Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder."

Transkript

1 Forslag til reguleringsplan for Sluppen næringspark PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for godkjennelse: 05/19459/L12 xx.xx.2010 xx.xx.2010 xx.xx BAKGRUNN 1.1 Tiltakshaver/forslagsstiller Komplett planforslaget er innsendt xx.xx.2009 av ARC Arkitekter AS. Planforslaget er utarbeidet av ARC Arkitekter AS som forslagsstiller, på vegne av oppdragsgiver Kjeldsberg Sluppen ANS Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder. 1.2 Eierforhold Planen omfatter følgende eiendommer: Gnr/Bnr 73/114, 118 og 120 Kart: Oversikt berørte eiendommer 1.3 Hensikten med planen Planens intensjon er å legge til rette for en stegvis utbygging av inntil m 2 kontor- og næringsareal i planområdet. Planen skal ivareta mulighet for opparbeidelse av infrastruktur knyttet til utforming av fremtidig riksvegsystem og gjenåpning av Fredlybekken med tilhørende grøntdrag. 1.4 (Liste over) Innsendt materiale (Oversikt over det innsendte materialet er gitt i en egen oppstilling foran i det samlede planforslaget.) 1.5 Tidligere vedtak 1.6 Kunngjøring om igangsatt regulering Igangsatt planarbeid ble kunngjort i Adresseavisen arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 1 av 13

2 2. PLANSTATUS 2.1 Gjeldende reguleringsplan Gnr/Bnr 73/118 og 73/120 er regulert til industriformål med en maksimal utnyttelse på 33% i følge gjeldende reguleringsplan, datert Gnr/Bnr 73/114 er regulert til forretnings- og kontorbebyggelse i følge gjeldende reguleringsplan, datert Utdrag fra gjeldende reguleringsplan: 2.2 Tilgrensende regulerings- og bebyggelsesplaner 2.3 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er planområdet definert som ervervsområde. I ervervsområde inngår alle typer næringsvirksomhet, også offentlig virksomhet. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 2 av 13

3 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, eksisterende forhold 3.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger på Sluppen i Trondheim kommune. Planområdet er avgrenset av eiendomsgrensene til eiendommene nevnt under pkt Dagens arealbruk og bygninger Planområdet brukes i dag til kontor- og industriformål. Eksisterende bebyggelse omfatter forretnings-, lager og kontorlokaler. Bebyggelsesstrukturen i området er preget av lav bebyggelse i 2-3 etasjer. I dag har området en bygningsmasse på anslagsvis m 2 BRA. 3.3 Tilstøtende arealer I nord ligger næringsområdet til Siemens på Tempe, som omfatter kontor og næringsbebyggelse. I øst ligger et næringsområde som blant annet inneholder Din Bil as og Shell bensinstasjon. I sør ligger et større næringsområde som inneholder hovedkontor for Trondheim Energi og kontor- lagerbebyggelse, deriblant Postens hovedsentral i Trondheim. I vest ligger E6 Sluppenkrysset. 3.4 Landskap og solforhold Terrenget i planområdet er hovedsakelig delt inn i 3 platåer på kote 32, 35 og 38. Kote 32 og 35 forholder seg til henholdsvis sokkeletasje og 1. etasje for bebyggelsen i gnr/bnr 73/118. Platåene faller mot vest og sør slik at solforholdene i området er meget bra. 3.5 Grunnforhold Deler av planområdet ligger over en nedlagt kommunal søppelfylling som strekker seg fra planområdets vestre avgrensning og videre inn i det tilstøtende næringsområdet i øst. Det ligger en avløpskulvert i bunnen av søppelfyllingen som leder overvann og avløp til Nidelven og videre til Høvringen renseanlegg. 3.6 Naturforhold Hoveddelen av planområdet som ikke benyttes til manøverareal, parkering eller bebyggelse er opparbeidet med gress og trær i randsonen. Østsiden av indre servicegate er beplantet med trerekker som gir området et grønt preg. Planområdet omfatter ingen friområder, rekreasjonsområder, parker og lignende. 3.7 Miljøforhold Det er svært få grønne uterom egnet for opphold i planområdet i dag. Det ligger et grønt belte rundt planområdet som buffer mellom riksvegsystem og bebyggelse. Dette grøntområdet er mindre egnet til opphold da planområdet er utsatt for støy både fra E6 omkjøringsvegen og Sluppenvegen. 3.8 Bebyggelsesstruktur 3.9 Trafikkforhold, adkomst og parkering Planområdet har i dag en avkjørsel til hver av tomtene fra Sluppenvegen, totalt 3 avkjørsler. Avkjørslene er utformet som usystematiske T-, og X-kryss og gir et uoversiktlig trafikkbilde spesielt ved avkjørslene til Trondheim Energi. Vegnettet for myke trafikanter er mangelfullt både i og utenfor planområdet. Det interne vegsystemet mangler sammenhengende gangsoner. Det mangler også fortau på deler av Sluppenvegens nordside. Planområdet har samlet sett en parkeringsdekning på 2,1 biler pr. 100 m 2 kontor- og arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 3 av 13

4 næringsbebyggelse Kollektivtilbud Planområdet grenser til E6 som er en hovedkollektivåre med over 12 avganger i timen. Det er noe lang gangavstand til holdeplassene langs E6. Med en gjennomsnittlig ganghastiget på 5 km/t tar det opptil 10 minutter å nå planområdet fra holdeplassene på vestsiden av E6. Det er holdeplasser langs Sluppenvegen med nær tilknytning til planområdet, men tilbudet langs Sluppenvegen er svært begrenset. Det er kun rute 6 som kjører via Sluppenvegen i rushtiden. Det er holdeplasser langs Bratsbergvegen, som ligger ca meter fra planområdet. Rutetilbudet er noe bedre langs Bratsbergvegen Skolekapasitet Ikke relevant 3.12 Barnehagekapasitet Ikke relevant 3.13 Annen infrastruktur Det ligger to avløpsrør i bunnen av søppelfyllingen i Fredlydalen gjennom planområdet som fører både avløpsvann og overvann fra Nardo til pumpestasjonen ved Nidelven. Overvann og avløp fra planområdet kobler seg på denne kulverten. Det ligger overvannsledning langs østsiden av indre servicegate som fører overvann sørover mot avkjørselen til gnr/bnr 73/118. Det ligger vannledning langs Sluppenvegens sørside med stikk til planområdet ved avkjørselen til gnr/bnr 73/118. Vannledningen løper langs østsiden til indre servicegate. Vannforsyningen til planområdet er utilstrekkelig mht brannslukking. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 4 av 13

5 Det ligger fjernvarmetrasé gjennom planområdet. Traséen ligger i tomtegrensen mellom Gnr/Bnr 73/118 og 73/120 før den går over på vestsiden av indre servicegate og under E6 omkjøringsvegen ved undergangen mellom Siemens nord og planområdet. Bebyggelsen i planområdet er tilkoblet fjernvarme. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 5 av 13

6 4. SAMRÅDS- OG MEDVIRKNINGSPROSESS 4.1 Opplegg for prosess for samråd og medvirkning 4.2 Sammendrag av innkomne innspill og beskrivelse av hvordan innspill er ivaretatt i planforslaget: arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 6 av 13

7 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Kort om planforslaget I tillegg til 0-alterantivet er det utviklet 2 prinsipielt forskjellige alternativer for å gi et bredere grunnlag for diskusjon i samrådsprosessen. Alternativene er satt sammen for å gjenspeile muligheter, begrensninger men også preferanser som følge av både interne og eksterne forhold som f.eks valg av kryssutforming for ny E6. Alternativene representerer også ytterpunkter i forhold til mulig utnyttelse og arealbruk i planområdet. Flere av elementene i begge alternativer er mulig å benytte i planforslaget. Etter samrådsprosessen justeres planforslaget ut fra innkommende innspill og ønsker alternativet Alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon slik beskrevet i kapittel 3. Området har hatt en utbygging de siste årene som har tatt utgangspunkt i gjeldende bebyggelsesplan. Siste bygg etter gjeldende bebyggelsesplan er nå under oppføring. Etter utbyggingen vil planområdet ha en utnyttelse på ca 48 %-BRA (ikke medregnet bakkeparkering). Alternativet innebærer ingen videre utbygging i området. 5.3 Planforslaget Alternativ 1 Minimumsalternativet Alternativet relaterer seg til alternativ 0+, 1, 2A og 2B for ny E6 Sluppen Stavne. Fellestrekk for disse alternativene er at de opprettholder vegkrysset som barriere og åpner ikke for samspill med nytt kryss eller nye forbindelser på tvers av vegkrysset. Begrenset kollektivtilgjengelighet gir et lavere utbyggingsvolum i planområdet. Utnyttelsesgrad 140%-BRA. Alternativet gjenspeiler også en situasjon hvor ny bebyggelse på gnr/bnr 73/120 forholder seg til Kjeldsbergs del av planområdet, dvs felles avkjørsel med Kjeldsberg og inngangsforhold knytter seg til indre servicegate. Kun en avkjørsel til planområdet begrenser mulig utbyggingsvolum. Planalternativet innebærer en justering av tomtegrensen mellom gnr/bnr 73/118 og 73/120 for å oppnå et optimalt utbyggingsmønster ift søppelfyllingens avgrensning. Alternativ 2 Maximumsalternativet Alternativet relaterer seg til alternativ 3 for ny E6 Sluppen - Stavne. Alternativet innebærer at E6 legges under et miljølokk med lokaltrafikk som reduserer vegkryssets barrierevirkning betydelig, og åpner for at det kan etableres forbindelser på tvers av krysset og et kommunikasjonsknutepunkt svært nær planområdet. Meget god kollektivtilgjengelighet gir et høyere utbyggingsvolum i planområdet. Utnyttelsesgrad 180%-BRA. Alternativ 3 for ny E6 Sluppen Stavne representerer en stor satsing på Sluppen som ny og viktig bydel. Det ønskes derfor at denne nye bydelen skal markeres med et signalbygg i felt NK1. Alternativet er også opprettet etter innspill fra grunneier Trondheim Energi Eiendom. Det er ønske om et utbyggingsalternativ på egen grunn som i større grad skiller seg ut fra annen bebyggelse i planområdet og fungerer innenfor eksisterende tomtegrenser med egen avkjørsel og adkomst. Egen avkjørsel til felt NK6 gir mulighet for økt utbyggingsvolum i dette feltet og resten av planområdet. Valg av alternativ Forslagsstiller ønsker å fremme et planforslag som i relaterer seg til alternativ 2. Planbeskrivelsen tar derfor utgangspunkt i dette alternativet. Elementer som kun er aktuelt ifm alternativ 1 blir beskrevet i kursiv. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 7 av 13

8 Plandata Plankart, se vedlegg x Arealbruksformål i Næring/kontor Sum alle Grønnstruktur Parkeringshus planen byggeformål Sum grunnareal m m m m2 Utnytting planlagt m2 BRA m2 BRA m2 bebyggelse Utnytting planlagt Ikke fastsatt bebyggelse under terreng Areal på m2 BRA eksisterende bebyggelse - over terreng - under terreng Arbeidsplasser 4100 Planlagt arealbruk og byggeområder Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Grønnstruktur: Hensynsoner: Næring/kontor Veg Fortau Gangveg Sykkelveg/sykkelfelt Parkering Parkeringshus Annen veggrunn grøntareal Grønnstruktur Forurenset grunn Særlige krav til infrastruktur Maksimal tillatt tomteutnyttelse i planområdet settes til 180%-BRA. Dette gir et samlet utbyggingsvolum på m 2 BRA til kontor- og næringsformål. Av disse åpnes det for en maksimal andel på 3000 m 2 forretning i byggeområdene innenfor gnr/bnr 73/118 for å ivareta eksisterende forretninger i tilknytning til lagervirksomhet, samt å åpne for nærhandel og forretningsvirksomhet som hører til i en kontorby og dekker internt behov. Planens bestemmelser om maks utnyttelse er for byggeområdene NK1- NK5 knyttet til det samlete bygningsvolumet i disse feltene. Dette ivaretar behovet for fleksibilitet ift fremtidig utbygging. I byggeområde NK6 er angitt et maksimalt utbyggingsvolum. Areal under terreng skal ikke inngå i grad av utnytting. Dette innebærer areal under kote 32,0 i felt A, B, C og D og areal under kote 35 i felt E og F. Bebyggelsens plassering og utforming - Stedstilpasning Det legges opp til 6 utbyggingsfelt i planområdet som vist på plankartet. I alternativ 1 er feltinndelingen mellom NK5 og NK6 noe annerledes da det foreslås en tomtegrensejustering. - Bebyggelsens struktur og plassering Planforslaget innebærer fjerning av all ustrukturert bebyggelse i byggeområde NK1 og NK6, samt deler av bebyggelsen i NK2. Gjenværende bebyggelse i felt NK2 NK5 har vært strukturerende for ny foreslått bebyggelse. Ny bebyggelse er lokalisert slik at det dannes en tydelig kvartalsstruktur som underbygger feltinndelingen. I alternativ 1 kan lavere utbyggingsvolum medfører at deler av eksisterende bebyggelse i NK3 og NK4 vil/kan bli bevart da mulig utbyggingsvolum kan oppnås uten riving arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 8 av 13

9 av eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen er organisert slik at inngangsforhold i hovedsak vender inn mot indre servicegate mens kontorfløyer vender ut mot grøntdrag og overordnet vegsystem. Bebyggelsens etasjer og funksjoner forholder seg også tydelig til de ulike platåene som planområdet består av. - Volumoppbygging, gesims- og mønehøyde angitt med kotehøyde eller antall meter fra planert terreng, takoppbygg, balkonger og takterrasser Det er tatt utgangspunkt i enkle og rasjonelle bygningsvolumer med en maksimal bredde på 20 meter i planleggingen. Intensjonen er at utbyggingen også innenfor hvert byggeområde skal kunne gjennomføres i flere steg. Plankartet viser kun byggegrense innenfor hvert byggeområde. - Arkitektoniske intensjoner, krav til fasadeoppbygging, antall etasjer Plankartet viser tillatt antall etasjer innenfor hvert byggeområde. Det er tatt utgangspunkt i en etasjehøyde på 3,5 meter. Høyde på planert terreng er satt til kote 35,0 for bebyggelse i byggeområde NK1 NK5 og kote 39,0 i NK6. For høyhuset innebærer dette en maksimal byggehøyde på 20 etasjer til kote 105,0. Alternativ 1 viser en 6 etasjers kontorbebyggelse i felt NK1. Mht byggegrense ift fremtidig riksvegsystem er denne bebyggelsen mulig å realisere i dette alternativet. - Universell utforming Miljøforhold Planområdet er delt opp i 3 tilnærmet flate platåer. Hver inngang forholder seg tydelig til et platå. Veger og ramper mellom disse platåene har i hovedsak en maksimal stigning på 1:20. Gang- og sykkelveger i planområdet har en maksimal stigning på 1:12 over korte strekk. Det legges opp til HC-parkering i nær tilknytning til innganger. - Størrelse, lokalisering, utforming og kvalitet på uterom Det legges opp til et ca 30 m bredt gjennomgående grøntdrag i nord-sørgående retning gjennom planområdet. Grøntdraget ligger i området mellom gnr/bnr 73/118 og 73/120. Grøntdraget gis en parkmessig opparbeidelse og inneholder gang/sykkelveger, vegetasjon, sitteplasser og mulig åpen Fredlybekk. Grøntdraget er ca m 2. I alternativ 1 er grøntdraget lagt i planområdets østre avgrensning. Det legges opp til en kvadratisk plassdannelse i midten av indre servicegate på ca m 2. Plassen vil inneholde sitteplasser, sykkelparkering, vegetasjon, og noe parkering. Mellom høyhuset og parkeringshuset i nordre del av planområdet legges det opp til en videreføring av det nord-sørgående grøntdraget i øst-vestgående retning. Grøntdraget gis en parkmessig opparbeidelse og inneholder gang/sykkelveger, vegetasjon, sitteplasser, sykkelparkering og mulig åpen Fredlybekk. Grøntdraget er ca m 2. I alternativ 1 er muligheten for videreføringen av et grøntdrag i øst-vestgående retning begrenset. Området benyttes derfor til parkering og manøverareal ifm kontorbebyggelsen. Mellom ytre servicegate og riksveg legges det opp til et større og flatt grøntdrag på m 2. Størrelsen og innholdet i dette området er avhengig av valg av fremtidig riksvegsystem. I alternativ 1 blir dette området svært begrenset og sterkt kupert. - Ivaretakelse av eksisterende og etablering av ny vegetasjon Det tilstrebes å ivareta eksisterende vegetasjon og grøntområder både i og rundt planområdet. Trerekken langs østsiden av indre servicegate, i tomtegrensen mellom gnr/bnr 73/118 og arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 9 av 13

10 73/120, bevares med unntak av enkelte trær som må fjernes på grunn av nye traséer for g/sveger. Eksisterende vegetasjon langs indre servicegate ved Sluppenvegen 23 og 25 bevares. Det etableres ny vegetasjon som følger samme linje både nordover og sørover. Den kvadratiske plassdannelsen i midtre del av indre servicegate beplantes med grupper av trær. I alternativ 1 vil denne plassen i større grad benyttes til parkering for biler og sykler. Eksisterende vegetasjon langs Sluppenvegen bevares med unntak av mindre treklynger som kommer i konflikt med ny gangveg langs Sluppenvegens nordside. Eksisterende vegetasjon mellom riksveg og planområdet søkes også bevart i størst mulig grad, men muligheten for å bevare vegetasjonen avhenger av valg av fremtidig riksvegsystem. - Støytiltak Ny bebyggelse er sammen med eksisterende bebyggelse organisert slik at den danner en støyskjerm mot omliggende vegsystem. Denne skjermingen gir gode forhold for uteopphold i de sentrale uteområdene i planområdet. - Bevaring av bygninger, natur Privat/felles trafikkløsning - Private gater, kjøre- og gangtrafikk, hvem de er felles for Planområdet omfatter 4 gateløp: o Indre og ytre servicegate o nordre og søndre tverrforbindelse Gateløpene inneholder felles kjøreveg og kontinuerlige gangsoner som gir adkomst til all bebyggelse i planområdet. Kjørevegene er derfor felles for byggeområdene Gateløpene danner også et ringvegsystem slik at mest mulig av intern biltrafikk kan føres til ytre servicegate, og behovet for å måtte snu i nordre del planområdet begrenses. I tillegg er det en egen avkjørsel med en kort vegforbindelse i grensen mellom gnr/bnr 73/114 (TEV-tomten) og 73/91. Gnr/Bnr 73/91 vil ha avkjørsel fra denne vegforbindelsen. Den er derfor felles for disse tomtene. I alternativ 1 vil Gnr/Bnr 73/114 og 73/120 ha adkomst og avkjørsel fra indre servicegate. - Løsning for varelevering Parkering Ny bebyggelse i felt NK2-NK4 skal ha varelevering fra ytre servicegate. Ny bebyggelse i felt NK1 og NK5 vil ha varelevering fra indre servicegate. Ny bebyggelse i felt NK6 vil ha varelevering fra veg i tilknytning til feltet. Det tenkes i hovedsak langsgående felt for varelevering langs gatene. Varemottak bygges inn i bebyggelsen dersom det er behov for et større mottak. - Planlagt antall parkeringsplasser eller parkeringskrav for biler og sykler, fordelt på brukskategorier Planområdet omfatter totalt 930 parkeringsplasser. Det utgjør en parkeringsdekning på 0,75 parkeringsplasser pr 100 m 2 BRA. I planalternativ legges det opp til en parkeringsdekning på 1 parkeringsplass pr 100 m 2 BRA da kollektivtilgjengeligheten er mindre enn i alternativ 2. - Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg Det legges opp til både langsgående og tverrstilte parkeringsplasser langs vegene i arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 10 av 13

11 planområdet, ca 230 plasser. Det etableres parkeringskjellere ved ny utbygging i felt NK2-NK4 og NK6, ca 450 plasser. Det etableres et parkeringshus i nordre del av planområdet med ca 250 plasser. I alternativ 1 vil andelen bakkeparkering være betydelig høyere da det ikke bygges nye parkeringskjellere i NK Universell utforming, tilrettelagt parkering med tilfredsstillende atkomst til inngang Det legges opp til HC-parkering i nær tilknytning til hovedinngangene i alle feltene. Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur - Adkomst til offentlig veg Gnr/bnr 73/118 har egen avkjørsel fra Sluppenvegen. Sett i sammenheng med ny riksvegløsning hvor Sluppenvegen må heves, så er det mulig å opparbeide denne som en felles rundkjøring med avkjørselen til næringsområdet sør for Sluppenvegen. I alternativ 1 er denne muligheten begrenset pga store høydeforskjeller mellom kryssene og Sluppenvegen. Avkjørslene er derfor opparbeidet som to T-kryss. Gnr/Bnr 73/114 og 73/120 har felles avkjørsel fra Sluppenvegen. Det tenkes at nabotomten Gnr/Bnr 73/91 også skal benytte denne ved sanering av Sluppenvegen. Avkjørselen opparbeides som rundkjøring felles med avkjørselen til Trondheim Energi sin eiendom og Biltilsynets eiendom på sørsiden av Sluppenvegen. - Energiløsning, el, fjernvarme Ny bebyggelse tilkobles fjernvarme. - Ledningsplan: omlegging, tilknytning Ny overvannsledning legges langs Sluppenvegens nordside. Avklaring ift regulering tas i samrådsfasen. - Avfallsløsning Planlagte offentlige anlegg - Veger o Kjøreveg, gangveg, sykkelveg, kollektivanlegg o Eierforhold Overordnet sykkelvegnett legges internt i planområdet i et minimum 30 meter bredt grøntdrag sammen med evt. åpen Fredlybekk. Sykkelvegen kan krysse miljølokket i Sluppenkrysset i plan eller planfritt. I alternativ 1 legges sykkelvegen langs Sluppenvegens sørside. Avklaring ift regulering av Sluppenvegen tas i samrådsfasen - Friområder og parker o Arealstørrelser o Turveger o Adkomst og tilgjengelighet o Kompensatoriske kvaliteter o Sesongbruk o Eierforhold o Retningslinjer for drift og skjøtsel Gjennomføring, miljøoppfølging - Krav om rekkefølge for gjennomføring av tiltak innenfor planområdet Eksisterende intern vegforbindelse mellom gnr/bnr 73/118 og 73/53 skal stenges for arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 11 av 13

12 gjennomkjøring inntil det er opparbeidet gang-/sykkelveg til Siemens nord. Det skal etableres et sammenhengende fortau indre servicegate som forbinder Siemens nord med gangsone langs Sluppenvegen før brukstillatelse for ny bebyggelse kan gis. Gang-/sykkelveg i grøntområdet gjennom gnr/bnr 73/120 opparbeides før eller samtidig med ny bebyggelse i NK6. Områder for grønnstruktur skal opparbeides samtidig med utbygging i tilstøtende utbyggingsområde. Vegstrekninger i planområdet opparbeides i hovedsak sammen med tilhørende utbyggingsområde: o V1 skal være opparbeidet som vist på plankart før utbygging i NK3 eller NK5 kan skje. o V2 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK2 kan gis. o V3 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK1 og parkeringshus kan gis. o V4 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK3 kan gis o V5 skal opparbeides som vist på plankartet ved bruksendring eller utbygging i NK3 eller NK4 o V6 skal være opparbeidet før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK6 kan gis. S1-6 skal opparbeides i hovedsak sammen med tilgrensende utbyggingsområde og vegstrekning: Ved utbygging skal utomhusanlegg innenfor utbyggingsområdet opparbeides etter godkjent utomhusplan. Før utbygging i NK1 skal trase for fjernvarme flyttes - Vilkår om gjennomført tiltak utenfor planen før utbygging Nye kollektivholdeplasser i tilknytning til fremtidig riksveg (E6) skal være opparbeidet med sikre gangforbindelse til planområdet etter plan godkjent av kommunen før det tillates at det samlede utbyggingsvolumet i gnr/bnr 73/118 overstiger m2. Bestemmelsen sikrer at kollektivtilgjengeligheten er forbedret før det i den stegvise utbyggingen påregnes at en betydelig andel av de ansatte må benytte kollektivtransport til/fra planområde på grunn av begrensninger i parkeringsdekningen. - Støytiltak utenfor planområdet - Krav om tiltak i grunnen Før utbygging i byggeområder som berøres av hensynsonen skal det foreligge godkjent tiltaksplan for håndtering av forurensning i grunnen. - Krav til anleggsfasen - Krav til utredninger, jf. under om avbøtende tiltak arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 12 av 13

13 6. VESENTLIGE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6.1 Konsekvenser for natur og miljø 6.2 Samfunnsmessige konsekvenser 6.3 Økonomiske konsekvenser for kommunen arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 13 av 13

Reguleringsplan Sluppen næringspark. Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010

Reguleringsplan Sluppen næringspark. Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010 Reguleringsplan Sluppen næringspark Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010 Opplegg for samrådsmøte Presentasjon av foreløpig planforslag 15 min. Diskusjon - Tematisk gjennomgang. 105 min. (Ca 7,5 min

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008. Nye Skansen kjøpesenter forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 08/1798-7 Planforslag er datert: 06.11.2008 Dato for siste revisjon av plankartet: 14.10.2009 Dato

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier.

5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier. Detaljregulering for Bleget-Fagerholt, Kristiansand kommune Planbestemmelser Datert: 1.10.2013 Sist revidert: 8.6.2015 / 29.6.2015 ALTERNATIVT FORSLAG Plan nr. 1001-1263 1 Fellesbestemmelser 1.1 Situasjonsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM

ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING, forslag datert 29.08.13, revidert 11.03.14: ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKKBAKKEN 28 PORSGRUNN KOMMUNE Dato for siste revisjon av bestemmelser: xxxx 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre 3. september 2015, sak 63/15 Sist revidert 22.05.2015 2 1 Formål Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. Forslagsstiller: Letnes arkitektkontor/ Planstyring for I. K. Lykke eiendom. Planforslagets dato:

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Kongsberg kommune 382R Opprinnelig plan 382R-1 Mindre endring avkjørsel, endring kun planbestemmelser 382R-2 Mindre endring byggehøyder 382R-3 Mindre

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer