Fabricom Nytt. Våren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no"

Transkript

1 S M L XL Fabricom Nytt Våren 2011

2 Fabricom Nytt våren 2011 [ 3 ] Omstilling i Fabricom [ 4 ] Organisasjonsendringer Modifikasjonskonferansen 2011 [ 5 ] Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet [ 6 ] Markedsutsikter HMS status [ 7 ] Nytt fra studiesiden [ 8 ] Sleipner V&M [ 9 ] Beste V&M-leverandør: Fabricom [ 10 ] Godt samarbeid med Statoil offshore [ 11 ] Godt miljø på Sleipner V&M [ 12 ] Verkstedet i Dusavik går som det suser [ 14 ] Fabricom jobber på Scarabo 8 i Ølen [ 15 ] Fabricom og Westcon sammen igjen [ 16 ] Vimek-Nytt [ 17 ] Onshore & construction services [ 18 ] Nytt fra Fabricom Vigor [ 19 ] En klar IT-strategi i Fabricom [ 20 ] Fabricom sponser Global Future 30 nasjoner i Fabricom [ 21 ] Opplæring i forbindelse med permittering Husk å oppdatere personalopplysninger! [ 22 ] 12 Steps - milepælsplan for prosjektering >> Les status på SVM-prosjektet på side 8 [ 23 ] Høye rekrutteringsmål for 2011 [ 23 ] Kåre Sunde har blitt pensjonist [ 24 ] Fordeler for ansatte i Fabricom [ 25 ] B.I.L-styret 2011 [ 26 ] Bedriftsidrettslaget [B.I.L] 2011 [ 27 ] Gode avtaler for B.I.L-medlemmer B.I.L for hele familien! [ 28 ] B.I.L selger sykkeltøy Kroppsanalyse [ 29 ] Trening og riktig kosthold fikk Thor Einar tilbake i jobb [ 30 ] Bryllup, barn & runde tall >> Les om bryllup, barn & runde tall på side 30 2 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

3 Forbedring og tilpassing Overgangen fra de store prosjektene fra 2008 har ikke gått smertefritt. Det har vist seg krevende å få tilstrekkelig med nye prosjekter. Nå må vi skjerpe oss både i tilbudene og i gjennomføringen av prosjektene. Samtidig må vi tilpasse organisasjonen til de utfordringene vi står ovenfor. Veien videre Fabricom skal levere prosjekter til (og helst over) kundens forventninger, til avtalt pris, tid, kvalitet og helt uten skader og hendelser. Vi er avhengige av fornøyde kunder. Målet med de pågående endringene er å vinne nye kontrakter, og å levere over kundenes forventning på disse. Våre tre hovedfokus i tiden fremover vil være salg, prosjektgjennomføring og effektiv organisering. Økt salgsfokus Vi skal sentralisere og styrke salgsog tilbudsarbeidet. Vi må bli flinkere til å fortelle hva vi kan! Tilbud er vårt salgsredskap. Her må vi få frem all kunnskap, erfaring, utvikling og forbedring. Vi må vise at vi utvikler oss og møter kundenes behov og forventninger. Effektiv basisorganisasjon Vi sentraliserer og forenkler ledelsen av Fabricom (mindre byråkrati) og frigjør seniorpersonell til prosjektarbeid. Vi skal tilrettelegge for en effektiv basisorganisasjon som gir prosjektene den støtten de trenger for å levere prosjektene. Forbedringene starter umiddelbart En grundig planleggingsprosess foregår i disse dager. Informasjon og samhandling med foreningene er en viktig del av planleggingen. Markedssegmentene våre er de samme Fabricom er etablert i fire markedssegmenter. Det vil ikke endres. Vi vil tilby på front-endprosjekter, EPCI offshore modifikasjonsprosjekter, V&M-kontrakter og onshore-prosjekter. I dag har vi prosjekter innenfor alle segmentene. Det leveres strålende arbeid både på pågående prosjekter og i nye tilbud. Pågående prosjekter vokser og vi vinner nye kontrakter. Den siste er en vannbehandlingsstudie på Mongstad, den første kontrakten knyttet til Statoils studierammeavtale. Verktøy og arbeidsprosesser Fabricom vil jobbe med å intensivere satsningen på verktøy og arbeidsprosesser. Her finnes stort potensial for å øke effektiviteten og kvaliteten i prosjektene våre samtidig som tidsforbruket og kostnadene reduseres. Opprettelsen av enda bedre styrende dokumentasjon vil kvalitetssikre leveransene våre på alle nivåer. For å effektivisere oss og redusere kostnader i hele verdikjeden, vil alle administrative rutiner bli gjennomgått for å fjerne unødvendig arbeid, dobbeltarbeid og for å oppnå optimal bruk av IT-systemer. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs Organisasjonsendringer er utfordrende. Men endringer er nødvendig for at Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom. (Foto: Hege Hoem) Fabricom skal utvikles og kunne nå sine forretningsmål. Informasjon og åpen kommunikasjon skal bidra til å fremme forståelse, redusere usikkerhet og tilrettelegge en god overgang for de som opplever endring i arbeidssituasjonen sin. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi skal bli enda bedre til å ta vare på og videreutvikle våre ansatte, både i Trondheim, Orkanger, Frakkagjerd, Stavanger og rundt omkring i landet hvor vårt reisepersonell bor blir et omstillingsår. Det byr på utfordringer, men også muligheter. Sammen skal vi gripe disse mulighetene og revitalisere the Fabricom Way! FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

4 Organisasjonsendringer Fabricom er midt i en omstillingsprosess. Bedriften skal bli sterkere i konkurransen om fremtidig arbeid og bli bedre til å møte markedets behov. Fremtidsrettet Fabricoms forretningssegmenter er fremdeles de samme, men administrasjonen av dem vil bli sammenslått. Dermed blir viktige områder som salgs- og tilbudsarbeid, kontinuerlige forbedringstiltak og tilbakemeldinger fra kundene sentralisert. Mer informasjon Mer informasjon om de nye organisasjonsendringene vil bli publisert fortløpende på MyFabricom og i neste utgave av Fabricom Nytt. Tekst: Hege Hoem Fabricoms nye overordnede organisasjonskart trådde i kraft i mars Hensikten med den nye organisasjonen er å bedre møte kundenes behov samtidig som vi øker effektiviteten og kvaliteten i prosjektene våre. Modifikasjonskonferansen 2011 Fabricom er sterkt involvert i gjennomføringen av årets Modifikasjonskonferanse. Viktig møteplass Onsdag 23. mars brakte årets Modifikasjonskonferanse løs i Stavanger Forum. Også i år var Fabricom med på å sette farge på programmet. Konferansen har blitt en av de aller største og viktigste møteplasser innen den norske olje og gassindustrien, med over 600 deltakere i Foredrag av Per Oscar Knudsen Per Oscar Knudsen holdt foredraget; Konkurransekraft gjennom innovative samarbeidsløsninger hvor blant annet samarbeidet med Bergen Group Rosenberg og Apply Sørco ble presentert. Han mottok gode tilbakemeldinger etter foredraget. Møtebørs skaper kontaktmuligheter Nytt av året var at de største V&M- og ISO-leverandørene var til stede. I tillegg tok Statoil del i en møtebørs hvor særlig mindre selskap, som ellers har vanskeligheter med å få de største selskapene i tale, kunne bestille møtetid med representanter fra deres anskaffelsesmiljøer. Geir Danielsen (leder av Fabricoms anskaffelsesfunksjon) og Erlend Blanchard var Fabricoms representanter i disse møtene. Tekst: Lars Sem 4 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

5 Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet [Ptil] kom med nye HMS-forskrifter 1. januar Nedenfor er hovedendringene listet opp: 1. Henvisning til ny forskrift 10. juli 2009 nr. 998 om posisjoneringsog ankringssystemer på flyttbare innretninger fra Sjøfartsdirektoratet. 2. Anbefalt bruk av DNV-OS-E406 som norm for utforming av fritt-falllivbåter. Regelverket har en stund vært uten henvisning til norm når det gjelder utforming av fritt-fall livbåter etter at henvisningen til sjøfartsregelverket ble fjernet for en stund siden. Siden den gang har det vært arbeidet med å utvikle ny norm og DNV-OS-E406 Design of Free Fall Lifeboats (2009) har blitt utgitt. 3. Anbefalt bruk av ny NORSOK N-006. Det er utgitt ny NORSOK N-006 Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures. Denne standarden er anerkjent som norm av Petroleumstilsynet og akseptert av næringen. 4. Bruk av ny forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, som norm. Den nye forskriften trådte i kraft 8. juni Fra samme tid ble forskrift 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare, forskrift 27. februar 2004 nr. 490 om brannfarlig og trykksatt stoff, forskrift 9. mai 2000 nr. 421 om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina og lignende) og forskrift 24. februar om transport av petroleum i rørledning over land opphevet. 5. Henvisning til forskrift av 22.januar 2007 nr.89 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon. Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr (dvs. forskrift av 2. januar 1996 nr.3) ble opphevet pr , og samme dato erstattet av forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon (dvs. forskrift av 22. januar 2007 nr. 89). 6. Henvisning til ny forskrift 10.september 2009 nr om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedrifts-helsetjeneste. Det er fastsatt ny forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedrifts-helsetjeneste som skal tre i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21.april 1994 nr. 333 om verne- og helsepersonale. Nye begreper Ellers er det nye begrepet til havs hentet fra den nye arbeidsmiljøloven og erstatter tidligere begreper som kontinentalsokkelen og sokkelen. Deler av det nye regelverket for virksomheten til havs og på landanlegg er nå felles gjennom en felles rammeforskrift og en felles styringsforskrift (som også omfatter opplysningsplikten). Begge disse forskriftene er utarbeidet med utgangspunkt i den reguleringen som var gjeldende for petroleumsvirksomheten på sokkelen. Den midlertidige forskriften for landanlegg er opphevet. Ulike tekniske og operasjonelle krav De tekniske og operasjonelle kravene Den nye regelverksmodellen: En felles rammeforskrift til havs og på land, fastsatt ved kongelig resolusjon og håndhevet av departementene, Ptil, Klif og helsemyndighetene, En felles styringsforskrift (som også omfatter opplysningsplikten) til havs og på land, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene, En teknisk og operasjonell forskrift på land (strukturen speiler innretningsforskriften og aktivitetsforskriften til havs), fastsatt og håndhevet av Ptil og helsemyndighetene, En aktivitetsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere, og En innretningsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere. reguleres noe forskjellig til havs og på land. Den nye regelverksmodellen tar hensyn til behov for spesiell regulering av virksomheten, avhengig av hvor denne foregår. Det er derfor utarbeidet en ny teknisk og operasjonell forskrift for landanleggene. Krav til ytre miljø er holdt utenfor teknisk og operasjonell forskrift. Den gjeldende aktivitetsforskriften og den gjeldende innretningsforskriften, begge med mindre endringer, er videreført for virksomheten til havs. (Tekst: Hermod Kvalvik) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

6 Markedsutsikter Det er fortsatt stor optimisme og forventninger om aktivitetsvekst i våre kjernemarkeder de nærmeste årene. Hva skjer? Jeg har i de seneste utgavene av Fabricom Nytt informert om de markedsprognoser som ligger til grunn for vår bransje de nærmeste årene. Etter et par år med det mange har opplevd å være en forespørselstørke, introduseres på nytt ord som investeringsboom og ressursknapphet i bransjevokabularet. En oljepris i skrivende stund på mer enn 104 $/ fat bidrar vel heller ikke å redusere forventningsnivået nevneverdig på kort og mellomlang sikt. At Fabricom er en betydelig aktør i en bransje som forventes å ha gode rammebetingelser de nærmeste årene, er selvfølgelig veldig positivt. Vi kan imidlertid ikke leve av attraktive markedsprognoser alene, og må således samtidig vinne frem i konkurransen om vår rettmessige andel av de oppdragene som nå fortløpende introduseres i våre kjernemarkeder. Starten på 2011 Inngangen på året 2011 har gitt oss både oppturer og nedturer. Det var skuffende at vi ikke vant frem i konkurransen om modifikasjonsprosjektene Kristin LPP og Pan Pandora, samt FEEDstudien for oppgraderingen av boreanlegget på Gullfaks B. På den andre siden kan vi glede oss over at Statoil ønsket å forlenge TVM-prosjektet (Snorre og Statfjord) med 10 måneder, samt at vi nylig har inngått en rammeavtale med Talisman, med varighet på inntil 6 år. I forhold til Talisman-avtalen har mobiliseringen allerede startet, og vi ser her muligheten for en ytterligere vekst i tiden fremover. Videre opplever vi også at det i økende grad etterspørres leveranser av fagarbeidere i tilknytning til offshore-prosjekter, uavhengig av vår egen EPCI portefølje, samt økt aktivitet i Dusavik-verkstedet. Det er for tiden et høyt aktivitetsnivå knyttet til tilbudsoppgaver. Dette forventes å forbli høyt gjennom året. Aktiviteten forventes å være størst innen offshore- modifikasjoner, hvor eksempelvis Statoil i år har annonsert at de har besluttet å Lars Sem er direktør for salg i Fabricom. Lars er i tillegg komitèformann i Modifikasjonskonferansen. (Foto: Hege Hoem) gjennomføre åtte tie-in prosjekter i 2011, etterfulgt av i størrelsen fem nye prosjekter årlig i flere år fremover. Dette, sammen med andre modifikasjonsbehov, vil avlede en betydelig portefølje av studieoppgaver og sammenfaller med nye V&Mtildelinger, landprosjekter og nye feltutbygginger. Muligheten vil være mange, og det er opp til oss å ta godt vare på disse når de kommer. HMS status (februar 2011) Resultat Mål Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 0 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 0 0 Kritiske røde hendelser VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

7 Nytt fra studiesiden Fabricom har arbeidet med flere spennende tidligfasestudier den siste tiden. Her følger en statusoppdatering. Statoil Statfjord B Helihangar FEED-studien ble ferdigstilt i desember Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra Statoil på studiearbeidet vi har uført, både i konseptfasen som ble gjennomført i fjor vår og på den nylig avsluttede FEED-fasen. I FEED-avslutningen ble det etablert avtaler med viktige samarbeidspartnere, slik at vi senere er posisjonert til å vinne fram på EPCIkontrakten for prosjektet. Talisman YME Integrated Services Fabricom har assistert Talisman på YME-prosjektet siden sommeren Vi har bidratt med studier og ingeniørtjenester for å sikre at topsideanlegget er i samsvar med norske krav. Fabricom jobber nå med å få på plass en rammeavtale som dekker alle kompetanseområdene i Fabricom: fra prosjektledelse, prosjektering, fabrikasjon og offshore integrasjonsarbeid. Vi kommer i tiden fremover til å jobbe tett integrert i Talisman sitt prosjektteam for YME-prosjektet. Vi kommer også til ha ingeniøroppdrag og fabrikasjonsoppdrag i våre lokaler som er relatert til ferdigstillingen av YME topside anlegget. omhandler mulighetsstudier for et nytt anlegg for behandling av avfallsvann og produsertvann på Mongstad. Vi kommer ikke til å tilby på alle studieforespørselene som kommer under denne rammeavtalen på grunn av skarp lokal og internasjonal konkurranse om alle studieoppdragene. Det er viktig at vi foretar grundige tilbudsevalueringer på alle studieforespørseler som vi mottar i tiden fremover for å sikre at vi ikke bruker for mye tid og krefter på studietilbud hvor vi ikke har en sterk nok posisjon til å vinne fram. Tilbud på Statoil Gullfaks B Boreoppgradering FEED Fabricom leverte tilbud på FEEDstudien for boreoppgradering på Gullfaks B sammen med KCAD/ RDS. Dette var et meget krevende tilbud med mange leveranser og korte tidsfrister. Tilbudsteamet vårt gjorde en kjempeinnsats, og vi leverte et meget godt teknisk gjennomarbeidet tilbud. Våre estimater for gjennomføring av denne jobben var imidlertid langt høyere enn Grenland Group som vant jobben. Andre gjennomførte studieoppdrag Av mindre studieoppdrag som er gjennomført, kan det nevnes: BG Norge Jordbær - tekniske Per Inge Nag er kontraktsansvarlig for tidligfasestudier. (Foto: Hege Hoem) gjennomganger og vurderinger innen struktur, piping og materialteknologi for Jordbær-feltet som snart skal starte utbyggingsfasen GDF Suez Studierammeavtale - tidligfase evaluering og kostnadsestimering av mulige utbyggingsløsninger rundt Gjøa og i Barentshavet sammen med vår subsea samarbeidspartner Penspen. Noreco Studierammeavtale diverse ingeniørtjenester på ad-hoc basis Utvidelse av vår kundebase Fabricom jobber med å utvide kundebasen innenfor studier og ingeniørtjenester. Vi har i løpet av den senere tid hatt flere studiepresentasjoner til nye kunder, og ser for oss at dette vil gi oss nye oppdrag i tiden som kommer. Statoil Multidisipline Studierammeavtale Fabricom har mottatt flere studieforespørsler som vil gå under rammeavtalen. Vi har gitt tilbud på tre studieforespørsler og jobber for tiden med innlevering av et fjerde studietilbud, i tett samarbeid med våre kolleger i Newcastle. I uke 10 vant vi vårt første studieoppdrag som del av rammeavtalen. Studieoppdraget YME-plattformen. (Foto: Prosjektfoto) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

8 Sleipner V&M Statoil skal investere store beløp på vedlikehold og modifikasjoner (V&M) av sine offshore-anlegg de neste 8 årene. Fabricom er en av fem leverandører som skal være med å løse disse oppgavene.. Vant 4-årig kontrakt Sommeren 2010 tildelte Statoil V&Mkontrakter for de neste åtte årene. Kontraktene ble estimert å ha en samlet verdi på 49 milliarder kroner. Fabricom vant Sleipner-kontrakten, en fire-årig kontrakt med mulighet for fire års forlengelse. På Sleipner skal Fabricom levere en rekke tjenester innenfor V&M. Fabricoms portefølje av oppdrag vil gå parallelt og være varierende i størrelse og omfang. Finn Erik Espegren var leder for utvalget da Statoil evaluerte leverandører for V&M-kontrakter. Fabricom ble prekvalifisert og ble i tilbudsprosessen rangert som en av de fem beste tilbyderne. Nå er Finn Erik Statoils representant mot Fabricom i prosjektet. Finn Erik forteller at Statoil er fornøyd med Fabricoms innsats så langt og håper at prosjektet vil fortsette like bra videre. Utfordrende prosjekt Finn Erik forklarer at oppgavene er delt inn i to kategorier: 1. Vedlikeholdsoppgaver, som kan være enten assistanse til drift eller selvstendige vedlikeholdsprosjekter for å oppgradere eksisterende utstyr og anlegg. 2. Modifikasjonsprosjekter, som er selvstendige prosjekter for å modifisere anlegget, gjerne med nytt og mer moderne utstyr. Fabricom har en utfordrende portefølje med stor risiko. Dette gjelder spesielt prosjekter knyttet til brannog gassystemer, Per Oscar Knudsen (Fabricoms representant, LR, i kontrakten), Mila Varela og en del arbeid Choucino (kontraktsansvarlig for Statoil) og Finn Erik Espegren (Statoils representant, SR, i kontrakten). innenfor elektro og instrument (hvite disipliner). - Her gjelder det å holde tunga beint i Solid sikkerhetsstyring er også viktig munnen, sier Finn Erik. for Statoil. - En liten feil kan ha store - Leverandørene våre må klare å konsekvenser, og føre til at hele identifisere og styre risiko, sier Finn plattformen stenger ned. Erik. - Vi må hele tiden identifisere, hindre Blir målt og vurdert og forebygge hendelser og ulykker. Statoil vil foreta kundetilfredshetsmålinger fire ganger i året. I disse Finn Erik forteller at det må målingene vil leverandørenes etableres en A-standard for prestasjoner bli målt både i forhold til prosjektene. forventningene og opp mot hverandre. - Med A-standard mener jeg at alle - Målingen blir indirekte knyttet til elementer skal overleveres med kompensasjon, sier Finn Erik. beste karakter. Det lar seg gjøre dersom leverandørene bruker og Fabricom gjorde det bra på en følger styrende dokumentasjon. prøvemåling som ble gjennomført før Alltid. jul. Da gikk Fabricom til topps og ble rangert som beste `V&M-leverandør. Forventninger - Prosjektet har dermed startet veldig Statoil har store forventninger til bra for Fabricom, sier Finn Erik. Fabricom som leverandør. - Det har blitt etablert et godt - Fabricom leverte et godt tilbud. samarbeid mellom Fabricom og Nå må prosjektene leveres like bra. Statoil. Nå håper vi at dere lever opp Dersom prosjektet fortsetter like godt til resultatene fra første måling, og som frem til nå, vil fremtidsutsiktene leverer prosjektene like bra. være lovende, sier Finn Erik. Den første måling for 2011 vil være klar i april. Fabricom har mulighet til å få fire års opsjon på Sleipner-kontrakten. Sikkerhet og produksjon I tillegg kan god innsats og bra Statoil har to hovedfokus når det resultater føre til ytterligere arbeid. kommer til prosjektgjennomføringer: sikkerhet og produksjon. - Mulighetene er mange, avslutter - Sikkerhet kommer alltid først, sier Finn Erik. Finn Erik. - Men, da må prosjektene leveres - Vi skal være like friske når vi går som planlagt, med god kvalitet og hjem fra jobb, som vi var da vi kom til uten skader! jobb. Sikkerheten er like viktig i havet som på land. Tekst og foto: Hege Hoem 8 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

9 Beste V&M-leverandør: Fabricom! Fabricom og Sleipner (SVM) ble rangert som den V&Mleverandøren og det anlegget med de mest fornøyde kundene i Statoil i Q Klare mål for leverandørene Statoil har klare ambisjoner med sine nye V&M-kontrakter. Leverandørene skal bidra til at selskapet blir industriledende innen HMS, og til å realisere selskapets ambisjoner med hensyn til produksjonseffektivitet. Disse ambisjonene gjelder også for Fabricom, og kommer til utrykk i vår tilbuds- og gjennomføringsstrategi. Dette skal gjenspeiles i målene, som fremkommer i kontrakten, og vår daglige kontakt med Statoil sine representanter på alle nivåer. God kundetilfredshet Det er meget gledelig at Fabricom og Sleipner (SVM) har blitt rangert som den V&M-leverandøren og det anlegget med de mest fornøyde kundene i Statoil, særlig siden Fabricom er en ny V&M-leverandør for Statoil. Det er i tillegg verdt å merke seg at dette er en vurdering av kontraktsforholdet på alle nivåer. Både offshore installasjon, fabrikasjon og lager, prosjektorganisasjoner og kontraktsorganisasjon er blitt vurdert og fremstår som best in class. Vi skal forbedre oss ytterligere Resultatet er en inspirasjon for å holde trykket oppe og sørge for at SVM og Sleipner beholder denne posisjonen, og fortsetter å levere sikre og effektive tjenester til kundene våre i Statoil. Takk for innsatsen! En fantastisk innsats av alle i SVM har blitt lagt merke til. Fabricom sender en stor takk til alle som har vært med å bidra til disse gode tilbakemeldingene! Tekst: Per Oscar Knudsen Ledelsesinspeksjon i forbindelse med Sleipner SVM-prosjektet onsdag 2. mars. (f.v) Helge Eltvik [HVO i Fabricom], Trond Naglestad [formann i Fabricom], Per Oscar Knudsen [leverandørens representant, Fabricom], Yngvar Klungland [leder SL Mod. i Statoil] og Finn Erik Espegren [selskapets representant, Statoil]. (Foto: Henrik Kærgaard Nielsen) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

10 Godt samarbeid med Statoil offshore Fabricom har gjort godt inntrykk på Statoil på Snorre A-plattformen. Nå nærmer prosjektet seg slutten, og begge parter håper på videre samarbeid. Fornøyd byggeleder Statoils byggeleder Erling Larssen er fornøyd med Fabricoms innsats på Snorre Redevelopment-prosjektet. Prosjektet er nå i siste innspurt og er planlagt ferdigstilt i juni. Fabricom har rundt 35 personer offshore. - Som byggeleder for Fabricoms del av prosjektet sitter jeg igjen med en god følelse når det gjelder samarbeid, sier Erling. - Dette er upåklagelig. Det er enkelt å ta opp ting med Fabricom-ansatte, og vi har en veldig fin dialog og god tone. God innsats fra verneombudene Verneombudene har vært en ressurs i mange sammenhenger, spesielt i høyaktivitets perioden. Da har det vært en fordel med fristilt verneombud både for byggeleder og installasjonsleder. Erling Larssen (byggeleder i Statoil). (Foto: Finn Baar-Dahl) Stabil grunnbemanning har også vært til god nytte, ikke minst for å kunne forberede seg til de store aktivitetene og revisjonsstanser som vi har hatt og lære prosjektet å kjenne. Utfordringer En av de store utfordringene har vært basiskunnskap om styrende dokumenter. Finn Baar-Dahl (verneombud i Fabricom). (Foto: Morten Knudsen) - Dette er en av de tingene som det må arbeides hardt med og som er ganske omfattende, sier Erling. Håper på videre samarbeid - På bakgrunn av de gode resultatene håper jeg at vi fortsatt vil ha gleden av Fabricom på Snorre A-plattformen i tiden fremover, sier Erling. Tekst: Finn Baar-Dahl Vernetjenesten og lederne i Snorre Redevelopment-prosjektet samarbeider godt og bidrar til gode HMS-resultater på Snorre A. (Foto: Finn Baar-Dahl) 10 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

11 Godt miljø på Sleipner V&M Fabricom har sju personer offshore på Sleipner. Den glade gjengen storkoser seg, og melder om nok å henge fingrene i både i og etter arbeidstid. Mye og variert arbeid Fabricom har arbeidet på Sleipner siden 15. november Teamet utfører oppdrag både direkte for plattformen og gjennom prosjekt. - Arbeidet er en fin blanding av vedlikeholdsjobber, forteller Henrik Kærgaard Nielsen, installasjonsleder for Fabricom på Sleipner. Fabricom prosjektet, sier Henrik. Oppgraderinger på plattformen På den Sorte disiplin vil de første store jobbene bli utskifting av deler av toppdekket på M21 og D21 på grunn av sprekker. - Når det er utført skal vi gjeninstallere en WHRU unit, som har vært på land for overhaling, sier Henrik. Andre store mekaniske jobber inkluderer installering av nytt filterhus for Turbin 80C samt fabrikasjon og installering av ny permanent sveisekonteiner. - I løpet av noen få uker vil det bli stor aktivitet på SLB (Sleipner B), forteller Henrik. - PA- og MUX-systemene oppgraderes og West Epsilon skal demobiliseres. Her vil alle fagdisipliner bli involvert. Fabricom personell har i tillegg overtatt ansvaret med å holde en av livbåtene med livbåtførere [etter Aibel]. Godt miljø blant gutta Gjengen på Sleipner stortrives. - Det er et fantastisk godt miljø om bord, forteller Henrik. - Statoils personell har tatt godt i mot oss. Brann- og gassystem Det største prosjektet på den hvite disiplin er oppgradering av brann- og gassystemene ombord på SLAplattformen. - Aibel avsluttet brann- og gassprosjektet på SLA 1. mars i år. Nå viderefører Økende bemanning Fabricom startet med tre personer offshore: installasjonsleder, mekanisk formann og en sveiser / rørlegger. I dag har Fabricom sju personer på Sleipner. Bemanningen vil vokse i takt med økt arbeid. På fritiden er det et godt aktivitetstilbud, som inkluderer blant annet spinning, bygging av fluefiskestenger, knivlaging og bingo. 1. mars arrangeres den store fiskefestivalen. Tekst: Henrik Kærgaard Nielsen (Foto: Joel Galmor) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

12 Verkstedet i Dusavik går som det suser Verkstedet i Dusavik går for fullt. Allerede til nå i år har det kommet inn over 100 forespørsler - og flere kommer! God trøkk i Dusavik Det har i lang tid vært stor aktivitet i Dusavik. Conoco Phillips, Statoil, Benestad, Esso og Seadrill er bare noen av de store kundene til verkstedet. - Vi har en god blanding av store enkeltstående prosjekter og små fortløpende oppdrag, forteller Frode Helgøy, leder for verkstedet i Dusavik. TVM-prosjektet klar for installasjon - TVM-prosjektet for Statoil nærmer seg avslutningen. Her har det vært mye arbeid det siste året. Nå skal det snart være shut-down og mye nytt utstyr skal installeres, sier Frode. På TVM-prosjektet har Fabricom arbeidet med et Blow-Down sikkerhetssystem. - Sikkerhetssystemet må byttes ut for å få alle ventilene for trykkavlastning over vann slik at de ikke fryser, forklarer Roar Bokn, dimensjonkontrollør og røringeniør i prosjektet. -Trykkavlastning er en viktig barriere som skal hindre eskalering ved brann eller gasslekkasje, sier Roar. Unik teknologi for Benestad Den store amerikanske oljegiganten Chevron investerer 7,5 milliarder dollar for å øke utvinningsgraden på Jack- og St. Malo-feltene i Mexico-gulfen. Benestad AS har i den forbindelse fått en stor kontrakt for å levere penetrator og konnektorsystemer. Benestad AS har gitt Fabricom i oppdrag å lage fem spesielle rør. - Til disse rørene bruker vi en veldig spesiell sveiseprosedyre, med nitrogen som dekkgass, forklarer Frode. Kontrakten på rørene har en verdi på 1 million kr. - Vi håper at Benestad blir fornøyde og utvider ordren, sier Frode. SVM-modul er nesten klar I forbindelse med SVM-prosjektet på Sleipner [Statoil] har verkstedet fått inn en stor eksosmodul for vedlikehold og modernisering. - Modulen har blitt demontert, skadde deler har blitt skiftet ut eller reparert, modulen har blitt modernisert med noe nytt utstyr, sandblåst og malt, sier Frode. - Nå er vi iferd med å montere den igjen før den skal fraktes ut til Sleipner og installeres i begynnelsen av andre kvartal. Frode Helgøy viser hvordan ventilen skal festes på røret i forbindelse med jobben for Benestad AS. Roar Bokn og Frode Helgøy diskuterer status på TVMprosjektet, som snart nærmer seg installasjonsfase. 12 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

13 Fabricom skal levere 5 rør og ventiler til Benestad AS. Her kontrollerer Ingvard Klausen et av dem. Mye utskifting av rør For Seadrill har Fabricom mye arbeid med å skifte ut rør. Utskifting av rør foregår på boreriggen West Alpha. - Vi har hatt personell ute og målt opp eksisterende rør, produsert nye tegninger og produsert nye rør, sier Frode. - Vi har folk offshore for å skifte ut rør i perioder når vi får sengeplass offshore. Klare for Brage og Kvitebjørn Mandag 7. mars startet arbeidet for Statoil med Brage og Kvitebjørn. Prosjektet er en V&M-kontrakt som utføres i samarbeid med Apply Sørco. Fabricom har en andel på 30%. SVM-modulen er i ferd med å monteres og kan snart installeres på Sleipner. - Fabricom skal gjøre alt fabrikasjonsarbeid (hovedsaklig rørsystemer) i prosjektet, sier Frode. - Vi skal i tillegg være med på installasjonsarbeidet under revisjons-stansen i mai. De to prosjektene vil utgjøre omlag timer (fabrikasjon). Over 40 mann vil være i arbeid i 6 uker. Tekst og Foto: Hege Hoem Strømningsrør ligger klare for å installeres på West-Alfa. FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

14 Fabricom jobber på Scarabeo 8 i Ølen Fabricom utfører et spennende prosjekt på Enis Scarabeo 8 i nært samarbeid med Westcon. Scarabeo 8 Scarabeo 8 er en halvt nedsenkbar rigg med Moss CS 50 MkII - design med dynamisk posisjonering (DP) for drift i dype farvann og tøft klima. Skroget ble bygget på Sevmash yard i Severovdinsk i Russland, og utrustningen har blitt utført på Fincantieri Shipyard i Palermo i Italia. Etter en brann i juni 2010 i aktre søyle på riggen, ble det meste av kabelnettet ombord ødelagt og en del andre problemer oppstod. Saipem bestemte at riggen skulle repareres og ferdigstilles i Nord-Europa. Arbeidet er komplekst og krevende. Alle systemene om bord skal gjennomgås, ferdigstilles og overlevert. Etter ferdigstillelse skal riggen bore etter olje på Goliat-feltet i Barentshavet. Fabricom samarbeider med Westcon Fabricom fyller samtlige posisjoner relatert til utsjekk av utestående punchpunkter på Scarabeo 8, utestående punchpunkter fra verftet i Italia, DNV-kommentarer og kommentarer fra Saipem. Da riggen ankom verftet i Ølen, ble den levert med rundt utestående punchpunkter. Etter det har det kommet ytterligere punchpunkter som Fabricom-teamet skal håndtere. Fabricom er godt innarbeidet i ingeniørteamet og samarbeider tett med samtlige disipliner. Puncharbeidet går på å sjekke ut punktene i felt, foreslå eventuelt design og utarbeide grunnlag for fabrikasjon, installasjon og innkjøp. I tillegg til alle som jobber med punch, har Fabricom en del personer som også inngår i andre aktiviteter, blant annet i flere disipliner som arbeider med design. Arbeid frem til høsten Prosjektet var ment til å vare frem til april/mai På grunn av ekstra arbeid er prosjektavslutning forskjøvet til september/oktober Tekst: Audun Engesbak Lerøy 14 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT Scarabeo 8 ligger ved Westcons verft i Ølen. (Foto: Geir Solheim)

15 Gunnlaug Habbestad (Westcon) og Odd Inge Hvidsten (Fabricom) synes det er kjekt å kunne arbeide sammen igjen på Scarabeo 8-prosjektet i Ølen. (Foto: Geir Solheim) Fabricom og Westcon sammen igjen Fabricom og Westcon har en lang historie sammen. Nå jobber selskapene sammen igjen på Saipems Scarabeo 8. Lang felles historie Westcon og Fabricom har en historie som går tilbake til begynnelsen av 90-tallet, forteller Gunnlaug Habbestad, personalleder i Westcon. West Contractors (Westcon) ble etablert av flere lokale bedrifter i 1981, med hensikt å ta på seg oppdrag i forbindelse med Kårstø utbyggingen. I 1990 overtok Westcon verftet i Ølen og hadde da to lokaliteter, hovedkontor på Frakkagjerd i Tysvær og verftsavdeling i Ølen. Fabricom kjøpte virksomheten i Tysvær I 1996 solgte Westcon verkstedet og contractingavdelingen sin i Tysvær til Fabricom, og satset videre på verftet i Ølen. For Fabricom betydde oppkjøpet mulighet til å påta seg store prosjekter på landanlegg. - Verftet i Ølen, med frisk kapital fra Fabricom, ble deretter utvidet og gikk fra å være et rent skipsverft til å bli et skipsog riggverft, forteller Gunnlaug. - Siden 1994 har vi hatt nesten 100 riggoppdrag i Ølen! Kjekt å samarbeide igjen - På bakgrunn av historien var det ekstra hyggelig da våre gamle kollegaer fra Tysvær, Alf Gunnar, Birger og Odd Inge kontaktet meg for å tilby personell til å være med på vårt hittil absolutt største oppdrag noen sinne; ferdigstillelse av Scarabeo 8, smiler Gunnlaug. - Det er et utfordrende prosjekt. Vi startet arbeidet i november og fikk ikke tid til å forberede oss før riggen ankom, sier Gunnlaug. Fornøyd med Fabricom Fabricom har på kort tid stilt med personell i flere kategorier. - Det er en stor fordel for prosjektet at en del av folkene har jobbet sammen fra før, sier Gunnlaug. - Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger på Fabricoms ansatte her hos oss. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke disse for flott innsats på prosjektet! Tekst: Gunnlaug Habbestad FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

16 Vimek-nytt Fabricom Vimek hadde et relativt bra aktivitetsnivå i høst. Etter nyttår har markedet vært litt roligere, men det ser ut til å ta seg opp igjen utover våren. Kårstø På Kårstø har det vært litt nedtrapping på både V&M og NGL/Dixoe. I tillegg har ikke tilflyten av nye jobber til verkstedet vært stor nok. Dette har dessverre ført til permitteringer. Nå ser heldigvis markedet ut til å bedre seg utover våren. Verksted på Frakkagjerd Ved verkstedet på Frakkagjed ser vi mulighet for økende aktivitet utover våren. Roxar har bestilt tre nye skidder, og flere er på beddingen. I tillegg antyder flere av våre lokale kunder at det er flere jobber på gang. Vi har blant annet et par jobber til Kårstø steamkjeler og K-Lab. (Foto: Hege Hoem) Contracting For Aibel har vi personell på Kårstø. I Haugesund er det fortsatt rolig, men det er signalisert opptrapping utover våren i forbindelse med Gudrun og diverse revisjonsstanser i Nordsjøen. I Ølen har vi rundt 25 mann i arbeid for Westcon. Personellet er fra Vimek og hovedkontoret på Tasta. Vi jobber på Scarabeo 8. Det er hovedsaklig formenn, QC, feltingeniører og personell for punch. Riggen antas å ligge frem til september. (Se egen artikkel fra Ølen) Fabricom er midt inne i opptrapping av rørleggere til Yme på Rosenberg. Også her jobber folk fra både Vimek og hovedkontoret på Tasta. For tiden har vi ikke personell inne for Aker Stord, men de venter på BPs Skarvbåt, som skal inn til en kampanje for noen uker fra slutten av februar. Her er vi i dialog, men foreløpig er ingenting avklart. Tekst: Odd Inge Hvidsten Kasteblokk klar for sveising: (f.v) Jean Martin Monclair og Christian Heimvik. (Foto: Odd Inge Hvidsten) 16 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

17 Onshore & construction Fabricom arbeider med tilbud både på landanlegg og offshoreinstallasjoner. Bedriften satser hardt og har identifisert flere ønskelige prosjekter. Travel periode Vi har vært gjennom en travel tid med tilbudsarbeider mot både Mongstad og Kårstø. Fabricom satser hardt på nye oppdrag på land, og det vil være stor aktivitet innen dette markedet de neste 3-4 årene. Fremtidige potensielle prosjekter Statoil skal fortsette med oppgraderinger på Kårstø, Mongstad og på Melkøya (hvis Fase II utbygging av anlegget blir bestemt). Fase II på Melkøya ligger riktignok noen år frem i tid, men er naturlig mål å satse mot for oss. På Mongstad skal blant annet myndighetene ta stilling til investering i CO 2 fangst etter at testanlegget er ferdig. Shell skal gjøre oppgraderinger i Nyhavna og ser også for seg høy aktivitet i årene fremover. Det finnes også muligheter i forbindelse med Talismans Ymeplattform, Saipems Scarabeo 8 og ferdigstilling av blant annet BPs Skarv-skip. I løpet av sommeren skal det utføres mange store revisjonsstanser, spesielt for Statoil. Disse er av stor interesse for Fabricom, som etterhvert har spesialisert seg på god og effektiv gjennomføring av driftsstanser. Det er opp til oss å tilby kundene våre gode løsninger og kompetent prosjektpersonell til en riktig pris. Dusavik og Vigor Dusavik og Fabricom Vigor har hatt en god start på året med Rolf Thorkildsen er operasjonsdirektør i Fabricom. (Foto: Hege Hoem) bra aktivitet. Vimek har hatt det litt variabelt innledningsvis, med noe permittering periodevis. Jeg håper at våren blir bra og at belastningsbildet har forbedret seg. Mongstad (foto: Hege Hoem) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

18 Fabricom Vigor Markedet for Vigor har vært bra de første månedene i Her følger en oversikt over pågående og planlagt arbeid: Aker Offshore Partner, Offshore Vi vil ha operatører i arbeid for Aker på flere av deres kontrakter, som inkluderer Valhall, Ula, Gullfaks A-C, Statfjord C, Draugen og Åsgard B. Aker er i tillegg i startfasen med et nytt prosjekt på Oseberg. Her vil det bli ytterligere muligheter for oss å levere offshorepersonell. Aker Offshore Partner, Onshore Fabricom Vigor startet på Ormen Lange gasskompresjon-prosjektet 15. desember Her leverer vi operatører som deltar i installasjonsarbeidet i Nyhavna. Prosjektet har varighet frem til juni, når revisjonsstansen på anlegget blir utført. Technip Fabricom Vigor deltar i produksjon av subsea rørledninger på basen til Technip i Orkanger. Arbeidet startet i 2010 og vil bli ferdigstilt i februar Goliat-prosjektet (ny rørledning) startet i mars Her leverer vi operatører som sveiser og assisterer under produksjonen. Arbeidet vil pågå frem til september. Vi forventer i tillegg å levere lignende personell til Gygrid i oktober. Aibel Vi har signert en rammeavtale med Aibel for offshorearbeid. Vi stiller med operatører i forbindelse med V&M-arbeid på Norne. Aibel ønsker å prioritere oss på Norne og Kristin. Personell er også tilbudt for stanssesongen Stansene inkluderer plattformene Troll, Kvitebjørn, Veslefrikk, Oseberg og Statfjord C. Aker Stord Skarv Vi har mottatt bestilling på arbeidsledere og operatører i forbindelse med klargjøringen av Skarv. Skarv er det største gassbehandlingsskipet i verden (300 m langt og 50 m bredt). Skipet er bygd ved SHI verftet i Korea og skal til Aker Solutions på Stord for klargjøring, før det blir slept videre på Skarv-feltet i Norskehavet. Skipet er ventet inn til Stord 1. mars. Mobilisering med ledende personell startet i februar og med operatører i mars. Skipet vil ligge i land frem til april. Videre utsikter Vi ser for oss et godt marked videre i Vi forventer stor aktivet, særlig i april og mai, samt periodevis gjennom sommeren. Tekst: Elin Knudsen 2 1 Orkanger. 1 - Fabricom Vigor sine lokaler. 2 - Technip sin spolebase. 18 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

19 En klar IT-strategi i Fabricom Fabricom har gjort store endringer i IT-driften det siste året. Endringene har ført til besparelser i millionklassen. Nå har en videre IT-strategi blitt vedtatt for å effektivisere og bedre systemer og informasjonsflyt ytterligere. Ambisiøs visjon Fabricom skal være ledende i bruk av IKT-løsninger for å fremme kvalitet, produktivitet og brukertilfredshet. - IKT er et verktøy for å realisere bedriftens overordnede mål, sier Ketil Oftedahl, leder for IKT og informasjonsstyring. - Kvaliteten på leveransene våre til kundene er avhengig av at vi har de riktige verktøyene og at vi kan bruke dem effektivt. reduksjon i kostnader relatert til teknisk drift. - Målet er å ha redusert IKT driftsutgiftene med 50% i løpet av året, forteller Ketil. - For å oppnå dette vil vi gjøre en grundig gjennomgang av systemer og løsninger, for å rasjonalisere og konsolidere IT-løsningene, og fokusere på å få maksimalt utbytte av et redusert antall hovedsystemer. Også ledelsen har tilkjennegitt de gode resultatene. - Gjennomføringen har gått etter all forventning og de umiddelbare og betydelige kostnads-besparelsene taler for seg selv, sier Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom. Ketil Oftedahl er leder for IKT og informasjonsstyring i Fabricom. Deler av IT-driften outsourcet Fabricom har valgt å outsource store deler av den tekniske IT-driften til Telecomputing. - Vi har flyttet ansvaret over gradvis, forteller Ketil. - Til nå har ca 50% av det som skal outsources blitt overlevert. Planen er å være helt ferdig over sommeren. Målet med IT-outsourcingen er å bedre IT-sikkerheten og få mer stabile og operative systemer. I tillegg har outsourcingen ført til årlige besparelser i millionklassen. Gode resultater Ketil er fornøyd med outsourcingsprosessen så langt. - Overgangen har gått som planlagt. Telecomputing har hatt ansvar for store deler av den tekniske driften i 6 måneder. Vi har nådd målene våre om systemstabilitet og kostnadsbesparelser. Fabricom har allerede oppnådd 40% Fremtidige fordeler Fordelene med å outsource store deler av den tekniske IT-driften er basert på både umiddelbare og fremtidige mål og fordeler. - De kortsiktige målene med umiddelbare besparelser på drift og mer stabile systemer fikk vi se relativt fort, sier Ketil. - Fremover vil vi oppleve at kostnadene vil være knyttet til antallet faktiske brukere, og at vi ikke vil få kostnader knyttet til det høyeste antall brukere på et tidspunkt per år. Det er viktig ettersom antallet konsulenter og innleid personell i prosjekter ofte svinger. - I tillegg vil det gjøre flytteprosessen vår betraktelig mye lettere den dagen vi skal skifte kontorlokaler. Vi vil i prinsipp kunne dra ut stikkontakten på vår eksisterende kontorlokasjon og plugge inn på vår nye. Brukerne vil være operative og på nett umiddelbart, forteller Ketil. - Risikoen assosiert med flyttingen er kraftig redusert. Risiko for nedetid, tapt arbeidstid og for skader og feil på utstyr er nå minimal. Fremdeles IT-avdeling Fabricom vil fremdeles ha en liten ITavdeling på huset. IT-avdelingen skal støtte prosjektene med å tilrettelegge et effektivt informasjonsstyringssystem, og skaffe til veie de verktøyene som behøves for å levere til kunden. - Vi vil drive med løsningsoppsett og design for informasjonsstyring i prosjekter, sier Ketil. - Selv om store deler av IT-driften og systemene vil bli flyttet, vil systemer som det totalt sett er mest hensiktsmessig å beholde lokalt, bli beholdt her. Enkelt forklart vil vi kjøpe de tjenestene andre kan levere bedre og billigere, samtidig som vi styrker vårt eget fokus på forretningskritisk kunnskap og funksjoner, avslutter Ketil. Tekst og foto: Hege Hoem FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

20 Fabricom sponser Global Future Fabricom er sponsor av NHOprosjektet Global Future. Global Future skal mobilisere personer med flerkulturell bakgrunn til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Et flerkulturelt land Norge blir i økende grad et flerkulturelt samfunn. NHO er opptatt av at bedriftene skal få tak i arbeidskraften som kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn representerer, og at næringslivet selv finner gode måter å gjøre dette på. Global Future-prosjektet er et tiltak for å fremme dette målet. 18 måneders program Global Future-prosjektet startet 21. januar 2011 og varer i 18 måneder. NHO har valgt ut 25 deltakere (av 110 søknader) med internasjonal bakgrunn til programmet. Deltakerne er år. Målet for Global Future er å: - Synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse. - Oppnå større integrering av kvalifiserte personer med høyere utdanning og flerkulturell bakgrunn i sentrale stillinger og styreverv i arbeidslivet. - Fremme gode historier og rollemodeller. - Utvikle nettverk mellom bedrifter og innvandrerbefolkningen. Mentorordning gjennom bedrifter Programmet tilrettelegger for nettverksbygging mellom deltakerne og potensielle arbeidsgivere. I tillegg involveres bedrifter gjennom en mentorordning hvor ledere fra lokale bedrifter vil få opplæring i mentoring, og skal fungere som mentor for hver sin kandidat. Fabricom er sponsor av Global Future og skal levere to mentorer til programmet. Tekst: Nick Lamb 30 nasjoner i Fabricom Fabricom har medarbeidere fra 30 ulike land. Hele 16% av selskapets fast ansatte har utenlandsk opprinnelse. Flerkulturelt miljø Det er stor ressursmangel i Norge og mange bedrifter må hente arbeidskraft fra andre markeder. Rogaland har i lang tid vært det fylket i Norge som har tatt inn mest internasjonal arbeidskraft. har vi hentet medarbeidere fra utlandet i flere år, forteller Nick Lamb, ressurs- og HR-direktør i Fabricom. Den internasjonale rekrutteringen har vært svært viktig for Fabricom. - Den har blant annet bidratt til at vi har klart å fullføre våre forpliktelser mot kundene våre i et presset arbeidsmarked. I tillegg har våre norske medarbeidere blitt tilført ny kompetanse gjennom det internasjonale personellet, som kommer med annen kunnskap og erfaring, sier Nick. Tekst: Hege Hoem Internasjonal rekruttering Rogaland har en arbeidsledighet på 2,6%. Ledigheten på landsbasis er 3,1% (Kilde: NAV, 2011). Den lave ledigheten gjør det utfordrende å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Kampen om ingeniører har vært spesielt hard de siste fem årene. - Vi har ikke klart å rekruttere nok kvalifiserte medarbeidere lokalt. Derfor Fabricom har medarbeidere fra 30 nasjoner. 16 % av våre fast ansatte har utenlandsk opprinnelse. 20 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt høst 2011 [ 3 ] Omstillingen fortsetter, selv om det meste er bak oss Ny Adm. Direktør [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Kvitebjørn-prosjektet [ 6 ] Katla

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9

Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9 Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9 Innhold Fabricom Nytt Våren 2009 [ 3 ] 2009 blir et spennende år [ 4 ] Fremtidsutsikter og mål for 2009 [ 5 ] Utfordrende tider [ 6 ] Fabricom HMS-resultater Trivsel på

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009 2 På vei mot lavere risiko og bedre marginer I 2009 hadde vi en veldig bra omsetning fra vår MMOvirksomhet,

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 2 Tilpasning til en ny markedssituasjon La meg starte med å trekke frem en viktig, veldig positiv utvikling de

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer