AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn., ...ffi. :,... PBOTOKOLL. ..:::- rr: for. ri!.et. Statsminister Per Borten, formann, og statsridene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn., ...ffi. :,... PBOTOKOLL. ..:::- rr: for. ri!.et. Statsminister Per Borten, formann, og statsridene"

Transkript

1 STfl?ilil.i fi ]- ; ii:iii iiil[-.{ffir*r*cr rr,mr'mlrc AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn.,...ffi. :,... PBOTOKOLL ri!.et for..:::- rr: Eksp1.nr. / av 3 Sidelav3sLder LL17,, (,,., //,, mtte i Begjeringens sikkerhetsutvalg mandag 3O. kl LO i Statsnlnisterens mdterom' Ti stede: Forfal: Sekretan: x),.f juni 1969 Statsminister Per Borten, formann, og statsridene OLe Myrvoll, Hrikon Kylllngmark, Kire T{iloch, fru Schweigaard Selmer og Otto Grieg Ti.demand. Utenriksminister John LYng Ekspedisjonssjef Andreas Andersen, StatsmLnLsterens koutor. J ForsvarsmLnisteren nevnte innlednlngsvis at raketten ttpenguln'r, som var uteksperimentert ved ForsvaretS forskni-ngsinstitutt, hadde vart prdveskutt i Spr-Norge. Forsvarsqlfen hadde ni ytret 6nske om at den ogsi m6.tte b! pr6veskutt Nord-Norge, hvortil vlpen vll bli deployert ter fremtld. Man legger vekt pi i gjennonfdre prdveskytingen t Nird-Norge under de mest nu}ig rea}istlske forhold' 'Som proveskytingsfelt har man tenkt seg et omrri.de ved Berlevig, ca. L2-15 nautislle nil ut fra kysten. under provenel son -bd,ter m6, forega med kan6n-' og milfart4y i tiden august, vil den derverende kystradarstasjon spille en avgidrende rolle ved at den blir ttlfort en spesiell registreringskapasitet. Forsvarsministeren opplyste at uteksperimenteringen av flpenguinrt-raketten hadde skjedd i samarbeid med De forente stater og ForbundsrepublLkken Tyskland. Det dreier seg om en fartdy til fartor rakett. Man bar produsert 1O proverakett og vil i lopet av L97O kunne produsere 3O raketter. Forsvarsministeren opplyste at Forsvarssj fen fant det hensiktsmesslg lkke i offentllggiore noen melding om prdvei:i

2 ,i -.t\'. i,, t. lt i :::.r,i ---'i i AVGRADERT, Dato :. 2 )/Z :7L i,! HEMMELG Side 2 av3 sider J skyting Pl fo skytedvelser tll si6s. Statsministere! og statsra.d Kyllingmark spurte om det var helt nddvendig at prdveskyting foregikk i det foreslitte omredet.,:-.'.: -= is gjdres ved - forsli,irelellrrstereg svarle' at eksdercbne la Sterf<'' vekt p6. dette. stalslqinistergn spurte om proveskytingen ville foregi helt i norsk regi og uten representanter for andre land til stede under pr/veskytingen. Forsvarsministeren svarte bekreftende pi dette. Etter pr/veskytingen vi]le det bli sendt rapport til de allierte land vi samarbeider med om prosjektet. Etterat forsvarsminlsteren hadde svart pi de spprsmil som ble stilet, tok Regjeringens sikkerhetsutvalg forsvarsministerens redegjdrelse tl1 etterretning. Sak 2. Sovjetisk henvendelse om bygging av flyplass pd. Svalbard. Den fungerende utenriksminlsterr stsrtslid willochr opplyste at den sovjetiske ambassaddr L3. juni hadde oppsokt utenriksminlsteren for etter iustruks i meddele at nan pe sovjetisk side hadde festet seg ved at man i uorsk presse hadde ontalt planen on bygging av en flyplass pi Svalbard. Det b1e sanlig henvist til et intervju rrlofotposten'r skulle ha hatt med statsred Kyllingmark om saken. AmbassadoreD var instruert om 6, neddele at den sovjetiske holdning til eventuell bygglng av flyplass pa Svalbard fortsat var den sanne som ti,dligere var kommet til uttrykk i sovietisk henveudelser (P.M. av 21.8.L967 og erklering i samtale med utenriksministeren ). Under henvi.sning tl} samtalen med utenriksmlnlster Lyng 30. september 1968 frerntroldt ambassad6r Romanovski at det fra norsk side ble sagt at den sovjetiske ambassade ville bli gjort kjent med det norske forslag i saken straks ale deos tekniske sp/rsmel var k}arert. Ambassad/ren hadde hlttil Lkke nottatt sllkt forslag. Utenriksminlsteren viste ti tldligere norsle redegi0relse om saken. Sp6rsrilet on bygging av norsk flyplass pi Svalbard var stadig under vurdering. Fra norsk side vllle man s/rge,.\*"1'i.:-...;.,' " ir,.,'.',,"-.,.','_-'-,..i ri. l, ''il+r 'l..-), :{ tr 'lr;'.i!...:.:,..irr :i r. r.!i :. : j;': ','

3 AVGRADEHT,/ Data: 1*:Z"T' slde3av3sider,, for at de sovjetiske aden fikk svar pri de sp/rsmil som var forelagt fra sovjetisk side. Det hadde vert hensikten fra norsk side at planen skulle dr/ftes pi det praktiske plan med de sovjetiske myndigheter trva-.a1sj1 sajet*q.5_ej.s_?tlrt\.f or 91d, sgn b1e ber/rt ved eventuell bygging av flyplass pi Sva1bard. (Utdrag av notat , satt opp i Utenrlksdepartemeutet, 5. politiske kontor. ) Statsrrid lyilloch refererte et utkast til svar pi ambassaddr Romanovskis henvendelse av 13. juni. utkastet ble det fremtroldt at deu norske regjering i prinslppet hadde bestemt seg for i bygge flyplass pi Svalbard. Man fant det inidlertid lkke hensiktsmesslg i oppta droftelser med sovjetiske myndlgheter pi det nd,vanende tidspunktr men vllle vente ttl byggeplanene skulle settes i verk. Det be videre opplyst at bygging av flyplass neppe ville bli satt i gang i de orenmeste 6.r. ' S tatgr.ld Kl Linenagl< opplys te at Samf erdse s departemente t vile fremme en stortingsneldlng om saken til h/sten. Forutsetningen var at flyplass pi Svalbard lkke skule bygges f4t 1 de siste ir av langtidsprogranmet. Etter enkelte bemerkniuger om vi.sse formuleriuger i note-utkastet r6.dde det enighet om at dette burde endellg utformes av Utenriksdepartementet. er. STBENGT HEME-LG

4 { t AVGBA;;;.-** Daro :...?.rfi...-.f..,. sig;n. :...ffi...:... Jar. SB 3,/012.3/69/A --+ ::ap:+'j' Etaterld Kit.lo''=!r-::--* Dst [91. bgadslg- oe eblpgfartsdebartenelt,./. PSSOSOLL TOB T{d[S X 8EGfiEENGE}S SEKEESETSTYAL{ 30. Jm{ 1969 Yedlagt tlllat*s Jeg Bog d oyersende fotokoll for u0te l, &egjertagens sik*erhetsutvalg uandag 30. Junl. Av hensyn tll gats nr. lrc strcngt heuellge kera[ter er proto&o1len bare utferdlgst t tre ekaenplarcrp hvorrv eleenplrr Er. 2 eendee Statsr*den i egenskap av funr gerende utaurltgrlnteter, usas etgenplar r. $ er $endt forsvrrgutnletareg. EE fotostateont ft Broto*ollen vedrdreade ss& nr. 2 er eeadt et*terad Kylltugpsx*. Gelo; l. JulX 1959 J Aadrera Audprseu

5 Jar. se /69/A sttsiitd o{to =4ffi;A-8ffif;nia* 7ir i:: i' i Det tsbl. f,orgvaradelrartenent ),/../. gbffsofioul FOE MOTE BEG.'EB,NGENS STEENNETS:VALG 30. JUN 1969![SD.tlEDr.EGG Yedlagt ttlleter Jeg r g A geode GiEscrplar Df,r 3 ay_ qea stresgf tremellge prsto&oll for aota EegJerlngena c1&&er&ctautyalg usndeg 80.. Junl. Santldlg returnerer JeS dot etrsugt bemeltge trotrt ay 12. JunX 1969 lrs ForgrarssJefea tll ForerarenluLEteren aagfuade Dr6veekyttrg *v ilfeagulntr-raketten. A" bensyn tll saterc B*llge Earahter err Drstokolles 1 St&terbeteufiralget deme gang bare utferdtget tre gs ilplsr r, hvorav ekeeapxtr [r. 2 gr so[dt uteorlke- $tnlgtepeu og eheenplar nlcr $ forgrereni.nlgtersn. Orlglnrlprotokoller oppdevarr{es $tetoutlrletersns l ark&. Oslo, f. Jull 1969 ) Audreas AnderEeu

6 Jrr. S 3,/018 $/Ag/h FOBTROLG vedlefs AVGRADEHT StatsfliA' aeriu*' e*y rlriirffiri. -;- ;':' j'- Det kgl'. sanferdseledepsrtersat TTDEAG AV BNilMBO.L FON UOTE NEG'ENNGENS SffiERuETSr :ffi#',#*ri *1tu:lii*h':ffixt*f;s*iri,,;' go. Juut bare utferdiget 1 tto Orl,glaal- Brotolrolleu oppberares hoe $tatsuhleterenl mns da to drrtge ekseuplar'br sr gondt tll utennl.kentrlateren og f,orsinnenlrtsteren. la Jag antar *t Etgtarildsa er lutersgeert i opp-./. 33.ffi"$3lillt'i."{3il3:H'3*'ffi1"il-f;ffi-%.%}l}.*' ar proto&ollon for deune s*k vsdhuelrda. Osfo, t., Jtrlt 1069 ) &ndreas Andcrgsu

7 / STATS M N STERENS KONTOR AKERSGT.42. OSLO.DEP. TELEFON: 4l7AOO Jnr. 9fl, 3/OL2.3/69/A rosrrotg ge3lsgg Sta tefdd g r.+, g z t.3.t l =-5.:'-..ge f. r." ; =.'. Det kg. justls- og AVGRADERT, oato:. P?./f --.2.F '7.\...,.,.. /...:.,...,... \./ J TTDRAG AV PROTOKOTL FOB MOTE REGJEBNGENS SKKERMTS- ':[YAG 30. J'N 1969 Av hensyn tll sak nr. ts strengt hemuellge karakter er protokollen for n0tet RegjerLngens sikkerhetsutvalg 30. Juni bare utferdiget tre eksemplaf, Tr Origlnalprotokollen oppbevares hos Statsmlnisteren, mensr de to 0vrlge eksemplarer er sendt tll utenrlksminlsteren og forsvarsminlsteren. Da jeg antar at Statsrd.den er interessert ri oppbevare protokollen for behandlingen av sak nr. 2, tillater./. jeg meg vedlagt l, oversende en fotostatkopi ned utdrag av protokollen for denne saks vedkommende. tuu Oslo, 1. jull 1969 Andreas Andersen

8 Utar.g ", protokoll for n6te i RSU Sak SovJetisk benvendelse on bygglhg Sva1bard. Den fungerende utenrlksmlnister, st :W lyste at den sovjetiske ambassadpr 13. J nlsi&p.4s9 utenrlksminlsteren for etter lnstruks i sovjetlsk side hadde festet seg yed at man i norsk presse hadde ontalt planen on bygging av en flyplass pa Svalbard. Det ble sarlig henvlst til et lotervju "Lofolpos.ten" slrulle ha hatt mecl statsr{d ffffingfiarx oin 5aken. AmbassadOren var instruert om A meddele at den sovjetlske holdning tll eventuell bygglng av flyplass pc. Svalbard fortsatt Yar den samne som tidligere var kommet til uttrykk 1 sovjettske henvendelser (P.M. av L967 og erklarlng i samtale med utenrlksmlnlsteren ). Under henvi.snlng til samtalen med uteuriksmlnlster Lyng 30. september 1968 frenholdt anbassador RomaDovski at det fra norsk slde ble sagt at den sovjetlske anbassade vlle bll gjort kjent med det norske forslag saken straks alle dens teknlske sp/rsnd.l var klarert. Ambassaddren hadde hlttil lkke nottatt sllkt forslag. Utenriksminlsteren vlste til tld.ligere norslc redegjorelser om saken. Sp0rsnAlet on bygging av norsk flyplass pd. Svalbard var stadig under vurdering. Fra nc,i"*k +ide ville man sdrge i,i:r:..!ar--al}jll!. $ '$i )

9 ; U.1\'(f '\vcifi,\det-j ri,{lrr-h j- i.: r.a,.a- l-.r l,''... : \ r. i,-,.' i...i - f-:: Daio: 1+fr.-7.f slde3ev3slder sisn.:. i for rt de sovjettuk*tf-*qjg.t"?.1.flj-ii"gfl =... anbesaaden f 1kk sy&r pa de aprrsuar eon'var to"eraittt" sovjetlsk slde. Det hadde vert heaslkten fra norsk slde rt planen skurle droftes pil det praktlske pran ned de sovjetiske nyndigheter hva angar sovjetlske traflkkforhold son ble bergrt ved evehtu'6'i' 6ygg-tt! t,',!lyyrcou pl. SvaLbard. (utdrag av notat L , satt opp 1 utenrlksdepartenentet, 5.. politlske kontor. ) Statsrild Ul1loch refererte et utkast til svar pa anbassaddr Bonaaovskls henvenderse av 13. Junl. r utkastet ble det frenholdt et den norske regjering 1 prlnstppet hadde bestemt seg for t bygge flyplass pi Sva1bard. tlan fant det luldlertld lkke herslktsnesslg A oppta dr6ftelser ned sovjetlske nyudlgheter pi det nivanende tldspunkt, men vlrle vente tll byggepranene skulle settes 1 verk. Det bre vldere opplyst at bygging av flyplase Deppe vtlle bl satt gang 1 de nernegte l,r. StatsrAd Jrlllngnark opplyste at Sanferdselsdeparteuentet vlle frenue en stortlngsueldlng on saken tl1 h6sten. Forutsetnlngeu var et flyprass pa svalberd lkke skurre bygges t0r 1 de slete ilr av langtldsprogrannet. Etter enkelte benerkninger on yisse foraulerlager 1 note-utkestet rildde det enlghet on at dette burde endellg utformes ay Utenrlksdepartementet. erm -

10 l dl% qlw' ve5 EJV^TE,gG BES OPPGTT l.nr.,rril' l.-.r* C*r. FoRrRori-STi1' f,1 i,, q i r.. R r,, ; \\ lluror,o3/rd i 1'r tttltii, 1-t i--_ Statsministerens lcontor v/eicsp.- gfo<' *t"'d-*'r.r. -i.. A. And.ersen, Oslo DeP. /' '' -.:. -;;;;;+fil;.*+#raptmo**rn*+1b*h.*l*-%\visr./ i -si"t""ia,i. -'r'i. - r<yuittgmaitir"';"' l"t fgf. Sb:nferd.selsdi.eparteinent, 0s1o Dep' Statsr&d. fru Schvrei-gaard Selmer, n;t -KA1l iust:-s- og-politidepartemilnt-,.. Oslo DeP.,AVG AVGRADEHT /?-2P o,*" t"."iji.b* - Z -"-,--- -i,,.,,, S ovj etisk henvend.else eventuell bygging av ved.r6rend e Planene ont flyplass pe, Svalbard. J Vedlagt overseildes gjenpart av et notat som omlr.ancller en henvend.else d.en sovjetiske ambassaddr gjorde til utenriksministeren 17. ds. ved.rijrende planene om eventuell bygging av en flyplass p&' Svalbard. For ord.ens s1cyld ikke er giennomlest Fof Utenr gjiires oppmerksom Pl& at notatet av Utenriksministeren. sministeren: tu lei-f,[evi-]<

11 t ),t ; tt-$/v.aa ]ORROG J.TOTA -i1:{ '-' ", - " i--[..i*j ie =l L:i t i.- -- g, t? rr i t J..,r:l' r$l.f. \i- ln b cal.,{ol c)l F ol :'o =ts.$-* i Sovjetislc henvendelse vedr6rende planene bm 6ygging av flyplass pe Sva1bard. Den sovjetislce anrbassad.dr oppsdkte Utenriksministeren 13. ds. f or etter instru-ks E, med-d'e1e fdlgend'e: Fra sovjetisk sid.e hadd'e man notert seg at norsk presse j- Oslo s&ve] som ut oyer landet for en tid siden hadde omtalt planene on bygging av en fl;rplass p& Svalbard'' ttlof otpostenit b1e nevnt r ob angivelig slcurlle avisen for noen uker siden ha brakt et intervju med. statsr&d Kyllingrnar om saken. En hadde ogs& notert seg tterkleringer rr fra norske offisielle representanter. d.enne forbindelse had.d.e anbassadiiren fett i-nstruks om t med.d.ee d.e norske mynd.igheter ai sovjetisk holdning til eventuell bygging av flyplass p6i Svalbard. fortsatt var Overenssternmencle ned. de Synspun]cter soe var kommet til uttrykk i den sovjetiske P.L. av 21. august 1967 og i d'en erklering som d.en sovjetiske Charg6 d.taffaires avga i sa.mtale meil Utenriksministeren 21. iuni 1968' Ambassad.6r Romanovski refererte vid'ere til samtale med. Utenriksministeren 50. september 1968 om samme Safc' Romanovski fremkroldt at Utenriksministeren d'en gang u-ttalte at den sovjetiske am.bassad.e vi1le b1i gjort kjent med ttnorske forsla8rt i salcen, Straks alle dens tekniske spiirsn&}ra.r klarlagi. Ambassad.en hadd.e hittil i-klce mottatt silce forslag. En giklr derfor ut fra at d.en fortsatt var und.er utred.niqg pg norsk sid.e. (tfolge dei ref erat som ble satt opp i utenriksd.epartementet etter nevnte sa"mtale uttalte Uienriksministeren at problemene om sarnband'et med Svalbard. for tid.en var und.erka,stet en trafikkteknislc ri:r:rdering i Sa^mferdselsdepartenentet. Denne vurd'ering var erule il.jre avsluttet. i{vis clen norske stat sru-e beslutte seg til & anlegge en flyplass p& svalbard vil man. fra norsk sid.e komme tilbaice til hvord.an man tilfred.sstillende kall s6ke & bidra ti1 & d.ekke d.e sovjetiske transportbehov).

12 1!.? t ',,o9 /:+,r, fra offisielle representanter, 1iadde led.et til a n& had.d.e fett instrul<s on E hdre hvorvidt det var inni;ruffet forandringer i d.et norslce syn p& planene on flyplassbyggiagen. utenriksministeren uttal-te at en fra norsk sid.e tid.ligere niaqe "g3-iot''='s-orr3 etunronen kj ent med. v&rt sjrn. Vi had.de i }e6ere tid. oveirreiet teknisl<e trafil<kforhold' vedtirenile forbindelsene med. Svalbarcl, og i vi-dere perspelitiv herund.er ogs6 eventuelt bygging ay en flyplass i den norslce regjerings regi. Regieringen hadde end.a iicke d.efinitivt tatt stilling til de spdrsmal som reiste seg i den forbind.else ob den hadde ikke p&tenirt noen nreld.ing om saken i nermeste fremtid.. F6r d.et eventuelt vile bli send't ut noen rirelding etter regieri-ngens overveielser, vile en sdrge for at d.e sovjetiske mynd.igheter gjennom Ambassad'en fil<]c svar p& d.e sovjetislie forsla6 om d.et samarbeid Som var blitt antyd.et. Det had.de ogs& vert hensikten fra norsl': sid.e at planene skulle d.r6ftes p& det praktiske plan med d'e sovjetislce myndigheter hva ang&r sovjetiske trafikkforhol-d som ble berdrt ved. eventuell bygging av en flyplass p&. Svalbard. D, 5. PoJ.itiske }contor, 14. iuni 1969' t L : f:l s

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor.

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. PROTOKOLL for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. Til stede: Statsminister Gerhardsen Utenriksminister Lange Statsrådene Lie, Gundersen,

Detaljer

PROTOKOLL. for M0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 21. September 1965 kl e 1245-1300/

PROTOKOLL. for M0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 21. September 1965 kl e 1245-1300/ / ft* \Jt\ 1 itvllv F O R T R O L I G Dato :.../Z/-/ ^ S-gn.;., ^ ~ ^ PROTOKOLL for M0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 21. September 1965 kl e 1245-1300/ Til stede: Statsminister Gerhardsen Statsradene

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Ekspedisjonssjef Andreas Andersen.

Ekspedisjonssjef Andreas Andersen. H ii M M E L G Nr. _ av 6 eks. [ PROTOKOLL '^^'^ ^3/^. ^? \ for møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg j tirsdag 2. mai 1961 kl. 1430 ~ 1530 i Statsministerens møterom. Tll stede: Statsminister Gerhardsen,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG $ Sa lt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54. 8138 lnndyr Vlr dato: Jnr ark 27. fi.2015 15t064 413 s.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Fredag 27. november 2015 kl. 12.00-14.30 Mstested: Kantina,administrasjonsbygget

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sutt.n Kontrollutvalgservice

Sutt.n Kontrollutvalgservice $ Sutt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vlr dato: Jnr ark 08.f2.2015 t5/t35 416- s.4 PROTOKOLL - MELOY KONTROLLUTVALG Mstedato: Tirsdag 8. desember 2015 kl. 09.00 - Motested: Msterom Stott,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 23.09.2014 141563 4'.13-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 23. september 2014 ki. 09.00-11.40 Motested:

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅL (B.) 0619 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅL (B.) 0619 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅL (B.) 0619 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog.

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog. Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5915 ARE - VE - AT 16.05.2011 Arkivkode: Dire k toratet for naturforvaltnings 2011 tilråding om

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

ÅS TVE I TH AL L E N. ET elevtjenester. ET elevtjenester. 12, 0 m 2 12, 0 m 2 12, 0 m 2. 4, 2 m 2. ID idrett. FYSIOTERAPI 19, 9 m 2 RWC.

ÅS TVE I TH AL L E N. ET elevtjenester. ET elevtjenester. 12, 0 m 2 12, 0 m 2 12, 0 m 2. 4, 2 m 2. ID idrett. FYSIOTERAPI 19, 9 m 2 RWC. 8 6 3 MØROM, m ledseog personal ledseog personal ledseog personal, m Å TVE I TH AL L E N TØRRV., m 3, m, m, m ledseog personal 8, m 8, m 6, m KJØKKEN, m ERVERING 3, m KJØL 8, m FRY, m OPPVAK, m, m R 6,

Detaljer

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG A Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 11.t2.2014.t4t807 414_ 5.4 PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 11. desemb er 2014 kt 13.00-15.15 Mstested:

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 1/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel

Detaljer

Foreldelse av fordringer

Foreldelse av fordringer Anne Cathrine Reed Foreldelse av fordringer Kommentaxer til lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiauovgivningen Cappelen Akademisk Forlag Oslo

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

åv anbudsdokunlenter og

åv anbudsdokunlenter og ticdlegg...1 Sak:...0I 3s*11 AV: I.A Klagenernnda fo offentlige arrskaffels cr Klagenemndas avgiørclse 5- iuni 2003 i sak 2003/35 Klager Asplan Viak Sør AS Serviceboks 701 4808 Arendal Innklaget: Älesund

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2616307 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B61L 29/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.07 (80)

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

\t, hqm["4hii ffitlffi i h. t. Sikkerilet'*insti'riksen. Ekspl.nr. / av Z. Side I av.j sider. HEMMELIG i h.t. Sikkerhetsinstruksen. Sentralanlegget.

\t, hqm[4hii ffitlffi i h. t. Sikkerilet'*insti'riksen. Ekspl.nr. / av Z. Side I av.j sider. HEMMELIG i h.t. Sikkerhetsinstruksen. Sentralanlegget. DB,/!{Aa HEMMELG h.t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl.nr. / av Z. Sde av.j sder. MQte. Regjerngens skkerhetsutvalg fredag 7. mars Lg75'k1. 1.430 -,1500- ferbndelse med et beslk, Sentralanlegget. ': \t, Tl stede:

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

5* ^ E4^) ."ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10. svenn Bakard Styrets formann. Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL

5* ^ E4^) .ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10. svenn Bakard Styrets formann. Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL ."ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10 Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL SgKNAD OM KOMMUNALTILSKUDD FOR 2010 TIL VERDAL FAIVILUGSENTRAL Verdal Frivilligsentral har na vert i drift i 1 14 ar og art ider

Detaljer

2 al;*";,t4-*')*", t -/44^.1*:n4;*;, :av 2 eks /W

2 al;*;,t4-*')*, t -/44^.1*:n4;*;, :av 2 eks /W 1l r \" rv/mua 70.4.74.,4ZE V,. / +z./ A fuat*r. 2 al;*";,t4-*')*", t -/44^.1*:n4;*;, :av 2 eks /W STATS,4NSTER[N, $: 080380 A 22'8'71 : :'.! 11 r - ::j'rt,_11, '*.,.',t.l, :'.1.r1'*,...{. ;-'!, t "-l.

Detaljer

LUFTOYKTIGHETSpABUO (LO P) For å sikre korrekt montering av vingebol tena skal' følgende' utføres:

LUFTOYKTIGHETSpABUO (LO P) For å sikre korrekt montering av vingebol tena skal' følgende' utføres: LUfTFARrSVER~ET Hovedadmi ni ~ I r a ~ O ncn Avd for lulllèlrlslr,speblon Po,iboks iå. 1330 0,10 Lulihovn relefon Oslo '02; 121340 AfTN ENfBY A T1gr CIVILAIR OSLO elex 17011idain, LUFTOYKTIGHETSpABUO LO

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

rrffi Oslo kommune Plan- og bygningsetaten VEDLEGG VANN - STEINHAMMERVEIEN 8 B :l::;;: III N: t55/331010 Eiendom: STEINHAMMERVEIEN 88 Byggeplass:

rrffi Oslo kommune Plan- og bygningsetaten VEDLEGG VANN - STEINHAMMERVEIEN 8 B :l::;;: III N: t55/331010 Eiendom: STEINHAMMERVEIEN 88 Byggeplass: Oslo kommune Dato:11052009 Deres ref: Varref(saksnr): 200905192-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:ToneBreirem Arkivkode:531 Byggeplass: STEINHAMMERVEIEN 88 Eiendom: t55/331010 Tiltakshaver: Soker:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT 01 JUL 2009 (WED) 14:59 K R BKFTERETT 64842912 PAGE 3/7 d - NEDRE ROMERKE TNGRETT.' ' ;' Avsagt: 01.07.2009 Sak nr: 09-066712KON-NERO Dommer: Tngrattsdommer Ellen Nyhus Protokollører: Dommeren Sake gjejder:

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Hemmelig Nr» / av 6 eks«

Hemmelig Nr» / av 6 eks« 4" /. f. 1 f"-'v Ji,. Hemmelig Nr» / av 6 eks«avghaderi Dato : ^l..{^ ^..fl^ P r o t o k o l l Sign.:.Z5, for mote i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag E6* juli 196o kl, 13oo ~ 14:00 i Statsministerens

Detaljer

~w~vice SELVAAG BUSS. knnsomtutentiis~ tilffraflyplassen, det meldes om flulletog og busser. Derfor er min Ide on å starte opp 1NNHERRED~KQWIMU~E

~w~vice SELVAAG BUSS. knnsomtutentiis~ tilffraflyplassen, det meldes om flulletog og busser. Derfor er min Ide on å starte opp 1NNHERRED~KQWIMU~E o( wvice - SELVAAG BUSS Raymond 8elvaag BRUKSEIER OLSENS VEI 64 1018 TRONDHEIM LJVANGERKOMMIJM Poatboks 130 7601 LEVANGER 1NNHERREDKQWIMUE TIL LEVANGERKOMMUNESTYRE i. - -- -..-..?. - SØKEROM ØKONOMISKSTØTTEKR.100.000.-

Detaljer

Offentlig journal. Dagsorden 190815. Direktørens ledermøte 190815 2015/1457-1 11180/2015 25.08.2015 28.08.2015. Konkurransegrunnlag

Offentlig journal. Dagsorden 190815. Direktørens ledermøte 190815 2015/1457-1 11180/2015 25.08.2015 28.08.2015. Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,,N, Status: J,A 28.08.2015 nnhold: Dagsorden 190815 Direktørens ledermøte 190815 DL 2015/1457-1 11180/2015 1 jf. offl. 14 25.08.2015 nnhold:

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Medlemmer i Meloy kommunes kontrollutvalg. Saksnummer Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mate 25. september 2013

Medlemmer i Meloy kommunes kontrollutvalg. Saksnummer Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mate 25. september 2013 Postboks 54, 8138 Inndyr Medlemmer i Meloy kommunes kontrollutvalg Saksnummer Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mate 25. september 2013 Redeei srelse fra administrasi onen: Kommunens barnevern

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

ADNIhISTRATIVT VEDTAK. Saksutredning:

ADNIhISTRATIVT VEDTAK. Saksutredning: ADNIhISTRATIVT VEDTAK Saksutredning: * ttyggsre botighafidsl VERDI. OG LANETAKST Tomt Rekvirent l lfauske Kommune v / plan / utvikling Fauske Kommune, plan / utvikling. / ektepakt / ilf;:""trt:er for

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer