AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn., ...ffi. :,... PBOTOKOLL. ..:::- rr: for. ri!.et. Statsminister Per Borten, formann, og statsridene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn., ...ffi. :,... PBOTOKOLL. ..:::- rr: for. ri!.et. Statsminister Per Borten, formann, og statsridene"

Transkript

1 STfl?ilil.i fi ]- ; ii:iii iiil[-.{ffir*r*cr rr,mr'mlrc AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn.,...ffi. :,... PBOTOKOLL ri!.et for..:::- rr: Eksp1.nr. / av 3 Sidelav3sLder LL17,, (,,., //,, mtte i Begjeringens sikkerhetsutvalg mandag 3O. kl LO i Statsnlnisterens mdterom' Ti stede: Forfal: Sekretan: x),.f juni 1969 Statsminister Per Borten, formann, og statsridene OLe Myrvoll, Hrikon Kylllngmark, Kire T{iloch, fru Schweigaard Selmer og Otto Grieg Ti.demand. Utenriksminister John LYng Ekspedisjonssjef Andreas Andersen, StatsmLnLsterens koutor. J ForsvarsmLnisteren nevnte innlednlngsvis at raketten ttpenguln'r, som var uteksperimentert ved ForsvaretS forskni-ngsinstitutt, hadde vart prdveskutt i Spr-Norge. Forsvarsqlfen hadde ni ytret 6nske om at den ogsi m6.tte b! pr6veskutt Nord-Norge, hvortil vlpen vll bli deployert ter fremtld. Man legger vekt pi i gjennonfdre prdveskytingen t Nird-Norge under de mest nu}ig rea}istlske forhold' 'Som proveskytingsfelt har man tenkt seg et omrri.de ved Berlevig, ca. L2-15 nautislle nil ut fra kysten. under provenel son -bd,ter m6, forega med kan6n-' og milfart4y i tiden august, vil den derverende kystradarstasjon spille en avgidrende rolle ved at den blir ttlfort en spesiell registreringskapasitet. Forsvarsministeren opplyste at uteksperimenteringen av flpenguinrt-raketten hadde skjedd i samarbeid med De forente stater og ForbundsrepublLkken Tyskland. Det dreier seg om en fartdy til fartor rakett. Man bar produsert 1O proverakett og vil i lopet av L97O kunne produsere 3O raketter. Forsvarsministeren opplyste at Forsvarssj fen fant det hensiktsmesslg lkke i offentllggiore noen melding om prdvei:i

2 ,i -.t\'. i,, t. lt i :::.r,i ---'i i AVGRADERT, Dato :. 2 )/Z :7L i,! HEMMELG Side 2 av3 sider J skyting Pl fo skytedvelser tll si6s. Statsministere! og statsra.d Kyllingmark spurte om det var helt nddvendig at prdveskyting foregikk i det foreslitte omredet.,:-.'.: -= is gjdres ved - forsli,irelellrrstereg svarle' at eksdercbne la Sterf<'' vekt p6. dette. stalslqinistergn spurte om proveskytingen ville foregi helt i norsk regi og uten representanter for andre land til stede under pr/veskytingen. Forsvarsministeren svarte bekreftende pi dette. Etter pr/veskytingen vi]le det bli sendt rapport til de allierte land vi samarbeider med om prosjektet. Etterat forsvarsminlsteren hadde svart pi de spprsmil som ble stilet, tok Regjeringens sikkerhetsutvalg forsvarsministerens redegjdrelse tl1 etterretning. Sak 2. Sovjetisk henvendelse om bygging av flyplass pd. Svalbard. Den fungerende utenriksminlsterr stsrtslid willochr opplyste at den sovjetiske ambassaddr L3. juni hadde oppsokt utenriksminlsteren for etter iustruks i meddele at nan pe sovjetisk side hadde festet seg ved at man i uorsk presse hadde ontalt planen on bygging av en flyplass pi Svalbard. Det b1e sanlig henvist til et intervju rrlofotposten'r skulle ha hatt med statsred Kyllingmark om saken. AmbassadoreD var instruert om 6, neddele at den sovjetiske holdning til eventuell bygglng av flyplass pa Svalbard fortsat var den sanne som ti,dligere var kommet til uttrykk i sovietisk henveudelser (P.M. av 21.8.L967 og erklering i samtale med utenriksministeren ). Under henvi.sning tl} samtalen med utenriksmlnlster Lyng 30. september 1968 frerntroldt ambassad6r Romanovski at det fra norsk side ble sagt at den sovjetiske ambassade ville bli gjort kjent med det norske forslag i saken straks ale deos tekniske sp/rsmel var k}arert. Ambassad/ren hadde hlttil Lkke nottatt sllkt forslag. Utenriksminlsteren viste ti tldligere norsle redegi0relse om saken. Sp6rsrilet on bygging av norsk flyplass pi Svalbard var stadig under vurdering. Fra norsk side vllle man s/rge,.\*"1'i.:-...;.,' " ir,.,'.',,"-.,.','_-'-,..i ri. l, ''il+r 'l..-), :{ tr 'lr;'.i!...:.:,..irr :i r. r.!i :. : j;': ','

3 AVGRADEHT,/ Data: 1*:Z"T' slde3av3sider,, for at de sovjetiske aden fikk svar pri de sp/rsmil som var forelagt fra sovjetisk side. Det hadde vert hensikten fra norsk side at planen skulle dr/ftes pi det praktiske plan med de sovjetiske myndigheter trva-.a1sj1 sajet*q.5_ej.s_?tlrt\.f or 91d, sgn b1e ber/rt ved eventuell bygging av flyplass pi Sva1bard. (Utdrag av notat , satt opp i Utenrlksdepartemeutet, 5. politiske kontor. ) Statsrrid lyilloch refererte et utkast til svar pi ambassaddr Romanovskis henvendelse av 13. juni. utkastet ble det fremtroldt at deu norske regjering i prinslppet hadde bestemt seg for i bygge flyplass pi Svalbard. Man fant det inidlertid lkke hensiktsmesslg i oppta droftelser med sovjetiske myndlgheter pi det nd,vanende tidspunktr men vllle vente ttl byggeplanene skulle settes i verk. Det be videre opplyst at bygging av flyplass neppe ville bli satt i gang i de orenmeste 6.r. ' S tatgr.ld Kl Linenagl< opplys te at Samf erdse s departemente t vile fremme en stortingsneldlng om saken til h/sten. Forutsetningen var at flyplass pi Svalbard lkke skule bygges f4t 1 de siste ir av langtidsprogranmet. Etter enkelte bemerkniuger om vi.sse formuleriuger i note-utkastet r6.dde det enighet om at dette burde endellg utformes av Utenriksdepartementet. er. STBENGT HEME-LG

4 { t AVGBA;;;.-** Daro :...?.rfi...-.f..,. sig;n. :...ffi...:... Jar. SB 3,/012.3/69/A --+ ::ap:+'j' Etaterld Kit.lo''=!r-::--* Dst [91. bgadslg- oe eblpgfartsdebartenelt,./. PSSOSOLL TOB T{d[S X 8EGfiEENGE}S SEKEESETSTYAL{ 30. Jm{ 1969 Yedlagt tlllat*s Jeg Bog d oyersende fotokoll for u0te l, &egjertagens sik*erhetsutvalg uandag 30. Junl. Av hensyn tll gats nr. lrc strcngt heuellge kera[ter er proto&o1len bare utferdlgst t tre ekaenplarcrp hvorrv eleenplrr Er. 2 eendee Statsr*den i egenskap av funr gerende utaurltgrlnteter, usas etgenplar r. $ er $endt forsvrrgutnletareg. EE fotostateont ft Broto*ollen vedrdreade ss& nr. 2 er eeadt et*terad Kylltugpsx*. Gelo; l. JulX 1959 J Aadrera Audprseu

5 Jar. se /69/A sttsiitd o{to =4ffi;A-8ffif;nia* 7ir i:: i' i Det tsbl. f,orgvaradelrartenent ),/../. gbffsofioul FOE MOTE BEG.'EB,NGENS STEENNETS:VALG 30. JUN 1969![SD.tlEDr.EGG Yedlagt ttlleter Jeg r g A geode GiEscrplar Df,r 3 ay_ qea stresgf tremellge prsto&oll for aota EegJerlngena c1&&er&ctautyalg usndeg 80.. Junl. Santldlg returnerer JeS dot etrsugt bemeltge trotrt ay 12. JunX 1969 lrs ForgrarssJefea tll ForerarenluLEteren aagfuade Dr6veekyttrg *v ilfeagulntr-raketten. A" bensyn tll saterc B*llge Earahter err Drstokolles 1 St&terbeteufiralget deme gang bare utferdtget tre gs ilplsr r, hvorav ekeeapxtr [r. 2 gr so[dt uteorlke- $tnlgtepeu og eheenplar nlcr $ forgrereni.nlgtersn. Orlglnrlprotokoller oppdevarr{es $tetoutlrletersns l ark&. Oslo, f. Jull 1969 ) Audreas AnderEeu

6 Jrr. S 3,/018 $/Ag/h FOBTROLG vedlefs AVGRADEHT StatsfliA' aeriu*' e*y rlriirffiri. -;- ;':' j'- Det kgl'. sanferdseledepsrtersat TTDEAG AV BNilMBO.L FON UOTE NEG'ENNGENS SffiERuETSr :ffi#',#*ri *1tu:lii*h':ffixt*f;s*iri,,;' go. Juut bare utferdiget 1 tto Orl,glaal- Brotolrolleu oppberares hoe $tatsuhleterenl mns da to drrtge ekseuplar'br sr gondt tll utennl.kentrlateren og f,orsinnenlrtsteren. la Jag antar *t Etgtarildsa er lutersgeert i opp-./. 33.ffi"$3lillt'i."{3il3:H'3*'ffi1"il-f;ffi-%.%}l}.*' ar proto&ollon for deune s*k vsdhuelrda. Osfo, t., Jtrlt 1069 ) &ndreas Andcrgsu

7 / STATS M N STERENS KONTOR AKERSGT.42. OSLO.DEP. TELEFON: 4l7AOO Jnr. 9fl, 3/OL2.3/69/A rosrrotg ge3lsgg Sta tefdd g r.+, g z t.3.t l =-5.:'-..ge f. r." ; =.'. Det kg. justls- og AVGRADERT, oato:. P?./f --.2.F '7.\...,.,.. /...:.,...,... \./ J TTDRAG AV PROTOKOTL FOB MOTE REGJEBNGENS SKKERMTS- ':[YAG 30. J'N 1969 Av hensyn tll sak nr. ts strengt hemuellge karakter er protokollen for n0tet RegjerLngens sikkerhetsutvalg 30. Juni bare utferdiget tre eksemplaf, Tr Origlnalprotokollen oppbevares hos Statsmlnisteren, mensr de to 0vrlge eksemplarer er sendt tll utenrlksminlsteren og forsvarsminlsteren. Da jeg antar at Statsrd.den er interessert ri oppbevare protokollen for behandlingen av sak nr. 2, tillater./. jeg meg vedlagt l, oversende en fotostatkopi ned utdrag av protokollen for denne saks vedkommende. tuu Oslo, 1. jull 1969 Andreas Andersen

8 Utar.g ", protokoll for n6te i RSU Sak SovJetisk benvendelse on bygglhg Sva1bard. Den fungerende utenrlksmlnister, st :W lyste at den sovjetiske ambassadpr 13. J nlsi&p.4s9 utenrlksminlsteren for etter lnstruks i sovjetlsk side hadde festet seg yed at man i norsk presse hadde ontalt planen on bygging av en flyplass pa Svalbard. Det ble sarlig henvlst til et lotervju "Lofolpos.ten" slrulle ha hatt mecl statsr{d ffffingfiarx oin 5aken. AmbassadOren var instruert om A meddele at den sovjetlske holdning tll eventuell bygglng av flyplass pc. Svalbard fortsatt Yar den samne som tidligere var kommet til uttrykk 1 sovjettske henvendelser (P.M. av L967 og erklarlng i samtale med utenrlksmlnlsteren ). Under henvi.snlng til samtalen med uteuriksmlnlster Lyng 30. september 1968 frenholdt anbassador RomaDovski at det fra norsk slde ble sagt at den sovjetlske anbassade vlle bll gjort kjent med det norske forslag saken straks alle dens teknlske sp/rsnd.l var klarert. Ambassaddren hadde hlttil lkke nottatt sllkt forslag. Utenriksminlsteren vlste til tld.ligere norslc redegjorelser om saken. Sp0rsnAlet on bygging av norsk flyplass pd. Svalbard var stadig under vurdering. Fra nc,i"*k +ide ville man sdrge i,i:r:..!ar--al}jll!. $ '$i )

9 ; U.1\'(f '\vcifi,\det-j ri,{lrr-h j- i.: r.a,.a- l-.r l,''... : \ r. i,-,.' i...i - f-:: Daio: 1+fr.-7.f slde3ev3slder sisn.:. i for rt de sovjettuk*tf-*qjg.t"?.1.flj-ii"gfl =... anbesaaden f 1kk sy&r pa de aprrsuar eon'var to"eraittt" sovjetlsk slde. Det hadde vert heaslkten fra norsk slde rt planen skurle droftes pil det praktlske pran ned de sovjetiske nyndigheter hva angar sovjetlske traflkkforhold son ble bergrt ved evehtu'6'i' 6ygg-tt! t,',!lyyrcou pl. SvaLbard. (utdrag av notat L , satt opp 1 utenrlksdepartenentet, 5.. politlske kontor. ) Statsrild Ul1loch refererte et utkast til svar pa anbassaddr Bonaaovskls henvenderse av 13. Junl. r utkastet ble det frenholdt et den norske regjering 1 prlnstppet hadde bestemt seg for t bygge flyplass pi Sva1bard. tlan fant det luldlertld lkke herslktsnesslg A oppta dr6ftelser ned sovjetlske nyudlgheter pi det nivanende tldspunkt, men vlrle vente tll byggepranene skulle settes 1 verk. Det bre vldere opplyst at bygging av flyplase Deppe vtlle bl satt gang 1 de nernegte l,r. StatsrAd Jrlllngnark opplyste at Sanferdselsdeparteuentet vlle frenue en stortlngsueldlng on saken tl1 h6sten. Forutsetnlngeu var et flyprass pa svalberd lkke skurre bygges t0r 1 de slete ilr av langtldsprogrannet. Etter enkelte benerkninger on yisse foraulerlager 1 note-utkestet rildde det enlghet on at dette burde endellg utformes ay Utenrlksdepartementet. erm -

10 l dl% qlw' ve5 EJV^TE,gG BES OPPGTT l.nr.,rril' l.-.r* C*r. FoRrRori-STi1' f,1 i,, q i r.. R r,, ; \\ lluror,o3/rd i 1'r tttltii, 1-t i--_ Statsministerens lcontor v/eicsp.- gfo<' *t"'d-*'r.r. -i.. A. And.ersen, Oslo DeP. /' '' -.:. -;;;;;+fil;.*+#raptmo**rn*+1b*h.*l*-%\visr./ i -si"t""ia,i. -'r'i. - r<yuittgmaitir"';"' l"t fgf. Sb:nferd.selsdi.eparteinent, 0s1o Dep' Statsr&d. fru Schvrei-gaard Selmer, n;t -KA1l iust:-s- og-politidepartemilnt-,.. Oslo DeP.,AVG AVGRADEHT /?-2P o,*" t"."iji.b* - Z -"-,--- -i,,.,,, S ovj etisk henvend.else eventuell bygging av ved.r6rend e Planene ont flyplass pe, Svalbard. J Vedlagt overseildes gjenpart av et notat som omlr.ancller en henvend.else d.en sovjetiske ambassaddr gjorde til utenriksministeren 17. ds. ved.rijrende planene om eventuell bygging av en flyplass p&' Svalbard. For ord.ens s1cyld ikke er giennomlest Fof Utenr gjiires oppmerksom Pl& at notatet av Utenriksministeren. sministeren: tu lei-f,[evi-]<

11 t ),t ; tt-$/v.aa ]ORROG J.TOTA -i1:{ '-' ", - " i--[..i*j ie =l L:i t i.- -- g, t? rr i t J..,r:l' r$l.f. \i- ln b cal.,{ol c)l F ol :'o =ts.$-* i Sovjetislc henvendelse vedr6rende planene bm 6ygging av flyplass pe Sva1bard. Den sovjetislce anrbassad.dr oppsdkte Utenriksministeren 13. ds. f or etter instru-ks E, med-d'e1e fdlgend'e: Fra sovjetisk sid.e hadd'e man notert seg at norsk presse j- Oslo s&ve] som ut oyer landet for en tid siden hadde omtalt planene on bygging av en fl;rplass p& Svalbard'' ttlof otpostenit b1e nevnt r ob angivelig slcurlle avisen for noen uker siden ha brakt et intervju med. statsr&d Kyllingrnar om saken. En hadde ogs& notert seg tterkleringer rr fra norske offisielle representanter. d.enne forbindelse had.d.e anbassadiiren fett i-nstruks om t med.d.ee d.e norske mynd.igheter ai sovjetisk holdning til eventuell bygging av flyplass p6i Svalbard. fortsatt var Overenssternmencle ned. de Synspun]cter soe var kommet til uttrykk i den sovjetiske P.L. av 21. august 1967 og i d'en erklering som d.en sovjetiske Charg6 d.taffaires avga i sa.mtale meil Utenriksministeren 21. iuni 1968' Ambassad.6r Romanovski refererte vid'ere til samtale med. Utenriksministeren 50. september 1968 om samme Safc' Romanovski fremkroldt at Utenriksministeren d'en gang u-ttalte at den sovjetiske am.bassad.e vi1le b1i gjort kjent med ttnorske forsla8rt i salcen, Straks alle dens tekniske spiirsn&}ra.r klarlagi. Ambassad.en hadd.e hittil i-klce mottatt silce forslag. En giklr derfor ut fra at d.en fortsatt var und.er utred.niqg pg norsk sid.e. (tfolge dei ref erat som ble satt opp i utenriksd.epartementet etter nevnte sa"mtale uttalte Uienriksministeren at problemene om sarnband'et med Svalbard. for tid.en var und.erka,stet en trafikkteknislc ri:r:rdering i Sa^mferdselsdepartenentet. Denne vurd'ering var erule il.jre avsluttet. i{vis clen norske stat sru-e beslutte seg til & anlegge en flyplass p& svalbard vil man. fra norsk sid.e komme tilbaice til hvord.an man tilfred.sstillende kall s6ke & bidra ti1 & d.ekke d.e sovjetiske transportbehov).

12 1!.? t ',,o9 /:+,r, fra offisielle representanter, 1iadde led.et til a n& had.d.e fett instrul<s on E hdre hvorvidt det var inni;ruffet forandringer i d.et norslce syn p& planene on flyplassbyggiagen. utenriksministeren uttal-te at en fra norsk sid.e tid.ligere niaqe "g3-iot''='s-orr3 etunronen kj ent med. v&rt sjrn. Vi had.de i }e6ere tid. oveirreiet teknisl<e trafil<kforhold' vedtirenile forbindelsene med. Svalbarcl, og i vi-dere perspelitiv herund.er ogs6 eventuelt bygging ay en flyplass i den norslce regjerings regi. Regieringen hadde end.a iicke d.efinitivt tatt stilling til de spdrsmal som reiste seg i den forbind.else ob den hadde ikke p&tenirt noen nreld.ing om saken i nermeste fremtid.. F6r d.et eventuelt vile bli send't ut noen rirelding etter regieri-ngens overveielser, vile en sdrge for at d.e sovjetiske mynd.igheter gjennom Ambassad'en fil<]c svar p& d.e sovjetislie forsla6 om d.et samarbeid Som var blitt antyd.et. Det had.de ogs& vert hensikten fra norsl': sid.e at planene skulle d.r6ftes p& det praktiske plan med d'e sovjetislce myndigheter hva ang&r sovjetiske trafikkforhol-d som ble berdrt ved. eventuell bygging av en flyplass p&. Svalbard. D, 5. PoJ.itiske }contor, 14. iuni 1969' t L : f:l s

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor.

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. PROTOKOLL for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. Til stede: Statsminister Gerhardsen Utenriksminister Lange Statsrådene Lie, Gundersen,

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

I ou,o,..1p/.2..:, HEMMELI I AVGRADERT,/ PROTOKOLL. .t Sign. t.,...,.ffi.

I ou,o,..1p/.2..:, HEMMELI I AVGRADERT,/ PROTOKOLL. .t Sign. t.,...,.ffi. f' t.,,,: \ HEMMELI Ekspl. nr. 2 Slde I avb G av 2 eks slden. '--! I I PROTOKOLL I AVGRADERT,/ I ou,o,..1p/.2..:, m6te 1 RegJerlngens 1o7i k1.0s1q - lgl_5.t Sign. t.,...,.ffi. ; t. I s 1 kk c rhc t su

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 De Hvite Hjelperne Av Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 2 INNHOLD 1. Ideen 3 2. De journalistiske problemstillingene 4 3. Spesielle

Detaljer

NRK Forbrukerinspektørene

NRK Forbrukerinspektørene KASTING AV MAT METODERAPPORT SKUP 2004 NRK Forbrukerinspektørene Side 1 av 9 1. Innledning: 1.1. Journalister Elisabet Grøndahl, Karen-Margrethe Baltzrud, Geir Pettersen 1.2. Foto/Redigering Gjermund Tornholm,

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

FS ønsket at Etisk Råd skulle informeres om saken herunder FS behandling.

FS ønsket at Etisk Råd skulle informeres om saken herunder FS behandling. 33/11 ORIENTERINGSSAKER Presidenten: Redegjorde for at det har vært krevende for NIF å få tilbakelevert to av bronsemedaljene og at den siste først ble funnet og innlevert flere måneder etter fristen.

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\ L86l: VJIHV-9V I i AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\ 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen?

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Christopher S. Harper Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Et forsøk på nøktern dokumentering Fra hvilket tidspunkt fantes det pålitelig og bekreftet kunnskap om jødeutryddelsene i

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Den Sorte Dame fra Peshawar Av

Den Sorte Dame fra Peshawar Av Den Sorte Dame fra Peshawar Av Karl.L.Kleve I ly av mørket tar et sortmalt fly av fra en base og flyr nordover. Det stiger hurtig opp i 75 000 fot, en høyde ingen andre fly enn det selv har vært oppe i

Detaljer