Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket."

Transkript

1 Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2 Formål og virkeområde Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, som er tilsluttet LO Stat og Landsorganisasjonen i Norge, er en landsomfattende organisasjon, og har som formål å organisere arbeidstakere, for å fremme deres felles interesser. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund skal organisere arbeidstakere i Posten og i virksomheter der Posten har eierinteresser, samt i andre virksomheter innen kommunikasjon og finans. I samråd med LO kan Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund også organisere arbeidstakere innenfor andre virksomheter enn de som er nevnt ovenfor. 3 Medlemskap 1. Alle medlemmer er tilsluttet forbundet gjennom den kretsen medlemmet tilhører i henhold til forbundets organisasjon. 2. Medlemskap kan opprettholdes under permisjon. 3. Pensjonister beholder sitt medlemskap. 4. Medlemmer i organisasjoner med rasistisk og/eller nazistiske formål og personer som utøver rasisme, og/eller sprer nazistisk propaganda, kan ikke være medlem av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 5. Medlemskap kan nektes etter de samme reglene som gjelder for eksklusjon av 1

2 medlemmer, jfr. vedtektenes I samsvar med LOs retningslinjer kan det tegnes bi-medlemskap i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2. Medlemmer som sier opp/blir oppsagt fra sin stilling, kan opprettholde medlemskapet i forbundet inntil de går over i arbeid utenfor Postkoms organisasjonsområde. 3. Alle valg på landsmøter, i landsstyret, forbundsstyret, og kretsene er bindende for de som blir valgt. 4. Medlemmer som har meldt seg ut eller er ekskludert fra Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, har ikke krav på utbetalinger fra forbundets kasse eller fond. 5. I forbindelse med et tariffoppgjør skal det 1 måned før en eventuell konflikt kan iverksettes, ikke tas inn nye medlemmer i forbundet. Innmeldingsstoppen skal vare til konfliktsituasjonen er avblåst. Forbundsstyret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 6. Bistand til medlemmer med mindre enn 1 måneds medlemstid, vurderes av forbundsstyret. 7. Arbeidstakere under 20 år tilbys kontingentfritt ungdomsmedlemskap, jfr vedtektenes Organisering Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds organisatoriske nivåer er: 1. Landsmøtet 2. Landsstyret 3. Forbundsstyret 4. Kretsene 5 Landsmøtet 1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. 2. Ordinært landsmøte holdes hvert 4. år. 3. Landsmøtet består av landsstyret og valgte representanter fra forbundets kretser. 4. Kretsene skal hver velge minimum 1 representant til landsmøtet. Deretter velges ytterligere 1 representant pr 150 betalende medlemmer. Landsstyret kan ikke utgjøre 1/3 del eller mer av et landsmøte. Dersom en slik situasjon kan oppstå skal landsstyret endre forholdstallet. 5. I landsmøtet blir alle saker avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Endring av vedtektenes del A krever 2/3 flertall. 2

3 6. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av landsstyret og/eller forbundsstyret. Det samme gjelder under behandling av landsstyrets rapport. 7. Kontrollkomiteen innkalles til landsmøtet. Komiteens leder har tale og forslagsrett under behandlingen av forbundets rapport 1. Forbundsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet, og sender melding om dette til Landsstyret, kontrollkomiteen og kretsene senest 6 måneder før ordinært landsmøte skal holdes. 2. Senest 2 måneder før landsmøtet skal alle saksdokumenter med landsstyrets innstilling sendes til de samme instanser som nevnt i punkt 1 ovenfor. 3. Senest 4 måneder før landsmøtet skal forbundsstyrets forslag til landsmøtets dagsorden gjøres kjent for alle medlemmer. 4. Landsmøtets dagsorden skal behandles i særskilte representative møter eller åpne medlemsmøter på lokalt nivå. Valg av representanter til landsmøtet kan ikke foretas før forbundsstyrets forslag til dagsorden er behandlet av de som skal delta i valget. 5. Fullmakter sendes til forbundet innen fastsatt frist. Fullmaktene skal være underskrevet av to av kretsenes styremedlemmer og gjennomgås av landsmøtets fullmaktskomité. Fullmaktskomiteen skal gi sin innstilling om godkjenning til landsmøtet. 6. Kretsenes representasjon regnes ut etter antall medlemmer som har betalt kontingent pr året før landsmøtet avholdes. 7. Forbundssekretærene samt 1. og 2. varamedlem til forbunds- og landsstyret deltar på landsmøtet med talerett. 8. Landsmøtet beslutter hvilke øvrige tillitsvalgte som skal delta på Landsmøtet etter forslag fra Landsstyret, og om de skal ha tale og/eller forslagsrett. 6 Landsmøtets myndighet og oppgaver 1. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i de sakene som er ført opp på den vedtatte dagsorden. Landsstyrets rapport for landsmøteperioden, prinsipprogram og valg skal alltid stå på dagsorden. 2. Landsmøtet skal: a) behandle forbundets politiske, organisasjonsmessige og økonomiske plattform for den kommende landsmøteperioden b) vedta forbundets vedtekter. c) velge: - forbundsleder - 1. og 2. Nestleder - 2 nestledere 3

4 - 6 forbundsstyremedlemmer - 4 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge - 24 landsstyremedlemmer - 12 varamedlemmer til landsstyret i prioritert rekkefølge - kontrollkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer d) tildele hederstegn e) behandle ankesaker og innkomne forslag 1. Forslag/saker som skal behandles på landsmøtet skal være behandlet i vedkommende krets og må være kommet inn til forbundsstyret senest 5 måneder før landsmøtet åpnes. 2. Benkeforslag behandles ikke uten at det har direkte sammenheng med et forslag som er framsatt og behandlet på vanlig måte. 7 Ekstraordinært landsmøte 1. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når flere enn 50 % av medlemmene i forbundet krever det. 2. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret når særlig viktige og uforutsette situasjoner oppstår. 3. Innkalling skal foretas med minimum 15 dagers varsel. Representanter velges etter de samme reglene som gjelder for ordinære landsmøter. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, møter de som var representanter på forrige ordinære landsmøte. 4. Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de(n) saken(e) som var årsak til innkallingen. 8 Landsstyret 1. Landsstyret er forbundets høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet. 2. Landsstyret består av forbundsstyret og ytterligere 24 medlemmer, til sammen 33 medlemmer. 3. Landsstyret skal innkalles så ofte forbundsstyret finner det nødvendig eller når flere enn 50 % av landsstyrets medlemmer krever det. Landsstyrets møter ledes vanligvis av forbundslederen. 4. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør forbundslederens stemme. 5. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsrapport, regnskap og beretning. 4

5 6. Kontrollkomitéen innkalles til landsstyrets møter. Under behandlingen av forbundets årsrapport, regnskap og beretning har komiteens leder tale og forslagsrett, men ikke stemmerett og 2. varamedlem til forbunds- og landsstyret innkalles til alle landsstyremøtene og deltar med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Landsstyret tar selv stilling til om andre kan være til stede under møtene. Landsstyret skal: 9 Landsstyrets myndighet og oppgaver a) påse at forbundet blir drevet i samsvar med vedtekter og prinsipprogram b) bestemme opprykkrekkefølge for de to nestlederne. b c) behandle de sakene som er satt opp på godkjent dagsorden c d) vedta endringer i forbundets organisering innenfor de rammene vedtektenes del A legger d e) vedta endringer i forbundets vedtekter, del B, dersom det er behov for det i landsmøteperioden. e f) vedta årlige arbeidsprogram f g) foreløpig godkjenne forbundets årsrapport g h) godkjenne regnskap, års- og revisjonsberetninger h i) fastsette forbundets budsjett i j) vedta/endre kontingentstørrelsen og nivået på kontingenttak j k) vedta tilleggskontingent i samsvar med 17 k l) vedta retningslinjer for forbundets fonds l m) gjøre vedtak om hvilke forsikringsavtaler forbundet skal inngå m n) fastsette lønns- og arbeidsvilkår for den politisk valgte ledelsen ved forbundskontoret og godtgjørelser til øvrige sentrale tillitsvalgte etter forslag fra kontrollkomitéen n o) behandle søknader fra sentrale tillitsvalgte om permisjon og/eller fritak fra sine verv p) vedta innstilling til saker som skal behandles i landsmøtet, jfr 5, del B, pkt 2. o q) velge valgkomité og redaksjonskomite til landsmøter p r) foreslå overfor Landsmøtet hvilke tillitsvalgte som skal delta på Landsmøtet med tale og/eller forslagsrett, utover de som er nevnt i 5. q s) foreta suppleringsvalg dersom noen av medlemmene går ut av sitt verv i forbunds- eller landsstyret r t) avgjøre hvilken ordning som skal gjelde for utvelgelse av representanter til et ekstraordinært landsmøte, jfr. 7 s u) fastsette nytt forholdstall for valg av representanter fra kretsene dersom landsstyret vil utgjøre 1/3 del eller mer av Landsmøtet 5

6 t v) behandle eventuelle ankesaker 10 Forbundsstyret 1. Forbundsstyret består av forbundsleder, 1. og 2. 2 nestledere og 6 styremedlemmer. 2. Møter i forbundsstyret avholdes så ofte som saksmengden krever. 3. Forbundsstyret er vedtaksført når minst 5 stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. 4. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør forbundslederens stemme. 1. Forbundslederen skal sørge for at det blir satt opp saksliste for møter i forbundsstyret. 2. Forbundsstyrets medlemmer har møteplikt. Forbundslederen behandler søknader om fritak fra ett møte, og sørger eventuelt for at vararepresentant(er) innkalles. Søknader om fritak fra flere møter behandles av forbundsstyret. 3. Et medlem som uteblir fra 3 eller flere møter i forbundsstyret uten gyldig grunn, kan utelukkes fra forbundsstyret og 2. varamedlem innkalles til alle forbundsstyremøtene og deltar med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Forbundsstyret tar selv stilling til om andre kan være til stede under møtene. 5. Forbundsstyrets møter ledes vanligvis av forbundslederen. Forbundsstyret skal: 11 Forbundsstyrets myndighet og oppgaver a) lede forbundets virksomhet og se til at også øvrige organisasjonsledd arbeider i samsvar med vedtekter, prinsipprogram og øvrige landsmøte-, landsstyre- og forbundsstyrevedtak b) forvalte forbundets midler, inkludert å yte bevilgninger som ikke er fastsatt av landsstyret eller landsmøtet c) fungere som styre for forbundets fond og fastsette størrelsen på eventuelle stønader som skal utbetales til forbundets medlemmer d) se til at saker som skal behandles av høyere instans blir fremmet gjennom kretsen og/eller forbundsstyret e) sørge for at kretsenes regnskap blir framlagt for forbundsstyret f) utarbeide årsberetning g) undertegne årsregnskap og årsberetning før endelig godkjennelse av landsstyret h) innkalle landsstyret og landsmøtet og forberede de sakene som skal behandles 6

7 i) velge fullmaktskomité til landsmøter j) fastsette frist for innsending av landsmøtefullmakter k) innstille og oppnevne representanter til komiteer, utvalg, styrer og råd l) velge/oppnevne øvrige tillitsvalgte ved behov m) tilsette/velge forbundssekretærer, sekretærer og øvrige kontormedarbeidere, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for dem m) velge forbundssekretærer n) tilsette sekretærer og øvrige kontormedarbeidere o) fastsette lønns- og arbeidsvilkår for de valgte forbundssekretærene, ansatte sekretærer og øvrige kontormedarbeidere. n) p) holde arbeidsgiverne informert om hvem som er valgt til sentrale tillitsverv i forbundet. o) q) avgjøre tvister om fortolkning av vedtektene og organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke er direkte løst i vedtektene p) r) gjøre vedtak om eksklusjon av medlemmer q) s) gjøre vedtak om å utelukke tillitsvalgte fra sine verv r) t) godkjenne kretsenes vedtekter s) u) kreve opprettelse av overenskomster i de forskjellige selskapene t) v) godkjenne organisering og valgordning for avtaletillitsvalgte innenfor forbundets organisasjonsområde 12 Kretsene 1. Landsstyret bestemmer hvilke kretser forbundet skal ha og hvilke medlemmer som skal være tilsluttet de forskjellige kretsene. 2. Dersom en krets oppløses, overtar forbundet kretsens aktiva og passiva. 3. Kretsene skal ha årsmøter/representantskap som: a) vedtar årlige handlingsplaner b) behandler årsrapport for kretsens virksomhet og drift og fremlegger denne for forbundsstyret c) behandler kretsens regnskap d) vedtar årlig budsjett e) vedtar intern organisering f) foretar valg til kretsens styre og andre organisasjonsmessige tillitsverv g) behandler lokale vedtekter for kretsen og fremlegger disse for forbundsstyret for godkjenning 4) dersom kretsene velger årsmøteperioder på mer enn ett år, må det i vedtektene slås fast hvem som i mellomåret skal behandle punktene a-d i pkt 3. 7

8 4. 5) Kretsene er bundet av forbundets vedtekter og prinsipprogram og skal ledes i tråd med disse. 1. Det lokale nivået i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund er organisert i 9 kretser. Dette er: Agder og Rogaland krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Hedmark og Oppland krets Lederkretsen LO Finans Postkom Midt-Norge krets Nord-Norge krets Oslo, Akershus og Østfold krets Vestlandet krets 2. Kretsene ledes av et bredt sammensatt styre, 3. Kretsene representerer medlemmene overfor arbeidsgiver og i forhold til andre organisasjoner på eget nivå. De skal være bindeleddet mellom medlemmene og forbundsstyret. 4. Kretsene skal bidra til at organisering og valgordning for tillitsvalgte innenfor kretsens organisasjonsområde, sikres. 5. Kretsene er ansvarlig for fellesfunksjoner og fellestilbud til alle forbundets medlemmer innenfor sitt område. Det kan etter avtale opprettes samarbeidsutvalg mellom kretsene for å ivareta dette. 6. Kretsene har ansvar for valg og godkjenning av valg av lokale tillitsvalgte dvs plasstillitsvalgte. 13 Utelukking fra tillitsverv 1. Forbundsstyret kan fatte midlertidig vedtak om å utelukke en tillitsvalgt fra sitt verv dersom vedkommende ikke følger forbundets vedtekter eller vedtak, eller på annen måte foretar seg noe som skader medlemmenes eller forbundets anseelse. 2. Før forbundsstyrets behandling har vedkommende rett til å forklare seg muntlig og/eller skriftlig. 3. Forbundsstyrets beslutning kan ankes til landsstyret som fatter endelig vedtak i saken. En eventuell anke har ikke oppsettende virkning. 8

9 14 Eksklusjon 1. Medlemmer som ikke følger forbundets vedtekter eller vedtak, eller som på annen måte foretar seg noe som skader andre medlemmers eller organisasjonens anseelse, kan ekskluderes fra medlemskap etter vedtak i forbundsstyret. 2. Vedtak om eksklusjon skal umiddelbart gjøres skriftlig kjent for vedkommende, som innen 1 måned kan anke beslutningen til landsstyret. 3. Landsstyrets vedtak kan innen 1 måned ankes til førstkommende, ordinære landsmøte. 4. Eventuelle anker har ikke oppsettende virkning. 15 Uravstemning 1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker. Uravstemning kan avholdes for hele eller deler av forbundets organisasjonsområde. Forbundsstyret bestemmer for øvrig hvilke regler og retningslinjer som skal gjelde for avstemningen. 2. Stemmegivningen skal være hemmelig og uravstemningen ordnes slik at alle aktuelle medlemmer kan avgi stemme. 16 Fagbladet Posthornet er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds fagblad. Bladet skal gjenspeile aktiviteter og holdninger på alle nivå i forbundet. Det skal være tidsaktuelt og framtidsrettet og ha egen ansvarlig redaktør. Alle medlemmer skal motta fagbladet gratis. 17 Kontingenten 1. Landsmøtet eller landsstyret kan i ekstraordinære tilfeller vedta at det skal betales tilleggskontingent. 2. Landsstyret kan vedta lokal tilleggskontingent etter forslag fra kretsenes årsmøter/representantskap. 3. Kontingenten betales som hovedprinsipp med månedlig trekk i lønna. 4. Beregningsgrunnlaget for kontingenten er medlemmets bruttolønn, eksklusiv overtidslønn og godtgjørelser for arbeid på ubekvem tid. 9

10 4 5. Medlemmer som har permisjon uten lønn, og som i permisjonstiden ikke har annet lønnet arbeid, er fritatt for kontingent. Det samme gjelder medlemmer som fratrer med alderspensjon, uførepensjon eller pensjon etter AFP-ordningen. De beholder sine rettigheter i forbundet. 6. Medlemmer som kombinerer pensjonsytelser og lønnet arbeid skal betale medlemskontingent av beregningsgrunnlaget, jfr pkt Medlemmer under 20 år behøver ikke å betale medlemskontingent, jfr Medlemmer som skylder kontingent for 3 måneder eller mer, strykes som medlemmer dersom de etter å ha fått krav fra forbundet, ikke betaler skyldig kontingent i løpet av 1 måned. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen 6. 9 Landsstyret vedtar kontingenttak. 1. Medlemskontingenten skal være 1,2 % av regulativ lønn, beregningsgrunnlaget (jfr del A, pkt 4), begrenset oppad tilsvarende ltr. 50 i Postens lønnstabell. 2. Innbetalt ordinær kontingent fordeles med 65 % til hovedkassen, og 25 % til kretsene. De resterende 10 % fordeles av forbundsstyret etter behov. 3. Minstekontingenten er kr. 30,- 50,- pr måned. 18 Forvaltning 1. Forbundets midler skal plasseres i sikre bank- og kredittforetak, slik at de gir god avkastning. Inntil 25 % av forbundets midler kan forvaltes med høyere risiko. Midler kan nyttes til kjøp av fast eiendom og unntaksvis til tegning av aksjer i foretak forbundet har interesse av å være medeier i. 2. Forbundet har et studiefond på 20 mill. Retningslinjene for fondet vedtas av landsstyret. 3. Forbundet har et Fond mot rasisme og trakassering på 2 mill.. Retningslinjene for fondet vedtas av landsstyret. 10

11 1. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo. 19 Firmategning 2. Forbundsleder er daglig leder av forbundets arbeid, herunder regnskaps- og forretningsvirksomheten. 3. Økonomiske erklæringer i forbundets navn må utstedes skriftlig og undertegnes av forbundslederen og et forbundsstyremedlem. I forbundslederens fravær, av 1.nestleder en av nestlederne og et forbundsstyremedlem. 4. Forbundslederen og ett forbundsstyremedlem har i fellesskap rett til å undertegne for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund på ethvert dokument som gjelder disposisjoner over fast eiendom, herunder hjemmelsovergang, pantsettelse, fradeling, sammenføyning og servitutter av ethvert slag. I forbundsleders fravær signerer en av forbundets nestledere 1.nestleder. 5. Forbundsstyret bestemmer øvrig firmategning. 20 Kampfond 1. Forbundet har plikt på seg til å opparbeide et kampfond som svarer til minst kr 800,- pr medlem. 2. Kampfondets midler skal anbringes slik at de hurtig kan nyttes til stønad når situasjonen krever det ( jfr. LOs vedtekter 21). 1. Fondet tilføres midler fra hovedkassen. 2. Ytelser utbetales til medlemmer i forbindelse med plassoppsigelse og arbeidsstans. Forbundsstyret vedtar når slik ytelse skal utbetales og størrelsen på ytelsen. 3. Forbundsstyret kan også vedta å finansiere aksjoner og konflikter som ikke medfører plassoppsigelse, over kampfondet. 4. Fondet forvaltes av forbundsstyret, som skal sørge for betryggende forvaltning av midlene til best mulig avkastning. 21 Kontrollkomité 1. Kontrollkomitéen er forbundets kontrollorgan. 11

12 2. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og påse at lover, forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundets besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis, blir fulgt. 22 Revisjon 1. Revisjon av forbundets regnskaper utføres av statsautorisert revisor eller et revisjonsselskap av statsautoriserte revisorer valgt av LOs representantskap. 2. I den utstrekning det følger av god revisjonsskikk, skal revisor granske regnskaper og årsoppgjør. Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av Landsorganisasjonens og forbundets organer, så fremt de ikke strider mot lov, vedtekter eller god revisjonsskikk. 3. Revisor eller den revisor utpeker plikter å være tilstede på de møter i kontrollkomiteen, landsstyret og landsmøtet hvor regnskapet behandles/vedtas. 23 Hederstegn 1. Forbundets hederstegn med diplom har som formål å hedre medlemmer som har gjort spesielt fortjenestefullt arbeid for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2. Kretsene, forbundsstyret og landsstyret kan foreslå tildeling. 3. Landsmøtet tildeler hederstegn. I tiden mellom 2 landsmøter kan landsstyret i spesielle tilfeller tildele hederstegnet. 24 Veterannål Forbundets veterannål, sammen med en gave, tildeles medlemmer med 40 års uavbrutt LO-medlemskap. Både kontingentbetalende og ikke kontingentbetalende tid regnes med i denne sammenheng. 25 Forsikringer Pensjonerte medlemmer under 75 år skal betale en andel av premien til Forsikringspakke 1. Pensjonerte medlemmer som er eldre enn 75 år skal ikke betale forsikringspremie for LO favør Kollektiv hjem og Toppsikring, samt LO favør Grunnforsikring Liv. 12

13 Forbundsstyret fastsetter forsikringspremien for henholdsvis aktive medlemmer og pensjonerte medlemmer under 75 år. 26 Tolkning av vedtektene mv. 1. Spørsmål om tolkning av vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås avgjøres av forbundsstyret. Forbundsstyrets vedtak kan ankes til landsstyret, uten at anken har oppsettende virkning. Tolkning av disse vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile domstolene. 2. Denne paragrafen gjelder også for organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene. 27 Oppløsning av forbundet 1. Ved nedleggelse av forbundet, eller oppløsning i den hensikt å slå seg sammen med ett eller flere andre forbund, skal dette formelt vedtas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte, etter at spørsmålet har vært forelagt medlemmene i uravstemning. 28 Vedtektenes gyldighet 1. Vedtektene gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt/endret i et ordinært landsmøte. Endringer foretatt av landsstyret, i vedtektenes del B, gjelder umiddelbart etter at endringene er vedtatt. Fra Buskerud, Vestfold og Telemark krets forelå det forslag til endring av vedtektene slik: 17 Kontingenten 2. Innbetalt ordinær kontingent fordeles med 65 % til hovedkassen og 25 27,5 % til kretsene. De resterende 7,5 % fordeles av forbundsstyret etter behov Landsstyrets innstilling overfor Landsmøtet: Forslaget avvises. 13

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER DIN MAKKER HVER DAG NORGES OFFISERSFORBUND 2014-2018

VEDTEKTER DIN MAKKER HVER DAG NORGES OFFISERSFORBUND 2014-2018 VEDTEKTER NORGES OFFISERSFORBUND 2014-2018 DIN MAKKER HVER DAG 1 FORBUNDETS NAVN Forbundets navn er Norges Offisersforbund (NOF). 2 FORBUNDETS ORGANER Forbundets organer er: 01. Landsmøtet 02. Landsstyret

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES OFFISERSFORBUND FRA OKTOBER 2010

VEDTEKTER FOR NORGES OFFISERSFORBUND FRA OKTOBER 2010 VEDTEKTER FOR NORGES OFFISERSFORBUND FRA OKTOBER 2010 1 FORBUNDETS NAVN Forbundets navn er Norges Offisersforbund (NOF). 2 FORBUNDETS ORGANER Forbundets organer er: 1. Landsmøtet 2. Landsstyret 3. Forbundsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen.

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen. Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter. Norges Offisersforbund. Norges Offisersforbund. vedtatt på landsmøtet 2006. Møllergt. 10, 0179 Oslo www.milnytt.no

Vedtekter. Norges Offisersforbund. Norges Offisersforbund. vedtatt på landsmøtet 2006. Møllergt. 10, 0179 Oslo www.milnytt.no Vedtekter vedtatt på landsmøtet 2006 Norges Offisersforbund Møllergt. 10, 0179 Oslo www.milnytt.no Norges Offisersforbund VEDTEKTER FOR NORGES OFFISERSFORBUND 1 FORBUNDETS NAVN Forbundets navn er Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer