PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien Maura Utarbeidet av:

2 BESKRIVELSE/AVGRENSNING. Området ligger ved Sandnesseter i Nannestad kommune, mellom Fv 120 (Vestre Hurdalsveg) og Hurdalssjøen. Planområdet er på totalt ca. 21,5 daa (alle formål). Høydekotene i terrenget går fra ca. 177 moh. 204 moh. OMRÅDETS KARAKTER. Bilde 1: Oversiktsbilde Google Earth Planområdet har østlig helning og består av eksisterende boligbebyggelse i vest samt skog/åpen mark i øst. Området grenser til Fv 120 (V. Hurdalsveg) i vest og Hurdalssjøen i øst. Nord og sør for området er det eksisterende, spredt boligbebyggelse. Området fremstår i dag som forholdsvis vegetasjonsfritt etter at området ble ryddet og løsmasser skavet av (planert) høsten Bilde 2: Nedre del av planområdet (bildet tatt fra Hansbråtavegen mot sørøst) Side2

3 PLANGRUNNLAG/BAKGRUNN. For området foreligger godkjent kommuneplan for Nannestad (vedtatt ), der området er avsatt til nåværende boligbebyggelse (SB1), framtidig boligbebyggelse (B2) og landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR5). Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen der ytre rammebetingelser for prosjektet ble diskutert (planstatus, planprosess, VA, vegadkomst, renovasjon, grunnforhold, miljø, forhold til utbyggingsavtaler, m.m.). Det har også etter initiativ fra utbygger blitt avholdt informasjonsmøte med beboere i området (Hansbråtan Vel) Utbygger hadde en presentasjon av prosjektet i møtet, og utbygger sitter igjen med at de aller fleste av beboerne var positiv til omsøkt utbygging. Referat fra oppstartsmøte og informasjonsmøte med velforeningen er vedlagt plandokumentene. Bilde 2: Utsnitt kommuneplan Nannestad Oppstart av reguleringsarbeider er kunngjort i Romerikes Blad , samt at naboer, gjenboere og andre berørte parter/etater er blitt varslet i eget brev datert Merknadsfrist var satt til Det kom totalt inn 9 merknader. PLANENS INTENSJON. Formålet med planen er å legge til rette for: Bygging av 12 nye enheter i form av kjedede eneboliger i 2 etg/1 etg.+ sokkel. Side3

4 Solrikt sentralt felles lekeareal med god tilgjengelighet for alle brukergrupper. Rundkjøringsmulighet for renovasjonsbiler/brøytebiler. Utbedring/oppgradering av Hansbråtavegen (asfaltering) slik at denne også ivaretar krav til kjørebredde i kommunal norm (2+4+2m). Tilrettelegge/utbedre forhold for eksisterende beboere gjennom en ryddig og inkluderende planprosess. Bestemmelsene tar ellers høyde for at all overordnet og intern infrastruktur skal være ferdig etablert før nye boliger tas i bruk. Under er det vist noen enkle perspektiver for å gi et inntrykk av prosjektets volum/skala. Det er ennå ikke tatt endelig stilling til konkrete bygningstyper. Omkringliggende bygninger er kun vist som klosser uten møne (kun gesimshøyder). Bilde 3: 3D-perspektiv sett fra nord Bilde 4: 3D-perspektiv sett fra øst Side4

5 Bilde 5: 3D-perspektiv sett fra sør EIERFORHOLD Planområdet er underlagt følgende gårds- og bruksnummer (hele eller deler av disse): - 139/105 (Jens Granås), 139/103 (Jos Eiendom), 139/90 (Jos Eiendom), 139/94, 139/120, - veg; 139/1, 139/53, 139/78, 139/139, 139/23, 139/24, 139/123, 139/106, 139/26, 139/43, 139/129, 139/21, 139/116, 139/127, 139/73, 139/88, 139/72, 160/5 KARTGRUNNLAG Kartgrunnlaget er digitalt teknisk kartverk, EUREF 89 Sone 32. Ekvidistanse er 1 meter. FORMÅLSBESKRIVELSE. Konsentrert småhusbebyggelse (B1-B4) Områder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse utgjør til sammen 4138 m 2. B1-B4 er regulert til konsentrert boligbebyggelse og det tenkes her oppført kjedet eneboligbebyggelse i 2 etg. Det skal være trinnfri adkomst fra egen parkering til boligenheten. Intensjonen er at en andel av boligene skal ivareta krav til tilgjengelig boenhet (alle nødvendige hovedfunksjoner på bakkeplan), og derfor er det i bestemmelsene stilt krav om at minimum 30 % av boligene skal ivareta tilgjengelighetskravet. Det er for øvrig ikke tatt konkret stilling til bygningsutforming på dette tidspunkt. Bildet under viser skalaen og karakter til boligene som tenkes bygd. Intensjonen er videre at hver enkelt boenhet skal fradeles med egen tomt og tildeles eget gnr./bnr. Det er likevel ikke regulert inn tomtegrenser mellom planlagte enheter i detaljreguleringsstadiet, for å unngå eventuelle Side5

6 dispensasjoner ved søknad om tillatelse til tiltak. Det er ennå ikke tatt stilling til konkrete bygningstyper og eksakt plassering av disse. Det er derfor stilt krav i bestemmelsene om at situasjonsplanen skal vise innbyrdes eiendomsgrenser i det enkelte delfelt. Bilde 6: Konseptboliger Norgeshus Frittliggende småhusbebyggelse (B5-B6) Områder avsatt til frittliggende småhusbebyggelse utgjør til sammen 2800 m2. B5-B6 er regulert til frittliggende eneboligbebyggelse. B6 består av eksisterende eneboligtomter som er bebygd (boliger i 1-1,etg.), mens B5 er ubebygd. Avløpsanlegg (f_a) Området er avsatt til felles avløpsanlegg for planlagte boligenheter. Lekeplass (f_l) L1 skal være felles lek-/oppholdsareal for beboere i B1-B5. Prinsipper for universell utforming og tilgjengelighet skal ivaretas for f_l1. Kommuneplanen stiller krav til 300m 2 opparbeidet felles lek-/oppholdsareal (150m2/10 enh.). I detaljplanen for området er det regulert inn et sentralt plassert leke/oppholdsareal på 860m 2 der avstanden til den enkelte boenhet er mindre enn 50m 2. Prinsipper for UU skal også følges for utformingen av arealet. Kjøreveger (o_tr1, f_tr2-f_tr4) O_TR1 er fv 120. Vegen er regulert til senterlinje m/vegbredde 3,25m + grøft (innenfor frisiktsonen). Fartsgrensen langs denne delen av fylkesvegen er 60 km/t, og dagens ÅDT er ca kjt/d. Det finnes i dag busslommer på begge sidene av fylkesvegen ved krysset mellom Hansbråtavegen og Fylkesvegen. F_TR2 er Hansbråtavegen som er i privat eie i dag og er underlagt 2 gårds- og bruksnummer, 139/1 (Mathiesen Eidsvoll Verk) og 139/105 (Jens Granås AS). Side6

7 Utbygger JOS-Eiendom AS har vært i kontakt med Eidsvoll Verk og de skriftlig samtykket til at deres del av Hansbråtenvegen kan benyttes som adkomst til nye boliger (erklæring vedlagt plandokumentene). Dette under forutsetning av at vegretten til eksisterende beboere ikke forringes. Det er et krav fra kommunen at regulert bredde på veg skal ivareta krav til kommunal vegnorm. Derfor er Hansbråtavegen innregulert med breddeforhold 2m +4m+2m. Dvs. annen veggrunn er avsatt i minimum 2 m bredde, da det noen steder langs vegen er større avstand fra regulert vegkant til tomtegrensene. Regulert areal til annen veggrunn vil gå over eiendomsgrensene langs større deler av Hansbråtavegen. Areal utover tomtegrensene skal ikke erverves (annen veggrunn vil evt. benyttes til snødeponering tilsvarende dagens forhold). Det er for øvrig gjort et unntak av hensyn til praktisk linjeføring av vegen for eiendommen 139/94. Her er det inngått avtale mellom utbygger og grunneier om kjøp av 220 m 2 grunn på nordre del av tomta (kopi av avtale vedlagt plandokumentene). Som et ledd i utbyggingen skal Hansbråtavegen asfalteres i 4m bredde. Dette skal i sin helhet bekostes av utbygger (vederlagsfritt for dagens beboere langs Hansbråtavegen). Dette vil redusere støv og støy plager sommerstid for eksisterende beboere. F_TR3 utgjør både eksisterende og ny planlagt veg (se bildet under som viser eksisterende veger som røde flater). Denne er i dag adkomst til 5 eksisterende eneboliger og skal være adkomst til planlagte boliger i B1-B5. Vegen videreføres som sløyfe og kobles inn igjen på Hansbråtavegen i det nordøstre hjørnet (nedre del) av planområdet. Dette er en gunstig løsning med tanke på renovasjon og brøyting. F_TR3 er innregulert med vegbredde 4 m+ 2 m annen veggrunn på hver side (kommunal vegnorm følges). Bilde 7: Eksisterende v planlagte veger (eks. markert med rødt) Side7

8 F_TR3 er også dimensjonert for lastebil (svingradius ytre forhjul=12m, jmf. håndbok 017) ved kjøremåte C iht. vegnormalen. Dette med tanke på fremkommelighet for brann og renovasjonsbiler (jmf. kommunens renovasjonsforskrift). F_TR4 er stikkveg inn til eksisterende boligtomter. Denne er dimensjonert med vegbredde 3,5m. For regulerte kjøreveger har vi tatt utg. punkt i Håndbok 017 og Felles kommunal vegnorm. Vi henviser til følgende klassifisering: O_TR1 (vegbredde 6,5m inkl. skulder): Vegtype H1, ÅDT kjt/d F_TR2/F_TR3 (vegbredde 4m inkl. skulder + 2m annen veggrunn på hver side): Vegtype A1, ÅDT < 200 kjt/d. F_TR4 (vegbredde 3,5m inkl. skulder): Vegtype A1, ÅDT < 15 kjt/d. Annen veggrunn teknisk anlegg Områdene kan benyttes til snødeponi og/eller fremføring av teknisk infrastruktur (vann/avløpsledninger, overvannshåndtering, el- /telekabler, m.m.). For den delen av annen veggrunn som berører private tomter langs f_tr2, kan det ikke anlegges nye grøfter for tekniske anlegg uten nærmere avtale med grunneier. Parkering (f_p) Det er avsatt felles parkeringsareal i norddelen av det nye feltet, i krysset mellom f_tr3 og Hansbråtavegen. I bestemmelsen er det stilt krav om min. 0,5 gjeste p-plass/pr. enhet i B1-B4. Eventuelt overskytende p-plasser kan etter nærmere avtale benyttes av øvrige beboere i planområdet. Friluftsformål (FR1) FR1 skal være et område tilgjengelig for allmennheten og er for øvrig en videreføring av intensjonene i kommuneplanen der det er avsatt et 100m LNFR belte mot Hurdalssjøen for å ivareta fri ferdsel. I detaljplanen er det av funksjonelle hensyn mindre avvik i forhold til denne (se avsnitt «avvik fra kommuneplan» avslutningsvis i planbeskrivelsen). Dette uten at mulighet til myk ferdsel kompromitteres. Innenfor området avsatt til friluftsformål er det kun tillatt til rydding og enkel tilrettelegging for stier. Områdene kan også benyttes til snødeponering. Frisiktsone I tråd med uttale fra Statens vegvesen er det innregulert frisiktsone på 6x70m ved kryss mot fylkesvegen. ANNET. Vann/avløp/overvann/renovasjon, el-forsyning: Vann : Det går en gammel hovedvannledning fra fylkesvegen og ned til Side8

9 området og beboere i dag er plaget med dårlig vanntrykk. Det må legges ny vannledning fra hovedvegen (langs Hansbråtavegen) når byggearbeidene startes opp. Området forsynes med vann fra Hurdal vannverk. I forbindelse med fremtidig utbygging må nødvendige tillatelser fra Hurdal kommune om tilkobling og vannforsyning vedlegges rammesøknad (som del av VA plan). Avløp: Overvann: Det foreligger pr. i dag ingen konkrete kommunale planer om konkret fremdrift. Det kan likevel bli aktuelt at kommunen innen en 5-10 års periode etablerer nytt offentlig avløpsanlegg i nærområdet med tilkoblingsmulighet for boligområdene på Hansbråtan. Utbygger/regulant vil trolig avvente oppstart av byggearbeidene dersom signaler fra kommunen tyder på at et slikt anlegg kan bli realisert i den nærmeste fremtid. I motsatt tilfelle vil utbygger etablere et privat avløpsanlegg for feltet med lokalisering innenfor område f_a i på plankartet. Dersom massene egner seg til infiltrasjon vil det etableres et infiltrasjonsanlegg (slamavskiller med spredegrøfter). Alternativt kan det etableres et minirenseanlegg med etterpolering. Anlegg skal godkjennes og utformes i tråd med gjeldende kommunal forskrift for avløp i Nannestad (jmf. VA norm for Romerrikskommunene). Overvannet håndteres lokalt og dreneres i form av infiltrasjon eller åpne grøfter (skal ikke blandes med avløpsvann). Renovasjon: Henting av vanlig husavfall skal skje ved hver enkelt boenhet. Det er i dag plassert avfallscontainere til glass og papir ved ved utkjørsel fra Hansbråtavegen til Vestre Hurdalsveg (fylkesveg 120). Energi/Klima: Ny bebyggelse skal basere seg på tradisjonell oppvarming. Etablering/tilknytning til felles fjernvarmeanlegg er ikke aktuelt for området av kostnadshensyn. Ny bebyggelse må for øvrig forholde seg til krav i TEK 10 (jmf. 14-7). Geoteknikk/Områdestabilitet Geoteknisk vurdering og prøvegraving datert er utført av Løvlien Georåd. Undersøkelsene viser at løsmassene på tomten stort sett består av morenemasser. Det finnes imidlertid noen tynne lag leirmasser mot dybden, men tykkelsen av disse er så liten at det ikke har innvirkning på fundamenteringsforhold eller stabiliteten til byggefeltet. Grunnvannstanden er ca. 1,0-1,2 m under terreng. Det anbefales ikke graving under dette nivået for annet enn nødvendig grøftegraving. Området er derfor godt egnet for boligbebyggelse uten kjeller. Støy Det er stilt krav i bestemmelsene om at tilgrensende bebyggelse skal skjermes mot støy i utbyggingsfasen i en slik utstrekning at Miljøverndepartementets Side9

10 forskrifter i retningslinje T-1442 ivaretas. Støy i forhold til vanlig trafikk langs fylkesvegen anses som uproblematisk her. Biologisk mangfold (jmf. naturmangfoldloven kap. II) Naturmangfoldloven pålegger enhver i forbindelse med eget byggetiltak å gjøre seg kjent med hvilke naturverdier som kan bli skadelidende og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Ifølge artsdatabanken.no er det innenfor og ved planområdet registrert de svartelistede arten Kjempespringfrø og Parkslirekne. Dette er uønskede og ikke stedeegne arter hvor en søker å unngå spredning. Regulant har engasjert Biofokus (fagkyndig konsulent) til å utarbeide rapport om biologisk mangfold i området. Rapport/befaring er utført i begynnelsen av mai -13, og er vedlagt plandokumentene. Hovedføringene for å hindre spredning av disse artene er å grave ned ryddet vegetasjon i forbindelse med utbygging i de områder hvor det skal etableres boliger m/tilhørende plener (tomtearronderinger). Alternativt kan plantematerialet tørkes på presenning på tomta for senere bortkjøring, eller brennes på stedet. Området avsatt til ny boligbebyggelse ble høsten 2012 ryddet for vegetasjon og øverste løsmasselaget skavet av (planert). Tidligere har området bestått av småvokst blandingsskog/krattskog. Ellers er det ut i fra andre foreliggende vitenskapelig data (DN/Skog og Landskap) og lokalkunnskap er det ingenting som tilsier at tiltaket skal ha nevneverdig konsekvens for landskap, geologi, økosystem, naturtyper og/eller artsmangfold. Det er ikke kjent at det er trekkveger for vilt i området, annet enn at det er registrert beiteområder for rådyr m lenger nord. Utover dette har omsøkt tiltak har ingen nevneverdig negativ effekt på omkringliggende landskap. Det forutsettes forøvrig at bygge- og anleggsarbeidene foregår mest mulig skånsomt og at opprinnelig terrengform bevares i størst mulig grad. Landskapstrekk/vegetasjon Som figuren under viser (fra KOSTRA-registering) innebærer utbyggingen at ca. 6 daa lettbrukt dyrkbar jord omdisponeres til boligområde m/ tilhørende formål. Dette er som nevnt tidligere forankret i kommuneplanen. Som nevnt er området avsatt til ny bebyggelse avhogd, men vi velger likevel å vise bonitetskartet der arealene er vist som lav og middels bonitetskog. Ellers består løsmassene av marine strandavsetninger i øst mot Hurdalssjøen og tykke morenemasser i vest mot fylkesvegen som Bilde 10 under viser. Side10

11 Bilde 8: Kostra registrering (rød skravur viser lettbrukt dyrkbar jord) Bilde 9: Bonitetskart AR50 (middels til lavbonitetsskog) Bilde 10: Løsmassekart Side11

12 Landskapstilpasning I B1 skal boliger oppføres med 1 etg. + sokkel for å ta opp høydeforskjellen ned til lekeareal L1. Boligene er tenkt trappet både vertikalt og horisontalt, sistnevnte for å få en trinnfri adkomst til bolig fra parkering (tilpasses høyde på veg). Bebyggelsen tenkes oppført som kjedede boliger i 2 etg på flat tomt i B2- B4. Husrekkene felles mest mulig inn i terrenget med unntak av husrekka i B4 der det på sørøstsiden av byggene må anlegges en liten fylling på 1-1,5m for å legge til rette for trinnløs adkomst fra veg/parkering. Boligene må også trappes noe vertikalt i B4 av samme årsak som i B1. Enhetene kan karakteriseres som småskala boliger, der fasadene brytes opp av mellomliggende carporter. Bygningsrekkene vil derfor ikke fremstå som dominerende. Terrenget har også en moderat helning/eksponering mot øst hele vegen fra Hurdalssjøen opp til fylkesvegen, slik at prosjektet vil ha en beskjeden fjernvirkning sett fra øst (Hurdalsjøen). Sol/skygge analyse, utsikt Som et vedlegg til planframlegget er det utarbeidet en sol/skygge studie for å synliggjøre hvilken innvirkning planlagt bebyggelse har på solforholdene på tilgrensende tomter. Analysen har tatt utg. punkt forskjellige årstider og forskjellige tider av døgnet. Analysen viser at planlagte bygg vil ha liten konsekvens for nabobebyggelsen. Bygninger i B1 vil kaste litt skygge på eiendommene i B6, men selve boligene på tomta vil i liten eller ingen grad rammes. Eksisterende boliger i B6 vil likevel miste litt av den sammenhengende utsikten over Hurdalssjøen, selv om gulv/bakkenivå på ny bebyggelse i B2 og B3 vil ligge 3-4m lavere i terrenget. Boligtypene (med carporter imellom) og orienteringen på husrekka i B2 og B3 bidrar for øvrig til å redusere den visuelle barrieren. Avvik fra overordnet plan Som man kan se av kartet på neste side går formålsgrensene noe over grensene for område avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen. Formålsgrensen for fremtidig boligbebyggelse i KP følger en 100m-sone fra Hurdalsjøen som skal behandles etter klasse 2 i RPR for vernede vassdrag (jmf. 5.1 i kommuneplanen). Tilleggsareal regulert til kjøreveg og formålsavgrensning for boliger utgjør ca. 870m 2 og vil på det meste redusere denne sonen med 18m. Omsøkt avvik bidrar til at boliggruppene får et ryddigere innbyrdes forhold med 2 rekker langs nord/sør akse (B2/B3), og 1 rekke i B1 langs nordvest/sørøst akse som følger trase for eksisterende adkomstveg (disse enhetene trappes horisontalt). Boligrekka i B4 «tverrstilles» i forhold til boligrekka i B1 (sørvest/nordøst akse) og avslutter byggeområdet i sør slik at dette fremstår som et større helhetlig tun. Tunet mellom boliggruppene opparbeides som nærlekeplass fremtidige beboere. At en tar i bruk tilleggsarealet til disse formålene har overhodet ingen konsekvens for ferdsel langs med Hurdalsjøen og gjennom området forøvrig. Det er avsatt et areal til VA-anlegget (infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg m/etterpolering) vil i sin helhet ligge under bakkenivå og Side12

13 overflaten tilbakeføres til sin naturlige karakter så snart det anlegget er ferdig etablert. Det kan være aktuelt for utbygger å avvente byggestart av feltet til planene med offentlig avløpsnett blir realisert. Pr. i dag foreligger det ingen konkrete planer om et slikt anlegg. Ser en på området mellom plangrensa i øst og ned til sjøkanten, er dette allerede er bebygd/privatisert med eneboligtomter/hyttetomter. Regulant mener derfor at det bør være rom for å kunne fravike formålsgrensene i kommuneplanen noe. Planlagt bebyggelse vil på det meste ligge 10m utenfor formålsgrensa avsatt i kommuneplanen. Plan- og bygningsloven åpner også for at det kan foretas slike «justeringer» i detaljplanene, ettersom planframlegget gjennomgår en ny politisk/offentlig prosess der mulige konsekvenser og potensielle konflikter vil bli belyst. Det er utarbeidet en rapport om biologisk mangfold i området som belyser evt. konsekvenser omsøkt tiltak måtte ha for landskap, naturtyper og/eller artsmangfold. Under følger et utdrag av denne: «Det eksisterer ingen prioriterte naturtyper, funn av rødlistede arter eller annen informasjon som tilsier at tiltaket skal ha nevneverdig konsekvens for landskap, geologi, økosystem, naturtyper og/eller artsmangfold. Heller ikke ved vår befaring ble særskilte biologiske kvaliteter avdekket. På dette grunnlag vurderes det slik at detaljplanens avvik fra kommuneplanen ikke medfører ulemper for det biologiske mangfoldet i området. Det presiseres imidlertid at avstanden til bekken i sør ikke bør reduseres ytterligere enn det detaljplanen skisserer.» Regulant ser det som lite sannsynlig at Fylkesmannen vil motsette seg en slik justering basert på argumentene over. Avviket er vist i bildet under. Ca. 790 m2 Avstand til bekk 25m Bilde11: Formålsgrenser, detaljplan vs kommuneplan Kommuneplanen har fastsatt en generell byggegrense fra bekker/vassdrag på 30m. Gjennom framlegg til detaljplan søkes det om å reduseres byggegrensa til Side13

14 bekken i sør til 25m av samme grunn som over. I vest ligger det allerede en eksisterende boligtomt der tomtegrensa ligger under 10m fra bekken. Eiendomsgrensa til B4 vil bli en videreføring nordøstover av denne og gradvis trekke seg lenger vekk fra bekkeløpet. Kantvegetasjonen langs bekken skal forbli uberørt. Viser ellers til at kommuneplanen i sin helhet har avsatt begge sider av bekken til fremtidig boligområde, og det kan reises tvil om i hvilken grad denne bekken bør klassifiseres som vassdrag. Uavhengig av det medfører omsøkt utbygging uansett ingen konsekvens for ferdsel langs bekken (i den grad det foregår ferdsel langs denne da). I kommuneplan for Nannestad er det satt krav til at grad av utnytting ikke skal overstige BYA=25 % for eneboliger og tomannsboliger og 30 % for rekkehus/kjedehus. Utnyttelsesgraden i område B6 (frittliggende bebyggelse) er satt til 25 % og overholder dermed kravet i kommuneplanen. Område B5 er også regulert til frittliggende bebyggelse, men her er utnyttingsgraden satt til 30 % ettersom utbygger vurderer å sette opp en 2- mannsbolig her. Områdene B1-B4 er regulert til konsentrert boligbebyggelse, og her er utnyttingsgraden satt en del høyere enn kravet i kommuneplanen på 30 % for rekkehus/kjedehus (B1, B2 : 40 %, B3: 48 %, B4:45% ). Regulant mener kravet virker noe strengt for konsentrert bebyggelse da alle biloppstillingsplasser skal tas med i beregningen av %-BYA. Krav til kommunal vegnorm for f_tr3 medfører også at regulert vegareal «spiser» noe av tomtearealene. I tillegg er det innregulert et langt større felles lekeareal mellom planlagt bebyggelse enn hva kommuneplanens bestemmelser krever (150 m2/10 bolig), så dette kan kompensere for mindre tomtearealer. OVERSIKT OVER INKOMNE MERKNADER Merknad fra: Datert Hovedpunkt Akershus Fylkeskommune Arkeologisk registrering gjennomført i 2003, ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. - Ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. - Uheldig å regulere områder til andre formål enn de er avsatt til i gjeldende kommuneplan. - Minner om «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen». - Ber om at tilgjengelighet for alle sikres i den videre planleggingen i den grad det er mulig både inne og ute. - Forutsetter at utbyggingen blir til minst mulig hinder for allmennhetens ferdsel langs og på sjøen. Kommentar: Tas med punkt om at leke- og fellesarealer skal være opparbeidet før brukstillatelse til boligene gis. Ferdsel kan/skal foregå uhindret gjennom L2 og areal avsatt til anlegg for rensing av spillvann (f_a). Se ellers avsnitt over «avvik fra overordnet plan». Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vurderer å fremme innsigelse dersom det fremmes en plan med boliger innenfor 100-metersbeltet. Kommentar: Se avsnitt «avvik fra overordnet plan» over i planbeskrivelsen. Regulant mener i dette tilfellet at Side14

15 avvik kan forsvares så lenge ikke dette har konsekvenser for overordnede hensyn. Detaljplanen blir også gjenstand for en tyngre offentlig og politisk prosess der konsekvenser ang. evt. avvik tas til vurdering. Evt. innsigelser vil kartlegges når planen ligger ute til offentlig ettersyn. Statens vegvesen Kryss mellom adkomstvegen til planområdet og fv. 120 må opparbeides i henhold til byggeplan godkjent av Statens vegvesen før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum Kommentar: Tas med i reguleringsbestemmelsene. Frisiktisoner innregulert ihht. vegvesenets merknader Områder utsatt for flom skal avmerkes som hensynsone (flomfare) på plankartet. Må stilles krav om at det ikke skal etableres nye bygg lavere enn kote 178,06 + sikkerhetsmargin, med mindre det gjøres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. - Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i planområdet, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Eventuelle kvikkleiresoner må avdekkes og vurderes av geoteknisk ekspertise. Kommentar: Geoteknisk vurdering og prøvegraving er utført av Løvlien Georåd juni Byggene ligger på min kote Så langt forslagstiller kan se foreligger det ikke flomdata for bekken i sør (jmf. NVE s nettsider). Planlagt bebyggelse er uansett ikke i faresonen i forhold til flom og regulant har derfor valgt å utelate hensynssonene i planen inntil flom data foreligger Går ut fra at 100- metersgrensa mot Hurdalsjøen respekteres og at grunnen også forblir urørt i et 30- metersbelte mot bekken sør for planområdet. Kommentar: Viser til avsnitt over «avvik fra overordnet plan». Planforslaget innebærer en «overskridelse»av byggegrensa på maks 5m mot bekk og18m mot sjø. Ellen og Johnny Nyrud Ønsker verken å gi bort eller selge noe av sin eiendom Hansebråtavegen 16. Er sterkt i mot innregulering av veg på sin eiendom. MEV Kommentar: Se kommentar til Roger Jørgensen under. - Forutsetter å bli kontaktet for nærmere orientering før videre planarbeid igangsettes. - Som grunneier av veg i denne planen (139/1), samtykker de i at det utarbeides reguleringsplan for denne i forbindelse med nytt boligområde. Kommentar:Erklæring ang. vegrett vedlagt plandokumentene. Utbygger har ellers en jevnlig dialog med MEV. Samlemerknad naboer Ønsker kompensasjon i forbindelse med utbyggingen av Hansbråtavegen. - Garasjer/uthus som blir berørt av utbyggingen, må erstattes/bygges opp igjen el, kompensasjon gis. - Der det kreves støttemurer, fartsdumper e.l., skal dette bygges og bekostes av tiltakshaver. - Tomteareal som erverves skal erstattes/kompenseres økonomisk. - Utbygging av vannledning skal bekostes av Side15

16 tiltakshaver. Kommentar: Når det gjelder punktene over, med unntak av det første, ønsker utbygger å imøtekomme disse. Utbygger skal bekoste oppgradering av Hansbråtavegen, noe som alle brukere/beboere i området vil ha stor nytte og glede av. Noen kompensasjon utover dette vil ikke være aktuelt fra utbyggers ståsted. Det er heller ikke ønskelig fra utbyggers side å erverve tilleggsareal i tilknytning til utbedring av Hansbråtavegen. Innregulert bredde er gjort i samråd med Nannestad kommune (jmf. oppstartsmøte). I etterkant av innsendt merknad ble det avholdt informasjonsmøte med beboerne/velforening, og beboerne stilte seg positive til den omsøkte utbyggingen under forutsetningene som er gjengitt i møtereferatet. Roger Jørgensen - Stiller seg imot utbygging av veg og tomtefelt. - Uaktuelt å frigi deler av sin tomt Hansbråtavegen 34. Kommentar: Omsøkt regulering har forankring i kommuneplanen. Tomteareal langs veg må ikke erverves/eksproprieres (annen veggrunn benyttes til snødeponi), men annen veggrunn er lagt inn som følge av at kommunal norm tilsier en vegbredde på 2+4+2m (regulerte bredder er gjort i samråd med kommunen, jmf oppstartsmøte). Vegen er tenkt utbedret/opparbeidet i samme bredde som tidligere, med asfalt i stedet for grus /Planbeskrivelse/ Side16

FORENKLET PLANBESKRIVELSE SKOGLY BOLIGFELT

FORENKLET PLANBESKRIVELSE SKOGLY BOLIGFELT FORENKLET PLANBESKRIVELSE SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: LOKALITET /AVGRENSNING.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND,

PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND, PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND, GNR. 3 BNR. 2 Røros kommune Oppdragsgiver: Sverre Tyvold, 7079 TRONDHEIM Utarbeidet av BESKRIVELSE/AVGRENSNING. Området ligger i Rugldalen i Røros kommune, og grenser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING Området ligger ca. 1,5km. nordvest

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl.

Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl. Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl. Arkivsak: 15/3655 Arkivkode: PLANR 2089 Sakstittel: PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL.

Detaljer

REGULERINGSPLAN Buvikstranda,

REGULERINGSPLAN Buvikstranda, REGULERINGSPLAN Buvikstranda, GNR. 1 BNR. 56 Buvika, Skaun kommune Oppdragsgiver: Tor Inge Kvenberg og Tore Ølsholm Utarbeidet av: Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for : Buvikstranda, Skaun

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL

EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL EIDSVOLL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL Planen er datert: 08.03.2000, sist rev.: 18.04.2001 Bestemmelsene er datert: 08.03.2000, sist rev.: 02.05.2001

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE

GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE 13.02.2007 Endra 13.10.09 Endra 20.04.10 Endra 12.04.11 Endra 03.12.13 Endra 16.02.16 Reguleringsbestemmelser for: GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE Planen er utarbeidet av: PLANKONTORET Hallvard Homme

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR./BNR. 7/17, PLANID 201113 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Oppdragsgiver: Smeland Byggservice AS Malmveien 1 4735 Evje Utarbeidet av: Forslag

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29 Tydal kommune Planident 1665-2015-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 20.04.2016 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal Konto 4280

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

PLANID REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl.

PLANID REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl. 12847/2015 PLANID 1621201203 REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT GAUDALEN

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT GAUDALEN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT GAUDALEN GNR. 238 BNR. 1 MELHUS KOMMUNE Oppdragsgiver: Cervus Eiendom AS Negarden 7236 Hovin Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING. Området ligger i Gaudalen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN VEFSN KOMMUNE - et steg foran REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN Planident 20151234 Planbeskrivelse, dato 30.1.2015 Bestemmelser, dato 30.1.2015 Plankart, dato 30.1.2015 Arkivsaknr.

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Planbestemmelser 2044 RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Arkivsak: 10/1272 Arkivkode: PLANR 2044 Sakstittel: REGULERINGSPLAN RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, ÅKREHAMN GNR. 15/30,346,947 Godkjent i

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28042016, rev. 07072016,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Marienhø Ringebu Kommune

Marienhø Ringebu Kommune Marienhø Ringebu Kommune Gamle doktorboligen sentralt i området Området sett ovenfra, på gangvegen ved høydebassenget Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.12.2010 v/ Aksel Askeland side 1 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Reguleringsbestemmelser Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16,

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, 19.05. 2016 Sist revidert 17.11.2015 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl.

Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl. Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl. Arkivsak: 15/3655 Arkivkode: PLANR 2089 Sakstittel: PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Endret etter HTM

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer