Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS 3 Hva forsikringen omfatter 2 4 Hvilke skader erstattes og hvilke begrensninger som gjelder. 2 5 Sikkerhetsforskrifter 3 6 Sikredes plikter og forholdsregler ved skader. 4 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning. 4 4 Hvilke skader erstattes og hvilke begrensninger som gjelder. 5 5 Sikkerhetsforskrifter 8 6 Sikreds plikter og og forholdsregler ved skade. 9 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning. 9 3 Hvilke ansvar forsikringen omfatter Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder Sikredes plikter og forholdsregler ved skade Skadeoppgjør og erstatenings beregning 11 Pkt. Side 3E FORSINKELSE ved chartereiser. 12 3F FORSINKET FREMMØTE I NORGE 12 3G HJEMREISE ved brann / innbrudd/rørbrudd 12 3K KRIGSRISIKO 13 3L EGENANDEL 13 Særvilkår nr 1.- Begunstigelse 13 GENERELLE VILKÅR 14 1 Særlige begrensninger i erstatningsplikten 14 2 Renter av erstatning 14 3 Følgene av svik 14 4 Frist for å gi melding om skade og for å ta rettslig skritt samt foreldelse 14 5 Oppsigelse i forsikringstiden 15 6 Beregning av premien når forsikringen avbrytes i forsikringstiden Fornyelse av forsikringen 15 8 Identifikasjon 15 9 Ulovlige interesser Vinningsforbud. 16 EKSKLUSJONSKLAUSUL 16 BISTAND I KLAGESAKER 17

2 Side 2 av 17 For forsikringen gjelder også - Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for den/de som er angitt i forsikringsbeviset når disse har betalt for Friidrettskortet og er omfattet av Norsk Folketrygd, har fast bopel og årlig bor minst 6 måneder - i Norge, og skal returnere til denne. Forsikringen gjelder ikke for personer over 70 år. 2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder for reiser i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler i forbindelse med trening og konkurranse. Følgende reiser omfattes ikke av forsikringen: - reiser mellom hjem- og arbeidssted - reiser innen bolig- og arbeidskommune - reiser med varighet over 1 måned 3A REISEGODSFORSIKRING 3 Hva forsikringen omfatter 3.1 Forsikringen omfatter personlig reisegods/bagasje - det vil si personlige eiendeler som den/de person(er) som er nevnt i forsikringsbeviset fører med seg under reise og opphold i forbindelse med reisen - inntil forsikringssummen. Ting som er lånt eller leid er inkludert. I tillegg dekkes innenfor forsikringssummen (se forsikringsbeviset) det som er nevnt under pkt Ingen enkeltgjenstand erstattes med mer en kr ,-. Arbeidsgivers effekter er kun omfattet av forsikringen dersom dette er angitt i forsikringsbeviset med egen forsikringssum. 3.2 Som reisegods/bagasje regnes ikke penger, verdigjenstander, billetter og pass, tegninger, manuskript, dokumenter og verdipapirer av ethvert slag, frimerker, eksponert film, samlinger, varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter, møbler, flyttegods, motorkjøretøyer (inkl. fast tilbehør til disse) samt tilbehør til disse som verktøy, reservedeler og lignende, seilbrett og båt samt tilbehør til disse. Innenfor forsikringssummen dekkes i tillegg: 3.3 Ran og tyveri av egne og andres penger som sikrede bærer på seg, med inntil kr ,- pr. skadetilfelle. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.3)

3 Side 2 av Penger som stjeles fra låst safe i bygning med inntil kr ,- pr. person. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.3). 3.5 Verdigjenstander med inntil kr ,- pr skadetilfelle. Som verdigjenstander regnes alltid smykker, perler, edelstener, edelt metall, antikviteter, kunstgjenstander, tepper, pelsverk og skinnklær, foto-, video- og annet optisk utstyr, radio/tv, kasettspiller, herunder plater og kassetter, mobiltelefon, datautstyr, ur, musikkinstrumenter, våpen, sportsutstyr og lignende gjenstander. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.4 og 5.5.1) 3.6 Utgifter ved tap av reisedokumenter (billetter) og pass med tilsammen inntil kr ,- pr. person hvis tapet ikke dekkes på annen måte. 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 4.1 Selskapet svarer for skade på, evt. tap av, de forsikrede gjenstander ved plutselig, tilfeldig, ytre begivenhet fremkalt av andre/annet enn sikrede selv når skaden straks er meldt på stedet (se pkt. 6.1). Selskapet svarer for tyveri fra telt hvor ingen er tilstede med inntil kr pr. sikret. Selskapet svarer for skade på og tyveri av fastlåst sykkel/sykkeltilhenger med inntil kr pr. sikret. I tillegg erstattes: 4.2 kr ,- i samlede utlegg til nødvendige klær, toalettsaker og lignende etter spesifisert kvittering når ekspedert bagasje er forsinket mer enn 4 timer ved utreise. Forsinkelse må være bekreftet av transportør. Forsinkelsen beregnes overenstemmende med reisearrangørens til enhver tid gjeldende ordinære ruteplan med de endringer som måtte være meddelt før reisens påbegynnelse. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen skyldes værforhold/teknisk feil og er dokumentert av reisearrangør. Erstatning ytes ikke når bagasje er forsinket ved hjemkomst. Selskapet svarer ikke for: 4.3 gjenglemte, etterlatte, bortkomne, mistede eller forlagte gjenstander. 4.4 økonomisk tap utover skade på gjenstandene. 4.5 skade på/tyveri av sykkel/sykkeltilhenger i hjemsteds- eller arbeidsplasskommune 4.6 skade på gjenstander fra/ved badestrand/badebasseng utover kr ,- pr. skadetilfelle. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.2) 4.7 skade på smykker, edelstener, edelt metall, kamera- og videoutstyr og lignende artikler fra ekspedert bagasje. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.4 og 5.6).

4 Side 3 av skade på skjøre/bedervelige gjenstander under transport eller følgeskade f.eks. p.g.a. væske som renner ut. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.6). 4.9 skade som skyldes gjenstandens vanlig bruk eller slitasje og heller ikke mindre skade på koffert, bag, ryggsekk eller barnevogn så som riper, bulker, skrubb eller flekker ytre skade på emballasje (koffert og lignende) under transport. (Dette er transportørens ansvar). 5 Sikkerhetsforskrifter 5.1 Følgene av brudd på sikkerhetsforskrift. Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, kan selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort, jfr. FAL 4-8. Det samme gjelder om pliktene til å påse at sikkerhetsforskriftene ble fulgt, etter avtale påhviler en annen enn den sikrede og denne person har gjort seg skyldig i slik forsømmelse. 5.2 Sikrede skal - enten selv eller ved hjelp av andre - holde tilsyn med de forsikrede gjenstander. 5.3 Penger skal man enten bære på seg eller plassere i låst safe med nøkkelen oppbevart på et separat, trygt sted. 5.4 Verdigjenstander skal man enten bære på seg/med seg eller plassere i låst rom /låst safe med nøkkel oppbevart på et separat, trygt sted. 5.5 Når motorkjøretøy/campingvogn/båt forlates, må dører, vinduer, lemmer, luker og lignende være helt lukket og låst Reisegods skal - når motorkjøretøy/-campingvogn/båt forlates - oppbevares i separat, låst bagasjerom uten vindu. Fastlåst låst lasteboks for tak regnes som bagasjerom Om natten skal ikke reisegods/bagasje etterlates på motorkjøretøys/campingvogns/båts tak/dekk eller utvendig bagasjebrett Gjenstander skal ikke etterlates i/på kjøretøy/campingvogn/båt som hensettes/fortøyes for mer enn ett døgn, eller som parkeres/fortøyes i arbeidssteds-/hjemstedskommune uansett tid på døgnet. 5.6 Ekspedert bagasje skal være tilstrekkelig emballert og merket. Transportørens bestemmelser om bagasjens innhold og pakking samt meldeplikt ved tap/skade skal overholdes. 5.7 Sikrede skal snarest mulig gjøre det som er nødvendig for å begrense skaden. 5.8 Når det foreligger mulighet for å gjøre tredjemann, f.eks. transportselskap, hotell o.l. ansvarlig for skaden, skal sikrede straks gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet.

5 Side 4 av 17 6 Sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle (Se også sikkerhetsforskriftenes pkt ). 6.1 Skade skal straks meldes til politi eller reiseleder på stedet. Skade fra hotell, restaurant, flyplass o.l. skal straks meldes vedkommende hotell o.l. Skade under transport skal straks meldes til transportselskapet etter de regler som gjelder for vedkommende transportselskap. Bekreftelse for at skade straks er meldt på stedet skal foreligge skriftlig. 6.2 Sikrede må uten ugrunnet opphold underrette selskapet og gi selskapet de dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatning. 6.3 Sikrede må dokumentere sitt krav ved å fremlegge kjøpskvitteringer, garantibevis o.l. Skadde gjenstander må oppbevares og ved forespørsel sendes til selskapet. 6.4 Hvis bortkomne gjenstander kommer til rette, plikter sikrede straks å underrette selskapet. 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. 7.1 Erstatning er begrenset til hva tilsvarende gjenstand koster, med fradrag for verdiforringelse på grunn av slitasje, nedsatt anvendelighet og elde. 7.2 Dersom en gjenstand - uten vesentlig verdiforringelse - kan repareres, beholder sikrede gjenstanden og selskapet betaler omkostningene ved reparasjon. 7.3 Verdigjenstander som er kjøpt brukt, eller mottatt som arv eller gave, erstattes til omsetningsverdi, maksimum kr ,- pr. skadetilfelle. 7.4 I stedet for å betale erstatning kontant, kan selskapet velge å stille en tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - gjenstand til disposisjon for sikrede. 7.5 Kommer savnede gjenstander til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han ønsker å beholde gjenstanden gi skriftlig beskjed om dette 14 dager etter at han har fått beskjed om at de er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller gjenstandene selskapet. 7.6 Selskapet har rett til å kontrollere sikredes opplysninger ved henvendelser til forretninger eller andre. 7.7 Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

6 Side 5 av 17 PRTI Har selskapet erstattet tapet eller skaden, trer selskapet inn i sikredes rett mot tredjemann i den utstrekning selskapet har betalt erstatning. Det vises til Skadeserstatningsloven 4-3, 4-4 og B REISESYKEFORSIKRING 3 Hva forsikringen omfatter 3.1 Selskapet svarer for nødvendige utgifter som forsikrede pådrar seg i forsikringstiden fordi han/hun under reise i forsikringstiden rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade. Videre erstattes utgifter som skyldes uventet, akutt forverring av kronisk lidelse. Selskapet svarer ikke for utgifter som påløper etter at forsikrede er kommet tilbake til sitt hjemsted i Norge, unntatt i det tilfelle som er nevnt i pkt nedenfor. 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 4.1 Selskapet svarer for nødvendige og dokumenterte utgifter til legehonorar sykehusopphold og nødvendige behandlingsutgifter på sykehus og reiseutgifter for den syke i forbindelse med sykehusoppholdet ekstrautgifter ved hjemtransport direkte til hjemstedet i Norge : som er forordnet av lege på stedet og som er nødvendig på grunn av akutt sykdom, uventet akutt forverring av kronisk lidelse eller ulykkesskade som rammer forsikrede under reisen. Ved forverring av slike kroniske lidelser, som er direkte forårsaket av utførelsen av en idrettsgrenen utøveren er aktiv i, dekkes hjemreise når dette er nødvendig for behandling. Utgifter til behandling på stedet dekkes bare dersom behandlingen er nødvendig for å få foretatt hjemreisen. (Se sikkerhetsforskriftenes pkt. 5.3) som er nødvendig på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svoger og svigerinner, svigerforeldre/-barn) ved forsikredes død. Er det ønske om begravelse på ferie-/oppholdsstedet i utlandet, dekkes i stedet for hjemtransport de faktiske utgifter til gravlegging med inntil kr Kan hjemtransport skje med ordinære transportmidler, svarer selskapet for tilleggsutgifter når det er nødvendig å disponere ekstra sete i fly, høyere togklasse enn forutsatt, ekstra soveplass eller lignende. Hvis det er nødvendig at nærstående

7 Side 6 av 17 PRTI 109 personer, lege eller sykepleier ledsager forsikrede, betales også de merutgifter dette medfører. Den behandlende leges avgjørelse om hjemtransport og ledsagelse må forsikrede fremlegge skriftlig. I ekstraordinære tilfeller, ved alvorlig sykdom eller alvorlig ulykkesskade, kan ambulansefly benyttes. I slike tilfeller må godkjennelse fra DnB NOR Skadeforsikring ved Skadeservice tlf (fra utlandet ), alltid innhentes på forhånd forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege/tannlege lokal reise til og fra lege/tannlege fysikalsk behandling eller behandling av kiropraktor forordnet av lege og nødvendige reiser i den forbindelse Kriseterapi etter ran, overfall eller ulykke dersom dette har medført akutt psykisk krise tannlegebehandling som er en følge av ulykkesskade med inntil kr ,-. Erstatningen omfatter de utgifter som er nødvendige til en foreløpig behandling av skaden, mens utgiftene til den endelige behandling bare erstattes hvis denne utføres i Norge og utgiftene påløper innen 2 år fra skadedagen. Den endelige behandlingen i Norge er begrenset til kr ved akutt tannsykdom og tannskader som følge av spising med inntil kr ,- pr. skadetilfelle når forholdet er oppstått under reise. For øvrig erstattes ikke utgifter til tannlege merutgifter i forbindelse med uforutsett hotellopphold for den forsikrede som følge av sengeleie etter legens ordre med inntil kr. 750,- pr. døgn. Selskapet skal kontaktes ved hotellopphold som forventes å vare mere enn 5 døgn. (Se sikkerhetsforskriftene pkt 5.4) merutgifter ved innhenting av en fastsatt reiserute, når forsinkelsen skyldes slik sykdom eller ulykkesskade at reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen. Slike merutgifter erstattes ikke når sykdommen eller ulykkesskaden har medført at forsikrede er reist hjem. Maksimum erstatning er kr ,-. Det forutsettes at reisen var påbegynt på det tidspunkt skadetilfellet oppsto betalte reiseomkostninger når hjemreise skjer på grunn av forhold nevnt i pkt og 2 (ikke pkt ) ovenfor eller på grunn av sykehusopphold ved legeordinert sengeleie utenom sykehus (Se sikkerhetsforskriftenes pkt. 5.4). Det betales ikke erstatning for de første 3 døgn, men for alle hvis sengeleiet varer mer enn 3 døgn. Forsikrede må selv besørge sengeleiet og dets varighet attestert og skriftlig bekreftet av lege på stedet. Denne ytelse gjelder kun korttidsopphold inntil 1 måneds varighet.

8 Side 7 av Med reiseomkostninger forstås det beløp man ifølge kvittering (billetter, reisebevis, hotellkuponger o.l.) har betalt før avreise for transport, kost og losji, og som ikke blir refundert på annen måte Når forsikrede reiser med egen bil, regnes dessuten som reiseomkostninger kr. 2,00 pr. km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det stedet hvor reisen avbrytes og retur Erstatning ytes for så stor del av reiseomkostningene som svarer til forholdet mellom ubenyttet og totalt antall planlagte reisedager innenfor forsikringstiden, og er begrenset til kr. 750,- pr. døgn, dog ikke utover kr ,- pr. person Merutgifter som forsikrede pådrar seg i forbindelse med uforutsett hotellopphold, innhenting av fastlagt reiserute eller til hjemreise når den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreise forsinkes som følge av at forsikredes eneste reiseledsager rammes av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall. Det samme gjelder hvis reiseledsageren må reise hjem på grunn av alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie i Norden. Det er en forutsetning at sykdommen, ulykkesskaden eller dødsfallet er attestert av lege. Med reiseledsager forstås en person som enten er påført samme deltagerbevis - billett - som den forsikrede eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap Dekning av utgifter til ledsager er begrenset til én person. Maksimum erstatning er kr ,-. Utgifter til reise og opphold som påføres det familiemedlem (bosatt i Norden) som etter avtale med selskapet blir tilkalt til forsikrede på grunn av forsikredes alvorlige sykdom, ulykkesskade eller død. Erstatning ydes kun for ett familiemedlem, jfr. pkt I tillegg til dokumenterte reiseutgifter (maksimum økonomiklasse på fly) erstattes oppholdsutgifter til hotell m.v. Samlet erstatning er begrenset til kr ,-. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at det ikke allerede er truffet bestemmelse om snarlig hjemtransport av forsikrede. 4.2 Med mindre annet er avtalt svarer selskapet ikke for utgifter som skyldes: - enhver form for dykking med tilførsel av luft eller pustegass. - bobsleigh-aking. - kappritt til hest. - utforrenn som er approbert av forbund eller krets. - hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighetsprøver eller trening til slike løp. - fjellklatring. 4.3 Selskapet svarer ikke for utgifter som skyldes:

9 Side 8 av 17 PRTI sykdom eller lidelse som er kjent før avreise, og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom komplikasjoner/forverring vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. Utgifter ved uventet, alvorlig, akutt forverring av kronisk lidelse dekkes fortsatt behandling i utlandet etter eget ønske når det medisinsk sett er forsvarlig med hjemtransport til Norge i følge behandlende lege og selskapets lege sykdom eller lidelse som er kjent før avreise når: reisen foretas for å konsultere lege eller få behandling/operasjon behandling/operasjon er planlagt/forespeilet før reisens påbegynnelse, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er gjennomført svangerskap eller frivillig svangerskapsavbrytelse og dermed sammenhengende sykdommer eller sykelige tilstander. Dog dekkes alvorlige uventede komplikasjoner som inntreffer før 7 måned sykdom/skade oppstått ved boksing, bryting, judo, karate og andre lignende kampidretter utgifter i forbindelse med sykdom eller skade som følge av deltakelse i eller trening til boksing, bryting, kampsport (f.eks. judo og karate), dykking med tilførsel av luft eller pustegass, bobsleigh-aking, kappritt til hest, hastighetsløp med motorkjøretøy, fjellklatring, fallskjermhopping, hanggliding, ballongferd, para-gliding, flyving med mikrolette og ultralette fly, rafting, parashuting, glideflyving eller som inntreffer under reise som kan karakteriseres som ekspedisjon, oppdagelsesreiser, storviltjakt o.l sykdom/skade oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. Unntakene som er nevnt i pkt til og med gjelder også ved dødsfall opphold og behandling ved private klinikker i Norge og øvrige nordiske land og heller ikke utgifter til rekreasjons- og kuropphold. 4.4 Har forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgrad, skadeforløp, om sikrede var i selvforskyldt rus og forholdene ellers. 5 Sikkerhetsforskrifter 5.1 Følgene av brudd på sikkerhetsforskrift. Er en sikkerhetsforskrift overtrådt kan selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort, jfr. FAL 3-9.

10 Side 9 av 17 Det samme gjelder om pliktene til å påse at sikkerhetsforskriftene ble fulgt, etter avtale påhviler en annen enn forsikrede og denne person har gjort seg skyldig i slik forsømmelse. 5.2 Når skadetilfelle er inntruffet skal forsikrede snarest søke lege, underkaste seg regelmessig behandling og følge legens forskrifter. 5.3 Ved hjemtransport, skal medisinsk nødvendighet for at hjemreise fremskyndes/utsettes, være attestert og skriftlig forordnet av lege på stedet. 5.4 Ved sengeleie utenom sykehus, skal medisinsk nødvendighet og varighet være attestert og forordnet av lege på stedet. 6 Sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle (Se også sikkerhetsforskriftene, pkt. 5). 6.1 Sikrede skriftlig må uten ugrunnet opphold underrette selskapet og gi selskapet de dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatning. 6.2 Forsikrede må kunne dokumentere at utgiftene er merutgifter (utgifter som ikke ville ha påløpt hvis ikke skadetilfellet var inntrådt) ved hjelp av legeattestert, kvitteringer, benyttede/ubenyttede reisedokumenter o.l. i original. 6.3 Ved sykehusopphold, eller hvis utgiftene må antas å overstige kr ,- må selskapet underrettes øyeblikkelig. 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning 7.1 Hvis ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset er selskapets samlede erstatning for hver forsikret person ubegrenset for alle skadetilfeller som inntreffer i forsikringstiden. 7.2 Selskapets erstatningsansvar er begrenset til de første 60 døgn etter det første legebesøk for en og samme sykdom som krever fortløpende behandling. 7.3 Forsikrede har etter dette forsikringsbevis bare krav på å få erstattet den del av de forannevnte nødvendige og dokumenterte utgifter som overstiger det han har rett til å få erstattet fra annet hold. Dersom selskapet også har dekket Folketrygdens forpliktelser, kan selskapet på forsikredes vegne rette ethvert krav forsikrede måtte ha mot Folketrygden og beholde det beløp som ellers ville tilfalt forsikrede. 7.4 Selskapet har rett til å innhente opplysninger fra leger og trygdeinstanser og har rett til å kunne avvise behandling og hjemtransport som er urimelig ut i fra situasjon og tilstand.

11 Side 10 av 17 PRTI Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. 7.6 Erstatning utbetales så snart det er lagt frem legitimert oppgave over utgiftene. Dette gjelder også utgifter til tannlegebehandling som påløper innenfor den toårsfristen som er nevnt i pkt Erstatning betales normalt etter hjemkomst. 7.7 I den utstrekning selskapet har betalt erstatning kan selskapet tre inn i forsikredes erstatningskrav mot tredjemann for å få dekket sine utgifter. Det vises til Skadeserstatningsloven 4-3, 4-4 og 5-4 3D REISEANSVARSFORSIKRING 3 Hvilket ansvar forsikringen omfatter 3.1 Selskapet svarer for erstatningsansvar som den sikrede i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land kan pådra seg for skade voldt i forsikringstiden. Er skade voldt ved handling som er foretatt i forsikringstiden, svarer selskapet også for følger av handlingen som inntreffer etter forsikringstiden er ute. På den annen side svarer selskapet ikke for følger av skadevoldende handling som er foretatt før forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den dag den unnlatte handlingen senest måtte ha vært foretatt om skaden skulle vært unngått. 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 4.1 Med skade forstås skade på person eller ting: Personskade ansees inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person Tingskade ansees inntruffet hvis løsøre, herunder dyr, eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. At en gjenstand/eiendom har fått lavere økonomisk verdi regnes ikke som fysisk skade dersom gjenstandens tekniske/fysiske anvendelighet er uforandret Økonomisk tap som er påført tredjemann som følge av en skade selskapet svarer for, regnes som en del av denne Hvis ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset er selskapets samlede erstatningsplikt begrenset til kr ,- pr. skadetilfelle selv om krav fremsettes av flere skadelidte. I tillegg dekkes saksomkostninger. 4.2 Selskapet svarer ikke for erstatningsansvar som sikrede pådrar seg: når det alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.

12 Side 11 av for erstatning for tort og svie eller annet erstatningsansvar av straffende karakter som utmåles i tillegg til erstatning for skadelidtes økonomiske tap, f.eks. "Punitive Damages" o.l overfor medlemmer av sikredes familie. Til familie regnes sikredes ektefelle og foreldre, søsken, barn og deres ektefeller. Som ektefelle regnes også person i fast samlivsforhold. Selskapet erstatter heller ikke ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av den sikrede, eller den sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse for skade på ting - herunder fast eiendom - som tilhører en annen, men som den sikrede selv eller noen på dennes vegne bruker eller har i sin besittelse. Unntaket gjelder selv om skade først oppstår etter at tingen er tilbakelevert for forurensing av luft, vann eller grunn eller skade som følger herav. Som forurensing regnes også støv, støy, larm, lukt, olje, kjemikalier e.l under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet og heller ikke ansvar for skade på ting som er oppstått ved sprengnings- og gravningsarbeide som eier av fast eiendom for skade på ting ved hussopp eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, luftfartøy (herunder hangglider), seilbåt eller motordrevet båt, travog galopphest. Kano, kajakk og seilbrett anses ikke som båt for følgene av en forsettelig skadevoldende handling av sikrede ved overføring av smittsom sykdom, uansett på hvilken måte smitten finner sted. 5 Sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle 5.1 Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at krav blir reist, må selskap underrettes uten ugrunnet opphold. 5.2 Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet plikter den sikrede: omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling på egen bekostning å utføre undersøkelser av tilgjengelig materiale på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang.

13 Side 12 av Uten selskapets samtykke må den sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. 6 Skadeoppgjør og erstatningsberegning 6.1 Når et erstatningskrav er omfattet av forsikringen tilligger det selskapet å : utrede om erstatningsansvar foreligger forhandle med kravstilleren om nødvendig å prosedere saken for domstolene. Selskapet bærer sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. For så vidt det gjelder omkostninger til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betaler selskapet. Hvis erstatningskravet, dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper. 6.2 Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 3E FORSINKELSE VED CHARTERREISER Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen forsinkelse ved charterreiser. Med chartereiser menes reise som er arrangert av turoperatør eller transportselskap og hvor både transport og losji er betalt på forhånd. Erstatning gis når transportmiddel ved chartereiser er forsinket mer enn 12 timer pga værforbehold eller mekaniske/tekniske årsaker. Erstatningen er begrenset til kr 250 pr påbegynt døgn, maksimum kr 1000 pr person. Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før avreisen startet. Forsinkelsen må bekreftes av reisearrangør. 3F FORSINKET FREMMØTE I NORGE Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen forsinket fremmøte i Norge. Selskapet svarer for rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt reiserute dersom sikrede uforskyldt møter forsinket til reisearrangørens transportmiddel ved utreise fra Norge. Maksimum erstatning er kr ,- pr. person.

14 Side 13 av 17 Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen dokumenteres og skyldes værforhold/teknisk feil når sikrede reiser med offentlig transportmiddel, eller nårs ikrede kjører bil, ved kollisjon/utforkjøring som krever berging. Selskapet svarer ikke for utgifter som dekkes av reisearrangør, trafikkselskap, hotell e.l. For at forsikringen skal være gyldig, må polisen være utstedt minst 2 døgn før reisen startet. 3G HJEMREISE VED BRANN, INNBRUDD ELLER VANNSKADE Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen hjemreise ved brann, innbrudd eller vannskade. Selskapet svarer for rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til hjemreise på grunn av brann, innbrudd eller vannskade i sikredes bopel, forretning eller kontor og som nødvendiggjør hans nærvær og som er inntruffet mens sikrede var på reise. Dessuten erstattes betalte reiseomkostninger. Se pkt, , 4 og 5 under reisesykevilkårene (3B). 3 K KRIGSRISIKO Reiseforsikringen dekker krigsrisiko i utlandet når forsikrede allerede befinner seg i et område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Dekningen gjelder i inntil 5 uker fra dette tidspunkt. Reiseforsikringen dekker imidlertid ikke skader inntruffet under krig eller alvorlig uro/opprør i områder hvor det bryter ut krig/uro når forsikrede reiser inn i området/landet så sant ikke dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 3L EGENANDEL Dersom ikke annet fremkommer av forsikringsbeviset, gjelder følgende egenandeler: Reisegods : kr 500,- Forsinkelse : ingen egenandel Syke-/hjemtransport : ingen egenandel Remplassering : ingen egenandel Reiseansvar kr 500,- Dødsfall/invaliditet : ingen egenandel, dog kr 500,- ved behandlingsutgifter SÆRVILKÅR NR. 1 - BEGUNSTIGELSE Forsikringssum som er avtalt ved død utbetales til ektefellen som ugjenkallelig begunstiget. Begunstigelsen bortfaller ved skilsmisse eller lovformelig separasjon. Hvis forsikrede ikke etterlater seg begunstiget ektefelle, utbetales forsikringssummen til avdødes livsarvinger. Etterlater forsikrede seg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til den som forsikringssummen er testamentert til, eller til øvrige arvinger etter loven. Disse personer er oppnevnt som begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt.

15 Side 14 av 17 GENERELLE VILKÅR De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de avtalevilkår eller i forsikringsbeviset. Punkt 1.2 kan bare fravikes ved særskilt avtale i forsikringsbeviset. 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1 jordskjelv og vulkanske utbrudd. 1.2 atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør e.l. alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden (konf reisevilkårets punkt. 3K). 2 Renter av erstatningsbeløp. Sikredes krav på renter overensstemmende med reglene i 8-4 eller 18-4 i Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL). 3 Følgene av svik. Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og 18-1, jfr. også pkt 8 nedenfor. 4 Frist for å gi melding om skade og for å foreta rettslige skritt samt foreldelse. 4.1 Selskapet er fri for ansvar hvis: sikrede ikke har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det sikrede ikke har anlagt sak eller krever nemdbehandling innen seks måneder regnet fra den dag selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgene av at den oversittes, jfr. FAL 8-5, 18-5 og Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 8-6 eller Oppsigelse i forsikringstiden. 5.1 Selskapet kan si opp forsikringen : med øyeblikkelig virkning hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen:

16 Jfr. FAL 4-3 eller Side 15 av med en ukes varsel hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret. Jfr. FAL 8-1 eller med 14 dagers varsel hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Jfr. FAL 4-3 eller etter inntruffet skade hvis: - sikrede har voldt skaden forsettelig - sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift - skadeforløpet viser stort avvik fra det normale - det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst 3 skader tilsammen under denne og andreavtaler med selskapet. Oppsigelsestiden er 2 måneder, jfr. FAL 3-3 eller med 2 måneders frist der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i forsikringstiden på en måte som innebærer at selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, jfr. FAL 3-3 eller 12-4, eller er av betydning for selskapets mulighet til å gjenforsikre, jfr. FAL par. 3-3 eller par med 2 måneders frist ved gjentatte mislighold av premiebetalingen. Jfr. FAL 3-3 eller Sikrede kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner. Jfr. FAL 3-2, 2. ledd eller 12-3, 3. ledd. 6 Beregning av premie når forsikringen avbrytes i avtaleperioden Opphører forsikringen i avtaleperioden har selskapet krav på premie forholdsmessig etter den tiden forsikringen har vært i kraft, med mindre noe annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår. Hvis avtalen helt eller delvis opphører p.g.a. manglende betaling, har selskapet krav på et premietillegg for inntil 60 dager utover den tiden selskapet har vært i ansvar. Dette skjer dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel ikke overholdes. Avtalen, eller de deler av avtalen som kravet gjelder, blir da annullert. 7 Fornyelse av forsikringen Forsikringen som gjelder for en tid av minst ett år, fornyes for ett år ad gangen, hvis ikke forsikringstageren sier opp avtalen innen 1 måned etter at selskapet har sendt ordinær premievarsel for det nye forsikringsåret. For selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før utløpet av forsikringstiden. Forsikringsvilkår og premie kan endres og bli gjeldende fra fornyelsesdag.

17 Side 16 av 17 8 Identifikasjon Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra sikredes slektninger, hjelpere og lignende personer, jfr. FAL I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 9 Ulovlig interesser Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 10 Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. EKSKLUSJONSKLAUSUL VED TIDSFEIL I DATABEHANDLINGSFUNKSJON. Selskapet dekker ikke tap av eller skade på eller kostnad for gjenanskaffelse av noe utstyr, integrert krets, datachips, dataprogramvare og/eller annet datatilknyttet utstyr som direkte springer ut av unnlatelse av å korrekt registrere noen dato som den riktige kalenderdato. KLAUSUL OM UNNTAK FOR ELEKTRONISK DATAREGISTRERING Dette unntaket gjelder for følgende punkter: - Reiseavlysning - Forsinket reise - Forsinket fremmøte Selskapet skal ikke ha ansvar i h.h.t. denne forsikring for noen krav som på noen måter har forårsaket eller bidratt ved: I II III unnlatelse av, eller frykt for unnlatelse av, eller manglende evne til noe utstyr eller dataprogram å registrere, korrekt tolke eller forhandle noen dato som den riktige kalenderdato eller å fortsette å fungere korrekt utover denne dato.

18 Side 17 av 17 BISTAND I KLAGESAKER. Hvis De mener at forsikringsselskapet har gjort feil ved behandlingen av Deres sak, uten at dette blir avklart gjennom den vanlige skadebehandlingen, kan De uten omkostninger for Dem ta kontakt med Forsikringsklagekontoret, Bygdøy Alle 19 Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo e-post:

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer