PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien Maura Utarbeidet av:

2 BESKRIVELSE/AVGRENSNING. Området ligger ved Sandnesseter i Nannestad kommune, mellom Fv 120 (Vestre Hurdalsveg) og Hurdalssjøen. Planområdet er på totalt ca. 21,5 daa (alle formål). Høydekotene i terrenget går fra ca. 177 moh. 204 moh. OMRÅDETS KARAKTER. Bilde 1: Oversiktsbilde Google Earth Planområdet har østlig helning og består av eksisterende boligbebyggelse i vest samt skog/åpen mark i øst. Området grenser til Fv 120 (V. Hurdalsveg) i vest og Hurdalssjøen i øst. Nord og sør for området er det eksisterende, spredt boligbebyggelse. Området fremstår i dag som forholdsvis vegetasjonsfritt etter at området ble ryddet og løsmasser skavet av (planert) høsten Bilde 2: Nedre del av planområdet (bildet tatt fra Hansbråtavegen mot sørøst) Side2

3 PLANGRUNNLAG/BAKGRUNN. For området foreligger godkjent kommuneplan for Nannestad (vedtatt ), der området er avsatt til nåværende boligbebyggelse (SB1), framtidig boligbebyggelse (B2) og landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR5). Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen der ytre rammebetingelser for prosjektet ble diskutert (planstatus, planprosess, VA, vegadkomst, renovasjon, grunnforhold, miljø, forhold til utbyggingsavtaler, m.m.). Det har også etter initiativ fra utbygger blitt avholdt informasjonsmøte med beboere i området (Hansbråtan Vel) Utbygger hadde en presentasjon av prosjektet i møtet, og utbygger sitter igjen med at de aller fleste av beboerne var positiv til omsøkt utbygging. Referat fra oppstartsmøte og informasjonsmøte med velforeningen er vedlagt plandokumentene. Bilde 2: Utsnitt kommuneplan Nannestad Oppstart av reguleringsarbeider er kunngjort i Romerikes Blad , samt at naboer, gjenboere og andre berørte parter/etater er blitt varslet i eget brev datert Merknadsfrist var satt til Det kom totalt inn 9 merknader. PLANENS INTENSJON. Formålet med planen er å legge til rette for: Bygging av 12 nye enheter i form av kjedede eneboliger i 2 etg/1 etg.+ sokkel. Side3

4 Solrikt sentralt felles lekeareal med god tilgjengelighet for alle brukergrupper. Rundkjøringsmulighet for renovasjonsbiler/brøytebiler. Utbedring/oppgradering av Hansbråtavegen (asfaltering) slik at denne også ivaretar krav til kjørebredde i kommunal norm (2+4+2m). Tilrettelegge/utbedre forhold for eksisterende beboere gjennom en ryddig og inkluderende planprosess. Bestemmelsene tar ellers høyde for at all overordnet og intern infrastruktur skal være ferdig etablert før nye boliger tas i bruk. Under er det vist noen enkle perspektiver for å gi et inntrykk av prosjektets volum/skala. Det er ennå ikke tatt endelig stilling til konkrete bygningstyper. Omkringliggende bygninger er kun vist som klosser uten møne (kun gesimshøyder). Bilde 3: 3D-perspektiv sett fra nord Bilde 4: 3D-perspektiv sett fra øst Side4

5 Bilde 5: 3D-perspektiv sett fra sør EIERFORHOLD Planområdet er underlagt følgende gårds- og bruksnummer (hele eller deler av disse): - 139/105 (Jens Granås), 139/103 (Jos Eiendom), 139/90 (Jos Eiendom), 139/94, 139/120, - veg; 139/1, 139/53, 139/78, 139/139, 139/23, 139/24, 139/123, 139/106, 139/26, 139/43, 139/129, 139/21, 139/116, 139/127, 139/73, 139/88, 139/72, 160/5 KARTGRUNNLAG Kartgrunnlaget er digitalt teknisk kartverk, EUREF 89 Sone 32. Ekvidistanse er 1 meter. FORMÅLSBESKRIVELSE. Konsentrert småhusbebyggelse (B1-B4) Områder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse utgjør til sammen 4138 m 2. B1-B4 er regulert til konsentrert boligbebyggelse og det tenkes her oppført kjedet eneboligbebyggelse i 2 etg. Det skal være trinnfri adkomst fra egen parkering til boligenheten. Intensjonen er at en andel av boligene skal ivareta krav til tilgjengelig boenhet (alle nødvendige hovedfunksjoner på bakkeplan), og derfor er det i bestemmelsene stilt krav om at minimum 30 % av boligene skal ivareta tilgjengelighetskravet. Det er for øvrig ikke tatt konkret stilling til bygningsutforming på dette tidspunkt. Bildet under viser skalaen og karakter til boligene som tenkes bygd. Intensjonen er videre at hver enkelt boenhet skal fradeles med egen tomt og tildeles eget gnr./bnr. Det er likevel ikke regulert inn tomtegrenser mellom planlagte enheter i detaljreguleringsstadiet, for å unngå eventuelle Side5

6 dispensasjoner ved søknad om tillatelse til tiltak. Det er ennå ikke tatt stilling til konkrete bygningstyper og eksakt plassering av disse. Det er derfor stilt krav i bestemmelsene om at situasjonsplanen skal vise innbyrdes eiendomsgrenser i det enkelte delfelt. Bilde 6: Konseptboliger Norgeshus Frittliggende småhusbebyggelse (B5-B6) Områder avsatt til frittliggende småhusbebyggelse utgjør til sammen 2800 m2. B5-B6 er regulert til frittliggende eneboligbebyggelse. B6 består av eksisterende eneboligtomter som er bebygd (boliger i 1-1,etg.), mens B5 er ubebygd. Avløpsanlegg (f_a) Området er avsatt til felles avløpsanlegg for planlagte boligenheter. Lekeplass (f_l) L1 skal være felles lek-/oppholdsareal for beboere i B1-B5. Prinsipper for universell utforming og tilgjengelighet skal ivaretas for f_l1. Kommuneplanen stiller krav til 300m 2 opparbeidet felles lek-/oppholdsareal (150m2/10 enh.). I detaljplanen for området er det regulert inn et sentralt plassert leke/oppholdsareal på 860m 2 der avstanden til den enkelte boenhet er mindre enn 50m 2. Prinsipper for UU skal også følges for utformingen av arealet. Kjøreveger (o_tr1, f_tr2-f_tr4) O_TR1 er fv 120. Vegen er regulert til senterlinje m/vegbredde 3,25m + grøft (innenfor frisiktsonen). Fartsgrensen langs denne delen av fylkesvegen er 60 km/t, og dagens ÅDT er ca kjt/d. Det finnes i dag busslommer på begge sidene av fylkesvegen ved krysset mellom Hansbråtavegen og Fylkesvegen. F_TR2 er Hansbråtavegen som er i privat eie i dag og er underlagt 2 gårds- og bruksnummer, 139/1 (Mathiesen Eidsvoll Verk) og 139/105 (Jens Granås AS). Side6

7 Utbygger JOS-Eiendom AS har vært i kontakt med Eidsvoll Verk og de skriftlig samtykket til at deres del av Hansbråtenvegen kan benyttes som adkomst til nye boliger (erklæring vedlagt plandokumentene). Dette under forutsetning av at vegretten til eksisterende beboere ikke forringes. Det er et krav fra kommunen at regulert bredde på veg skal ivareta krav til kommunal vegnorm. Derfor er Hansbråtavegen innregulert med breddeforhold 2m +4m+2m. Dvs. annen veggrunn er avsatt i minimum 2 m bredde, da det noen steder langs vegen er større avstand fra regulert vegkant til tomtegrensene. Regulert areal til annen veggrunn vil gå over eiendomsgrensene langs større deler av Hansbråtavegen. Areal utover tomtegrensene skal ikke erverves (annen veggrunn vil evt. benyttes til snødeponering tilsvarende dagens forhold). Det er for øvrig gjort et unntak av hensyn til praktisk linjeføring av vegen for eiendommen 139/94. Her er det inngått avtale mellom utbygger og grunneier om kjøp av 220 m 2 grunn på nordre del av tomta (kopi av avtale vedlagt plandokumentene). Som et ledd i utbyggingen skal Hansbråtavegen asfalteres i 4m bredde. Dette skal i sin helhet bekostes av utbygger (vederlagsfritt for dagens beboere langs Hansbråtavegen). Dette vil redusere støv og støy plager sommerstid for eksisterende beboere. F_TR3 utgjør både eksisterende og ny planlagt veg (se bildet under som viser eksisterende veger som røde flater). Denne er i dag adkomst til 5 eksisterende eneboliger og skal være adkomst til planlagte boliger i B1-B5. Vegen videreføres som sløyfe og kobles inn igjen på Hansbråtavegen i det nordøstre hjørnet (nedre del) av planområdet. Dette er en gunstig løsning med tanke på renovasjon og brøyting. F_TR3 er innregulert med vegbredde 4 m+ 2 m annen veggrunn på hver side (kommunal vegnorm følges). Bilde 7: Eksisterende v planlagte veger (eks. markert med rødt) Side7

8 F_TR3 er også dimensjonert for lastebil (svingradius ytre forhjul=12m, jmf. håndbok 017) ved kjøremåte C iht. vegnormalen. Dette med tanke på fremkommelighet for brann og renovasjonsbiler (jmf. kommunens renovasjonsforskrift). F_TR4 er stikkveg inn til eksisterende boligtomter. Denne er dimensjonert med vegbredde 3,5m. For regulerte kjøreveger har vi tatt utg. punkt i Håndbok 017 og Felles kommunal vegnorm. Vi henviser til følgende klassifisering: O_TR1 (vegbredde 6,5m inkl. skulder): Vegtype H1, ÅDT kjt/d F_TR2/F_TR3 (vegbredde 4m inkl. skulder + 2m annen veggrunn på hver side): Vegtype A1, ÅDT < 200 kjt/d. F_TR4 (vegbredde 3,5m inkl. skulder): Vegtype A1, ÅDT < 15 kjt/d. Annen veggrunn teknisk anlegg Områdene kan benyttes til snødeponi og/eller fremføring av teknisk infrastruktur (vann/avløpsledninger, overvannshåndtering, el- /telekabler, m.m.). For den delen av annen veggrunn som berører private tomter langs f_tr2, kan det ikke anlegges nye grøfter for tekniske anlegg uten nærmere avtale med grunneier. Parkering (f_p) Det er avsatt felles parkeringsareal i norddelen av det nye feltet, i krysset mellom f_tr3 og Hansbråtavegen. I bestemmelsen er det stilt krav om min. 0,5 gjeste p-plass/pr. enhet i B1-B4. Eventuelt overskytende p-plasser kan etter nærmere avtale benyttes av øvrige beboere i planområdet. Friluftsformål (FR1) FR1 skal være et område tilgjengelig for allmennheten og er for øvrig en videreføring av intensjonene i kommuneplanen der det er avsatt et 100m LNFR belte mot Hurdalssjøen for å ivareta fri ferdsel. I detaljplanen er det av funksjonelle hensyn mindre avvik i forhold til denne (se avsnitt «avvik fra kommuneplan» avslutningsvis i planbeskrivelsen). Dette uten at mulighet til myk ferdsel kompromitteres. Innenfor området avsatt til friluftsformål er det kun tillatt til rydding og enkel tilrettelegging for stier. Områdene kan også benyttes til snødeponering. Frisiktsone I tråd med uttale fra Statens vegvesen er det innregulert frisiktsone på 6x70m ved kryss mot fylkesvegen. ANNET. Vann/avløp/overvann/renovasjon, el-forsyning: Vann : Det går en gammel hovedvannledning fra fylkesvegen og ned til Side8

9 området og beboere i dag er plaget med dårlig vanntrykk. Det må legges ny vannledning fra hovedvegen (langs Hansbråtavegen) når byggearbeidene startes opp. Området forsynes med vann fra Hurdal vannverk. I forbindelse med fremtidig utbygging må nødvendige tillatelser fra Hurdal kommune om tilkobling og vannforsyning vedlegges rammesøknad (som del av VA plan). Avløp: Overvann: Det foreligger pr. i dag ingen konkrete kommunale planer om konkret fremdrift. Det kan likevel bli aktuelt at kommunen innen en 5-10 års periode etablerer nytt offentlig avløpsanlegg i nærområdet med tilkoblingsmulighet for boligområdene på Hansbråtan. Utbygger/regulant vil trolig avvente oppstart av byggearbeidene dersom signaler fra kommunen tyder på at et slikt anlegg kan bli realisert i den nærmeste fremtid. I motsatt tilfelle vil utbygger etablere et privat avløpsanlegg for feltet med lokalisering innenfor område f_a i på plankartet. Dersom massene egner seg til infiltrasjon vil det etableres et infiltrasjonsanlegg (slamavskiller med spredegrøfter). Alternativt kan det etableres et minirenseanlegg med etterpolering. Anlegg skal godkjennes og utformes i tråd med gjeldende kommunal forskrift for avløp i Nannestad (jmf. VA norm for Romerrikskommunene). Overvannet håndteres lokalt og dreneres i form av infiltrasjon eller åpne grøfter (skal ikke blandes med avløpsvann). Renovasjon: Henting av vanlig husavfall skal skje ved hver enkelt boenhet. Det er i dag plassert avfallscontainere til glass og papir ved ved utkjørsel fra Hansbråtavegen til Vestre Hurdalsveg (fylkesveg 120). Energi/Klima: Ny bebyggelse skal basere seg på tradisjonell oppvarming. Etablering/tilknytning til felles fjernvarmeanlegg er ikke aktuelt for området av kostnadshensyn. Ny bebyggelse må for øvrig forholde seg til krav i TEK 10 (jmf. 14-7). Geoteknikk/Områdestabilitet Geoteknisk vurdering og prøvegraving datert er utført av Løvlien Georåd. Undersøkelsene viser at løsmassene på tomten stort sett består av morenemasser. Det finnes imidlertid noen tynne lag leirmasser mot dybden, men tykkelsen av disse er så liten at det ikke har innvirkning på fundamenteringsforhold eller stabiliteten til byggefeltet. Grunnvannstanden er ca. 1,0-1,2 m under terreng. Det anbefales ikke graving under dette nivået for annet enn nødvendig grøftegraving. Området er derfor godt egnet for boligbebyggelse uten kjeller. Støy Det er stilt krav i bestemmelsene om at tilgrensende bebyggelse skal skjermes mot støy i utbyggingsfasen i en slik utstrekning at Miljøverndepartementets Side9

10 forskrifter i retningslinje T-1442 ivaretas. Støy i forhold til vanlig trafikk langs fylkesvegen anses som uproblematisk her. Biologisk mangfold (jmf. naturmangfoldloven kap. II) Naturmangfoldloven pålegger enhver i forbindelse med eget byggetiltak å gjøre seg kjent med hvilke naturverdier som kan bli skadelidende og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Ifølge artsdatabanken.no er det innenfor og ved planområdet registrert de svartelistede arten Kjempespringfrø og Parkslirekne. Dette er uønskede og ikke stedeegne arter hvor en søker å unngå spredning. Regulant har engasjert Biofokus (fagkyndig konsulent) til å utarbeide rapport om biologisk mangfold i området. Rapport/befaring er utført i begynnelsen av mai -13, og er vedlagt plandokumentene. Hovedføringene for å hindre spredning av disse artene er å grave ned ryddet vegetasjon i forbindelse med utbygging i de områder hvor det skal etableres boliger m/tilhørende plener (tomtearronderinger). Alternativt kan plantematerialet tørkes på presenning på tomta for senere bortkjøring, eller brennes på stedet. Området avsatt til ny boligbebyggelse ble høsten 2012 ryddet for vegetasjon og øverste løsmasselaget skavet av (planert). Tidligere har området bestått av småvokst blandingsskog/krattskog. Ellers er det ut i fra andre foreliggende vitenskapelig data (DN/Skog og Landskap) og lokalkunnskap er det ingenting som tilsier at tiltaket skal ha nevneverdig konsekvens for landskap, geologi, økosystem, naturtyper og/eller artsmangfold. Det er ikke kjent at det er trekkveger for vilt i området, annet enn at det er registrert beiteområder for rådyr m lenger nord. Utover dette har omsøkt tiltak har ingen nevneverdig negativ effekt på omkringliggende landskap. Det forutsettes forøvrig at bygge- og anleggsarbeidene foregår mest mulig skånsomt og at opprinnelig terrengform bevares i størst mulig grad. Landskapstrekk/vegetasjon Som figuren under viser (fra KOSTRA-registering) innebærer utbyggingen at ca. 6 daa lettbrukt dyrkbar jord omdisponeres til boligområde m/ tilhørende formål. Dette er som nevnt tidligere forankret i kommuneplanen. Som nevnt er området avsatt til ny bebyggelse avhogd, men vi velger likevel å vise bonitetskartet der arealene er vist som lav og middels bonitetskog. Ellers består løsmassene av marine strandavsetninger i øst mot Hurdalssjøen og tykke morenemasser i vest mot fylkesvegen som Bilde 10 under viser. Side10

11 Bilde 8: Kostra registrering (rød skravur viser lettbrukt dyrkbar jord) Bilde 9: Bonitetskart AR50 (middels til lavbonitetsskog) Bilde 10: Løsmassekart Side11

12 Landskapstilpasning I B1 skal boliger oppføres med 1 etg. + sokkel for å ta opp høydeforskjellen ned til lekeareal L1. Boligene er tenkt trappet både vertikalt og horisontalt, sistnevnte for å få en trinnfri adkomst til bolig fra parkering (tilpasses høyde på veg). Bebyggelsen tenkes oppført som kjedede boliger i 2 etg på flat tomt i B2- B4. Husrekkene felles mest mulig inn i terrenget med unntak av husrekka i B4 der det på sørøstsiden av byggene må anlegges en liten fylling på 1-1,5m for å legge til rette for trinnløs adkomst fra veg/parkering. Boligene må også trappes noe vertikalt i B4 av samme årsak som i B1. Enhetene kan karakteriseres som småskala boliger, der fasadene brytes opp av mellomliggende carporter. Bygningsrekkene vil derfor ikke fremstå som dominerende. Terrenget har også en moderat helning/eksponering mot øst hele vegen fra Hurdalssjøen opp til fylkesvegen, slik at prosjektet vil ha en beskjeden fjernvirkning sett fra øst (Hurdalsjøen). Sol/skygge analyse, utsikt Som et vedlegg til planframlegget er det utarbeidet en sol/skygge studie for å synliggjøre hvilken innvirkning planlagt bebyggelse har på solforholdene på tilgrensende tomter. Analysen har tatt utg. punkt forskjellige årstider og forskjellige tider av døgnet. Analysen viser at planlagte bygg vil ha liten konsekvens for nabobebyggelsen. Bygninger i B1 vil kaste litt skygge på eiendommene i B6, men selve boligene på tomta vil i liten eller ingen grad rammes. Eksisterende boliger i B6 vil likevel miste litt av den sammenhengende utsikten over Hurdalssjøen, selv om gulv/bakkenivå på ny bebyggelse i B2 og B3 vil ligge 3-4m lavere i terrenget. Boligtypene (med carporter imellom) og orienteringen på husrekka i B2 og B3 bidrar for øvrig til å redusere den visuelle barrieren. Avvik fra overordnet plan Som man kan se av kartet på neste side går formålsgrensene noe over grensene for område avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen. Formålsgrensen for fremtidig boligbebyggelse i KP følger en 100m-sone fra Hurdalsjøen som skal behandles etter klasse 2 i RPR for vernede vassdrag (jmf. 5.1 i kommuneplanen). Tilleggsareal regulert til kjøreveg og formålsavgrensning for boliger utgjør ca. 870m 2 og vil på det meste redusere denne sonen med 18m. Omsøkt avvik bidrar til at boliggruppene får et ryddigere innbyrdes forhold med 2 rekker langs nord/sør akse (B2/B3), og 1 rekke i B1 langs nordvest/sørøst akse som følger trase for eksisterende adkomstveg (disse enhetene trappes horisontalt). Boligrekka i B4 «tverrstilles» i forhold til boligrekka i B1 (sørvest/nordøst akse) og avslutter byggeområdet i sør slik at dette fremstår som et større helhetlig tun. Tunet mellom boliggruppene opparbeides som nærlekeplass fremtidige beboere. At en tar i bruk tilleggsarealet til disse formålene har overhodet ingen konsekvens for ferdsel langs med Hurdalsjøen og gjennom området forøvrig. Det er avsatt et areal til VA-anlegget (infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg m/etterpolering) vil i sin helhet ligge under bakkenivå og Side12

13 overflaten tilbakeføres til sin naturlige karakter så snart det anlegget er ferdig etablert. Det kan være aktuelt for utbygger å avvente byggestart av feltet til planene med offentlig avløpsnett blir realisert. Pr. i dag foreligger det ingen konkrete planer om et slikt anlegg. Ser en på området mellom plangrensa i øst og ned til sjøkanten, er dette allerede er bebygd/privatisert med eneboligtomter/hyttetomter. Regulant mener derfor at det bør være rom for å kunne fravike formålsgrensene i kommuneplanen noe. Planlagt bebyggelse vil på det meste ligge 10m utenfor formålsgrensa avsatt i kommuneplanen. Plan- og bygningsloven åpner også for at det kan foretas slike «justeringer» i detaljplanene, ettersom planframlegget gjennomgår en ny politisk/offentlig prosess der mulige konsekvenser og potensielle konflikter vil bli belyst. Det er utarbeidet en rapport om biologisk mangfold i området som belyser evt. konsekvenser omsøkt tiltak måtte ha for landskap, naturtyper og/eller artsmangfold. Under følger et utdrag av denne: «Det eksisterer ingen prioriterte naturtyper, funn av rødlistede arter eller annen informasjon som tilsier at tiltaket skal ha nevneverdig konsekvens for landskap, geologi, økosystem, naturtyper og/eller artsmangfold. Heller ikke ved vår befaring ble særskilte biologiske kvaliteter avdekket. På dette grunnlag vurderes det slik at detaljplanens avvik fra kommuneplanen ikke medfører ulemper for det biologiske mangfoldet i området. Det presiseres imidlertid at avstanden til bekken i sør ikke bør reduseres ytterligere enn det detaljplanen skisserer.» Regulant ser det som lite sannsynlig at Fylkesmannen vil motsette seg en slik justering basert på argumentene over. Avviket er vist i bildet under. Ca. 790 m2 Avstand til bekk 25m Bilde11: Formålsgrenser, detaljplan vs kommuneplan Kommuneplanen har fastsatt en generell byggegrense fra bekker/vassdrag på 30m. Gjennom framlegg til detaljplan søkes det om å reduseres byggegrensa til Side13

14 bekken i sør til 25m av samme grunn som over. I vest ligger det allerede en eksisterende boligtomt der tomtegrensa ligger under 10m fra bekken. Eiendomsgrensa til B4 vil bli en videreføring nordøstover av denne og gradvis trekke seg lenger vekk fra bekkeløpet. Kantvegetasjonen langs bekken skal forbli uberørt. Viser ellers til at kommuneplanen i sin helhet har avsatt begge sider av bekken til fremtidig boligområde, og det kan reises tvil om i hvilken grad denne bekken bør klassifiseres som vassdrag. Uavhengig av det medfører omsøkt utbygging uansett ingen konsekvens for ferdsel langs bekken (i den grad det foregår ferdsel langs denne da). I kommuneplan for Nannestad er det satt krav til at grad av utnytting ikke skal overstige BYA=25 % for eneboliger og tomannsboliger og 30 % for rekkehus/kjedehus. Utnyttelsesgraden i område B6 (frittliggende bebyggelse) er satt til 25 % og overholder dermed kravet i kommuneplanen. Område B5 er også regulert til frittliggende bebyggelse, men her er utnyttingsgraden satt til 30 % ettersom utbygger vurderer å sette opp en 2- mannsbolig her. Områdene B1-B4 er regulert til konsentrert boligbebyggelse, og her er utnyttingsgraden satt en del høyere enn kravet i kommuneplanen på 30 % for rekkehus/kjedehus (B1, B2 : 40 %, B3: 48 %, B4:45% ). Regulant mener kravet virker noe strengt for konsentrert bebyggelse da alle biloppstillingsplasser skal tas med i beregningen av %-BYA. Krav til kommunal vegnorm for f_tr3 medfører også at regulert vegareal «spiser» noe av tomtearealene. I tillegg er det innregulert et langt større felles lekeareal mellom planlagt bebyggelse enn hva kommuneplanens bestemmelser krever (150 m2/10 bolig), så dette kan kompensere for mindre tomtearealer. OVERSIKT OVER INKOMNE MERKNADER Merknad fra: Datert Hovedpunkt Akershus Fylkeskommune Arkeologisk registrering gjennomført i 2003, ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. - Ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. - Uheldig å regulere områder til andre formål enn de er avsatt til i gjeldende kommuneplan. - Minner om «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen». - Ber om at tilgjengelighet for alle sikres i den videre planleggingen i den grad det er mulig både inne og ute. - Forutsetter at utbyggingen blir til minst mulig hinder for allmennhetens ferdsel langs og på sjøen. Kommentar: Tas med punkt om at leke- og fellesarealer skal være opparbeidet før brukstillatelse til boligene gis. Ferdsel kan/skal foregå uhindret gjennom L2 og areal avsatt til anlegg for rensing av spillvann (f_a). Se ellers avsnitt over «avvik fra overordnet plan». Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vurderer å fremme innsigelse dersom det fremmes en plan med boliger innenfor 100-metersbeltet. Kommentar: Se avsnitt «avvik fra overordnet plan» over i planbeskrivelsen. Regulant mener i dette tilfellet at Side14

15 avvik kan forsvares så lenge ikke dette har konsekvenser for overordnede hensyn. Detaljplanen blir også gjenstand for en tyngre offentlig og politisk prosess der konsekvenser ang. evt. avvik tas til vurdering. Evt. innsigelser vil kartlegges når planen ligger ute til offentlig ettersyn. Statens vegvesen Kryss mellom adkomstvegen til planområdet og fv. 120 må opparbeides i henhold til byggeplan godkjent av Statens vegvesen før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum Kommentar: Tas med i reguleringsbestemmelsene. Frisiktisoner innregulert ihht. vegvesenets merknader Områder utsatt for flom skal avmerkes som hensynsone (flomfare) på plankartet. Må stilles krav om at det ikke skal etableres nye bygg lavere enn kote 178,06 + sikkerhetsmargin, med mindre det gjøres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. - Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i planområdet, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Eventuelle kvikkleiresoner må avdekkes og vurderes av geoteknisk ekspertise. Kommentar: Geoteknisk vurdering og prøvegraving er utført av Løvlien Georåd juni Byggene ligger på min kote Så langt forslagstiller kan se foreligger det ikke flomdata for bekken i sør (jmf. NVE s nettsider). Planlagt bebyggelse er uansett ikke i faresonen i forhold til flom og regulant har derfor valgt å utelate hensynssonene i planen inntil flom data foreligger Går ut fra at 100- metersgrensa mot Hurdalsjøen respekteres og at grunnen også forblir urørt i et 30- metersbelte mot bekken sør for planområdet. Kommentar: Viser til avsnitt over «avvik fra overordnet plan». Planforslaget innebærer en «overskridelse»av byggegrensa på maks 5m mot bekk og18m mot sjø. Ellen og Johnny Nyrud Ønsker verken å gi bort eller selge noe av sin eiendom Hansebråtavegen 16. Er sterkt i mot innregulering av veg på sin eiendom. MEV Kommentar: Se kommentar til Roger Jørgensen under. - Forutsetter å bli kontaktet for nærmere orientering før videre planarbeid igangsettes. - Som grunneier av veg i denne planen (139/1), samtykker de i at det utarbeides reguleringsplan for denne i forbindelse med nytt boligområde. Kommentar:Erklæring ang. vegrett vedlagt plandokumentene. Utbygger har ellers en jevnlig dialog med MEV. Samlemerknad naboer Ønsker kompensasjon i forbindelse med utbyggingen av Hansbråtavegen. - Garasjer/uthus som blir berørt av utbyggingen, må erstattes/bygges opp igjen el, kompensasjon gis. - Der det kreves støttemurer, fartsdumper e.l., skal dette bygges og bekostes av tiltakshaver. - Tomteareal som erverves skal erstattes/kompenseres økonomisk. - Utbygging av vannledning skal bekostes av Side15

16 tiltakshaver. Kommentar: Når det gjelder punktene over, med unntak av det første, ønsker utbygger å imøtekomme disse. Utbygger skal bekoste oppgradering av Hansbråtavegen, noe som alle brukere/beboere i området vil ha stor nytte og glede av. Noen kompensasjon utover dette vil ikke være aktuelt fra utbyggers ståsted. Det er heller ikke ønskelig fra utbyggers side å erverve tilleggsareal i tilknytning til utbedring av Hansbråtavegen. Innregulert bredde er gjort i samråd med Nannestad kommune (jmf. oppstartsmøte). I etterkant av innsendt merknad ble det avholdt informasjonsmøte med beboerne/velforening, og beboerne stilte seg positive til den omsøkte utbyggingen under forutsetningene som er gjengitt i møtereferatet. Roger Jørgensen - Stiller seg imot utbygging av veg og tomtefelt. - Uaktuelt å frigi deler av sin tomt Hansbråtavegen 34. Kommentar: Omsøkt regulering har forankring i kommuneplanen. Tomteareal langs veg må ikke erverves/eksproprieres (annen veggrunn benyttes til snødeponi), men annen veggrunn er lagt inn som følge av at kommunal norm tilsier en vegbredde på 2+4+2m (regulerte bredder er gjort i samråd med kommunen, jmf oppstartsmøte). Vegen er tenkt utbedret/opparbeidet i samme bredde som tidligere, med asfalt i stedet for grus /Planbeskrivelse/ Side16

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer