Brukerveiledning til EPD format for byggevarer Viktig rekkefølge i utfylling av formatet: LCA: Resultater LCA: Resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning til EPD format for byggevarer Viktig rekkefølge i utfylling av formatet: LCA: Resultater LCA: Resultater"

Transkript

1 Brukerveiledning til EPD format for byggevarer Det nye formatet gjelder for byggevarer og tar utgangspunkt i NSEN 15804:2012, «Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer». Viktig rekkefølge i utfylling av formatet: 1. Språk velges 2. Under LCA: Resultater, krysses det av under modulene med X, MID eller MIR. Her må en gjøre en bedømmelse om en trenger mer plass for å få med alle modulene. Er det behov for et sett til med tabeller under LCA: Resultater trykkes Ctrle. Disse fjernes ved å trykke Ctrlr. 4. Fyll deretter fortløpende ut formatet med hva som er relevant fra produktets LCI/LCA rapport Det forutsettes at den som bruker formatet kjenner til hvordan en slår sammen flere celler til en celle der det er nødvendig. Etter mottatt verifikasjonsrapport og EPD setter EPDNorge inn EPD nummer, EPDNorges logo, Godkjent dato: og Gyldig til: og gir EPD et filnavn (arkivnavn). EPD vil ha et filnavn som ser slik ut: NEPD00xxxN Navn på produkt Produsent. N byttes ut med E hvis EPDen er på engelsk. Regnearket er et åpent dokument hvor en kan overskrive den foreslåtte teksten. Beskrivende tekst skal bruke Font Ariel 12. Dette gjelder spesielt tabellene i LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon. Innledning om utforming av format Til høyre på førstesiden velger en Språk Norsk eller Engelsk. Formatet følger beskrivelser og krav gitt i EN samt EN «Kommunikasjons format bedrift til bedrift». Formatet har 8 hovedområde. Førsteside, Generell informasjon, Produkt, LCA: Beregnings regler, LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon, LCA: Resultater, Spesifikke norske krav og Bibliografi. Små tall som uttrykkes eksponensielt skal skrives med maks 2 siffer etter komma dvs. tallet 0, skrives som 4,56E05. Det er også tillatt å skrive tallet som 4,56*10 5. For heving og senking av skrift Se fotnote 1 Der hvor en skriver tallet med E skal det i forbindelse med de tabeller det brukes i vise: Lese eksempel: 9,0E03 = 9,0*10 3 = 0,009 For små tall kan tallene også uttrykkes som <0,01. Den som bruker formatet bestemmer selv om det for "små tall" er nødvendig med 2 siffer. På alle områder kan en skjule linjer (hvis informasjonen ikke er relevant) eller legge til linjer for å få med ytterligere informasjon. Førsteside Bilde på siden fjernes og det skal det kun settes inn bilde av produktet eller en grafisk visning som beskriver produktet og dets bruksområde samt firmalogo. Bare et bilde eller en tilsvarende grafikk som viser produktet eller bruken av produktet skal settes inn. NB! Bildene må være høyoppløselig (klare og skarpe) med dimensjoner bredde 800 og høyde 750 pixler (22 x 21 cm) Generell informasjon Under Generell informasjon skal all informasjon om Produsent (kontaktperson, adresse, firma telefon, firma e post), Produktnavn, Produksjonssted og Organisasjonsnummer legges inn. Feltene som skal legges inn er markert med klammer og rød/sort tekst. På denne siden kan en velge mellom Deklarert enhet, Deklarert enhet med opsjon eller Funksjonell enhet. Her skal alltid Deklarert enhet fylles ut (obligatorisk) og det som for øvrig er aktuelt av Deklarert enhet med opsjon eller Funksjonell enhet. Deklarert enhet med opsjon brukes hvis en har LCA data for deler av livsløpet. Se også LCA: Resultater for modulbeskrivelser. På denne siden skal også Godkjent dato: og Gyldig til: fylles ut. Godkjent dato ligger i utgangspunktet som <xx.xx.xxxx> og vil under Farlige stoffer under Spesifikke norske krav vises som dato (dummy). Når virkelig verdi på dato legges inn, vil denne datoen vises i Spesifikke norske krav Farlige stoffer. En må derfor sjekke hvilke stoffer som er på Kandidatlista og den norske prioritetslisten frem til den dato som miljødeklarasjonen gjelder fra.

2 Tabellen for Nøkkelparametere kan ha totalt 5 parametere hvorav to kan velges <Free to choose>. Disse kan for eksempel være Inneklimapåvirkning, Resirkulerte materialer, Materialer til resirkulering eller lignende. Nøkkelparametrene vil alltid vises som Deklarert enhet. Energibruk i tabellen Nøkkelparametere er summen av: energi som energibærer, fornybar, ikke fornybar og sekundære brennstoff fra tabell Ressursbruk under LCA: Resultater. Materialenergi skal ikke tas med. Se figur 2 som viser hvilke tall som inngår i energibruk. I tabellen for Farlige stoffer fra REACH Kandidatliste skal det skrives inn stjerner, en *, to **, tre *** eller fire **** i kolonnen enhet. En * betyr Produktet inneholder ingen stoffer fra Kandidatlisten eller den norske prioritetslisten To ** betyr Produktet inneholder stoffer som er under 0,1 vekt% på Kandidatlisten (ikke rapporteringspliktig) Tre*** betyr Produktet inneholder stoffer fra Kandidatlisten og henviser til tabell under Spesifikke norske krav Fire **** betyr at Produktet ikke inneholder noen stoffer fra Kandidatlisten eller den norske prioritetslisten, men at produktet karakteriseres som farlig avfall etter Avfallsforskriften og det henvises til tabell under Spesifikke norske krav Figur 1 Nøkkelindikatorer vist ved *** stjerner. Nøkkelindikatorer Global oppvarming Energibruk Farlige stoffer <To be chosen> <To be chosen> Enhet kg CO 2 ekv MJ * % % Vugge til port A1 A3 Transport ***** Modul <X> * ***** Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten Transport fra produksjonssted til sentrallager i Norge En standard tekst om farlige stoffer kommer automatisk frem under tabellen når antall * er skrevet inn. Hvis de to nederste linjene i tabellen ikke benyttes skal linjene skjules. Legg inn tykk rød strek på nederste linje. Hvis Modul <X> ikke benyttes skal den slettes og erstattes av Transport. OBS! På side 2 skal også produsentens logo legges inn i toppteksten på høyre side. Høyde på logo skal være maks 1,00 cm. Denne logoen vil vises på alle sider unntatt 1. siden. For innsetting av logo Se fotnote 2. Produkt Her skal det gis en Produktbeskrivelse og en Produkt spesifikasjon. Produkt spesifikasjon legges inn i en tabell slik som vist på siden. Under Produkt skal en vise Tekniske data for produktet samt dimensjoner og vekt hvis det er relevant. Videre beskrives her Markedsområde og Produktets levetid. Produktets levetid skal alltid være med, men kan også være ikke relevant (sement). Under Produkt beskrivelse anbefales det at produktbeskrivelsen gjøres slik at den fremhever produktets egenskaper og bruk. Området kan utvides ved å legge inn flere linjer. LCA: Beregnings regler Under LCA: Beregnings regler vill Deklarert enhet, Deklarert enhet med opsjon eller Funksjonell enhet vises automatisk avhengig av hva som er valgt på side 2 og skrevet inn under Generell informasjon. Prioriteringen av tekst er: Funksjonell enhet (1. prioritet), Deklarert enhet med opsjon (2. prioritet) og Deklarert enhet. (3. prioritet) Deklarert enhet vil kreve en tilleggsinformasjon i form av transportavstand fra produksjonssted til et sentrallager i Norge. For byggevarer produsert i Norge skal denne settes til 50 km. For produsenter utenfor Norge skal transportavstanden oppgis til sentrallager i Oslo. For bedrifter som har sitt sentrallager på produksjonsstedet skal dette gå tydelig frem av EPDen. For øvrig skal det under denne delen gis en beskrivelse av Systemgrenser, Datakvalitet, Cutoff kriterier og Allokering. Under Systemgrenser oppfordres det til å sette inn et flytskjema/oversikt som viser hva som er med i LCI beregningene.

3 Som eksempel: Figur 1 Kilde: NEPD 00164E Aalborg Portland Datakvalitet. Her skal kvaliteten på data beskrives og hvilke data som er spesifikke og generiske. Cutoff kriterier. Følger en kravene i PCR? Allokering. Beskriv hvordan allokering er gjort. Området kan utvides ved å legge inn flere linjer. LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon Her skal informasjon som beskriver scenariene for de enkelte moduler legges inn. Scenariene skal være beskrevet i produktets LCI/LCA rapport. Dette området vil endre seg avhengig av hvilke moduler som tas med og hvilken type deklarasjon som velges. De fleste tabeller her har betinget formatering som styres av valgene som gjøres i LCA: Resultater. Valget av moduler som ikke tas med og som «forsvinner» gjøres i hovedområdet LCA: Resultater, hvor en krysser av modulene med X (inkludert), MID (modul ikke deklarert) eller MIR (modul ikke relevant). Moduler som ikke deklareres (MID) eller som ikke er relevante (MIR)og som markeres i hovedområdet LCA: Resultater blir blanket ut i LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon. For å fjerne tabeller/moduler som ikke er i bruk (som er blanket ut) kan en bruke Skjule linjer for å fjerne de tabeller/moduler som går over hele siden. En kort forklaring kan legges inn foran hver av modulene. Tabellene er formatert slik at en kan klippe ut en modul og lime den inn i en som er blanket ut. Den første tabellen/modulen på denne siden beskriver transport til byggeplass (A4). Som tilleggsinformasjon skal transport fra produsent til sentrallager være med. For produkter som tilvirkes utenfor Norge skal transporten til Norge (Oslo) være med. Hvis en utenlands produsent deklarerer sitt produkt med Deklarert enhet, «Vugge til Port», og ønsker sin EPD offentliggjort på EPDNorges hjemmeside, skal transport til sentrallager i Norge tas med i deklarasjonen. Annen teknisk informasjon legges inn i slutten av området. LCA: Resultater En kort orienterende tekst i starten av området kan gis. Det krysses av under modulnummereringen A1 D hvilke moduler som skal tas med. Moduler som ikke tas med fordi de ikke er relevante eller ikke deklareres bør få en forklarende tekst under hovedområde LCA: Beregningsregler.

4 Når en modul blir markert med X (inkludert) vil fargen på modulen bli blå. Med markering MID (modul ikke deklarert) eller MIR (modul ikke relevant) skjer det ingenting, men tabeller som beskriver modulene under hovedområde LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon «blir borte». Tabellene Miljøpåvirkning, Ressursbruk og Livsløpets slutt Avfall og utgangsfaktorer fylles ut på vanlig måte (med tall fra LCI/LCA undersøkelsen/rapporten). I EN er det kun tillatt å summere modulene A1, A2 og A3, alle de øvrige moduler må deklareres enkeltvis. Om det er hensiktsmessig kan også modulene A1, A2 og A3 vises separat. Fortolkning av ordbruk under Ressursbruk, se også figur 2. Fornybar primærenergi brukt som energibærer (brennstoff) er alle (førstegangsbrukte) biologiske materialer som brukes som energikilde. Her vil også vannkraft og vindkraft høre til. Fornybar primærenergi brukt som materiale er (førstegangsbrukte) biologiske materialer som brukes som materiale. (trelast, hamp osv.) Ikkefornybar primærenergi brukt som energibærer (brennstoff) er materialer som olje, gass, kull, uran. Ikkefornybar primærenergi brukt som materialer er primærressurser (med energiinnhold) som olje, gass og kull som senere ender opp som produkter i form av f.eks. plastmaterialer eller dyrefor. Sekundære materialer er materialer gjenvunnet fra tidligere bruk eller fra avfall (skrapmetall, knust betong, glasskår, plast) som brukes som materiale. Kan både være fornybare og ikkefornybare, med eller uten energiinnhold. Fornybar sekundær brennstoff er fornybare materialer med energiinnhold som er brukt tidligere eller som er definert som avfall, og som brukes som energikilde (biomasse, tre avfall) Ikkefornybar sekundær brennstoff er brennstoff er ikkefornybare materialer med energiinnhold som er brukt tidligere eller som er definert som avfall, og som brukes som energikilde (løsemiddel, dekk). Figur 2 Norske tilleggskrav Dette område skal dekke beskrivelsen av klimautslipp fra Elforbruk, Farlige stoffer, Transport til sentrallager, Inneklimapåvirkning og hvis det foreligger, Klimadeklarasjon. Informasjonen om hva som skal være med vil være beskrevet i PCR. Hvis det ikke er relevant med Inneklimapåvirkning og Klimadeklarasjon tas disse ikke med. Tabellen i Farlige stoffer skal inneholde opplysniner som: navn på stoff, CASnummer, mengde (konsentrasjon, vekt %).

5 Bibliografi Referanser som produktstandarder, LCA rapport osv. skal listes opp her. For hovedområdene Produkt, LCA: Beregnings regler og LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon og LCA: Resultater ligger det sideskift. Sideskiftene må kontrolleres og tilpasses når hele EPDen er ferdig. Fotnote 1 Heving og senkning av skrift (m 2 ) 1 Merk tegnet som skal heves eller senkes. 2 Gå til Celler under kategorien Hjem og velg Format og velg deretter Formater celler og velg under fane Skrift Hevet skrift eller Senket skrift. Fotnote 2 Innsetting av logo. Gå til Sideoppsett og under Utskriftsformat trykk på pil nederst i høyre hjørne. Utskriftsformat vil komme opp. Sett inn logo som topptekst øverst på høyre side.

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION I henhold til ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Norcem AS, Brevik Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Royalimpregnert trelast Produkt

Royalimpregnert trelast Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt 1114 Ver. 2:214 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING. NRF Produktdatabase 2.0

NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING. NRF Produktdatabase 2.0 NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING NRF Produktdatabase 2.0 NRF Produktdatabase 2.0 Norske Rørgrossisters forening Support: Norske Rørgrossisters forening Postboks 6317 Etterstad 0604 OSLO Besøksadresse: Karoline

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

http://www.domenenavn.no/logginn - domenenavn byttes ut med ditt domene

http://www.domenenavn.no/logginn - domenenavn byttes ut med ditt domene eredaktør Innlogging Innlogging til eredaktør ligger på: http://www.domenenavn.no/logginn - domenenavn byttes ut med ditt domene Mens nettstedet er under utarbeidelse skjer innlogging på: http://domenenavn.itumkunde.no/logginn

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer