V E D T E K T E R for Hemsedal Fiskeforening.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V E D T E K T E R for Hemsedal Fiskeforening."

Transkript

1 V E D T E K T E R for Hemsedal Fiskeforening. Vedtatt av årsmøtet den 22.mars Fiskelag Hemsedal Fiskeforening er en sammenslutning av grunneiere som framgår av 3. Medlemmene har begrenset ansvar. 2. Formål og arbeidsfelt. Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i område for i fellesskap å forvalte fiskeressursene som en integrert del av ressursgrunnlaget i landbruksnæringen på en måte som skaper økte arbeids- og inntektsmuligheter og sikrer naturverdiene. Laget skal i sitt arbeid sørge for: - Forvalte lagets midler. - En langsiktig forsvarlig ressursforvaltning. - Å tilgodese medlemmenes interesse i innmark og utmark. - Å tilgodese den øvrige befolknings rekreasjonsmessige interesser. - Treffe tiltak til opphjelp og bevaring av fiskebestanden. - Sørge for at beskatningen av fiske ikke blir større enn bestanden tilsier. - Sørge for effektivt oppsyn. - Tilkomst, oppmerking, parkering for å redusere ferdsel over dyrka mark. 3. Avgrensning. Hemsedal Fiskeforening sitt område er begrenset slik: grunneiere av Hemsila, Grøndøla, Buliåne og Mørkedøla innenfor Hemsedal kommune. Buliåne blir regnet til krysset til Bubøttåne. Grøndøla blir regnet til gangbru over elva like ovenfor stølene på Kljåen.. Mørkedøla blir regnet fra Tuv og til utos Storeskarvatn. 4. Arbeidsår og forpliktelser. Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget forpliktes av styrets leder sammen med sekretæren eller forretningsføreren og årsmøtet.. 5. Innmelding. Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldelseserklæring. Det skal gå fram av innmeldingserklæringen hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmet. Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom, og kan ikke skilles fra denne. Medlemskap kan tegnes av alle grunneiere med strandlinje til en av elvene. I et sameige med strandrett er alle medlemmer i sameige fullverdige medlemmer i Hemsedal Fiskeforening. Innmelding i foreningen skjer skriftlig. Innmeldingen er bindende for 10 år, deretter kan utmelding skje skriftlig med minst 1 ett års varsel til styret. 1

2 6. Disponering av fiske. Ingen kan drive fiske på de områder som står tilsluttet fiskeforeningen uten å ha løst fiskekort eller inngått avtale med foreningen. Kortet gjelder for den tid som er angitt. Fiskekort kan ikke overdras. Tillatelsen må alltid medbringes under fiske og forevises på forlangende av fiskeoppsyn. Alle grunneigarar kan få eit frikort som gjeld i avtaleperioden. Grunneigar må levere namneliste over dei kortet skal gjelde for. Kortet kan uansett ikkje gjelde for andre enn grunneigar med ektefelle/sambuar, deira barn og dei som har sitt arbeide på garden. Kortet gjeld for dei vatn og vassdrag som Hemsedal Fiskeforening disponere. Ordinært årsmøte holdes senest 31. mars hvert år. 7. Årsmøte. Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til alle medlemmer senest to uker før årsmøtet og skal inneholde: Sakliste Styrets årsmelding Revidert regnskap Innstilling fra valgnemda Eventuelle forslag til endring av vedtektene. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Medlem kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet styre innen 31. desember året før. Gyldig vedtak på årsmøtet krever tilslutning fra mer enn ½ av de frammøtte medlemmer. Valg av styremedlemmer og leder skal være skriftlig. Vedtak om endring av vedtektene krever tilslutning fra mer enn 2/3 av de frammøtte medlemmer. Avgitte blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer. Årsmøtet skal: a) Velge møteleder b) Velge to personer som sammen med møtelederen skal underskrive protokollen. c) Behandle styrets årsmelding, reviderte regnskap samt budsjettforslag og arbeidsplan for neste år. d) Treffe avgjørelser om hvor stort beløp av det regnskapsmessige resultat av fiske som skal utbetales til medlemmene etter andeler, med fondsavsetninger til å dekke skade/ulemper. e) Behandle innkomne saker. f) Behandle styrets forslag til regler for utnytting av området. g) Fastsette priser for fiskekort. h) Velge leder for et år av gangen. i) Velge 2 styremedlemmer til styret og 3 varamedlemmer for to år av gangen. j) Valg av medlem til valgkomite og leder av denne. k) Velge en revisor. l) Vedta honorar til leder og styret etter forslag fra valgkomiteen. m) Behandle andre saker som tas opp. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen. 2

3 8. Ekstraordinært årsmøte. Styret skal inkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst fire ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkalllingen. Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet er det samme som for det ordinære årsmøte. 9. Styret. Laget ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. I styret skal det være minst 3 grunneiere, 2 av medlemmene i styre kan være ikke grunneiere. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er tilstede. Det kreves da enstemmighet. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær blant sine medlemmer. Styret skal blant annet: 1. Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år. 2. Ordne med utnyttelsen av områdets fiskeressurser på den måten årsmøtet bestemmer. Styret skal prioritere forvarlig utnyttelse som skaper økte arbeids- og inntektsmuligheter. 3. Fremme forslag om eventuelle endringer av lagets retningslinjer for bedre utnyttelse av fiskeressursene. 4. Anmelde ulovlig fiske på lagets område. 5. Velge et medlem fra styret til dugnadsansvarlig. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer. 10. Valgkomite. Laget skal ha en valgkomite. Denne skal bestå av tre av lagets medlemmer. Disse velges for 3 år, slik at en er på valg ved hvert ordinære årsmøte. Årsmøtet velger leder for valgkomiteen. Valgkomiteen skal forberede og gjennomføre alle personvalg på årsmøtet. Alle personer som foreslås valgt skal være spurt på forhånd. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkallingen til årsmøtet. 11. Tillitsmann. Fiskeforeningens medlemmer plikter å motta valg som tillitsmenn i laget, likevel kan enhver frasi seg slikt valg for like lang tid som han har fungert som tillitsvalgt. 3

4 12. Inntekter og utgifter/fordeling av overskot. I. Det skal opprettast eit fond på kr ,- for medlemmene av Hemsedal fiskeforening. Det skal administrerast av styret og fyllast opp ved kvart årsskifte. A) Fondet skal primært nyttast til å førebygge skader/ulemper på innmark og områder som grenser til innmark, ved å forsøka å lede mest mogeleg av ferdselen utanom eller langs kantane av innmarka. Gjennom tiltak nemnd under vil ein forsøke å førebygge skader/ulemper: 1. Rydding av stigar. 2. Skilting. 3. Grinder / gjerdeklyv. 4. Gangbruer. B) Erstatning for ekstraordinære skader / ulemper på innmark. Grunneigar melder frå til styret om skader innan 15. september. Styret vurderer om skadane i framtida kan førebyggjast ved ulike tiltak og iverkset dei med finansiering frå fondet. Om det er mogeleg å gjere noko for å førebygge er siste utveg å betale erstatning for skade / ulempe. Erstatning under punkt B skal avgrensast til kr ,- pr. tilfelle og år. Ved ekstraordinære skader kan imidlertid beløpet hevast. II. På kvart årsmøte skal det gjerast vedtak om kor mykje av overskotet som skal avsetjast til utbyttefond. Det skal delast ut utbytte til medlemene i Fiskeforeninga når fondet med renter overstig kr eller seinast kvart 10. år. Eigedom som ikkje er medlem, men som skriftleg aksepterer at Hemsedal fiskeforening forvaltar elveretten/strandlina skal ha utbytte. Utbetalinga skal fordelast med eit beløp pr. meter strandlinje, målt på kart utan omsyn til høgdeskilnad, langs dei ulike elvane, sjå punkt 1 5 nedanfor. Grunnrett på ei side av elva = 1 del strandrett. Der elva deler seg i to (2 løp) blir det ein halv elverett på kvart løp = ½ del strandlinje. Same formel blir brukt om elva deler seg i fleire delar ( 1 / 3 del, ¼ del osv.) 1. Hemsila sine grunneigarar skal ha utbetalt 70 % av utbetalinga frå fondet. Med Hemsil meiner ein strekninga frå og med Eikredammen til Nilstad ved Tuv der Mørkedøla og Grøndøla møtes. 2. Grøndøla sine grunneigarar skal ha utbetalt 16 % av utbetalinga frå fondet. Med Grøndøla meiner ein strekninga frå Nilstad til Feten (samløpet mellom Grøndøla og Buliåne). 3. Buliåne sine grunneigarar skal ha utbetalt 2 % av utbetalinga frå fondet. Med Buliåne meiner ein strekninga frå Feten til krysset mot Bubøttåne. 4. Til grunneigarane frå Feten til gangbrua like ovanfor stølane på Kljåen skal det utbetalast 4 % av utbetalinga frå fondet. 5. Mørkedøla sine grunneigarar skal ha utbetalt 8 % av utbetalinga frå fondet. Med Mørkedøla meiner ein strekninga frå Nilstad på Tuv til utos Storeskarvatn. 4

5 III: Styret i fiskeforeninga hadde befaring i Hemsil om verdsetting av elvedelar i Hemsil. Dette er lagt til grunn for verdsettinga: vassføring, gyting og bruk av sportsfiske. Strandrett Pkt.1 Myrtjern ved Gjærde/Flatenslåtta 0 verdi Ingen sportsfiske / ingen gyting. Pkt.2 Kanal frå Båstøslåtta mot Hjelmen, Hovudløp 3/4 verdi Biløp/austside 1/4 verdi Mogleg sportsfiske / lite vatn / mogleg gyting. Pkt.3 Kanal Langeseth mellom Hjelmen og Mythe 1/2 verdi Østre løp har betydeleg mindre vassføring enn vestre løp. begge løp har godt fiske og svært gode gyteforhold. Derfor verdsettes begge desse løpa likt. Pkt.4 Styrmannsøynes nordre løp, Tørt elveleie. 0 verdi Styrmannsøynes midtre løp / hovudløp 2/3 verdi Styrmannsøynes vestre løp 1/3 verdi Mogleg gyting / lite sportsfiske / lite vatn Pkt.5 Frå Moen til Ulsåk nedanfor øy 62/9, Hovudløp 2/3 verdi Biløp/vestside 1/3 verdi Biløp dårlig sportsfiske / lite vatn / mogleg gyting. Pkt.6 Kanal mellom Krikken og Jordheim/vestside 0 verdi Ingen gyting / ingen sportsfiske /svært lite vatn. Pkt.7 Frå Maskinlaget til Trøimshallen 1/2 verdi Jamn vassføring og lite sportsfiske i begge løp Pkt.8 Fiskum, kanal frå Jordheim til Svare (vestside) 0 verdi Svært lite vatn / ingen sportsfiske / ingen gyting Pkt.9 Kanal frå Shell til Bekkedalen (østre løp) 0 verdi Svært lite vatn / ingen sportsfiske / ingen gyting. Pkt.10 Frå lysløypa til Bekkedalen (midtre løp) 1/4 verdi Mogleg sportsfiske / mogleg gyting/ lite vatn Hovudløp på vestsida 3/4 verdi Pkt.11 Elveløpa på begge sider av Vesleøyne nedunder Nordre Viljugrein 1/2 verdi Begge løp har jamn vassføring, og lite sportsfiske Pkt.12 Kanal mellom Mørkedøla og Grøndøla v/ Nilstad. 0 verdi Liten vassføring, ingen sportsfiske Pkt.13 Evju v/ Tuv Skule og opp til Ødegård 0 verdi Delvis tørt elveløp, ingen sportsfiske Alle elvedelar/øyer som ikkje er nemnd ovanfor skal verdsettes med lik verdi. Nokre plassar har ei lita øy i elva, blitt vurdert til ingen strandmeterverdi. Dei forskjellige elvedelar har blitt teikna inn på økonomisk kartverk i Hemsedal fiskeforening. 5

6 13. Utmelding. Utmelding skal skje skriftlig med ett års varsel til styrets leder. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fonds eller eiendeler for øvrig og er bundet av eventuelle langsiktige leieavtaler lagd eller inngått etter vedtak på årsmøtet. Utmelding fra lag som er dannet ved flertallsvedtak etter lov om laksefisk og innlandsfisk paragraf 25 kan først skje når tidsperioden som flertallsvedtaket omfatter er over. 14. Oppløsning. Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøte. Minst halvdelen av stemmeandelene må være til stede. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med mer enn halvparten av stemmene blant de møtende. Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle økonomiske forpliktelser dekket. Ved oppløsning tilfaller lagets eigendelar medlemmene i forhold til andeler. 15. Tvister. Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmen innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Det siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Hallingdal. Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jfr. Lov ov rettergangsmaaten for tvistemaal, av 13. august 1925 nr. 6) kap

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13 Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel VEDTEKTER FOR VEILAGET SETERVEIEN, SKANSEVEIEN OG TORSBAKKEN revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN Vegen omfatter Seterveien, Skanseveien og Torsbakken, samt stier, som

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG NORGES SKOGEIERFORBUND DSK/ N08142 / 08-133 NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG Organisert i tråd med Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 (Samvirkelova) 1. Skogsbilveglaget Skogsbilveglaget SA (heretter

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG NORGES SKOGEIERFORBUND DSK/ N12026 / 08-133 NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG Organisert i tråd med Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 (Samvirkelova) 1. Skogsbilveglaget Skogsbilveglaget SA (heretter

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer