Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1"

Transkript

1

2

3 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området er økt kunnskap om denne yrkesgruppens arbeid, helse og livsstil. Dette er den yrkesgruppen og sektoren med høyest sykefravær, høyest risiko for uføretrygding og høyest turn over. Hjelpepleierne var derfor et opplagt valg når vi skulle velge hvilken yrkesgruppe som skulle utsettes for vår forskningsmessige nysgjerrighet. Det er forventet økt behov for denne type arbeidskraft i årene fremover. Vi ønsker å bidra med kunnskap som er nødvendig for å finne frem til virkemidler for å beholde og rekruttere flere personer til kommunale pleie og omsorgstjenester. Datagrunnlaget er innhentet i forbindelse med et prosjekt finansiert av Folkehelseprogrammet i Norges forskningsråd (NFR) i perioden 2007/2008. Problemstillingene som er finansiert av NFR (Arbeidsbetingelser og livsstil) er ikke overlappende med problemstillingene som studeres i denne rapporten. Resultatene fra NFR prosjektet publiseres i internasjonale tidsskrifter og arbeidet med disse pågår. Vi har samlet inn data blant nærmere hjelpepleiere i norske kommuner, noe som betyr at vi har informasjon fra nesten hver tredje kommunalt ansatt fagorganiserte hjelpepleier. Vi er takknemmelig overfor alle de som har tatt seg tid til å besvare spørreskjemaet, og vi er imponert over kvaliteten i utfyllingen. Spørreskjemaet er omfattende og inneholder mange personlige spørsmål, men likevel har omtrent halvparten av respondentene fylt ut og returnert det tilsendte skjemaet. Denne rapporten handler om jobbtilfredshet blant hjelpepleierne. Vi takker Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, ved avdelingsleder Signe Hananger, for gode og nyttige innspill i datainnsamlingen, tilgang til medlemsregisteret og godt samarbeid i dette prosjektet. Prosjektet er begrenset og dekker mindre enn 1,5 månedsverk, så det er mange problemstillinger som hadde vært interessant å forfølge, men som prosjektet ikke har hatt rammer til. Solveig Osborg Ose, prosjektleder Trondheim 2. oktober 2009 Side 1

4 Side 2

5 Innhold 1 Innledning Datagrunnlag Populasjon Trekking av utvalg og datainnsamling Svarprosent og presishet i resultatene Representativitet Hjelpepleiere i kommunal forvaltning og utvikling over tid Teori og tidligere forskning Bakgrunn og teorigrunnlag Mestring og trivsel blant helsearbeidere Arbeidsmiljø Arbeidstidsordning Lønn Arbeidsenhet Sykefravær og turnoverrate Individegenskaper og bakgrunnsvariabler Oppsummering Indikatorer for trivsels og mestring Fornøyd med jobben Fornøyd med arbeidstid og stillingsandel Sykefravær Ikke utslitt når de kommer hjem fra jobben Fornøyd med egen evne til å løse problemer Arbeidsevne i forhold til fysiske og psykiske krav ved jobben Side 3

6 4.2 Operasjonalisering av indikatorene Sammenheng mellom de ulike trivsels og mestringsindikatorene Trivsel og mestring i ulike tjenester Trivsel og mestring i ulike aldersgrupper Trivsel og mestring i ulike fylker Trivsel og mestring i ulike storbyer Oppsummering Faktorer som påvirker trivsel og mestring Trekk ved arbeidsmiljøet og arbeidsplassen Arbeidsmiljø Faktoranalyse av arbeidsmiljøvariablene Arbeidssted Arbeidstidsordning og tilsetningsforhold Individegenskaper/Bakgrunnsvariabler Kjønn og alder Helse Livsstil Familieforhold Personlig økonomi Oppsummering Hva forklarer ulik mestringsfølelse? Empirisk tilnærming Resultat Familieforhold og livssituasjon Side Kjønn og alder Livsstil... 79

7 6.2.4 Tjenestetype Stillingsandel, type tilsettingsforhold og arbeidstidsordning (turnus) Arbeidsmiljø Helse Økonomisk situasjon Oppsummering Sammendrag og drøfting Referanser Side 5

8 Tabeller Tabell 2.1 Utvalgets representativitet, alder, Tabell 2.2 Populasjon, utvalg og utvalgsandel etter fylke Tabell 2.3 Antall sysselsatte, antall avtalte dagsverk og avtalte dagsverk per sysselsatt, kommunal forvaltning, utdanningsgrupper, Tabell 2.4 Antall hjelpepleiere sysselsatt i kommunal forvalting, antall avtalte årsverk, avtalte årsverk ekskl. lange fravær og årsverk per sysselsatt, Tabell 4.1 Utvalgets fordeling av påstanden: Jeg er fornøyd med jobben min, frekvens og prosent, Tabell 4.2 Utvalgets fordeling av om de er fornøyd med arbeidstiden, frekvens og prosent, Tabell 4.3 Utvalgets fordeling av om de er fornøyd med stillingsandelen, frekvens og prosent, Tabell 4.4 Tilfreds med arbeidstid og stillingsandel, Tabell 4.5 Prosentvis andel som er tilfreds med arbeidstid og stillingsandel, etter tjenestetype Tabell 4.6 Utvalgets fordeling av fravær siste halve året, frekvens og prosent, Tabell 4.7 Utvalgets fordeling på ulike fraværstyper, frekvens og prosent, Tabell 4.8 Utvalgets fordeling på ulike fraværstyper, frekvens og prosent. Kortidsfravær, Tabell 4.9 Utvalgets fordeling av ikke fravær, kun korttidsfravær og langtidsfravær etter tjenestetype siste halve året, prosent, Tabell 4.10 Andel som har hatt fravær det siste halve året etter stillingsandel Tabell 4.11 Utvalgets fordeling av hovedårsaken(e) til fraværet/fraværene, frekvens og prosent, Tabell 4.12 Diagnose for fravær, utvalget og befolkningen generelt, prosent, Tabell 4.13 Utvalgets respons på påstanden: Jeg er utslitt når jeg kommer hjem fra jobben, frekvens og prosent, Tabell 4.14 Utvalgets respons på påstanden: Jeg er fornøyd med min evne til å løse problemer som dukker opp i arbeidet, Tabell 4.15 Hvordan vurderer du din egen arbeidsevne i forhold til hhv fysiske og psykiske krav ved jobben?. 45 Tabell 4.16 Korrelasjonsmatrise mellom trivsels og mestringvariablene Tabell 4.17 Sammenhengen mellom trivsels og mestringvariablene, logit Tabell 4.18 Storbyer, antall innbyggere, medlemmer i Fagforbundet og antall og andel av disse i utvalget Side 6 Tabell 4.19 Andel som er fornøyd med stillingsandel fordelt etter faktisk stillingsandel Tabell 4.20 Andel som er fornøyd med stillingsandel fordelt etter faktisk stillingsandel, storby

9 Tabell 4.21 Beregnet antall som ønsker annen stillingsandel basert på populasjonstall, storby Tabell 5.1 Utvalgets svar på påstander om arbeidsinnholdet og arbeidsplassen. Prosent og totalt antall som har svart på hver påstand Tabell 5.2 Identifiserte grupperinger av variable med stor samvariasjon. Faktoranalyse. Fatorladning Tabell 5.3 Arbeidssted/tjenestetype det meste av tiden. Antall og prosent Tabell 5.4 Utvalgets fordeling av gjennomsnittsalder fordelt på de ulike arbeidsenhetene, standardavvik og variasjonskoeffisient Tabell 5.5 Erfaring i helsesektoren etter tjenestetype Tabell 5.6 Stillingsandel, antall og prosentvis fordeling Tabell 5.7 Utvalgets fordeling av samlet, fast stillingsprosent i helsesektoren, fordelt på arbeidsenhet, prosent Tabell 5.8 Tilsettingsforhold, antall og prosentvis fordeling Tabell 5.9 Arbeidstidsordning, antall og prosentvis fordeling Tabell 5.10 Utvalgets fordeling over vurdering av fysisk og psykisk helse, frekvens og prosent, Tabell 5.11 Utvalgets fordeling over vurdering av fysisk og psykisk helse krysset, frekvens og prosent, Tabell 5.12 Antall ganger drukket alkohol i løpet av det siste året drukket alkohol Tabell 5.13 Forsøker du å ha et sunt kosthold? Antall og prosent, Tabell 5.14 Antall barn i ulike aldersgrupper Tabell 5.15 Nåværende sivile status, Tabell 5.16 Har det i løpet av det siste året hendt at husstanden har hatt vansker med å klare løpende utgifter til mat, transport, bolig og lignende? Antall og prosent, Tabell 6.1 Definisjoner av mestringsvariable i regresjonsanalysen Tabell 6.2 Regresjonsresultater Side 7

10 Figurer Figur 3.1 Faktorer som påvirker trivsel med arbeid blant arbeider i helsesektoren Figur 4.1 Prosent av respondentene ved ulike tjenester uten fravær, kun korttidsfravær og langtidsfravær siste halve året Figur 4.2 Prosent av respondentene i ulike arbeidstidsordninger med ikke fravær, kun korttidsfravær og langtidsfravær siste halve året Figur 4.3 Trivsel og mestring i ulike tjenester, avvik fra gjennomsnitt (uveid) Figur 4.4 Trivsel og mestring i ulike aldersgrupper, avvik fra gjennomsnitt (uveid) Figur 4.5 Trivsel og mestring i ulike fylker, avvik fra gjennomsnitt (uveid) Figur 4.6 Trivsel og mestring i ulike storbyer, avvik fra gjennomsnitt (uveid) Figur 4.7 Trivsel og mestring i ulike storbyer, avvik fra gjennomsnitt (uveid) Figur 5.1 Prosent av respondentene som svarer at påstanden stemmer meget godt eller ganske godt Figur 5.2 Andel av respondentene som svarer at de synes de er tilstrekkelig fysisk aktiv Figur 5.3 Median BMI etter alder Side 8

11 1 INNLEDNING Oppdraget vårt er å svare på følgende spørsmål: Hva kjennetegner hjelpepleiere som trives og mestrer arbeidet og hva kjennetegner dem som sliter? Begrepet jobbtilfredshet (job satisfaction) er et sentralt begrep i arbeidslivsforskningen. Begrepet kan defineres som den ansattes følelsemessige opplevelse av arbeidet ut fra hans/hennes vurdering av fordeler og ulemper ved å ha jobben. Dette dreier seg for det første om ulike sider ved selve jobben, det vil si jobbinterne forhold. Det kan for eksempel være opplevelsen av arbeidsoppgavene man utfører, grad av autonomi eller ensformighet i jobben, arbeidsmiljø og lønn osv. Opplevelsen av jobbtilfredshet kan imidlertid også påvirkes av eksterne forhold. Dette kan være egenskaper hos arbeidstakeren eller situasjonen den personen er i, for eksempel personlighet, holdninger eller familiesituasjon. Den relative betydningen av jobbinterne kontra jobbeksterne forhold vil variere fra person til person. Grad av jobbtilfredshet er avhengig av den ansattes opplevelse og vurdering av fordeler og ulemper ved jobben ut fra egne forventninger, behov og preferanser. Jobbtilfredshet er dermed ikke et objektivt begrep, men oppleves forskjellig fra person til person. Hva som skaper tilfredshet, kan likevel være påvirket av noen av de samme faktorene. Det er disse vi forsøker å finne i denne rapporten. Det finnes ulike måter å måle hvordan en arbeidstaker trives og mestrer jobben sin på. Det kan enten rettes et direkte spørsmål hvor arbeidstaker blir spurt om å angi nivå av generelt trivsel ved arbeidet, eller en arbeidstaker kan bli stilt ovenfor flere spørsmål som dekker trivsel ved arbeidssituasjon, trivsel ved arbeidsmiljø osv. Begge metodene har blitt benyttet i datainnsamlingen denne rapporten bygger på. Datagrunnlaget, som beskrives i neste kapittel, kan brukes til å undersøke mange problemstillinger. I denne rapporten har vi altså sett nærmere på hva som kjennetegner personer som på ulike måter kan sies å mestre og å trives i jobben sin. Indikatorer for trivsel og mestring er hentet fra følgende spørsmål i spørreskjemaet som nærmere norske hjelpepleiere har besvart: Påstand: Jeg er fornøyd med jobben min o Svaralternativ: 5 punkts skala fra Stemmer meget godt til Stemmer ikke Er du generelt fornøyd med arbeidstiden din? o Svaralternativ: Ja/Nei Er du generelt fornøyd med stillingsandelen din? o Svaralternativ: Ja/Nei Side 9

12 Har du hatt sykefravær det siste halve året? o Svaralternativ: 7 svaralternativ antall og varighet Påstand: Jeg er utslitt når jeg kommer hjem fra jobb o Svaralternativ: 5 punkts skala fra Stemmer meget godt til Stemmer ikke Påstand: Jeg er fornøyd med egen evne til å løse problemer som dukker opp i arbeidet o Svaralternativ: 5 punkts skala fra Stemmer meget godt til Stemmer ikke Hvordan vurderer du din egen arbeidsevne i forhold til fysiske krav ved jobben? o Svaralternativ: 5 punkts skala fra Meget god til Meget dårlig Hvordan vurderer du din egen arbeidsevne i forhold til psykiske krav ved jobben? o Svaralternativ: 5 punkts skala fra Meget god til Meget dårlig Basert på disse spørsmålene formulerer vi følgende indikatorer for at en hjelpepleier trives og mestrer jobben sin: Er fornøyd med jobben sin Er fornøyd med arbeidstid og stillingsandel Ikke har hatt fravær fra jobb siste halve år (etter varighet) Ikke er utslitt når de kommer hjem fra jobben God evne til å løse problemer som oppstår At de er fornøyd med sin egen evne til å løse problemer som dukker opp i arbeidet At de vurderer sin egen arbeidsevne i forhold til fysiske krav ved jobben som god At de vurderer sin egen arbeidsevne i forhold til psykiske krav ved jobben som god Disposisjon av rapporten er som følger: I kapittel 2 forklares datagrunnlaget. Kapittelet inneholder en beskrivelse av gjennomføringen av datainnsamlingen, representativitet i utvalget i forhold til populasjonen diskuteres og nasjonale utviklingstall basert på andre kilder. I kapittel 3 gjennomgår vi det teoretiske grunnlaget for jobbtilfredshet og viser hva tidligere forskning på området har funnet. Kapittel 4 går nærmere inn på datagrunnlaget og beskriver enkle fordelinger av mestrings og trivselsvariablene beskrevet i punktene over, mens mulige forklaringsvariabler beskrives i kapittel 5. I kapittel 6 utføres regresjonsanalyser for å identifisere hva som kjennetegner de som mestrer og trives i arbeidet. Kapittel 7 inneholder et sammendrag med drøftinger. Side 10

13 2 DATAGRUNNLAG Datasettet som benyttes er fra en undersøkelse blant norske hjelpepleiere utført av SINTEF Helsetjenesteforskning, Gruppe for arbeid og helse i samarbeid med Fagforbundet (2008). Dette prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd, Folkehelseprogrammet. Prosjektet i Norges forskningsråd hadde tema arbeidsbetingelser og livsstil. For å studere arbeidstid og livsstil trengs en rekke kontrollvariabler for å identifisere effekter. Det har derfor vært en omfattende datainnsamling og variablene vi har samlet informasjon om inkluderer følgende forhold: Type arbeidsplass, utdanning, erfaring, stillingsandel, type turnus, frivillig/ufrivillig deltid, fornøydhet med arbeidstid og stillingsandel, ønsket stilling, frekvens av arbeid i helg/høytid/ekstravakter/overtid/beordring, sykefravær og annet fravær, årsaker til sykefravær, detaljert informasjon om arbeidsmiljø, ønsker om tidsbruk utenom arbeid, konsekvenser av nåværende arbeidstid, detaljert helseinformasjon, HAD score, fysisk aktivitet, hvordan de reiser til og fra jobb, om de har mulighet for å trene i arbeidstiden og om de gjør det, hvilke aktiviteter de ønsker å drive med for å være mer fysisk aktiv, holdninger til fysisk aktivitet, egenvurdering av arbeidsevne og helse, om de har forsøkt å endre helse og livsstilsvaner, vekt og høyde (BMI), tilfredshet med egen vekt, alkoholforbruk, foreldres fødselsår, røykevaner, foreldres utdanning og yrkesaktivitet, om foreldrene ble uføretrygdet og foreldres alkoholforbruk og fysisk aktivitet, foreldres økonomi, røykevaner og alder da foreldrene gikk bort eller om de lever og forhold til foreldre. I tillegg har vi informasjon om hjelpepleierens kjønn, alder, sivilstatus, om de er oppvokst i Norge, kommunenummer for arbeidsplass og oppvekst, barn, økonomisk situasjon, egen inntekt og husstandens inntekt. Datainnsamlingen og spørreskjemaet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt Norge (REK Midt Norge) og Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste (NSD). Spørreskjemaet finnes i vedlegg. Datasettet som foreligger inneholder svært mye informasjon som også kan utnyttes for å studere andre forhold enn sammenhengen mellom arbeidstid og livsstil, blant annet jobbtilfredshet. 2.1 POPULASJON Kriteriene for at en person skulle være med i utvalget var at vedkommende skulle være: 1. Utdannet Hjelpepleier (eller Helsefagarbeider som det nå heter) 2. Ansatt i kommunale pleie og omsorgstjenester (ikke uføretrygdet el. arbeidsledig) 3. Medlem av Fagforbundet Side 11

14 Det var i 2008 i alt personer som tilfredsstilte disse kriteriene. Det er altså nesten personer som er utdannet hjelpepleiere, yrkesaktiv, ansatt i kommunale tjenester og er medlem av Fagforbundet. Kriterium 3 har liten praktisk betydning da omtrent alle som tilfredsstiller kriterium 1 og kriterium 2 er fagorganisert i Fagforbundet. 2.2 TREKKING AV UTVALG OG DATAINNSAMLING Medlemsregisteret i Fagforbundet ble brukt til å identifisere personer som oppfyller utvalgskriteriene. Fra de ble det trukket tilfeldige navn og adresser. 1 Adressene er medlemmenes privatadresser. 2 Disse ble sendt til Sentio som lagde en id variabel for alle adressatene. Dette betyr at medlemsnummer i Fagforbundet ikke er brukt. Skjemaet og frankert svarkonvolutt ble sendt ut 3. april På følgebrevet ble både logoen til SINTEF og logoen til Fagforbundet tatt med. Skjemaet er trykket i to farger (grønt og sort på hvit bakgrunn der grønt brukes som særlig i lede eller hjelpetekster). Alle svarkonvoluttene ble trykket med sitt unike idnummer som ble registrert når respondentene svarte. Vi fikk inn skjema i løpet at de neste 6 ukene og sendte en påminnelse til respondentene (med nytt skjema og ferdigfrankert svarkonvolutt) 15. mai. Innen 15. juni hadde personer returnert skjema. I løpet av sommeren kom ytterligere 328 skjema. Dette betyr at 26 prosent av svarene kom etter purringen. Totalt ble utfylte skjema mottatt. Vi fikk 264 uåpnede konvolutter i retur med beskjed fra Posten om at adressen var ukjent. Vi har registrert 170 personer som kontaktet oss som sa de ikke kunne bli med av ulike grunner. Det var særlig mange som ikke lenger arbeidet i omsorgssektoren, noen hadde blitt uføretrygdet, noen var uten jobb eller på andre måter i en slik situasjon at spørsmål om arbeidsplass og arbeidssituasjon ikke kunne besvares. Ved å redusere det potensielle utvalget med kun de som ikke hadde gyldig adresse og hadde en gyldig grunn til å ikke svare (ikke de som av en annen grunn ikke ønsket å delta), ender vi opp med et totalt antall personer som kunne svare på svar gir dermed en svarprosent på 50,1 prosent. Vi vet ikke hvor mange av de som ikke har svart som heller ikke tilfredsstiller kriteriene, men som ikke gav oss beskjed om dette. 1 Det er kjørt en random funksjon i Excel av det totale uttrekket på ca medlemmer. Deretter er det slettet vikårlig nedover i fila til antallet kom ned i Svein Rolén i Fagforbundet (medlemsregisteret) har utført trekkingen. 2 Alternativet hadde vært å bruke arbeidsstedsadresse, men spørreskjemaet inkluderer mange spørsmål om Side 12 arbeidsplassen så privat adresse ble valgt med ukjent adresse+170 som ikke fylte utvalgskriteriene (i all hovedsak at de ikke var ansatt i kommunale tjenester lenger). Medlemsregisteret til Fagforbundet er dermed ikke fullstendig oppdatert til enhver tid.

15 2.3 SVARPROSENT OG PRESISHET I RESULTATENE Høy svarprosent er tradisjonelt antatt å være en indikator på høy kvalitet på undersøkelsen. Tanken er at jo flere det er som svarer, jo mer representativt er utvalget. Denne sannheten har de senere årene blitt utfordret og det er gjennomført en del studier og eksperimenter som viser få signifikante forskjeller mellom undersøkelser mellom høy og lav svarprosent (American Association for Public Opinion Research (AAPOR), 2008; Curtin et al., 2000; Keeter et al., 2000; Merkle & Edelman, 2002; Groves, 2006). Om respondentene på en god måte representerer populasjonen vil avhenge av flere faktorer. Dette er både hva som er den mest relevante faktoren som beskriver populasjonen (her: hjelpepleiere i kommunene), formålet med undersøkelsen (her: kartlegge betingelser knyttet til arbeid, livsstil og helse) og hva resultatene skal brukes til (her: identifisere faktorer som kan forbedres for å bedre situasjonen for hjelpepleiere). Til sammen bør prosjektets formål dermed gi sterke motiv for respondenten å delta. Spørreskjemaet inkluderer en mengde personlige spørsmål, for eksempel knyttet til helse og livsstil. Vi spør også om høyde, vekt, om de er fornøyd med vekten sin osv. For noen vil dette være følsomme tema og respondenten kan føle det vanskelig å svare. Vi finner for eksempel at kun tre prosent av de som har svart på spørreskjemaet har unnlatt å svare på spørsmålet om de er fornøyd med vekta si. I tillegg kan det altså være mange som ikke har villet svare på disse spørsmålene som har valgt ikke å sende inn skjemaet. Utvalget vil i så fall være skjevt i den forstand at utvalget i større grad er fornøyd med egen vekt enn populasjonen. Fordi skjemaet omhandler svært mange tema, kan det være mange grunner for at de som har mottatt spørreskjemaet ikke har svart. En innlysende faktor kan være størrelsen på skjemaet. Det er ni sider tettpakket med i alt 87 spørsmål, der mange av spørsmålene har en mengde underspørsmål. Vi har ikke fått tilbakemelding på at noen ikke ønsket å svare fordi skjemaet var for omfattende, men det er sannsynligvis ikke så rart at de har unnlatt å ta kontakt dersom begrunnelsen var denne. En annen årsak til at folk unnlater å svare er om de tror resultatene kan bli brukt i mot dem, for eksempel av arbeidsgiver. Dette er lite sannsynlig i denne undersøkelsen som er gjennomført i samarbeid med deres egen fagforening. En kan også tenke seg at folk har unnlatt å svare fordi de er fornøyd med sin egen situasjon. Resultatene vil da være skjeve ved at de som ikke er fornøyd er overrepresentert og at resultatene viser at hjelpepleiere er mer misfornøyd enn de faktisk er. Å unnlate å svare om de er fornøyd med situasjonen kan også være en taktisk vurdering, ved at man antar at jo flere som svarer positivt, jo mindre vil gjøres for å bedre situasjonen til hjelpepleierne. En kan like godt tenke seg at de som har det vanskelig i arbeidssituasjonen, ikke har maktet å svare fordi de er sterkt berørt av situasjonen de Side 13

16 befinner seg i. Det er dermed vanskelig å si om det er skjevheter i den ene eller andre retningen når det gjelder trivsel og mestring. En viktig årsak til at så mange som halvparten av alle som mottok skjemaet har valgt å svare, kan være at Fagforbundet la ut en melding på sine nettsider at SINTEF Helse gjennomfører undersøkelsen samtidig som skjemaet ble sendt ut, og at Fagforbundet på denne måten oppfordret sine medlemmer til å svare. Dette bidrar til økt troverdighet til undersøkelsen blant respondentene. Vi har også lagt vekt på å sikre anonymitet. Svarene ble ikke koblet mot nummeret på svarkonvolutten slik at undersøkelsen er anonym i den forstand at det ikke er mulig å knytte navn til svarene. Disse data inneholder likevel så mye personlig informasjon at de vil være i kategorien indirekte identifiserbar. Dette betyr at det i teorien vil være mulig å finne ut hvem svarene kommer fra. Vi vet feks kjønn, alder, sivilstand, barn, høyde, vekt, hvilken kommune de arbeider i og hvilken type enhet de arbeider i. I en liten kommune med feks bare én slik enhet kan det hende at kun en person innehar alle de nevnte kjennetegn. Data anses imidlertid som fullt anonym når vi fjerner kommunenummervariablene. I brevet til respondentene poengterte vi, av etiske grunner, denne indirekte muligheten for identifisering. Dette kan ha bidratt til at noen har unnlatt å svare. Om dette betyr at utvalget er skjevt i den ene eller andre retningen er vanskelig å si noe om. En svarprosent på 50 % gir derfor ikke grunnlag for å si noe om representativitet i datagrunnlaget. I neste avsnitt ser vi nærmere på noen enkle målbare størrelser i forhold til representativitet. Dette er kjønn, alder og bostedsfylke. 2.4 REPRESENTATIVITET Totalt har altså 50,1 prosent av de som mottok skjemaet svart. Det neste spørsmålet er om dette er et representativt utvalg av de personene som oppfyller alle de tre utvalgskriteriene. For å vurdere representativitet har vi fått listen over alle de personene som oppfyller kriteriene påkoblet informasjon om postnummer og fødselsår fra medlemsregisteret i Fagforbundet. Vi har koblet postnummer opp mot kommunenummer og laget fylkesvariabler både for utvalget og for hele populasjonen. 4 Fødselsår er selvsagt sammenliknbart og vi har beregnet alder i 2008 både for populasjonen og for utvalget. Side 14 4 I utvalget har vi brukt kommunenummer knyttet til arbeidssted, mens populasjonens kommunenummer kommer fra bostedsadresse. Det vil derfor være avvik dersom vedkommende bor og arbeider i ulike kommuner. Vi ser her på fylkestall. Avvikene vil derfor kun gjelde de som bor og arbeider i ulike fylker.

17 Tabell 2.1 Utvalgets representativitet, alder, Populasjon Utvalg Utvalgets andel av populasjonen Antall Prosent Antall Prosent < > Totalt Som vist i nederste rad, siste kolonne har vi altså med 29 prosent av alle hjelpepleierne som arbeider i norske kommuner. Det er ingen som er under 20 år i utvalget og kun to personer i populasjonen. I de aller fleste tilfeller vil vi kun bruke aldersgruppen år. Fra tabellen over ser vi at utvalget er noe overrepresentert for personer år mens det er relativt færre i de yngste aldersgruppene. Vi har feks med 18 prosent av personene i aldersgruppen år mot 33 prosent av de i aldersgruppen år. Når vi ser på hvordan populasjonen og utvalget fordeler seg på de ulike aldersgruppene, ser vi at vi har med nøyaktig samme relative antall i utvalget som i populasjonen for den aller største aldersgruppen, dvs de mellom 40 og 49 år. Denne aldersgruppen står for 28 prosent både i populasjonen og i utvalget. Dette betyr at dersom vi i analysene oppdager at alder har betydning for det vi analyserer, må vi ta hensyn til at utvalget har noe overvekt av personer i de eldste aldersgruppene i forhold til populasjonene. Det er relativt liten variasjon i hvor stor andel som er med fra hvert fylke, se tabell 2.2, og de fleste fylkene er dekker mellom 28 og 34 prosent av populasjonen. Østfold ligger lavest der kun en av fire er med mens fra Nord Trøndelag er mer enn hver tredje hjelpepleier med i undersøkelsen. Når vi sammenlikner andelen som bor/jobber i ulike fylker mellom utvalget og populasjonen, ser vi at utvalget har relativt flere i Oppland, Møre og Romsdal og Nord Trøndelag og relativ færre i Østfold og Aust Agder. Uansett er utvaget godt representativt for alle fylker. Vi konkluderer med at utvalget er relativt godt representativt for alle aldersgrupper og for alle fylker. Side 15

18 Tabell 2.2 Populasjon, utvalg og utvalgsandel etter fylke. Fylke Populasjon Utvalg Utvalgsandel av populasjonen Antall Prosent Antall Prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt I tillegg vet vi fra medlemsregisteret i Fagforbundet at kun 795 av de som var i utvalget vårt på var menn. Dette tilsvarer 4 prosent av populasjonen (de er tilfeldig trukket så vi antar derfor at menn står for fire prosent også av de ). I utvalget vårt er 3,1 prosent menn. Menn er altså noe underrepresentert i utvalget. 2.5 HJELPEPLEIERE I KOMMUNAL FORVALTNING OG UTVIKLING OVER TID Som vist i tabell 2.3 var det i 2008 over sysselsatte med helse og sosialfaglig utdanning innen kommunale helse og sosialtjenester. I Norge var det i 2008 omtrent sysselsatte totalt. Sysselsatte med helse og sosialfaglig utdanning i kommunale helse og sosialtjenester, utgjør dermed 4,7 prosent av alle sysselsatte i Norge. Side 16 Vi har sett på tall som er tilgjengelig på SSB sine sider og finner følgende fordeling på sysselsatte og avtalte dagsverk. Hjelpepleiere utgjør 39 prosent av alle sysselsatte med helse og sosialfaglig utdanning i kommunene. Sykepleierne utgjør omtrent 27 prosent (sykepleiere, helsesøstre og jordmødre), mens den tredje største gruppen er omsorgsarbeidere. Helsefagarbeiderne (hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) utgjør dermed nesten halvparten av alle sysselsatte med helse og sosialfaglig utdanning i kommunale helse og sosialtjenester i 2008.

19 Tabell 2.3 Antall sysselsatte, antall avtalte dagsverk og avtalte dagsverk per sysselsatt, kommunal forvaltning, utdanningsgrupper, Antall sysselsatte Andel av alle (%) Avtalte årsverk Andel av alle (%) Avtalte dagsverk per sysselsatt Helsesekretærer Hjelpepleiere Omsorgsarbeidere Apotekteknikere Fotterapeuter Barne og ungdomsarbeidere Tannhelsesekretærer Aktivitører Annen videregående helseutdanning Ergoterapeuter Fysioterapeuter Helsesøstre og jordmødre Radiografer Sykepleiere Vernepleiere Tannpleiere Bioingeniører Barnevernspedagoger Sosionomer Øvrig helseutdanning med høgskole Leger uten spesialitet Leger med spesialitet Tannleger Psykologer Øvrig helseutdanning på universitetsnivå Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk (SSB) I 2008 var det altså totalt personer som var registrert som hjelpepleiere og var sysselsatt i kommunal forvaltning. I 2000 var det til sammenlikning hjelpepleiere i sektoren. Dette innebærer at det totalt er en økning i sysselsettingen av hjelpepleiere i sektoren på 14 prosent. Samtidig har avtalte årsverk økt fra nesten til over Dette betyr at avtalte årsverk har økt med i overkant av 22 prosent. Avtalte årsverk ekskl. lange fravær har på samme tid økt med 24 prosent. Dette betyr at det er relativt færre lange fravær blant denne yrkesgruppen. Når vi beregner årsverk per sysselsatt, ser vi at denne øker jevnt utover perioden og det er nå 0,77 årsverk per sysselsatt. Økningen årsverk per sysselsatt tilsvarer en økning på 7,5 prosent. Side 17

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer

Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer Audun Kopperstad Master of Public Health MPH 2009:7 Nordiska högskolan

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER

BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER 1 BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER Presentasjon av data fra en spørreundersøkelse om arbeidsoppgaver og arbeidsforhold for barnevernspedagoger, sosionomer

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen

Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen Anders Skogstad og Guy Notelaers Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen I norsk arbeidsliv har man gjennom mange

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer