken/lekeplassen. Kravet til leke- og uteoppholdsareal kan løses enten på egen grunn, i fellesareal eller i planlagt eller eksisterende offentlig friområde/lekeplass. Dette prinsippet praktiseres på denne måten av administrasjonen i det videre arbeidet. Konklusjoner og anbefalinger Ugyldige punkt i Kommuneplanens arealdel Det er fastslått at det ikke er hjemmel i plan- og bygningsloven for å etablere en frikjøpsordning for krav til leke- og uteoppholdsareal gjennom generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel 4.2 er derfor ugyldig. Tilsvarende vil siste avsnitt i 4.3.2, og også være ugyldig. Praktisering Intensjonen med reglene om uteoppholdsareal i kombinasjon med en frikjøpsordning er å bidra til at det etableres, utvides og opprustes felles og offentlige grøntområder i sentrum, jf. planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel s. 27. Dette indikerer at under gitte forutsetninger skal deler av arealkravet også kunne løses i offentlige parker eller lekeplasser. Kravet til leke- og uteoppholdsareal kan løses enten på egen grunn, i fellesareal eller i planlagt eller eksisterende offentlig friområde/lekeplass. Leke- og uteoppholdsarealer i reguleringsplaner En reguleringsplan skal følge opp hovedtrekkene fra overordnet plan. Det ligger i dette at det er rom for å fravike kravet som kommuneplanens arealdel oppstiller til leke- og uteoppholdsareal gjennom reguleringsplanen. For å sikre at private utbyggere bidrar forholdsmessig til opparbeidelse og/eller opprusting av nye eller eksisterende offentlige parker/lekeplasser som ligger i rimelig nærhet av boligprosjektet, har kommunen etablert praksisen med at utbygger kan velge å opparbeide felles lekeplass på egen grunn, å innbetale et beløp til fondet som er nevnt tidligere eller en kombinasjon av disse løsningene. Formålet er å sikre leke- og uteoppholdsarealer av tilfredsstillende størrelse og med gode kvaliteter. Administrasjonen fastholder at denne praksisen er fornuftig, og i tråd med plan- og bygningsloven. I de aktuelle konkrete reguleringsplanene tas det inn bestemmelser som ivaretar denne praksisen. Det er lovhjemmel for dette i plan- og bygningsloven 12-7 nr. 4. De konkrete formuleringer omkring dette kan variere fra sak til sak, og tilpasses de ulike situasjonene. På bakgrunn av bestemmelsene forhandles det om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplanen. Etter gjeldende delegasjonsreglement skal utbyggingsavtaler behandles politisk av formannskapet. Bidrag til opparbeiding som vilkår ved byggetillatelser Side964

6 Som hovedregel ønsker administrasjonen å legge til rette for boligprosjekter i sentrum gjennom kravene i kommuneplanens arealdel og de prinsipper og retningslinjer som fremkommer hittil i denne saken. Det nevnes likevel avslutningsvis at det også ved innvilgelse av byggetillatelser er adgang til å stille vilkår om innbetaling av bidrag til opparbeiding av konkrete tiltak. Dette kan være en aktuell måte for kommunen å sikre bidrag til opprustning/opparbeidelse der det bygges etter dispensasjon fra kommuneplan eller reguleringsplan. Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Knut A. Hernes kommunaldirektør Saksbehandler: Kristin Stavnes Jordbru Trykte vedlegg: 1 Særutskrift arkivsak 08/306 2 Saksfremlegg arkivsak 08/306 3 Regler for fond for leke- og uteareal 4 Kart arkivsak 08/306 Utrykte vedlegg: <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side965

7 Melding om vedtak Politisk sekretariat Tor Åseng Henrik K. Brækkan Byggesakskontoret Teknisk avdeling Dato: Saksbehandler:... Vibeke Nikolaisen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2008 Saksnr./vår ref.: /306 Arkivkode: Melding om vedtak - Frikjøp for manglende leke- og utearealer. Opprettelse av fond. Bystyret behandlet i møte 11.september 2008 PS sak 08/123 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret oppretter et bundet investeringsfond for frikjøp av manglende leke- og utearealer til etablering, opprusting og utvikling av lekeplasser, parker og byrom. Det utarbeides en utviklingsplan for grøntområder, leke og utearealer for sentrumsområder. 2. Regler for Bodø kommunes fond for uteareal, datert , vedtas. 3. Satsen for frikjøp settes til kr pr kvadratmeter manglende uteareal. Satsen reguleres årlig pr. 1. januar ut fra endring i SSB indeks for Byggekostnadsindeks for boliger, første gang pr Bruk av fondet skjer ved bevilgning i årsbudsjettet. 5.Formannskapet gis myndighet til å iverksette mindre tiltak i offentlige parker og byrom innenfor vedtatt bevilgning. Følgende tilføyes reglenes pkt. 1 : Fondet skal brukes slik at det kommer barn og unge i sone 1 til gode. Reglenes pkt. 6, 2. setning endres til: Lokaliseringen og tidspunkt for utførelsen av slike anlegg avgjøres av bystyret. Med hilsen Vibeke Nikolaisen Sekretær Side966

8 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /306 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Frikjøp for manglende leke- og utearealer. Opprettelse av fond. Sammendrag Innenfor sentrumsområdet har det siden 2001 vært åpnet for ordning med avtaler med utbyggere om økonomisk medvirkning til etablering av nye eller opprustning av eksisterende leke- og utearealer når det ikke har vært mulig å tilfredsstille kravene på egen grunn. Fortetting og høy tomteutnyttelse øker behovet for å sikre utearealer med god kvalitet for både barn, unge og voksne. I noen prosjekter, spesielt i bykjernen, kan det være vanskelig å oppnå tilfredsstillende utearealer. Dersom utbygger i slike tilfelle ikke kan oppnå dispensasjon fra kravene, vil alternativet være å oppgi eller endre prosjektets formål. Det foreslås derfor at det opprettes en fastere ordning for frikjøp med et fond med retningslinjer for etablering eller opprustning av leke-, oppholds- og rekreasjonsarealer, jfr. trykt vedlegg. En slik ordning vil gi større forutsigbarhet fra kommunens side og sikre likhetsprinsippet i slike saker, samt bidra til å forbedre miljøforhold og bokvalitet i sentrumsområdet. Forholdet til lovverket, rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser og normer for fysisk utforming av arealene kan sikres gjennom utbyggingsavtaler og opparbeidelse i kommunal regi. Saksopplysninger Plan- og bygningslovens formål er blant annet gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak å legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. Det er anledning til gjennom vedtekt å fastsette de lempinger, skjerpelser, tillegg eller unntak fra bestemmelsene som finnes påkrevd under hensyn til forholdene på stedet, dersom loven ikke bestemmer noe annet. Krav til utearealer er nedfelt flere steder. Dimensjonering, innhold og funksjon er i hovedsak bestemt i kommunens vedtekt til plan- og bygningslovens 69 som er i overensstemmelse med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen jfr. trykt vedlegg. Kravet i vedtekten til avsetting av uteareal er totalt 35 m2 for hver leilighet, fordelt på inngang-, nær- og grendelekeplass. I hittil inngåtte avtaler har det vært stilt krav om 25 m2 pr leilighet med mer enn to-rom, idet det ikke har vært stilt krav om uteareal (sandkasselekeplass) ved inngangssone, med fradrag for balkong og terrasse enten til hver leilighet eller som felles terrasser i bygget. Side967

9 I kommunedelplan (KDP) for Bodø sentrum er det generelt stilt krav til at boliger skal ha tilgang til uteareal egnet for lek og opphold, enten på egen tomt eller fellesareal for flere eiendommer. I bykjernen kan balkong m.v. medregnes i utearealet. Der kravet til uteareal i denne sonen ikke kan oppfylles, kan det på vilkår kompenseres ved at nærliggende og godt tilgjengelige offentlige parker og lekeplasser medregnes. Det betinger avtale mellom utbygger og kommunen om økonomisk medvirkning i tilrettelegging for økt eller annen bruk av slike områder. Kommunens bestemmelser for sentrum er begrunnet i at det i noen sentrumsprosjekter er vanskelig å oppfylle kravene til utearealer for boliger på egen tomt. I noen prosjekter er løsningen at fellesarealer legges på takterrasser og private arealer på balkonger til hver leilighet. Manglende areal i forhold til gjeldende bestemmelser utløser krav til avtale og økonomisk medvirkning for økt bruk og tilrettelegging i offentlige parker og lekeplasser. Det er også mulig gjennom avtale å stille krav overfor utbygger om bygging av sikker atkomst til slike leke- og utearealer. I avtalene som hittil har vært inngått har en drøftet seg fram til en kvadratmeterpris for manglende uteareal, og nivået har vært satt skjønnsmessig. I arbeidet med revisjon av KDP Bodø sentrum vil det foreslås endring slik at det kun er fellesareal i eget prosjekt som kommer til fradrag ved vurdering av krav til utearealer, og at dette skal gjelde for alle leiligheter også to-roms, slik at kravet blir 35 m2 pr leilighet. Ved slike prosjekt er det viktig at det også må kunne stilles krav overfor utbygger om sikring av trafikksikker atkomst til slike arealer der det ligger til rette for det. Vurderinger Etablering av avtaler har vært ressurskrevende å utvikle for hvert aktuelt prosjekt fordi avtaledrøftelser må gjennomføres tidlig i planprosessene mens det ennå er flere usikkerheter både om omfang, priser og andre avtalerettslige sider. Erfaringene viser at dette gir lite forutsigbarhet for både utbygger og kommunen i det enkelte prosjekt og mellom prosjekter. Prissettingen kan oppfattes som tilfeldig, samt at frikjøpsbeløpene har lagt vesentlig lavere enn faktiske kostnader med etablering av denne typen utearealer. Med økt og annen bruk av offentlige parker og lekeplasser fra byggeprosjekter i sentrum, vil det være naturlig at utbygger bidrar økonomisk til økt tilrettelegging og kvalitet ved oppgradering og fornyelse, og at frikjøpsbeløpet så langt som mulig gjenspeiler de faktiske kostnadene for etablering av sikre og gode uteareal. Etablering av en avtalebasert frikjøpsordning forutsetter standardisering av avtalekonseptet, fastsettelse av frikjøpsbeløp med grunnlag i faktiske enhetspriser og regler for et investeringsfond. Frikjøpet innebærer dermed et privat tilskudd til fremtidig opparbeidelse av friområder og lekeplasser i kommunal regi og det vil bero på kommunale bevilgninger når og hvor de arealer som er frikjøpt skal etableres. Frikjøpsbeløpet bør fastsettes ut fra en kvadratmeterpris for manglende uteareal som dekker kostnader til nyanlegg av uteareal egnet til lek, opphold og rekreasjon. Kommunalteknisk kontor har beregnet samlede kostnader for opparbeidelse av inngang-, nær- og grendelekeplasser til ca. kr. 5500,-/m2. Beregningen er avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn og må ses som veiledende. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune har siden begynnelsen av 2000-årene, innenfor bykjernen, åpnet for ordning med egne avtaler med utbygger om økonomisk medvirkning i tilrettelegging for økt og annen bruk av offentlige parker og lekeplasser. Ordningen gjelder de tilfeller der kravet til uteareal ikke kan oppfylles i det enkelte prosjekt helt eller delvis - og hvor det kan kompenseres ved at det enkelte Side968

10 prosjekt ses i sammenheng med andre grønne arealer i nærområdet og den overordnede grønnstrukturen i bysenteret. I forholdet til utviklingen i kommunen med fortetting innenfor sentrumsområdet, samt økt krav og fokus på kvalitet i utearealene, er det behov for å etablere en fastere ordning med frikjøpsfond. Opplegget vil gi større forutsigbarhet fra kommunens side samt sikre likhetsprinsippet i slike tilfeller, foruten at det vil bidra til boligfortetting med fornying av byrom og styrking og utvikling av miljøet i sentrum. Det tilrås at bystyret fatter vedtak om å innføre en frikjøpsordning for manglende uteareal i utbyggingsprosjekt innenfor sone 1 i sentrumsplanen med etablering av et bundet investeringsfond med regler og fastsetting av frikjøpsbeløp. Forslag til innstilling 1. Bystyret oppretter et bundet investeringsfond for frikjøp av manglende leke- og utearealer til etablering, opprusting og utvikling av lekeplasser, parker og byrom. 2. Regler for Bodø kommunes fond for uteareal, datert , vedtas. 3. Satsen for frikjøp settes til kr pr kvadratmeter manglende uteareal. Satsen reguleres årlig pr. 1. januar ut fra endring i SSB indeks for Byggekostnadsindeks for boliger, første gang pr Bruk av fondet skjer ved bevilgning i årsbudsjettet. 5. Formannskapet gis myndighet til å iverksette mindre tiltak i offentlige parker og byrom innenfor vedtatt bevilgning. Saksbehandler: Henrik K. Brækkan Tor Åseng Svein Blix rådmann Henrik K Brækkan kommunaldirektør Trykte vedlegg: -Vedtekt til pbls 69 nr 3 og kommunalteknisk norm -Regler for Bodø kommunes fond for uteoppholdsareal -kart KDP Sentrum Side969

11 ij -t,^ Q 2--3c,7/Q5 A^-L. ^q.z VEDLEGG dat REGLER FOR BODØ KOMMUNES FOND FOR LEKE- OG UTEAREAL 1. Bodø kommunes fond for uteareal er et bundet investeringsfond for frikjøp av manglende lekeog utearealer i byggeprosjekt overfor utbyggere (tiltakshavere). Fondet er et byggefond til etablering, opprusting og utvikling av kommunens offentlige parker, lekeplasser og øvrige byrom. 2. Utbyggere (tiltakshavere) som ikke oppfyller kravene til leke- og uteareal på egen eller felles areal, kan gjennom bestemmelse i reguleringsplan gis anledning til å benytte den alternative ordning som fremkommer av etterfølgende regler (frikjøpsordningen). Vedtekt til plan- og bygningslovens prg 69 legges til grunn ved beregning av nødvendig areal til leke- og uteopphold for bebyggelsen. 3. Utbyggere kan innbetale til kommunen et beløp for hver manglende kvadratmeter uteareal etter gjeldende satser vedtatt av bystyret. Innbetalt frikjøpsbeløp kan etter søknad refunderes utbyggere forholdsmessig dersom forpliktelsen til å skaffe nødvendig uteareal helt eller delvis blir oppfylt innen 3 år etter gitt rammetillatelse. 4. Innbetaling til fondet skal være foretatt før igangsettingstillatelse gis. I særlige tilfelle kan planutvalget godkjenne at innbetaling skjer på et senere tidspunkt mot at det stilles betryggende sikkerhet. 5. De innbetalte midler plasseres på et kommunalt fond som gis betegnelsen "Bodø kommunes fond for leke- og uteareal". 6. Fondets midler med renter kan benyttes til grunnerverv, etablering, opprusting og utvikling av offentlige parker og byrom for lek, opphold og andre aktiviteter. Lokaliseringen og tidspunkt for utførelsen av slike anlegg avgjøres av kommunen. 7. Ordningen gjelder for områder omfattet av sone 1 i kommunedelplan for Bodø sentrum. Side970

12 Vedlegg Til 69 nr. 3. I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anlegget må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friområder. Planer og byggetillatelser skal angi tidsfrister for opparbeidelse og ferdigstillelse av fellesarealene. Bygningsrådet kan kreve at anleggene tegnes inn på eget kartbilag til saken. Arealene og anleggene skal opparbeides og ferdigstilles innenfor de frister som er satt. De skal holdes forsvarlig vedlike av eier eller fester. 1. Krav til leke- og oppholdsareal Til hver leilighet skal det sikres minst 35 m2 leke- og oppholdsareal fordelt på lekeplass ved inngang, nærleke- plass og grendelekeplass. Areal brattere enn 1:5 og areal som ikke er tilgjengelig store deler av dagen skal som regel ikke regnes med. Det samme gjelder for areal som er belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek. I området hvor bebyggelsen ikke føres opp samlet, men hvor utbyggingen skal skje over tid, avgjør bygningsrådet når lekeplassene skal ferdigstilles. Lekeplass i inngangssonen Det skal anlegges lekeplass for mindre barn på fellesarealer for bolighus eller grupper av hus som inneholder 3 leiligheter eller flere. Avstanden til inngang skal være mindre enn 50 m. For middels tett eller åpen bebyggelse kan avstanden økes til 100 m, dersom det er direkte øyekontakt mellom bolig og lekeplass. Hver plass bør være på minst 150 m2 og skal betjene maksimum 15 leiligheter. For boliggrupper med 5 leiligheter eller færre, kan størrelsen reduseres til 50 m2. Nærlekeplass Det skal være minst 15 m2 areal pr. leilighet. Lekeplassen skal ligge nærmere inngang enn 150 m og bør være minst 1,5 da. Den skal betjene maksimum 100 leiligheter. Arealet kan deles på mindre enheter, men ikke mindre enn 0,5 da. For mindre boligfelt kan nærlekeplassen og lekeplassen ved inngang slåes sammen til en enhet, minst 1 da. stor og med gangavstand inntil 100 m fra inngang. Grendelekeplass Det skal være minst 10 m2 areal pr. leilighet. Plassen skal ligge nærmere inngang enn 500 m og skal være minst 5 da. Den skal betjene maksimum 500 leiligheter. Arealet kan deles opp i mindre enheter, men ikke mindre enn 2.5 da. I middels tett og åpen bebyggelse kan avstanden til inngang økes til 1000 m. Likeså kan skolegård eller annet offentlig areal godkjennes som grendelekeplass, dersom det kan godtgjøres at plassen eller arealet skal holdes åpen for fri lek. Nærlekeplass og grendelekeplass kan slåes sammen til en enhet, minst 5 da stor, Side971

13 når hele området ikke omfatter mere enn 150 boliger. Plassen skal lokaliseres i forhold til boligbebyggelsen slik at ballspill ikke medfører vesentlig sjenanse for beboerne. Side972

14 Side973

Frikjøp for manglende leke- og utearealer

Frikjøp for manglende leke- og utearealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2010 659/2010 2010/588 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/7 Formannskapet 27.01.2010 10/5 Bystyret 11.02.2010 Frikjøp for manglende leke- og utearealer

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2014 57818/2014 2014/2006 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/54 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/163 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Klage på avslag - deling, Smed Qvales vei 16-20

Klage på avslag - deling, Smed Qvales vei 16-20 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.09.2010 54434/2010 2010/6661 138/3194 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/86 Planutvalget 26.10.2010 Klage på avslag - deling, Smed Qvales vei

Detaljer

Prinsipper og kriterier for salg av tilleggsarealer.

Prinsipper og kriterier for salg av tilleggsarealer. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02. 2014 11276/2014 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/46 Formannskapet 05.03.2014 14/2 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014

Detaljer

Klage på avslått dispensasjon - 2-mannsbolig, Myrvollveien 14

Klage på avslått dispensasjon - 2-mannsbolig, Myrvollveien 14 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2011 126/2011 2010/2539 31/270 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/4 Planutvalget 01.02.2011 Klage på avslått dispensasjon - 2-mannsbolig, Myrvollveien

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64829/2013 2010/870 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/65 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/149 Bystyret 31.10.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning.

Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2011 30485/2011 2010/5357 138/785 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/49 Planutvalget 21.06.2011 Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning.

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør, Haugen, gbnr 41/81 og 41/1541

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør, Haugen, gbnr 41/81 og 41/1541 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2014 50481/2014 2010/17048 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/39 Komite for plan, næring og miljø 04.09.2014 14/132 Bystyret 11.09.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2014 67069/2014 2012/4237 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/212 Formannskapet 19.11.2014 Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12726/2010 2010/3447 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/44 Formannskapet 24.03.2010 M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Sammendrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2010 15980/2010 2010/194 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/27 Planutvalget 13.04.2010 Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2013 25044/2013 2013/1659 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/82 Formannskapet 16.05.2013 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom

Detaljer

Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Burøya

Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Burøya Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48792/2010 2010/337 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/124 Formannskapet 29.09.2010 Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56176/2012 2012/1926 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/81 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/208 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Rådhuset, bystyresalen Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3173 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERT LEKEPLASS I SAGVEIENIGANGSETTING AV PROSESS FOR ERVERV ELLER BRUKSAVTALE Saksbehandler: Tone D Wabakken Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/55 Bystyret 25.04.2013 Revisjon

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 14.10.2014 Vår ref: 12/2369-29 - 14/23573 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer Til: Fra: Sola kommune arealbruk Norconsult Stavanger Dato/Rev: 20.10.2014 Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer I forbindelse med høring av plan Kjerrberget sørvest

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger Mørkvedlia - Studentsamskipnaden i Bodø

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger Mørkvedlia - Studentsamskipnaden i Bodø Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.02.2012 7270/2012 2012/913 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/19 Formannskapet 22.02.2012 Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av tilleggsareal til Holtan 11 - A&A eiendom AS

Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av tilleggsareal til Holtan 11 - A&A eiendom AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.06.2012 34902/2012 2010/15440 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/114 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer