Valgprogram for Malvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram for Malvik"

Transkript

1 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik

2 Kjære velger! Lill Harriet 1

3 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i et kristent livssyn. Malvik FrPs partiprogram viser hvordan vi vil skape en enklere og bedre hverdag for folk flest i Malvik de neste fire årene. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart, og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. For Malvik FrP er uttrykket «Min frihet slutter, der din begynner» en leveregel. Vi vil tillate at folk i Malvik får leve sitt eget liv som de selv vil, så lenge det ikke går ut over andre. Dette gir stor grad av frihet, samtidig som det også krever respekt for hverandre. Fremskrittspartiet i Malvik er borgernes ombudsmann, og politikk handler om å prioritere. Spesielt gjelder dette i kommunepolitikken, hvor man ikke har ekstra ressurser å ta av. Malvik FrP har alltid vært bevisst på at man må forholde seg til de årlige inntektene man har, og prioritere det viktigste først. De lovpålagte oppgavene må derfor komme i første rekke, og det vil si eldreomsorg, skole og helse. Vi er opptatt av at vi skal bruke skattebetalernes penger på en mest mulig effektiv og fornuftig måte. Dette skal sikre innbyggerne i Malvik kommune gode og trygge tjenester, slik at det er godt å bo i Malvik for alle. Dersom du ønsker en offensiv, handlekraftig og kvalitetsmessig bra kommune, bør din stemme gå til Fremskrittspartiet. Malvik og lokaldemokratiet Fremskrittspartiet er positiv til å se på ulike løsninger for en ny kommunestruktur. Det er flere alternativer som må vurderes for Malvik. Vi kan fortsette som selvstendig kommune, slå oss sammen med Trondheim eller Stjørdal, eller splitte kommunen slik at den indre delen går mot Stjørdal og den ytre delen mot Trondheim. Fremskrittspartiet vil respektere resultatet i en folkeavstemning, knyttet til prosessen med kommunesammenslåing. Malvik FrP vil respektere en folkeavstemning når det gjelder kommunesammenslåing 2

4 Fremskrittspartiet vil legge til rette for et godt og verdig tilbud innenfor helse og omsorg i kommunen. Vi mener at alle skal ha et verdig tilbud, og vil gi eldre muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Dette må gjøres gjennom et bredt og variert tilbud med hjemmehjelp, hjemmesykepleie og bruk av trygghetsalarmer. Fremskrittspartiet er tydelig på at alle eldre skal ha rett på omsorgs/sykehjemsplass når de måtte trenge det. Det er ikke kommunens budsjetter som skal være avgjørende for hvorvidt eldre får nødvendig hjelp det skal finansieres automatisk gjennom statlig finansiering. For å sikre dette har vi fremmet forslag om at Malvik kommune må søke deltakelse i et nylig utlyst prosjekt fra Helse og omsorgsdepartementet, der staten tar regningen for eldreomsorgen. Da vil vi sikre oss at de midler som skal brukes til dette, faktisk blir brukt slik som de skal. Vi har akkurat bygd nye helsetun i kommunen vår, og nå er det viktig at disse driftes på en tilfredsstillende måte. 3

5 For å få bedre eldreomsorg, og sikre alle et godt tilbud, ønsker vi også å konkurranseutsette driften innenfor eldreomsorgen. På denne måten vil de som kan levere det beste alternativet få utføre arbeidet, etter tydelig rammer og retningslinjer fastsatt av kommunen. Om det er en offentlig eller privat leverandør av tjenesten er ikke det viktigste. Det viktigste er at brukerne får et godt tilbud som ivaretar den enkeltes behov, og fremmer livskvalitet. Fremskrittspartiet vil tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor eldreomsorgen. På denne måten kan eldre bestemme selv hvilket tilbud som passer dem, og velge bort dårlige tilbud. Fremskrittspartiet vil ha en verdig eldreomsorg med flere varme hender i arbeid. Malvik FrP mener at det er en offentlig oppgave å tilrettelegge og finansiere kostnadene innenfor helse og eldreomsorg Malvik FrP mener at brukerne skal ha valgfrihet til å velge hvem som skal utføre tjenesten. Malvik FrP vil jobbe for at kommunen alene, eller i samarbeid med andre kommuner, oppretter et eldreombud som ivaretar de eldres rettigheter. Klientutvalg Kommunens viktigste oppgave er å yte gode tjenester til innbyggerne. Fremskrittspartiet vil sikre at personrelaterte saker som behandles administrativt i kommunen følger gjeldende lover og regler. Vi vil derfor opprette et eget Klientutvalg som kan behandle eventuelle klagesaker knyttet til brudd på kommunehelseloven, lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester. Vi vil selvfølgelig også forholde oss til at den endelige klageinstansen i denne type saker som er fylkeslegen/fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Malvik FrP vil opprette et eget Klientutvalg 4

6 Fremskrittspartiet mener at finansiering av infrastruktur er et statlig ansvar, og dagens bompengeinnkreving er særlig urettferdig for oss som nabokommune til Trondheim. Fremskrittspartiet går derfor imot bompengefinansiering av Miljøpakke for transport i Trondheim. For å møte trafikkveksten i framtida, må det tilrettelegges bedre for bruk av kollektive transportmidler. Fremskrittspartiet mener det er nødvendig å etablere flere Park & Ride-plasser i kommunen, for å gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig for flere. Fremskrittspartiet erkjenner imidlertid at bilen er et nødvendig fremkomstmiddel for mange mennesker, og et viktig hjelpemiddel for å få hverdagen til å fungere. Vi ser derfor verdien av å legge til rette for fremkommelighet og tilgjengelighet, også for bilen. Malvik Frp vil legge til rette for både bil og en god kollektivtransport i kommunen Malvik FrP vil etablere flere Park & Ride-plasser i kommunen Senkning av jernbanen i Hommelvik sentrum og dobbeltspor i tunell gjennom Malvik Fremskrittspartiet mener at senkning av jernbanesporet gjennom Hommelvik sentrum er det klart beste alternativet for en god sentrumsutvikling i Hommelvik. En slik løsning vil bidra til en helhetlig utbygging av Hommelvik, uten at sentrum blir delt i to. Fremskrittspartiet vil jobbe aktivt for at dobbeltspor med tunell fra Ranheim Hommelvik blir lagt inn i kommende Nasjonal Transportplan. Videre vil vi legge press sentralt, slik at det også blir prioritert midler og en snarlig oppstart og gjennomføring av prosjektet. Malvik FrP vil jobbe for at dobbeltspor med tunell gjennom Malvik blir lagt inn i kommende Nasjonal transportplan. 5

7 Tilknytningsvei mellom Hommelvik-Sveberg. Fremskrittspartiet mener at byggingen av ny tilknytningsvei mellom Hommelvik og Sveberg haster. Malvik kommune må være en aktiv pådriver til at denne veien blir bygget som en anleggsvei, i forbindelse med utvidelsen av E6 mellom Trondheim Hommelvik. Malvik FrP har i siste periode fremmet forslag i kommunestyret om dette, slik at finansiering av veien kan kostes av Statens Vegvesen. Det må stilles som krav at denne veien blir etablert som en anleggsvei i utbyggingsperioden, for å avlaste nærområdene i størst mulig grad. Når E6 er ferdig utbygd vil veien bli en viktig avlastningsvei når Stavsjøtunnelen (E6) er stengt, og omkjøring er påkrevd. Tilknytningsveien mellom Hommelvik Sveberg vil bidra til en bedre sammenknytning og tilhørighet for beboerne på Sveberg og kommunesenteret i Hommelvik. Den vil også bedre tilgjengeligheten for bruken av idrettshallen på Sveberg. Malvik FrP vil at kommunen skal stille som krav av Statens Vegvesen oppretter en tilknytningsvei mellom Hommelvik og Sveberg, i forbindelse med utbyggingen av E6. Denne veien kan etterpå fungere som ordinær vei, og være avlastningsvei ved stenging av Stavsjøfjelltunellen. Trafikksikkerhet Fremskrittspartiet vil prioritere trafikksikkerhetsarbeidet høyt, både når det gjelder forebygging, holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak. Vi vil gi vår støtte til bygging av fortau, gang- og sykkelveier, spesielt for å sikre skoleveiene i kommunen. Vi mener at trafikksikkerhetsarbeidet ikke har blitt prioritert og fungert godt nok i siste fireårsperiode. Med bakgrunn i dette vil vi derfor gjenopprette et selvstendig trafikksikkerhetsutvalg som skal jobbe med trafikksikkerheten i kommunen. Vi mener også at det er uholdbart at gatelysene i kommunen er slukket, og vil prioritere å tenne disse igjen. Dette vil være et viktig tiltak for å sikre både trafikksikkerheten, og den generelle tryggheten til innbyggerne i kommunen. Malvik FrP vil gjenopprette et selvstendig trafikksikkerhetsutvalg i kommunen Malvik FrP vil tenne gatelysene i kommunen Malvik FrP vil støtte bygging av flere gang- og sykkelveier i kommunen 6

8 Fremskrittspartiet vil at kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, yte rettferdig økonomisk bistand, og stille kommunens arealer og bygg til disposisjon for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Mye av trivselen for folk i Malvik kommune er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg av arrangementer. Malvik FrP vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette. Det må imidlertid være en forutsetning at alle får mulighet til å søke midler på like vilkår. Kulturelle aktiviteter utvikler individuelle, kunstneriske og sosiale ferdigheter. Dette beriker fellesskapet, gir samhold og øker trivselen for innbyggerne i Malvik kommune. Fremskrittspartiet vil prioritere barne- og ungdomsidrett og kulturbaserte aktiviteter for barn og unge. Fremskrittspartiet ser på kirken som en bærende kulturinstitusjon og en sentral formidler av vår felles kristne kulturarv. Vi vil prioritere tilstrekkelige midler for drift og vedlikehold av kirkebyggene i kommunen. Malvik FrP vil støtte opp om frivilligheten som er en viktig bærebjelke for kommunen. Malvik FrP vil opprettholde gratis halleie for barn og unge under 19 år, og gratis bruk av kommunens svømmehaller. Bruket kulturhus Fremskrittspartiet mener at Malvik kommune skal prioritere lovpålagte oppgaver som skole og eldreomsorg, fremfor drift av et kulturhus. Vi vil derfor skille ut kulturhuset i et eget driftsselskap som kan synliggjøre inntekter og utgifter, og overlate driften av huset til en privat aktør. Malvik FrP vil overlate driften av Bruket kulturhus til en privat aktør 7

9 Fremskrittspartiet mener at det er et statlig ansvar å motta flyktninger, og derfor bør staten også dekke dokumenterte utgifter i inntil syv år når flyktninger utplasseres i kommunene. Høyre/FrP-regjeringen har økt integreringstilskuddet med 300 millioner kroner siden 2013 for å dekke kommunenes kostnader og gi flyktningene bedre norsk og arbeidsopplæring. Likevel mener vi at det er en for stor utfordring for Malvik kommune å skaffe egnede boliger, og integrere så mange som kommunestyrets flertall har vedtatt. Det er en utfordring at mange av de som har kommet til Malvik ikke har mulighet til å sørge for eget livsopphold. Fremskrittspartiet ønsker derfor å begrense mottak av nye flyktninger, inntil de som allerede er bosatt i kommunen er godt integrert og mest mulig selvforsørget. Dersom kommunen skal ta imot det store antallet flyktninger fra Syria som er foreslått, mener Fremskrittspartiet at det skal avholdes folkeavstemning om dette. Malvik FrP vil begrense mottaket av flyktninger i Malvik Malvik FrP krever at staten skal dekke alle kostnader ved mottak av flyktninger Malvik FrP vil at det skal avholdes folkeavstemning angående mottak av Syriaflyktninger. 8

10 Fremskrittspartiet ønsker både bredde og mangfold i barnehagetilbudet i kommunen. Vi mener at det er en offentlig oppgave å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av barnehager, samt å føre tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas. Vi vil jobbe for en likebehandling av offentlige og private barnehager, og ser det ikke nødvendigvis som en offentlig oppgave å drifte barnehagene. Det viktige er at barnehagene driftes med god grunnbemanning og stabil bemanningssituasjon som sikrer god kvalitet for brukerne av barnehagene. Fremskrittspartiet vil også gi tilbud om etter- og videreutdanning av barnehagepersonell, særlig med tanke på å styrke fokus på språk og språkutvikling i barnehagen. For å gi et godt tilbud må det tilrettelegges for fleksible åpningstider som samsvarer med brukernes/foreldrenes behov. Vi vil innføre løpende barnehageopptak hele året, slik at man er sikret barnehageplass, uavhengig av når på året barnet er født. Malvik FrP vil ha full likebehandling av private og offentlige barnehager Malvik FrP vil jobbe for bredde og mangfold i barnehagetilbudet Malvik FrP vil ha fleksible åpningstider tilpasset foreldrenes/brukernes behov Malvik FrP vil ha full barnehagedekning og løpende barnehageopptak hele året 9

11 Fremskrittspartiet mener at elevene i Malvikskolen skal ha undervisning tilpasset sitt eget nivå, ut i fra de forutsetningene elevene har. Vi støtter tidlig innsats, med målretting av spesialpedagogiske ressurser. Helsesøstertjenesten og rådgiverne i skolen er viktige bidragsytere til elevenes sosiale utvikling og læring, og Fremskrittspartiet vil styrke disse områdene. Fremskrittspartiet vil håndheve nulltoleranse mot mobbing og prioritere dette arbeidet høyt. Kunnskapsløftets målsetting om å ruste barn og unge til å møte livets oppgaver, og mestre utfordringer sammen med andre, er viktig. Vi vil derfor sikre at alle elever på 7. trinn i Malvikskolen får tilbud om leirskole, for å få mulighet til å utvikle mestring og evne til samarbeid. Foreldrene er skolens viktigste samarbeidspartner, og vi vil derfor gi foreldrene større innflytelse gjennom nye oppgaver og mer makt i skolen. Alle barn skal ha rett til å gå på nærmeste grunnskole, men foreldre skal også ha mulighet til å søke sine barn inn på en annen skole om de ønsker det. Gode skolebygg er en forutsetning for et godt skolemiljø. Fremskrittspartiet vil derfor prioritere vedlikehold og nødvendig etablering av nye skoler, for å sikre alle elevene i Malvikskolen et godt læringsmiljø. Fremskrittspartiet vil prioritere rehabilitering/nybygg ved Hommelvik ungdomsskole på allerede eksisterende tomt. Vi mener at skolen har en god beliggenhet, og må rustes opp og bygges ut, slik at den har kapasitet for fremtidas behov. Vikhammer skole skal også prioriteres, men her mener vi at annen lokalisering i nærmiljøet kan vurderes. Malvik Frp vil håndheve nulltoleranse mot mobbing Malvik FrP vil sikre trygg skolevei for kommunens skolebarn Malvik FrP vil gi alle elever nødvendig individuelt tilpasset opplæring Malvik FrP vil innføre fritt skolevalg i kommunen Malvik FrP vil prioritere at alle elever på 7. trinn får tilbud om leirskole Malvik FrP mener Hommelvik ungdomsskole må rehabiliteres og tilføres eventuelle nybygg på allerede eksisterende skoletomt. Malvik FrP vil prioritere nybygg ved Vikhammer ungdomsskole 10

12 Malvik kommune har et viktig ansvar knyttet til folkehelseperspektivet. Fremskrittspartiet vil sikre at kommunen har gode friluftsområder og turstier som innbyggerne kan benytte seg av. Det er også viktig at vi har områder tilrettelagt med universell utforming som gjør friluftslivet tilgjengelig for alle. Malvik kommune har de beste rekreasjonsområdene langs sjøen, og det er viktig at disse bevares for fremtida. Kommunen må derfor ha en restriktiv politikk når det gjelder bygging av boliger i strandsonen. Ved å få dobbeltspor i tunell gjennom store deler av Malvik vil man sikre en god tilgang til strandsonen. Malviks strandsone må bevares for rekreasjon og aktiviteter. Malvik FrP vil sikre at kommunen har gode friluftsområder og turstier som innbyggerne kan benytte seg av. 11

13 Fremskrittspartiet vil jobbe for et sterkt og aktivt næringsliv i kommunen, og vil bidra til at kommunen er positiv til næringsutvikling. I tillegg til utvikling av nærings- og industriområder vil vi legge til rette for små og mellomstore bedrifter med nyskapingsfokus og spesialkompetanse. For å bidra til dette mener vi det er viktig at Malvik kommune har et selvstendig næringsutviklingsselskap, uavhengig av kommuneadministrasjonen. Fremskrittspartiet anser bønder som selvstendig næringsdrivende på lik linje med andre næringsdrivende. Vi vil fjerne begrensninger i lover og regelverk som hindrer effektiv drift av landbrukseiendommer, og har stor tillitt til bøndenes egen evne og kunnskap til å drive et bærekraftig landbruk. Det er viktig å presisere at lover og regler for dyrevern og dyrevelferd alltid skal ligge til grunn for dyrehold. Vi mener at personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, umiddelbart skal miste denne retten. Malvik FrP mener at Malvik kommune skal være en Ja-kommune som er positiv til nybygging, nyskaping og initiativ. Malvik FrP vil gi bøndene frihet og råderett over egne landbrukseiendommer og driften av disse. Fremskrittspartiet en garantist mot eiendomsskatt Fremskrittspartiet ser på eiendomsskatt som en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og næringsliv, som hverken tar hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad. Vi vil jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, og har løsninger for dette uten å belaste innbyggerne med denne ekstra beskatningen. Vi mener det er et offentlig ansvar å finansiere lovpålagte velferdstjenester i kommunen, uten bruk av eiendomsskatt. Malvik FrP er en garantist for at eiendomsskatten i Malvik skal fjernes. 12

14 Konkurranseutsetting av tjenester Fremskrittspartiet er positiv til å konkurranseutsette en rekke tjenester som i dag blir utført av kommunen. Med denne ordningen skal kommunen fortsatt ha ansvar for finansiering, tildeling, utforming og kontroll av tjenestene, men konkurranseutsettingen vil drive frem det beste alternativet til innbyggerne. I tillegg vil kommunen selv ha mulighet til å delta i anbudsrundene. Denne ordningen mener vi vil være et viktig virkemiddel for å oppnå bedre kvalitet, økt valgfrihet, et økt variert tilbud og mer effektivitet og utbytte av skattebetalernes penger som brukes på de ulike tjenestene. Det som er det viktigste for Fremskrittspartiet er at innbyggerne får levert gode tjenester. Dette mener vi også vil være med på å utvikle mulighetene til at små og mellomstore bedrifter kan utvikle seg i kommunen. Dette vil på sikt føre til større mangfold og et bedre tilbud i kommunen vår. Malvik FrP vil konkurranseutsette tjenester for å skape bedre kvalitet på tjenestene og gi valgfrihet til innbyggerne i kommunen. Politisk og administrativt nivå Fremskrittspartiet vil jobbe for en effektivisering av politisk og administrativt nivå i kommunen. Vi vil ha en effektiv kommune som kommer innbyggerne og næringslivet til gode. Vi mener at det kan spares store beløp ved effektivisering og forenkling av byråkratiet, uten at det skal gå ut over kvaliteten på tjenestene. Fremskrittspartiet mener at kommunale myndigheter skal være et serviceorgan som har til oppgave å hjelpe innbyggerne. Søknader og forespørsler skal behandles positivt så langt lovverket tillater, og så lenge det ikke griper inn i andres rettigheter. Vi vil ha rask saksbehandling med konkrete tidsfrister på både politiske og administrative saker. Malvik FrP vil ha effektivisering av politisk og administrativt nivå i kommunen. Malvik FrP vil ha konkrete tidsfrister på både politiske og administrative saker. Søndagsåpne butikker Fremskrittspartiet mener at de næringsdrivende i kommunen selv må få avgjøre om de ønsker å ha søndagsåpne butikker. Hvis forbrukerne ønsker å handle på søndager, og kjøpmenn ønsker å holde butikken åpen, mener Fremskrittspartiet at det skal være mulighet for dette i Malvik. Vi mener at dagens ordning med salg av dagligvarer fra kiosk skaper forskjellsbehandling, og ser på dette som problematisk. Malvik FrP sier ja til søndagsåpne butikker i Malvik 13

15 Sentrumsutvikling på Vikhammer og i Hommelvik Fremskrittspartiet vil at Hommelvik sentrum skal fungere som et handelssted, sosial møteplass, kulturarena, bosted og sted for tjenesteytende næringer. Dette blir stadig viktigere for å møte den regionale utviklingen og konkurransen fra Trondheim og Stjørdal. For å få til dette må de ulike aktørene spille på lag for å utvikle eiendommer, bygge ut tilførselsveiene, prioritere et godt parkeringstilbud og legge til rette for et kollektivtilbud som sikrer adkomsten. En viktig ramme rundt det hele vil være grønne lunger og rekreasjonsområder i nærhet til sentrum, og en opprusting av Stasjonsfjæra til et attraktivt rekreasjonsområde for alle aldre. Lokalisering av virksomheter må prioriteres i sentrum, og det må gis gode og riktige rammevilkår for privat initiativ og kreativitet. Vikhammer må sikres en god utvikling med ny sentrumsplan, der kommunestyrets rødgrønne vedtak om nei til ny næringsvirksomhet i området, blir opphevet. Malvik FrP vil sikre at Hommelvik og Vikhammer utvikles som sentrumsområder, med boliger, rekreasjonsområder, handelsvirksomhet og god adkomst. Nytt Ungbo-prosjekt på Sveberg Fremskrittspartiet ønsker å gjenta suksessen fra slutten av 80-tallet da FrP sto bak et vellykket forslag om Ungbo-prosjekt på Bjørnmyra. Da fikk ungdom i etableringsfasen mulighet til å kjøpe tomt og bygge hus i et regulert område, tilpasset prosjektet, med små tomter og enkel standard. Prosjektet var godt organisert med finansieringsordning, tilrettelagt uten egenkapital og med mulighet for egeninnsats. Malvik FrP vil starte opp et nytt Ungbo-prosjekt i kommunen. Muruvik havn Fremskrittspartiet mener at det trengs en ny og bedre adkomst til Muruvik havn. Denne adkomstveien må gå fra fylkesveien lenger øst for den nåværende nedkjøringen til Muruvik. Denne løsningen er alternativ 6 i reguleringsplan for Muruvik av Denne løsningen har Malvik FrP fremmet forslag om gjentatte ganger, og vi mener at dette er den desidert beste løsningen. Dette for å ivareta både beboernes og næringsvirksomhetene sine interesser i området. Denne løsningen vil være ideell for fremtidig arealutnytting av flere grunner. Det er den mest skånsomme i forhold til beboerne, og bidrar til å gjøre havna langt mer effektiv. Denne veiløsningen har brukbare stigningsforhold og tilfredsstiller kravene til støy. Samtidig kan dette åpne for flytting av miljøstasjonene på Djupvasskaia til anlegget ved fjellhallene. Med en ny veitrase og en del utfylling ved Shellkaia kan man få til en flott industrihavn, samtidig som man ivaretar hensynet til beboerne. Malvik FrP vil etablere en ny og bedre adkomstvei til Muruvik havn, som kan ivareta både drift av Muruvik havn og hensynet til beboerne i området. 14

16

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Program 2015-2019. Vestby FrP

Program 2015-2019. Vestby FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Program 2015-2019 Vestby FrP VÅR ORDFØRERKANDIDAT: Trygve Thorsen Vi er nå en av landets mest veldrevne kommuner og den størrelse som anses som bærekraftig uten sammenslåing.

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

LOKALVALGSPROGRAM. Vi vil gjøre Time kommune enda bedre for deg og dine!

LOKALVALGSPROGRAM. Vi vil gjøre Time kommune enda bedre for deg og dine! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST LOKALVALGSPROGRAM Time FrP 2015 FREMSKRITTSPARTIET FREMSKRITTSPARTIET VER VER Vi vil gjøre Time kommune enda bedre for deg og dine! PROFILH KANDIDATER 2. Elisabeth Dysjaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Sør-Aurdal Frp sier:

Sør-Aurdal Frp sier: Sør-Aurdal Frp sier: JA til å gi innbyggerne i Sør-Aurdal større frihet til å bestemme over eget liv og egen eiendom JA til fritt brukervalg av offentlige tjenester JA til å etablere servicekontrakter

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

VALG 2011 BYGGER. www.vestby.frp.no VESTBY FOR FREMTIDEN. Vestby FrP 2011-2015. www.vestby.frp.no

VALG 2011 BYGGER. www.vestby.frp.no VESTBY FOR FREMTIDEN. Vestby FrP 2011-2015. www.vestby.frp.no BYGGER VESTBY FOR FREMTIDEN Vestby FrP 2011-2015 www.vestby.frp.no VALG 2011 www.vestby.frp.no Ja-kommunen Vestby FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkestinget

SAKSDOKUMENTER. Fylkestinget SAKSDOKUMENTER Fylkestinget Dato: 24.04.2013 og 25.04.2013 Sted: Fylkestigssalen Arkivsak: 201300133 Saksliste 44/13 Interpellasjon fra representanten Randi Reese (SV) vedrørende utprøving av likestillingsstipend

Detaljer

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder eneboligtomter til salgs Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder Beliggenhet: Området ligger mellom fjorden og E6 rett nord for Sveberg skole, med Trondheim

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Sammen bygger vi Tynset

Sammen bygger vi Tynset Sammen bygger vi Tynset Tynset Arbeiderpartis program 2015-2019 TYNSET ARBEIDERPARTIS PROGRAM 2015-2019 Verdigrunnlaget Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og økologisk

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati!

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati! Kortversjon av program 2007 2011 Bygdelista er sprunget ut av ønsket om et levende og fritt demokrati både i og utenfor kommunestyresalen. Bygdelista er tverrpolitisk og har ingen sentralstyrt ideologi

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

ALLE SKAL MED. Kommuneprogram

ALLE SKAL MED. Kommuneprogram ALLE SKAL MED Kommuneprogram 2011-2015 Rindal - tid til å leve Rindal er en god kommune å bo i. Det er vi stolte over. Men vi kan bli enda bedre. Vi vil ha et samfunn der alle er med. De som trenger hjelp

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Program for. Bamble Venstre. for perioden 2011-2015. www.bamble.venstre.no

Program for. Bamble Venstre. for perioden 2011-2015. www.bamble.venstre.no Program for Bamble Venstre for perioden 2011-2015 www.bamble.venstre.no 1 Et liberalt Bamble Venstre har i inneværende periode hatt en representant i kommunestyret. Partiet har vært en del av samarbeidet

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer