Valgprogram for Malvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram for Malvik"

Transkript

1 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik

2 Kjære velger! Lill Harriet 1

3 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i et kristent livssyn. Malvik FrPs partiprogram viser hvordan vi vil skape en enklere og bedre hverdag for folk flest i Malvik de neste fire årene. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart, og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. For Malvik FrP er uttrykket «Min frihet slutter, der din begynner» en leveregel. Vi vil tillate at folk i Malvik får leve sitt eget liv som de selv vil, så lenge det ikke går ut over andre. Dette gir stor grad av frihet, samtidig som det også krever respekt for hverandre. Fremskrittspartiet i Malvik er borgernes ombudsmann, og politikk handler om å prioritere. Spesielt gjelder dette i kommunepolitikken, hvor man ikke har ekstra ressurser å ta av. Malvik FrP har alltid vært bevisst på at man må forholde seg til de årlige inntektene man har, og prioritere det viktigste først. De lovpålagte oppgavene må derfor komme i første rekke, og det vil si eldreomsorg, skole og helse. Vi er opptatt av at vi skal bruke skattebetalernes penger på en mest mulig effektiv og fornuftig måte. Dette skal sikre innbyggerne i Malvik kommune gode og trygge tjenester, slik at det er godt å bo i Malvik for alle. Dersom du ønsker en offensiv, handlekraftig og kvalitetsmessig bra kommune, bør din stemme gå til Fremskrittspartiet. Malvik og lokaldemokratiet Fremskrittspartiet er positiv til å se på ulike løsninger for en ny kommunestruktur. Det er flere alternativer som må vurderes for Malvik. Vi kan fortsette som selvstendig kommune, slå oss sammen med Trondheim eller Stjørdal, eller splitte kommunen slik at den indre delen går mot Stjørdal og den ytre delen mot Trondheim. Fremskrittspartiet vil respektere resultatet i en folkeavstemning, knyttet til prosessen med kommunesammenslåing. Malvik FrP vil respektere en folkeavstemning når det gjelder kommunesammenslåing 2

4 Fremskrittspartiet vil legge til rette for et godt og verdig tilbud innenfor helse og omsorg i kommunen. Vi mener at alle skal ha et verdig tilbud, og vil gi eldre muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Dette må gjøres gjennom et bredt og variert tilbud med hjemmehjelp, hjemmesykepleie og bruk av trygghetsalarmer. Fremskrittspartiet er tydelig på at alle eldre skal ha rett på omsorgs/sykehjemsplass når de måtte trenge det. Det er ikke kommunens budsjetter som skal være avgjørende for hvorvidt eldre får nødvendig hjelp det skal finansieres automatisk gjennom statlig finansiering. For å sikre dette har vi fremmet forslag om at Malvik kommune må søke deltakelse i et nylig utlyst prosjekt fra Helse og omsorgsdepartementet, der staten tar regningen for eldreomsorgen. Da vil vi sikre oss at de midler som skal brukes til dette, faktisk blir brukt slik som de skal. Vi har akkurat bygd nye helsetun i kommunen vår, og nå er det viktig at disse driftes på en tilfredsstillende måte. 3

5 For å få bedre eldreomsorg, og sikre alle et godt tilbud, ønsker vi også å konkurranseutsette driften innenfor eldreomsorgen. På denne måten vil de som kan levere det beste alternativet få utføre arbeidet, etter tydelig rammer og retningslinjer fastsatt av kommunen. Om det er en offentlig eller privat leverandør av tjenesten er ikke det viktigste. Det viktigste er at brukerne får et godt tilbud som ivaretar den enkeltes behov, og fremmer livskvalitet. Fremskrittspartiet vil tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor eldreomsorgen. På denne måten kan eldre bestemme selv hvilket tilbud som passer dem, og velge bort dårlige tilbud. Fremskrittspartiet vil ha en verdig eldreomsorg med flere varme hender i arbeid. Malvik FrP mener at det er en offentlig oppgave å tilrettelegge og finansiere kostnadene innenfor helse og eldreomsorg Malvik FrP mener at brukerne skal ha valgfrihet til å velge hvem som skal utføre tjenesten. Malvik FrP vil jobbe for at kommunen alene, eller i samarbeid med andre kommuner, oppretter et eldreombud som ivaretar de eldres rettigheter. Klientutvalg Kommunens viktigste oppgave er å yte gode tjenester til innbyggerne. Fremskrittspartiet vil sikre at personrelaterte saker som behandles administrativt i kommunen følger gjeldende lover og regler. Vi vil derfor opprette et eget Klientutvalg som kan behandle eventuelle klagesaker knyttet til brudd på kommunehelseloven, lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester. Vi vil selvfølgelig også forholde oss til at den endelige klageinstansen i denne type saker som er fylkeslegen/fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Malvik FrP vil opprette et eget Klientutvalg 4

6 Fremskrittspartiet mener at finansiering av infrastruktur er et statlig ansvar, og dagens bompengeinnkreving er særlig urettferdig for oss som nabokommune til Trondheim. Fremskrittspartiet går derfor imot bompengefinansiering av Miljøpakke for transport i Trondheim. For å møte trafikkveksten i framtida, må det tilrettelegges bedre for bruk av kollektive transportmidler. Fremskrittspartiet mener det er nødvendig å etablere flere Park & Ride-plasser i kommunen, for å gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig for flere. Fremskrittspartiet erkjenner imidlertid at bilen er et nødvendig fremkomstmiddel for mange mennesker, og et viktig hjelpemiddel for å få hverdagen til å fungere. Vi ser derfor verdien av å legge til rette for fremkommelighet og tilgjengelighet, også for bilen. Malvik Frp vil legge til rette for både bil og en god kollektivtransport i kommunen Malvik FrP vil etablere flere Park & Ride-plasser i kommunen Senkning av jernbanen i Hommelvik sentrum og dobbeltspor i tunell gjennom Malvik Fremskrittspartiet mener at senkning av jernbanesporet gjennom Hommelvik sentrum er det klart beste alternativet for en god sentrumsutvikling i Hommelvik. En slik løsning vil bidra til en helhetlig utbygging av Hommelvik, uten at sentrum blir delt i to. Fremskrittspartiet vil jobbe aktivt for at dobbeltspor med tunell fra Ranheim Hommelvik blir lagt inn i kommende Nasjonal Transportplan. Videre vil vi legge press sentralt, slik at det også blir prioritert midler og en snarlig oppstart og gjennomføring av prosjektet. Malvik FrP vil jobbe for at dobbeltspor med tunell gjennom Malvik blir lagt inn i kommende Nasjonal transportplan. 5

7 Tilknytningsvei mellom Hommelvik-Sveberg. Fremskrittspartiet mener at byggingen av ny tilknytningsvei mellom Hommelvik og Sveberg haster. Malvik kommune må være en aktiv pådriver til at denne veien blir bygget som en anleggsvei, i forbindelse med utvidelsen av E6 mellom Trondheim Hommelvik. Malvik FrP har i siste periode fremmet forslag i kommunestyret om dette, slik at finansiering av veien kan kostes av Statens Vegvesen. Det må stilles som krav at denne veien blir etablert som en anleggsvei i utbyggingsperioden, for å avlaste nærområdene i størst mulig grad. Når E6 er ferdig utbygd vil veien bli en viktig avlastningsvei når Stavsjøtunnelen (E6) er stengt, og omkjøring er påkrevd. Tilknytningsveien mellom Hommelvik Sveberg vil bidra til en bedre sammenknytning og tilhørighet for beboerne på Sveberg og kommunesenteret i Hommelvik. Den vil også bedre tilgjengeligheten for bruken av idrettshallen på Sveberg. Malvik FrP vil at kommunen skal stille som krav av Statens Vegvesen oppretter en tilknytningsvei mellom Hommelvik og Sveberg, i forbindelse med utbyggingen av E6. Denne veien kan etterpå fungere som ordinær vei, og være avlastningsvei ved stenging av Stavsjøfjelltunellen. Trafikksikkerhet Fremskrittspartiet vil prioritere trafikksikkerhetsarbeidet høyt, både når det gjelder forebygging, holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak. Vi vil gi vår støtte til bygging av fortau, gang- og sykkelveier, spesielt for å sikre skoleveiene i kommunen. Vi mener at trafikksikkerhetsarbeidet ikke har blitt prioritert og fungert godt nok i siste fireårsperiode. Med bakgrunn i dette vil vi derfor gjenopprette et selvstendig trafikksikkerhetsutvalg som skal jobbe med trafikksikkerheten i kommunen. Vi mener også at det er uholdbart at gatelysene i kommunen er slukket, og vil prioritere å tenne disse igjen. Dette vil være et viktig tiltak for å sikre både trafikksikkerheten, og den generelle tryggheten til innbyggerne i kommunen. Malvik FrP vil gjenopprette et selvstendig trafikksikkerhetsutvalg i kommunen Malvik FrP vil tenne gatelysene i kommunen Malvik FrP vil støtte bygging av flere gang- og sykkelveier i kommunen 6

8 Fremskrittspartiet vil at kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, yte rettferdig økonomisk bistand, og stille kommunens arealer og bygg til disposisjon for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Mye av trivselen for folk i Malvik kommune er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg av arrangementer. Malvik FrP vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette. Det må imidlertid være en forutsetning at alle får mulighet til å søke midler på like vilkår. Kulturelle aktiviteter utvikler individuelle, kunstneriske og sosiale ferdigheter. Dette beriker fellesskapet, gir samhold og øker trivselen for innbyggerne i Malvik kommune. Fremskrittspartiet vil prioritere barne- og ungdomsidrett og kulturbaserte aktiviteter for barn og unge. Fremskrittspartiet ser på kirken som en bærende kulturinstitusjon og en sentral formidler av vår felles kristne kulturarv. Vi vil prioritere tilstrekkelige midler for drift og vedlikehold av kirkebyggene i kommunen. Malvik FrP vil støtte opp om frivilligheten som er en viktig bærebjelke for kommunen. Malvik FrP vil opprettholde gratis halleie for barn og unge under 19 år, og gratis bruk av kommunens svømmehaller. Bruket kulturhus Fremskrittspartiet mener at Malvik kommune skal prioritere lovpålagte oppgaver som skole og eldreomsorg, fremfor drift av et kulturhus. Vi vil derfor skille ut kulturhuset i et eget driftsselskap som kan synliggjøre inntekter og utgifter, og overlate driften av huset til en privat aktør. Malvik FrP vil overlate driften av Bruket kulturhus til en privat aktør 7

9 Fremskrittspartiet mener at det er et statlig ansvar å motta flyktninger, og derfor bør staten også dekke dokumenterte utgifter i inntil syv år når flyktninger utplasseres i kommunene. Høyre/FrP-regjeringen har økt integreringstilskuddet med 300 millioner kroner siden 2013 for å dekke kommunenes kostnader og gi flyktningene bedre norsk og arbeidsopplæring. Likevel mener vi at det er en for stor utfordring for Malvik kommune å skaffe egnede boliger, og integrere så mange som kommunestyrets flertall har vedtatt. Det er en utfordring at mange av de som har kommet til Malvik ikke har mulighet til å sørge for eget livsopphold. Fremskrittspartiet ønsker derfor å begrense mottak av nye flyktninger, inntil de som allerede er bosatt i kommunen er godt integrert og mest mulig selvforsørget. Dersom kommunen skal ta imot det store antallet flyktninger fra Syria som er foreslått, mener Fremskrittspartiet at det skal avholdes folkeavstemning om dette. Malvik FrP vil begrense mottaket av flyktninger i Malvik Malvik FrP krever at staten skal dekke alle kostnader ved mottak av flyktninger Malvik FrP vil at det skal avholdes folkeavstemning angående mottak av Syriaflyktninger. 8

10 Fremskrittspartiet ønsker både bredde og mangfold i barnehagetilbudet i kommunen. Vi mener at det er en offentlig oppgave å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av barnehager, samt å føre tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas. Vi vil jobbe for en likebehandling av offentlige og private barnehager, og ser det ikke nødvendigvis som en offentlig oppgave å drifte barnehagene. Det viktige er at barnehagene driftes med god grunnbemanning og stabil bemanningssituasjon som sikrer god kvalitet for brukerne av barnehagene. Fremskrittspartiet vil også gi tilbud om etter- og videreutdanning av barnehagepersonell, særlig med tanke på å styrke fokus på språk og språkutvikling i barnehagen. For å gi et godt tilbud må det tilrettelegges for fleksible åpningstider som samsvarer med brukernes/foreldrenes behov. Vi vil innføre løpende barnehageopptak hele året, slik at man er sikret barnehageplass, uavhengig av når på året barnet er født. Malvik FrP vil ha full likebehandling av private og offentlige barnehager Malvik FrP vil jobbe for bredde og mangfold i barnehagetilbudet Malvik FrP vil ha fleksible åpningstider tilpasset foreldrenes/brukernes behov Malvik FrP vil ha full barnehagedekning og løpende barnehageopptak hele året 9

11 Fremskrittspartiet mener at elevene i Malvikskolen skal ha undervisning tilpasset sitt eget nivå, ut i fra de forutsetningene elevene har. Vi støtter tidlig innsats, med målretting av spesialpedagogiske ressurser. Helsesøstertjenesten og rådgiverne i skolen er viktige bidragsytere til elevenes sosiale utvikling og læring, og Fremskrittspartiet vil styrke disse områdene. Fremskrittspartiet vil håndheve nulltoleranse mot mobbing og prioritere dette arbeidet høyt. Kunnskapsløftets målsetting om å ruste barn og unge til å møte livets oppgaver, og mestre utfordringer sammen med andre, er viktig. Vi vil derfor sikre at alle elever på 7. trinn i Malvikskolen får tilbud om leirskole, for å få mulighet til å utvikle mestring og evne til samarbeid. Foreldrene er skolens viktigste samarbeidspartner, og vi vil derfor gi foreldrene større innflytelse gjennom nye oppgaver og mer makt i skolen. Alle barn skal ha rett til å gå på nærmeste grunnskole, men foreldre skal også ha mulighet til å søke sine barn inn på en annen skole om de ønsker det. Gode skolebygg er en forutsetning for et godt skolemiljø. Fremskrittspartiet vil derfor prioritere vedlikehold og nødvendig etablering av nye skoler, for å sikre alle elevene i Malvikskolen et godt læringsmiljø. Fremskrittspartiet vil prioritere rehabilitering/nybygg ved Hommelvik ungdomsskole på allerede eksisterende tomt. Vi mener at skolen har en god beliggenhet, og må rustes opp og bygges ut, slik at den har kapasitet for fremtidas behov. Vikhammer skole skal også prioriteres, men her mener vi at annen lokalisering i nærmiljøet kan vurderes. Malvik Frp vil håndheve nulltoleranse mot mobbing Malvik FrP vil sikre trygg skolevei for kommunens skolebarn Malvik FrP vil gi alle elever nødvendig individuelt tilpasset opplæring Malvik FrP vil innføre fritt skolevalg i kommunen Malvik FrP vil prioritere at alle elever på 7. trinn får tilbud om leirskole Malvik FrP mener Hommelvik ungdomsskole må rehabiliteres og tilføres eventuelle nybygg på allerede eksisterende skoletomt. Malvik FrP vil prioritere nybygg ved Vikhammer ungdomsskole 10

12 Malvik kommune har et viktig ansvar knyttet til folkehelseperspektivet. Fremskrittspartiet vil sikre at kommunen har gode friluftsområder og turstier som innbyggerne kan benytte seg av. Det er også viktig at vi har områder tilrettelagt med universell utforming som gjør friluftslivet tilgjengelig for alle. Malvik kommune har de beste rekreasjonsområdene langs sjøen, og det er viktig at disse bevares for fremtida. Kommunen må derfor ha en restriktiv politikk når det gjelder bygging av boliger i strandsonen. Ved å få dobbeltspor i tunell gjennom store deler av Malvik vil man sikre en god tilgang til strandsonen. Malviks strandsone må bevares for rekreasjon og aktiviteter. Malvik FrP vil sikre at kommunen har gode friluftsområder og turstier som innbyggerne kan benytte seg av. 11

13 Fremskrittspartiet vil jobbe for et sterkt og aktivt næringsliv i kommunen, og vil bidra til at kommunen er positiv til næringsutvikling. I tillegg til utvikling av nærings- og industriområder vil vi legge til rette for små og mellomstore bedrifter med nyskapingsfokus og spesialkompetanse. For å bidra til dette mener vi det er viktig at Malvik kommune har et selvstendig næringsutviklingsselskap, uavhengig av kommuneadministrasjonen. Fremskrittspartiet anser bønder som selvstendig næringsdrivende på lik linje med andre næringsdrivende. Vi vil fjerne begrensninger i lover og regelverk som hindrer effektiv drift av landbrukseiendommer, og har stor tillitt til bøndenes egen evne og kunnskap til å drive et bærekraftig landbruk. Det er viktig å presisere at lover og regler for dyrevern og dyrevelferd alltid skal ligge til grunn for dyrehold. Vi mener at personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, umiddelbart skal miste denne retten. Malvik FrP mener at Malvik kommune skal være en Ja-kommune som er positiv til nybygging, nyskaping og initiativ. Malvik FrP vil gi bøndene frihet og råderett over egne landbrukseiendommer og driften av disse. Fremskrittspartiet en garantist mot eiendomsskatt Fremskrittspartiet ser på eiendomsskatt som en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og næringsliv, som hverken tar hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad. Vi vil jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, og har løsninger for dette uten å belaste innbyggerne med denne ekstra beskatningen. Vi mener det er et offentlig ansvar å finansiere lovpålagte velferdstjenester i kommunen, uten bruk av eiendomsskatt. Malvik FrP er en garantist for at eiendomsskatten i Malvik skal fjernes. 12

14 Konkurranseutsetting av tjenester Fremskrittspartiet er positiv til å konkurranseutsette en rekke tjenester som i dag blir utført av kommunen. Med denne ordningen skal kommunen fortsatt ha ansvar for finansiering, tildeling, utforming og kontroll av tjenestene, men konkurranseutsettingen vil drive frem det beste alternativet til innbyggerne. I tillegg vil kommunen selv ha mulighet til å delta i anbudsrundene. Denne ordningen mener vi vil være et viktig virkemiddel for å oppnå bedre kvalitet, økt valgfrihet, et økt variert tilbud og mer effektivitet og utbytte av skattebetalernes penger som brukes på de ulike tjenestene. Det som er det viktigste for Fremskrittspartiet er at innbyggerne får levert gode tjenester. Dette mener vi også vil være med på å utvikle mulighetene til at små og mellomstore bedrifter kan utvikle seg i kommunen. Dette vil på sikt føre til større mangfold og et bedre tilbud i kommunen vår. Malvik FrP vil konkurranseutsette tjenester for å skape bedre kvalitet på tjenestene og gi valgfrihet til innbyggerne i kommunen. Politisk og administrativt nivå Fremskrittspartiet vil jobbe for en effektivisering av politisk og administrativt nivå i kommunen. Vi vil ha en effektiv kommune som kommer innbyggerne og næringslivet til gode. Vi mener at det kan spares store beløp ved effektivisering og forenkling av byråkratiet, uten at det skal gå ut over kvaliteten på tjenestene. Fremskrittspartiet mener at kommunale myndigheter skal være et serviceorgan som har til oppgave å hjelpe innbyggerne. Søknader og forespørsler skal behandles positivt så langt lovverket tillater, og så lenge det ikke griper inn i andres rettigheter. Vi vil ha rask saksbehandling med konkrete tidsfrister på både politiske og administrative saker. Malvik FrP vil ha effektivisering av politisk og administrativt nivå i kommunen. Malvik FrP vil ha konkrete tidsfrister på både politiske og administrative saker. Søndagsåpne butikker Fremskrittspartiet mener at de næringsdrivende i kommunen selv må få avgjøre om de ønsker å ha søndagsåpne butikker. Hvis forbrukerne ønsker å handle på søndager, og kjøpmenn ønsker å holde butikken åpen, mener Fremskrittspartiet at det skal være mulighet for dette i Malvik. Vi mener at dagens ordning med salg av dagligvarer fra kiosk skaper forskjellsbehandling, og ser på dette som problematisk. Malvik FrP sier ja til søndagsåpne butikker i Malvik 13

15 Sentrumsutvikling på Vikhammer og i Hommelvik Fremskrittspartiet vil at Hommelvik sentrum skal fungere som et handelssted, sosial møteplass, kulturarena, bosted og sted for tjenesteytende næringer. Dette blir stadig viktigere for å møte den regionale utviklingen og konkurransen fra Trondheim og Stjørdal. For å få til dette må de ulike aktørene spille på lag for å utvikle eiendommer, bygge ut tilførselsveiene, prioritere et godt parkeringstilbud og legge til rette for et kollektivtilbud som sikrer adkomsten. En viktig ramme rundt det hele vil være grønne lunger og rekreasjonsområder i nærhet til sentrum, og en opprusting av Stasjonsfjæra til et attraktivt rekreasjonsområde for alle aldre. Lokalisering av virksomheter må prioriteres i sentrum, og det må gis gode og riktige rammevilkår for privat initiativ og kreativitet. Vikhammer må sikres en god utvikling med ny sentrumsplan, der kommunestyrets rødgrønne vedtak om nei til ny næringsvirksomhet i området, blir opphevet. Malvik FrP vil sikre at Hommelvik og Vikhammer utvikles som sentrumsområder, med boliger, rekreasjonsområder, handelsvirksomhet og god adkomst. Nytt Ungbo-prosjekt på Sveberg Fremskrittspartiet ønsker å gjenta suksessen fra slutten av 80-tallet da FrP sto bak et vellykket forslag om Ungbo-prosjekt på Bjørnmyra. Da fikk ungdom i etableringsfasen mulighet til å kjøpe tomt og bygge hus i et regulert område, tilpasset prosjektet, med små tomter og enkel standard. Prosjektet var godt organisert med finansieringsordning, tilrettelagt uten egenkapital og med mulighet for egeninnsats. Malvik FrP vil starte opp et nytt Ungbo-prosjekt i kommunen. Muruvik havn Fremskrittspartiet mener at det trengs en ny og bedre adkomst til Muruvik havn. Denne adkomstveien må gå fra fylkesveien lenger øst for den nåværende nedkjøringen til Muruvik. Denne løsningen er alternativ 6 i reguleringsplan for Muruvik av Denne løsningen har Malvik FrP fremmet forslag om gjentatte ganger, og vi mener at dette er den desidert beste løsningen. Dette for å ivareta både beboernes og næringsvirksomhetene sine interesser i området. Denne løsningen vil være ideell for fremtidig arealutnytting av flere grunner. Det er den mest skånsomme i forhold til beboerne, og bidrar til å gjøre havna langt mer effektiv. Denne veiløsningen har brukbare stigningsforhold og tilfredsstiller kravene til støy. Samtidig kan dette åpne for flytting av miljøstasjonene på Djupvasskaia til anlegget ved fjellhallene. Med en ny veitrase og en del utfylling ved Shellkaia kan man få til en flott industrihavn, samtidig som man ivaretar hensynet til beboerne. Malvik FrP vil etablere en ny og bedre adkomstvei til Muruvik havn, som kan ivareta både drift av Muruvik havn og hensynet til beboerne i området. 14

16

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss.

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss. ENKELTMENNESKET I FOKUS Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi skal representere

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Eide SV s valgprogram 2007-2011

Eide SV s valgprogram 2007-2011 Eide SV s valgprogram 2007-2011 Barn og unge: Eide er i en svært gunstig situasjon ved at vi har økende folketall i en region som ellers er preget av fraflytting. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer