Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/2008"

Transkript

1 Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/ Endringer - oppsummert 1.1 Endringer som må gjennomføres for 2007-rapporteringen: 1. Datauttak for budsjettabellene 1.1, , 1,5, 1,6 og 1.7: Søkere, opptatte, nye studenter inntakskvalitet og kompetansegrunnlag. Dokumentasjon av tabellen: mne_navn=studentdata 2. Datauttak for ny budsjettabell 1.4: Totalt antall studieplasser som lyses ut Dokumentasjon av tabellen: mne_navn=studentdata 3. Nytt dataelement i tabellene emner og studieprogrammer: Undervisningsspråk. Benyttes for å kunne få ut data for budsjettabell 1.14 Utdanningstilbud (emner og programmer) på et annet språk enn norsk. Dokumentasjon studieprogrammer: mne_navn=studietilbud Dokumentasjon emner: mne_navn=studietilbud 4. Nye dataelementer i tabellen for gjennomstrømning i doktorgradsprogrammer: Avdelingskode, Semester og Studieprogramkode. Dokumentasjon av tabellen: mne_navn=doktorgradsdata 1.2 Endringer som avventes til uttaket av 2008-data: 1. Emnetabellen, nye dataelementer: - Ja/nei-dataelement som identifiserer emner som representerer selve masteroppgavene. Årsak: Ønsker informasjon om karakterer på masteroppgavene eksplisitt. - Ja/nei-dataelement som identifiserer praksisemner. Årsak: Bl.a. NOKUT ønsker å se på omfang, karakterer og produksjon på praksisemner. - Ja/nei-dataelement som identifiserer fjernundervisningsemner. Bl.a. Norgesuniversitetet ønsker å vite omfanget av oppmeldte, beståtte, produksjon etc. på emner som tilbys som fjernundervisning. (Aktualiteten på denne bør diskuteres videre) - Gjelder Mstas: Innføring av SSBs nuskoder på emner.

2 YB/LR 2 2. Studieprogramtabellen, nytt dataelement: - Videreutdanning; tas ut som eget studienivå og det opprettes et eksplisitt dataelement uavhengig av nivå som spesifiserer om programmet oppfattes som videreutdanning eller ikke. Det skilles på videreutdanningsprogrammer der det ikke kreves en UH-utdanning for opptak, og der det kreves en UH-utdanning for opptak. 3. Utvekslingsstudenter, nytt dataelement: - Studieprogramkode; får utvekslingsstudenter fordelt på studieprogram. 4. Emne- studieprogram og kandidatbenevnelser, endring av datainnholdet: - Studienivå 5. Implementasjon av ny beskrivelse av forholdet mellom studenter og personer uten studierett. Problematikken må drøftes videre. 6. Problematikken rundt etterutdanningskurs drøftes videre Beskrivelse av KDs rapporteringskrav for 2007 finnes på siden 2. Nye budsjettabeller 1.2 Antall primærsøkere, NOM-opptaket 2007 KD-format: Fakultet/utdanning Totalt Høgskole- Lavere grad/ Profesjonsutdanning Kandidatutd. bachelorutd. Videreutdanning Sum kvinner totalt kvinner totalt kvinner totalt kvinner totalt kvinner totalt Forklaring: Primærsøkere er personer som på grunnlag av fullført videregående opplæring søker på høyere utdanning via Samordna opptak (NOM-opptaket) 1.4 Inntakskvalitet for opptatte studenter, NOM-opptak og lokalt opptak, 2007 KD-format: Fakultet/utdanning Gjennomsnitt karakterpoeng Gjennomsnitt fordypningspoeng Gjennomsnitt realfagspoeng Gjennomsnitt poeng totalt totalt kvinner totalt kvinner totalt kvinner totalt kvinner Totalt Forklaring: Gjennomsnittlig karakterpoeng for opptatte studenter til bachelorutdanning, evt. årsstudier og integrerte mastergrader (dvs. grunnstudier ikke videreutdanning og påbygginger). 1.6 Opptatte studenter og deres kompetansegrunnlag, NOM-opptak og lokalt opptak KD-format: Fakultet/utdanning A. Opptak via SO Sum opptak via SO Antall studenter med generell studiekompetanse Antall studenter med realkompetanse Antall studenter med Y- vei kompetanse Sum antall studenter kvinner totalt kvinner Totalt kvinner totalt kvinner totalt

3 YB/LR 3 B. Lokale opptak Sum lokale opptak Totalt Forklaring: Dette er antall studenter som er opptatt på henholdsvis generell studiekompetanse, realkompetanse og Y-veikompetanse. Y-vei vil si at man kan bli tatt opp til enkelte utdanninger på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Relatert DBH-tabell: KOMPETANSEGRUNNLAG Implementasjon av disse tre nye tabellene. Grunnlaget for tabellen er alle søknader om opptak på studier, enten disse går gjennom Samordna opptak eller er lokale opptak. Det vises til dataspesifikasjonen nedenfor. I tillegg til å dekke det isolerte databehovet for nye budsjett-tabeller, forsøker vi å utforme rapporteringen slik at vi på sikt kan fase ut eksisterende rapportering om søknader (budsjettabell 1.1), opptak (budsjettabell 1.5) og nye studenter (budsjettabell 1.7), uten å få brudd i tidsrekkene. Spesifikasjonen tar derfor utgangspunkt i alle søknader og opptak, også lokale opptak på grunnlag av en grunnutdanning (mastergrad etc). Eksisterende rapportering vil i første omgang bli kjørt parallelt, for å kunne sammenligne resultat av uttak på ny og gammel måte. Dersom uttakene gir like resultater, kan dagens fire datatabeller (inkludert den nye) erstattes med en. Det er videre tatt med utvidet demografisk informasjon om søkerne, i form av alder og geografisk bakgrunn, i tillegg til kjønn. Tabellnavn: Søkere, opptatte, nye studenter kompetanse og poeng (stud_komp) Variabelnavn Datatype Verdier Forklaring Institusjonskode char(4) Som for de andre studenttabellene Avdelingskode char(6) Som for de andre studenttabellene Årstall Int Som for de andre studenttabellene Semester Int 0-3 Som for de andre studenttabellene Sudieprogramkode char(12) Lokal studieprogramkode Studieprogrammet det blir søkt på Kjønn char(1) M: Mann Søkers kjønn K: Kvinne Fødselsår Int Søkers fødselsår Landkode char(2) Tosiffer ISO landkode Studentens statsborgerskap. Verdien XX angis for utenlandske søkere med uspesifisert land. Alle studenter med norsk statsborgerskap har landkode NO. Kommunenr. char(4) 4-siffret kode for kommunenummer Søkers folkeregistrerte kommune. Kode 9999 benyttes dersom kommunenummer mangler verdi, samt for utenlandske søkere. Kvalifisert Int 1: Kvalifisert søker 2: Ikke kvalifisert søker Prioritet Int 1-N: Benyttes både for NOM-opptak og for lokale opptak. Opptakstype Char(1) L: Lokalt, N: NOM-opptaket Kompetansegrunnlag Int 1: Generell studiekompetanse 2: Realkompetanse 3: Grunnutdanning 4: Yrkesfag (Y-vei) 5: Mangelfull informasjon Kvote char Inndeling brukt i SO, samt; L: Lokalt opptak. U: Benyttes dersom kvoten er ukjent, Angir hvorvidt en søker er kvalifisert eller ikke. Personer som har oppgitt mangelfulle opplysninger for å bli vurdert gis verdi 2 for ikke kvalifisert søker Søkers prioritet på det aktuelle studieprogrammet Søknader via SO og via lokale opptak Hvilken kompetansegrunnlag en søknad er vurdert etter. Verdi 5 er personer der kompetansegrunnlaget ikke kan spesifiseres pga. mangelfull informasjon fra søker Kvoten søker blir vurdert etter. Kun en kvote pr. person. Søkeren teller som primærsøker i hver kvote.

4 YB/LR 4 f.eks. pga. mangelfulle opplysninger fra søker. Poeng karakterer decimal(6,2) -1 for data foreligger ikke Søkers karakterpoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. Poeng - fordypning decimal(6,2) -1 for data foreligger ikke Søkers fordypningspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. Poeng - realfag decimal(6,2) -1 for data foreligger ikke Søkers realfagspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. Poeng - andre decimal(6,2) -1 for data foreligger ikke Andre poeng. Kun de tilleggspoengene som inngår i sum konkurransepoeng rapporteres. Søknader Int Søknader. En student søker gjerne på flere programmer, som blir rekker i tabellen. Antall søknader. Data tilsvarer eksisterende DBH-tabell Søknader. Søkere via NOM og lokalt Tilbud om opptak Int Studenter som får tilbud om opptak Antall søkere som har fått tilbud om studieplass via NOM-opptak og lokalt Opptak Int Opptatte studenter Antall søkere som har akseptert studietilbudet, registrert seg og betalt semesteravgift. Data tilsvarer eksisterende DBH-tabell Opptatte studenter. NOMopptak og lokalt Nye studenter Int Førstegangsregistrerte studenter Antall opptatte som er registrerer seg ved institusjonen for første gang. Data tilsvarer eksisterende DBH-tabell Nye studenter Rapporteringsfrister: 15. mars (vårdata) og 15.oktober (høstdata). For KHIB, KHIO, NMH, eventuelt andre, blir ikke søkernes karakterer fra videregående skole lagt inn i FS/Mstas, siden opptaksvurderingen er et annet enn karakterene. Det bør vurderes om at det skal stilles krav til at disse institusjonene fikk koblet seg til SOs tjenester selv om de ikke er del av NOM. Da ville de kunnet få elektroniske vitnemål. Data om poeng vil ikke bli rapportert per i dag. Nærmere forklaring av visse variabler: Landkode og kommune (to variabler) Tosifret landkode. For uspesifisert land angis verdien XX, dvs. utenlandske søkere. Kode 9999 benyttes for kommunenummer i tilfeller der dette mangler verdi, samt for utenlandske søkere. Kvalifisert Angir om søkeren blir vurdert som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Søkere på grunnlag Y-vei regnes som kvalifisert iht. kriteriene for det aktuelle opptaket. Dataverdier: 1: Kvalifisert søker 2. Ikke kvalifisert søker Prioritet En søker kan sette opp max 10 studieprogrammer i sin prioritetsliste. Også for lokale opptak kan søkeren sette opp en prioritetsliste. Ved kun ett alternativ blir verdien 1. I forhold til budsjettabell 1.2 vil tallene her omfatte søkernes 1. prioritetsalternativ i NOMopptaket. Siden en søker nødvendigvis kun har ett program på førsteprioritet vil totaltallene omfatte antall personer som søker via NOM-opptaket.

5 YB/LR 5 Opptakstype Det skilles på søknadsdata via NOM-opptaket via SO og lokale opptak ved institusjonen: Kode N. Dette er NOM-opptaket som går via Samordna opptak. Det er et krav at data for NOM-opptaket er identisk med de data som går til SO. Kode L. Dette er opptak som gjøres lokalt ved den enkelte institusjon. Dette kan være søkere til studier som normalt ville falle inn under NOM-opptaket, men som er basert på spesielle opptakskriterier, som kunstutdanninger, musikkutdanninger eller andre studier som baserer opptak på opptaksprøver. Lokale opptak omfatter også opptak til studieprogrammer der det kreves en grunnutdanning i bunn, som masterprogrammer, videreutdanninger, påbygninger etc. Opptaket kan også være lokalt dersom nye studier er etablert for sent til å inngå i NOMopptaket. Ift. budsjettabellene 1.4 og 1.6, vil NOM-opptak være opptakstype = N. Lokalt opptak til grunnutdanninger vil være opptakstype = L og opptakskriterie (variabel nedenfor) ulik kode 3. Kompetanse Her rapporteres kompetansegrunnlaget for søkeren. Følgende grunnlag gjelder: Kode 1: Personer som søker på grunnlag av GSK Kode 2: Personer som ikke nødvendigvis har GSK, men søker på grunnlag av realkompetanse fra yrkesliv etc; Kode 3: Personer som søker på grunnlag av en fullført grunnutdanning på UH-nivå. Kode 4: Personer som søker på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev (Y-veigrunnlag). Kode 5. Dette vil gjelde for personer der kompetansegrunnlaget ikke kan spesifiseres pga. mangelfull informasjon fra søker. Y-vei vil si at man kan bli tatt opp til enkelte utdanninger på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Dette kompetansegrunnlaget for opptak er nytt fra Behandlingen av disse søkerne er ikke standardisert, og per i dag er det problematisk å få ut gode data på dette fra FS og Mstas. Muligens vil det derfor være nødvendig å lage til et manuelt registreringsopplegg på dette i registreringsbasen DBHreg. Dersom en og samme søker både har GSK- og Y-vei-kompetanse, rapporteres kompetansegrunnlaget som søkeren er vurdert etter. Dersom søker ønsker å få behandlet sin søknad på grunnlag av realkompetanse, men blir ikke vurdert som kvalifisert, rapporteres vedkommende som verdi 2. I variabelen Kvalifisert vil vedkommende bli rapportert som ikke kvalifisert (verdi 2). Kvote For NOM-opptak rapporteres data på de kvoteinndelinger som er brukt i SO. For studenter som får tilbud om opptak via SO rapporteres den kvoten som vedkommende er kommet inn på. For studenter som ikke får tilbud om opptak rapporteres ordinær kvote. Kode L: Benyttes for lokale opptak. U: Uspesifisert kvote. Benyttes dersom kvoten ikke kan spesifiseres, f.eks. pga. mangelfulle opplysninger fra søker. Karakterpoeng/Fordypningspoeng/Realfagspoeng/Andre poeng (poeng_k, poeng_f, poeng_r, poeng_a) Søkeres antall poeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.

6 YB/LR 6 Dataverdien -1 benyttes dersom data ikke foreligger, også i tilfeller der poengene fra videregående skole ikke ligger inne i det studieadministrative systemet. Dataverdien -1 benyttes også for ikke-kvalifiserte søkere. For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen Kvote. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote. Det tas ikke hensyn til eventuelle forbedringer av enkeltkarakterer som er foretatt etter søknadstidspunktet. Samtlige søkere har et antall karakterpoeng, men bare deler av søkere har fordypningspoeng/realfagspoeng/ andre poeng. For lokale opptak med variabel kompetanse = grunnutdanning fra UH-sektoren (dataverdi 3) er det poeng fra videregående skole som skal rapporteres, ikke karakterer fra selve grunnutdanningen. For utenlandske søkere rapporteres det som ligger inne i FS/Mstas, men data for disse vil ikke bli benyttet i karakterberegninger i dbh-rapporter. Angående Andre poeng. Der rapporteres de tilleggspoengene som iht. spesifikke regler inngår i samlet poengsum, og som søker konkurrerer med innenfor angitt kvote. Eksempelvis kan en student ha avtjent verneplikt og gjennomført en folkehøgskole, som hver for seg gir 3 tilleggspoeng. I dette tilfelle får søkeren iht. regler uttelling for 3 poeng, ikke 6. Søknader (sok) Søknader. En student søker gjerne på flere programmer. Dermed vil søknadsalternativene bli rekker i tabellen. Ulike studieprogram, men andre data vil være de samme for søkeren. Data kan erstatte dagens rapportering for budsjettabell 1.1 Søknadstall. Tilbud om opptak (tilbud_opp) Antall søkere som har fått tilbud om plass via NOM-opptaket eller lokalt opptak. Opptatte studenter (opp) Antall søkere som er tatt opp på studiet, har akseptert studietilbud og betalt semesteravgift. Omfatter både NOM- og lokalt opptak. Data kan erstatte dagens rapportering for budsjettabell 1.5 Opptakstall. Nye studenter (nye) Antall opptatte som registrerer seg ved institusjonen for første gang, vil være et subsett av Opptatte studenter. Data vil måtte omfatte studenter som har faktisk søkt om opptak, via SO eller lokalt. Dette kan innebære at personer, eksempelvis privatister, som ikke har søkt om opptak, ikke omfattes av rapporteringen. Omfatter både NOM- og lokalt opptak. Data kan erstatte dagens rapportering for budsjettabell 1.7 Nye studenter. Budsjettabell 1.3 Totalt antall studieplasser som lyses ut KD-format: Utdanning Lavere nivå/bachelor Herav praktisk pedagogisk utdanning Høgskoleutdanning Videreutdanninger Masternivå Profesjonsutdanninger Sum studieplasser

7 YB/LR 7 Studieplasser utlyst på alternativt opptaksgrunnlag (y-vei) Forklaring: Med totalt antall studieplasser menes studieplasser innmeldt til Samordna opptak og studieplasser lyst ut lokalt. Y-vei vil si at man kan bli tatt opp til enkelte utdanninger på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Relatert DBH-tabell: STUDIEPLASSER Tabellnavn: Studieplasser (stud_studieplass) Variabelnavn Datatype Verdier Forklaring Institusjonskode char(4) Som for de andre studenttabellene Avdelingskode char(6) Som for de andre studenttabellene Årstall Int Som for de andre studenttabellene Semester Int Som for de andre studenttabellene Studieprogramkode char(12) Som for de andre studenttabellene Opptakstype char(1) L: Lokalt N: NOM-opptak Type opptak, lokalt eller NOMopptak Poenggrense - primærvitnemålskvote decimal(5,2) Verdi 0.0: Alle fikk plass/ingen poenggrense Nedre poenggrense for opptak på det enkelte studieprogram i Poenggrense ordinær kvote decimal(5,2) Verdi -1.0: Ikke oppgitt Verdi 0.0: Alle fikk plass/ingen poenggrense Verdi -1.0: Ikke oppgitt primærvitnemålskvoten. Nedre poenggrense for opptak på det enkelte studieprogram i ordinær kvote. Antall studieplasser Int Antall utlyste studieplasser totalt på det enkelte programmet Antall studieplasser Y-vei Int Herav antall Y-vei-studieplasser Rapportering: Rapporteringsfrister: 15 mars (vårdata) og 15.oktober (høstdata). Studieplasser rapportert til SO skal være identisk med data for opptakstype = N. Y-vei-plasser vil si spesifikke studieplasser for søkere som visse studieprogrammer på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Hvis Y-vei-plasser ikke per i dag kan tas ut fra FS/Mstas, må det lages til et manuelt rapporteringsopplegg via DBHreg. For en del opptak skiller en ikke mellom poenggrense primært og ordinært. Da rapporteres poenggrensen i ordinær kvote, og verdien 1.0 benyttes for primær kvote. Budsjettabell 1.14 Utdanningstilbud på et annet språk enn norsk KD-format: Utdanningstilbud Antall avlagte studiepoeng Sum Forklaring: Data omfatter emner og studieprogram på 10 studiepoeng eller mer. Språkfag skal ikke inkluderes. Dette kan implementeres ved at emne- og studieprogramtabellen utvides til variable for registrering/rapportering av undervisningsspråk ihht. ISO Nettside: (ISO Code) Språkfag skal i teorien kunne identifiseres, og dermed holdes utenom, ved hjelp av NUS-koder, både for programmer og emner. Kodene for enheten Språkfag i NUS er 611 (lavere nivå) og

8 YB/LR (høyere nivå). Imidlertid inkluderer disse kodene ikke bare språkfag, men også litteratur og kultur, eksempelvis asiatiske fag, og der undervisningen er på engelsk. Disse holdes dermed utenom. Det må bemerkes at det i Mstas per i dag ikke er lagt inn data på nuskoder på emner. Noen problemstillinger: - Emner/program er annonsert på forhånd, i studiekatalog etc, at det gis på ikke-norsk (stort sett på engelsk) - Emner/program som er annonsert på norsk, kan gis på ikke-norsk på grunnlag av etterspørsel fra studentene - Emner/program som er annonsert på ikke-norsk kan bli gitt på norsk pga etterspørsel, f.eks bare norsktalende studenter Her tas det utgangspunkt i tilbud som er annonsert som undervisningsspråk annet enn norsk. Noen emner/program kan undervises både på norsk og engelsk samme semester. I slike tilfelle vil engelsk overstyre norsk, men uansett valg her vil ikke dette gi et helt korrekt bilde. 3. Endring i eksisterende tabeller 3.1 Strukturendringer Gjennomstrømning doktorgrad FS har implementert dette datauttaket. Institusjoner som bruker Mstas må per i dag rapportere dette manuelt. Endring av struktur av tabellen: Variabel studium går ut. Nye variabler uthevet: - Institusjonskode char(4) - Avdelingskode char(6) - Årstall int - Semester int - Studieprogramkode char(12).. hvoretter følger som tidligere; finansieringskilde, antall kandidater, antall kandidater kvinner, årsverk brutto, årsverk brutto kvinner, årsverk netto, årsverk netto kvinner, avbrutte avtaler, avbrutte avtaler kvinner, antall gamle avtaler, antall gamle kvinner. Personer i doktorgradsprogrammer kan skifte til en ny institusjon, og i så tilfelle må hele doktorgradsforløpet benyttes for beregning av årsverk, altså tiden ved begge institusjonene. Tabellene utenlandske studenter og utvekslingsstudenter Utvekslingsstudenter: Siden både innreisende og utreisende utvekslingsstudenter kan knyttes til studieprogrammer ved institusjonen, ønskes som ny variabel: studieprogramkode Spesifikasjon: som tidligere - årstall int - progkode char(12) - utreisende eller innreisende char(3). og variabler som tidligere Ang. FS: Begge tabeller: Landkode må endres fra char(3) til char(2) i datauttaket.

9 YB/LR 9 Emnetabellen 1. Undervisningsspråk Jmf. budsjettabell 1.14 ovenfor. Dette kan implementeres ved å benytte et dataelement som angir undervisningsspråk. Som dataverdi kan det tas utgangspunkt i ISOs språkkode (3 siffer), som angir undervisningsspråk. Siden KD krever at språkfagene ikke skal tas med i budsjettabellen, er en mulighet for DBH å ekskludere disse ved å ta utgangspunkt i programmenes/emnenes nuskode. Variabelen defineres ut fra hvilke emner som i utgangspunktet er annonsert til å bli undervist i et annet språk enn norsk, ikke hvilke emner som det i ettertid viste seg å bli undervist i et annet språk på forespørsel fra studentene. 2. Informasjon om karakterer/eksamener på selve masteroppgavene Det har vært et forespørsler om å få ut informasjon om karakterer på selve mastergradsoppgaven. Krever et nytt dataelement på emnene: Dataverdi 0: Emner som ikke representerer selve mastergradsoppgaven. Dataverdi 1: Alle andre emner. 3. Praksisemner NOKUT har drevet på med å få data på stryk i praksisemner. Det skal være mulig å ta ut et dataelement for dette i FS og Mstas. Dataverdier: 0: Ikke praksisemne. 1. Praksisemne. 4. Fjernundervisning Det har vært uttrykt behov for å få ut data på hvilke emner som tilbys som fjernundervisning via et eget dataelement. Dette vurderes av DBH slik dersom dette er en omfattende sak som krever mye arbeid, så er ikke dette aktuelt. To dataverdier. Dataverdi 0: Tilbys ikke som fjernundervisning. Dataverdi 3: Tilbys som fjernundervisning. Verdien 3 er den samme som brukes for fjernundervisningsprogrammer. Samme emne (emnekode) kan imidlertid tilbys både som ordinært campusemne og som et fjernundervisningstilbud. Dette drøftes videre for rapporteringen. Endret struktur på emnetabellen ved tillegg av nye dataelementer til slutt i tabellen: Som før: institusjonskode, avdelingskode, årstall, semester, studieprogramkode, emnekode, emnenavn, studienivå, studiepoeng, nuskode (ny for Mstas), status. Deretter: Undervisningsspråk Variabelnavn: sprak Char(2) ISO språkkode dataverdi ISO språkkode for undervisningsspråk Nye variabler for 2008-rapporteringen (uklart angående fjernundervisningsemner): Masteroppgave (master) int dataverdi 0 eller 1 0: emnet representerer ikke avsluttende masteroppgave. 1: emnet representerer avsluttende masteroppgave Praksisemne (praksis) int dataverdi 0 eller 1 0: emnet representerer ikke et praksisemne Fjernundervisning (fjern) 1: emnet representerer et praksisemne int dataverdi 0 eller 3 0: emnet tilbys ikke som fjernundervisningstilbud 3: emnet tilbys som fjernundervisningstilbud (uklart hvis begge deler)

10 YB/LR 10 Studieprogramtabellen Ny variabel 1. Undervisningsspråk (ny fra 2007) Jmf. budsjettabell Kan implementeres ved å benytte et dataelement som angir undervisningsspråk. Som dataverdi kan det tas utgangspunkt i ISOs språkkode, som angir undervisningsspråk. Språkfag kan DBH ekskludere ved å ta utgangspunkt i programmenes nuskode. Variabelen defineres ut fra hvilke programmer som i utgangspunktet er annonsert til å bli undervist i et annet språk enn norsk, ikke hvilke programmer som det i ettertid viste seg å bli undervist i et annet språk på forespørsel fra studentene. 2. Videreutdanning (ny fra 2008) Det opprettes et nytt dataelement, med tre mulige dataverdier: - Dataverdi 0: Nei, ikke videreutdanning - Dataverdi 1: Ja, videreutdanning, krever ikke en universitets/høgskoleutdanning for studierett - Dataverdi 2: Ja, videreutdanning, krever en universitets/høgskoleutdanning for studierett Definisjonen av videreutdanning er som før. Endret struktur på studieprogramtabellen ved tillegg av nye dataelementer til slutt i tabellen: Undervisningsspråk Variabelnavn: sprak Varchar(4) ISO språkkode dataverdi ISO språkkode for undervisningsspråk Denne tas med fra 2008-rapporteringen: Videreutdanning Variabelnavn: videre Int dataverdi 0, 1 eller 2 0: Nei, ikke videreutdanning 1: Ja, videreutdanning, krever ikke UH-utdanning for studierett 2. Ja, videreutdanning, krever UHutdanning for studierett 3.2 Innholdsendringer i eksisterende dataelementer Studieprogrammer Dataelement Organisering Denne variabelen fordeler programmer på 1. Undervisning ved institusjonen, 2. Desentralisert undervisning og 3. Fjernundervisning. Som del av forklaringen av punkt 1 står det: Omfatter også programmer der "samlingsstudenter" kommer til institusjonens lokaliteter for undervisning i bolker (helger, uker etc). En arbeidsgruppe nedsatt av Norgesuniversitetet foreslår at denne setningen flyttes fra punkt 1 til punkt 3, dvs at slike programmer/studenter blir oppfattet som fjernundervisning, og skal dermed ha koden 3. Dataelement Studienivå (gjelder studieprogramtabellen, emnetabellen og gradstabellen) Følgende nivåer og spesifikasjon gjelder per i dag i DBH - LG - Lavere grad - HG - Høgre grad/hovedfag - MG - Mastergrad, inkludert de 4.årige sivilingeniør- og siviløkonom-utdanningene

11 YB/LR 11 - PR- Profesjonsstudium, dvs. programmer på mer enn 240 studiepoeng - DG - Doktorgrad - VU Videreutdanning - HU- Høgskolekandidatutdanning, 2- eller 3-årige utdanninger som gir rett til tittelen høgskolekandidat - US - Annet/uspesifisert nivå. Omfatter programmer på videregående skoles nivå, som forkurs for ingeniørutdanning, eller programmer som ikke er mulig å plassere i nivåene ovenfor Disse nivåene oppfattes nå som lite hensiktsmessig, spesielt etter at tidligere typiske profesjonsutdanninger er blitt integrerte masterprogram, og vi har fått 5-årige lærerprogrammer. En arbeidsgruppe har sett på bl.a. dette, og kommet frem til at det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i nivåinndelingen som ligger inne i FS, og som kan konverteres til et nytt sett med DBH-nivåer. I Mstas finnes ikke noen detaljert nivåinndeling, så her må institusjonene fysisk erstatte de eksisterende nivåkodene med nye nivåkoder for programmer, emner og kandidatbenevnelser, noe som kan være noe arbeidskrevende, hvis ikke Mstas sentralt kan gjøre en jobb her. Nivåspesifikasjon: Nivå- Nivåets navn Aktuell for: Nærmere forklaring: Aggregeres til koder fra FS/ P=Programmer E= Emner hovednivåer ved DBH: mstas K=Kandidatbenevnelser B3 Bachelor, normert studietid 3 år P og K Bachelor, normert studietid 3 år. Lavere nivå B4 Bachelor, normert studietid 4 år P og K Bachelor, normert studietid 4 år. Lavere nivå HK Høyskolekandidat, normert P og K Høyskolekandidat, normert studietid 2 år. Lavere nivå studietid 2 år YU Yrkesutdanning, normert P og K Programmer og kandidatbenevnelser for hhv.allmennlærer- Lavere nivå studietid 4 år utdanning og faglærerutdanning med normert studietid 4 år (240 studiepoeng). AR Årsstudium (60-studiepoengs- P og K Programmer og eventuelle kandidatbenevnelser på 60 Lavere nivå enheter) studiepoeng, f.eks. PPU skal regnes som kandidatbenevnelse LN Lavere nivå P, E og K Omfatter: Lavere nivå - Programmer på mindre enn 60 studiepoeng på lavere nivå. - Programmer og kandidatbenevnelser over 60 og mindre enn 120 studiepoeng som ikke inngår i nivåkategoriene B3, B4, HK og YU, f.eks. videreutdanninger innen helsefag på 90 studiepoeng (anestesi/operasjon/intensiv, barnepleie etc.) - Emner som inngår i bachelorprogrammer (B3 og B4), høgskolekandidatprogrammer (HK), yrkesutdanninger (YU) og årsstudier (AR). - Emner som inngår i de tre første årene av en 5-årig mastergrad (M5) - Emner som inngår i de tre første årene av profesjonsstudier (PR) - Annet på lavere nivå som ikke passer i de kategoriene over. M2 Master, normert studietid 2 år P og K Iht. 3 i forskrift om krav til mastergrad. Høyere nivå ME Master, erfaringsbasert, 1 ½ 2 år P og K Iht. 5 i forskrift om krav til mastergrad. Høyere nivå MX Master, normert studietid P og K Iht. 7 i forskrift om krav til mastergrad. Høyere nivå 1 1 ½ år HN Høyere nivå P, E og K Omfatter: - Hovedfag-/magistergradsprogrammer/-grader, med tilhørende emner. - 2-årige videreutdanning er innen helsefag (f.eks. jordmor) - Emner for alle masterprogrammer med studietid t.o.m. 2 år (M2, ME, MX). - Emner som inngår i de to siste årene av en 5-årig mastegrad (M5). - Emner som inngår i de to/tre siste årene av Høyere nivå

12 YB/LR 12 profesjonsstudier (PR). M5 Master, normert studietid 5 år P og K Iht. 4 i forskrift om krav til mastergrad. Integrert mastergrad/profesjon PR Profesjonsstudium P og K Profesjonsprogram og grader mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden; teologi, medisin, psykologi, veterinær etc. Integrert mastergrad/profesjon (5-7 år). FU Forskerutdanning P, E og K Doktorgradsnivå; programmer, emner og grader. Forskerutdanning VS Videregående skoles nivå P og E Programmer/emner på videregående skoles nivå, forkurs etc Annet AN Andre programmer P Programmer som ikke passer inn noe sted ift nivåene ovenfor; uplasserte studenter og lovlige semesterregistreringer på dr.grad. Videreutdanning (VU) som et eget nivå går ut. Å oppfatte videreutdanning som et alternativ til de øvrige nivåene er misvisende, da videreutdanning er en egenskap ved programmer/emner uavhengig av studienivå. Jmf. ny variabel i tabellen Studieprogrammer. 4. Om endring av begrepet personer uten studierett ( privatister ) Beskrivelsen i DBH av begrepene student og person uten studierett (gjerne også kalt privatist) ble gjort på midten av 90-tallet. I 2002 kom en ny universitets- og høyskolelov, som berører disse begrepene. Dette har medført en viss motsetning mellom ny lovtekst og DBHbeskrivelsen. Problemstillingen er viktig, bl.a. fordi eksamener tatt av personer uten studierett ikke gir økonomisk uttelling, og de teller ikke med i departementets offisielle studenttall. Begrepene er relevant i rapporteringen av registrerte studenter og eksamensdata fra FS og Mstas. Dagens spesifikasjon av registrerte studenter og eksamensdata Teksten nedenfor er hentet fra DBH-dokumentasjonen som nå ligger ute på nettet: I DBH opereres det med 3 studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er: Studenter (kode = 'S') Personer uten studierett (kode = 'P') Andre (kode = 'A') Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene: 1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram som inngår i høyere utdanning ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett. 2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt Lov om universitet og høgskoler 40 eller Voksenopplæringslovens 3, gis adgang til å fremstille seg til en eller flere bestemte eksamener. Studentkategoriene for programmer som tilhører høyere utdanning, relatert til kriterier, oppsatt i tabellform: Kriterier: Studentkategorier: Studenter (S) Personer uten studierett (P) Andre (A) Har studie- og undervisningsrett JA NEI NEI Har eksamensrett JA JA NEI Annet

13 YB/LR 13 Om kategorien Andre (A): Siden studie-/undervisnings- og eksamensretten omfatter programmer innen høyere utdanning, vil personer i denne kategorien ikke ha denne retten, da disse er opptatt på programmer som tilhører videregående skoles nivå (forkurs for ingeniørutdanning, norsk for utlendinger etc). Presisering, registrerte studenter: En person regnes som "Student" (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en student fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et studieprogram på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på ( intern privatist ), skal personen rapporteres som "student" (S) ved det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person som har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat-nat-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet, skal rapporteres som "Student" ved mat.nat-fakultetet. En "Person uten studierett" (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk. Presisering, eksamensdata: En person regnes som "Student" (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Dersom en student har studierett ved ett studieprogram, men tar eksamen på et program der vedkommende ikke har studierett ( intern privatist ), rapporteres vedkommende i eksamenssammenheng som "student" (S) på programmet uten studierett. Eksempel: En person som har studierett på et program på mat.nat.-fakultetet, men tar eksamen i f.eks. programmet jus grunnfag på juridisk fakultet, der vedkommende ikke har studierett, rapporteres som "student" (S) på jus grunnfag ved juridisk fakultet. En "Personer uten studierett" (P) har ikke studierett på noe studieprogram ved institusjonen. Eksamensproduksjon for personer uten studierett tas ikke med i departementets finansieringsmodell. Forslag til endring av beskrivelsen I DBH opereres det med 3 studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er: Studenter (kode = 'S') Personer uten studierett (kode = 'P') Andre (kode = 'A') Universitets- og høgskoleloven, paragraf 3-10 Rett til å gå opp til eksamen, sier: (4) Styret kan fastsette at eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter til vedkommende studium, skal betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved å holde eksamen for denne gruppen eller eventuell egenbetaling fastsatt for studiet eller faget. Departementet kan gi forskrift om egenbetaling etter denne bestemmelsen. Med dette som utgangspunkt kan følgende kriterier benyttes for å definere studentkategoriene: 1. Studie- og undervisningsrett. Med studie- og undervisningsrett menes at registrerte studenter på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram eller emne som inngår i høyere utdanning ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram eller emne studenten har fått sin studierett.

14 YB/LR Eksamensrett. Med eksamensrett menes at registrerte studenter på grunnlag av studie- og undervisningsrett på minst ett studieprogram eller emne som inngår i høyere utdanning kan fremstille seg til en eller flere eksamener. Disse har studentkategori Student (S). Videre gis eksamensrett til personer som på grunnlag av Universitets- og høgskolelovens 3-10, eller Voksenopplæringslovens 3 registrerer seg og betaler semesteravgift for å fremstille seg til eksamen, uten å ha gyldig studierett til emnet eller noe studieprogram som emnet tilhører. For disse kan institusjonen kreve betaling av merutgifter tilknyttet eksamenavviklingen. Disse representerer Personer uten studierett (P). Presisering, registrerte studenter: En person regnes som "Student" (S) dersom vedkommende har minst en studie- og undervisningsrett som personen benytter seg av i rapporteringssemesteret. Har en person studierett til et studieprogram uten å ha bekreftet utdanningsplan på dette, men kun melder seg opp til en eller flere eksamener personen ikke har studie- og undervisningsrett til, skal vedkommende rapporteres som "Person uten studierett" (P). Er en person eksamensmeldt både i et emne vedkommende har studie- og undervisningsrett til og et emne vedkommende ikke har studie- og undervisningsrett til, skal personen rapporteres som "Student" (S). Presisering, eksamener: En person regnes som "Student" (S) i forhold til en eksamen dersom vedkommende har opptak til emnet eller til et studieprogram emnet kan inngå i. Dersom en person har studierett på ett studieprogram, men tar eksamen på et program eller emne der vedkommende ikke har studierett ("intern privatist"), rapporteres vedkommende i eksamenssammenheng som "Person uten studierett" (P) tilordnet det studieprogrammet eksamensemnet er tilordnet. En og samme person kan bli eksamensrapportert som "Student" (S) på en eksamen og "Person uten studierett" (P) på en annen eksamen samme rapporteringssemester. Studentkategoriene for programmer som tilhører høyere utdanning, relatert til kriterier, oppsatt i tabellform: Kriterier: Studentkategorier: Studenter (S) Personer uten studierett (P) Andre (A) Har studie- og undervisningsrett JA NEI NEI Har eksamensrett JA JA NEI Andre (A). Siden studie-/undervisnings- og eksamensrett er tilknyttet programmer innen høyere utdanning, vil personer i denne kategorien ikke ha disse rettighetene, som tabeller viser. Disse personene er opptatt på programmer som tilhører videregående skoles nivå (som forkurs for ingeniørutdanning etc), og skal normalt ikke være vektet, og inngår derfor ikke i studiepoenggivende utdanning/grad. Konsekvenser av endringen av teksten 1. Registrerte studenter Konsekvensen av denne endringen er at studenter med studieretter de ikke benytter seg av, kan bli rapportert som "person uten studierett" (P) dersom de er eksamensmeldt i emner de ikke har opptak til. Det vil altså kunne bli rapportert flere i kategori P og færre i kategori S enn under dagens kriterier, hvor det holder å ha en eller annen gyldig studierett ved institusjonen for å bli rapportert som student (S), uansett om studieretten er relevant for det personen faktisk er eksamensoppmeldt i eller ikke. Endringen vil kunne kreve mer kvalitetssikring ved institusjonene med hensyn til vedlikehold av studentdata i eget studentsystem. For store institusjoner kan mye av det studieadministrative arbeidet være delegert til fakultetene. Fakultetenes praksis for studierettildeling og -vedlikehold bør ikke føre til at reelle privatister ved ett fakultet blir

15 YB/LR 15 rapportert som student (S) på grunn av en studierett ved et annet fakultet når de ikke benytter seg av den. Enkeltemnestudenter, som eksempelvis UiO har av, kan innebære mye innsats for å administrere.

16 YB/LR Eksamensdata En konsekvens av denne endringen er at institusjonene vil kunne komme til å rapportere flere privatist-studiepoeng og færre student-studiepoeng enn nå. Dette vil få tilsvarende økonomiske konsekvenser for institusjonene på grunn av departementets finansieringssystem. Endringen vil derfor kunne kreve mer kvalitetssikring ved institusjonene med hensyn til vedlikehold av studentdata i eget studentsystem for å få rapporteringen mest mulig korrekt. Det blir imidlertid bedre samsvar mellom privatistkriteriene ved eksamensrapporteringen til DBH og universitetslovens kriterier angående privatistgebyr. 5. Manuelt rapporterte tabeller, som eventuelt kan vurderes å bruke data fra FS/Mstas Tabell 1.15 Etterutdanning Navn på etterutdanningskurs Fagområde Antall undervisningstimer Antall kursdeltakere Målgruppe: 1 Offentlig sektor 2 Privat sektor 3 Blandet Organisering: 1 Ved institusjonen 2 Desentralisert 3 Fjernundervisning Finansiering: 1 Intern 2 Ekstern 3. Blandet Totalt FS har lagt til rette for at institusjonene skal kunne registrere disse data, men institusjonene har i begrenset grad tatt den i bruk. Mstas har ikke tilsvarende mulighet. Ønskelig at gode data kan tas ut fra systemet, men det vil fortsatt bli mulighet for manuell rapportering via DBHreg. Tabell 1.16 Etterutdanning kostnader og inntekter Etterutdanning Antall kurs Antall kursdeltakere Uten eksterne inntekter Med eksterne inntekter Sum Antall undervisningstimer Kostnader (kr) Inntekter (kr) I FS kan kostnader og inntekter legges på enkeltkursene, og da kan data for denne tabellen også tas ut. Men av samme årsak som for tabell 1.15 må dette rapporteres manuelt. Tabell 1.17 Videreutdanning kostnader og inntekter. Videreutdanning Antall studieprogram Antall studenter Uten eksterne inntekter Med eksterne inntekter Sum Avlagte 60- studiepoengsenheter Kostnader (kr) Inntekter (kr) Denne vil nok måtte bli rapportert manuelt som før, i alle fall kostnader og inntekter. Generelt en problematisk tabell med uklar datakvalitet.

17 YB/LR 17 Disse to tabellene; 1.18 Nye studietilbud som er igangsatt i 2007 Studieprogram Studienivå Oppstart Finansiering Godkjennelse Studieprogramnavn Studiepoeng 1. Vår 04 1.Omdisponering 1.Av departement Godkjent 2. Høst 04 2.Egenandel studenter 2.Av institusjon dato 3.Oppdrag Justering av eksiterende studietilbud, jf. kap Avviklede studietilbud i 2007 Studieprogram Studienivå Finansiering Studieprogramnavn Studiepoeng 1.Omdisponering 2.Egenandel studenter 3.Oppdrag...er fortsatt med som manuelt rapporterte tabeller. De kunne vært tatt vekk som manuell registrering, siden vi fra og med 2006 fikk inn et nytt dataelement: Status iht. aktivitet Dataelementet har fire gyldige dataverdier (tallverdiene 1, 2, 3 og 4): 1. Aktivt program: Programmer som i det aktuelle semesteret for studentrapportering er et undervisningstilbud til institusjonens studenter. 2. Nytt program: Programmer som det fra og med semesteret for studentrapportering tas opp studenter for første gang. 3. Avviklet program: Programmer som fra og med semesteret for studentrapportering ikke lengre tilbys studenter i form av undervisning etc. Programmet hadde det foregående semester som siste semester som aktivt program. 4. Avviklet program med aktive studenter Programmer med dataverdi 2 for et gitt år kan tas ut for den første tabellen, og dataverdi 3 for den andre tabellen. Men da mangler vi data på finansiering, godkjennelse og justering. Usikker datakvalitet på dette dataelementet. Må eventuelt tas opp med KD for 2008-kravene. Av andre tabeller som nå rapporteres manuelt og som på sikt kan tenkes å bli erstattet av automatisert rapportering hvis det er mulig å fremskaffe data fra systemene: 1.21 Uteksaminerte allmennlærerkandidater, valg av fordypning ved statlige høyskoler 1.22 Videreutdanninger for allmennlærere ved statlige høyskoler Dokumentasjon for disse to: n=studentdata 1.23 Praktisk-pedagogisk utdanning - fagbakgrunn for uteksaminerte kandidater Dokumentasjon: n=studentdata 1.24 Praktisk-pedagogisk utdanning - fagbakgrunn for uteksaminerte kandidater med bakgrunn fra yrkesfag Dokumentasjon: mne_navn=studentdata Disse student-/forskningstabellene anses per i dag som uaktuelle for FS/Mstas-rapportering:

18 YB/LR 18 Tabell 1.26 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Tabell 1.28 Sikkerhetsvurdering Tabell 2.7 EU-finansierte prosjekter (eksklusiv utdanninger) Tabell 2.9 Mottatte forretningsideer m.m. Tabell 2.10 Universitetsmuseenes virksomhet Må lages registreringsopplegg i DBHreg for disse tabellene, som ikke tidligere har vært rapportert til DBH.

Rapportering. Kurs i Rapportering. Kathy Haugen, USIT. 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen

Rapportering. Kurs i Rapportering. Kathy Haugen, USIT. 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen Rapportering Kurs i Rapportering 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen Kathy Haugen, USIT Metode NSD Beskrivelse NSD Beskrivelse FS Diagnose Informasjon som må være på plass Bilder med relevante data Beskrivelse

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata Studieprogram I enkelte tilfeller ønsker du kanskje ikke at en student skal knyttes opp mot et studieprogram, for eksempel privatister. Dette er fullt tillatt i

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 56 FS KURS 6 VURDERING DEL II: EKSAMENSPLANLEGGING... - 3-1. Kontrollere vurderingsmeldinger, sperre pga ikke-oppfylte

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer