INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP"

Transkript

1 INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser 5. Arrangementet 6. Funksjonærinstrukser 7. Etterarbeidet 8. O-utvalget / adresser 9. Etterord

2 1. INNLEDNING Et bedrifts-o-løp er et omfattende arrangement med opp til deltagere, som skal avvikles i løpet av 3-4 timer. Klikk i arrangementet er lite populært, og løpsansvarlig må derfor sette seg grundig inn i instruksen, samtidig som funksjonærene blir instruert og får utdelt sine instrukser. Ta kopier av instruksen og del ut til dine medhjelpere! O-utvalget kontaktes dersom noe er uklart. Det er ellers meget viktig at arrangørene opptrer korrekt overfor grunneierne og andre interessenter i terrenget vi bruker. Husk: Vi må spille på samme lag for å få lov til å komme tilbake. Det er bedre å spørre om lov en gang for mye! 2. TIDLIGE FORBEREDELSER Umiddelbart etter at bedriftsidrettslaget har blitt tildelt et arrangement, utpekes løpsansvarlig og løypelegger. Det forutsettes at løypeleggeren kjenner til prinsippene for løypelegging slik dette er beskrevet i NOF s håndbok LØYPELEGGING, utgitt januar 2000 (ny utgave). Løpsansvarlig tar kontakt med kartutgiver og forvisser seg om at det vil finnes kart. Om nødvendig reserveres kart. Kartene skal ikke deles eller kopieres. Skulle det i noen tilfeller være aktuelt å dele eller kopiere kartet, må dette skje i samråd med kartutgiver. Ved tillatelse til kopiering av kart, inngås avtale om pris per kopi før løpet. Informer o-utvalget om at det vil være aktuelt å kopiere kart før avtale om kopiering inngås med utgiverklubben. Det er ikke lov å ta dårlige kopier. Sjekk evt. med din arbeidsgiver om det er mulig å få ta kopier gratis/for en billig penge hvis bedriften har en god fargekopimaskin. Til underretning har noen av utvalgets medlemmer tilgang til fargekopimaskin, så ta kontakt med oss hvis du ikke har andre muligheter! STOK s retningslinjer for salg av kart for kopiering kopierte kart: Det betales pr. antall brukte kart, -dvs solgte kart pluss oppslag. Kartkopier som ikke blir brukt, skal returneres kartklubben. Løpsansvarlig ordner med minimum 5 (helst 7-8) funksjonærer (medarrangører). Minst 3 av disse bør være kjent med bedrifts-o-løpene fra før. Ved få funksjonærer bør alle ha kjennskap til gjennomføring av arrangement som dette. Parkering og samlingsplass må avklares før en går videre i forberedelsene. Områdepermen gir nyttig informasjon. Parkeringsplassen må ha plass til biler, ofte mer. Erfaringen tilsier at vi bedriftso-løpere helst kjører alene. Offentlige plasser kan brukes uten videre. Parkering langs offentlig vei er kun aktuelt for lite trafikkerte veger. Kontakt politi dersom det er tvil. Grunneiere (og grunneierlag) kan kreve parkeringsavgift på private plasser, og vi kan strekke oss til 15 kr pr. bil. Parkeringsavgift oppgis i løps-annonsen. Oppfordre løperne til å kjøre sammen og opplys om bussrute med nærmeste bussholdeplass der dette er et alternativ. Samlingsplassen bør ligge i nærheten av parkeringsplassen, og gangtid fra og med 10 minutter skal angis i løps-annonsen (oppgi evt. avstand og terreng/underlag; eks. 800 m etter skogsveg). Starten bør trekkes noe vekk fra samlingsplassen. Vi vil da få utnyttet kartet og terrenget bedre. Oppgi gangtid fra samlingsplass til start fra og med 10 minutter. Dersom samlingsplassen er privat grunn, må det innhentes tillatelse fra grunneieren. Kommunen (Trondheim Bydrift / Idrett, park og skog) bør også kontaktes i de tilfeller samlingsplassen er offentlig. Hvis grunneieren forlanger avgift for samlingsplassen/bruk av terreng, skal dette meldes til o-utvalget før avtale inngås. Sjekk først eventuelle muligheter for å endre samlingsplass. April 2003 Side: 2

3 Når parkering og samlingsplass er avklart, kan kartene hentes, og løypetraseene fastlegges i grove trekk. Disse løypene skal være med: Blå: LANG LØYPE (Herrer og Damer): 5,5-6,5 km, 8-12 poster Rød: MELLOMLØYPE (Herrer): 3,5-4,5 km, 6-8 poster Grønn: MELLOMLØYPE (Damer): 3,5-4,5 km, 6-8 poster Hvit: KORT LØYPE (Herrer og Damer): 2,5-3,5 km, 5-7 poster NYBEGYNNER (Herrer og Damer): 1,0-2,0 km, min. 5 poster Lang- og mellom-løype bør ha en lengdeforskjell på ca 2 km, og kort- og mellom-løype minst 1 km. Mellom-løypene, tidligere herrer kort løype og damer lang løype, bør være forskjellige for å få spredning i terrenget, men det er ikke nødvendig. Det kan være nok å gafle noen poster for å få forskjellig inn- og utgang på postene. Videre er det viktig å være klar over at kort løype (damer kort løype/herrer ekstra kort løype) ikke er noen nybegynnerløype. NYBEGYNNERLØYPA stiller spesielle krav: Postene skal være meget enkle, og det skal være mulig å følge ledelinjer fra post til post. I nødsfall må en merke strekk uten ledelinjer med bånd. For alle løypene minner vi om reglene for dyrket mark, plantefelt og viltlommer. Det vises også til Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere, som du finner bakerst i permen. (jfr. NOF s lov 16, se lover og regler på Det forventes at løypene er av høy o-teknisk standard. Områdepermen viser siste års løp, forutsatt at det er arrangert bedrifts-o-løp på kartet tidligere. Vær spesielt oppmerksom på at løypene ikke bør friste løpere til snarveier over dyrket mark, private eiendommer eller plantefelt. Vi minner igjen om at det er viktig å avklare bruken av samlingsplass med grunneier i god tid før løpet. SJEKKLISTE (Gjennomføres minst en måned før løpet): 1. Velge løpsleder og løypelegger 2. Skaffe medarrangører 3. Kontakte kartklubb 4. Avklare samlingsplass 5. Avklare parkeringsplass 6. Hente kart 7. Fastlegge løypetraseer i grove trekk 3. LØPSPLANLEGGINGEN Ta med deg løypeutkastet ut i skogen, bind deg ikke opp til bestemte detaljer før du ser terrenget. Unngå like poster nær hverandre. Hvis du har problemer med å lokalisere en detalj, kan dette skyldes at kartet er unøyaktig. Velg da en annen detalj. Merk posten med bånd og få en erfaren løper til å kontrollere og eventuelt justere løypene. Ikke plassèr post v/ brønn, evt. annen privat innretning, uten nødvendige tillatelser fra grunneier. Ta kontakt med arrangøren før deg og avtal tid og sted for overlevering av utstyr. Han har ansvaret for å levere utstyret/tilhengeren til deg. OBS MTR er og deltakerlister/ arrangørskjema fås hos EDB Teamco, jfr. pkt. 4 nedenfor. April 2003 Side: 3

4 SJEKKLISTE (senest en uke før løpet): 1. Synfaring av løyper 2. Kontroll av løyper 3. Avklare levering av utstyr/tilhenger (har du parkeringsplass for hengeren?) 4. Sjekke at funksjonærene kan stille som avtalt. 4. DE SISTE FORBEREDELSER Sjekk overlevert utstyr. Mangler meldes evt. en av utvalgets medlemmer omgående, såfremt du eller senere arrangører er avhengig av det utstyret som mangler. I koffert som inneholder postenheter, har hver postenhet sin plass lik postkoden. Vennligst plassèr enhetene på riktig plass og meld fra hvis noe mangler slik at de neste arrangørene blir oppdatert så tidlig som mulig i forhold til eget arrangement. Resultater fra foregående løp, alle skjema som skal benyttes under arrangementet, liste over registreringsnummer og 3 stk. oppladede MTR er (minitimerecordere) hentes hos EDB Fellesdata/EDB Teamco AS (tidl. Novit, se adresse/tlf. under pkt. 8) dagen før arrangementet, eller etter nærmere avtale med utvalgets resultatansvarlig. Postflagg og postenheter henges ut dagen før eller samme dagen som løpet. Hvis mulig, er det betryggende at de kontrolleres ved gjennomløping rett før løpet. Postkode (kode på flagg) og nr på postenhet sjekkes enklest ved at posten ringes inn på et ubrukt kart ('master-kartet') umiddelbart etter at den er hengt opp. Fra ringen trekkes en strek ut til kanten av kartet der kode og nr skrives. Ved bruk av EKT er det viktig at rekkefølgen på postene oppgis riktig. De skal oppgis på Arrangørkortet som leveres resultatansvarlig (EDB Fellesdata/EDB Teamco AS, tidl. Novit på Tunga, se adresse/tlf. under pkt. 8) etter løpet. Dette skal legges inn i programmet for resultatkjøring, - og feil i rekkefølgen fra arrangør vil gi disk på alle i løypa! Skjermen skal henge godt synlig, og postenheten skal henge 0,3-1 m fra skjermens festepunkt for å unngå at de vikler seg inn i hverandre. Kartoppslagene tegnes forskriftsmessig. Postene avmerkes med 6 mm sirkler, vær nøye med at detaljen ligger i sentrum. Blå: Lang løype: oppslag på blå plater Rød: Mellomløype herrer: oppslag på røde plater Grønn: Mellomløype damer: oppslag på grønne plater Hvit: Kort løype: oppslag på hvite plater Nybegynnerløypa skal slås opp for avtegning på samlingsplass. Vær oppmerksom på at det bør være samsvar mellom antall oppslag/plater i hver løype og løpere som starter per minutt/løype. Dette endres gjennom året. Løpere bruker forskjellig tid på påtegningen, alt etter hvor mange poster løypa inneholder og hvor erfarne de er. Postbeskrivelsene skrives med tydelige bokstaver på ferdigtrykte skjema med samme fargekode som kartoppslagene. Fargeark ligger i tilhengeren. Skjema for postbeskrivelser finnes på utvalgets web-side: orientering.stbik.no. Alle kartoppslag, postbeskrivelser og koder må sjekkes mot 'master-kartet' av en uavhengig medarrangør. Her er det utilgivelig å gjøre feil! April 2003 Side: 4

5 Kartbrett og korreksjoner oppgis om nødvendig på eget kartoppslag. Plass for hvor løperen kan skrive eller lime inn postbeskrivelser kan gjerne være avmerket her. Lag gjerne lapper med postbeskrivelse i hver løype. Løpsansvarlig tar for seg funksjonærene etter tur og gjennomgår de enkeltes funksjoner. Kopier instrukser og gi disse ut til hver enkelt i god tid før arrangementet. Se pkt. 6. Løpet skal annonseres i Adresseavisen samme dag som det avvikles under spalten Fra kretser og lag. Annonsen ringes inn, sendes over telefaks, e-post, brev eller bestilles under annonser på (BEDRIFTS-O-LØP er lagt inn som valgmulighet). Frist senest kl dagen før innrykk, kl fredag for innrykk mandag. For sjekk av frist: Lørdagsløp skal annonseres både fredag og lørdag. Annonseringen er for tiden gratis. Eksempel: BEDRIFTS-O-LØP tirsdag Start mellom kl. 17. og Samlingsplass: Hønstad, merket fra E6 på Være. 15 min å gå til samlingsplass. 10 min. å gå til start. Parkering kr Beskriv startstedet slik at nybegynnere og ukjente kan finne fram, også hvis de tar buss (oppgi bussrute/holdeplass) eller går/sykler. 2. Angi gangtid til samlingsplass og start om det er mer enn 10 min. 3. Angi eventuell parkeringsavgift. Vi ber om at det informeres om løpet under siste nytt på internettsida til o-utvalget. Informasjonen sendes SJEKKLISTE (de siste dagene før arrangementet): 1. Sjekk utstyret, spesielt postenheter, penner, plastlommer, kart, oppslag. 2. Vær nøye med instruksjon av funksjonærer 3. Gjør klar kartoppslag og postbeskrivelser (evt. lag lapper i hver løype) 4. Gjør alltid en uavhengig sjekk av punkt Gjør klar andre oppslag nevnt i neste avsnitt. 6. Skaff vekslepenger til kartsalg og boks til å ha pengene i. 7. Ikke glem annonsering av løpet. 5. ARRANGEMENTET Det er alltid hektisk før start. Samlingsplass skal organiseres, telt settes opp, kartoppslag skal ut på start, oppslag skal henges opp på samlingsplass osv. Sørg derfor for at det er nok medarrangører/funksjonærer tilstede i god tid før første starttid for dette arbeidet. OPPSLAG PÅ SAMLINGSPLASSEN: 1. Liste over registreringsnummer (fås ved kartsalg/registrering/brikkeutleie) 2. Kartbrett/korreksjoner 3. Postbeskrivelser med koder 4. Resultatliste fra forrige løp 5. Plakat om gangtid til start (settes synlig ved merking til start eller ved kartsalg) 6. Eventuelle informasjonsplakater/brosjyrer April 2003 Side: 5

6 BEMANNING: 1. Salg av kart, nullstilling av brikke og registrering på MTR (1-2, helst 2) 2. Registrering av nye løpere og utleie/salg av EKT-brikker (1-2, bør være 2 tidlig i arrangementet/sesongen) 3. Forstart/Start (1) 4. Innkomst (3, til nød 2 hvis erfarne folk) I den mest hektiske perioden bør det være 3 personer ved innkomsten. Opplegget krever minimum 4-5 arrangører, men det alltid godt å ha 2-3 ekstra. Flere detaljer om løpsopplegget finnes i funksjonærinstruksene; se pkt. 6. Følgende løperkategorier får lov til å starte i bedrifts-o-løpene, men får kun 50 poeng: I. aktive, yngre enn 30 år, registreres som 'Gjest' (dato for fyllte 30 år gjelder) II. barn (av bedrifts-o-løpere), registreres som 'Skoleelev' Løpere fra andre bedriftsidrettskretser stiller i ordinære klasser og oppnår poeng på lik linje med løpere fra egen krets. I KM vil ikke løpere fra annen krets enn STMBK, eller bedriftsidrettslag som ikke tilsluttet STMBK, få medalje. Arrangørene må være helt sikre på at alle registrerte løpere er kommet i mål. Hvis det er mistanke om savnede, kan politiet være behjelpelig med telefonnummer. Sjekk først evt etterlatenskaper på samlingsplass og biler på parkeringsplass. Løpere som ikke registrerer seg på kartsalg, deltar på eget ansvar. Det er mulig å sjekke registreringer på kartsalg mot innkomne løpere. Liste sortert på brikkenummer finnes i perm mottatt sammen med MTR er, og det er dermed mulig å finne navn på savnet person. Se ellers slutten av pkt. 6. Skisse av samlingsplass og målområde ved bruk av EKT: April 2003 Side: 6

7 Utleie av EKT-brikke Registr. av nye løpere osv. Løper sletter tidligere informasjon samt registrerer seg på MTR og kjøper kart Enhet med lysdiode. Merket: KARTSALG MTR Salg av kart Postbeskrivelser Nybegynner kartoppslag Ulike løyper. Hvit Grønn Rød Blå Startområde Startsluse for å lede løpere frem til startenheter. Startsluse. (rødt tau ca 0.5 m over bakken) Enheter med lysdioder Merket: FORSTART Tid fra forstart til startenhet trekkes fra sluttid, max 5 min. Påtegning av løype, max 5 min. Enheter merket: START LØYPENE Målområde Enheter merket: MÅL Registrering Printing av strekktider. MTR(1) MTR(2) MÅLTELT Mini-time recorder, MTR April 2003 Side: 7

8 6. FUNKSJONÆRINSTRUKSER I. KARTSALG (1-2 PERSONER, 2 TIDLIG I SESONGEN) Kartsalg foregår på samlingsplass. Bør plasseres hensiktsmessig i forhold til øvrig aktivitet på samlingsplassen. Ved kartsalg plasseres postenhet på stativ merket KARTSALG, hvor løperen sletter tidligere informasjon som ligger i brikken, og en MTR med printer for registrering av brikkenummer. Alle som skal delta, registererer brikken sin her. Hvis en løper ikke er registrert her, men derimot på MTR i mål, vil løperen bli disket. Løpere som kjøper kart uten å registrere seg ved kartsalg, evt. bruker eget kart, løper på eget ansvar. Startkontingenten er kr. 40,-. Kartselgeren bør ha rikelig med vekslepenger og en boks/eske (2-liters isboks er fin!) med lokk for å ha pengene i. Deltakerne får utlevert: 1. Kart 2. Eventuelle rundskriv / PM 3. Plastlomme til kartet kan evt. kjøpes, kr. 5,- per stk. Rundskriv fra tidligere løp kan ligge godt synlig / henges opp hvis de fortsatt er aktuelle. MERK: Startkontingenten er vedtatt på o-utvalgets årsmøte 12. febr. 2002, og er fast. Besøkende som kun ønsker å kjøpe kart, og deltakere som har kart fra før, skal følgelig betale det samme. Ønskes kvittering for betalt startkontingent, kan utvalget ordne dette ved sesongens slutt. II. REGISTRERING AV NYE LØPERE (1 person) Nye løpere henvises først til alfabetisk sortert liste over navn og registreringsnummer/ brikkenummer for å sjekke om de allerede er registrert. NB! Bruk kun oppdatert liste etter siste løp for å unngå dobbeltregistreringer. Ny løper får tildelt første ledige nummer fra oppdatert liste, dette føres på rapportskjemaet som samtidig fylles ut med navn, bedriftsidrettslag (evt. gjest, skoleelev), fødselsår og kjønn. Aktive løpere under 30 år (fødselsdato) kan delta uten å registrere seg (løpe på eget ansvar). Hvis de derimot ønsker registrering skal de føres opp med "Gjest" som bedriftsidrettslag. Barn (under 16 år) som deltar i nybegynnerløype, evt lengre løype, føres opp som "Skoleelev" ved registrering. Løpere fra andre bedriftsidrettskretser enn Sør-Trøndelag føres opp med bedriftsidrettslag på lik linje med løpere fra egen krets (forutsatt at de oppfyller øvrige krav til bla alder). Alle som registreres som "Gjest" og "Skoleelev" vil få 50 poeng uansett plassering. Studenter fra og med det år de fyller 16 år, registreres under studiestedets bedriftsidrettslag. Løpere fra og med 30 år regnes ikke som aktive. For løpere under 30 år gjelder 6 mnd karantene etter deltakelse som aktiv i o-løp (og/eller beslektede idrettsgrener som alle typer løp innenfor friidrett). Registrering av nye løpere kan delvis samordnes med kartsalg evt. utleie av EKT-brikke, se under. April 2003 Side: 8

9 III. UTLEIE AV EKT-BRIKKE (1-2 personer) Kan (bør) samordnes med tildeling av registreringsnummer (evt. kartsalg). 1.Alle som har skiftet løperbrikke/fått egen brikke uten å ha informert o-utvalget/resultatansvarlig om dette, må registreres før første start ved at brikkenummer knyttes opp mot løperens gamle brikkenummer/registreringsnummer og navn (for kontrollens skyld). Nye løpere får tildelt nytt registreringsnummer før samme prosedyre gjennomgås. 2. Løpere som har kjøpt brikke gjennom bedriftsidretten/o-utvalget tidligere, er registrert ved at brikkenummer er knyttet opp mot løperens registreringsnummer og navn. Disse trenger ingen ny registrering før første start med brikke. 3. Utvalget har ingen brikker for salg i Løpere henvises derfor til NOF (www.idrettsbutikken.no). 4. Løpere som ønsker å leie brikke betaler kr. 20,- per løp. Husk å registrere brikkenummer og løperens registreringsnummer/navn, evt. egentlig brikkenummer hvis avglemt brikke. NB! En brikke bør kun leies ut 1 - EN - gang per løp. (Egne regler for utleie 2 ganger finner du i permen som følger MTR er/brikker fra resultatansvarlig) Vedr. starttid : Når brikken legges i/ løftes ut av startenheten får løper tildelt eksakt starttid. V. STARTEN (0-1 person) Starten er delt i en forstart, løypepåtegning og tidsstart. Ved forstart plasseres startenheter, m/lysdiode merket FORSTART, som alle må gjennom før påtegning av løype. Her nullstilles brikken og tiden starter å gå. Løperen har nå 5 minutter til påtegning av løype, men kan om ønskelig starte før dette. Ved startenheten, merket START, registreres brikken på ny. Den tid som benyttes mellom FORSTART-enhet (m/lysdiode) og startenhet merket START, blir oppgitt som en strekktid, men trekkes fra ved kjøring av resultater. Det gjøres oppmerksom på at benyttet tid utover 5 min til påtegning av løyper vil inngå i løpstiden. Avstanden mellom forstart, kartoppslag og tidsstart, bør ikke være for lang! Dette kan friste løpere til å løpe rett ut i skogen. Lag gjerne en sluse med merkebånd slik at alle løpere følger strømmen fra startenhet til startpost. BRUK IKKE RØDE TELT PÅ START, de gir vanskelig lys for kartpåtegning. Forstart/Start: 1. Løperen passer selv klokka. Løperen registrerer brikken sin i startenheten og går fram til kartoppslag ved ønsket starttid person kan, hvis arrangøren ønsker det, passe på at det går riktig for seg, regulere antall startende i forhold til kartoppslag, svare på eventuelle spørsmål i forhold til start/ekt osv. 3. Løperen følger selv med tiden i forhold til de 5 minutter som kan brukes på løypeavtegning. Ønsker løperen å starte før 5 minutter er gått, er ikke dette noe problem. Brikken registreres i startposten og løperen går ut. VI. INNKOMSTEN (2-3 personer) Her trengs personer med erfaring fra bedrifts-o-løp / bruk av EKT / MTR. Innkomsten kan være hektisk, og det er nødvendig å innrette seg praktisk. Arrangør må være sikker på godvær hvis telt utelates. April 2003 Side: 9

10 Dette trengs: 1. Telt (gjennomløpende) (gjerne rødt telt her) 2. Campingbord og stoler 3. Synkronisert klokke/armbåndsur 4. Førstehjelpsskrin hvis langt fra samlingsplass 5. MTR(1), MTR(2) med printer og reservebatterier. 6. Ekstra papir/blyant i tilfelle Målenhet: Dobbel målenhet, merket MÅL, plasseres like ved måltelt. Løperens sluttid registreres ved stempling i målenhet. MTR(1): Her overføres data fra brikke til MTR-enhet. Strimmel med strekk-tider skrives ut fortløpende og tas vare på av arrangør. (sammenlignes for kartsalgstrimmel for å sjekke hvem som mangler i mål) MTR(2): Her får løperen ut strekktider ved å registrere brikke på nytt. Dette behøver ikke skje umiddelbart etter passering av MTR1 da informasjon i brikken varer helt til den nullstilles/tømmes for informasjon ved registrering i ny startenhet (lysdiode) / evt. enhet på kartsalg. Batterier: Batteri i printer, kan skiftes uten at informasjon tapes under løpet. Egen bruksanvisning for hvordan dette gjøres, finner du i koffert til MTR og printer. OBS Ikke sett på MTR ene før det er nødvendig. Mulig å spare strøm underveis ved å slå av og på. Husk å slå på før løper registrerer brikken! De som har leid brikke for kun ett løp, må levere inn denne. Husk å spørre løpere med jevne mellomrom om dette. Info om hvor mange brikker som er utleid kan etter hvert fås fra de som har forestått utleie. Ingen tider skal føres og ingen klipp skal kontrolleres! MTR(1) og (2) pluss MTR på kartsalg leveres resultatansvarlig på EDB Fellesdata/EDB Teamco AS (tidl. Novit, se adresse under pkt. 8), som vil tømme den for informasjon. Se etterarbeid, pkt. 7 under. De som selger kart har oversikt over antall startende fra MTR ved kartsalg. Dette sammenlignes med antall som er registrert på MTR(1) i mål. Navn på evt savnede løpere får en ved å sammenligne brikkenummer med liste over registrerte løpere (evt liste over de som har lånt brikke på det aktuelle løpet). 7. ETTERARBEIDET MTR(1), MTR(2) og MTR kartsalg leveres sammen med arrangør-kortet samme kveld, eller tidlig neste dag til data-registrering. Hvis det er fare for skader på gjerder evt annen eiendom, slik som plantefelt, må arrangøren sørge for at det sjekkes og at eventuelle skader rettes opp/erstattes. Ta gjerne kontakt med grunneier for å høre om det er noe spesielt, evt. ta med grunneier på befaring hvis dette er ønskelig. Flagg og postenheter hentes inn og tørkes. Grei ut snorene. Rydd i utstyret og påse at det er komplett. Mangler det postenheter, registreres dette i kofferten for postenheter og meldes evt. til en av utvalgets medlemmer umiddelbart. Løpsansvarlig skal overlevere utstyret til neste arrangør senest 3 dager etter løpet, evt. etter nærmere avtale med neste arrangør. Ved tette arrangement avtaler arrangørene seg i mellom hvordan de best løser dette. April 2003 Side: 10

11 Returner ubrukte kart til kartklubben, evt etter annen avtale og betal kartfaktura. Ingen andre utgifter enn kart godkjennes uten klarsignal fra utvalget på forhånd. Overskuddet settes inn på konto i Selbu Sparebank. Det er viktig at rapportskjemaet som følger fakturaen (rapportskjema og konvolutter ligger sammen med MTR / printer) fylles ut riktig med en gang etter løpet. 1 eks (original) sendes bedriftsidrettens kontor, STMBK orientering, Idrettens Hus, 7495 Trondheim vedlagt alle originale kvitteringer. 1 eks. (kopi) sendes til o-utvalget v/ Anne Furuholt, Ivar Aasens v. 7, 7024 Trondheim. Konvoluttene er ferdig adresserte. Områdepermen oppdateres. Løypene legges ved og forhold av interesse for neste arrangør noteres. Permen overleveres O-utvalget så snart som mulig etter arrangementet. SJEKKLISTE: 1. MTR(1), MTR(2) og MTR(s) leveres til registrering sammen med arrangørkortet og lister over utleide og solgte brikker, og liste over nye løpere. 2. Utstyret samles inn og ryddes på plass i tilhengeren. Vær så snill og tørk teltene/postene hvis dette er nødvendig. Det blir så mye greiere å ta over for neste arrangør! Takk. 3. Utstyrstilhengeren leveres neste arrangør innen 3 dager eller etter avtale. 4. Kart returneres / betales. 5. Overskudd settes inn på konto i Selbu Sparebank og utfylt rapportskjema m/ alle originale kvitteringer sendes STMBK s kontor med kopi til utvalget. 6. Områdepermen oppdateres og overleveres o-utvalget. 8. O-UTVALGET 2003 / ADRESSER Leder: Harald Førdedal, Statoil Tlf.: (p) (a) e-post: Nestleder: Einar Eng Johnsen Tlf.: / (p) (a) e-post: Sekretær: Åse Rita Ellingsen, Trondheim Kommune Tlf.: / (p) (a) e-post: Kasserer: Anne Furuholt, TOBB Tlf.: (p) (a) e-post: April 2003 Side: 11

12 Resultater: Georg Sørhøy, EDB Teamco Tlf.: / (p) (a) e-post: Premier: Kåre Aflekt, NTNU Tlf.: (p) (a) e-post: materialforvalter: Øyvind Rånes, Solberg Maskin Tlf.: (p) (a/p) e-post: Utvalgets adresse: STMBK O-utvalget v/ Harald Førdedal Jonsvannsveien TRONDHEIM Adresse for kopi av rapportskjema: Anne Furuholt, Ivar Aasens v. 7, 7024 TRONDHEIM Levering/henting av MTR/Arrangørskjema: EDB Fellesdata/EDB Teamco AS, Tungavn. 30, 7047 Trondheim Tlf / Sentralbord: Resultat-service / klager: Utvalgets web-side: STMBK (rapportskjema m/originale kvitteringer): Sør-Trøndelag mosjons- og bedriftsidrettskrets Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Tlf.: (29) / telefaks: e-post: BESØKSADRESSE STMBK: TRONDHEIM SPEKTRUM (NIDARØHALLEN) April 2003 Side: 12

13 9. ETTERORD Bedriftsorienteringen i Trondheim kan med rette være stolt av sine arrangementer. Det står stor respekt av å kunne gjennomføre et slikt arrangement på noen kveldstimer! O-utvalget vil benytte anledningen til å takke alle entusiastiske og samvittighetsfulle arrangører for innsatsen, og håper på fortsatt velvilje ved forespørsel om nye tak. For sikkerhets skyld lister vi de 9 dødssynder en gang til: Parkering på privat grunn uten tillatelse Samlingsplass uten avtale med grunneier Ingen annonsering av løpet Feil postplassering Feil kode/postbeskrivelse Feil kartoppslag MTR er/ printere ikke ladet For få kart Folk igjen i skogen LYKKE TIL MED ARRANGEMENTET OG TAKK FOR INNSATSEN!! April 2003 Side: 13

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP MIDT-NORGE SØR BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser 5. Arrangementet

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP MIDT-NORGE SØR BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Nytt - sesongen 2009 2. Innledning 3. Tidlige forberedelser 4. Løpsplanlegging 5. De siste

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP MIDT-NORGE SØR BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Nytt av året 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser 5. Arrangementet

Detaljer

Treningsløpsinstruks 2014

Treningsløpsinstruks 2014 Denne instruksen er ment som hjelp og støtte til dere som skal arrangere treningsløp og ikke som noen absolutt fasit. Kommentarer og forslag til forbedringer i instruksen mottas med takk og kan sendes

Detaljer

Løpsleder er ansvarlig for å informere alle i arrangørstaben om innholdet i dette notatet.

Løpsleder er ansvarlig for å informere alle i arrangørstaben om innholdet i dette notatet. Arrangørnotat 2016 Takk for at dere er villige til å ta på dere et arrangement i årets O-sesong! I tillegg til dette notatet ber vi dere om å lese oppmannsnotatet hvor klasser, løyper m.m. er beskrevet.

Detaljer

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp.

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Når skal du begynne å løpe o-løp (=konkurranser)? Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne

Detaljer

Løpsleder er ansvarlig for å informere alle i arrangørstaben om innholdet i dette notatet.

Løpsleder er ansvarlig for å informere alle i arrangørstaben om innholdet i dette notatet. Arrangørnotat 2015 De viktigste endringene i dette dokumentet siden 2014: Startkontingent og «Totalkonsept» Betalingsterminal Kart på nett Løse postbeskrivelser Kontrollørordning Takk for at dere er villige

Detaljer

PM NM stafett 13. september!

PM NM stafett 13. september! NM- uka 2015 PM NM stafett 13. september Arena Arena for NM stafett er Frolfjellet skisenter. Start Start D17: kl. 0930 Start H17: kl. 1100 Klasser og løyper Klasse Løypelengde Stigning Antall poster Antatt

Detaljer

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART:

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Metodebeskrivelse i 3 steg O-JAKT 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no

PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no Side 1 PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no Orkanger IF og Byåsen IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering - Sprint. Generell informasjon Løpsleder

Detaljer

PM Publikumsløp. Fredag 31. mars Velkommen til sesongstart i Kristiansand

PM Publikumsløp. Fredag 31. mars Velkommen til sesongstart i Kristiansand PM Publikumsløp Fredag 31. mars 2017 Velkommen til sesongstart i Kristiansand www.nmnatt2017.no Arena Kringsjå Skole Kongshavnveien 110 4639 Kristiansand Fra Kristiansand sentrum til arena er det ca. 12

Detaljer

PM Tour de Orientering

PM Tour de Orientering PM Tour de Orientering og Rogalandsranking nr. 8 & 9 27-28. september på Ålgård Tid; Distanse; Hva; Kart; Lørdag kl. 12.30-13.30 Prolog ca. 500m Speed-Orientering Ingen Lørdag kl. 14.00 Mellom Individuell

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

PM for Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers september 2016.

PM for Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers september 2016. PM for Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers 2016 9. 11. september 2016. Felles informasjon for Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers. Frammøte Fredag og lørdag på vei 280 til Noresund. Kjør mot Norefjell,

Detaljer

Klasser Starttid Løypelengde Drikkestasjoner. Herrer 5km, Damer 5km Fellesstart kl ,9km Etter 3km

Klasser Starttid Løypelengde Drikkestasjoner. Herrer 5km, Damer 5km Fellesstart kl ,9km Etter 3km PARKERING OG ARENA: Samlingsplass ved Skytterkollen (http://bit.ly/1emdfva) Det er også parkering her. Offentlig skilting fra Griniveien, ingen merking. KLASSER OG LØYPER: Klasser Starttid Løypelengde

Detaljer

KM mellomdistanse og KM stafett

KM mellomdistanse og KM stafett Haugesund IL Orientering har gleden av å invitere til spennende KM mellomdistanse og KM stafett Lørdag 27. og søndag 28. august 2016 Frammøte Haugaland Golfklubb, Leiteveien Sveio. 1 km nord for Sveio

Detaljer

Kurs i tidtakingsystemet etiming

Kurs i tidtakingsystemet etiming Kurs i tidtakingsystemet etiming Side 1 av 10 1 Lag ny database...1 2 Påmelding...3 3 Poster og løyper...5 4 Generere startliste...6 5 Tidtaking på løpet...8 6 Startkontroll...9 7 Etterarbeid...9 8 Resultatlister...10

Detaljer

PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 30.september 2017

PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 30.september 2017 PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 30.september 2017 TID: Lørdag 30. september med første start kl. 13.00. ARENA: Brevik Rådhus. Det er IKKE mulig med lagstelt dessverre. Ved regn så vil arrangør sette opp

Detaljer

FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER

FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER PM FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER Frammøte: Merket fra krysset RV111/FV627 ved Ise. Følg merking og anvisninger fra parkeringsvakter slik at det unngås trafikkaos på de smale veiene inn mot samlingsplass

Detaljer

NM Sprintstafett. Trondheim Open sprintstafett. Trondheim Open individuelt. 25. mai 2014

NM Sprintstafett. Trondheim Open sprintstafett. Trondheim Open individuelt. 25. mai 2014 PM Hjemmeside: http://nmsprint2014.no Søndag 25. mai NM Sprintstafett Trondheim Open sprintstafett Trondheim Open individuelt 25. mai 2014 NM Sprintstafett og Trondheim Open stafett og individuelt Arena:

Detaljer

Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009

Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009 PM Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009 Fellesopplysninger: PARKERING Parkering skjer på arena. Veien de siste 500m er smal og her vil det bli enveiskjøring. Parkeringen ligger i et beboelsesområde

Detaljer

PM Norgescup mellomdistanse

PM Norgescup mellomdistanse PM Norgescup mellomdistanse Søndag 2. april 2017 Velkommen til sesongstart i Kristiansand www.nmnatt2017.no Arena Kringsjå Skole Kongshavnveien 110 4639 Kristiansand Fra Kristiansand sentrum til arena

Detaljer

O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett. 20, 21 og 22. september 2013. Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering

O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett. 20, 21 og 22. september 2013. Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering PM O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett 20, 21 og 22. september 2013 Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering NOF Felles informasjon: Internettside O Helg på Finnskogen. www:grue-o.no/ohelg2013 Fredag

Detaljer

På 5 av postene henger det oppgaver nummerert fra 1 til 5. Korrekt svar på oppgave gir 1 poeng pr. korrekt svar (Maks 5 poeng).

På 5 av postene henger det oppgaver nummerert fra 1 til 5. Korrekt svar på oppgave gir 1 poeng pr. korrekt svar (Maks 5 poeng). ORIENTERINGS-LØP Tidsramme : 45 minutter Disse hjelpemidlene er tillatt: Kompass, Blyant/Penn Utdelt materiale: Kart, Kontrollbrikke, Startnummer, Svarark for oppgaver Oppgavetekst: Hele patruljen skal

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

PM stafett søndag 25. august på Os

PM stafett søndag 25. august på Os PM stafett søndag 25. august på Os Os IL og Røros IL ønsker løpere, ledere, presse og publikum velkommen til Midt Norsk Mesterskap i stafett og til lagkonkurransen for de yngre. Arena/merking: Samme arena

Detaljer

Oppmannsnotat Retningslinjer for bedriftsorienteringsløp

Oppmannsnotat Retningslinjer for bedriftsorienteringsløp Oppmannsnotat 2016 Retningslinjer for bedriftsorienteringsløp O-utvalget vil gjerne takke den enkelte løper for innsatsen i sesongen 2015. Vi vil også takke de lag som arrangerte O-løp og de lag som har

Detaljer

PM KOK-2-dagers langdistanse

PM KOK-2-dagers langdistanse PM KOK-2-dagers langdistanse Søndag 2. april 2017 Velkommen til sesongstart i Kristiansand www.nmnatt2017.no Arena Kringsjå Skole Kongshavnveien 110 4639 Kristiansand Fra Kristiansand sentrum til arena

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016

Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 Røros IL - Orientering ønsker velkommen til løp 1 og løp 2 i Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016. LØPSPROGRAM SOMMERLØPENE I NORD-ØSTERDAL 2016

Detaljer

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg.

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg. 8. 9. april 2017 Halden SK og Sarpsborg OL innbyr til nasjonale løp med Vårspretten (mellomdistanse) og Vårstafetten (ungdomsstafett) lørdag 8. april og SOLrenningen (langdistanse) søndag 9. april. Det

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

PM Unionsmatchen 28-29. mai 2016

PM Unionsmatchen 28-29. mai 2016 PM Unionsmatchen 28-29. mai 2016 Akershus og Oslo orienteringskrets og Fossum IF ønsker velkommen til Unionsmatchen 2016 på Tangenåsen, med arena ved Idrettslokalet i Sørkedalen i Oslo, og losji på Holtekilen

Detaljer

HSB-CUP ORIENTERING 2013

HSB-CUP ORIENTERING 2013 INVITASJON TIL HSB-CUP 2013 - ORIENTERING Mo O-klubb vil i samarbeid med Helgeland Sparebank arrangere HSB-cup i orientering i 2013. Dette er en videreføring av Skattejakta og følger på en måte samme mal

Detaljer

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017 Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017 Fredag 31. mars: NM Natt for junior og senior. Publikumsløp. Lørdag 1. april:

Detaljer

og Craft-cup mai

og Craft-cup mai og Craft-cup 19. - 20. mai IL Tyrving inviterer til NM sprint med publikumsløp Sandvika 19.mai 2007 Lørdag 19. mai arrangeres NM sprint i Sandvika med tre løps arrangement gjennom dagen. Finalene følger

Detaljer

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Det som i all hovedsak skiller stafetter fra individuelle o-løp, er bruk av gaflinger. Gaflinger vil si at løpere på samme etappe løper innom forskjellige poster,

Detaljer

Stevnesenter Stevnesenteret vil være mobilt og følge løpsarenaene, med en filial på O-campen.

Stevnesenter Stevnesenteret vil være mobilt og følge løpsarenaene, med en filial på O-campen. Sørlandsgaloppen 7. - 12. juli 2002 Vegårshei IL, Gjerstad IL, Laget IL og IK Grane ønsker velkommen til 5 dager med orienteringsløp på Vegårshei og i Arendal. Årets galoppkomite vil prøve ut en modell

Detaljer

Night Hawk Sosialt og Prestisjefylt 9.- 10. August 2013 Vestmarksetra - 7 km vest for Sandvika

Night Hawk Sosialt og Prestisjefylt 9.- 10. August 2013 Vestmarksetra - 7 km vest for Sandvika Night Hawk Sosialt og Prestisjefylt 9.- 10. August 2013 Vestmarksetra - 7 km vest for Sandvika IL Tyrving og Night Hawk IL inviterer til en stafettopplevelse for hele O- Norge. Alle over 15 år kan løpe

Detaljer

PM Felles opplysninger begge dager

PM Felles opplysninger begge dager PM Felles opplysninger begge dager Parkering :Merket fra RV 118 sør og øst for avkjøring 10 fra E6 Parkeringsavgift: 30 kr pr. dag, 50 kr for to dager, Avstand parkering-arena: 200-400 m på fast underlag

Detaljer

Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no

Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no Orkanger IF og Byåsen IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering. Vi håper på tre flotte konkurransedager

Detaljer

LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006

LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006 LØRDAGSKJAPPEN 2006 LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006 TRIMTEX ER SOM VANLIG PÅ KJAPPEN FREMMØTE(hyperlink): Merket fra avkjøring E6 Moss / Rv. 120 ved Mosseporten. ( Innbydelse i pdf-format) PARKERING:

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Sport8-cup og løp for alle!

Sport8-cup og løp for alle! PM Sport8-cup og løp for alle! Program Lørdag 21. januar 2017 - Mellomdistanse og nattsprint 11:00 Første start mellomdistanse 17:00-18:00 Fri start nattsprint (minuttstart for D/H 17-20 og D/H 21) 18:00-20:30

Detaljer

Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august Felles informasjon begge dager

Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august Felles informasjon begge dager Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august 2015 Samlingsplass: Merket fra: Parkering: Offentlig transport: Felles informasjon begge dager Idrettsplassen

Detaljer

HOVEDLØP OG O-LANDSLEIR

HOVEDLØP OG O-LANDSLEIR Felles PM for Hovedløpene Løpskontor: Er felles for HL/OLL og befinner seg ved Verdalsøra skole. Løpskontoret er åpent 13.00 til 23.00 på fredag, lørdag er løpskontoret åpent fra kl 08.00. Søndag flyttes

Detaljer

SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO

SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO Velkommen til Østfold O-weekend 2009 i innbydende o- terreng LØRDAGSKJAPPEN LØRDAG 2. MAI 2009 SON - BARE 45 KM FRA OSLO SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO L Ø R D A G S

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

PM for NM mellomdistanse kvalifisering 9. september 2016

PM for NM mellomdistanse kvalifisering 9. september 2016 PM for NM mellomdistanse kvalifisering 9. september 2016 Arena Arena for NM mellomdistanse kvalifisering er Hellevik gamle skole på Straumøya, kort vei fra Saltstraumen i Bodø kommune. Det er merket fra

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Revidert. ELGDILTEN lørdag 23. mai LØVSPRETTEN søndag 24. mai PINSESPRINTEN - mandag 25. mai

Revidert. ELGDILTEN lørdag 23. mai LØVSPRETTEN søndag 24. mai PINSESPRINTEN - mandag 25. mai Revidert PM ELGDILTEN lørdag 23. mai LØVSPRETTEN søndag 24. mai PINSESPRINTEN - mandag 25. mai PM ELGDILTEN lørdag 23. mai LØVSPRETTEN søndag 24. mai PINSESPRINTEN - mandag 25. mai VEIBESKRIVELSE Merket

Detaljer

PM Midnattsolgalopp Valnesfjord Bodø 4.-7 juli, 2009

PM Midnattsolgalopp Valnesfjord Bodø 4.-7 juli, 2009 PM Midnattsolgalopp Valnesfjord Bodø 4.-7 juli, 2009 PROGRAM Første start Klokka Løpstype Sted Løp1 lør 1500 Langdistanse Valnesfjord Helsesportssenter Løp2 søn 1200 Langdistanse Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007. På plass begge dager

Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007. På plass begge dager Innbydelse 2007 Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007 Lørdagskjappen 21. april Smaaleneneløpet 22. april På plass begge dager VELKOMMEN TIL LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 21. april 2007 TRIMTEX ER SOM VANLIG PÅ

Detaljer

Varegg Fleridrett og Samnanger IL ønsker velkommen til. NM Sprint Publikumsløp. Arena: Muséplass Hjemmeside:

Varegg Fleridrett og Samnanger IL ønsker velkommen til. NM Sprint Publikumsløp. Arena: Muséplass Hjemmeside: PM Varegg Fleridrett og Samnanger IL ønsker velkommen til NM Sprint Publikumsløp lørdag 7. mai 2016 Arena: Muséplass Hjemmeside: www.nmsprint2016.no Program Lørdag 7. mai: 08.00 Løpskontoret for NM-løpere

Detaljer

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 Sparebank1 Skiarena, Dombås 19.- 24. mars 2013 Dombås idrettslag har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet

Detaljer

En kort løype med B-nivå for D/H 17 35 (samme som/kombineres med D/H-13-14?)

En kort løype med B-nivå for D/H 17 35 (samme som/kombineres med D/H-13-14?) s i d e 1 LIERSPRINTEN / KM-ULTRALANG 2012 OPPSUMMERING FRA MØTE HOS HELGA 27.08.2012 Tilstede: Helga, Ingemar, Vidar, Lars, Kim (delvis), Gunhild OVERORDNA DATO: Søndag 23. september 2012 KLASSER/START

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

Forberede datasystem til løp

Forberede datasystem til løp Forberede datasystem til løp Dette omfatter å fremskaffe postkodene, rydde bort resultatfiler fra forrige løp og bruke Reader til å legge inn postkodene og lagre løpsfilene samt å teste at Brikkelop kjører

Detaljer

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 20. gang, lørdag 13. juni 2015. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

PM Mellomdistanse løp 2 1. juli Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016

PM Mellomdistanse løp 2 1. juli Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 PM Mellomdistanse løp 2 1. juli Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 Velkommen! Røros IL - Orientering ønsker velkommen til mellomdistanse i Vola ovenfor Røros sentrum fredag 1. juli fra kl. 16.30. Løpsarena

Detaljer

PM Stafett og lagkonkurranse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal søndag 30. august 2015

PM Stafett og lagkonkurranse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal søndag 30. august 2015 Side 1 PM Stafett og lagkonkurranse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no Orkanger IF og Byåsen IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering Stafett og Lagkonkurranse.

Detaljer

INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til. Østfold O-weekend. 26. april 28. april 2013

INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til. Østfold O-weekend. 26. april 28. april 2013 INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til Østfold O-weekend 26. april 28. april 2013 26. APRIL Norgescup sprint jr. og sr. /world Rank Event 27. APRIL Lørdagskjappen,, inkl. norgescup jr. og sr. mellomdistanse

Detaljer

KM-sprint / KM-sprint-stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014

KM-sprint / KM-sprint-stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014 IL Varegg Fleridrett har gleden av å invitere til / -stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014 Merk at der arrangeres 2 løp samme dag. (individuelt løp) arrangeres med første start kl. 13.00.

Detaljer

Referat styremøte 6. juni 2011 Nordlysbyen Sykkel

Referat styremøte 6. juni 2011 Nordlysbyen Sykkel Tilstede: Hilde Skaret, Arnulf Nilsen, Stig Misund, Alf Christian Losvar, Jacob Grønn Fra kl. 21.30: Jørund Greibrokk, Offroad Finnmark Sak 1. Sykkelarrangement 12. juni Geir Elde har kontroll på gjennomføringen

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Løpsinformasjon Kristins Runde 25.juni 2011

Løpsinformasjon Kristins Runde 25.juni 2011 PM Kristins s Runde 2011 side 1 av 6 Motiv fra Tverrsjøstallen Løpsinformasjon Kristins Runde 25.juni 2011 5 dager igjen: Når dette skrives er det 5 dager igjen til start i Kristins Runde. Vi har 32 løpere

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

Oppgavene er mange og ulike, slik at her er det oppgaver for alle:

Oppgavene er mange og ulike, slik at her er det oppgaver for alle: Oppgaver ved skirenn IL Skrim ski arrangerer 1 Skrimrennet (fra 8 år og oppover), 3 Telenor karusellrenn, 1 Kongsberg karusellrenn i løpet av sesongen. I tillegg har vi også et klubbmesterskap i mars.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Innbydelse. Velkommen til Sørlandsgaloppen 7.-10.juli 2011 i. Skien Fritidspark og Drangedal Bygdetun. Program for Sørlandsgaloppen 2011

Innbydelse. Velkommen til Sørlandsgaloppen 7.-10.juli 2011 i. Skien Fritidspark og Drangedal Bygdetun. Program for Sørlandsgaloppen 2011 Innbydelse Velkommen til Sørlandsgaloppen 7.-10.juli 2011 i Skien Fritidspark og Drangedal Bygdetun Sørlandsgaloppen 2011 er igjen tilbake i Telemark. Arrangørklubbene; OK Skeidi, Skien OK, Drangdal o-lag

Detaljer

Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17

Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING PRINSESE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Dag Pedersen

Detaljer

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Velkommen til KM! Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Vi overtok arrangementet på rimelig kort varsel, men takket være en dreven arrangørstab

Detaljer

SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINTSTAFETT 31.MAI 2015 SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINT INDIVIDUELT 31.MAI Hjemmeside: Arena: Byskogen skole

SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINTSTAFETT 31.MAI 2015 SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINT INDIVIDUELT 31.MAI Hjemmeside:  Arena: Byskogen skole PM SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINTSTAFETT 31.MAI 2015 SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINT INDIVIDUELT 31.MAI 2015 Hjemmeside: www.nmsprint2015.no Arena: Byskogen skole 1 Program 08.00 Løpskontoret åpner på Byskogen skole 08.00

Detaljer

www.ski-o.com Foto: Erik Borg

www.ski-o.com Foto: Erik Borg www.o-nett.com www.ski-o.com Foto: Erik Borg Skeikampen Fjellandsby, Gausdal, 40 km NV fra Lillehammer Fredag 13. - søndag 15. januar 2006 17.00 - Innkvartering Skeikampen Fjellandsby Utdeling av lagsposer

Detaljer

Arrangørkonferanse Gardermoen 20.10. Slik arrangerte vi NM-uka 2013. Øivind Myhre Kongsberg O-lag Leder HK- NM2013

Arrangørkonferanse Gardermoen 20.10. Slik arrangerte vi NM-uka 2013. Øivind Myhre Kongsberg O-lag Leder HK- NM2013 Arrangørkonferanse Gardermoen 20.10 Slik arrangerte vi NM-uka 2013 Øivind Myhre Kongsberg O-lag Leder HK- NM2013 Historie 2005-2011 Diskuterer NM/mesterskap i området, Arena? Grunneier Kåre Tho melder

Detaljer

PM for lørdag 27. juni langdistanse

PM for lørdag 27. juni langdistanse PM for lørdag 27. juni langdistanse Program 09.00: Løpskontoret åpner 10.00: Barnefestival, småtroll 10.00 13.00: N, C og direkteløyper 10.00: Eliteklasser, jaktstart 11.00: Langdistanse alle andre klasser

Detaljer

Starttider Trimklassen: Valgfri start mellom 14:00 og 14:20

Starttider Trimklassen: Valgfri start mellom 14:00 og 14:20 Deltagerkonvolutt Hent deltagerkonvolutten i god tid. Den kan hentes på følgende steder (andre kan hente startnummer for deg): Torsdag 25.09 kl 12:00-19:00: Löplabbet Pilestredet Fredag 26.09 kl 10:00-19:00:

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Midt Norsk Mesterskap Levanger

Midt Norsk Mesterskap Levanger Midt Norsk Mesterskap 2017 25.08.17-27.08.17 Levanger Frol IL Orientering ønsker alle o-interesserte velkommen til Midt Norsk Mesterskap i Orientering på Levanger 25.-27. august 2017. Som et godt gammelt

Detaljer

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER I forbindelse med NM-Sprint for junior og senior torsdag 13.mai og påfølgende løp i Craftcupen 15-16.mai, med alle klasser, legger vi opp til ei samling med treninger

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september.

Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september. Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september. Veteranmesterskapet 2014 arrangeres av Lillehammer OK med mellom-

Detaljer

Registrere løp i eventor

Registrere løp i eventor Registrere løp i eventor Veiledningen forutsetter at du har rettigheter i eventor til å opprette løp. Dersom du ikke er administrator i eventor, få klubbens administrator til å legge deg inn med disse

Detaljer

NM-uka 2016. Bodø & Omegn IF Orientering inviterer til NM i orientering. 8.-11. september 2016

NM-uka 2016. Bodø & Omegn IF Orientering inviterer til NM i orientering. 8.-11. september 2016 NM-uka 2016 Bodø & Omegn IF Orientering inviterer til NM i orientering 8.-11. september 2016 1 8. september NM Langdistanse for junior og senior 9. september NM Mellomdistanse kvalifisering senior 10.

Detaljer

PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 1. oktober 2015

PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 1. oktober 2015 PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 1. oktober 2015 TID: En flott lørdag 1. oktober 2016 med første start kl. 12.00 ARENA: Reynoldsparken fint beliggende ved Porsgrunnsælvas bredd, Porsgrunn Sentrum se kart

Detaljer

8. 9. april 2017 VÅRSTAFETTEN / VÅRSPRETTEN / SOLRENNINGEN

8. 9. april 2017 VÅRSTAFETTEN / VÅRSPRETTEN / SOLRENNINGEN PM 8. 9. april 2017 VÅRSTAFETTEN / VÅRSPRETTEN / SOLRENNINGEN FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER FRAMMØTE Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg.

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

VÅRSLEPPET 2004 BJUGN 17. OG 18. APRIL

VÅRSLEPPET 2004 BJUGN 17. OG 18. APRIL VÅRSLEPPET 2004 BJUGN 17. OG 18. APRIL Vi kan tilby: To dager i (rimelig) flatt og relativt åpent terreng. Mellomdistanse lørdag, mellomdistanse pluss på søndag. Pakketilbud for Ungdom: Transport tur retur

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

RENNINNBYDELSE TIL STATOIL NORGESCUP JUNIOR PÅ STEINKJER SKISTADION januar 2016

RENNINNBYDELSE TIL STATOIL NORGESCUP JUNIOR PÅ STEINKJER SKISTADION januar 2016 RENNINNBYDELSE TIL STATOIL NORGESCUP JUNIOR PÅ STEINKJER SKISTADION 8.-10. januar 2016 På vegne av Norges Skiforbund har Steinkjer Skiklubb gleden av å invitere til Statoil Norgescup 1,2 og 3 for junior.

Detaljer

Invitasjon juni 2016

Invitasjon juni 2016 Invitasjon 19. 26. juni 2016 Bodø Ck har gleden av å invitere til NM Landevei 2016. Vi ser frem til, i fellesskap, å kunne tilby en mesterskapsuke til glede for ryttere, støtteapparat, kommissærer, publikum,

Detaljer

1 Arrangørveiledning Brikkesys tidtakingssystem. 2 Plassering av start og mål post. 1.1 Telt til sekretariatet skal alltid brukes på bedriftsløp

1 Arrangørveiledning Brikkesys tidtakingssystem. 2 Plassering av start og mål post. 1.1 Telt til sekretariatet skal alltid brukes på bedriftsløp 1 Arrangørveiledning Brikkesys tidtakingssystem Ansvarlig arrangør og den som skal betjene datasystemet, må sette seg grundig inn i denne veiledningen. Første, og spesielt siste post bør tilpasses best

Detaljer

LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD

LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD Forutsetning for å kunne søke lån i Nettverksbanken Vestfold: Du må ha registrert din virksomhet, vært minimum ½ år i en nettverksgruppe og presentert din

Detaljer

ORIENTERINGSLAGET TØNSBERG OG OMEGN ØNSKER VELKOMMEN TIL NM SPRINT INDIVIDUELT LØRDAG 30. MAI 2015

ORIENTERINGSLAGET TØNSBERG OG OMEGN ØNSKER VELKOMMEN TIL NM SPRINT INDIVIDUELT LØRDAG 30. MAI 2015 PM ORIENTERINGSLAGET TØNSBERG OG OMEGN ØNSKER VELKOMMEN TIL NM SPRINT INDIVIDUELT LØRDAG 30. MAI 2015 Hjemmeside: www.nmsprint2015.no Arena: Tønsberg torv 1 Program Fredag: 18.00 20.00 Løpskontor Tønsberg

Detaljer