Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/2008"

Transkript

1 Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/ Endringer - oppsummert 1.1 Endringer som må gjennomføres for 2007-rapporteringen: 1. Datauttak for budsjettabellene 1.1, , 1,5, 1,6 og 1.7: Søkere, opptatte, nye studenter inntakskvalitet og kompetansegrunnlag. Dokumentasjon av tabellen: mne_navn=studentdata 2. Datauttak for ny budsjettabell 1.4: Totalt antall studieplasser som lyses ut Dokumentasjon av tabellen: mne_navn=studentdata 3. Nytt dataelement i tabellene emner og studieprogrammer: Undervisningsspråk. Benyttes for å kunne få ut data for budsjettabell 1.14 Utdanningstilbud (emner og programmer) på et annet språk enn norsk. Dokumentasjon studieprogrammer: mne_navn=studietilbud Dokumentasjon emner: mne_navn=studietilbud 4. Nye dataelementer i tabellen for gjennomstrømning i doktorgradsprogrammer: Avdelingskode, Semester og Studieprogramkode. Dokumentasjon av tabellen: mne_navn=doktorgradsdata 1.2 Endringer som avventes til uttaket av 2008-data: 1. Emnetabellen, nye dataelementer: - Ja/nei-dataelement som identifiserer emner som representerer selve masteroppgavene. Årsak: Ønsker informasjon om karakterer på masteroppgavene eksplisitt. - Ja/nei-dataelement som identifiserer praksisemner. Årsak: Bl.a. NOKUT ønsker å se på omfang, karakterer og produksjon på praksisemner. - Ja/nei-dataelement som identifiserer fjernundervisningsemner. Bl.a. Norgesuniversitetet ønsker å vite omfanget av oppmeldte, beståtte, produksjon etc. på emner som tilbys som fjernundervisning. (Aktualiteten på denne bør diskuteres videre) - Gjelder Mstas: Innføring av SSBs nuskoder på emner.

2 YB/LR 2 2. Studieprogramtabellen, nytt dataelement: - Videreutdanning; tas ut som eget studienivå og det opprettes et eksplisitt dataelement uavhengig av nivå som spesifiserer om programmet oppfattes som videreutdanning eller ikke. Det skilles på videreutdanningsprogrammer der det ikke kreves en UH-utdanning for opptak, og der det kreves en UH-utdanning for opptak. 3. Utvekslingsstudenter, nytt dataelement: - Studieprogramkode; får utvekslingsstudenter fordelt på studieprogram. 4. Emne- studieprogram og kandidatbenevnelser, endring av datainnholdet: - Studienivå 5. Implementasjon av ny beskrivelse av forholdet mellom studenter og personer uten studierett. Problematikken må drøftes videre. 6. Problematikken rundt etterutdanningskurs drøftes videre Beskrivelse av KDs rapporteringskrav for 2007 finnes på siden 2. Nye budsjettabeller 1.2 Antall primærsøkere, NOM-opptaket 2007 KD-format: Fakultet/utdanning Totalt Høgskole- Lavere grad/ Profesjonsutdanning Kandidatutd. bachelorutd. Videreutdanning Sum kvinner totalt kvinner totalt kvinner totalt kvinner totalt kvinner totalt Forklaring: Primærsøkere er personer som på grunnlag av fullført videregående opplæring søker på høyere utdanning via Samordna opptak (NOM-opptaket) 1.4 Inntakskvalitet for opptatte studenter, NOM-opptak og lokalt opptak, 2007 KD-format: Fakultet/utdanning Gjennomsnitt karakterpoeng Gjennomsnitt fordypningspoeng Gjennomsnitt realfagspoeng Gjennomsnitt poeng totalt totalt kvinner totalt kvinner totalt kvinner totalt kvinner Totalt Forklaring: Gjennomsnittlig karakterpoeng for opptatte studenter til bachelorutdanning, evt. årsstudier og integrerte mastergrader (dvs. grunnstudier ikke videreutdanning og påbygginger). 1.6 Opptatte studenter og deres kompetansegrunnlag, NOM-opptak og lokalt opptak KD-format: Fakultet/utdanning A. Opptak via SO Sum opptak via SO Antall studenter med generell studiekompetanse Antall studenter med realkompetanse Antall studenter med Y- vei kompetanse Sum antall studenter kvinner totalt kvinner Totalt kvinner totalt kvinner totalt

3 YB/LR 3 B. Lokale opptak Sum lokale opptak Totalt Forklaring: Dette er antall studenter som er opptatt på henholdsvis generell studiekompetanse, realkompetanse og Y-veikompetanse. Y-vei vil si at man kan bli tatt opp til enkelte utdanninger på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Relatert DBH-tabell: KOMPETANSEGRUNNLAG Implementasjon av disse tre nye tabellene. Grunnlaget for tabellen er alle søknader om opptak på studier, enten disse går gjennom Samordna opptak eller er lokale opptak. Det vises til dataspesifikasjonen nedenfor. I tillegg til å dekke det isolerte databehovet for nye budsjett-tabeller, forsøker vi å utforme rapporteringen slik at vi på sikt kan fase ut eksisterende rapportering om søknader (budsjettabell 1.1), opptak (budsjettabell 1.5) og nye studenter (budsjettabell 1.7), uten å få brudd i tidsrekkene. Spesifikasjonen tar derfor utgangspunkt i alle søknader og opptak, også lokale opptak på grunnlag av en grunnutdanning (mastergrad etc). Eksisterende rapportering vil i første omgang bli kjørt parallelt, for å kunne sammenligne resultat av uttak på ny og gammel måte. Dersom uttakene gir like resultater, kan dagens fire datatabeller (inkludert den nye) erstattes med en. Det er videre tatt med utvidet demografisk informasjon om søkerne, i form av alder og geografisk bakgrunn, i tillegg til kjønn. Tabellnavn: Søkere, opptatte, nye studenter kompetanse og poeng (stud_komp) Variabelnavn Datatype Verdier Forklaring Institusjonskode char(4) Som for de andre studenttabellene Avdelingskode char(6) Som for de andre studenttabellene Årstall Int Som for de andre studenttabellene Semester Int 0-3 Som for de andre studenttabellene Sudieprogramkode char(12) Lokal studieprogramkode Studieprogrammet det blir søkt på Kjønn char(1) M: Mann Søkers kjønn K: Kvinne Fødselsår Int Søkers fødselsår Landkode char(2) Tosiffer ISO landkode Studentens statsborgerskap. Verdien XX angis for utenlandske søkere med uspesifisert land. Alle studenter med norsk statsborgerskap har landkode NO. Kommunenr. char(4) 4-siffret kode for kommunenummer Søkers folkeregistrerte kommune. Kode 9999 benyttes dersom kommunenummer mangler verdi, samt for utenlandske søkere. Kvalifisert Int 1: Kvalifisert søker 2: Ikke kvalifisert søker Prioritet Int 1-N: Benyttes både for NOM-opptak og for lokale opptak. Opptakstype Char(1) L: Lokalt, N: NOM-opptaket Kompetansegrunnlag Int 1: Generell studiekompetanse 2: Realkompetanse 3: Grunnutdanning 4: Yrkesfag (Y-vei) 5: Mangelfull informasjon Kvote char Inndeling brukt i SO, samt; L: Lokalt opptak. U: Benyttes dersom kvoten er ukjent, Angir hvorvidt en søker er kvalifisert eller ikke. Personer som har oppgitt mangelfulle opplysninger for å bli vurdert gis verdi 2 for ikke kvalifisert søker Søkers prioritet på det aktuelle studieprogrammet Søknader via SO og via lokale opptak Hvilken kompetansegrunnlag en søknad er vurdert etter. Verdi 5 er personer der kompetansegrunnlaget ikke kan spesifiseres pga. mangelfull informasjon fra søker Kvoten søker blir vurdert etter. Kun en kvote pr. person. Søkeren teller som primærsøker i hver kvote.

4 YB/LR 4 f.eks. pga. mangelfulle opplysninger fra søker. Poeng karakterer decimal(6,2) -1 for data foreligger ikke Søkers karakterpoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. Poeng - fordypning decimal(6,2) -1 for data foreligger ikke Søkers fordypningspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. Poeng - realfag decimal(6,2) -1 for data foreligger ikke Søkers realfagspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. Poeng - andre decimal(6,2) -1 for data foreligger ikke Andre poeng. Kun de tilleggspoengene som inngår i sum konkurransepoeng rapporteres. Søknader Int Søknader. En student søker gjerne på flere programmer, som blir rekker i tabellen. Antall søknader. Data tilsvarer eksisterende DBH-tabell Søknader. Søkere via NOM og lokalt Tilbud om opptak Int Studenter som får tilbud om opptak Antall søkere som har fått tilbud om studieplass via NOM-opptak og lokalt Opptak Int Opptatte studenter Antall søkere som har akseptert studietilbudet, registrert seg og betalt semesteravgift. Data tilsvarer eksisterende DBH-tabell Opptatte studenter. NOMopptak og lokalt Nye studenter Int Førstegangsregistrerte studenter Antall opptatte som er registrerer seg ved institusjonen for første gang. Data tilsvarer eksisterende DBH-tabell Nye studenter Rapporteringsfrister: 15. mars (vårdata) og 15.oktober (høstdata). For KHIB, KHIO, NMH, eventuelt andre, blir ikke søkernes karakterer fra videregående skole lagt inn i FS/Mstas, siden opptaksvurderingen er et annet enn karakterene. Det bør vurderes om at det skal stilles krav til at disse institusjonene fikk koblet seg til SOs tjenester selv om de ikke er del av NOM. Da ville de kunnet få elektroniske vitnemål. Data om poeng vil ikke bli rapportert per i dag. Nærmere forklaring av visse variabler: Landkode og kommune (to variabler) Tosifret landkode. For uspesifisert land angis verdien XX, dvs. utenlandske søkere. Kode 9999 benyttes for kommunenummer i tilfeller der dette mangler verdi, samt for utenlandske søkere. Kvalifisert Angir om søkeren blir vurdert som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Søkere på grunnlag Y-vei regnes som kvalifisert iht. kriteriene for det aktuelle opptaket. Dataverdier: 1: Kvalifisert søker 2. Ikke kvalifisert søker Prioritet En søker kan sette opp max 10 studieprogrammer i sin prioritetsliste. Også for lokale opptak kan søkeren sette opp en prioritetsliste. Ved kun ett alternativ blir verdien 1. I forhold til budsjettabell 1.2 vil tallene her omfatte søkernes 1. prioritetsalternativ i NOMopptaket. Siden en søker nødvendigvis kun har ett program på førsteprioritet vil totaltallene omfatte antall personer som søker via NOM-opptaket.

5 YB/LR 5 Opptakstype Det skilles på søknadsdata via NOM-opptaket via SO og lokale opptak ved institusjonen: Kode N. Dette er NOM-opptaket som går via Samordna opptak. Det er et krav at data for NOM-opptaket er identisk med de data som går til SO. Kode L. Dette er opptak som gjøres lokalt ved den enkelte institusjon. Dette kan være søkere til studier som normalt ville falle inn under NOM-opptaket, men som er basert på spesielle opptakskriterier, som kunstutdanninger, musikkutdanninger eller andre studier som baserer opptak på opptaksprøver. Lokale opptak omfatter også opptak til studieprogrammer der det kreves en grunnutdanning i bunn, som masterprogrammer, videreutdanninger, påbygninger etc. Opptaket kan også være lokalt dersom nye studier er etablert for sent til å inngå i NOMopptaket. Ift. budsjettabellene 1.4 og 1.6, vil NOM-opptak være opptakstype = N. Lokalt opptak til grunnutdanninger vil være opptakstype = L og opptakskriterie (variabel nedenfor) ulik kode 3. Kompetanse Her rapporteres kompetansegrunnlaget for søkeren. Følgende grunnlag gjelder: Kode 1: Personer som søker på grunnlag av GSK Kode 2: Personer som ikke nødvendigvis har GSK, men søker på grunnlag av realkompetanse fra yrkesliv etc; Kode 3: Personer som søker på grunnlag av en fullført grunnutdanning på UH-nivå. Kode 4: Personer som søker på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev (Y-veigrunnlag). Kode 5. Dette vil gjelde for personer der kompetansegrunnlaget ikke kan spesifiseres pga. mangelfull informasjon fra søker. Y-vei vil si at man kan bli tatt opp til enkelte utdanninger på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Dette kompetansegrunnlaget for opptak er nytt fra Behandlingen av disse søkerne er ikke standardisert, og per i dag er det problematisk å få ut gode data på dette fra FS og Mstas. Muligens vil det derfor være nødvendig å lage til et manuelt registreringsopplegg på dette i registreringsbasen DBHreg. Dersom en og samme søker både har GSK- og Y-vei-kompetanse, rapporteres kompetansegrunnlaget som søkeren er vurdert etter. Dersom søker ønsker å få behandlet sin søknad på grunnlag av realkompetanse, men blir ikke vurdert som kvalifisert, rapporteres vedkommende som verdi 2. I variabelen Kvalifisert vil vedkommende bli rapportert som ikke kvalifisert (verdi 2). Kvote For NOM-opptak rapporteres data på de kvoteinndelinger som er brukt i SO. For studenter som får tilbud om opptak via SO rapporteres den kvoten som vedkommende er kommet inn på. For studenter som ikke får tilbud om opptak rapporteres ordinær kvote. Kode L: Benyttes for lokale opptak. U: Uspesifisert kvote. Benyttes dersom kvoten ikke kan spesifiseres, f.eks. pga. mangelfulle opplysninger fra søker. Karakterpoeng/Fordypningspoeng/Realfagspoeng/Andre poeng (poeng_k, poeng_f, poeng_r, poeng_a) Søkeres antall poeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.

6 YB/LR 6 Dataverdien -1 benyttes dersom data ikke foreligger, også i tilfeller der poengene fra videregående skole ikke ligger inne i det studieadministrative systemet. Dataverdien -1 benyttes også for ikke-kvalifiserte søkere. For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen Kvote. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote. Det tas ikke hensyn til eventuelle forbedringer av enkeltkarakterer som er foretatt etter søknadstidspunktet. Samtlige søkere har et antall karakterpoeng, men bare deler av søkere har fordypningspoeng/realfagspoeng/ andre poeng. For lokale opptak med variabel kompetanse = grunnutdanning fra UH-sektoren (dataverdi 3) er det poeng fra videregående skole som skal rapporteres, ikke karakterer fra selve grunnutdanningen. For utenlandske søkere rapporteres det som ligger inne i FS/Mstas, men data for disse vil ikke bli benyttet i karakterberegninger i dbh-rapporter. Angående Andre poeng. Der rapporteres de tilleggspoengene som iht. spesifikke regler inngår i samlet poengsum, og som søker konkurrerer med innenfor angitt kvote. Eksempelvis kan en student ha avtjent verneplikt og gjennomført en folkehøgskole, som hver for seg gir 3 tilleggspoeng. I dette tilfelle får søkeren iht. regler uttelling for 3 poeng, ikke 6. Søknader (sok) Søknader. En student søker gjerne på flere programmer. Dermed vil søknadsalternativene bli rekker i tabellen. Ulike studieprogram, men andre data vil være de samme for søkeren. Data kan erstatte dagens rapportering for budsjettabell 1.1 Søknadstall. Tilbud om opptak (tilbud_opp) Antall søkere som har fått tilbud om plass via NOM-opptaket eller lokalt opptak. Opptatte studenter (opp) Antall søkere som er tatt opp på studiet, har akseptert studietilbud og betalt semesteravgift. Omfatter både NOM- og lokalt opptak. Data kan erstatte dagens rapportering for budsjettabell 1.5 Opptakstall. Nye studenter (nye) Antall opptatte som registrerer seg ved institusjonen for første gang, vil være et subsett av Opptatte studenter. Data vil måtte omfatte studenter som har faktisk søkt om opptak, via SO eller lokalt. Dette kan innebære at personer, eksempelvis privatister, som ikke har søkt om opptak, ikke omfattes av rapporteringen. Omfatter både NOM- og lokalt opptak. Data kan erstatte dagens rapportering for budsjettabell 1.7 Nye studenter. Budsjettabell 1.3 Totalt antall studieplasser som lyses ut KD-format: Utdanning Lavere nivå/bachelor Herav praktisk pedagogisk utdanning Høgskoleutdanning Videreutdanninger Masternivå Profesjonsutdanninger Sum studieplasser

7 YB/LR 7 Studieplasser utlyst på alternativt opptaksgrunnlag (y-vei) Forklaring: Med totalt antall studieplasser menes studieplasser innmeldt til Samordna opptak og studieplasser lyst ut lokalt. Y-vei vil si at man kan bli tatt opp til enkelte utdanninger på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Relatert DBH-tabell: STUDIEPLASSER Tabellnavn: Studieplasser (stud_studieplass) Variabelnavn Datatype Verdier Forklaring Institusjonskode char(4) Som for de andre studenttabellene Avdelingskode char(6) Som for de andre studenttabellene Årstall Int Som for de andre studenttabellene Semester Int Som for de andre studenttabellene Studieprogramkode char(12) Som for de andre studenttabellene Opptakstype char(1) L: Lokalt N: NOM-opptak Type opptak, lokalt eller NOMopptak Poenggrense - primærvitnemålskvote decimal(5,2) Verdi 0.0: Alle fikk plass/ingen poenggrense Nedre poenggrense for opptak på det enkelte studieprogram i Poenggrense ordinær kvote decimal(5,2) Verdi -1.0: Ikke oppgitt Verdi 0.0: Alle fikk plass/ingen poenggrense Verdi -1.0: Ikke oppgitt primærvitnemålskvoten. Nedre poenggrense for opptak på det enkelte studieprogram i ordinær kvote. Antall studieplasser Int Antall utlyste studieplasser totalt på det enkelte programmet Antall studieplasser Y-vei Int Herav antall Y-vei-studieplasser Rapportering: Rapporteringsfrister: 15 mars (vårdata) og 15.oktober (høstdata). Studieplasser rapportert til SO skal være identisk med data for opptakstype = N. Y-vei-plasser vil si spesifikke studieplasser for søkere som visse studieprogrammer på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Hvis Y-vei-plasser ikke per i dag kan tas ut fra FS/Mstas, må det lages til et manuelt rapporteringsopplegg via DBHreg. For en del opptak skiller en ikke mellom poenggrense primært og ordinært. Da rapporteres poenggrensen i ordinær kvote, og verdien 1.0 benyttes for primær kvote. Budsjettabell 1.14 Utdanningstilbud på et annet språk enn norsk KD-format: Utdanningstilbud Antall avlagte studiepoeng Sum Forklaring: Data omfatter emner og studieprogram på 10 studiepoeng eller mer. Språkfag skal ikke inkluderes. Dette kan implementeres ved at emne- og studieprogramtabellen utvides til variable for registrering/rapportering av undervisningsspråk ihht. ISO Nettside: (ISO Code) Språkfag skal i teorien kunne identifiseres, og dermed holdes utenom, ved hjelp av NUS-koder, både for programmer og emner. Kodene for enheten Språkfag i NUS er 611 (lavere nivå) og

8 YB/LR (høyere nivå). Imidlertid inkluderer disse kodene ikke bare språkfag, men også litteratur og kultur, eksempelvis asiatiske fag, og der undervisningen er på engelsk. Disse holdes dermed utenom. Det må bemerkes at det i Mstas per i dag ikke er lagt inn data på nuskoder på emner. Noen problemstillinger: - Emner/program er annonsert på forhånd, i studiekatalog etc, at det gis på ikke-norsk (stort sett på engelsk) - Emner/program som er annonsert på norsk, kan gis på ikke-norsk på grunnlag av etterspørsel fra studentene - Emner/program som er annonsert på ikke-norsk kan bli gitt på norsk pga etterspørsel, f.eks bare norsktalende studenter Her tas det utgangspunkt i tilbud som er annonsert som undervisningsspråk annet enn norsk. Noen emner/program kan undervises både på norsk og engelsk samme semester. I slike tilfelle vil engelsk overstyre norsk, men uansett valg her vil ikke dette gi et helt korrekt bilde. 3. Endring i eksisterende tabeller 3.1 Strukturendringer Gjennomstrømning doktorgrad FS har implementert dette datauttaket. Institusjoner som bruker Mstas må per i dag rapportere dette manuelt. Endring av struktur av tabellen: Variabel studium går ut. Nye variabler uthevet: - Institusjonskode char(4) - Avdelingskode char(6) - Årstall int - Semester int - Studieprogramkode char(12).. hvoretter følger som tidligere; finansieringskilde, antall kandidater, antall kandidater kvinner, årsverk brutto, årsverk brutto kvinner, årsverk netto, årsverk netto kvinner, avbrutte avtaler, avbrutte avtaler kvinner, antall gamle avtaler, antall gamle kvinner. Personer i doktorgradsprogrammer kan skifte til en ny institusjon, og i så tilfelle må hele doktorgradsforløpet benyttes for beregning av årsverk, altså tiden ved begge institusjonene. Tabellene utenlandske studenter og utvekslingsstudenter Utvekslingsstudenter: Siden både innreisende og utreisende utvekslingsstudenter kan knyttes til studieprogrammer ved institusjonen, ønskes som ny variabel: studieprogramkode Spesifikasjon: som tidligere - årstall int - progkode char(12) - utreisende eller innreisende char(3). og variabler som tidligere Ang. FS: Begge tabeller: Landkode må endres fra char(3) til char(2) i datauttaket.

9 YB/LR 9 Emnetabellen 1. Undervisningsspråk Jmf. budsjettabell 1.14 ovenfor. Dette kan implementeres ved å benytte et dataelement som angir undervisningsspråk. Som dataverdi kan det tas utgangspunkt i ISOs språkkode (3 siffer), som angir undervisningsspråk. Siden KD krever at språkfagene ikke skal tas med i budsjettabellen, er en mulighet for DBH å ekskludere disse ved å ta utgangspunkt i programmenes/emnenes nuskode. Variabelen defineres ut fra hvilke emner som i utgangspunktet er annonsert til å bli undervist i et annet språk enn norsk, ikke hvilke emner som det i ettertid viste seg å bli undervist i et annet språk på forespørsel fra studentene. 2. Informasjon om karakterer/eksamener på selve masteroppgavene Det har vært et forespørsler om å få ut informasjon om karakterer på selve mastergradsoppgaven. Krever et nytt dataelement på emnene: Dataverdi 0: Emner som ikke representerer selve mastergradsoppgaven. Dataverdi 1: Alle andre emner. 3. Praksisemner NOKUT har drevet på med å få data på stryk i praksisemner. Det skal være mulig å ta ut et dataelement for dette i FS og Mstas. Dataverdier: 0: Ikke praksisemne. 1. Praksisemne. 4. Fjernundervisning Det har vært uttrykt behov for å få ut data på hvilke emner som tilbys som fjernundervisning via et eget dataelement. Dette vurderes av DBH slik dersom dette er en omfattende sak som krever mye arbeid, så er ikke dette aktuelt. To dataverdier. Dataverdi 0: Tilbys ikke som fjernundervisning. Dataverdi 3: Tilbys som fjernundervisning. Verdien 3 er den samme som brukes for fjernundervisningsprogrammer. Samme emne (emnekode) kan imidlertid tilbys både som ordinært campusemne og som et fjernundervisningstilbud. Dette drøftes videre for rapporteringen. Endret struktur på emnetabellen ved tillegg av nye dataelementer til slutt i tabellen: Som før: institusjonskode, avdelingskode, årstall, semester, studieprogramkode, emnekode, emnenavn, studienivå, studiepoeng, nuskode (ny for Mstas), status. Deretter: Undervisningsspråk Variabelnavn: sprak Char(2) ISO språkkode dataverdi ISO språkkode for undervisningsspråk Nye variabler for 2008-rapporteringen (uklart angående fjernundervisningsemner): Masteroppgave (master) int dataverdi 0 eller 1 0: emnet representerer ikke avsluttende masteroppgave. 1: emnet representerer avsluttende masteroppgave Praksisemne (praksis) int dataverdi 0 eller 1 0: emnet representerer ikke et praksisemne Fjernundervisning (fjern) 1: emnet representerer et praksisemne int dataverdi 0 eller 3 0: emnet tilbys ikke som fjernundervisningstilbud 3: emnet tilbys som fjernundervisningstilbud (uklart hvis begge deler)

10 YB/LR 10 Studieprogramtabellen Ny variabel 1. Undervisningsspråk (ny fra 2007) Jmf. budsjettabell Kan implementeres ved å benytte et dataelement som angir undervisningsspråk. Som dataverdi kan det tas utgangspunkt i ISOs språkkode, som angir undervisningsspråk. Språkfag kan DBH ekskludere ved å ta utgangspunkt i programmenes nuskode. Variabelen defineres ut fra hvilke programmer som i utgangspunktet er annonsert til å bli undervist i et annet språk enn norsk, ikke hvilke programmer som det i ettertid viste seg å bli undervist i et annet språk på forespørsel fra studentene. 2. Videreutdanning (ny fra 2008) Det opprettes et nytt dataelement, med tre mulige dataverdier: - Dataverdi 0: Nei, ikke videreutdanning - Dataverdi 1: Ja, videreutdanning, krever ikke en universitets/høgskoleutdanning for studierett - Dataverdi 2: Ja, videreutdanning, krever en universitets/høgskoleutdanning for studierett Definisjonen av videreutdanning er som før. Endret struktur på studieprogramtabellen ved tillegg av nye dataelementer til slutt i tabellen: Undervisningsspråk Variabelnavn: sprak Varchar(4) ISO språkkode dataverdi ISO språkkode for undervisningsspråk Denne tas med fra 2008-rapporteringen: Videreutdanning Variabelnavn: videre Int dataverdi 0, 1 eller 2 0: Nei, ikke videreutdanning 1: Ja, videreutdanning, krever ikke UH-utdanning for studierett 2. Ja, videreutdanning, krever UHutdanning for studierett 3.2 Innholdsendringer i eksisterende dataelementer Studieprogrammer Dataelement Organisering Denne variabelen fordeler programmer på 1. Undervisning ved institusjonen, 2. Desentralisert undervisning og 3. Fjernundervisning. Som del av forklaringen av punkt 1 står det: Omfatter også programmer der "samlingsstudenter" kommer til institusjonens lokaliteter for undervisning i bolker (helger, uker etc). En arbeidsgruppe nedsatt av Norgesuniversitetet foreslår at denne setningen flyttes fra punkt 1 til punkt 3, dvs at slike programmer/studenter blir oppfattet som fjernundervisning, og skal dermed ha koden 3. Dataelement Studienivå (gjelder studieprogramtabellen, emnetabellen og gradstabellen) Følgende nivåer og spesifikasjon gjelder per i dag i DBH - LG - Lavere grad - HG - Høgre grad/hovedfag - MG - Mastergrad, inkludert de 4.årige sivilingeniør- og siviløkonom-utdanningene

11 YB/LR 11 - PR- Profesjonsstudium, dvs. programmer på mer enn 240 studiepoeng - DG - Doktorgrad - VU Videreutdanning - HU- Høgskolekandidatutdanning, 2- eller 3-årige utdanninger som gir rett til tittelen høgskolekandidat - US - Annet/uspesifisert nivå. Omfatter programmer på videregående skoles nivå, som forkurs for ingeniørutdanning, eller programmer som ikke er mulig å plassere i nivåene ovenfor Disse nivåene oppfattes nå som lite hensiktsmessig, spesielt etter at tidligere typiske profesjonsutdanninger er blitt integrerte masterprogram, og vi har fått 5-årige lærerprogrammer. En arbeidsgruppe har sett på bl.a. dette, og kommet frem til at det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i nivåinndelingen som ligger inne i FS, og som kan konverteres til et nytt sett med DBH-nivåer. I Mstas finnes ikke noen detaljert nivåinndeling, så her må institusjonene fysisk erstatte de eksisterende nivåkodene med nye nivåkoder for programmer, emner og kandidatbenevnelser, noe som kan være noe arbeidskrevende, hvis ikke Mstas sentralt kan gjøre en jobb her. Nivåspesifikasjon: Nivå- Nivåets navn Aktuell for: Nærmere forklaring: Aggregeres til koder fra FS/ P=Programmer E= Emner hovednivåer ved DBH: mstas K=Kandidatbenevnelser B3 Bachelor, normert studietid 3 år P og K Bachelor, normert studietid 3 år. Lavere nivå B4 Bachelor, normert studietid 4 år P og K Bachelor, normert studietid 4 år. Lavere nivå HK Høyskolekandidat, normert P og K Høyskolekandidat, normert studietid 2 år. Lavere nivå studietid 2 år YU Yrkesutdanning, normert P og K Programmer og kandidatbenevnelser for hhv.allmennlærer- Lavere nivå studietid 4 år utdanning og faglærerutdanning med normert studietid 4 år (240 studiepoeng). AR Årsstudium (60-studiepoengs- P og K Programmer og eventuelle kandidatbenevnelser på 60 Lavere nivå enheter) studiepoeng, f.eks. PPU skal regnes som kandidatbenevnelse LN Lavere nivå P, E og K Omfatter: Lavere nivå - Programmer på mindre enn 60 studiepoeng på lavere nivå. - Programmer og kandidatbenevnelser over 60 og mindre enn 120 studiepoeng som ikke inngår i nivåkategoriene B3, B4, HK og YU, f.eks. videreutdanninger innen helsefag på 90 studiepoeng (anestesi/operasjon/intensiv, barnepleie etc.) - Emner som inngår i bachelorprogrammer (B3 og B4), høgskolekandidatprogrammer (HK), yrkesutdanninger (YU) og årsstudier (AR). - Emner som inngår i de tre første årene av en 5-årig mastergrad (M5) - Emner som inngår i de tre første årene av profesjonsstudier (PR) - Annet på lavere nivå som ikke passer i de kategoriene over. M2 Master, normert studietid 2 år P og K Iht. 3 i forskrift om krav til mastergrad. Høyere nivå ME Master, erfaringsbasert, 1 ½ 2 år P og K Iht. 5 i forskrift om krav til mastergrad. Høyere nivå MX Master, normert studietid P og K Iht. 7 i forskrift om krav til mastergrad. Høyere nivå 1 1 ½ år HN Høyere nivå P, E og K Omfatter: - Hovedfag-/magistergradsprogrammer/-grader, med tilhørende emner. - 2-årige videreutdanning er innen helsefag (f.eks. jordmor) - Emner for alle masterprogrammer med studietid t.o.m. 2 år (M2, ME, MX). - Emner som inngår i de to siste årene av en 5-årig mastegrad (M5). - Emner som inngår i de to/tre siste årene av Høyere nivå

12 YB/LR 12 profesjonsstudier (PR). M5 Master, normert studietid 5 år P og K Iht. 4 i forskrift om krav til mastergrad. Integrert mastergrad/profesjon PR Profesjonsstudium P og K Profesjonsprogram og grader mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden; teologi, medisin, psykologi, veterinær etc. Integrert mastergrad/profesjon (5-7 år). FU Forskerutdanning P, E og K Doktorgradsnivå; programmer, emner og grader. Forskerutdanning VS Videregående skoles nivå P og E Programmer/emner på videregående skoles nivå, forkurs etc Annet AN Andre programmer P Programmer som ikke passer inn noe sted ift nivåene ovenfor; uplasserte studenter og lovlige semesterregistreringer på dr.grad. Videreutdanning (VU) som et eget nivå går ut. Å oppfatte videreutdanning som et alternativ til de øvrige nivåene er misvisende, da videreutdanning er en egenskap ved programmer/emner uavhengig av studienivå. Jmf. ny variabel i tabellen Studieprogrammer. 4. Om endring av begrepet personer uten studierett ( privatister ) Beskrivelsen i DBH av begrepene student og person uten studierett (gjerne også kalt privatist) ble gjort på midten av 90-tallet. I 2002 kom en ny universitets- og høyskolelov, som berører disse begrepene. Dette har medført en viss motsetning mellom ny lovtekst og DBHbeskrivelsen. Problemstillingen er viktig, bl.a. fordi eksamener tatt av personer uten studierett ikke gir økonomisk uttelling, og de teller ikke med i departementets offisielle studenttall. Begrepene er relevant i rapporteringen av registrerte studenter og eksamensdata fra FS og Mstas. Dagens spesifikasjon av registrerte studenter og eksamensdata Teksten nedenfor er hentet fra DBH-dokumentasjonen som nå ligger ute på nettet: I DBH opereres det med 3 studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er: Studenter (kode = 'S') Personer uten studierett (kode = 'P') Andre (kode = 'A') Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene: 1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram som inngår i høyere utdanning ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett. 2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt Lov om universitet og høgskoler 40 eller Voksenopplæringslovens 3, gis adgang til å fremstille seg til en eller flere bestemte eksamener. Studentkategoriene for programmer som tilhører høyere utdanning, relatert til kriterier, oppsatt i tabellform: Kriterier: Studentkategorier: Studenter (S) Personer uten studierett (P) Andre (A) Har studie- og undervisningsrett JA NEI NEI Har eksamensrett JA JA NEI Annet

13 YB/LR 13 Om kategorien Andre (A): Siden studie-/undervisnings- og eksamensretten omfatter programmer innen høyere utdanning, vil personer i denne kategorien ikke ha denne retten, da disse er opptatt på programmer som tilhører videregående skoles nivå (forkurs for ingeniørutdanning, norsk for utlendinger etc). Presisering, registrerte studenter: En person regnes som "Student" (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en student fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et studieprogram på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på ( intern privatist ), skal personen rapporteres som "student" (S) ved det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person som har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat-nat-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet, skal rapporteres som "Student" ved mat.nat-fakultetet. En "Person uten studierett" (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk. Presisering, eksamensdata: En person regnes som "Student" (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Dersom en student har studierett ved ett studieprogram, men tar eksamen på et program der vedkommende ikke har studierett ( intern privatist ), rapporteres vedkommende i eksamenssammenheng som "student" (S) på programmet uten studierett. Eksempel: En person som har studierett på et program på mat.nat.-fakultetet, men tar eksamen i f.eks. programmet jus grunnfag på juridisk fakultet, der vedkommende ikke har studierett, rapporteres som "student" (S) på jus grunnfag ved juridisk fakultet. En "Personer uten studierett" (P) har ikke studierett på noe studieprogram ved institusjonen. Eksamensproduksjon for personer uten studierett tas ikke med i departementets finansieringsmodell. Forslag til endring av beskrivelsen I DBH opereres det med 3 studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er: Studenter (kode = 'S') Personer uten studierett (kode = 'P') Andre (kode = 'A') Universitets- og høgskoleloven, paragraf 3-10 Rett til å gå opp til eksamen, sier: (4) Styret kan fastsette at eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter til vedkommende studium, skal betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved å holde eksamen for denne gruppen eller eventuell egenbetaling fastsatt for studiet eller faget. Departementet kan gi forskrift om egenbetaling etter denne bestemmelsen. Med dette som utgangspunkt kan følgende kriterier benyttes for å definere studentkategoriene: 1. Studie- og undervisningsrett. Med studie- og undervisningsrett menes at registrerte studenter på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram eller emne som inngår i høyere utdanning ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram eller emne studenten har fått sin studierett.

14 YB/LR Eksamensrett. Med eksamensrett menes at registrerte studenter på grunnlag av studie- og undervisningsrett på minst ett studieprogram eller emne som inngår i høyere utdanning kan fremstille seg til en eller flere eksamener. Disse har studentkategori Student (S). Videre gis eksamensrett til personer som på grunnlag av Universitets- og høgskolelovens 3-10, eller Voksenopplæringslovens 3 registrerer seg og betaler semesteravgift for å fremstille seg til eksamen, uten å ha gyldig studierett til emnet eller noe studieprogram som emnet tilhører. For disse kan institusjonen kreve betaling av merutgifter tilknyttet eksamenavviklingen. Disse representerer Personer uten studierett (P). Presisering, registrerte studenter: En person regnes som "Student" (S) dersom vedkommende har minst en studie- og undervisningsrett som personen benytter seg av i rapporteringssemesteret. Har en person studierett til et studieprogram uten å ha bekreftet utdanningsplan på dette, men kun melder seg opp til en eller flere eksamener personen ikke har studie- og undervisningsrett til, skal vedkommende rapporteres som "Person uten studierett" (P). Er en person eksamensmeldt både i et emne vedkommende har studie- og undervisningsrett til og et emne vedkommende ikke har studie- og undervisningsrett til, skal personen rapporteres som "Student" (S). Presisering, eksamener: En person regnes som "Student" (S) i forhold til en eksamen dersom vedkommende har opptak til emnet eller til et studieprogram emnet kan inngå i. Dersom en person har studierett på ett studieprogram, men tar eksamen på et program eller emne der vedkommende ikke har studierett ("intern privatist"), rapporteres vedkommende i eksamenssammenheng som "Person uten studierett" (P) tilordnet det studieprogrammet eksamensemnet er tilordnet. En og samme person kan bli eksamensrapportert som "Student" (S) på en eksamen og "Person uten studierett" (P) på en annen eksamen samme rapporteringssemester. Studentkategoriene for programmer som tilhører høyere utdanning, relatert til kriterier, oppsatt i tabellform: Kriterier: Studentkategorier: Studenter (S) Personer uten studierett (P) Andre (A) Har studie- og undervisningsrett JA NEI NEI Har eksamensrett JA JA NEI Andre (A). Siden studie-/undervisnings- og eksamensrett er tilknyttet programmer innen høyere utdanning, vil personer i denne kategorien ikke ha disse rettighetene, som tabeller viser. Disse personene er opptatt på programmer som tilhører videregående skoles nivå (som forkurs for ingeniørutdanning etc), og skal normalt ikke være vektet, og inngår derfor ikke i studiepoenggivende utdanning/grad. Konsekvenser av endringen av teksten 1. Registrerte studenter Konsekvensen av denne endringen er at studenter med studieretter de ikke benytter seg av, kan bli rapportert som "person uten studierett" (P) dersom de er eksamensmeldt i emner de ikke har opptak til. Det vil altså kunne bli rapportert flere i kategori P og færre i kategori S enn under dagens kriterier, hvor det holder å ha en eller annen gyldig studierett ved institusjonen for å bli rapportert som student (S), uansett om studieretten er relevant for det personen faktisk er eksamensoppmeldt i eller ikke. Endringen vil kunne kreve mer kvalitetssikring ved institusjonene med hensyn til vedlikehold av studentdata i eget studentsystem. For store institusjoner kan mye av det studieadministrative arbeidet være delegert til fakultetene. Fakultetenes praksis for studierettildeling og -vedlikehold bør ikke føre til at reelle privatister ved ett fakultet blir

15 YB/LR 15 rapportert som student (S) på grunn av en studierett ved et annet fakultet når de ikke benytter seg av den. Enkeltemnestudenter, som eksempelvis UiO har av, kan innebære mye innsats for å administrere.

16 YB/LR Eksamensdata En konsekvens av denne endringen er at institusjonene vil kunne komme til å rapportere flere privatist-studiepoeng og færre student-studiepoeng enn nå. Dette vil få tilsvarende økonomiske konsekvenser for institusjonene på grunn av departementets finansieringssystem. Endringen vil derfor kunne kreve mer kvalitetssikring ved institusjonene med hensyn til vedlikehold av studentdata i eget studentsystem for å få rapporteringen mest mulig korrekt. Det blir imidlertid bedre samsvar mellom privatistkriteriene ved eksamensrapporteringen til DBH og universitetslovens kriterier angående privatistgebyr. 5. Manuelt rapporterte tabeller, som eventuelt kan vurderes å bruke data fra FS/Mstas Tabell 1.15 Etterutdanning Navn på etterutdanningskurs Fagområde Antall undervisningstimer Antall kursdeltakere Målgruppe: 1 Offentlig sektor 2 Privat sektor 3 Blandet Organisering: 1 Ved institusjonen 2 Desentralisert 3 Fjernundervisning Finansiering: 1 Intern 2 Ekstern 3. Blandet Totalt FS har lagt til rette for at institusjonene skal kunne registrere disse data, men institusjonene har i begrenset grad tatt den i bruk. Mstas har ikke tilsvarende mulighet. Ønskelig at gode data kan tas ut fra systemet, men det vil fortsatt bli mulighet for manuell rapportering via DBHreg. Tabell 1.16 Etterutdanning kostnader og inntekter Etterutdanning Antall kurs Antall kursdeltakere Uten eksterne inntekter Med eksterne inntekter Sum Antall undervisningstimer Kostnader (kr) Inntekter (kr) I FS kan kostnader og inntekter legges på enkeltkursene, og da kan data for denne tabellen også tas ut. Men av samme årsak som for tabell 1.15 må dette rapporteres manuelt. Tabell 1.17 Videreutdanning kostnader og inntekter. Videreutdanning Antall studieprogram Antall studenter Uten eksterne inntekter Med eksterne inntekter Sum Avlagte 60- studiepoengsenheter Kostnader (kr) Inntekter (kr) Denne vil nok måtte bli rapportert manuelt som før, i alle fall kostnader og inntekter. Generelt en problematisk tabell med uklar datakvalitet.

17 YB/LR 17 Disse to tabellene; 1.18 Nye studietilbud som er igangsatt i 2007 Studieprogram Studienivå Oppstart Finansiering Godkjennelse Studieprogramnavn Studiepoeng 1. Vår 04 1.Omdisponering 1.Av departement Godkjent 2. Høst 04 2.Egenandel studenter 2.Av institusjon dato 3.Oppdrag Justering av eksiterende studietilbud, jf. kap Avviklede studietilbud i 2007 Studieprogram Studienivå Finansiering Studieprogramnavn Studiepoeng 1.Omdisponering 2.Egenandel studenter 3.Oppdrag...er fortsatt med som manuelt rapporterte tabeller. De kunne vært tatt vekk som manuell registrering, siden vi fra og med 2006 fikk inn et nytt dataelement: Status iht. aktivitet Dataelementet har fire gyldige dataverdier (tallverdiene 1, 2, 3 og 4): 1. Aktivt program: Programmer som i det aktuelle semesteret for studentrapportering er et undervisningstilbud til institusjonens studenter. 2. Nytt program: Programmer som det fra og med semesteret for studentrapportering tas opp studenter for første gang. 3. Avviklet program: Programmer som fra og med semesteret for studentrapportering ikke lengre tilbys studenter i form av undervisning etc. Programmet hadde det foregående semester som siste semester som aktivt program. 4. Avviklet program med aktive studenter Programmer med dataverdi 2 for et gitt år kan tas ut for den første tabellen, og dataverdi 3 for den andre tabellen. Men da mangler vi data på finansiering, godkjennelse og justering. Usikker datakvalitet på dette dataelementet. Må eventuelt tas opp med KD for 2008-kravene. Av andre tabeller som nå rapporteres manuelt og som på sikt kan tenkes å bli erstattet av automatisert rapportering hvis det er mulig å fremskaffe data fra systemene: 1.21 Uteksaminerte allmennlærerkandidater, valg av fordypning ved statlige høyskoler 1.22 Videreutdanninger for allmennlærere ved statlige høyskoler Dokumentasjon for disse to: n=studentdata 1.23 Praktisk-pedagogisk utdanning - fagbakgrunn for uteksaminerte kandidater Dokumentasjon: n=studentdata 1.24 Praktisk-pedagogisk utdanning - fagbakgrunn for uteksaminerte kandidater med bakgrunn fra yrkesfag Dokumentasjon: mne_navn=studentdata Disse student-/forskningstabellene anses per i dag som uaktuelle for FS/Mstas-rapportering:

18 YB/LR 18 Tabell 1.26 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Tabell 1.28 Sikkerhetsvurdering Tabell 2.7 EU-finansierte prosjekter (eksklusiv utdanninger) Tabell 2.9 Mottatte forretningsideer m.m. Tabell 2.10 Universitetsmuseenes virksomhet Må lages registreringsopplegg i DBHreg for disse tabellene, som ikke tidligere har vært rapportert til DBH.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for studentdata

Rapport fra arbeidsgruppe for studentdata Rapport fra arbeidsgruppe for studentdata På grunnlag av møtet 23.06.2006 i styringsgruppen for DBH ble det nedsatt en arbeidsgruppe for studentdata. Endelig versjon av dokumentet var ferdig våren 2007.

Detaljer

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning Studieadministrativ avdeling. Vedlegg til protokoll

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning Studieadministrativ avdeling. Vedlegg til protokoll Oversikt over utdannings- og doktorgradsdata til DBH med rapporteringsfrist 15. februar 2016, sammenstilt med tilsvarende data fra foregående år/semester Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon 1.0-05.05.2011 1. Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på http://fagskole.nsd.no Tabell

Detaljer

Tabeller til resultatrapportering i 2007

Tabeller til resultatrapportering i 2007 Tabeller til resultatrapportering i 2007 1. STUDENTDATA 1.1 Søknadstall vår og høst 2007, fordelt på fakultet/utdanning og studienivå vårsemester Høstsemester høstsemester vår + høst Andre studenter vår

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Kravspesifikasjon for rapporter i STAR. Versjon 2.04 12. januar 2012

Kravspesifikasjon for rapporter i STAR. Versjon 2.04 12. januar 2012 Kravspesifikasjon for rapporter i STAR Innhold 1. Kravspesifikasjonens formål...3 2. Definisjoner av aktuelle begreper...3 3. Generelle beslutninger og avgrensninger som er gjort...3 3.1. Inndeling i nivå...3

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: PMR Møtedato: 13.11.2014, sak Dato: 10.11.2014 J.nr.: 2014/ ORIENTERINGSSAK OM STUDENTSTATISTIKKER Notatet inneholder sentrale tall for fakultetets

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Tabeller til resultatrapportering i 2007

Tabeller til resultatrapportering i 2007 Tabeller til resultatrapportering i 2007 1. STUDENTDATA 1.1 Søknadstall vår og høst 2007, fordelt på fakultet/utdanning og studienivå vårsemester Høstsemester høstsemester vår + høst Andre studenter vår

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2007 til 2008, studentdata og doktorgradsdata

Endringer i rapporteringskravene fra 2007 til 2008, studentdata og doktorgradsdata 15.09.08 Endringer i rapporteringskravene fra 2007 til 2008, studentdata og doktorgradsdata Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2008 i forhold til 2007. En god del

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge TIL 1 Virkeområde Forskriften regulerer alle opptak til nevnte områder og listen er uttømmende. Områdene som ikke er dekket av denne forskrift

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 12.12.2016 Møtenr: 5/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 28.11.2016 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER,

Detaljer

Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og. vitenskapsteori at Ferdigheter

Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og. vitenskapsteori at Ferdigheter 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og UTVIT1500 studienivåkode i FS Emnets omfang i studiepoeng 10 Finansiering av emnet KD

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Rapportering. Kurs i Rapportering. Kathy Haugen, USIT. 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen

Rapportering. Kurs i Rapportering. Kathy Haugen, USIT. 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen Rapportering Kurs i Rapportering 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen Kathy Haugen, USIT Metode NSD Beskrivelse NSD Beskrivelse FS Diagnose Informasjon som må være på plass Bilder med relevante data Beskrivelse

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU S-sak 51/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.07.2016 Arkiv: 2016/10205 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Drama og teater... 6 Faglærerutdanning i musikk (ikke komplett datagrunnlag)... 11 Samtidskunst (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB Hva: Kurset vil ta for seg sentrale deler av rapporteringen av studentdata ved Universitetet i Bergen. Fokus vil være på økt forståelse av sammenhengene i rapporteringsprosessen,

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Nøkkeltall for private høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for private høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for private høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Private vitenskapelige høyskoler... 10 1.1 Det teologiske menighetsfakultet...

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vedteke av utdanningsutvalet 09.02.12 Reglementet er heimla i Forskrift om opptak til høgre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012 1 av 7 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Rådgiver Lars Grønflaten O-SAK 16-12

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200604428 Vår ref.: 06/3500.2/KRH.heb Stavanger, 13.des 2006 Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING 1 Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet Postboks 1161, Blindern 0318 Oslo SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING Fakultetet behandler søknader primært fra studenter med opptak på relevant studieprogram.

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger

Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger Balansert Målstyring - et helhetlig ledelses- og beslutningsstøtteverktøy Studenter Brukere Undervisning Forskning formidling Visjon Strategi

Detaljer

Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng

Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng 1 Forord Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng ble opprettet etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

NTNU S-sak 86/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 86/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 86/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 29.11.16 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Beate Helen Sortevik Revis Arkiv: 2016/25438

Detaljer

Nøkkeltall for private høyskoler Filen ble generert den

Nøkkeltall for private høyskoler Filen ble generert den Nøkkeltall for private høyskoler 2016 Filen ble generert den 06.05.2016. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Private vitenskapelige høyskoler... 11 1.1 Det teologiske menighetsfakultet...

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kap. 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde (1) Forskriften gjelder

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. januar 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 11. januar 2017 15.12.2016 nr. 1886 Forskrift om opptak

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 15.12.2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien.

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker 2. Søknadsprosess 3. Gjennomføring Før du søker Hvilke studietilbud kan jeg søke på? Du kan søke om å delta på alle

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer