Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no"

Transkript

1 Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, Referat fra møtet Udir FK 12. juni Kl Tilstede: Fra Udir: Magne H. Engebretsen, Einar P. Simonsen, Trude Rime, Christina Grønli, Øystein Rovde, Trine Ytre-Arna. Clara Hasselberg til sak 1 og 7. Fra Fylkesmennene: Dag Løken, Fylkesmannen i Østfold. NFFL: Arild Strømnes, Ingar Lae. NPL: Vilhelm Lae, Gro Maastad. KFF: Signe Sandsmark, Torgeir Flateby. Steinerskoleforbundet: Henrik Thaulow, Cathrine Nordlie. Montessoriforbundets Marie Lexow hadde meldt sykdomsforfall. 1. Om å eie og drive A/S og generelt om annen virksomhet I spørsmål 2 i møtet 13. mars ble dette drøftet og til dels besvart. En viktig konklusjon i saken for FK var at Udir sa de ville overveie å fornye rundskrivet/brevet om annen virksomhet. De var ikke fremmede for å ha «en høringsrunde» til friskoleorganisasjonene på det. Spørsmål: a. Har Udir nye signaler eller avklaringer rundt spørsmålene om annen virksomhet etter de runder man har hatt med skoler om dette i regnskapstilsyn eller andre tilsyn den siste tiden? b: Hvor langt er saken om «vurdering av fornyelse av brevet om annen virksomhet» kommet? Saken er under utarbeidelse. De har kommet ganske langt på nytt veiledningsbrev og det vil bli sendt ut til organisasjonene med mulighet for kommentarer om ikke lenge. 2. Uheldige avbrekk i spesialundervisning ved skolebytte Mange elever med IOP som går over fra offentlig skole til privatskole får et langt avbrekk i det tilpassede opplegget mens de venter på ny sakkyndig uttalelse og nytt kommunalt vedtak. For elever med spesielle behov er det ekstra viktig med kontinuitet i undervisningen, et opphold i spesialopplegget kan sette eleven forholdsvis mye tilbake i utviklingen. Skolebytte, som kanskje også er begrunnet i et behov for en ny start, kan da bli svært utfordrende. Selv om ny skole kan bety at elevens behov for spesialundervisning forandrer seg, vil som regel mye være likt, særlig dersom spesialundervisningen er gitt pga ulike diagnoser, spesifikke eller generelle lærevansker. Det oppleves derfor urimelig at den nye skolen, ofte i måneder ikke skal kunne gi spesialundervisning til nye elever som hadde rett på dette ved skolen de kom fra. FK mener et slikt opphold i tilbud og tilskudd ikke ivaretar elevens rett. Det beste for eleven vil være dersom gammelt vedtak kan gjelde til nytt vedtak er gjort. Privatskoler kan ikke spørre om spesielle behov i søknadsskjemaet, slik informasjon kan derfor komme sent og forsinke prosessen for å få nytt vedtak. I overføringsmøter får våre skoler ofte beskjed fra forrige skole om at det er svært viktig at dere står klar med spesiallærer/assistent fra første dag. Det er vanskelig for skoler med stram økonomi og en detaljert økonomiforskrift å foreta nyansettelser og starte spesialundervisning uten å vite om at det kommer penger. 1

2 Spørsmål: Hva er i veien for en lov- og forskriftsforståelse som sikrer at ved skolebytte skal gammelt vedtak om spesialundervisning gjelde til nytt vedtak er gjort? Hva kan Udir gjøre for å sikre en god og rask overgangsordning for elever med behov for spesialundervisning? Et vedtak gjelder bare for én skole, også innenfor kommuner. Spes.ped.veilederen ligger på Udirs hjemmesider. Den er under revisjon og skal bl.a. tydeliggjøres i forhold til privatskoler. Innspill til endringer ønskes fra FK til Udir, de kan sendes til Magne H. Engebretsen. De private skolene må opplyse foreldre om at det tar tid å få ressurser. 3. Privatskoleelevers rett til spesielle tilbud innen spesialundervisning Konkret utgangspunkt: En privatskoleelev har et enkeltvedtak om spesialundervisning i små grupper. I løpet av året blir det klart at dette ikke fungerer godt nok og at eleven trenger noe annet. I et møte om eleven foreslår kommunens PPT et korttidsopphold ved en kommunal spesialskole som tilbyr slike opphold for elever som "trenger en pause". Kommunen selv avslår søknaden med henvisning til opplæringslovens 2-1 og sier at en elev som tar ut sin rett til grunnskoleutdanning ved en privatskole ikke samtidig kan være elev ved en kommunal skole. Ved klage til Fylkesmannen blir avslaget opprettholdt. Samtidig sier Fylkesmannen at selv om eleven går i en privatskole, har kommunen fremdeles ansvar for eleven når det gjelder spesialundervisning etter 3-5. Prinsipiell lovtolkning: Etter vår mening handler dette ikke om å kombinere offentlig og privat skole, men om å finne og sette i verk det spesialpedagogiske opplegg som PPT mener kan fungere for eleven. Hvor eleven oppfyller sin generelle rett og plikt til grunnskoleopplæring er i denne sammenheng irrelevant. Alle kommunens spesialpedagogiske tilbud må kunne brukes for alle kommunens barn etter de vurderinger kommunens sakkyndige gjør om hva som er til elevens beste, selv om det skulle innebære at eleven for en kort tid blir undervist ved en annen skole enn der han/hun er innskrevet og oppfyller sin undervisningsplikt. Spørsmål: Kan det at en elev går ved en privatskole brukes som argument mot at eleven kan bruke det av kommunens spesialpedagogiske tilbud som PPT finner at best vil hjelpe denne eleven? Udir ber om å få tilsendt dokumentasjonen på dette for å vurdere det. 4. Ungdomstrinnsatsningen Motivasjon og mestring for bedre læring Friskoleorganisasjonene fikk i mars brev fra KD om satsingen på ungdomstrinnet. Vi skrev til dem og sa at vi setter pris på at privatskolene er regnet med, men at det er uklart i brevet om privatskolene skal integreres i opplegget for den enkelte kommune, skal være en "kommune" for seg selv innen fylket, eller (som i Ny GIV) skal være et "fylke" for seg selv? I svarbrevet fra KD sies det ikke noe eksplisitt om dette, bare at de oppfordrer til samarbeid mellom private skoler og kommuner. De sier at de private skoleeierne vil motta øremerkete midler på lik linje med offentlige skoleeiere. FK beklager at dette ikke er mer avklart. Udir skal gjennomføre prosjektet og er derfor adressat nå. Slik prosjektet fremstår på Udirs nettside, videreføres uklarheten. Det står mye positivt om skoleeiernes rolle som vi går ut fra også gjelder private skoleeiere: De skal ha ansvar for kvalitetsutvikling på sine skoler og bestille støtte fra universiteter og høgskoler. De skal bestemme satsingsområde. Skoleeierne skal samarbeide om å rekruttere ressurslærere og utviklingsveiledere i eget fylke. De skal i samarbeid med Fylkesmannen bli enige om lokalisering av utviklingsveilederne. Samtidig er ofte kommunene omtalt som om de er de eneste aktørene her: Det er kommunenes ønsker om deltagelse som skal kartlegges. Utviklingsveiledere og ressurslærere er kommunale stillinger. Utviklingsveilederne skal styrke kommunenes kapasitet til og bidra i kommunenes arbeid med å drive utviklingsarbeid. 2

3 Spørsmål: Hvordan vil Udir sørge for at privatskolene får ressurser både ansatte og penger til å utvikle seg ut fra egne forutsetninger og ikke bare som et "haleheng" til vertskommunen? I følge brevet fra KD er det ikke anledning for disse skolene til å velge en UH-institusjon som har spesialkompetanse på deres pedagogiske eller religiøse grunnlag, da blir det enda viktigere at de får ansette sine egne ressurslærere og at noen av utviklingsveilederne har spesialkompetanse på å drive de skolene som FKs medlemmer organiserer. FK fikk framlagt et skriftlig kladdsvar fra den avdelingen som har ansvar for dette. Noen punkter ble lovt vurdert. Vi ba også om å få det på offisielt U-dirpapir og underskrevet. Satsingen går over tre år, støtten fra UH-sektorene går over tre semestre og det er da skolene får eksterne ressurser. 5. Invitasjon til konferanser En av våre styreledere oppdaget skoleutviklingskonferansen "skoleutvikling i praksis" og fant ut at det ikke var med noen fra privatskolesektoren. På nettsiden deres sto det at konferansen var et samarbeid mellom Udir og KS og at den var for politiske og administrative skoleeiere. Vi synes at Udir er blitt flinkere til å inkludere privatskoler i forskjellige tiltak. Denne konferansen ser imidlertid ut til å være på fylkes- og kommunenivå, ikke på skolenivå. Det er et ledd som er annerledes i friskolene. Men friskoleorganisasjonene kunne hatt nytte av en slik konferanse, det samme kunne noen av de større skoleeierne i FK. Spørsmål: Kan FKs medlemmer bli invitert til konferanser o.l. på skoleeiernivå, der det ikke er naturlig at alle skolene inviteres? U-dir vil vurdere det fra gang til gang, det er ikke alle konferanser der dette er naturlig. Organisasjonene bør også selv sjekke kalenderen på U-dirs hjemmeside for å se om det er noe vi burde bli invitert til. 6. Ulovlige elever. På basis av innrapporterte elever og muligens elevtellingene pr 1 april, har Udir sjekket skolenes elever opp mot fylkers innrapporterte elever ut fra rettsstatus i VIGO. Vi er takknemlige for at Udir tar en ekstra runde til skolene for å sjekke ev. feil og manglende oppdateringer fra fylkene og avtaler mellom fylker og skoler som ikke er rapportert. I denne første omgang har vi noen spørsmål til Udir om lovforståelsen på noen av de punkter som framkommer i brev til flere av skolene. a. «Fullføring.» Da snakker vi ikke om opplæringslovens fullføringsrett for voksne 4A-3, men elever som ikke har ungdomsrett igjen når de er ferdig med VG2. Vi oppfatter at hjemfylket til eleven kan gi både omvalg og utvidet rett, det siste ut fra en begrunnelse. Vi mener og spør om ikke privatskolen når den har dokumentasjon på slik innvilgelse, kan ta inn eleven også på VG3? Privatskolene kan ta inn elever med ekstra tid i forhold til retten hvis det foreligger vedtak om spesialundervisning som også angir dette. Omvalg og utsatt rett kan også tas ved en privat skole. Utsatt rett innvilges av fylket ut fra en begrunnelse om avbrudd. Fylket kan altså fryse retten etter søknad fra eleven. Her mener FK at det bør komme et lovendringsforslag. Det må vi se nærmere på og fremme forslaget. b. At voksne som tas inn etter Oppll. 4A-3, jmfr PSL 3-1, ikke har lov til å fullføre i private skoler er en ny presisering. Vi mener det også er en forskjellsbehandling. Vi har tidligere anbefalt skoler å ta opp slike kun hvis hjemfylket godkjenner skriftlig. Er det ok? Hvilken dokumentasjon bruker evt. Udir på at denne eleven uansett er ulovlig og at det evt. er 3

4 forbudt for privatskolen å ha denne eleven selv med fylkets evt. godkjennelse? Formuleringer fra Udir til skoler kan tyde på et slikt syn. U-dir svarte bare at dette er ulovlige elever i en privat skole. c. Udir har trukket tilskudd for elever som er blitt deltidselever fordi de har tatt vg fag (ved siden av) på ungdomsskolen. Privatskolen har i og for seg rett til å si nei til en elev som søker seg inn på deltid. Kan det være rett å straffe en elev som i ungdomsskolen har tatt fag på en slik måte? Hvis denne eleven tar ekstra fag som skolen evt. har, vil han da bli heltidselev og kan føres som heltidselev? Skolens inntaksreglement kan si noe om hel- og deltidselever. En privat skole kan ha med at heltidselever prioriteres. På siste spørsmål er svaret ja. En elev som har tatt et fag før og som får avkorting for det kan ta et annet fag isteden og bli heltidselev likevel. d. Det er i mange fylker innført at private skoler kan gjøre inntak via VIGO, men private skoler får ikke alltid gjennom dette vite at en del av elevene har tatt ut en del av retten tidligere. Må privatskoler selv om fylkets innrapportering er slik, selv sjekke hver enkelt elevs status på egne vegne i tillegg? (vil ikke gjelde 16-åringene) Ja, privatskolen må sjekke hver enkelt elevs status ved inntak. Inntakskontoret i hvert fylke har oversikt over alle elevene, og der vil skolene kunne få relevante opplysninger. Eller evt fra eleven selv. e. Så et spørsmål om voksne uten rett. -At det er ulovlig i privat skole også for de skoler som har voksne å ta om igjen fag (karakterforbedring) er en presisert rettsforståelse som disse skolene ikke har møtt eksplisitt tidligere.(vi kan ikke nå utelukke at det vil bli anket evt. saker om dette). Vårt spørsmål nå er om vår forståelse av dette med å «ta om igjen» holder: Gjelder det at det evt. er ulovlig å ta om igjen bare de som har bestått og som ved å ta fag om igjen vil kunne få karakterforbedring? De som tar om igjen et fag som de har begynt på en gang og avbrutt eller de tidligere har strøket i fag rammes dermed ikke. Vi ber om svar på at denne rettsforståelsen i hvert fall holder? U-dir mener at har man strøket i et fag, må det tas om igjen som privatist og man kan ikke ta det på en av våre private skoler. Reglene i forskriftene 3.32 og 3.33 gjelder likevel også i private skoler. FK mente at begrepet ta om igjen er tvetydig. Hvis en elev har strøket eller ikke har vurdering i et fag, har eleven ikke realkompetanse i faget og må kunne tas inn som kvoteelev på voksne uten rett. Udir hadde ikke skjønt denne nyansen i spørsmålet og skulle se på det på nytt. Udir sa for øvrig generelt at økonomisk trekk for slike elever som oppgitt over i hele spørsmål 6 ikke vil bli effektuert for skoleåret Nye tilsynsområder I en tilsynssak og lokalt tilsyn på FK skole har det vært opplæring av nye folk til å gjøre tilsyn og skolen har fått framstilt det som at saken hos dem er en slags test på et «nytt tilsynsopplegg». Spørsmål: Har Udir lagt en strategi for hvilke områder det vil bli gjennomført planlagte tilsyn på fremover og kan vi få innsyn i disse planer? Det blir tilsyn på kompetanse. Det gjelder særlig Montessori- og Steinerskolene. Økonomitilsyn besluttes på bakgrunn av innsendt årsregnskap, og kan derfor ikke forutsies. 4

5 45 skoler hadde ikke levert årsregnskap. Tilskuddet kan bli holdt tilbake hvis årsregnskapet ikke sendes inn i tide. Det skal sendes til Udir innen 1.juni hvert år. Det åpnes like mange planlagte som ikke-planlagte tilsyn. Tilsynsavdelingen har ikke stor kapasitet og kan ikke gi signaler om hvor mye tilsyn det blir på saker som nevnt i spørsmålet. Det må U-dir evt komme tilbake til, og ved indisier om behov kan det uansett bli holdt. 8. De nye valgfagene I fire av de seks nye valgfagene skal det hentes hovedelementer/elementer bl.a. fra RLE. Som kjent har de fleste kristne privatskolene et alternativt fag, og KFF gjorde i sin høringsuttalelse oppmerksom på at dette måtte tas hensyn til. Spørsmål: Kan skoler med et alternativt kristendoms-/religionsfag gå ut fra at de i læreplanene for valgfag uten videre kan bytte ut "RLE" med navnet på deres eget godkjente fag? Det kan de ikke, fordi det her bare er snakk om hvor valgfaget har hentet innhold fra og ikke om noen tilpasning. 9. Reviderte læreplaner Udir hadde tenkt å ta opp en sak om reviderte læreplaner for skoleåret U-dir hadde sendt sine forslag til KD etter høringen de har gjennomført. KD har ikke endelig konkludert om fagplanene enda og vedtatt nye. Derfor utsettes orienteringen om dette til senere møter. Montessori- og Steinerskoleplaner vil få en overgangsordning om det blir nødvendig med endringer. 10. SPK Moldekontoret har før møtet sendt FK en oversikt over SPK-satsene for off. skoler (som FK hadde bedt om ba om) slik at FK kan se forskjellene på pensjonsberegningene mellom offentlige skoler og private skoler. 11. Privatistweb Det er fylkeskommunene som har oversikten og som eier hver sin privatistwebside. FKs medlemmer må ta kontakt med hvert enkelt fylke. U-dir sier de ikke har innflytelse på dette. 12. Klager ang 20-dagersregelen Det er noe færre saker med klager på vedtak i forbindelse med 20-dagers-regelen. De som er kommet inn behandles før sommerferien. 13. Elektronisk oppgjørsbrev Oppgjørsbrevene legges ut i egen portal på Udirs sider. Det blir sendt mail til skolene om når det blir lagt ut. 14. Tettere oppfølging av svake elever Dette er oppfølging av sak 7 fra forrige gang. KFF informerte sine skoler, og én av dem skrev til sitt fylke og ba om mer informasjon og om midler. Fylkeskommunen har svart at private skoler ikke er nevnt i tilskuddsbrevet og at de derfor ikke får tilskudd. FK ba Udir presisere overfor fylkeskommunene at tildeling til støtte for svake elever også gjelder privatskoler. Udir lovte å ta det opp med rette vedkommende i U-dir. 15. Særskilt driftstillatelse På Udirs sider er det et eget skjema som skal benyttes hvis man søker om særskilt driftstillatelse, dvs den godkjenningen av bygninger mm som skal være på plass innen 15. juni for å få tilskudd til ny skole fra juli. 5

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 10. oktober 2012 kl 12-14.10 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna,

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 1. mars Til stede: Lars Gunnar Nag, Johanne Fjellestad, Magne Engebretsen, Trude Rime fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer