Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH."

Transkript

1 Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren, Morten Lang Ree, Torstein Storaas Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Avdeling for skog- og utmarksfag, Evenstad Tid: 16. juni 2010 Styremøte Kl 9-16 Lunsj Kl Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør

2 Saksliste: HS 2010/38 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/39 Godkjenning av protokoll fra møtet HS 2010/40 Dialog med Avdeling for skog- og utmarksfag (SUE) om arbeid med studiekvalitet HS 2010/41 Fastsettelse av organisatorisk inndeling og benevnelser som følge av at landbruksutdanningene knyttes til Avdeling for skog- og utmarksfag HS 2010/42 Foreløpig studieprogram HS 2010/43 Programplaner for de nye grunnskolelærerutdanningene trinn og Prgramplan for grunnskolelærerutdanning trinn HS 2010/44 Bachelor i sykepleie videre kvalitetsarbeid etter akkreditering HS 2010/45 Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark HS 2010/46 Disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for 2009 HS 2010/47 Godkjent regnskap 2009 med avsluttende revisjonsbrev (u.off rr.lov 18.2) HS 2010/48 Delårsregnskap 1. tertial 2010 med kommentarer HS 2010/49 Studiekvalitet i fokus Avdeling for økonomi og ledelsesfag HS 2010/50 Status prosjekt Innlandsuniversitetet HS 2010/51 Tilsetting av økonomidirektør (unntatt fra offentlighet jf offentlighetsloven 25) HS 2010/52 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/53 Eventuelt Side 2 av 2

3 16. juni 2010 HS 2010/38 ark. sak: 2010/788 Godkjenning av innkalling og saksliste Administrerende direktørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

4 16. juni 2010 HS 2010/39 Godkjenning av protokoll fra møtet 28. april 2010 ark. sak: 2010/788 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Protokollen fra 28. april 2010 godkjennes.

5 16. Juni 2010 HS 2010/40 ark. sak: 2010/788 Dialog med avdeling for skog- og utmarksfag (SUE) Saksdokumenter: Vedlegg 1. rapport 1. januar 31. desember Virksomhetsplan 2010, avdeling for skog- og utmarksfag Administrerende direktørs forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

6 Høgskolen i Hedmark, avdeling for skog- og ut m arksf ag Virksom het splan februar 2010

7 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 1.1.: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Videreutvikle utdanningstilbud rettet mot offentlig og privat sektor, spesielt bioenergistudiet i samarbeid med arbeidslivet og andre institusjoner B. Gjennomføre en kortog langsiktig strategisk vurdering av studieprogrammet i lys av antatt vekst i studieplasser C. Videreutvikle arbeidet med robuste fagområder og forskningsbasert undervisning D. Styrke aktiv deltakelse i regionale samarbeidsforum om utdanningstilbud, spesielt gjennom arenaprosjektet bioenergi innlandet E. Arbeide med å øke rekrutteringen til landbruksutdanningen sammen med UMB og HiNT 1. At vi ikke lykkes med å bygge og opprettholde robusthet i nye studieprogram 2. At vi ikke lykkes i samarbeidet med Høgskolen i Gjøvik i å utvikle felles bioenergiprosjekt 3. At utviklingen i arbeidet med å vitalisere landbruksutdanningen sammen med UMB og HiNT stopper opp 2.1 Samarbeid mellom avdelingene, høgskoleledelsen, administrasjonen og utdanningsutvalget om oppfølging av nye studier 3.1 Lage en felles styringsgruppe for bioenergiprosjektet i innlandshøgskolene 4.1 Være en aktiv og pådrivende partner i samarbeidet om å øke rekrutteringen til landbruksutdanningen Virksomhetsplan SUE 2010 side 2 av 12

8 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 1.2: Universiteter og høgskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Videreføre arbeid med bruk av utdanningsplaner og øke gjennomstrømningen på bachelor- og master-nivå B. Videreutvikling av rutiner for oppfølging av evalueringer av utdanningene C. Videreføre arbeid med å styrke studentinvolvering i arbeid med studiekvalitet og medbestemmelse D. Følge opp arbeidet med revideringer av studieplaner i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeve rket 1. At vi ikke lykkes med å organisere undervisning og vurderingssystem slik at studentene arbeider jevnt og tar sine eksamener 2. At det reviderte kvalitetssystemet for oppfølging av evalueringer av utdanningstilbud og læringsmiljø likevel ikke fungerer godt nok 3. At vi ikke favner bredt nok i gjennomføringen av studiekvalitetsarbeid et (manglende fokus på mangfoldet i studentgruppen spesielt våre internasjonale studenter) 1.1 Tematisere kvalitetsarbeid, undervisningsorganisering og vurderingsordninger i Studiekvalitet i fokus 2.1 Arbeid med bredere forankring (studenter og ansatte) av arbeid med kvalitet i studiene ved hjelp av KS-systemet 2.2 Forsterket dialog med studentorganisasjonene og i ledergruppa om evaluering av utdanning og læringsmiljø 3.1 Samarbeid mellom avdelingene, høgskoleledelsen, - administrasjonen og Utdanningsutvalget for å sikre bredt fokus i kvalitetsarbeidet Virksomhetsplan SUE 2010 side 3 av 12

9 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 1.3: Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Videreutvikle arbeidet med studentmobilitet og andre internasjonaliseringstiltak i bachelor- og masterprogrammet og i PhD-området anvendt økologi B. Videreføre arbeidet med å skape helhetlig samarbeid (utdanning og forskning) med strategiske samarbeidspartnere. Ha særlig fokus på Nordisk-Baltisk samarbeid C. Arbeide med å synliggjøre internasjonaliseringsti ltak bl.a. på hjemmesidene D. Stimulere vitenskapelig ansatte til å være aktive i internasjonale nettverk koblet til fagområdene de underviser og forsker i 1. At vi ikke lykkes med å innhente, systematisere og bruke erfaringene til internasjonale studenter og norske studenters internasjonale erfaringer i arbeidet med å styrke internasjonalisering 2. At vi ikke lykkes med å få studentene til å utnytte sentrale tilbud om utveksling, som Erasmus-stipend 1.1 Utvikle rutiner, innhente erfaringer på tvers av studieprogram og stimulere til videreutvikling av studenters internasjonale erfaringer i arbeidet med studiekvalitet 1.2 Videreutvikle punktet om internasjonalisering i malen for studieplaner og stimulere til gjennomgang av punktet i studieplanene 2.1 Informasjonen om mulighetene til å søke Erasmus-stipend og andre stipender styrkes Virksomhetsplan SUE 2010 side 4 av 12

10 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 2.1: Universiteter og høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Styrke arbeid med internasjonale tiltak og samarbeid knyttet til stipendiatene og til området det er søkt om å få akkreditert PhD, anvendt økologi B. Utvikle samarbeid om forskerskolen innenfor PhD-satsingen i anvendt økologi C. Stimulere til søknader om større eksternfinansierte forskningsprosjekt som inkluderer stipendiater, 1. At framdriften i stipendiatenes arbeid forsinkes 1.1 Systemet for oppfølging av stipendiatene og deres doktorgradsarbeid og undervisningsoppgaver videreutvikles i samarbeid mellom avdelingen og høgskoleadministrasjonen 1.2. Styrke oppmerksomheten om veilederrollen og veiledernes oppgaver Virksomhetsplan SUE 2010 side 5 av 12

11 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 2.4: De statlige høyskolene har et særskilt ansvar for profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. Samtidig skal de statlige høyskolene innrette sin forskningsinnsats slik at de oppnår resultater av høy internasjonal kvalitet innenfor fagområder de tildeler doktorgrad, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Utvikle tydelig sammenheng mellom forskningsinnsats, arbeid med robuste fagmiljø og robuste utdanningsprogram B. Videreutvikle FoUkulturer C. Vurdere innsatsområdesatsingen D. Videreutvikle forskningsinnsats knyttet til anvendt økologi E. Systematisere oppfølgingen av Bachelor- og Masteroppgaver og knytte dette til annet FoU- arbeid ved avdelingen F. Arbeide målrettet for å søke eksterne midler til FoU, bl.a. gjennom regionale fond, NFR og EU 1. At FoU-tiden til vitenskapelig ansatte ikke ender i forskningsproduksjon 2. At vi ikke har tilstrekkelig anerkjennelse som forskningsinstitusjon innenfor EU- systemet 1.1 Rekruttere vitenskapelig ansatte som ønsker og evner å heve vår forskningsproduksjon 2.1 Styrke vår anerkjennelse gjennom å øke kvaliteten på vår forskningsproduksjon synliggjort ved vitenskapelige publikasjoner i høyt anerkjente vitenskapelige tidsskrifter Virksomhetsplan SUE 2010 side 6 av 12

12 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 3.1: Universiteter og høgskoler skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Formidlingsresultater trekkes sterkere inn i tildeling av FoU- og reisestipend B. Ta i bruk ForskDokkompetanse og HH- Brage som redskap i formidling av FoU og kompetanse C. At formidling blir prioritert på lik linje med forskning av avdelingsledelsen 1. At forskningsresultatene våre er for usynlige for allmennheten 2. At formidling ikke prioriteres i tilstrekkelig grad av vitenskapelig tilsatte 1.1 Videreutvikle hjemmesidene 1.2 Produsere en årsrapport for avdelingen for å synliggjøre forskning og aktivitet 2.1 Tydeligere kommunisere at formidlingsresultat er utvalgt som egendefinert styringsparameter Virksomhetsplan SUE 2010 side 7 av 12

13 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 3.2: Universiteter og høgskoler skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskaping. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Fortsette samarbeid med regionale og nasjonale aktører om FoU, kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning B. Rette særlig oppmerksomhet mot hvordan fagområdene kan bidra til kompetanseheving, etterog videreutdanning, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor C. Stimulere til diskusjon og videreutvikling av hvordan målet om endrings- og utviklingskompetanse som et læringsutbytte i studieprogrammene, kan nås D. Arbeide med å utvikle retningslinjer for immaterielle rettigheter 1. At vi ikke lykkes med å utvikle relevante samarbeidstiltak om FoU med samfunns- og næringsliv 2. At vi ikke lykkes med å øke bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet 1.1 Gjennomgå de ulike samarbeidsarenaene, vurdere endringer og sette i verk eventuelle nye tiltak 2.1 Fortsette arbeidet med å synliggjøre avdelingens kompetanse, blant annet gjennom økt forskningsproduksjon Virksomhetsplan SUE 2010 side 8 av 12

14 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 4.1: Høyskolene skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Tiltaksplan for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltaksplan for å redusere risiko A. I omstillingsarbeidet både videreutvikle robust fagprofil og arbeide med endringer i arbeidsorganisering og - metoder i så vel faglig- som administrativ virksomhet 1. At vi i arbeidet ikke klarer å holde fast ved høgskolens langsiktige målsetninger 1.1. Videreføre arbeidet i ledergruppa og relevante fagmiljøer for å styrke endringsbevisshet og endringsevne B. Videreutvikle styringsverktøy for bemanning C. Sikre kompetent oppgaveløsning ved avdelingen D. Videreutvikle en profesjonell lønns- og personalforvaltning med særlig henblikk på gjeldende regelverk for faglig personale E. Videreføre arbeidet med å styrke kompetansen innen økonomistyring ved avdelingen Virksomhetsplan SUE 2010 side 9 av 12

15 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 4.2: Høyskolene skal gjennom sin personalpolitkk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv Tiltaksplan for måloppnåelse Risikofaktorer Tiltaksplan for å redusere risiko A. Målrettet kompetanseplanlegging og kompetanseheving for faglig og teknisk/administrativt personale B. Følge opp gode doktorgradskandidater med sikte på tilsetting i HH C. Forbedre, systematisk gjennomføre og følge opp arbeidsmiljøundersøkelse D. Fokus på nærværsfaktorer og arbeidsmiljø. Aktiv oppfølging av sykmeldte E. Iverksette prosesser som styrker lederskap / medarbeiderskap og deltakelse / medansvar for utvikling av høgskolen og av arbeidsmiljøet F. Tilrettelegge for at høgskolens forskjellige fora bevisstgjøres på spørsmål knyttet til likestilling og mangfold 1. At SUE mister eller ikke klarer å rekruttere verdifull kompetanse hvis høgskolens betingelser ikke oppleves attraktive 2. At ledere ikke tydelig viser oppfølging av resultatene i arbeidsmiljøundersøkelsen 3. At kvinner ikke finner lederstillinger og faglige toppstillinger ved SUE aktuelle eller attraktive 1.1 Målrettet oppfølging av den enkelte ansatte med hensyn til forsknings- og utviklingsvilkår Orientere tilsatte om høgskolens arbeidsplanlegging, lønnspolitikk og incentivordninger 2.1 Styrket oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 3.1 Arbeide videre med å bevisstgjøre mulige kvinnelige kandidater til lederstillinger og faglige toppstillinger 3.2 Arbeide videre med å tilrettelegge for individuelle vilkår 1 Hensikten med dette punktet er å bidra en ordning der FoU-tid målrettes ut fra den enkeltes forskningsmessige produksjon Virksomhetsplan SUE 2010 side 10 av 12

16 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 4.3: Høyskolene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens prioriteringer Tiltaksplan for måloppnåelse Risikofaktorer Tiltaksplan for å redusere risiko A. Videreføre arbeidet med å sikre at alle aktiviteter gjennomføres innenfor budsjettrammen ved avdelingen B. Følge høgskolens system for anskaffelser og sikre fortsatt høy fokus på korrekt forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter 1. At kortsiktige målsettinger utfordrer arbeidet med å nå de langsiktige målene 2. At vi ikke klarer å sikre god nok oppfølging av HHs retningslinjer og rutiner med henblikk på intern kontroll og for å opprettholde regnskapskvaliteten 1.1 Målrettet oppfølging av ledere og medarbeidere på ulike nivå for å styrke felles forståelse omkring de langsiktige målsetningene 2.1 Sette ekstra fokus på problemstillingen i 2010 og bruke alle formelle lederfora aktivt til å styrke bevisstgjøringen av denne felles utfordringen og til å formidle og spre beste praksis erfaringer på området Virksomhetsplan SUE 2010 side 11 av 12

17 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 4.4: Universiteter og høgskoler skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik gjennomgå eksisterende og mulige nye faglige SAK-prosjekt knyttet til bioenergi B. Samarbeid med UMB og HINT om en helhetlig plan for landbruksutdanningene i Norge C. Videreutvikle arbeidet med forskerskolen, IRSAE, med forpliktende avtaler og felles arenaer for kunnskapsdeling Virksomhetsplan SUE 2010 side 12 av 12

18 16. juni 2010 HS 2010/41 Ark.sak 09/1415 Fastsettelse av organisatorisk inndeling og benevnelser som følge av at landbruksutdanningene knyttes til Avdeling for skog- og utmarksfag Saksdokumenter: Saksfremlegg. Vedlegg: 1. Notat fra dekan Harry Andreassen 2. Organisasjonskart Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Ny avdeling, som følge av at landbruksutdanningene på Blæstad knyttes sammen med skog- og utmarksutdanningene på Evenstad, gis benevnelsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag. 2. Avdelingen inndeles i to institutter og en administrativ stab, slik det framgår av organisasjonskart i vedlegg to. Instituttene gis følgende benevnelse: Institutt for jordbruksfag, Blæstad og Institutt for skog- og utmarksfag, Evenstad.

19 16. juni 2010 Saksframstilling: HS 2010/41 Ark.sak 09/1415 Fastsettelse av organisatorisk inndeling og benevnelser som følge av at landbruksutdanningene knyttes til Avdeling for skog- og utmarksfag Bakgrunn Høgskolestyret vedtok i sak HS 2010/8 bl.a. at: Landbruksfagene legges faglig og administrativt, med virkning fra 1. august 2010, innunder avdeling for skog og utmarksfag (SUE). Som følge av overføringen av landbruksfagene til avdeling SUE skal det iverksettes et arbeid med å vurdere et navneskifte på avdelingen. Prosess og forslag Dekanen ved SUE har som følge av dette igangsatt intern prosess både ved Blæstad og Evenstad for å avklare en egnet organisatorisk inndeling med tilhørende benevnelser. Saken er tatt opp på personalmøter, og det har vært utstrakt e-postkommunikasjon om forslagene. Vedlagt ligger dekanens oppsummerende forslag, der det legges til grunn at fagmiljøene på hhv Blæstad og Evenstad organiseres i hvert sitt institutt. Fagmiljøet på Blæstad foreslås ledet av en instituttleder (med 50 % stillingsressurs rettet mot ledelsesoppgavene og 50 % stillingsressurs rettet mot undervisning og forskning), mens instituttledelsesfunksjoner på Evenstad foreslås ivaretatt direkte av dekanen. Det er i tillegg forutsatt at den administrative stabsfunksjonen på Evenstad ivaretar administrative oppgaver for begge enheter. (Det vil på Blæstad også plasseres en studieadministrativ førstelinjetjeneste i 50 % stilling. Det er inntil videre lagt til grunn at vaktmestertjenester leies fra LUNA. Når det gjelder renholdstjenester er situasjonen at den fast ansatte renholder ved Blæstad går i pensjonering fra , og det arbeides med avklaringer av hvordan funksjonen skal ivaretas videre.) Den nye avdelingsenheten med underinndeling foreslås gitt følgende benevnelser: - Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag - Institutt for jordbruksfag, Blæstad - Institutt for skog- og utmarksfag, Evenstad Drøftinger Høgskoledirektøren mener at det framlagte forslaget til organisering både vil kunne ivareta behovene for utvikling/samordning/sammenheng mellom fagområdene ved den nye avdelingen, og samtidig kunne legge til rette for videreutvikling av de to studiestedene ut fra egne forutsetninger og egenart. Et institutt på Blæstad vil være et nokså lite institutt (med ansatte i ca 10 årsverk). Med bakgrunn i avstanden mellom studiestedene mener likevel direktøren at det er klokt at de ansatte her er organisert i en egen enhet, men understreker at forutsetningen er at dekanen som overordnet sikrer tett kontakt og kommunikasjon mellom studiestedene. Høgskoledirektøren forutsetter at avdelingens administrasjon i hovedsak vil ligge på Evenstad, med ansvar for å sikre at den administrative virksomheten også på Blæstad blir ivaretatt på en god måte ut fra høgskolens regler og ordninger. Høgskoledirektøren slutter seg også til navneforslagene for enhetene, som har vært gjennom bred intern behandling i de aktuelle miljøene. Når det gjelder benevnelser vil høgskoledirektøren peke på at det i forslaget fra avdelingen også ligger forslag til engelsk oversettelse/engelske navn på de forskjellige enheter. Høgskoledirektøren ser det imidlertid slik at det vanlige er at det er de norske benevnelsene som styrefastsettes. Etter samråd med rektor nøyer direktøren seg derfor med å legge fram de norske navnene i forslaget til vedtak, og forutsetter at rektor, slik det ellers har vært vanlig i HH, fastsetter engelske oversettelser og forkortelser. Side 2 av 3

20 16. juni 2010 I UH-loven 9-2 (4) heter det: Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt. Saken legges på bakgrunn av dette fram for høgskolestyret for vedtak. Som styret er kjent med har det vært noe uenighet mellom FAD og KD om forståelsen av hvordan forholdet mellom UH-loven og Hovedavtalen i staten skal praktiseres når det gjelder organisasjonsendringer. Konklusjonen har blitt at organisasjonsendringer skal forhandles med tillitsvalgte først, før styret får saken til endelig avgjørelse. I samsvar med dette vil spørsmålet om organisasjonsendringen bli framlagt for de hovedtillitsvalgte i medbestemmelsesmøte til forhandling etter hovedavtalen i staten 13 nr 2 a, og protokoll fra forhandlingsmøtet vil bli framlagt i styremøtet. KD har understreket at styret i organiseringsspørsmål likevel ut fra UH-loven har den endelige myndighet til på fritt grunnlag å fastsette virksomhetens organisering. Det kan reises spørsmål om overføring av personale fra LUNA (fra Institutt for naturvitenskap og teknologi) til den nye avdelingen medfører at det er behov for å se nærmere på instituttinndeling og benevnelser også ved LUNA. Direktøren foreslår at en slik vurdering eventuelt tas inn i en større sammenheng til høsten, hvor styret eventuelt vurderer også andre organisatoriske spørsmål (for eksempel om det ønskes endringer i modell for rektorat eller dekaner) som må avklares før neste styre-/ansettelsesperiode. Konklusjon Det foreslås at høgskolestyret vedtar at ny, samlet avdeling bestående av fagmiljøene knyttet til skogog utmarksfagene på Evenstad og jordbruksutdanningene på Blæstad organiseres med to institutter og én administrativ stab. For den samlede avdelingen foreslås navnet Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag. De to instituttene benevnes hhv Institutt for jordbruksfag, Blæstad og Institutt for skog- og utmarksfag, Evenstad. Side 3 av 3

21 NOTAT Organisering av den nye avdelingen Blæstad/Evenstad Vi har gjennomført personalmøter både på Blæstad og Evenstad for å diskutere organiseringen av den nye avdelingen som oppstår når vi slår sammen fagområdene ved studiestedene Blæstad og Evenstad til én avdeling. Det har ikke vært noen kommentarer til den foreslåtte organiseringen, men det har vært en diskusjon om alternative institutt- og avdelingsnavn som oppsummeres under. Første høringsrunde I utgangspunktet ble følgende navn på avdeling og instituttene foreslått: Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (Faculty of life sciences) med 2 institutter: o Institutt for jorbruksfag (Department of Agricultural Sciences) på Blæstad o Institutt for skog- og utmarksfag (Department of Forestry and Wildlife Management) på Evenstad Dette ble presentert på personalmøter på Evenstad og på Blæstad. De fleste ansatte støttet navneforslagene, men alle fikk anledning til å tenke på saken en ukes tid, og komme med eventuelle innvendinger på mail til dekan innen 25. mai. I løpet av denne uken hadde fire sendt mail og støttet navneforslaget. To hadde sendt mail og sagt at de var usikre: Den ene syntes anvendt økologi fikk for mye plass i avdelingsnavnet når det kun er masteren som heter anvendt økologi, den andre lurte på om ikke anvendt økologi burde holde da det begrepet inkluderer alle landbruksfagene. Det ble nevnt følgende alternative forslag til avdelingsnavn: Avdeling for utmarksforvaltning og landbruksfag Avdeling for naturforvaltning og landbruksfag Avdeling for Anvendt økologi I tillegg kom det en del kritikk til forslaget på det engelske avdelingsnavnet. Nye forslag var: Faculty of Life Sciences and Rural Geography (or rural studies) Faculty of Applied Ecology and Agricultural Sciences For instituttnavnene kom det bare en tilbakemelding og det var å legge til rural development eller lignende begreper i Evenstad sitt instituttnavn. Annen høringsrunde Den 24. mai, før den opprinnelige høringsfristen gikk ut oppsummerte dekan alle innkomne tilbakemeldinger og sendte ut en påminnelse om å komme med tilbakemeldinger. Dekan forslo da å endre det engelske navnet på avdelingen til det foreslåtte Faculty of Applied Ecology and Agricultural Sciences To til støttet forslagene om å kalle avdelingen for Avdeling for naturforvaltning og landbruksfag eller utmarksforvaltning og landbruksfag. Det kom også flere forslag til engelske navn slik som:

22 Faculty of Forestry, Agriculture & Wildlife Management Faculty of Rural Landuse Faculty of Landuse & Wildlife Management På avdelingsnavnene kom det nå innspill til å endre Blæstad sitt navn fra Institutt for jordbruksfag til Institutt for landbruksteknikk og agronomi. Hovedbegrunnelsen var at landbruksteknikken har vært Blæstad sitt varemerke i mange år. Det kom flere tilbakemeldinger som ikke ville ha rural development i avdelingsnavnet på Evenstad. Tredje høringsrunde Den 26. mai sendte dekan ut et revidert forslag til navn inkludert de innspill som var kommet inn. Det er spesielt det engelske avdelingsnavnet og instituttnavnet på Blæstad som skaper flest tilbakemeldinger. Dette er gjengitt under. Dekanen vil derfor ha en siste kvalitetssikring/ gjennomgang av forslagene i personalmøter på Blæstad den 7. juni og på Evenstad den 8. juni, men framsender her sitt forslag som grunnlag for utsendelse av styresaken. Om avdelingsnavnet Et par mente at det burde hete Avdeling for utmarksforvaltning og landbruksfag eller Avdeling for naturforvaltning og landbruksfag. Utmarksforvaltning ligger jo inne i landbruksfagene i den vide definisjonen av landbruksfag som bl.a. fylkemannen og landbruk og matdepartementet bruker. Så Avdeling for utmarksforvaltning og landbruksfag vil av mange oppfattes som to sider av samme sak. Evenstad driver ikke med naturforvaltning det er mer utpreget Ås-miljøet (UMB) og det er derfor ikke aktuelt å kalle det naturforvaltning og landbruksfag. Et par mener fortsatt at landbruksfag er en del av anvendt økologi, og andre mener anvendt økologi er en del av landbruksfagene. Men dette mener dekan, og andre, ikke er tilfelle. Man kan ikke kalle den nye avdelingen for Avdelingen for anvendt økologi. Man kunne imidlertid kalt den Avdeling for landbruksfag. Landbruksfag i vid forstand inkluderer jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning. Avdeling for landbruksfag virker imidlertid litt gammeldags og veldig rettet mot en liten gruppe av potensielle studenter de med grunneiermuligheter. Derfor ønsker avdelingen noe i tillegg til landbruksfag. Det er da naturlig å trekke fram det som utvikles som en faglig spiss innen anvendt økologi på master- og PhD nivå. Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag er litt tungt, men støttes av de fleste og inkluderer alle studier vi tilbyr på Blæstad og Evenstad. To alternative engelske avdelingsnavn har vært godt mottatt: Faculty of Forestry, Agriculture & Wildlife Management Faculty of Applied Ecology and Agricultural Sciences Vi har foreslått å gå for forslaget som er en direkte oversettelse av det norske. Forslag til avdelingsnavn blir da: Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

23 Faculty of Applied Ecology and Agricultural Sciences Forkortet AØL. Om instituttnavn Det har vært lite tilbakemeldinger på at Evenstad beholder skog- og utmarksnavnet. Forslagene om å ta inn noe med bygdeutvikling / rural development eller lignende for bl.a. å synliggjøre turismestudiene har ikke fått noen støtte. På Blæstad har det vært to grupperinger: Den ene støtter forslaget om Institutt for jordbruksfag. De mener dette er et vidt begrep som omfavner alle og gir mulighet for utvikling. Dette inkluderer da også årsstudiet i økologisk landbruk som har veldig god søkning. Den andre grupperingen støtter forslaget om Institutt for landbruksteknikk og agronomi. De mener denne benevnelsen står mer i samsvar med instituttnavnet på Evenstad og de mener landbruksteknikk er den historiske merkevaren på Blæstad som må komme fram. Dekanen støtter forslaget om å kalle det Institutt for jordbruksfag da dette vil være et videre begrep som gir større spillerom i framtiden. Det bidrar også til å støtte opp om det som skjer rundt økologisk landbruk og vil kanskje være et bidrag til nødvendig kulturendring på Blæstad og mer enhetlig følelse framfor å bygge opp om den polariseringen som delvis eksisterer mellom landbruksteknikk og agronomi/økologisk landbruk. Forslag til instituttnavn blir da: Institutt for jordbruksfag, Blæstad Department of Agricultural Sciences (Forkortet JOB.) Institutt for skog- og utmarksfag, Evenstad Department of Forestry and Wildlife Management (Forkortet SUE.) Harry Andreassen, dekan

24 Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Dekan Harry P. Andreassen Nestleder Kristin E. Gangås Institutt for jordbruksfag, Blæstad Fung.Instituttleder Hans Chr. Endrerud Institutt for skog- og utmarksfag, Evenstad Instituttledelse ivaretas av dekan Harry P. Andreassen Økonomisk lederstøtte Lucy Walmsnæss Administrativ stab Stabsleder Stine Grønvold

25 16. juni 2010 HS 2010/42 Foreløpig studieprogram ark. sak: 2010/507 Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1. Studieprogramtabell Administrerende direktørs forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

26 16. juni 2010 HS 2010/42 Foreløpig studieprogram ark. sak: 2010/507 Innledning Arbeidet med studieprogrammet for er godt i gang, og med dette legges en orientering om status frem for høyskolestyret. Noe av hovedgrunnlaget for arbeidet, er programmet for inneværende år, jf. programvedtaket fra november 2009, vurdert i lys av søkertallene (som styret ble orientert om på forrige styremøte). Sammenfattende er det en rekke faktorer som ligger til grunn for de vurderinger som gjøres og som munner ut i et forslag til studieprogram. Det er i år ikke tildelt nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. Hovedgrunnen er at den ventede oppgangen i årets søkertall uteble, til tross for større årskull og et stramt arbeidsmarked. Avdelingene ble primo april bedt om å levere sine første utkast til studieprogram for , med svarfrist satt slik at søkertallene kunne tas med i vurderingen. Senere ble avdelingene også bedt spesielt å vurdere om søkertallene ga grunnlag for å trekke noen studier fra årets opptak (se nedenfor). Avdelingenes tilbakemeldinger danner grunnlaget for den hovedtabell med en samlet oversikt over et tentativt forslag for som følger som vedlegg. Det er grunn til å merke seg at høyskolen har hatt en gradvis reduksjon i antall helt nye studier som foreslås, noe som henger sammen med en pågående vurdering av studieporteføljen i lys av søkertall og kvalitetsmessige vurderinger, jf. BA i fokus. Høyskolen har rettet søkelyset mot en rekke sentrale faktorer (se nedenfor). Derfor vil et studieprogram både gjenspeile en historie (= kontinuitet) og endringer (= fornyelse). Vekselvirkningen mellom disse blir fruktbar dersom høyskolen evner å utvikle studier som rekrutterer godt og som oppfattes som klart relevante både nasjonalt og regionalt, samtidig som studiene legger grunnlaget for en forskning som legitimerer høy vitenskapelig anseelse. Makter høyskolen dette skapes en god balanse mellom universitetsambisjoner og bredde og tilgjengelighet i studieprogrammet. Det er en vedvarende oppgave å opprettholde og helst øke studiepoengproduksjonen. Som styret vil være kjent med, gikk studiepoengproduksjonen ned fra 2008 til Dette er den viktigste resultatindikatoren i budsjetttildelingen, og kontinuerlig søkelys har vært rettet mot feltet de siste årene. Men tallene viser at vi ennå ikke er i mål her, og at det er viktig å finne ordninger som gjør at studentene fullfører sine studier. Rekruttering er viktig, men minst like viktig er oppfølgingen. Høgskolestyret har i sine strategiske diskusjoner av studieprogrammet vært opptatt av at fagporteføljen må gjennomgås med tanke på å etablere robuste fagområder og robuste program. Dette er også et viktig ledd i arbeidet med å tilpasse aktivitetene til økonomien og skaffe seg strategisk handlingsrom. Flere bachelorstudier og ett fagområde er lagt ned, informatikk på Rena, som følge av dette arbeidet. Et annet resultat er samling av landbruksfagene og skog- og utmarksfagene i en avdeling. Også kommende studieår er det rektoratet og administrasjonens vurdering at det må tas institusjonsmessig grep i det videre arbeid med å skape robuste fagområder og fagmiljø. Høgskolestyret vil derfor få en sak om dette på septembermøtet. Generelle vurderingspunkter som er aktuelle i studieprogramarbeidet: Side 2 av 7 Årets søkertall o Disse vurderes i lys av eventuelle nye tendenser, både lokalt og nasjonalt. LUNA har foreløpig konkludert i lys av søkertallene at det ikke er aktuelt med trekking, men enkeltstudier er under vurdering. Dette gjelder studier med særlig få søkere, og hvor et

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Virksomhetsplan Pr

Virksomhetsplan Pr Virksomhetsplan 2010 Pr 08.02.10 1 Langsiktige mål og hovedvirkemidler Avdeling for økonomi og ledelse har følgende mål for året 2015: Mål for 2015 Vi har Innlandets ledende fag-, studie- og forskningsmiljø

Detaljer

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn.

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn. Dato: 09. desember 2009 Byrådssak 491/09 Byrådet Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn. LIGA SARK-2000-200900902-31 Hva

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen

Programplan for grunnskolelærerutdanning trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen Programplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen Programplan for grunnskolelærerutdanningene følger Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Teacher Education for Upper Primary and Lower Secondary School,

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 Høgskolen i Hedmark, Programplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Side 2 Velkommen til

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn.

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn. Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 150 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Skolefaglig dag i Hedmark. Dialogmøtet med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 22.5.2012 v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 Høgskolen i Hedmark, Programplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Side 2 Velkommen til

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 og sist justert våren 2013 Høgskolen i Hedmark, Programplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 og sist justert våren 2013 Høgskolen i Hedmark, Programplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10.

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer