Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket."

Transkript

1 Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2 Formål og virkeområde Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, som er tilsluttet LO Stat og Landsorganisasjonen i Norge, er en landsomfattende organisasjon, og har som formål å organisere arbeidstakere, for å fremme deres felles interesser. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund skal organisere arbeidstakere i Posten og i virksomheter der Posten har eierinteresser, samt i andre virksomheter innen kommunikasjon og finans. I samråd med LO kan Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund også organisere arbeidstakere innenfor andre virksomheter enn de som er nevnt ovenfor. 3 Medlemskap 1. Alle medlemmer er tilsluttet forbundet gjennom den kretsen medlemmet tilhører i henhold til forbundets organisasjon. 2. Medlemskap kan opprettholdes under permisjon. 3. Pensjonister beholder sitt medlemskap. 4. Medlemmer i organisasjoner med rasistisk og/eller nazistiske formål og personer som utøver rasisme, og/eller sprer nazistisk propaganda, kan ikke være medlem av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 5. Medlemskap kan nektes etter de samme reglene som gjelder for eksklusjon av 1

2 medlemmer, jfr. vedtektenes I samsvar med LOs retningslinjer kan det tegnes bi-medlemskap i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2. Medlemmer som sier opp/blir oppsagt fra sin stilling, kan opprettholde medlemskapet i forbundet inntil de går over i arbeid utenfor Postkoms organisasjonsområde. 3. Alle valg på landsmøter, i landsstyret, forbundsstyret, og kretsene er bindende for de som blir valgt. 4. Medlemmer som har meldt seg ut eller er ekskludert fra Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, har ikke krav på utbetalinger fra forbundets kasse eller fond. 5. I forbindelse med et tariffoppgjør skal det 1 måned før en eventuell konflikt kan iverksettes, ikke tas inn nye medlemmer i forbundet. Innmeldingsstoppen skal vare til konfliktsituasjonen er avblåst. Forbundsstyret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 6. Bistand til medlemmer med mindre enn 1 måneds medlemstid, vurderes av forbundsstyret. 7. Arbeidstakere under 20 år tilbys kontingentfritt ungdomsmedlemskap, jfr vedtektenes Organisering Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds organisatoriske nivåer er: 1. Landsmøtet 2. Landsstyret 3. Forbundsstyret 4. Kretsene 5 Landsmøtet 1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. 2. Ordinært landsmøte holdes hvert 4. år. 3. Landsmøtet består av landsstyret og valgte representanter fra forbundets kretser. 4. Kretsene skal hver velge minimum 1 representant til landsmøtet. Deretter velges ytterligere 1 representant pr 150 betalende medlemmer. Landsstyret kan ikke utgjøre 1/3 del eller mer av et landsmøte. Dersom en slik situasjon kan oppstå skal landsstyret endre forholdstallet. 5. I landsmøtet blir alle saker avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Endring av vedtektenes del A krever 2/3 flertall. 2

3 6. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av landsstyret og/eller forbundsstyret. Det samme gjelder under behandling av landsstyrets rapport. 7. Kontrollkomiteen innkalles til landsmøtet. Komiteens leder har tale og forslagsrett under behandlingen av forbundets rapport 1. Forbundsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet, og sender melding om dette til Landsstyret, kontrollkomiteen og kretsene senest 6 måneder før ordinært landsmøte skal holdes. 2. Senest 2 måneder før landsmøtet skal alle saksdokumenter med landsstyrets innstilling sendes til de samme instanser som nevnt i punkt 1 ovenfor. 3. Senest 4 måneder før landsmøtet skal forbundsstyrets forslag til landsmøtets dagsorden gjøres kjent for alle medlemmer. 4. Landsmøtets dagsorden skal behandles i særskilte representative møter eller åpne medlemsmøter på lokalt nivå. Valg av representanter til landsmøtet kan ikke foretas før forbundsstyrets forslag til dagsorden er behandlet av de som skal delta i valget. 5. Fullmakter sendes til forbundet innen fastsatt frist. Fullmaktene skal være underskrevet av to av kretsenes styremedlemmer og gjennomgås av landsmøtets fullmaktskomité. Fullmaktskomiteen skal gi sin innstilling om godkjenning til landsmøtet. 6. Kretsenes representasjon regnes ut etter antall medlemmer som har betalt kontingent pr året før landsmøtet avholdes. 7. Forbundssekretærene samt 1. og 2. varamedlem til forbunds- og landsstyret deltar på landsmøtet med talerett. 8. Landsmøtet beslutter hvilke øvrige tillitsvalgte som skal delta på Landsmøtet etter forslag fra Landsstyret, og om de skal ha tale og/eller forslagsrett. 6 Landsmøtets myndighet og oppgaver 1. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i de sakene som er ført opp på den vedtatte dagsorden. Landsstyrets rapport for landsmøteperioden, prinsipprogram og valg skal alltid stå på dagsorden. 2. Landsmøtet skal: a) behandle forbundets politiske, organisasjonsmessige og økonomiske plattform for den kommende landsmøteperioden b) vedta forbundets vedtekter. c) velge: - forbundsleder - 1. og 2. Nestleder - 2 nestledere 3

4 - 6 forbundsstyremedlemmer - 4 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge - 24 landsstyremedlemmer - 12 varamedlemmer til landsstyret i prioritert rekkefølge - kontrollkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer d) tildele hederstegn e) behandle ankesaker og innkomne forslag 1. Forslag/saker som skal behandles på landsmøtet skal være behandlet i vedkommende krets og må være kommet inn til forbundsstyret senest 5 måneder før landsmøtet åpnes. 2. Benkeforslag behandles ikke uten at det har direkte sammenheng med et forslag som er framsatt og behandlet på vanlig måte. 7 Ekstraordinært landsmøte 1. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når flere enn 50 % av medlemmene i forbundet krever det. 2. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret når særlig viktige og uforutsette situasjoner oppstår. 3. Innkalling skal foretas med minimum 15 dagers varsel. Representanter velges etter de samme reglene som gjelder for ordinære landsmøter. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, møter de som var representanter på forrige ordinære landsmøte. 4. Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de(n) saken(e) som var årsak til innkallingen. 8 Landsstyret 1. Landsstyret er forbundets høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet. 2. Landsstyret består av forbundsstyret og ytterligere 24 medlemmer, til sammen 33 medlemmer. 3. Landsstyret skal innkalles så ofte forbundsstyret finner det nødvendig eller når flere enn 50 % av landsstyrets medlemmer krever det. Landsstyrets møter ledes vanligvis av forbundslederen. 4. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør forbundslederens stemme. 5. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsrapport, regnskap og beretning. 4

5 6. Kontrollkomitéen innkalles til landsstyrets møter. Under behandlingen av forbundets årsrapport, regnskap og beretning har komiteens leder tale og forslagsrett, men ikke stemmerett og 2. varamedlem til forbunds- og landsstyret innkalles til alle landsstyremøtene og deltar med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Landsstyret tar selv stilling til om andre kan være til stede under møtene. Landsstyret skal: 9 Landsstyrets myndighet og oppgaver a) påse at forbundet blir drevet i samsvar med vedtekter og prinsipprogram b) bestemme opprykkrekkefølge for de to nestlederne. b c) behandle de sakene som er satt opp på godkjent dagsorden c d) vedta endringer i forbundets organisering innenfor de rammene vedtektenes del A legger d e) vedta endringer i forbundets vedtekter, del B, dersom det er behov for det i landsmøteperioden. e f) vedta årlige arbeidsprogram f g) foreløpig godkjenne forbundets årsrapport g h) godkjenne regnskap, års- og revisjonsberetninger h i) fastsette forbundets budsjett i j) vedta/endre kontingentstørrelsen og nivået på kontingenttak j k) vedta tilleggskontingent i samsvar med 17 k l) vedta retningslinjer for forbundets fonds l m) gjøre vedtak om hvilke forsikringsavtaler forbundet skal inngå m n) fastsette lønns- og arbeidsvilkår for den politisk valgte ledelsen ved forbundskontoret og godtgjørelser til øvrige sentrale tillitsvalgte etter forslag fra kontrollkomitéen n o) behandle søknader fra sentrale tillitsvalgte om permisjon og/eller fritak fra sine verv p) vedta innstilling til saker som skal behandles i landsmøtet, jfr 5, del B, pkt 2. o q) velge valgkomité og redaksjonskomite til landsmøter p r) foreslå overfor Landsmøtet hvilke tillitsvalgte som skal delta på Landsmøtet med tale og/eller forslagsrett, utover de som er nevnt i 5. q s) foreta suppleringsvalg dersom noen av medlemmene går ut av sitt verv i forbunds- eller landsstyret r t) avgjøre hvilken ordning som skal gjelde for utvelgelse av representanter til et ekstraordinært landsmøte, jfr. 7 s u) fastsette nytt forholdstall for valg av representanter fra kretsene dersom landsstyret vil utgjøre 1/3 del eller mer av Landsmøtet 5

6 t v) behandle eventuelle ankesaker 10 Forbundsstyret 1. Forbundsstyret består av forbundsleder, 1. og 2. 2 nestledere og 6 styremedlemmer. 2. Møter i forbundsstyret avholdes så ofte som saksmengden krever. 3. Forbundsstyret er vedtaksført når minst 5 stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. 4. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør forbundslederens stemme. 1. Forbundslederen skal sørge for at det blir satt opp saksliste for møter i forbundsstyret. 2. Forbundsstyrets medlemmer har møteplikt. Forbundslederen behandler søknader om fritak fra ett møte, og sørger eventuelt for at vararepresentant(er) innkalles. Søknader om fritak fra flere møter behandles av forbundsstyret. 3. Et medlem som uteblir fra 3 eller flere møter i forbundsstyret uten gyldig grunn, kan utelukkes fra forbundsstyret og 2. varamedlem innkalles til alle forbundsstyremøtene og deltar med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Forbundsstyret tar selv stilling til om andre kan være til stede under møtene. 5. Forbundsstyrets møter ledes vanligvis av forbundslederen. Forbundsstyret skal: 11 Forbundsstyrets myndighet og oppgaver a) lede forbundets virksomhet og se til at også øvrige organisasjonsledd arbeider i samsvar med vedtekter, prinsipprogram og øvrige landsmøte-, landsstyre- og forbundsstyrevedtak b) forvalte forbundets midler, inkludert å yte bevilgninger som ikke er fastsatt av landsstyret eller landsmøtet c) fungere som styre for forbundets fond og fastsette størrelsen på eventuelle stønader som skal utbetales til forbundets medlemmer d) se til at saker som skal behandles av høyere instans blir fremmet gjennom kretsen og/eller forbundsstyret e) sørge for at kretsenes regnskap blir framlagt for forbundsstyret f) utarbeide årsberetning g) undertegne årsregnskap og årsberetning før endelig godkjennelse av landsstyret h) innkalle landsstyret og landsmøtet og forberede de sakene som skal behandles 6

7 i) velge fullmaktskomité til landsmøter j) fastsette frist for innsending av landsmøtefullmakter k) innstille og oppnevne representanter til komiteer, utvalg, styrer og råd l) velge/oppnevne øvrige tillitsvalgte ved behov m) tilsette/velge forbundssekretærer, sekretærer og øvrige kontormedarbeidere, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for dem m) velge forbundssekretærer n) tilsette sekretærer og øvrige kontormedarbeidere o) fastsette lønns- og arbeidsvilkår for de valgte forbundssekretærene, ansatte sekretærer og øvrige kontormedarbeidere. n) p) holde arbeidsgiverne informert om hvem som er valgt til sentrale tillitsverv i forbundet. o) q) avgjøre tvister om fortolkning av vedtektene og organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke er direkte løst i vedtektene p) r) gjøre vedtak om eksklusjon av medlemmer q) s) gjøre vedtak om å utelukke tillitsvalgte fra sine verv r) t) godkjenne kretsenes vedtekter s) u) kreve opprettelse av overenskomster i de forskjellige selskapene t) v) godkjenne organisering og valgordning for avtaletillitsvalgte innenfor forbundets organisasjonsområde 12 Kretsene 1. Landsstyret bestemmer hvilke kretser forbundet skal ha og hvilke medlemmer som skal være tilsluttet de forskjellige kretsene. 2. Dersom en krets oppløses, overtar forbundet kretsens aktiva og passiva. 3. Kretsene skal ha årsmøter/representantskap som: a) vedtar årlige handlingsplaner b) behandler årsrapport for kretsens virksomhet og drift og fremlegger denne for forbundsstyret c) behandler kretsens regnskap d) vedtar årlig budsjett e) vedtar intern organisering f) foretar valg til kretsens styre og andre organisasjonsmessige tillitsverv g) behandler lokale vedtekter for kretsen og fremlegger disse for forbundsstyret for godkjenning 4) dersom kretsene velger årsmøteperioder på mer enn ett år, må det i vedtektene slås fast hvem som i mellomåret skal behandle punktene a-d i pkt 3. 7

8 4. 5) Kretsene er bundet av forbundets vedtekter og prinsipprogram og skal ledes i tråd med disse. 1. Det lokale nivået i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund er organisert i 9 kretser. Dette er: Agder og Rogaland krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Hedmark og Oppland krets Lederkretsen LO Finans Postkom Midt-Norge krets Nord-Norge krets Oslo, Akershus og Østfold krets Vestlandet krets 2. Kretsene ledes av et bredt sammensatt styre, 3. Kretsene representerer medlemmene overfor arbeidsgiver og i forhold til andre organisasjoner på eget nivå. De skal være bindeleddet mellom medlemmene og forbundsstyret. 4. Kretsene skal bidra til at organisering og valgordning for tillitsvalgte innenfor kretsens organisasjonsområde, sikres. 5. Kretsene er ansvarlig for fellesfunksjoner og fellestilbud til alle forbundets medlemmer innenfor sitt område. Det kan etter avtale opprettes samarbeidsutvalg mellom kretsene for å ivareta dette. 6. Kretsene har ansvar for valg og godkjenning av valg av lokale tillitsvalgte dvs plasstillitsvalgte. 13 Utelukking fra tillitsverv 1. Forbundsstyret kan fatte midlertidig vedtak om å utelukke en tillitsvalgt fra sitt verv dersom vedkommende ikke følger forbundets vedtekter eller vedtak, eller på annen måte foretar seg noe som skader medlemmenes eller forbundets anseelse. 2. Før forbundsstyrets behandling har vedkommende rett til å forklare seg muntlig og/eller skriftlig. 3. Forbundsstyrets beslutning kan ankes til landsstyret som fatter endelig vedtak i saken. En eventuell anke har ikke oppsettende virkning. 8

9 14 Eksklusjon 1. Medlemmer som ikke følger forbundets vedtekter eller vedtak, eller som på annen måte foretar seg noe som skader andre medlemmers eller organisasjonens anseelse, kan ekskluderes fra medlemskap etter vedtak i forbundsstyret. 2. Vedtak om eksklusjon skal umiddelbart gjøres skriftlig kjent for vedkommende, som innen 1 måned kan anke beslutningen til landsstyret. 3. Landsstyrets vedtak kan innen 1 måned ankes til førstkommende, ordinære landsmøte. 4. Eventuelle anker har ikke oppsettende virkning. 15 Uravstemning 1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker. Uravstemning kan avholdes for hele eller deler av forbundets organisasjonsområde. Forbundsstyret bestemmer for øvrig hvilke regler og retningslinjer som skal gjelde for avstemningen. 2. Stemmegivningen skal være hemmelig og uravstemningen ordnes slik at alle aktuelle medlemmer kan avgi stemme. 16 Fagbladet Posthornet er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds fagblad. Bladet skal gjenspeile aktiviteter og holdninger på alle nivå i forbundet. Det skal være tidsaktuelt og framtidsrettet og ha egen ansvarlig redaktør. Alle medlemmer skal motta fagbladet gratis. 17 Kontingenten 1. Landsmøtet eller landsstyret kan i ekstraordinære tilfeller vedta at det skal betales tilleggskontingent. 2. Landsstyret kan vedta lokal tilleggskontingent etter forslag fra kretsenes årsmøter/representantskap. 3. Kontingenten betales som hovedprinsipp med månedlig trekk i lønna. 4. Beregningsgrunnlaget for kontingenten er medlemmets bruttolønn, eksklusiv overtidslønn og godtgjørelser for arbeid på ubekvem tid. 9

10 4 5. Medlemmer som har permisjon uten lønn, og som i permisjonstiden ikke har annet lønnet arbeid, er fritatt for kontingent. Det samme gjelder medlemmer som fratrer med alderspensjon, uførepensjon eller pensjon etter AFP-ordningen. De beholder sine rettigheter i forbundet. 6. Medlemmer som kombinerer pensjonsytelser og lønnet arbeid skal betale medlemskontingent av beregningsgrunnlaget, jfr pkt Medlemmer under 20 år behøver ikke å betale medlemskontingent, jfr Medlemmer som skylder kontingent for 3 måneder eller mer, strykes som medlemmer dersom de etter å ha fått krav fra forbundet, ikke betaler skyldig kontingent i løpet av 1 måned. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen 6. 9 Landsstyret vedtar kontingenttak. 1. Medlemskontingenten skal være 1,2 % av regulativ lønn, beregningsgrunnlaget (jfr del A, pkt 4), begrenset oppad tilsvarende ltr. 50 i Postens lønnstabell. 2. Innbetalt ordinær kontingent fordeles med 65 % til hovedkassen, og 25 % til kretsene. De resterende 10 % fordeles av forbundsstyret etter behov. 3. Minstekontingenten er kr. 30,- 50,- pr måned. 18 Forvaltning 1. Forbundets midler skal plasseres i sikre bank- og kredittforetak, slik at de gir god avkastning. Inntil 25 % av forbundets midler kan forvaltes med høyere risiko. Midler kan nyttes til kjøp av fast eiendom og unntaksvis til tegning av aksjer i foretak forbundet har interesse av å være medeier i. 2. Forbundet har et studiefond på 20 mill. Retningslinjene for fondet vedtas av landsstyret. 3. Forbundet har et Fond mot rasisme og trakassering på 2 mill.. Retningslinjene for fondet vedtas av landsstyret. 10

11 1. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo. 19 Firmategning 2. Forbundsleder er daglig leder av forbundets arbeid, herunder regnskaps- og forretningsvirksomheten. 3. Økonomiske erklæringer i forbundets navn må utstedes skriftlig og undertegnes av forbundslederen og et forbundsstyremedlem. I forbundslederens fravær, av 1.nestleder en av nestlederne og et forbundsstyremedlem. 4. Forbundslederen og ett forbundsstyremedlem har i fellesskap rett til å undertegne for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund på ethvert dokument som gjelder disposisjoner over fast eiendom, herunder hjemmelsovergang, pantsettelse, fradeling, sammenføyning og servitutter av ethvert slag. I forbundsleders fravær signerer en av forbundets nestledere 1.nestleder. 5. Forbundsstyret bestemmer øvrig firmategning. 20 Kampfond 1. Forbundet har plikt på seg til å opparbeide et kampfond som svarer til minst kr 800,- pr medlem. 2. Kampfondets midler skal anbringes slik at de hurtig kan nyttes til stønad når situasjonen krever det ( jfr. LOs vedtekter 21). 1. Fondet tilføres midler fra hovedkassen. 2. Ytelser utbetales til medlemmer i forbindelse med plassoppsigelse og arbeidsstans. Forbundsstyret vedtar når slik ytelse skal utbetales og størrelsen på ytelsen. 3. Forbundsstyret kan også vedta å finansiere aksjoner og konflikter som ikke medfører plassoppsigelse, over kampfondet. 4. Fondet forvaltes av forbundsstyret, som skal sørge for betryggende forvaltning av midlene til best mulig avkastning. 21 Kontrollkomité 1. Kontrollkomitéen er forbundets kontrollorgan. 11

12 2. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og påse at lover, forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundets besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis, blir fulgt. 22 Revisjon 1. Revisjon av forbundets regnskaper utføres av statsautorisert revisor eller et revisjonsselskap av statsautoriserte revisorer valgt av LOs representantskap. 2. I den utstrekning det følger av god revisjonsskikk, skal revisor granske regnskaper og årsoppgjør. Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av Landsorganisasjonens og forbundets organer, så fremt de ikke strider mot lov, vedtekter eller god revisjonsskikk. 3. Revisor eller den revisor utpeker plikter å være tilstede på de møter i kontrollkomiteen, landsstyret og landsmøtet hvor regnskapet behandles/vedtas. 23 Hederstegn 1. Forbundets hederstegn med diplom har som formål å hedre medlemmer som har gjort spesielt fortjenestefullt arbeid for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. 2. Kretsene, forbundsstyret og landsstyret kan foreslå tildeling. 3. Landsmøtet tildeler hederstegn. I tiden mellom 2 landsmøter kan landsstyret i spesielle tilfeller tildele hederstegnet. 24 Veterannål Forbundets veterannål, sammen med en gave, tildeles medlemmer med 40 års uavbrutt LO-medlemskap. Både kontingentbetalende og ikke kontingentbetalende tid regnes med i denne sammenheng. 25 Forsikringer Pensjonerte medlemmer under 75 år skal betale en andel av premien til Forsikringspakke 1. Pensjonerte medlemmer som er eldre enn 75 år skal ikke betale forsikringspremie for LO favør Kollektiv hjem og Toppsikring, samt LO favør Grunnforsikring Liv. 12

13 Forbundsstyret fastsetter forsikringspremien for henholdsvis aktive medlemmer og pensjonerte medlemmer under 75 år. 26 Tolkning av vedtektene mv. 1. Spørsmål om tolkning av vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås avgjøres av forbundsstyret. Forbundsstyrets vedtak kan ankes til landsstyret, uten at anken har oppsettende virkning. Tolkning av disse vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile domstolene. 2. Denne paragrafen gjelder også for organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene. 27 Oppløsning av forbundet 1. Ved nedleggelse av forbundet, eller oppløsning i den hensikt å slå seg sammen med ett eller flere andre forbund, skal dette formelt vedtas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte, etter at spørsmålet har vært forelagt medlemmene i uravstemning. 28 Vedtektenes gyldighet 1. Vedtektene gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt/endret i et ordinært landsmøte. Endringer foretatt av landsstyret, i vedtektenes del B, gjelder umiddelbart etter at endringene er vedtatt. Fra Buskerud, Vestfold og Telemark krets forelå det forslag til endring av vedtektene slik: 17 Kontingenten 2. Innbetalt ordinær kontingent fordeles med 65 % til hovedkassen og 25 27,5 % til kretsene. De resterende 7,5 % fordeles av forbundsstyret etter behov Landsstyrets innstilling overfor Landsmøtet: Forslaget avvises. 13

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2017 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 9. juni 2017 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2017 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 9. mai 2017. KAPITTEL

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER DIN MAKKER HVER DAG NORGES OFFISERSFORBUND 2014-2018

VEDTEKTER DIN MAKKER HVER DAG NORGES OFFISERSFORBUND 2014-2018 VEDTEKTER NORGES OFFISERSFORBUND 2014-2018 DIN MAKKER HVER DAG 1 FORBUNDETS NAVN Forbundets navn er Norges Offisersforbund (NOF). 2 FORBUNDETS ORGANER Forbundets organer er: 01. Landsmøtet 02. Landsstyret

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 12.06.2004 Endret: Landsmøtet 10.06.2006 Endret: Landsmøtet 15.06.2008 Endret: Landsmøtet 15.06.2012 Endret: Landsmøtet 15.06.2014 Endret: Landsmøtet 10.06.2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer