Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket."

Transkript

1 Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2 Formål og virkeområde Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, som er tilsluttet LO Stat og Landsorganisasjonen i Norge, er en landsomfattende organisasjon, og har som formål å organisere arbeidstakere, for å fremme deres felles interesser. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund skal organisere arbeidstakere i Posten og i virksomheter der Posten har eierinteresser, samt i andre virksomheter innen kommunikasjon og finans. I samråd med LO kan Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund også organisere arbeidstakere innenfor andre virksomheter enn de som er nevnt ovenfor. 3 Medlemskap 1. Alle medlemmer er tilsluttet forbundet gjennom den kretsen medlemmet tilhører i henhold til forbundets organisasjon. 2. Medlemskap kan opprettholdes under permisjon. 3. Pensjonister beholder sitt medlemskap. 4. Medlemmer i organisasjoner med rasistisk og/eller nazistiske formål og personer som utøver rasisme, og/eller sprer nazistisk propaganda, kan ikke være medlem av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 5. Medlemskap kan nektes etter de samme reglene som gjelder for eksklusjon av 1

2 medlemmer, jfr. vedtektenes I samsvar med LOs retningslinjer kan det tegnes bi-medlemskap i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2. Medlemmer som sier opp/blir oppsagt fra sin stilling, kan opprettholde medlemskapet i forbundet inntil de går over i arbeid utenfor Postkoms organisasjonsområde. 3. Alle valg på landsmøter, i landsstyret, forbundsstyret, og kretsene er bindende for de som blir valgt. 4. Medlemmer som har meldt seg ut eller er ekskludert fra Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, har ikke krav på utbetalinger fra forbundets kasse eller fond. 5. I forbindelse med et tariffoppgjør skal det 1 måned før en eventuell konflikt kan iverksettes, ikke tas inn nye medlemmer i forbundet. Innmeldingsstoppen skal vare til konfliktsituasjonen er avblåst. Forbundsstyret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 6. Bistand til medlemmer med mindre enn 1 måneds medlemstid, vurderes av forbundsstyret. 7. Arbeidstakere under 20 år tilbys kontingentfritt ungdomsmedlemskap, jfr vedtektenes Organisering Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds organisatoriske nivåer er: 1. Landsmøtet 2. Landsstyret 3. Forbundsstyret 4. Kretsene 5 Landsmøtet 1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. 2. Ordinært landsmøte holdes hvert 4. år. 3. Landsmøtet består av landsstyret og valgte representanter fra forbundets kretser. 4. Kretsene skal hver velge minimum 1 representant til landsmøtet. Deretter velges ytterligere 1 representant pr 150 betalende medlemmer. Landsstyret kan ikke utgjøre 1/3 del eller mer av et landsmøte. Dersom en slik situasjon kan oppstå skal landsstyret endre forholdstallet. 5. I landsmøtet blir alle saker avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Endring av vedtektenes del A krever 2/3 flertall. 2

3 6. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av landsstyret og/eller forbundsstyret. Det samme gjelder under behandling av landsstyrets rapport. 7. Kontrollkomiteen innkalles til landsmøtet. Komiteens leder har tale og forslagsrett under behandlingen av forbundets rapport 1. Forbundsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet, og sender melding om dette til Landsstyret, kontrollkomiteen og kretsene senest 6 måneder før ordinært landsmøte skal holdes. 2. Senest 2 måneder før landsmøtet skal alle saksdokumenter med landsstyrets innstilling sendes til de samme instanser som nevnt i punkt 1 ovenfor. 3. Senest 4 måneder før landsmøtet skal forbundsstyrets forslag til landsmøtets dagsorden gjøres kjent for alle medlemmer. 4. Landsmøtets dagsorden skal behandles i særskilte representative møter eller åpne medlemsmøter på lokalt nivå. Valg av representanter til landsmøtet kan ikke foretas før forbundsstyrets forslag til dagsorden er behandlet av de som skal delta i valget. 5. Fullmakter sendes til forbundet innen fastsatt frist. Fullmaktene skal være underskrevet av to av kretsenes styremedlemmer og gjennomgås av landsmøtets fullmaktskomité. Fullmaktskomiteen skal gi sin innstilling om godkjenning til landsmøtet. 6. Kretsenes representasjon regnes ut etter antall medlemmer som har betalt kontingent pr året før landsmøtet avholdes. 7. Forbundssekretærene samt 1. og 2. varamedlem til forbunds- og landsstyret deltar på landsmøtet med talerett. 8. Landsmøtet beslutter hvilke øvrige tillitsvalgte som skal delta på Landsmøtet etter forslag fra Landsstyret, og om de skal ha tale og/eller forslagsrett. 6 Landsmøtets myndighet og oppgaver 1. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i de sakene som er ført opp på den vedtatte dagsorden. Landsstyrets rapport for landsmøteperioden, prinsipprogram og valg skal alltid stå på dagsorden. 2. Landsmøtet skal: a) behandle forbundets politiske, organisasjonsmessige og økonomiske plattform for den kommende landsmøteperioden b) vedta forbundets vedtekter. c) velge: - forbundsleder - 1. og 2. Nestleder - 2 nestledere 3

4 - 6 forbundsstyremedlemmer - 4 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge - 24 landsstyremedlemmer - 12 varamedlemmer til landsstyret i prioritert rekkefølge - kontrollkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer d) tildele hederstegn e) behandle ankesaker og innkomne forslag 1. Forslag/saker som skal behandles på landsmøtet skal være behandlet i vedkommende krets og må være kommet inn til forbundsstyret senest 5 måneder før landsmøtet åpnes. 2. Benkeforslag behandles ikke uten at det har direkte sammenheng med et forslag som er framsatt og behandlet på vanlig måte. 7 Ekstraordinært landsmøte 1. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når flere enn 50 % av medlemmene i forbundet krever det. 2. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret når særlig viktige og uforutsette situasjoner oppstår. 3. Innkalling skal foretas med minimum 15 dagers varsel. Representanter velges etter de samme reglene som gjelder for ordinære landsmøter. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, møter de som var representanter på forrige ordinære landsmøte. 4. Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de(n) saken(e) som var årsak til innkallingen. 8 Landsstyret 1. Landsstyret er forbundets høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet. 2. Landsstyret består av forbundsstyret og ytterligere 24 medlemmer, til sammen 33 medlemmer. 3. Landsstyret skal innkalles så ofte forbundsstyret finner det nødvendig eller når flere enn 50 % av landsstyrets medlemmer krever det. Landsstyrets møter ledes vanligvis av forbundslederen. 4. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør forbundslederens stemme. 5. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsrapport, regnskap og beretning. 4

5 6. Kontrollkomitéen innkalles til landsstyrets møter. Under behandlingen av forbundets årsrapport, regnskap og beretning har komiteens leder tale og forslagsrett, men ikke stemmerett og 2. varamedlem til forbunds- og landsstyret innkalles til alle landsstyremøtene og deltar med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Landsstyret tar selv stilling til om andre kan være til stede under møtene. Landsstyret skal: 9 Landsstyrets myndighet og oppgaver a) påse at forbundet blir drevet i samsvar med vedtekter og prinsipprogram b) bestemme opprykkrekkefølge for de to nestlederne. b c) behandle de sakene som er satt opp på godkjent dagsorden c d) vedta endringer i forbundets organisering innenfor de rammene vedtektenes del A legger d e) vedta endringer i forbundets vedtekter, del B, dersom det er behov for det i landsmøteperioden. e f) vedta årlige arbeidsprogram f g) foreløpig godkjenne forbundets årsrapport g h) godkjenne regnskap, års- og revisjonsberetninger h i) fastsette forbundets budsjett i j) vedta/endre kontingentstørrelsen og nivået på kontingenttak j k) vedta tilleggskontingent i samsvar med 17 k l) vedta retningslinjer for forbundets fonds l m) gjøre vedtak om hvilke forsikringsavtaler forbundet skal inngå m n) fastsette lønns- og arbeidsvilkår for den politisk valgte ledelsen ved forbundskontoret og godtgjørelser til øvrige sentrale tillitsvalgte etter forslag fra kontrollkomitéen n o) behandle søknader fra sentrale tillitsvalgte om permisjon og/eller fritak fra sine verv p) vedta innstilling til saker som skal behandles i landsmøtet, jfr 5, del B, pkt 2. o q) velge valgkomité og redaksjonskomite til landsmøter p r) foreslå overfor Landsmøtet hvilke tillitsvalgte som skal delta på Landsmøtet med tale og/eller forslagsrett, utover de som er nevnt i 5. q s) foreta suppleringsvalg dersom noen av medlemmene går ut av sitt verv i forbunds- eller landsstyret r t) avgjøre hvilken ordning som skal gjelde for utvelgelse av representanter til et ekstraordinært landsmøte, jfr. 7 s u) fastsette nytt forholdstall for valg av representanter fra kretsene dersom landsstyret vil utgjøre 1/3 del eller mer av Landsmøtet 5

6 t v) behandle eventuelle ankesaker 10 Forbundsstyret 1. Forbundsstyret består av forbundsleder, 1. og 2. 2 nestledere og 6 styremedlemmer. 2. Møter i forbundsstyret avholdes så ofte som saksmengden krever. 3. Forbundsstyret er vedtaksført når minst 5 stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. 4. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør forbundslederens stemme. 1. Forbundslederen skal sørge for at det blir satt opp saksliste for møter i forbundsstyret. 2. Forbundsstyrets medlemmer har møteplikt. Forbundslederen behandler søknader om fritak fra ett møte, og sørger eventuelt for at vararepresentant(er) innkalles. Søknader om fritak fra flere møter behandles av forbundsstyret. 3. Et medlem som uteblir fra 3 eller flere møter i forbundsstyret uten gyldig grunn, kan utelukkes fra forbundsstyret og 2. varamedlem innkalles til alle forbundsstyremøtene og deltar med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Forbundsstyret tar selv stilling til om andre kan være til stede under møtene. 5. Forbundsstyrets møter ledes vanligvis av forbundslederen. Forbundsstyret skal: 11 Forbundsstyrets myndighet og oppgaver a) lede forbundets virksomhet og se til at også øvrige organisasjonsledd arbeider i samsvar med vedtekter, prinsipprogram og øvrige landsmøte-, landsstyre- og forbundsstyrevedtak b) forvalte forbundets midler, inkludert å yte bevilgninger som ikke er fastsatt av landsstyret eller landsmøtet c) fungere som styre for forbundets fond og fastsette størrelsen på eventuelle stønader som skal utbetales til forbundets medlemmer d) se til at saker som skal behandles av høyere instans blir fremmet gjennom kretsen og/eller forbundsstyret e) sørge for at kretsenes regnskap blir framlagt for forbundsstyret f) utarbeide årsberetning g) undertegne årsregnskap og årsberetning før endelig godkjennelse av landsstyret h) innkalle landsstyret og landsmøtet og forberede de sakene som skal behandles 6

7 i) velge fullmaktskomité til landsmøter j) fastsette frist for innsending av landsmøtefullmakter k) innstille og oppnevne representanter til komiteer, utvalg, styrer og råd l) velge/oppnevne øvrige tillitsvalgte ved behov m) tilsette/velge forbundssekretærer, sekretærer og øvrige kontormedarbeidere, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for dem m) velge forbundssekretærer n) tilsette sekretærer og øvrige kontormedarbeidere o) fastsette lønns- og arbeidsvilkår for de valgte forbundssekretærene, ansatte sekretærer og øvrige kontormedarbeidere. n) p) holde arbeidsgiverne informert om hvem som er valgt til sentrale tillitsverv i forbundet. o) q) avgjøre tvister om fortolkning av vedtektene og organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke er direkte løst i vedtektene p) r) gjøre vedtak om eksklusjon av medlemmer q) s) gjøre vedtak om å utelukke tillitsvalgte fra sine verv r) t) godkjenne kretsenes vedtekter s) u) kreve opprettelse av overenskomster i de forskjellige selskapene t) v) godkjenne organisering og valgordning for avtaletillitsvalgte innenfor forbundets organisasjonsområde 12 Kretsene 1. Landsstyret bestemmer hvilke kretser forbundet skal ha og hvilke medlemmer som skal være tilsluttet de forskjellige kretsene. 2. Dersom en krets oppløses, overtar forbundet kretsens aktiva og passiva. 3. Kretsene skal ha årsmøter/representantskap som: a) vedtar årlige handlingsplaner b) behandler årsrapport for kretsens virksomhet og drift og fremlegger denne for forbundsstyret c) behandler kretsens regnskap d) vedtar årlig budsjett e) vedtar intern organisering f) foretar valg til kretsens styre og andre organisasjonsmessige tillitsverv g) behandler lokale vedtekter for kretsen og fremlegger disse for forbundsstyret for godkjenning 4) dersom kretsene velger årsmøteperioder på mer enn ett år, må det i vedtektene slås fast hvem som i mellomåret skal behandle punktene a-d i pkt 3. 7

8 4. 5) Kretsene er bundet av forbundets vedtekter og prinsipprogram og skal ledes i tråd med disse. 1. Det lokale nivået i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund er organisert i 9 kretser. Dette er: Agder og Rogaland krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Hedmark og Oppland krets Lederkretsen LO Finans Postkom Midt-Norge krets Nord-Norge krets Oslo, Akershus og Østfold krets Vestlandet krets 2. Kretsene ledes av et bredt sammensatt styre, 3. Kretsene representerer medlemmene overfor arbeidsgiver og i forhold til andre organisasjoner på eget nivå. De skal være bindeleddet mellom medlemmene og forbundsstyret. 4. Kretsene skal bidra til at organisering og valgordning for tillitsvalgte innenfor kretsens organisasjonsområde, sikres. 5. Kretsene er ansvarlig for fellesfunksjoner og fellestilbud til alle forbundets medlemmer innenfor sitt område. Det kan etter avtale opprettes samarbeidsutvalg mellom kretsene for å ivareta dette. 6. Kretsene har ansvar for valg og godkjenning av valg av lokale tillitsvalgte dvs plasstillitsvalgte. 13 Utelukking fra tillitsverv 1. Forbundsstyret kan fatte midlertidig vedtak om å utelukke en tillitsvalgt fra sitt verv dersom vedkommende ikke følger forbundets vedtekter eller vedtak, eller på annen måte foretar seg noe som skader medlemmenes eller forbundets anseelse. 2. Før forbundsstyrets behandling har vedkommende rett til å forklare seg muntlig og/eller skriftlig. 3. Forbundsstyrets beslutning kan ankes til landsstyret som fatter endelig vedtak i saken. En eventuell anke har ikke oppsettende virkning. 8

9 14 Eksklusjon 1. Medlemmer som ikke følger forbundets vedtekter eller vedtak, eller som på annen måte foretar seg noe som skader andre medlemmers eller organisasjonens anseelse, kan ekskluderes fra medlemskap etter vedtak i forbundsstyret. 2. Vedtak om eksklusjon skal umiddelbart gjøres skriftlig kjent for vedkommende, som innen 1 måned kan anke beslutningen til landsstyret. 3. Landsstyrets vedtak kan innen 1 måned ankes til førstkommende, ordinære landsmøte. 4. Eventuelle anker har ikke oppsettende virkning. 15 Uravstemning 1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker. Uravstemning kan avholdes for hele eller deler av forbundets organisasjonsområde. Forbundsstyret bestemmer for øvrig hvilke regler og retningslinjer som skal gjelde for avstemningen. 2. Stemmegivningen skal være hemmelig og uravstemningen ordnes slik at alle aktuelle medlemmer kan avgi stemme. 16 Fagbladet Posthornet er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds fagblad. Bladet skal gjenspeile aktiviteter og holdninger på alle nivå i forbundet. Det skal være tidsaktuelt og framtidsrettet og ha egen ansvarlig redaktør. Alle medlemmer skal motta fagbladet gratis. 17 Kontingenten 1. Landsmøtet eller landsstyret kan i ekstraordinære tilfeller vedta at det skal betales tilleggskontingent. 2. Landsstyret kan vedta lokal tilleggskontingent etter forslag fra kretsenes årsmøter/representantskap. 3. Kontingenten betales som hovedprinsipp med månedlig trekk i lønna. 4. Beregningsgrunnlaget for kontingenten er medlemmets bruttolønn, eksklusiv overtidslønn og godtgjørelser for arbeid på ubekvem tid. 9

10 4 5. Medlemmer som har permisjon uten lønn, og som i permisjonstiden ikke har annet lønnet arbeid, er fritatt for kontingent. Det samme gjelder medlemmer som fratrer med alderspensjon, uførepensjon eller pensjon etter AFP-ordningen. De beholder sine rettigheter i forbundet. 6. Medlemmer som kombinerer pensjonsytelser og lønnet arbeid skal betale medlemskontingent av beregningsgrunnlaget, jfr pkt Medlemmer under 20 år behøver ikke å betale medlemskontingent, jfr Medlemmer som skylder kontingent for 3 måneder eller mer, strykes som medlemmer dersom de etter å ha fått krav fra forbundet, ikke betaler skyldig kontingent i løpet av 1 måned. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen 6. 9 Landsstyret vedtar kontingenttak. 1. Medlemskontingenten skal være 1,2 % av regulativ lønn, beregningsgrunnlaget (jfr del A, pkt 4), begrenset oppad tilsvarende ltr. 50 i Postens lønnstabell. 2. Innbetalt ordinær kontingent fordeles med 65 % til hovedkassen, og 25 % til kretsene. De resterende 10 % fordeles av forbundsstyret etter behov. 3. Minstekontingenten er kr. 30,- 50,- pr måned. 18 Forvaltning 1. Forbundets midler skal plasseres i sikre bank- og kredittforetak, slik at de gir god avkastning. Inntil 25 % av forbundets midler kan forvaltes med høyere risiko. Midler kan nyttes til kjøp av fast eiendom og unntaksvis til tegning av aksjer i foretak forbundet har interesse av å være medeier i. 2. Forbundet har et studiefond på 20 mill. Retningslinjene for fondet vedtas av landsstyret. 3. Forbundet har et Fond mot rasisme og trakassering på 2 mill.. Retningslinjene for fondet vedtas av landsstyret. 10

11 1. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo. 19 Firmategning 2. Forbundsleder er daglig leder av forbundets arbeid, herunder regnskaps- og forretningsvirksomheten. 3. Økonomiske erklæringer i forbundets navn må utstedes skriftlig og undertegnes av forbundslederen og et forbundsstyremedlem. I forbundslederens fravær, av 1.nestleder en av nestlederne og et forbundsstyremedlem. 4. Forbundslederen og ett forbundsstyremedlem har i fellesskap rett til å undertegne for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund på ethvert dokument som gjelder disposisjoner over fast eiendom, herunder hjemmelsovergang, pantsettelse, fradeling, sammenføyning og servitutter av ethvert slag. I forbundsleders fravær signerer en av forbundets nestledere 1.nestleder. 5. Forbundsstyret bestemmer øvrig firmategning. 20 Kampfond 1. Forbundet har plikt på seg til å opparbeide et kampfond som svarer til minst kr 800,- pr medlem. 2. Kampfondets midler skal anbringes slik at de hurtig kan nyttes til stønad når situasjonen krever det ( jfr. LOs vedtekter 21). 1. Fondet tilføres midler fra hovedkassen. 2. Ytelser utbetales til medlemmer i forbindelse med plassoppsigelse og arbeidsstans. Forbundsstyret vedtar når slik ytelse skal utbetales og størrelsen på ytelsen. 3. Forbundsstyret kan også vedta å finansiere aksjoner og konflikter som ikke medfører plassoppsigelse, over kampfondet. 4. Fondet forvaltes av forbundsstyret, som skal sørge for betryggende forvaltning av midlene til best mulig avkastning. 21 Kontrollkomité 1. Kontrollkomitéen er forbundets kontrollorgan. 11

12 2. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og påse at lover, forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundets besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis, blir fulgt. 22 Revisjon 1. Revisjon av forbundets regnskaper utføres av statsautorisert revisor eller et revisjonsselskap av statsautoriserte revisorer valgt av LOs representantskap. 2. I den utstrekning det følger av god revisjonsskikk, skal revisor granske regnskaper og årsoppgjør. Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av Landsorganisasjonens og forbundets organer, så fremt de ikke strider mot lov, vedtekter eller god revisjonsskikk. 3. Revisor eller den revisor utpeker plikter å være tilstede på de møter i kontrollkomiteen, landsstyret og landsmøtet hvor regnskapet behandles/vedtas. 23 Hederstegn 1. Forbundets hederstegn med diplom har som formål å hedre medlemmer som har gjort spesielt fortjenestefullt arbeid for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2. Kretsene, forbundsstyret og landsstyret kan foreslå tildeling. 3. Landsmøtet tildeler hederstegn. I tiden mellom 2 landsmøter kan landsstyret i spesielle tilfeller tildele hederstegnet. 24 Veterannål Forbundets veterannål, sammen med en gave, tildeles medlemmer med 40 års uavbrutt LO-medlemskap. Både kontingentbetalende og ikke kontingentbetalende tid regnes med i denne sammenheng. 25 Forsikringer Pensjonerte medlemmer under 75 år skal betale en andel av premien til Forsikringspakke 1. Pensjonerte medlemmer som er eldre enn 75 år skal ikke betale forsikringspremie for LO favør Kollektiv hjem og Toppsikring, samt LO favør Grunnforsikring Liv. 12

13 Forbundsstyret fastsetter forsikringspremien for henholdsvis aktive medlemmer og pensjonerte medlemmer under 75 år. 26 Tolkning av vedtektene mv. 1. Spørsmål om tolkning av vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås avgjøres av forbundsstyret. Forbundsstyrets vedtak kan ankes til landsstyret, uten at anken har oppsettende virkning. Tolkning av disse vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile domstolene. 2. Denne paragrafen gjelder også for organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene. 27 Oppløsning av forbundet 1. Ved nedleggelse av forbundet, eller oppløsning i den hensikt å slå seg sammen med ett eller flere andre forbund, skal dette formelt vedtas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte, etter at spørsmålet har vært forelagt medlemmene i uravstemning. 28 Vedtektenes gyldighet 1. Vedtektene gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt/endret i et ordinært landsmøte. Endringer foretatt av landsstyret, i vedtektenes del B, gjelder umiddelbart etter at endringene er vedtatt. Fra Buskerud, Vestfold og Telemark krets forelå det forslag til endring av vedtektene slik: 17 Kontingenten 2. Innbetalt ordinær kontingent fordeles med 65 % til hovedkassen og 25 27,5 % til kretsene. De resterende 7,5 % fordeles av forbundsstyret etter behov Landsstyrets innstilling overfor Landsmøtet: Forslaget avvises. 13

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer