Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020"

Transkript

1 Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020 Mandat: «Det skal utredes muligheten for å samle flere oppgaver og støttefunksjoner på en eller færre skoler eller i sentraladministrasjonen. Dette for å sikre god kvalitet og effektiv ressursbruk» Deltakere i arbeidsgruppen: Jørn Møst, Anne-Lise Olstad, Ove Morten Haugan, Janne H. Tyholdt, Arne Jostein Vestnor og Bente Kvam

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. Bakgrunn 1.1. Fylkestingsvedtak og mandat 1.2. Oppnevning og sammensetning av arbeidsgruppe 1.3. Faktatall 2. Fagområdet voksenopplæring 2.1. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i dagens modell 2.2. Prosessen i kartleggingsgruppen 2.3. Modeller for framtidig organisering og konsekvensanalyse 3. Fagområdet realkompetansevurdering 3.1. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i dagens modell 3.2. Prosessen i kartleggingsgruppen 3.3. Modeller for framtidig organisering og konsekvensanalyse 4. Fagområdet privatisteksamen 4.1. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i dagens modell 4.2. Prosessen i kartleggingsgruppen 4.3. Modeller for framtidig organisering og konsekvensanalyse 5. Innspill via økonomi- og budsjettprosessen 6. Arbeidsgruppens refleksjoner og sluttord Side Vedlegg Oppsummering av innspill: 1. Voksenopplæring 2. Realkompetansevurdering 3. Privatisteksamen 1

3 1. BAKGRUNN 1.1. Fylkestingsvedtak og mandat Med bakgrunn i prognoser om nedgang i antall åringer og således også i fylkeskommunens inntekter, vedtok Fylkestinget i desember 2011 tretten punkter som skulle utredes i forbindelse med Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring Et av disse punktene var: «Det skal utredes muligheten for å samle flere oppgaver og støttefunksjoner på en eller færre skoler eller i sentraladministrasjonen. Dette for å sikre god kvalitet og effektiv ressursbruk.» Dette punktet ble igangsatt etter første rapportering på noen av de andre vedtakspunktene (desember 2012), og ledergruppen ved Avdeling for videregående opplæring (AVGO) valgte ut følgende områder: Voksenopplæring, realkompetansevurdering og privatisteksamen Oppnevning og sammensetning av arbeidsgruppe Ovennevnte ledergruppe nedsatte følgende arbeidsgruppe: Jørn Møst (Levanger v.g.s, Eksamen), Anne Lise Olstad (AVGO, eksamen), Ove Morten Haugan (Steinkjer v.g.s, voksenopplæring), Janne H. Tyholdt (Verdal v.g.s, voksenopplæring), Arne Jostein Vestnor (AVGO, fagopplæring) og Bente Kvam (AVGO, skoleutvikling), leder. Med bakgrunn i stort arbeidsomfang og stram tidsramme (fra ) valgte arbeidsgruppen å dele seg inn i kartleggingsgrupper på to og to. Dette for innhenting av relevant informasjon/innspill/data på de ulike fagområdene. Arbeidsgruppen har hatt fem arbeidsgruppemøter i perioden, mens kartleggingsgruppene har hatt mange innspillsrunder og møter. Dette framgår av punkt 2, 3 og 4 i denne rapporten. I tillegg har arbeidsgruppen delt informasjon via e-post og elektroniske møter er benyttet for dialog Faktatall Deltakere på voksenopplæringstiltak: deltakere 792 deltakere 866 deltakere Inkl. 66 deltakere i prosjekt. Foreløpig for inneværende skoleår er deltakerantallet på voksenopplæring 805. Flere av deltakerne i voksenopplæring deltar på opplæring i flere enn et fag. Gjennomførte realkompetansevurderinger: vurderinger 700 vurderinger 779 vurderinger Antall privatisteksamener: Høst 2010: 942 Vår 2011: 1670 Høst 2011: 1355 Vår 2012: 2198 Høst 2012: 1313 Vår 2013:

4 2. FAGOMRÅDET VOKSENOPPLÆRING 2.1. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i dagens modell Karriereveiledning Utføres ved behov på karrieresenter og/eller alle v.g.s. Gjennomføring av kurs Utføres av alle v.g.s. Evaluering av kurs Utføres av aktuelle v.g.s. Søknad fra en voksen Mottas og registreres på alle v.g.s. Formelt inntak Utføres av alle v.g.s. Avregning av økonomiske midler Utføres av AVGO Realkompetansevurdering og utsteding av kompetansebevis Utføres på alle v.g.s. Vurdere søkerlister og gi tilsagn om midler (inntakgrunnlag) Utføres av AVGO og tildeles aktuelle v.g.s. Kvalitetssikring Skolene ansvarlig for kurs AVGO for håndbok/fagpåfyll/kurs/ erfaringsutveksling etc. Tabellen over viser kun hovedoppgaver/-områder og hvem som er ansvarlig for disse. Det utføres i tillegg mye informasjonsarbeid, veiledning, justeringer, tilrettelegging, utviklingsarbeid, dokumentasjon og dialog med andre i løpet av et skoleår. Dette skjer fortløpende, til dels uavhengig av syklus på skoleår, og når eventuelle behov oppstår. Her kan både de videregående skolene, karrieresenter, AVGO og andre være utøvere Prosessen i kartleggingsgruppen Kartleggingsgruppene har, i tillegg til den kunnskapen arbeidsgruppen og kartleggingsgruppen selv representerer, innhentet innspill fra aktuelle faggrupper. Dette er gjort gjennom spørsmål/diskusjon i samling med voksenopplæringsansvarlige ved alle videregående skoler, møte med to videregående skoler for mer konkrete innspill samt møte med voksenopplæringsansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Oppsummering av innspill framkommet på møtene og intervjuene finnes i vedlegg 1: Innspill voksenopplæring. 3

5 2.3. Modeller for framtidig organisering og konsekvensanalyse Med bakgrunn i gjennomført kartleggingsprosess og de diskusjoner arbeidsgruppen har hatt, kan mulig framtidig organisering av voksenopplæringsområdet oppsummeres i tre modeller: Modell 1 Tilnærmet dagens modell Modell 2 Regionmodell Modell 3 Regionmodell m/andre aktører Som i dag men med mindre administrative justeringer. Dette gjelder presiseringer av rutiner, små justeringer i tidspunkt (søknadsfrist) etc. Finansiering og tilsagn som i dag, gis fra sentraladministrasjonen basert på søkertall. Inntak og planlegging ved 3 4 skoler (regionskoler) som har egen finansiering for dette ansvaret. Regionskolers ansvar: - Overordnet ansvar for faglighet, samhandling og pedagogikk for all voksenopplæring i sine regioner. Har løpende oversikt over søkerbasen, vurderer behovet for kurs og hvor de skal igangsettes. - Alle andre videregående skolene skal benyttes som fagmiljø og sted for gjennomføringen av kurs. - Ansvar for å koordinere markedsføringstiltak (bl.a. oppsøkende virksomhet) med de andre videregående skolene i regionen. Alle videregående skolers ansvar: - Førstelinjetjeneste for å ivareta veiledning, hjelp til søking og generell informasjon om voksenopplæring. - Karrieresenteret er også førstelinjetjeneste for voksne, og her må det samhandles. Avdeling for videregående opplærings ansvar: Inneha en koordinerende rolle på overordnet nivå. Dette med tanke på kvalitetssikring, felles faglige oppdateringstiltak og støtte til regionskoler og andre. Egen økonomisk ramme til denne typen fellestiltak. Regionskoler med ansvarsfordeling slik det framgår i modell 2, men i tillegg kan voksne som har søkt videregående opplæring hos andre aktører * søke om å få dekket kurskostnad med en stykkprisfinansiering. Kurs må kvalitetssikres bl.a. med relevans til læreplanverket og lærerkrefter, og må være i fylkeskommunal regi. For å samkjøre kurs med marginalt antall deltakere må andre aktører forespørre regionskoler om aktuelle deltakere på kurs de planlegger, og likeledes motsatt vei. AVGOs økonomiske ramme for koordinering på overordnet nivå er som i modell 2. Hvis modell 2 eller 3 velges er det behov for å utrede nærmere valg av regionskoler samt samhandlings- og finansieringsmodell. Hvis modell 3 må også modell for finansiering mellom skoler og andre aktører utredes. 4

6 * Opplæringslova 4 A-4: «... studieforbund, godkjente nettskoler og andre som gir tilbud om videregående opplæring». Konsekvensanalyse: Kostnader for fylkeskommunen Kostnader for den enkelte deltaker Modell 1 Tilnærmet dagens modell Tilnærmet dagens nivå. Kostnadsnivået er klart knyttet til aktivitet/kurs, og dette er spesielt kostnadskrevende når søknadsgrunnlaget tilsier igangsetting av marginale grupper flere steder i fylket. Tilnærmet dagens nivå. Modell 2 Regionmodell Noe redusert kostnadsnivå, i alle fall på sikt. Det vil være mulighet for større antall deltakere i hvert kurs, og det i seg selv er kostnadseffektivt. Økonomisk gevinst med mer samling av fagmiljø vil være todelt: 1) At det vil kunne gå raskere å planlegge kurs i et større fagmiljø med flere fagpersoner å samhandle med. 2) Samtidig vil flere hendelser føre til at både planleggings- og gjennomføringskompetansen i seg selv blir bedre og kan gjennomføres raskere (mindre tidkrevende = mindre kostnadskrevende). Administreringen av ordningen vil kreve mer ressurser til regionskoler, men vil bli besparende hos alle andre skoler. Kan føre til noe mer reisekostnader for den enkelte deltaker. Samkjøring av kurs for å få større grupper vil føre til mindre spredning av kurs, og således også noe mer reise. Modell 3 Regionmodell m/andre aktører Noe redusert nivå slik som punktene under modell 2 viser. Hvilken finansieringsmodell som velges for samhandling med andre, vil være bestemmende for hvor stor kostnadsreduksjon vil bli. Størrelsen på kjøp av enkeltplasser vil være en kritisk faktor her. Om det åpnes for rene kjøp av enkeltplasser for voksne m/rett uavhengig av det fylkeskommunale tilbudet, vil dette kunne øke kostnadene for fylkeskommunen. Flere «andre» vil kanskje kunne ønske å gi videregående opplæring hvis det åpnes fullt ut for det. Kan føre til noe mer reisekostnader for den enkelte slik som modell 2 viser. Mer bruk av nettbasert/ opplæring kan avhjelpe noe. 5

7 Tilgjengelighet for den voksne søkeren Profesjonalitet Faglighet Tilnærmet dagens nivå. Tilnærmet dagens nivå. Noe mindre tilgjengelighet. Samkjøring av kurs for å få større grupper vil føre til noe mindre tilgjengelighet. Mer bruk av nettbasert/nettstøttet opplæring kan avhjelpe noe. Noe mer profesjonalitet og faglighet. Generelt vil modell 2 føre til en mer profesjonalisering hos de som planlegger, gjennomfører og evaluerer kurs, og de får et enda bedre fagmiljø innen voksenopplæring. Noe mindre tilgjengelighet slik modell 2 viser. Forutsatt utvikling av en god modell for samarbeid med «andre», og hvis disse aktørene er tilbydere i grisgrendte strøk, vil tilgjengeligheten kunne opprettholdes mer på dagens nivå. Samme gevinst som modell 2 viser. Samhandling og kvalitetssikring av andre (nye) aktører av det viktig å få gode modeller for. Profesjonalitet og faglighet handler om å ha fagmiljø med god og brev kompetanse på regelverk, voksenopplæring og voksenpedagogikk. Felles konsekvenser uavhengig av modell: Utvikling av enda mer nettbasert opplæring og eventuelt rene nettkurs kan virke kostnadsbesparende både for fylkeskommunen og for deltakerne. Nettbaserte tilbud vil kunne føre til behov for færre lærerressurs, blir ikke så avhengig av antall deltakere for igangsetting og deltakerne vil ikke måtte reise så mye til/fra kurssted som nå. Det vil imidlertid være behov for å bygge faglig kompetanse på dette feltet også, og da vil en regionalisert modell med store fagmiljø (også IKT-kompetanse) være kostnadseffektivt. Mulig samarbeid om rene nettskoler er det dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune om. Kostnadsnivået vil kunne reduseres i takt med mer samhandling mellom de videregående skolene, og eventuelt også med «andre». Tilgjengeligheten for voksne og fagligheten i tilbudene kan likevel opprettholdes. Utfyllende forklaring til konsekvensanalysen (tabell over): En generell profesjonalisering av voksenopplæringsområdet vil sannsynlig være kostnadsbesparende. Arbeidsoppgaver som utføres ofte gjør at virksomhetene blir mer profesjonelle og dermed også mer kostnadseffektive. Det er store krav til faglighet på området. Dette for eksempel når det gjelder å holde seg oppdatert på lover, forskrifter og retningslinjer til enhver tid. Utfordringen og kostnadene øker i takt med antallet som har 6

8 behov for kontinuerlig faglig oppdatering. En regionalisering av planlegging, gjennomføring og evaluering av alle voksenopplæringskurs vil i så måte være både kostnadsbesparende og framme profesjonaliteten. Hvordan en grunnfinansiering av de 3 4 regionskolene som blir ansvarlig i en eventuell regionalisert modell skal være, vil påvirke de totale kostnadene. Arbeidsgruppen mener det er viktig å opprettholde en desentralisert struktur når det gjelder tilgjengeligheten på kurs. Fylket er langstrakt, voksne ønsker opplæring, og lange reisedistanser kan ofte være en utfordring for voksne med ulike former for omsorgsoppgaver og arbeidsforhold. 3. FAGOMRÅDET REALKOMPETANSEVURDERING 3.1. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i dagens modell Alle disse hovedoppgavene gjennomføres av potensielt alle våre videregående skoler. Søknad m/vedlegg mottas Gapskjema, kompetansebevis m.m. utstedes og oversendes søker Avsluttende registreringer i 360 og Extens Elevmappe opprettes og søknad registreres i Extens (elevregister) Realkompetansevurdering foretas av saksbehandler og ved behov i dialog med andre ressurspers. Registrering i 360 saksbehandling- og arkivsystem Søker kontaktes for evt. sluttføring av dokumentasjon og karriereveiledning Figuren over viser kun hovedoppgaver/-områder som gjøres i forbindelse med søknad og realkompetansevurdering. Det utføres mye informasjonsarbeid, veiledning, justeringer, tilrettelegging, utviklingsarbeid, dokumentasjon og dialog med andre i løpet av et skoleår. Dette pågår nærmest kontinuerlig og til dels uavhengig av syklus på skoleår, og når behov oppstår Prosessen i kartleggingsgruppen Som datagrunnlag til bruk i den videre prosessen er det gjennom intervju gått litt i dybden hos fire skoler, pluss at det har kommet innspill fra andre skoler gjennom arbeidet med andre arbeidsområder som gruppa har jobbet med. I tillegg har det i møte med ansatte innen voksenopplæringsfeltet i Sør-Trøndelag fylkeskommune, innhentet og sammenholdt 7

9 det vi kan kalle referansedata. I tillegg er det verdt å nevne at det også i arbeidsgruppen befinner seg mye kunnskap på området. Oppsummering av innspill framkommet på møter og gjennom intervju finnes i vedlegg 2: Innspill realkompetansevurdering Modeller for framtidig organisering og konsekvensanalyse Med bakgrunn i den gjennomførte kartleggingsprosessen og de diskusjoner som har vært innad i arbeidsgruppen, kan en mulig framtidig organisering av realkompetansevurdering av søkere til voksenopplæring oppsummeres i to modeller: Modell 1 Tilnærmet dagens modell Alle skoler Som i dag med mindre administrative justeringer og mer fokus på samhandling for å få tilgang på faglig kompetanse der den finnes. Modell 2 Regionmodell 3-4 videregående skoler (regionvis) har ansvar for hele prosessen fra mottak av søknad og fram til og med gjennomført realkompetansevurdering og utstedelse av dokumentasjon. Konsekvensanalyse: Kostnader fylkeskommunen Kostnader for den enkelte deltaker Tilgjengelighet for den voksne søkeren Modell 1 Tilnærmet dagens modell (Alle skoler) Tilnærmet dagens nivå. Fylkeskommunen bekoster saksbehandlingen og selve realkompetansevurderingen med stykkpris. Reisekostnad tilnærmet dagens nivå i forbindelse med samtale (realkompetansevurdering). Tilsvarende dagens nivå. Denne modellen tar veldig godt vare på nærhetsprinsippet; det at en søker i fylket nærmest uavhengig av hvor vedkommende bor har et veilednings- og vurderingsapparat i geografisk nærhet. Modell 2 Regionmodell Noe redusert nivå. En profesjonalisering av tjenesten vil i seg selv kunne bidra til en effektivisering av tid og økonomi, men det er vanskelig å tallfeste. Med større enheter, flere vurderinger og tilgang på flere fagpersoner i samme enhet vil vurderingene ta mindre tid og således være grunnlag for kostnadsreduksjon. Reisekostnader kan bli noe større hvis lengre avstand til samtale for vurdering. Noe mindre tilgjengelig men bare i forbindelse med samtale. Flere søkere må med denne modellen finne seg i en viss reiseavstand til/fra samtale, men dette er noe som skjer (maks) en gang for hver søknad. Mer bruk av digitale hjelpemidler (nett) kan avhjelpe dette noe. 8

10 Profesjonalitet Faglighet Tilsvarende dagens nivå. Kvaliteten og likheten i vurderingene må ivaretas gjennom tett dialog og samhandling, både med andre skoler og med avdeling for videregående opplæring. Saksbehandler kan ha få vurderinger pr. år, og det er mer krevende å vedlikeholde og utvikle bredde- og dybdekunnskap ved at alle skolene har denne oppgaven. Noe mer profesjonalitet og faglighet i og med flere hendelser (vurderinger) og større fagmiljø der vurderingen foregår. Kvaliteten og likheten i vurderingene kan bedre ivaretas i dialog med en større enhets faglige ressurser. Saksbehandler får også mye «trening» gjennom mange vurderinger. Således også muligheten til å vedlikeholde og utvikle både bredde- og dybdekunnskap. Nødvendig tverrfaglighet og profesjonalitet, kan i større grad dyrkes ved denne modellen. Utfyllende kommentar: IKT-verktøy både til administrativt arbeid og som hjelpemiddel for å gjennomføre samtaler med de som har lang reiseavstand gjøres i noen grad i dag. Samtidig vil vi understreke betydningen av en proaktiv holdning til muligheter som kan ligge i utnyttelsen av moderne teknologi, og med en bevissthet omkring at serviceaspektet skal kombineres med en mest mulig effektiv gjennomføring. For øvrig er en god del av det som er omtalt under punktet voksenopplæring også relevant for realkompetansevurdering. Realkompetansevurdering er en av hovedarbeidsoppgavene innen voksenopplæring (se modell i punkt 2.1). 9

11 4. FAGOMRÅDET PRIVATISTEKSAMEN 4.1. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i dagens modell Klargjøre Privatistweb Eksamenskoder/perioder, ajourhold av informasjon. Ansvar: AVGO/VGS Praktisk gjennomføring av eksamen Alle VGS Etterarbeid Offentliggjøring av resultat Alle VGS Overføring av data Fra privatistweb til skoleadm. system og videre til sentralgitt prøveadm. system(pas) Praksiskandidater/lærlinger: AVGO Alle andre: VGS Oppnevning av sensorer Lokalgitt skriftlig: AVGO Muntlig, muntlig/praktikse og praktiske: Alle VGS Utstede kompetansebevis/vitnemål Alle VGS Praktisk informasjon til kandidat. Eksamensinfo, tid og sted Praksiskandidater/lærlinger: AVGO Alle andre : VGS Behandling av søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen Praksiskandidater/lærlinger: AVGO Alle andre : VGS 4.2. Prosessen i kartleggingsgruppen Kartleggingsgruppen har, i tillegg til den kunnskapen arbeidsgruppen selv representerer, innhentet innspill fra aktuelle faggrupper i eget fylke og Eksamenskontoret i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Oppsummering av innspill finnes i vedlegg 3: Innspill privatisteksamen Modeller for framtidig organisering og konsekvensanalyse Med bakgrunn i gjennomførte kartleggingsprosesser, og diskusjoner i arbeidsgruppen kan mulig framtidig organisering oppsummeres i to modeller. Modell 1 Desentralisert struktur (Tilnærmet dagens modell) Muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener: Tilnærmet dagens modell med ansvar på alle skoler. Det er samarbeid mellom en del skoler i midt- og sørregionen i forhold til muntlige og muntligpraktiske eksamener og dette videreføres. Modell 2 Regionalisert struktur Muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener: Det foreslås en regionalisert struktur hvor det eksisterende samarbeidet om muntlige og muntlig-praktiske eksamener utvides til også å gjelde praktiske eksamener. Samarbeidet må formaliseres og struktureres i f.eks. en nord- og en sørregion, men behov for mer utredning. 10

12 Skriftlige lokalgitte eksamener: Skriftlige lokalgitte eksamener: Tilnærmet dagens modell hvor administrering utføres av AVGO i samarbeid med ORN (Opplæringsregion Nord). * Hvert fylke får ansvar for noen fag, og AVGO koordinerer dette opp mot skolene, som da gjennomfører eksamenene. Administrering av skriftlige eksamener foregår ulikt når det gjelder eksamen for praksiskandidater/lærlinger og for andre privatister. Her ønsker vi at det vurderes en ens praksis for praksiskandidater/lærlinger og andre privatister, men det er behov for mer utredning. Skriftlige sentralgitt eksamener: Som dagens modell med ansvar for alle skoler. Skriftlig sentralgitt eksamener: Som dagens modell med ansvar på alle skoler. Alle skolenes veiledningsfunksjon med hensyn til privatisteksamen må fortsette uavhengig av hvilken modell for velges. Her er kunnskap og kompetanse, og det vil være naturlig for privatister å henvende seg til/forholde seg til «nærskolen». *ORN: Fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Generelle kommentarer: En eventuell sentralisering av all administrering av privatisteksamener til AVGO er ikke vurdert konkret i denne omgang. Vi har imidlertid gode kunnskaper om hvordan Sør- Trøndelags sentraliserte modell er, men det er behov for mer utredning for å tilpasse dette eventuelt til nord-trøndersk struktur. Se vedlegg i rapport Oppsummering av innspill privatisteksamen. Konsekvensanalyse: Kostnader fylkeskommunen Kostnader for den enkelte deltaker Tilgjengelighet for privatisten Profesjonalitet Faglighet Modell 1 Desentralisert modell (Tilnærmet dagens modell) Dagens nivå Nasjonalt bestemt eksamensavgift. Dagens nivå. Dagens nivå. Modell 2 Regionalisert modell Besparelser ligger i å få større og færre eksamensparti og administrasjonsenheter Nasjonalt bestemt eksamensavgift. Mulig økning i reisekostnader for å gjennomføre eksamenen. Større reiseavstander til eksamensskolene. Dagens nivå. 5. INNSPILL VIA ØKONOM- OG BUDSJETTPROSESSEN I tillegg til den datainnhentingen de ulike kartleggingsgruppene har foretatt, er det via økonomi- og budsjettprosessen i utdanningssektoren kommet fram noen innspill. 6 skoler har valgt å gi innspill på eventuell regionalisering av voksenopplæring, realkompetansevurdering og privatisteksamen. 11

13 Selve innspillene er unntatt offentlighet og vedligger derfor ikke som en del av denne rapporten, men i hovedtrekk sies det følgende: - Voksenopplæring, realkompetansevurdering og privatisteksamen kan med fordel regionaliseres, og da med å samle noen funksjoner og oppgaver på færre skoler. - Dette vil kunne gi både økonomisk innsparing og sikre mer lik behandling (likt tilbud). - Nærhet til tilbudene er imidlertid viktige, og tilbud om opplæring bør fortsatt ha base i distriktene. Det sies å være viktig for deltakelse og gjennomføring. - Regionalisering kan være at en skole i hver region får ansvar for f.eks. voksenopplæring. - Disse kan være ressursskoler på alle tre fagområdene. - Mer satsing på digital opplæringsmodell nevnes som et mulig innsparingstiltak. 6. ARBEIDSGRUPPENS REFLEKSJONER OG SLUTTORD Med bakgrunn i ovennevnte rammer sier arbeidsgruppen seg fornøyd med resultatet av sin utredning og anbefaling, og overleverer rapporten til den overordnede arbeidsgruppen i tilbudsstruktur 2020 for videre behandling. Dette bl.a. for valg av retning og modeller. Avhengig av valg som gjøres vil det på enkelte delområder være behov for mer konkrete og detaljerte utredninger for bl.a. å utarbeide modeller for lokalisering, finansiering, samhandling og regioninndeling. Vedleggene i rapporten inneholder også innspill som er veldig relevante når mer detaljerte modeller skal utvikles. Både rapport og datagrunnlaget bør i sin helhet synliggjøres for den/de som får et oppdrag med konkretisering av nye modeller for organisering. Forberedelse til implementering av disse vil være ressurskrevende og viktig for hvor vidt vi lykkes med effektive og kvalitative gode måter å organisere de tre fagområdene på. Arbeidsgruppen har vært opptatt av samhandling som en viktig del av tjenesteleveransen. Dette gjelder både intern og ekstern samhandling. Dette er viktig av flere årsaker, og ikke minst av kvalitets- og effektiviseringshensyn. Samhandling med karrieresenter er et eksempel på dette. For samhandling er det vesentlig at både rollefordeling, grensesnitt og fellesoppgaver tydeliggjøres og kommuniseres bredt. Arbeidsgruppen vil også benytte anledningen til å synliggjøre at utredningsarbeidet har vært meget tidkrevende, og at det har vært flere utfordringer knyttet til å få prioritert tid til kartlegging og vurdering. At arbeidsgruppemedlemmene har 100 % stillinger i sin ordinære jobb, og ikke har vært frikjøpt noe for sin deltakelse, byr på utfordringer i så måte. At søknadsprosess, realkompetansevurderinger, inntak og igangsetting av voksenopplæring, og gjennomføring av våreksamen har vært sammenfallende med arbeidsgruppens tidsrom har vært med på å forsterke arbeidspresset. Arbeidsgruppen takker for oppdraget, og medlemmene har lært masse om både utredningsarbeid generelt og de fagområdene vi har utredet spesielt. Gruppen er også takknemlig overfor alle de som har stilt opp og gitt oss mange gode faglige innspill. Nord-Trøndelag fylkeskommune, Bente Kvam (arbeidsgruppeleder) 12

14 VEDLEGG 1 INNSPILL VOKSENOPPLÆRING. FRA SAMLING MED VOKSENOPPLÆRINGSANSVARLIGE V/V.G.S. OG KARRIERESENTERET: Informasjon: Bredere annonsering fra AVGO. Ikke bare T-A, Namdalsavisa og Stjørdalens blad. Både AVGO, de v.g.s. og karrieresenter må sørge for gode og oppdaterte nettsider. V.g.s. og karrieresenter bør øke oppsøkende virksomhet. Ikke bare ledelsen i bedrifter. Tettere dialog med ansatte i Nav og potensielle kursdeltakere tilknyttet Nav. V.g.s. og karrieresenter bør bli enda bedre på karriereveiledning. Ofte en del av realkompetansevurderingen (v/v.g.s.). Bruk media enda mer for å synliggjøre tilbudet, omfang og gladsaker. Inntak: Intensivere/framskynde prosessen med å få elektronisk innsøking. Formelt inntaket kan skje fullt ut ved AVGO. Desentralisert inntak ønskes p.g.a. individuelle opplegg og kjennskap til fagene, næringslivet, tilgangen på lærerressurser etc. Mulig også å regionalisere inntaket. Noen v.g.s. kan få ansvar for inntak som dekker alle søkere og hele fylket. Må ha tilgang til løpende informasjon om alle søkere i hele fylket. Gjennomføring: I tillegg til lærerressurser i v.g.s. kan flere lærer/forelesere hentes inn fra næringslivet. Realkompetansevurdering og utsteding av kompetansebevis kan også gjøre fra regionale enheter (2 4 skoler). Dette er komplisert og det er behov for profesjonalisering. Vurdering av praksiskrav kan fullt ut tilbakeføres til AVGO. Noen har dårlig erfaring med private aktører som gjennomfører «fagbrevkurs». Dette også når det gjelder anbud og grunnlag for hvem som vinner anbudsrunder. Kvalitetssikring: Flere faglige kurs i regi av AVGO og andre i sentraladm. Dette for eksempel i fagfelt som realkompetansevurdering, bruk av Extens, 360, NDLA, It s Learning osv. Ny type evaluering mer etter prinsippene som ligger i elevundersøkelsen. Sentralt styrt. Mer digitalisert rapportering på oppstart og avslutning av kurs (unngå skjema, lister etc.). Mer erfaringsutveksling mellom skolene. FRA MØTE MED TO AV VÅRE VIDEREGÅENDE SKOLER: Gjennomføringen av opplæringen: Bruker mye tid på sjekk av søkerlister, ringe de som ikke svarer på inntaksbrev, og ikke møter. Vanskelig administrativ rutine når det gjelder å få tilgang på informasjon om / bakgrunnen for søkere fra andre skoler (Extens og 360). Ønsker elektronisk innsøking.er det forpliktende nok å søke/starte på VO? Mer forpliktende studiekontrakt? Er det reelle søkere 13

15 alle som er registrert? Handler om å ha gode nok administrative rutiner internt og sammen med andre skoler, og da både dialog og info som ligger i datasystemene våre. Vi har veiledende søknadsfrist 1.3. men nesten alle kurs igangsettes aug/sept hvert år. Vi skal kunne igangsette kurs over hele året. Videreutvikling av nettbaserte opplæringstilbud kan være med på å øke fleksibiliteten og tilgjengeligheten for hele fylket. Dette ikke minst i fag med få søkere og/eller minimal tilgang på fagmiljø. Det er behov for å bli mer fleksibel på tilsagn om midler for igangsetting av kurs. Mer nettbaserte tilbud og elektronisk innsøking hele året kan bidra til dette. Bruker mye tid på å veilede (karriereveilede) deltakerne i løpet av opplæringen. Mange starter med blanke ark på et eksamensforberedende kurs for praksiskandidater. Minoritetsspråklige er også en gruppe som er utfordrende med bakgrunn i bl.a. svake norskkunnskaper. Realitetsveiledning nødvendigheten av å ha gode nok norskkunnskaper må vurderes nøyere og det kan være behov for å kanaliserer disse tilbake til kommunene for grunnopplæring. Dette handler også om økonomi. Behov for bedre karriereveiledning og realitetsorientering i forkant av søknad/inntak. På komprimerte løp kan det være en fordel med interne lærerressurser (de kan læreplanverket), og skolene har ofte lærere med VO som en del av sin stilling. De utfordres imidlertid faglig fra voksne deltakere med lang erfaring, og det er positive signaler når det hentes inn forelesere fra f.eks. bedrift. Skolene ønsker tilsagn om midler/avklaring på hvem som skal kjøre hvilke kurs så tidlig som mulig. Dette for å finne riktig lærerressurs og for å unngå at det f.eks. blir overtidsbetaling på disse. Handler om å få tidlig nok avklaring på VO-tilbud neste skoleår for å få ned kostnadene og engasjere riktig lærer og/eller forelesere på enkelttema. Bruk av hospiteringsordning blant lærere. Rekrutteringsarbeidet inn mot private/offentlige bedrifter og via Nav er for dårlig utnyttet. Bedriftsbesøk og dialog med Nav forekommer. Informasjon direkte til arbeidstakere er det liten/ingen fokus på. Voksenopplæringens «plass» i skolen er ulik og bærer preg av at det er en tilleggsoppgave som «bare» kan løse noe innen bemanning ved skolen og at det genererer noe økonomi (venstrearbeid). Rekrutteringsarbeid direkte rettet mot den enkelte nord-trønder må bli bedre. Voksenopplæring er ikke skolenes primære oppgave. Konsekvenser for tilbyder/deltaker ved dagens og mulig framtidig organisering: Skolene har fagkompetanse, tilgang på lærere og annen fagkompetanse, kunnskap om læreplaner, tilgang på lokaler/utstyr etc. Skolene mener at dagens organisering med mindre justeringer er en god ordning både for skolene og de som ønsker voksenopplæring. Skolene er opptatt av at reiseavstand for deltakerne på VO ikke må bli for store. Kompetanse på å gi god voksenopplæring, veiledning (bygge fagkompetanse) kan bli bedre hvis antall skoler som tilbyr voksenopplæring blir redusert. Grupper med større antall deltakere er en fordel. 14

Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Videregående opplæring for voksne Torfinn Kvello Verdal vgs Ulike ordninger ulike krav ulike rettigheter Type søker Ordinært (Kapittel 3)

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Fagbrev på jobb. Oppstartsamlinger juni 2015

Fagbrev på jobb. Oppstartsamlinger juni 2015 Fagbrev på jobb Oppstartsamlinger juni 2015 Program for samlinga Informasjon om prosjektet Informasjon fra skolen Veileders rolle Innføring i Dokker Mål for prosjektet Det overordna prosjektmålet er å

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Husfrua, Inderøy 14. september 2016, Lisbeth Pedersen. Agenda 09.00-10.00 Kaffe og sveler 10.00-11.00 Nettverksarbeid fylkesnettverk og 5 lokale nettverk

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Realkompetansevurdering i Nordland

Realkompetansevurdering i Nordland Realkompetansevurdering i Nordland Bjørn Bonsaksen og Siv Tone Slettbakk 30. november 1. desember 2015 Foto: Ernst Furuhatt Nordland - fakta 44 kommuner 242 000 innbyggere 22 100 bedrifter 18 414 øyer

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark De videregående skolene i Hedmark Hamar, 18.02.2015 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/426-11 Saksbeh. Geir Solberg Tlf. 62544352 Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark Fylkessjefen for videregående

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER INNEN PSYKISK HELSEVERN OG RUSOMSORG

OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER INNEN PSYKISK HELSEVERN OG RUSOMSORG Videregående opplæring Arkivsak-dok. 200903530-115 Saksbehandler Marit Fauske Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 07.02.2012 Fylkestinget 22.02.2012 OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Utdanningsforbundets innspill til budsjettet for undervisningssektoren i Vest- Agder fylkeskommune

Utdanningsforbundets innspill til budsjettet for undervisningssektoren i Vest- Agder fylkeskommune Vår dato 10. november Deres dato [Klikk her] Vår referanse [Klikk her] Vår saksbehandler Atle Oanes Avdeling Direkte telefon 23 13 84 39 Til fylkesutdanningssjefen i Vest-Agder, Arly Hauge Utdanningsforbundets

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Realkompetansevurdering og voksenopplæring. 19. januar 2016

Realkompetansevurdering og voksenopplæring. 19. januar 2016 Realkompetansevurdering og voksenopplæring 19. januar 2016 Voksnes rett Rett til videregående opplæring for voksne, jf. Opplæringslova 4A-3: Har fullført grunnskole eller tilsvarende «Tilsvarende» er grunnskole

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Karrieresenteret Mosjøen Grensen 2, Mosjøen. E- postadr.: karrieresenter.mosjoen@nfk.no

Karrieresenteret Mosjøen Grensen 2, Mosjøen. E- postadr.: karrieresenter.mosjoen@nfk.no Karrieresenteret Mosjøen Grensen 2, Mosjøen Tlf.nr. 75654150 E- postadr.: karrieresenter.mosjoen@nfk.no Realkompetansevurdering og voksnes læring Oppgaver knyttet til videregående opplæring for voksne

Detaljer

P Plan for implementering høsten 2010

P Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding:

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding: NTNU S-sak 36/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.10. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas/Jens Petter Nygård Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn. Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning

Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn. Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning Hovedmålsetninger Behov for systematisert og økt kunnskap om: 1. Hvordan eksisterende forskning belyser

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 5 - Prosessbeskrivelse Privatistopplæring

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 5 - Prosessbeskrivelse Privatistopplæring Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 5 - Prosessbeskrivelse Privatistopplæring Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Realkompetansevurdering for praksiskandidater

Realkompetansevurdering for praksiskandidater Oslo VO Sinsen Realkompetansevurdering for praksiskandidater Fagforbundet 21.10.2014 Oslo VO Sinsen Videregående skole for voksne Yrkesfaglige utdanningsprogram Fag for studiekompetanse Realkompetansevurdering

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER August 2016 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om

Detaljer

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1 Rådgivernettverk Bodø, den 2. april 2014 s. 1 Fylkestingssak om rådgivertjenesten 2014 Status og videre utvikling av rådgivertjenesten i Nordland Info nasjonale/fylkesvise føringer rådgiver-/oppfølgingstjenesten

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012. rådgiver Marina Malgina, NOKUT

Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012. rådgiver Marina Malgina, NOKUT Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012 rådgiver Marina Malgina, NOKUT Oppdrag april 2010: KD signaliserte at NOKUT skulle være ansvarlig for et pilotprosjekt for personer som ikke

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic Karrieresenter Østfold 7.November, Predrag Grozdanic Fakta Oppstart 2009, fast etablert 2012 Organisert som et partnerskap med eget styre 5,6 årsverk Vår visjon: «Vi lar mennesker finne muligheter» Verdier:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg 18.01.2018 Folkestyre kompetanse - samarbeid Rett til videregående opplæring Unge opp til

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag Stjørdal 17. september Agenda for dagen Kl. 09.30 Kaffe Kl. 10.00 Velkommen og presentasjon v / Ragnhild, FMNT Ny prøveforskrift etter introduksjonsloven

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling Ingjerd Lorange Agenda Organisering nasjonalt - Nasjonal enhet for karriereveieledning Organisering lokalt

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Voksenopplæringsforbundet til medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.9 VP-S-Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 16.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Plan for fastekvalitetssikringsmøter Frist Prosess Aktivitet Ansvar Deltakere Ultimo august:

Plan for fastekvalitetssikringsmøter Frist Prosess Aktivitet Ansvar Deltakere Ultimo august: Tromsø maritime skole Dok.id.: 2.2.2.2.2.1 DV-S-Kvalitetsplan - Årshjul - for eksamen Utgave: 2.00 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 24.02.2017 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen for fagskolen er

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E.

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E. Oslo VO Sinsen Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF Oslo VO Sinsen Ranveig E. Prøven Eksempel på RKV Top / Down Oslo VO Sinsen Rammene rundt

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken . Sak 10/2006 YON Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn for saken Det foreligger en forskningsrapport fra Fafo, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen-kartlegging av kunnskapsstatus, ved

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Oslo - Bydel Grünerløkka Bergen Trondheim Kristiansand Stavanger Ved utreder og prosjektleder Linn Synnøve Skutlaberg Mandat Undersøke storbyenes organiseringsmodeller

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Det er noen viktige fylkestingsvedtak som vi må forholde oss til, og se i sammenheng med de nye økonomiske rammebetingelser.

Det er noen viktige fylkestingsvedtak som vi må forholde oss til, og se i sammenheng med de nye økonomiske rammebetingelser. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg Rektorsamling Bodø, 02.desember 2015 Kjære rektorer En ting er sikkert: Vi ledere må hele tiden jobbe med omstilling og

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Årshjul Eksamen Fauske vgs.

Årshjul Eksamen Fauske vgs. ID UTS.Fau.F.4.3.2 Versjon 1.00 Gyldig fra 19.07.2016 Forfatter Arbeidsgruppe Verifisert Mariell Hansen Stifjell Godkjent Roger Riise Kristensen Side 1 av15 Arbeidsoppgaver Tidsfrist Ansvar Merknad Registrering

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING 1 Thomas Wegner Thomassen http://www.udir.no/upload/regelverk/udir_retningslinjer%20for%20realkompetansevurd_web.pdf?epslanguage=no 2 Hvorfor retningslinjer?

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer