Trondhjem 29. desember Chr. Anker Bache

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjem 29. desember 1942. Chr. Anker Bache"

Transkript

1 Kommentarer til avskrift av gavebrev, testamentet og statutter fra Chr. Anker Bachke. Avskriften er gjort av Håvard Gautneb, mai 2014 basert på skannede kopier av dokumentene, det er ikke gjort noen forsøk på å rette opp ortografiske feil i originalene, og originalt språk er beholdt. Ö er erstattet med dagen Ø. I tilfelle der det har vært umulig å tyde originalen er det skrevet -??-.Dette er ingen juridisk godkjent avskrift og alle feil i forhold til originalen er mine Trondheim mai 2014 Håvard Gautneb Gavebrev Undertegnede konsul Chr. Anker Bachke overdrar herved som gave til "Ringve historiske Museum" min eiendom gårdsnr. 2 bruksnr. 1 av skyld mark 6,14 i Strinda. I forbindelse med den faste eiendom skjenker jeg Museet kjøpesummen for en frasolgt parsell kr dog med fradrag av salgsomkostningene kr og med fradrag av den skatt. måtte bli utlignet på grunnlag av dette salg. Det vil imidlertid bli innsendt andragende om ettergivelse av skatten. Stempelavgift tilskjøtet og øvrige i forbindelse med overdragelsen forbundne omkostninger bæres av Museet. skjøte på den faste eiendom er utsted samtidig med utferdigelsen av nærværende gavebrev. Ringve historiske Museum skal være en selvstendig juridisk person under eget styre. Formålet skal være å bevare eiendommen Ringve Gård som det formentlig gamle Lade jarlesæte og som tordenskjolds barndomshjem som et historisk Minde - og i forbindelse dermed drift og fortsatt utvidelse av den sammesteds påbegynte samling av gjenstande med historisk og musikkhistorisk verdi. Statutter for Museet og nærmere regler for dets drift skal utarbeides i løpet av På statuttene skal søkes departementets approbasjon. Museet skal ha egen revisor or har anmodet stiftsdireksjonen om foreløpig å utpeke en sådan Under overoppsyn av det departement under hvilke kulturmindene sorterer, skal styret forvalte eiendommen og samlingene. Styret kan ansette lønnet hjelp så vel overordnet som underordnet. Det er mitt ønske at der opprettes en forvalterstilling med som bistilling med en etter forholdene arbeidet passende godtgjørelse. For forvalteren skal der innredes en leilighet på gården som fri bolig. Stillingen som forvaltersom forvalter forblir imidlertid ubesatt så lenge min hustru eller jeg er i live i det vi selv bestyrer samlingene. Etter oss skal min brorsønn Knut anker Bache være berettiget til stillingen med de for den forbeholdte emolumenter. Forvalterstilligen må besittes med en dertil skikket person. Fins der sådan innen familien skal han eller hun fortrinnsvis velges. Styret skal bestå av 3 personer. Så lenge min hustru eller jeg er i live skal vi være berettiget til å være medlemmer av styret og formann i samme. Vi skal også så lenge vi ønsker det være berettiget til å oppnevne det eller de manglende styremedlemmer. Eter våre dage skal Stiftsdireksjonen etter forslag av det kgl. norske videnskapers selskap Museet velge styret, et av medlemmene skal alltid velges innen familien, helst et medlem av familien som bærer navnet Bache. Så lenge min hustru eller jeg er i live skal vi være berettiget til å bebo gratis de rom på eiendommen som vi selv måtte ønske. Inntekter av eiendommen ellers ved bort leie av hus eller jord eller lignende tilfaller Museet undtagen inntekten av gartneriet, som min hustru og jeg skal beholde så lenge vi lever. Ringve gartneri bør senere drives for Museets egen paktes. Så vel gartnere som forpakteren skal for seg og sine folk disponere de nødvendige rom som hittil i borgestubygningen(den gamle bygning) intill annet tilfredstillende husrom eventuelt kan skaffes for disse. Den resterende del av Ringve

2 beliggende nordenfor Museets eiendom, som fremdeles tilhører meg, forbeholder jeg meg så lenge dette areal helt eller delvis drives som gårdsbruk å bortforpakte til den samme forpakter som Museet holder. Uthusbygningene og smedjen skal som hittil benyttes for gårdsbruket og gartneriet og blir i tilfelle av brand eller annen ødeleggelse å gjenoppføre for assuransesummen. For våningshusene gjelder det samme Trondhjem 29. desember 1942 Chr. Anker Bache

3 Avskrift T E S T A M E N T Oppretter etter mitt gavebrev til Ringve historiske Museum av 29. desember Dette testamente skal avløse mitt tidligere av 2.desember 1939, som samtidig annulleres. Av min formue som etter verdsettelser per 1. januar 1943 kan anslås til ca. kr eller noe mer skal femtentusenkroner - gis til et legat som skal bære min fars, bergmester Anton Sophus Bachkes navn og vis renter skal andvendes til fordel for bergstudiet ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim. Med hensyn til næmere bestemmelser vedrørende dette legat henvises til hva jeg derom vil bestemme i særskilt gavebrev. Til familiegravstedet på Lade skal avsettes femtusen kroner. Rentene av dette beløp skal gå til fremtidig fornyelse av gravstedets byggsel, til vedlikehold av samme og til å holde det i god stand. Beløpet må anbringes sikkert. Dette fond til familiegravstedet skal bestyres av Kirkeverjen i Strinda, sammen med ett medlem av familien Bachkes nærmeste slektninger. Når Kirkeverjen og familiens representant er enig derom kan disse benytte intill en halvpart av det avsatte beløp hvis dette finnes ønskelig til inngjerding og andre påkostninger av gravstedet uten forandring av gravene. Resten av min formue med fradrag av det beløp som nedenfor stående bestemmelser og eventuelle senere testamentariske forføyeninger gjør nødvendig skal overføres til et fond med navn Ringvefondet som opprettes til minne om min mor Barbara Bachke født anker. Så lenge min hustru Victoria lever skal hun av fondets inntekter ha kr årlig. Mine forskjellige aktiva, som således går til Ringve-fondet må ikke realiseres ufornuftig, og slett ikke så lenge verdien er så usikre som no. Når roligere tider inntrer må kapitalen etter hvert anbringes i sikre papirer. Den nordlige delen av eiendommen, som ikke medfulgte i min gave til Ringve historiske museum, og som jeg no benevner Nordgjerdet skal lengst mulig for bli usolgt og forpaktes passer. Ringefondets renter og andre inntekter skal ellers andels til fordel for Ringe historiske musem og under det samme hørende nedenfor omtalte musikkhistoriske museum. Bl.a. må husene holdes fullt assurert og husene.. med inhehegninge etc. må vedlikeholdes. Når normale tider atter inntrer skal fondet av fondet kun ne ta det nødvendige beløp (dog ikke over!/3 en tredjedel av fondets kapital ) til oppførelse av en betongbygning for et musikk historisk museum på Ringve hvortil jeg allerede har samlet mine musikkinstrumenter. Ringvefondets styre skal bestå av de samme personer som danner styret for Ringve Historiske Museum, hvorom bestemmelser er truffet i mitt gavebrev av 29/ Styret kan dog hvis det finnes ønskelig supplere seg med et foretningskyndig medlem, eller ansette en spesiell foretningsfører eller sekretær for legatet. Ringvefondets styret skal også så snart det blir anledning til det ordne med at den vestlige del av den gamle bygning som i -- ble forandret i stil med den nyere hovedbygning utvendig bringes til

4 bake til sitt tidligere utseende. Når panelet på denne del av bygningen fjernes vil man lett finne hvor de gamle vinduer sto. Mellombygningen beliggende mellom den gamle byggning og den nyere hovedbygning og som også ble forandret i 1899 skal tas. Og ny byggning i betong skal oppfører i stil som passer mellom de to andre byggninger. Denne bygging må stå i stil som passer mellom to andre bygninger. Denne byggning må stå til den gamle hvilket vil skje ved utvendig å forsyne den med panel som i likhet med den gamle byggning. Denne mellombygningn skal tjene som bolig for bestyrer(forvalter). Penger til disse forandringene er avsatt og kreditert konto Ringve Restaurering Reparasjonskonto i firma. Anker Baches bøker. Også dette beløp testamenteres altså Ringve fondet, men med det spesielle formål å tjene til restaurering av Ringves hus etter foranstående retningslinjer. Hva som mangler til disse omkostninger må tas av ringve fondets midler intill ,- firtitusen kroner-. Mitt Blüthenerflygel og mine pianoer skal til høre musikkhistorisk museum på Ringve. Dog skal min hustru ha rett til å beholde 1 av pianoene etter eget ønske til privat bruk. Det er en selvfølge at den nye at den nye byggning for dette museum må være helt tørr før disse gjenstandene som ikke tåler fuktighet anbringes der. Mitt innbo forøvrig samt familie... stander som har tilhørt familien min. Dog skal min hustru ha ret til av innboet å holde av det hun trenger for sin eventuelle byleilighet, og av portrettene de kopier som has. Maleriene i vår by leilighet skal tilhøre min hustru. Min hustru skal utbetales det beløp som hun in rekke år er kreditert for i firmaet Chr. Anker Bachke nemlig kr når hun ønsker dette. Beløpet skal alltid vært betraktet som hende tilhørerende og er også oppført som hennes midler i mine selvangivelser. Firmaet Chr. Anker Bachke skal overdras min brorsøn Knut Anker Bachke. Kaptein Oscar Bonnevie, som i en årekke har vært medarbeider i foretningen skal kunne fortsette dermed på de betingelser hvorom han og Knut Anker Bachke måtte bli enige. For foretningen skal Knut Anker Bachke ingen kjøpesum betale, men til min hustru, Victoria skal han derimot betale 1.500,- så lenge hun lever. Med overdragelsen av firmaet følger uten øket verderlag forettningens inventar med unntakelse av det lille jernskap og møblene i det lille konferanseværelse, deriblant 1 ajane som skal føres til Ringve. Dessuten medfølger foretningen mine skjer i Chr. Anker Bache, Oslo som lyder på kr ,- i det forretningen i Oslo er filial av mitt firma i Trondheim. Også mine aksjer i A/S Søndregate. 21 følger med i firmaovertagelsen uten særskilt vederlag. Navnet Chr. Anker Bachke som mitt personlige navn skal begge foretningene kunne benytte så lenge Knut Anker Backhe lever dog ikke utover 10-ti- år etter min død da de må avløses av nye firmanavn hvis ikke dette ønskes tidligere. Trondheim den 27. juli 1943 Chr. Anker Bachke/sign Vi bekrefter herved som tilkaldte vitner at dette testament i dag er underskrevet av herr Chr. Anker Bache som har erkært at det inneholder hans siste vilje. Han var ved full sans og samling. Undertegnet av oss i overvær av testator og etter hans ønske.

5 Trondheim den 27. juli 1943 Jonas Høygen/ sign Hildur Nilsen/ sign In fidem o.r. saksfører

6 Avskrivt Statutter for Ringve Museum 1 Ringve museum er op rettet i henhold til skjøte og gavebrev fra konsul Christian Anker Bachke av 29. desember 1942, i følge hvilket han med sin hustru Victorias samtykke har skjenket sin eiendom Ringve gård, gårsdno. 2. Bruksno 1 av skyld 6.14 til Nasjonalmonumentet og historisk Museum. Dessuten en kontant sum kr ,-. Videre omfatter Ringve Museum de opprettede ringvefond som i henhold til sosialdepartementets godkjennelse av 10/4-48 er sluttet sammen med Ringve Museum til stiftelsen under navn Ringve Museum. Museet skal intill annet bestemmes hete Ringve Museum. Det blir et fremtidig spørsmål om og i tilfelle når navnet Ringve Historiske museum skal brukes. Dette skal være en selvstendig juridisks person under et eget styret og formålet skal være å bevare eiendommen Ringve gård som det etter donators mening gamle Lade Jarlesæte og Tordenskjolds barndomshjem som et historisk minne - og i den forbindelse dermed drift og fortsatt utvidelse av den sammesteds begynte samling av gjenstander med historisk og musikkhistorisk verdi. 2 3 Under overopsyn av departementet under hvilket kulturminnerne sorterer skal styret forvalte eiendommen og samlingene. Styret kan ansette lønnet hjelp så vel overordnet som underordnet. Det er donators ønske at der opprettes en forvalterstilling som bistilling med en etter forholdene og arbeidet passende godtgjørelse. For forvalteren skal der innredes en leilighet på gården som fri bolig som inngår i den ovenfornevnte godtgjørelse. Stillingen som forvalter forblir imidlertid ubesatt så lenge Chr. Anker Bachke eller hans hustru er i live i det de selv bestyrer samlingene. Etter dem skal giverens brorsønn Knut Anker Bachke være berettiget til stillingen med de fordem forbeholdte emolumenter. Senere skal stillingen besettes av styret med stiftdireksjonens (d.v.s. fylkesmannen og biskopens approbasjon. Forvalter stillingen må besittes med en dertil skikket person. Fins det en sådan innen donators familie skal han eller hun fortrinsvis velges. Styret skal bestå av 4 personer. så lenge Chr. Anker Bachke eller hans frue lever skal de være berettiget til å være medlemmer av styret eller formann i samme. De skal også så lenge de ønsker 4

7 være beretighet til å oppnevne det eller de manglende styremedlemmer. Etter deres dager skal Stiftdireksjonen (d.v.s fylkesmannen og biskopen) etter forslag av styret for det Kg.l. Norske Videnskaps Selskap Museet velge styret, et av medlemmene skal alltid velges innen donators familie helst et medlem som bærer navnet Bachke. Der skal velges 3 suppleanter til styret. Disse velges av styret så lenge Chr. Anker Bache eller hans frue er i live. Senere velges de av stifdireksjonen. En av suppleantene skal være stedfortreder for familiens medlem i styret og skal velges innen donators familie. Valgene av suppleanter skjer for 3 tre år ad gangen. De valgte suppleantene fortsetter som sådanne inntil nytt valg har funnet sted.??? useet skal ha egen revisor som oppnevnes av fylkesmannen. 5 Så lenge Chr. Anker Bachke eller hans hustru er i live skal de være berettiget til å bebo gratis de som på eiendommen som de selv måtte ønsker. Interkter av eiedommen ellers ved bortleie av hus eller jord eller lignende tilfaller museet unntagen inntekten av gartneriet som Chr. Anker Bachke og hans hustru har forbeholdt seg å beholde så lenge de lever. Ringve gartneri bør senere drives for museets egen regning eller bortforpaktes. Gårdsbruket bør som hittil bortforpaktes. Så vel gartneren som forpakteren skal for seg og sine folk disponere de nødvendige rom som hittil i borgerstubygningen (den gamle byggning) inntil annet tilfredstillende husrom eventuelt kan skaffes for disse. For den resterende del av Ringve, beliggende nordenfor museets eiendom, som fremdeles tilhører Chr. anker Bachke har han gjort forbehold om, så lenge dette areal helt eller delvis drives som gårdsbruk å bortforpakte dette til den samme forpakter som museet holder. Uthusbygbningene og smien skal som hittil benyttes for gårdsbruker og gartneriet og blir i tilfelle av brand eller en annen ødeleggelse å gjenopføre for assuransesummen. For våningshusene gjelder det samme. Museet skal bestå av følgende avdelinger: 6 1. Avdeling for gamle gjenstander av museumsinteresse som er funnet på gården eller som erhverves annetstedsfra. 2. Avdeling for gjenstander som har tilhørt sjøhelten Tordenskjold og hand familie Wessel an annet vedrørende samme, som har interesse for museet. 3. Avdeling for gjenstander og annet som har tilhørt donators familie. Foruten disse tre avdelinger skal der opprettes et Musikkhistorisk Museum på Ringve, hvortil donator allerede har samlet en del musikkinstrumenter fra forskjellige tider. Denne samlingen bør etter hvert utvides ved fortsatt innkjøp etter evne av musikkinstrumenter og erhvervelse av alt som har interesse for dette museum.

8 Skulle forholdene medføre at det har sine vanskligheter fortsatt å holde på samlingene for det musikkhistoriske museum der i motsetning til de ovenfornevnte avdelinger ikke som disse er bundet til stedet Ringve på denne gård, kan det bli spørsmål om å flytte det musikkhistoriske museum annetsteds. Hvis dette skulle bli nødvendig, må dette museum få sin plass et annetsted inn Trondheim by,s område og i så fall få sitt eget navn etter overveielse blir å fastsette ellers med samme styre som for Ringve Museum. Samtlige museumsgjenstander skal forsynes med nummer og katalogiseres i en dertil ansaffelses protokoll. Det påhviler styret å påse at alle bygningene er full assurert og at disse så vel som park og innhegning holdes vedlike. 7 8 Salg av tomter av dent donerte areal gr.nr. 2 og br.nr. 1 er ulovelig Denne vikte del av Ringve som donator har gitt til Nationalmonumentet og historisk museum på grunn av den rolle gården har spilt i den gamle tid og senere må alltid og ubeskåret høre denne institusjon til. Husene må ligge fritt som nu uten naboer nær innpå seg såldes som de alltid har gjort helt tilbake til den tid da ringve som de gamle historiske Lades s sentrale del etter donators mening gjorde tjeneste som Ladejarlene og deretter sagakongenes oppholdsted. Stiftelesens kontante midler skal settes på rente etter de regler som til enhvertid gjeller for offentlige stiftelser og legater. Forøverig er stiftelsen undergitt slik kontroll og regnskaps revisjon som til hvertid er fastsatt for de offentlige stiftelser og legater. 9 In fidem Victoria Bache H. Lysholm Chr. Anker Bachke o.r sakfører C.W. Carstens

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett Oppgaver/utdrag fra Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett for nettpublisering DEL II SMÅ OPPGAVER....... 35 Familierett... 36 Samboerrett. 47 Arverett... 49 Hva vil du

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82)

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse Kvinner og odel Forord Formålet med brosjyren er å gi en kortfattet framstilling av hovedreglene og praktiske problemstillinger innenfor odels- og åsetesretten. I tillegg har vi valgt å skrive litt om

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Slik skriver dere avtale

Slik skriver dere avtale Felle! SKEIV ØKONOMI: En av de mange samboerfellene er at den ene parten eier boligen og betaler ned på den, mens den andre tar seg av de daglige utgiftene. Oppspist mat og slitte klær har elendig verdistigning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft Testamentariske gaver Viktige bidrag i kampen mot kreft Innhold 3 Ditt testament en investering i fremtiden 4 Dette går pengene til 6 Forskning og omsorg er våre største innsatsområder 10 Hvem arver deg

Detaljer

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

Seniorboligklubb Ålesund

Seniorboligklubb Ålesund Seniorboligklubb Ålesund Innhold: Dagsorden ved stiftingen 24.april 2014 Skal vi flytte, sammen? Side 2-8 Oversikt over organisasjonsformer, side 9 Vedtektsforslag for Seniorboligklubb Ålesund, side 12-14

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

Del II Rettsstillingen under samlivet 5

Del II Rettsstillingen under samlivet 5 INNHOLD SIDE Del I Innledning 3 Del II Rettsstillingen under samlivet 5 1. Eierforhold/Rådighet 5 1.1 Eierforholdets betydning 5 1.2 Rådigheten over eiendelen under samlivet 6 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Side 1 av 15 Vedtekter for Nedre Stovner borettslag org nr 948516810, vedtatt på ordinær generalforsamling den 10.05.06 med senere endringer, sist med ekstraordinær generalforsamling den 24.08.2015. 1.

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN.

FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN. -----DOM--

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer