Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS 3 Hva forsikringen omfatter 2 4 Hvilke skader erstattes og hvilke begrensninger som gjelder. 2 5 Sikkerhetsforskrifter 3 6 Sikredes plikter og forholdsregler ved skader. 4 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning. 4 4 Hvilke skader erstattes og hvilke begrensninger som gjelder. 5 5 Sikkerhetsforskrifter 8 6 Sikreds plikter og og forholdsregler ved skade. 9 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning. 9 3 Hvilke ansvar forsikringen omfatter Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder Sikredes plikter og forholdsregler ved skade Skadeoppgjør og erstatenings beregning 11 Pkt. Side 3E FORSINKELSE ved chartereiser. 12 3F FORSINKET FREMMØTE I NORGE 12 3G HJEMREISE ved brann / innbrudd/rørbrudd 12 3K KRIGSRISIKO 13 3L EGENANDEL 13 Særvilkår nr 1.- Begunstigelse 13 GENERELLE VILKÅR 14 1 Særlige begrensninger i erstatningsplikten 14 2 Renter av erstatning 14 3 Følgene av svik 14 4 Frist for å gi melding om skade og for å ta rettslig skritt samt foreldelse 14 5 Oppsigelse i forsikringstiden 15 6 Beregning av premien når forsikringen avbrytes i forsikringstiden Fornyelse av forsikringen 15 8 Identifikasjon 15 9 Ulovlige interesser Vinningsforbud. 16 EKSKLUSJONSKLAUSUL 16 BISTAND I KLAGESAKER 17

2 Side 2 av 17 For forsikringen gjelder også - Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for den/de som er angitt i forsikringsbeviset når disse har betalt for Friidrettskortet og er omfattet av Norsk Folketrygd, har fast bopel og årlig bor minst 6 måneder - i Norge, og skal returnere til denne. Forsikringen gjelder ikke for personer over 70 år. 2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder for reiser i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler i forbindelse med trening og konkurranse. Følgende reiser omfattes ikke av forsikringen: - reiser mellom hjem- og arbeidssted - reiser innen bolig- og arbeidskommune - reiser med varighet over 1 måned 3A REISEGODSFORSIKRING 3 Hva forsikringen omfatter 3.1 Forsikringen omfatter personlig reisegods/bagasje - det vil si personlige eiendeler som den/de person(er) som er nevnt i forsikringsbeviset fører med seg under reise og opphold i forbindelse med reisen - inntil forsikringssummen. Ting som er lånt eller leid er inkludert. I tillegg dekkes innenfor forsikringssummen (se forsikringsbeviset) det som er nevnt under pkt Ingen enkeltgjenstand erstattes med mer en kr ,-. Arbeidsgivers effekter er kun omfattet av forsikringen dersom dette er angitt i forsikringsbeviset med egen forsikringssum. 3.2 Som reisegods/bagasje regnes ikke penger, verdigjenstander, billetter og pass, tegninger, manuskript, dokumenter og verdipapirer av ethvert slag, frimerker, eksponert film, samlinger, varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter, møbler, flyttegods, motorkjøretøyer (inkl. fast tilbehør til disse) samt tilbehør til disse som verktøy, reservedeler og lignende, seilbrett og båt samt tilbehør til disse. Innenfor forsikringssummen dekkes i tillegg: 3.3 Ran og tyveri av egne og andres penger som sikrede bærer på seg, med inntil kr ,- pr. skadetilfelle. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.3)

3 Side 2 av Penger som stjeles fra låst safe i bygning med inntil kr ,- pr. person. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.3). 3.5 Verdigjenstander med inntil kr ,- pr skadetilfelle. Som verdigjenstander regnes alltid smykker, perler, edelstener, edelt metall, antikviteter, kunstgjenstander, tepper, pelsverk og skinnklær, foto-, video- og annet optisk utstyr, radio/tv, kasettspiller, herunder plater og kassetter, mobiltelefon, datautstyr, ur, musikkinstrumenter, våpen, sportsutstyr og lignende gjenstander. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.4 og 5.5.1) 3.6 Utgifter ved tap av reisedokumenter (billetter) og pass med tilsammen inntil kr ,- pr. person hvis tapet ikke dekkes på annen måte. 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 4.1 Selskapet svarer for skade på, evt. tap av, de forsikrede gjenstander ved plutselig, tilfeldig, ytre begivenhet fremkalt av andre/annet enn sikrede selv når skaden straks er meldt på stedet (se pkt. 6.1). Selskapet svarer for tyveri fra telt hvor ingen er tilstede med inntil kr pr. sikret. Selskapet svarer for skade på og tyveri av fastlåst sykkel/sykkeltilhenger med inntil kr pr. sikret. I tillegg erstattes: 4.2 kr ,- i samlede utlegg til nødvendige klær, toalettsaker og lignende etter spesifisert kvittering når ekspedert bagasje er forsinket mer enn 4 timer ved utreise. Forsinkelse må være bekreftet av transportør. Forsinkelsen beregnes overenstemmende med reisearrangørens til enhver tid gjeldende ordinære ruteplan med de endringer som måtte være meddelt før reisens påbegynnelse. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen skyldes værforhold/teknisk feil og er dokumentert av reisearrangør. Erstatning ytes ikke når bagasje er forsinket ved hjemkomst. Selskapet svarer ikke for: 4.3 gjenglemte, etterlatte, bortkomne, mistede eller forlagte gjenstander. 4.4 økonomisk tap utover skade på gjenstandene. 4.5 skade på/tyveri av sykkel/sykkeltilhenger i hjemsteds- eller arbeidsplasskommune 4.6 skade på gjenstander fra/ved badestrand/badebasseng utover kr ,- pr. skadetilfelle. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.2) 4.7 skade på smykker, edelstener, edelt metall, kamera- og videoutstyr og lignende artikler fra ekspedert bagasje. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.4 og 5.6).

4 Side 3 av skade på skjøre/bedervelige gjenstander under transport eller følgeskade f.eks. p.g.a. væske som renner ut. (Se sikkerhetsforskriftene pkt. 5.6). 4.9 skade som skyldes gjenstandens vanlig bruk eller slitasje og heller ikke mindre skade på koffert, bag, ryggsekk eller barnevogn så som riper, bulker, skrubb eller flekker ytre skade på emballasje (koffert og lignende) under transport. (Dette er transportørens ansvar). 5 Sikkerhetsforskrifter 5.1 Følgene av brudd på sikkerhetsforskrift. Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, kan selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort, jfr. FAL 4-8. Det samme gjelder om pliktene til å påse at sikkerhetsforskriftene ble fulgt, etter avtale påhviler en annen enn den sikrede og denne person har gjort seg skyldig i slik forsømmelse. 5.2 Sikrede skal - enten selv eller ved hjelp av andre - holde tilsyn med de forsikrede gjenstander. 5.3 Penger skal man enten bære på seg eller plassere i låst safe med nøkkelen oppbevart på et separat, trygt sted. 5.4 Verdigjenstander skal man enten bære på seg/med seg eller plassere i låst rom /låst safe med nøkkel oppbevart på et separat, trygt sted. 5.5 Når motorkjøretøy/campingvogn/båt forlates, må dører, vinduer, lemmer, luker og lignende være helt lukket og låst Reisegods skal - når motorkjøretøy/-campingvogn/båt forlates - oppbevares i separat, låst bagasjerom uten vindu. Fastlåst låst lasteboks for tak regnes som bagasjerom Om natten skal ikke reisegods/bagasje etterlates på motorkjøretøys/campingvogns/båts tak/dekk eller utvendig bagasjebrett Gjenstander skal ikke etterlates i/på kjøretøy/campingvogn/båt som hensettes/fortøyes for mer enn ett døgn, eller som parkeres/fortøyes i arbeidssteds-/hjemstedskommune uansett tid på døgnet. 5.6 Ekspedert bagasje skal være tilstrekkelig emballert og merket. Transportørens bestemmelser om bagasjens innhold og pakking samt meldeplikt ved tap/skade skal overholdes. 5.7 Sikrede skal snarest mulig gjøre det som er nødvendig for å begrense skaden. 5.8 Når det foreligger mulighet for å gjøre tredjemann, f.eks. transportselskap, hotell o.l. ansvarlig for skaden, skal sikrede straks gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet.

5 Side 4 av 17 6 Sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle (Se også sikkerhetsforskriftenes pkt ). 6.1 Skade skal straks meldes til politi eller reiseleder på stedet. Skade fra hotell, restaurant, flyplass o.l. skal straks meldes vedkommende hotell o.l. Skade under transport skal straks meldes til transportselskapet etter de regler som gjelder for vedkommende transportselskap. Bekreftelse for at skade straks er meldt på stedet skal foreligge skriftlig. 6.2 Sikrede må uten ugrunnet opphold underrette selskapet og gi selskapet de dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatning. 6.3 Sikrede må dokumentere sitt krav ved å fremlegge kjøpskvitteringer, garantibevis o.l. Skadde gjenstander må oppbevares og ved forespørsel sendes til selskapet. 6.4 Hvis bortkomne gjenstander kommer til rette, plikter sikrede straks å underrette selskapet. 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. 7.1 Erstatning er begrenset til hva tilsvarende gjenstand koster, med fradrag for verdiforringelse på grunn av slitasje, nedsatt anvendelighet og elde. 7.2 Dersom en gjenstand - uten vesentlig verdiforringelse - kan repareres, beholder sikrede gjenstanden og selskapet betaler omkostningene ved reparasjon. 7.3 Verdigjenstander som er kjøpt brukt, eller mottatt som arv eller gave, erstattes til omsetningsverdi, maksimum kr ,- pr. skadetilfelle. 7.4 I stedet for å betale erstatning kontant, kan selskapet velge å stille en tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - gjenstand til disposisjon for sikrede. 7.5 Kommer savnede gjenstander til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han ønsker å beholde gjenstanden gi skriftlig beskjed om dette 14 dager etter at han har fått beskjed om at de er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller gjenstandene selskapet. 7.6 Selskapet har rett til å kontrollere sikredes opplysninger ved henvendelser til forretninger eller andre. 7.7 Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

6 Side 5 av 17 PRTI Har selskapet erstattet tapet eller skaden, trer selskapet inn i sikredes rett mot tredjemann i den utstrekning selskapet har betalt erstatning. Det vises til Skadeserstatningsloven 4-3, 4-4 og B REISESYKEFORSIKRING 3 Hva forsikringen omfatter 3.1 Selskapet svarer for nødvendige utgifter som forsikrede pådrar seg i forsikringstiden fordi han/hun under reise i forsikringstiden rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade. Videre erstattes utgifter som skyldes uventet, akutt forverring av kronisk lidelse. Selskapet svarer ikke for utgifter som påløper etter at forsikrede er kommet tilbake til sitt hjemsted i Norge, unntatt i det tilfelle som er nevnt i pkt nedenfor. 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 4.1 Selskapet svarer for nødvendige og dokumenterte utgifter til legehonorar sykehusopphold og nødvendige behandlingsutgifter på sykehus og reiseutgifter for den syke i forbindelse med sykehusoppholdet ekstrautgifter ved hjemtransport direkte til hjemstedet i Norge : som er forordnet av lege på stedet og som er nødvendig på grunn av akutt sykdom, uventet akutt forverring av kronisk lidelse eller ulykkesskade som rammer forsikrede under reisen. Ved forverring av slike kroniske lidelser, som er direkte forårsaket av utførelsen av en idrettsgrenen utøveren er aktiv i, dekkes hjemreise når dette er nødvendig for behandling. Utgifter til behandling på stedet dekkes bare dersom behandlingen er nødvendig for å få foretatt hjemreisen. (Se sikkerhetsforskriftenes pkt. 5.3) som er nødvendig på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svoger og svigerinner, svigerforeldre/-barn) ved forsikredes død. Er det ønske om begravelse på ferie-/oppholdsstedet i utlandet, dekkes i stedet for hjemtransport de faktiske utgifter til gravlegging med inntil kr Kan hjemtransport skje med ordinære transportmidler, svarer selskapet for tilleggsutgifter når det er nødvendig å disponere ekstra sete i fly, høyere togklasse enn forutsatt, ekstra soveplass eller lignende. Hvis det er nødvendig at nærstående

7 Side 6 av 17 PRTI 109 personer, lege eller sykepleier ledsager forsikrede, betales også de merutgifter dette medfører. Den behandlende leges avgjørelse om hjemtransport og ledsagelse må forsikrede fremlegge skriftlig. I ekstraordinære tilfeller, ved alvorlig sykdom eller alvorlig ulykkesskade, kan ambulansefly benyttes. I slike tilfeller må godkjennelse fra DnB NOR Skadeforsikring ved Skadeservice tlf (fra utlandet ), alltid innhentes på forhånd forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege/tannlege lokal reise til og fra lege/tannlege fysikalsk behandling eller behandling av kiropraktor forordnet av lege og nødvendige reiser i den forbindelse Kriseterapi etter ran, overfall eller ulykke dersom dette har medført akutt psykisk krise tannlegebehandling som er en følge av ulykkesskade med inntil kr ,-. Erstatningen omfatter de utgifter som er nødvendige til en foreløpig behandling av skaden, mens utgiftene til den endelige behandling bare erstattes hvis denne utføres i Norge og utgiftene påløper innen 2 år fra skadedagen. Den endelige behandlingen i Norge er begrenset til kr ved akutt tannsykdom og tannskader som følge av spising med inntil kr ,- pr. skadetilfelle når forholdet er oppstått under reise. For øvrig erstattes ikke utgifter til tannlege merutgifter i forbindelse med uforutsett hotellopphold for den forsikrede som følge av sengeleie etter legens ordre med inntil kr. 750,- pr. døgn. Selskapet skal kontaktes ved hotellopphold som forventes å vare mere enn 5 døgn. (Se sikkerhetsforskriftene pkt 5.4) merutgifter ved innhenting av en fastsatt reiserute, når forsinkelsen skyldes slik sykdom eller ulykkesskade at reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen. Slike merutgifter erstattes ikke når sykdommen eller ulykkesskaden har medført at forsikrede er reist hjem. Maksimum erstatning er kr ,-. Det forutsettes at reisen var påbegynt på det tidspunkt skadetilfellet oppsto betalte reiseomkostninger når hjemreise skjer på grunn av forhold nevnt i pkt og 2 (ikke pkt ) ovenfor eller på grunn av sykehusopphold ved legeordinert sengeleie utenom sykehus (Se sikkerhetsforskriftenes pkt. 5.4). Det betales ikke erstatning for de første 3 døgn, men for alle hvis sengeleiet varer mer enn 3 døgn. Forsikrede må selv besørge sengeleiet og dets varighet attestert og skriftlig bekreftet av lege på stedet. Denne ytelse gjelder kun korttidsopphold inntil 1 måneds varighet.

8 Side 7 av Med reiseomkostninger forstås det beløp man ifølge kvittering (billetter, reisebevis, hotellkuponger o.l.) har betalt før avreise for transport, kost og losji, og som ikke blir refundert på annen måte Når forsikrede reiser med egen bil, regnes dessuten som reiseomkostninger kr. 2,00 pr. km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det stedet hvor reisen avbrytes og retur Erstatning ytes for så stor del av reiseomkostningene som svarer til forholdet mellom ubenyttet og totalt antall planlagte reisedager innenfor forsikringstiden, og er begrenset til kr. 750,- pr. døgn, dog ikke utover kr ,- pr. person Merutgifter som forsikrede pådrar seg i forbindelse med uforutsett hotellopphold, innhenting av fastlagt reiserute eller til hjemreise når den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreise forsinkes som følge av at forsikredes eneste reiseledsager rammes av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall. Det samme gjelder hvis reiseledsageren må reise hjem på grunn av alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie i Norden. Det er en forutsetning at sykdommen, ulykkesskaden eller dødsfallet er attestert av lege. Med reiseledsager forstås en person som enten er påført samme deltagerbevis - billett - som den forsikrede eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap Dekning av utgifter til ledsager er begrenset til én person. Maksimum erstatning er kr ,-. Utgifter til reise og opphold som påføres det familiemedlem (bosatt i Norden) som etter avtale med selskapet blir tilkalt til forsikrede på grunn av forsikredes alvorlige sykdom, ulykkesskade eller død. Erstatning ydes kun for ett familiemedlem, jfr. pkt I tillegg til dokumenterte reiseutgifter (maksimum økonomiklasse på fly) erstattes oppholdsutgifter til hotell m.v. Samlet erstatning er begrenset til kr ,-. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at det ikke allerede er truffet bestemmelse om snarlig hjemtransport av forsikrede. 4.2 Med mindre annet er avtalt svarer selskapet ikke for utgifter som skyldes: - enhver form for dykking med tilførsel av luft eller pustegass. - bobsleigh-aking. - kappritt til hest. - utforrenn som er approbert av forbund eller krets. - hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighetsprøver eller trening til slike løp. - fjellklatring. 4.3 Selskapet svarer ikke for utgifter som skyldes:

9 Side 8 av 17 PRTI sykdom eller lidelse som er kjent før avreise, og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom komplikasjoner/forverring vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. Utgifter ved uventet, alvorlig, akutt forverring av kronisk lidelse dekkes fortsatt behandling i utlandet etter eget ønske når det medisinsk sett er forsvarlig med hjemtransport til Norge i følge behandlende lege og selskapets lege sykdom eller lidelse som er kjent før avreise når: reisen foretas for å konsultere lege eller få behandling/operasjon behandling/operasjon er planlagt/forespeilet før reisens påbegynnelse, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er gjennomført svangerskap eller frivillig svangerskapsavbrytelse og dermed sammenhengende sykdommer eller sykelige tilstander. Dog dekkes alvorlige uventede komplikasjoner som inntreffer før 7 måned sykdom/skade oppstått ved boksing, bryting, judo, karate og andre lignende kampidretter utgifter i forbindelse med sykdom eller skade som følge av deltakelse i eller trening til boksing, bryting, kampsport (f.eks. judo og karate), dykking med tilførsel av luft eller pustegass, bobsleigh-aking, kappritt til hest, hastighetsløp med motorkjøretøy, fjellklatring, fallskjermhopping, hanggliding, ballongferd, para-gliding, flyving med mikrolette og ultralette fly, rafting, parashuting, glideflyving eller som inntreffer under reise som kan karakteriseres som ekspedisjon, oppdagelsesreiser, storviltjakt o.l sykdom/skade oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. Unntakene som er nevnt i pkt til og med gjelder også ved dødsfall opphold og behandling ved private klinikker i Norge og øvrige nordiske land og heller ikke utgifter til rekreasjons- og kuropphold. 4.4 Har forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgrad, skadeforløp, om sikrede var i selvforskyldt rus og forholdene ellers. 5 Sikkerhetsforskrifter 5.1 Følgene av brudd på sikkerhetsforskrift. Er en sikkerhetsforskrift overtrådt kan selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort, jfr. FAL 3-9.

10 Side 9 av 17 Det samme gjelder om pliktene til å påse at sikkerhetsforskriftene ble fulgt, etter avtale påhviler en annen enn forsikrede og denne person har gjort seg skyldig i slik forsømmelse. 5.2 Når skadetilfelle er inntruffet skal forsikrede snarest søke lege, underkaste seg regelmessig behandling og følge legens forskrifter. 5.3 Ved hjemtransport, skal medisinsk nødvendighet for at hjemreise fremskyndes/utsettes, være attestert og skriftlig forordnet av lege på stedet. 5.4 Ved sengeleie utenom sykehus, skal medisinsk nødvendighet og varighet være attestert og forordnet av lege på stedet. 6 Sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle (Se også sikkerhetsforskriftene, pkt. 5). 6.1 Sikrede skriftlig må uten ugrunnet opphold underrette selskapet og gi selskapet de dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatning. 6.2 Forsikrede må kunne dokumentere at utgiftene er merutgifter (utgifter som ikke ville ha påløpt hvis ikke skadetilfellet var inntrådt) ved hjelp av legeattestert, kvitteringer, benyttede/ubenyttede reisedokumenter o.l. i original. 6.3 Ved sykehusopphold, eller hvis utgiftene må antas å overstige kr ,- må selskapet underrettes øyeblikkelig. 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning 7.1 Hvis ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset er selskapets samlede erstatning for hver forsikret person ubegrenset for alle skadetilfeller som inntreffer i forsikringstiden. 7.2 Selskapets erstatningsansvar er begrenset til de første 60 døgn etter det første legebesøk for en og samme sykdom som krever fortløpende behandling. 7.3 Forsikrede har etter dette forsikringsbevis bare krav på å få erstattet den del av de forannevnte nødvendige og dokumenterte utgifter som overstiger det han har rett til å få erstattet fra annet hold. Dersom selskapet også har dekket Folketrygdens forpliktelser, kan selskapet på forsikredes vegne rette ethvert krav forsikrede måtte ha mot Folketrygden og beholde det beløp som ellers ville tilfalt forsikrede. 7.4 Selskapet har rett til å innhente opplysninger fra leger og trygdeinstanser og har rett til å kunne avvise behandling og hjemtransport som er urimelig ut i fra situasjon og tilstand.

11 Side 10 av 17 PRTI Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. 7.6 Erstatning utbetales så snart det er lagt frem legitimert oppgave over utgiftene. Dette gjelder også utgifter til tannlegebehandling som påløper innenfor den toårsfristen som er nevnt i pkt Erstatning betales normalt etter hjemkomst. 7.7 I den utstrekning selskapet har betalt erstatning kan selskapet tre inn i forsikredes erstatningskrav mot tredjemann for å få dekket sine utgifter. Det vises til Skadeserstatningsloven 4-3, 4-4 og 5-4 3D REISEANSVARSFORSIKRING 3 Hvilket ansvar forsikringen omfatter 3.1 Selskapet svarer for erstatningsansvar som den sikrede i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land kan pådra seg for skade voldt i forsikringstiden. Er skade voldt ved handling som er foretatt i forsikringstiden, svarer selskapet også for følger av handlingen som inntreffer etter forsikringstiden er ute. På den annen side svarer selskapet ikke for følger av skadevoldende handling som er foretatt før forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den dag den unnlatte handlingen senest måtte ha vært foretatt om skaden skulle vært unngått. 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 4.1 Med skade forstås skade på person eller ting: Personskade ansees inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person Tingskade ansees inntruffet hvis løsøre, herunder dyr, eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. At en gjenstand/eiendom har fått lavere økonomisk verdi regnes ikke som fysisk skade dersom gjenstandens tekniske/fysiske anvendelighet er uforandret Økonomisk tap som er påført tredjemann som følge av en skade selskapet svarer for, regnes som en del av denne Hvis ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset er selskapets samlede erstatningsplikt begrenset til kr ,- pr. skadetilfelle selv om krav fremsettes av flere skadelidte. I tillegg dekkes saksomkostninger. 4.2 Selskapet svarer ikke for erstatningsansvar som sikrede pådrar seg: når det alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.

12 Side 11 av for erstatning for tort og svie eller annet erstatningsansvar av straffende karakter som utmåles i tillegg til erstatning for skadelidtes økonomiske tap, f.eks. "Punitive Damages" o.l overfor medlemmer av sikredes familie. Til familie regnes sikredes ektefelle og foreldre, søsken, barn og deres ektefeller. Som ektefelle regnes også person i fast samlivsforhold. Selskapet erstatter heller ikke ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av den sikrede, eller den sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse for skade på ting - herunder fast eiendom - som tilhører en annen, men som den sikrede selv eller noen på dennes vegne bruker eller har i sin besittelse. Unntaket gjelder selv om skade først oppstår etter at tingen er tilbakelevert for forurensing av luft, vann eller grunn eller skade som følger herav. Som forurensing regnes også støv, støy, larm, lukt, olje, kjemikalier e.l under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet og heller ikke ansvar for skade på ting som er oppstått ved sprengnings- og gravningsarbeide som eier av fast eiendom for skade på ting ved hussopp eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, luftfartøy (herunder hangglider), seilbåt eller motordrevet båt, travog galopphest. Kano, kajakk og seilbrett anses ikke som båt for følgene av en forsettelig skadevoldende handling av sikrede ved overføring av smittsom sykdom, uansett på hvilken måte smitten finner sted. 5 Sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle 5.1 Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at krav blir reist, må selskap underrettes uten ugrunnet opphold. 5.2 Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet plikter den sikrede: omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling på egen bekostning å utføre undersøkelser av tilgjengelig materiale på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang.

13 Side 12 av Uten selskapets samtykke må den sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. 6 Skadeoppgjør og erstatningsberegning 6.1 Når et erstatningskrav er omfattet av forsikringen tilligger det selskapet å : utrede om erstatningsansvar foreligger forhandle med kravstilleren om nødvendig å prosedere saken for domstolene. Selskapet bærer sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. For så vidt det gjelder omkostninger til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betaler selskapet. Hvis erstatningskravet, dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper. 6.2 Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 3E FORSINKELSE VED CHARTERREISER Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen forsinkelse ved charterreiser. Med chartereiser menes reise som er arrangert av turoperatør eller transportselskap og hvor både transport og losji er betalt på forhånd. Erstatning gis når transportmiddel ved chartereiser er forsinket mer enn 12 timer pga værforbehold eller mekaniske/tekniske årsaker. Erstatningen er begrenset til kr 250 pr påbegynt døgn, maksimum kr 1000 pr person. Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før avreisen startet. Forsinkelsen må bekreftes av reisearrangør. 3F FORSINKET FREMMØTE I NORGE Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen forsinket fremmøte i Norge. Selskapet svarer for rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt reiserute dersom sikrede uforskyldt møter forsinket til reisearrangørens transportmiddel ved utreise fra Norge. Maksimum erstatning er kr ,- pr. person.

14 Side 13 av 17 Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen dokumenteres og skyldes værforhold/teknisk feil når sikrede reiser med offentlig transportmiddel, eller nårs ikrede kjører bil, ved kollisjon/utforkjøring som krever berging. Selskapet svarer ikke for utgifter som dekkes av reisearrangør, trafikkselskap, hotell e.l. For at forsikringen skal være gyldig, må polisen være utstedt minst 2 døgn før reisen startet. 3G HJEMREISE VED BRANN, INNBRUDD ELLER VANNSKADE Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen hjemreise ved brann, innbrudd eller vannskade. Selskapet svarer for rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til hjemreise på grunn av brann, innbrudd eller vannskade i sikredes bopel, forretning eller kontor og som nødvendiggjør hans nærvær og som er inntruffet mens sikrede var på reise. Dessuten erstattes betalte reiseomkostninger. Se pkt, , 4 og 5 under reisesykevilkårene (3B). 3 K KRIGSRISIKO Reiseforsikringen dekker krigsrisiko i utlandet når forsikrede allerede befinner seg i et område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Dekningen gjelder i inntil 5 uker fra dette tidspunkt. Reiseforsikringen dekker imidlertid ikke skader inntruffet under krig eller alvorlig uro/opprør i områder hvor det bryter ut krig/uro når forsikrede reiser inn i området/landet så sant ikke dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 3L EGENANDEL Dersom ikke annet fremkommer av forsikringsbeviset, gjelder følgende egenandeler: Reisegods : kr 500,- Forsinkelse : ingen egenandel Syke-/hjemtransport : ingen egenandel Remplassering : ingen egenandel Reiseansvar kr 500,- Dødsfall/invaliditet : ingen egenandel, dog kr 500,- ved behandlingsutgifter SÆRVILKÅR NR. 1 - BEGUNSTIGELSE Forsikringssum som er avtalt ved død utbetales til ektefellen som ugjenkallelig begunstiget. Begunstigelsen bortfaller ved skilsmisse eller lovformelig separasjon. Hvis forsikrede ikke etterlater seg begunstiget ektefelle, utbetales forsikringssummen til avdødes livsarvinger. Etterlater forsikrede seg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til den som forsikringssummen er testamentert til, eller til øvrige arvinger etter loven. Disse personer er oppnevnt som begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt.

15 Side 14 av 17 GENERELLE VILKÅR De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de avtalevilkår eller i forsikringsbeviset. Punkt 1.2 kan bare fravikes ved særskilt avtale i forsikringsbeviset. 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1 jordskjelv og vulkanske utbrudd. 1.2 atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør e.l. alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden (konf reisevilkårets punkt. 3K). 2 Renter av erstatningsbeløp. Sikredes krav på renter overensstemmende med reglene i 8-4 eller 18-4 i Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL). 3 Følgene av svik. Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og 18-1, jfr. også pkt 8 nedenfor. 4 Frist for å gi melding om skade og for å foreta rettslige skritt samt foreldelse. 4.1 Selskapet er fri for ansvar hvis: sikrede ikke har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det sikrede ikke har anlagt sak eller krever nemdbehandling innen seks måneder regnet fra den dag selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgene av at den oversittes, jfr. FAL 8-5, 18-5 og Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 8-6 eller Oppsigelse i forsikringstiden. 5.1 Selskapet kan si opp forsikringen : med øyeblikkelig virkning hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen:

16 Jfr. FAL 4-3 eller Side 15 av med en ukes varsel hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret. Jfr. FAL 8-1 eller med 14 dagers varsel hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Jfr. FAL 4-3 eller etter inntruffet skade hvis: - sikrede har voldt skaden forsettelig - sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift - skadeforløpet viser stort avvik fra det normale - det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst 3 skader tilsammen under denne og andreavtaler med selskapet. Oppsigelsestiden er 2 måneder, jfr. FAL 3-3 eller med 2 måneders frist der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i forsikringstiden på en måte som innebærer at selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, jfr. FAL 3-3 eller 12-4, eller er av betydning for selskapets mulighet til å gjenforsikre, jfr. FAL par. 3-3 eller par med 2 måneders frist ved gjentatte mislighold av premiebetalingen. Jfr. FAL 3-3 eller Sikrede kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner. Jfr. FAL 3-2, 2. ledd eller 12-3, 3. ledd. 6 Beregning av premie når forsikringen avbrytes i avtaleperioden Opphører forsikringen i avtaleperioden har selskapet krav på premie forholdsmessig etter den tiden forsikringen har vært i kraft, med mindre noe annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår. Hvis avtalen helt eller delvis opphører p.g.a. manglende betaling, har selskapet krav på et premietillegg for inntil 60 dager utover den tiden selskapet har vært i ansvar. Dette skjer dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel ikke overholdes. Avtalen, eller de deler av avtalen som kravet gjelder, blir da annullert. 7 Fornyelse av forsikringen Forsikringen som gjelder for en tid av minst ett år, fornyes for ett år ad gangen, hvis ikke forsikringstageren sier opp avtalen innen 1 måned etter at selskapet har sendt ordinær premievarsel for det nye forsikringsåret. For selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før utløpet av forsikringstiden. Forsikringsvilkår og premie kan endres og bli gjeldende fra fornyelsesdag.

17 Side 16 av 17 8 Identifikasjon Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra sikredes slektninger, hjelpere og lignende personer, jfr. FAL I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 9 Ulovlig interesser Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 10 Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. EKSKLUSJONSKLAUSUL VED TIDSFEIL I DATABEHANDLINGSFUNKSJON. Selskapet dekker ikke tap av eller skade på eller kostnad for gjenanskaffelse av noe utstyr, integrert krets, datachips, dataprogramvare og/eller annet datatilknyttet utstyr som direkte springer ut av unnlatelse av å korrekt registrere noen dato som den riktige kalenderdato. KLAUSUL OM UNNTAK FOR ELEKTRONISK DATAREGISTRERING Dette unntaket gjelder for følgende punkter: - Reiseavlysning - Forsinket reise - Forsinket fremmøte Selskapet skal ikke ha ansvar i h.h.t. denne forsikring for noen krav som på noen måter har forårsaket eller bidratt ved: I II III unnlatelse av, eller frykt for unnlatelse av, eller manglende evne til noe utstyr eller dataprogram å registrere, korrekt tolke eller forhandle noen dato som den riktige kalenderdato eller å fortsette å fungere korrekt utover denne dato.

18 Side 17 av 17 BISTAND I KLAGESAKER. Hvis De mener at forsikringsselskapet har gjort feil ved behandlingen av Deres sak, uten at dette blir avklart gjennom den vanlige skadebehandlingen, kan De uten omkostninger for Dem ta kontakt med Forsikringsklagekontoret, Bygdøy Alle 19 Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo e-post:

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS

Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor og når forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse 1 REISEFORSIKRING for Manchester United Visa Vilkår av 15.04.2016 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER 2. HVEM REISEFORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR OG NÅR REISEFORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODS 4.1.1 Hva

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning Innholdsfortegnelse 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor og når forsikringen gjelder 4 Hva forsikringen omfatter 5 Hvilke skader som er dekket og begrensninger

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og død

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring

Flybe, Avbestillingsforsikring Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8188 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Reiseforsikring Cresco Gold Forsikringsvilkår av 1. januar 2006

Reiseforsikring Cresco Gold Forsikringsvilkår av 1. januar 2006 Cresco Gold Cresco Gold Hvis det er en forutsetning at premien skal være betalt før forsikringsgivers ansvar begynner å løpe, fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte dekning. 7.2 Ved terminvis

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Scandinavian Insurance Group AS, organisasjonsnummer

Detaljer

AVTALEVILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også: - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER

Detaljer

Alt om din forsikring

Alt om din forsikring Alt om din forsikring 1 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Når forsikringen gjelder Hvor forsikringen gjelder Hvilke forsikringsnummer

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 Gjelder for verdisaker eiet av privatperson. 1. Forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder for: den som er nevnt i Forsikringsbeviset,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsavtale First Card. Vilkår av 01.01.2009

Forsikringsavtale First Card. Vilkår av 01.01.2009 Forsikringsavtale First Card Vilkår av 01.01.2009 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis - Hva forsikringen omfatter - Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) - Når forsikringen gjelder - Hvor forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder)

Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 3543266 Gjelder fra: 01.01.2009 Gjelder til: Visa Business Card avtalen opphører, eller til skriftlig

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer