INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP"

Transkript

1 INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser 5. Arrangementet 6. Funksjonærinstrukser 7. Etterarbeidet 8. O-utvalget / adresser 9. Etterord

2 1. INNLEDNING Et bedrifts-o-løp er et omfattende arrangement med opp til deltagere, som skal avvikles i løpet av 3-4 timer. Klikk i arrangementet er lite populært, og løpsansvarlig må derfor sette seg grundig inn i instruksen, samtidig som funksjonærene blir instruert og får utdelt sine instrukser. Ta kopier av instruksen og del ut til dine medhjelpere! O-utvalget kontaktes dersom noe er uklart. Det er ellers meget viktig at arrangørene opptrer korrekt overfor grunneierne og andre interessenter i terrenget vi bruker. Husk: Vi må spille på samme lag for å få lov til å komme tilbake. Det er bedre å spørre om lov en gang for mye! 2. TIDLIGE FORBEREDELSER Umiddelbart etter at bedriftsidrettslaget har blitt tildelt et arrangement, utpekes løpsansvarlig og løypelegger. Det forutsettes at løypeleggeren kjenner til prinsippene for løypelegging slik dette er beskrevet i NOF s håndbok LØYPELEGGING, utgitt januar 2000 (ny utgave). Løpsansvarlig tar kontakt med kartutgiver og forvisser seg om at det vil finnes kart. Om nødvendig reserveres kart. Kartene skal ikke deles eller kopieres. Skulle det i noen tilfeller være aktuelt å dele eller kopiere kartet, må dette skje i samråd med kartutgiver. Ved tillatelse til kopiering av kart, inngås avtale om pris per kopi før løpet. Informer o-utvalget om at det vil være aktuelt å kopiere kart før avtale om kopiering inngås med utgiverklubben. Det er ikke lov å ta dårlige kopier. Sjekk evt. med din arbeidsgiver om det er mulig å få ta kopier gratis/for en billig penge hvis bedriften har en god fargekopimaskin. Til underretning har noen av utvalgets medlemmer tilgang til fargekopimaskin, så ta kontakt med oss hvis du ikke har andre muligheter! STOK s retningslinjer for salg av kart for kopiering kopierte kart: Det betales pr. antall brukte kart, -dvs solgte kart pluss oppslag. Kartkopier som ikke blir brukt, skal returneres kartklubben. Løpsansvarlig ordner med minimum 5 (helst 7-8) funksjonærer (medarrangører). Minst 3 av disse bør være kjent med bedrifts-o-løpene fra før. Ved få funksjonærer bør alle ha kjennskap til gjennomføring av arrangement som dette. Parkering og samlingsplass må avklares før en går videre i forberedelsene. Områdepermen gir nyttig informasjon. Parkeringsplassen må ha plass til biler, ofte mer. Erfaringen tilsier at vi bedriftso-løpere helst kjører alene. Offentlige plasser kan brukes uten videre. Parkering langs offentlig vei er kun aktuelt for lite trafikkerte veger. Kontakt politi dersom det er tvil. Grunneiere (og grunneierlag) kan kreve parkeringsavgift på private plasser, og vi kan strekke oss til 15 kr pr. bil. Parkeringsavgift oppgis i løps-annonsen. Oppfordre løperne til å kjøre sammen og opplys om bussrute med nærmeste bussholdeplass der dette er et alternativ. Samlingsplassen bør ligge i nærheten av parkeringsplassen, og gangtid fra og med 10 minutter skal angis i løps-annonsen (oppgi evt. avstand og terreng/underlag; eks. 800 m etter skogsveg). Starten bør trekkes noe vekk fra samlingsplassen. Vi vil da få utnyttet kartet og terrenget bedre. Oppgi gangtid fra samlingsplass til start fra og med 10 minutter. Dersom samlingsplassen er privat grunn, må det innhentes tillatelse fra grunneieren. Kommunen (Trondheim Bydrift / Idrett, park og skog) bør også kontaktes i de tilfeller samlingsplassen er offentlig. Hvis grunneieren forlanger avgift for samlingsplassen/bruk av terreng, skal dette meldes til o-utvalget før avtale inngås. Sjekk først eventuelle muligheter for å endre samlingsplass. April 2003 Side: 2

3 Når parkering og samlingsplass er avklart, kan kartene hentes, og løypetraseene fastlegges i grove trekk. Disse løypene skal være med: Blå: LANG LØYPE (Herrer og Damer): 5,5-6,5 km, 8-12 poster Rød: MELLOMLØYPE (Herrer): 3,5-4,5 km, 6-8 poster Grønn: MELLOMLØYPE (Damer): 3,5-4,5 km, 6-8 poster Hvit: KORT LØYPE (Herrer og Damer): 2,5-3,5 km, 5-7 poster NYBEGYNNER (Herrer og Damer): 1,0-2,0 km, min. 5 poster Lang- og mellom-løype bør ha en lengdeforskjell på ca 2 km, og kort- og mellom-løype minst 1 km. Mellom-løypene, tidligere herrer kort løype og damer lang løype, bør være forskjellige for å få spredning i terrenget, men det er ikke nødvendig. Det kan være nok å gafle noen poster for å få forskjellig inn- og utgang på postene. Videre er det viktig å være klar over at kort løype (damer kort løype/herrer ekstra kort løype) ikke er noen nybegynnerløype. NYBEGYNNERLØYPA stiller spesielle krav: Postene skal være meget enkle, og det skal være mulig å følge ledelinjer fra post til post. I nødsfall må en merke strekk uten ledelinjer med bånd. For alle løypene minner vi om reglene for dyrket mark, plantefelt og viltlommer. Det vises også til Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere, som du finner bakerst i permen. (jfr. NOF s lov 16, se lover og regler på Det forventes at løypene er av høy o-teknisk standard. Områdepermen viser siste års løp, forutsatt at det er arrangert bedrifts-o-løp på kartet tidligere. Vær spesielt oppmerksom på at løypene ikke bør friste løpere til snarveier over dyrket mark, private eiendommer eller plantefelt. Vi minner igjen om at det er viktig å avklare bruken av samlingsplass med grunneier i god tid før løpet. SJEKKLISTE (Gjennomføres minst en måned før løpet): 1. Velge løpsleder og løypelegger 2. Skaffe medarrangører 3. Kontakte kartklubb 4. Avklare samlingsplass 5. Avklare parkeringsplass 6. Hente kart 7. Fastlegge løypetraseer i grove trekk 3. LØPSPLANLEGGINGEN Ta med deg løypeutkastet ut i skogen, bind deg ikke opp til bestemte detaljer før du ser terrenget. Unngå like poster nær hverandre. Hvis du har problemer med å lokalisere en detalj, kan dette skyldes at kartet er unøyaktig. Velg da en annen detalj. Merk posten med bånd og få en erfaren løper til å kontrollere og eventuelt justere løypene. Ikke plassèr post v/ brønn, evt. annen privat innretning, uten nødvendige tillatelser fra grunneier. Ta kontakt med arrangøren før deg og avtal tid og sted for overlevering av utstyr. Han har ansvaret for å levere utstyret/tilhengeren til deg. OBS MTR er og deltakerlister/ arrangørskjema fås hos EDB Teamco, jfr. pkt. 4 nedenfor. April 2003 Side: 3

4 SJEKKLISTE (senest en uke før løpet): 1. Synfaring av løyper 2. Kontroll av løyper 3. Avklare levering av utstyr/tilhenger (har du parkeringsplass for hengeren?) 4. Sjekke at funksjonærene kan stille som avtalt. 4. DE SISTE FORBEREDELSER Sjekk overlevert utstyr. Mangler meldes evt. en av utvalgets medlemmer omgående, såfremt du eller senere arrangører er avhengig av det utstyret som mangler. I koffert som inneholder postenheter, har hver postenhet sin plass lik postkoden. Vennligst plassèr enhetene på riktig plass og meld fra hvis noe mangler slik at de neste arrangørene blir oppdatert så tidlig som mulig i forhold til eget arrangement. Resultater fra foregående løp, alle skjema som skal benyttes under arrangementet, liste over registreringsnummer og 3 stk. oppladede MTR er (minitimerecordere) hentes hos EDB Fellesdata/EDB Teamco AS (tidl. Novit, se adresse/tlf. under pkt. 8) dagen før arrangementet, eller etter nærmere avtale med utvalgets resultatansvarlig. Postflagg og postenheter henges ut dagen før eller samme dagen som løpet. Hvis mulig, er det betryggende at de kontrolleres ved gjennomløping rett før løpet. Postkode (kode på flagg) og nr på postenhet sjekkes enklest ved at posten ringes inn på et ubrukt kart ('master-kartet') umiddelbart etter at den er hengt opp. Fra ringen trekkes en strek ut til kanten av kartet der kode og nr skrives. Ved bruk av EKT er det viktig at rekkefølgen på postene oppgis riktig. De skal oppgis på Arrangørkortet som leveres resultatansvarlig (EDB Fellesdata/EDB Teamco AS, tidl. Novit på Tunga, se adresse/tlf. under pkt. 8) etter løpet. Dette skal legges inn i programmet for resultatkjøring, - og feil i rekkefølgen fra arrangør vil gi disk på alle i løypa! Skjermen skal henge godt synlig, og postenheten skal henge 0,3-1 m fra skjermens festepunkt for å unngå at de vikler seg inn i hverandre. Kartoppslagene tegnes forskriftsmessig. Postene avmerkes med 6 mm sirkler, vær nøye med at detaljen ligger i sentrum. Blå: Lang løype: oppslag på blå plater Rød: Mellomløype herrer: oppslag på røde plater Grønn: Mellomløype damer: oppslag på grønne plater Hvit: Kort løype: oppslag på hvite plater Nybegynnerløypa skal slås opp for avtegning på samlingsplass. Vær oppmerksom på at det bør være samsvar mellom antall oppslag/plater i hver løype og løpere som starter per minutt/løype. Dette endres gjennom året. Løpere bruker forskjellig tid på påtegningen, alt etter hvor mange poster løypa inneholder og hvor erfarne de er. Postbeskrivelsene skrives med tydelige bokstaver på ferdigtrykte skjema med samme fargekode som kartoppslagene. Fargeark ligger i tilhengeren. Skjema for postbeskrivelser finnes på utvalgets web-side: orientering.stbik.no. Alle kartoppslag, postbeskrivelser og koder må sjekkes mot 'master-kartet' av en uavhengig medarrangør. Her er det utilgivelig å gjøre feil! April 2003 Side: 4

5 Kartbrett og korreksjoner oppgis om nødvendig på eget kartoppslag. Plass for hvor løperen kan skrive eller lime inn postbeskrivelser kan gjerne være avmerket her. Lag gjerne lapper med postbeskrivelse i hver løype. Løpsansvarlig tar for seg funksjonærene etter tur og gjennomgår de enkeltes funksjoner. Kopier instrukser og gi disse ut til hver enkelt i god tid før arrangementet. Se pkt. 6. Løpet skal annonseres i Adresseavisen samme dag som det avvikles under spalten Fra kretser og lag. Annonsen ringes inn, sendes over telefaks, e-post, brev eller bestilles under annonser på (BEDRIFTS-O-LØP er lagt inn som valgmulighet). Frist senest kl dagen før innrykk, kl fredag for innrykk mandag. For sjekk av frist: Lørdagsløp skal annonseres både fredag og lørdag. Annonseringen er for tiden gratis. Eksempel: BEDRIFTS-O-LØP tirsdag Start mellom kl. 17. og Samlingsplass: Hønstad, merket fra E6 på Være. 15 min å gå til samlingsplass. 10 min. å gå til start. Parkering kr Beskriv startstedet slik at nybegynnere og ukjente kan finne fram, også hvis de tar buss (oppgi bussrute/holdeplass) eller går/sykler. 2. Angi gangtid til samlingsplass og start om det er mer enn 10 min. 3. Angi eventuell parkeringsavgift. Vi ber om at det informeres om løpet under siste nytt på internettsida til o-utvalget. Informasjonen sendes SJEKKLISTE (de siste dagene før arrangementet): 1. Sjekk utstyret, spesielt postenheter, penner, plastlommer, kart, oppslag. 2. Vær nøye med instruksjon av funksjonærer 3. Gjør klar kartoppslag og postbeskrivelser (evt. lag lapper i hver løype) 4. Gjør alltid en uavhengig sjekk av punkt Gjør klar andre oppslag nevnt i neste avsnitt. 6. Skaff vekslepenger til kartsalg og boks til å ha pengene i. 7. Ikke glem annonsering av løpet. 5. ARRANGEMENTET Det er alltid hektisk før start. Samlingsplass skal organiseres, telt settes opp, kartoppslag skal ut på start, oppslag skal henges opp på samlingsplass osv. Sørg derfor for at det er nok medarrangører/funksjonærer tilstede i god tid før første starttid for dette arbeidet. OPPSLAG PÅ SAMLINGSPLASSEN: 1. Liste over registreringsnummer (fås ved kartsalg/registrering/brikkeutleie) 2. Kartbrett/korreksjoner 3. Postbeskrivelser med koder 4. Resultatliste fra forrige løp 5. Plakat om gangtid til start (settes synlig ved merking til start eller ved kartsalg) 6. Eventuelle informasjonsplakater/brosjyrer April 2003 Side: 5

6 BEMANNING: 1. Salg av kart, nullstilling av brikke og registrering på MTR (1-2, helst 2) 2. Registrering av nye løpere og utleie/salg av EKT-brikker (1-2, bør være 2 tidlig i arrangementet/sesongen) 3. Forstart/Start (1) 4. Innkomst (3, til nød 2 hvis erfarne folk) I den mest hektiske perioden bør det være 3 personer ved innkomsten. Opplegget krever minimum 4-5 arrangører, men det alltid godt å ha 2-3 ekstra. Flere detaljer om løpsopplegget finnes i funksjonærinstruksene; se pkt. 6. Følgende løperkategorier får lov til å starte i bedrifts-o-løpene, men får kun 50 poeng: I. aktive, yngre enn 30 år, registreres som 'Gjest' (dato for fyllte 30 år gjelder) II. barn (av bedrifts-o-løpere), registreres som 'Skoleelev' Løpere fra andre bedriftsidrettskretser stiller i ordinære klasser og oppnår poeng på lik linje med løpere fra egen krets. I KM vil ikke løpere fra annen krets enn STMBK, eller bedriftsidrettslag som ikke tilsluttet STMBK, få medalje. Arrangørene må være helt sikre på at alle registrerte løpere er kommet i mål. Hvis det er mistanke om savnede, kan politiet være behjelpelig med telefonnummer. Sjekk først evt etterlatenskaper på samlingsplass og biler på parkeringsplass. Løpere som ikke registrerer seg på kartsalg, deltar på eget ansvar. Det er mulig å sjekke registreringer på kartsalg mot innkomne løpere. Liste sortert på brikkenummer finnes i perm mottatt sammen med MTR er, og det er dermed mulig å finne navn på savnet person. Se ellers slutten av pkt. 6. Skisse av samlingsplass og målområde ved bruk av EKT: April 2003 Side: 6

7 Utleie av EKT-brikke Registr. av nye løpere osv. Løper sletter tidligere informasjon samt registrerer seg på MTR og kjøper kart Enhet med lysdiode. Merket: KARTSALG MTR Salg av kart Postbeskrivelser Nybegynner kartoppslag Ulike løyper. Hvit Grønn Rød Blå Startområde Startsluse for å lede løpere frem til startenheter. Startsluse. (rødt tau ca 0.5 m over bakken) Enheter med lysdioder Merket: FORSTART Tid fra forstart til startenhet trekkes fra sluttid, max 5 min. Påtegning av løype, max 5 min. Enheter merket: START LØYPENE Målområde Enheter merket: MÅL Registrering Printing av strekktider. MTR(1) MTR(2) MÅLTELT Mini-time recorder, MTR April 2003 Side: 7

8 6. FUNKSJONÆRINSTRUKSER I. KARTSALG (1-2 PERSONER, 2 TIDLIG I SESONGEN) Kartsalg foregår på samlingsplass. Bør plasseres hensiktsmessig i forhold til øvrig aktivitet på samlingsplassen. Ved kartsalg plasseres postenhet på stativ merket KARTSALG, hvor løperen sletter tidligere informasjon som ligger i brikken, og en MTR med printer for registrering av brikkenummer. Alle som skal delta, registererer brikken sin her. Hvis en løper ikke er registrert her, men derimot på MTR i mål, vil løperen bli disket. Løpere som kjøper kart uten å registrere seg ved kartsalg, evt. bruker eget kart, løper på eget ansvar. Startkontingenten er kr. 40,-. Kartselgeren bør ha rikelig med vekslepenger og en boks/eske (2-liters isboks er fin!) med lokk for å ha pengene i. Deltakerne får utlevert: 1. Kart 2. Eventuelle rundskriv / PM 3. Plastlomme til kartet kan evt. kjøpes, kr. 5,- per stk. Rundskriv fra tidligere løp kan ligge godt synlig / henges opp hvis de fortsatt er aktuelle. MERK: Startkontingenten er vedtatt på o-utvalgets årsmøte 12. febr. 2002, og er fast. Besøkende som kun ønsker å kjøpe kart, og deltakere som har kart fra før, skal følgelig betale det samme. Ønskes kvittering for betalt startkontingent, kan utvalget ordne dette ved sesongens slutt. II. REGISTRERING AV NYE LØPERE (1 person) Nye løpere henvises først til alfabetisk sortert liste over navn og registreringsnummer/ brikkenummer for å sjekke om de allerede er registrert. NB! Bruk kun oppdatert liste etter siste løp for å unngå dobbeltregistreringer. Ny løper får tildelt første ledige nummer fra oppdatert liste, dette føres på rapportskjemaet som samtidig fylles ut med navn, bedriftsidrettslag (evt. gjest, skoleelev), fødselsår og kjønn. Aktive løpere under 30 år (fødselsdato) kan delta uten å registrere seg (løpe på eget ansvar). Hvis de derimot ønsker registrering skal de føres opp med "Gjest" som bedriftsidrettslag. Barn (under 16 år) som deltar i nybegynnerløype, evt lengre løype, føres opp som "Skoleelev" ved registrering. Løpere fra andre bedriftsidrettskretser enn Sør-Trøndelag føres opp med bedriftsidrettslag på lik linje med løpere fra egen krets (forutsatt at de oppfyller øvrige krav til bla alder). Alle som registreres som "Gjest" og "Skoleelev" vil få 50 poeng uansett plassering. Studenter fra og med det år de fyller 16 år, registreres under studiestedets bedriftsidrettslag. Løpere fra og med 30 år regnes ikke som aktive. For løpere under 30 år gjelder 6 mnd karantene etter deltakelse som aktiv i o-løp (og/eller beslektede idrettsgrener som alle typer løp innenfor friidrett). Registrering av nye løpere kan delvis samordnes med kartsalg evt. utleie av EKT-brikke, se under. April 2003 Side: 8

9 III. UTLEIE AV EKT-BRIKKE (1-2 personer) Kan (bør) samordnes med tildeling av registreringsnummer (evt. kartsalg). 1.Alle som har skiftet løperbrikke/fått egen brikke uten å ha informert o-utvalget/resultatansvarlig om dette, må registreres før første start ved at brikkenummer knyttes opp mot løperens gamle brikkenummer/registreringsnummer og navn (for kontrollens skyld). Nye løpere får tildelt nytt registreringsnummer før samme prosedyre gjennomgås. 2. Løpere som har kjøpt brikke gjennom bedriftsidretten/o-utvalget tidligere, er registrert ved at brikkenummer er knyttet opp mot løperens registreringsnummer og navn. Disse trenger ingen ny registrering før første start med brikke. 3. Utvalget har ingen brikker for salg i Løpere henvises derfor til NOF (www.idrettsbutikken.no). 4. Løpere som ønsker å leie brikke betaler kr. 20,- per løp. Husk å registrere brikkenummer og løperens registreringsnummer/navn, evt. egentlig brikkenummer hvis avglemt brikke. NB! En brikke bør kun leies ut 1 - EN - gang per løp. (Egne regler for utleie 2 ganger finner du i permen som følger MTR er/brikker fra resultatansvarlig) Vedr. starttid : Når brikken legges i/ løftes ut av startenheten får løper tildelt eksakt starttid. V. STARTEN (0-1 person) Starten er delt i en forstart, løypepåtegning og tidsstart. Ved forstart plasseres startenheter, m/lysdiode merket FORSTART, som alle må gjennom før påtegning av løype. Her nullstilles brikken og tiden starter å gå. Løperen har nå 5 minutter til påtegning av løype, men kan om ønskelig starte før dette. Ved startenheten, merket START, registreres brikken på ny. Den tid som benyttes mellom FORSTART-enhet (m/lysdiode) og startenhet merket START, blir oppgitt som en strekktid, men trekkes fra ved kjøring av resultater. Det gjøres oppmerksom på at benyttet tid utover 5 min til påtegning av løyper vil inngå i løpstiden. Avstanden mellom forstart, kartoppslag og tidsstart, bør ikke være for lang! Dette kan friste løpere til å løpe rett ut i skogen. Lag gjerne en sluse med merkebånd slik at alle løpere følger strømmen fra startenhet til startpost. BRUK IKKE RØDE TELT PÅ START, de gir vanskelig lys for kartpåtegning. Forstart/Start: 1. Løperen passer selv klokka. Løperen registrerer brikken sin i startenheten og går fram til kartoppslag ved ønsket starttid person kan, hvis arrangøren ønsker det, passe på at det går riktig for seg, regulere antall startende i forhold til kartoppslag, svare på eventuelle spørsmål i forhold til start/ekt osv. 3. Løperen følger selv med tiden i forhold til de 5 minutter som kan brukes på løypeavtegning. Ønsker løperen å starte før 5 minutter er gått, er ikke dette noe problem. Brikken registreres i startposten og løperen går ut. VI. INNKOMSTEN (2-3 personer) Her trengs personer med erfaring fra bedrifts-o-løp / bruk av EKT / MTR. Innkomsten kan være hektisk, og det er nødvendig å innrette seg praktisk. Arrangør må være sikker på godvær hvis telt utelates. April 2003 Side: 9

10 Dette trengs: 1. Telt (gjennomløpende) (gjerne rødt telt her) 2. Campingbord og stoler 3. Synkronisert klokke/armbåndsur 4. Førstehjelpsskrin hvis langt fra samlingsplass 5. MTR(1), MTR(2) med printer og reservebatterier. 6. Ekstra papir/blyant i tilfelle Målenhet: Dobbel målenhet, merket MÅL, plasseres like ved måltelt. Løperens sluttid registreres ved stempling i målenhet. MTR(1): Her overføres data fra brikke til MTR-enhet. Strimmel med strekk-tider skrives ut fortløpende og tas vare på av arrangør. (sammenlignes for kartsalgstrimmel for å sjekke hvem som mangler i mål) MTR(2): Her får løperen ut strekktider ved å registrere brikke på nytt. Dette behøver ikke skje umiddelbart etter passering av MTR1 da informasjon i brikken varer helt til den nullstilles/tømmes for informasjon ved registrering i ny startenhet (lysdiode) / evt. enhet på kartsalg. Batterier: Batteri i printer, kan skiftes uten at informasjon tapes under løpet. Egen bruksanvisning for hvordan dette gjøres, finner du i koffert til MTR og printer. OBS Ikke sett på MTR ene før det er nødvendig. Mulig å spare strøm underveis ved å slå av og på. Husk å slå på før løper registrerer brikken! De som har leid brikke for kun ett løp, må levere inn denne. Husk å spørre løpere med jevne mellomrom om dette. Info om hvor mange brikker som er utleid kan etter hvert fås fra de som har forestått utleie. Ingen tider skal føres og ingen klipp skal kontrolleres! MTR(1) og (2) pluss MTR på kartsalg leveres resultatansvarlig på EDB Fellesdata/EDB Teamco AS (tidl. Novit, se adresse under pkt. 8), som vil tømme den for informasjon. Se etterarbeid, pkt. 7 under. De som selger kart har oversikt over antall startende fra MTR ved kartsalg. Dette sammenlignes med antall som er registrert på MTR(1) i mål. Navn på evt savnede løpere får en ved å sammenligne brikkenummer med liste over registrerte løpere (evt liste over de som har lånt brikke på det aktuelle løpet). 7. ETTERARBEIDET MTR(1), MTR(2) og MTR kartsalg leveres sammen med arrangør-kortet samme kveld, eller tidlig neste dag til data-registrering. Hvis det er fare for skader på gjerder evt annen eiendom, slik som plantefelt, må arrangøren sørge for at det sjekkes og at eventuelle skader rettes opp/erstattes. Ta gjerne kontakt med grunneier for å høre om det er noe spesielt, evt. ta med grunneier på befaring hvis dette er ønskelig. Flagg og postenheter hentes inn og tørkes. Grei ut snorene. Rydd i utstyret og påse at det er komplett. Mangler det postenheter, registreres dette i kofferten for postenheter og meldes evt. til en av utvalgets medlemmer umiddelbart. Løpsansvarlig skal overlevere utstyret til neste arrangør senest 3 dager etter løpet, evt. etter nærmere avtale med neste arrangør. Ved tette arrangement avtaler arrangørene seg i mellom hvordan de best løser dette. April 2003 Side: 10

11 Returner ubrukte kart til kartklubben, evt etter annen avtale og betal kartfaktura. Ingen andre utgifter enn kart godkjennes uten klarsignal fra utvalget på forhånd. Overskuddet settes inn på konto i Selbu Sparebank. Det er viktig at rapportskjemaet som følger fakturaen (rapportskjema og konvolutter ligger sammen med MTR / printer) fylles ut riktig med en gang etter løpet. 1 eks (original) sendes bedriftsidrettens kontor, STMBK orientering, Idrettens Hus, 7495 Trondheim vedlagt alle originale kvitteringer. 1 eks. (kopi) sendes til o-utvalget v/ Anne Furuholt, Ivar Aasens v. 7, 7024 Trondheim. Konvoluttene er ferdig adresserte. Områdepermen oppdateres. Løypene legges ved og forhold av interesse for neste arrangør noteres. Permen overleveres O-utvalget så snart som mulig etter arrangementet. SJEKKLISTE: 1. MTR(1), MTR(2) og MTR(s) leveres til registrering sammen med arrangørkortet og lister over utleide og solgte brikker, og liste over nye løpere. 2. Utstyret samles inn og ryddes på plass i tilhengeren. Vær så snill og tørk teltene/postene hvis dette er nødvendig. Det blir så mye greiere å ta over for neste arrangør! Takk. 3. Utstyrstilhengeren leveres neste arrangør innen 3 dager eller etter avtale. 4. Kart returneres / betales. 5. Overskudd settes inn på konto i Selbu Sparebank og utfylt rapportskjema m/ alle originale kvitteringer sendes STMBK s kontor med kopi til utvalget. 6. Områdepermen oppdateres og overleveres o-utvalget. 8. O-UTVALGET 2003 / ADRESSER Leder: Harald Førdedal, Statoil Tlf.: (p) (a) e-post: Nestleder: Einar Eng Johnsen Tlf.: / (p) (a) e-post: Sekretær: Åse Rita Ellingsen, Trondheim Kommune Tlf.: / (p) (a) e-post: Kasserer: Anne Furuholt, TOBB Tlf.: (p) (a) e-post: April 2003 Side: 11

12 Resultater: Georg Sørhøy, EDB Teamco Tlf.: / (p) (a) e-post: Premier: Kåre Aflekt, NTNU Tlf.: (p) (a) e-post: materialforvalter: Øyvind Rånes, Solberg Maskin Tlf.: (p) (a/p) e-post: Utvalgets adresse: STMBK O-utvalget v/ Harald Førdedal Jonsvannsveien TRONDHEIM Adresse for kopi av rapportskjema: Anne Furuholt, Ivar Aasens v. 7, 7024 TRONDHEIM Levering/henting av MTR/Arrangørskjema: EDB Fellesdata/EDB Teamco AS, Tungavn. 30, 7047 Trondheim Tlf / Sentralbord: Resultat-service / klager: Utvalgets web-side: STMBK (rapportskjema m/originale kvitteringer): Sør-Trøndelag mosjons- og bedriftsidrettskrets Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Tlf.: (29) / telefaks: e-post: BESØKSADRESSE STMBK: TRONDHEIM SPEKTRUM (NIDARØHALLEN) April 2003 Side: 12

13 9. ETTERORD Bedriftsorienteringen i Trondheim kan med rette være stolt av sine arrangementer. Det står stor respekt av å kunne gjennomføre et slikt arrangement på noen kveldstimer! O-utvalget vil benytte anledningen til å takke alle entusiastiske og samvittighetsfulle arrangører for innsatsen, og håper på fortsatt velvilje ved forespørsel om nye tak. For sikkerhets skyld lister vi de 9 dødssynder en gang til: Parkering på privat grunn uten tillatelse Samlingsplass uten avtale med grunneier Ingen annonsering av løpet Feil postplassering Feil kode/postbeskrivelse Feil kartoppslag MTR er/ printere ikke ladet For få kart Folk igjen i skogen LYKKE TIL MED ARRANGEMENTET OG TAKK FOR INNSATSEN!! April 2003 Side: 13

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer

Brukerveiledning for arrangører

Brukerveiledning for arrangører Brukerveiledning for arrangører Ved problemer med Brikkesys. Ring Torgeir Iversen Telefon 901 28 363 Versjon 8 april 2015 versjon 8. O-utvalget april 2015 Side 1 Innhold 1 Arrangørveiledning Brikkesys

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

ENKEL VEILEDNING FOR BRUK AV O-CAD

ENKEL VEILEDNING FOR BRUK AV O-CAD ENKEL VEILEDNING FOR BRUK AV O-CAD Kretstinget 2010 bestemte at kretsstyret skulle lage en enkel bruksanvisning for bruk av O-cad til løypelegging. Det som sies nedenfor er et forsøk på dette, men det

Detaljer

Ord fra leder i Alta o- lag

Ord fra leder i Alta o- lag Nr 1 / 2015 34. Årgang Noen av deltakerne etter Råtasscup 2014 Ord fra leder i Alta o- lag Sesongen er allerede godt i gang. Første store arrangement er Alta 2-dagers Arvid er allerede i gang med planlegging.

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktpersoner... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013 Konkurranseregler vedtatt på Kretsledermøte 2013 Definisjoner Markeringene i kursiv angir hvilke(n) kategori(er) regelen gjelder for (jfr. også pkt. 1.2): IOF = World Ranking Event (WRE), samt IOF- og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. General 1.1. Programblad. 2. Sponsorsjef. 3. PR-sjef

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. General 1.1. Programblad. 2. Sponsorsjef. 3. PR-sjef INNHOLDSFORTEGNELSE 1. General 1.1. Programblad 2. Sponsorsjef 3. PR-sjef 4. Sportsligsjef 4.1.Telemark 4.2. Slalom 4.3. Tidtakning 4.4. Teknisk-sjef 4.5. Sekretariatet 5. Usportslig 6. Kasserer 1. SKIFESTIVALGENERAL

Detaljer

TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no

TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no www.dntoslo.no INNHOLD: Turlederorientering... 4 Før turen 4 Turprogram. 4 Frammøte... 4 Billetter 4 Rekvisisjonsboken 4 Reiseplan.. 5 Underveis på turen 5 Informasjon... 5 Dagsrytmen.. 5 Kart og kompass..

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken Organ for Eiker o - lag 1-2013 Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1.& LEDER FOR 2013... 3& 2.& TRENINGSLØP 2013... 4& 3.& OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2014

Organ for Eiker o - lag 1-2014 Organ for Eiker o - lag 1-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2014... 3 2. TRENINGSLØP 2014... 4 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER FOR TRENINGSLØP... 5 4. PREMIERING TRENINGSLØP... 5 5. TRENINGSLØP RETNINGSLINJER...

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2008

T I L D E G F R A NO L 2008 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2008 Årgang 18 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. O-karusell side 31-34.

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer