Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder."

Transkript

1 Forslag til reguleringsplan for Sluppen næringspark PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for godkjennelse: 05/19459/L12 xx.xx.2010 xx.xx.2010 xx.xx BAKGRUNN 1.1 Tiltakshaver/forslagsstiller Komplett planforslaget er innsendt xx.xx.2009 av ARC Arkitekter AS. Planforslaget er utarbeidet av ARC Arkitekter AS som forslagsstiller, på vegne av oppdragsgiver Kjeldsberg Sluppen ANS Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder. 1.2 Eierforhold Planen omfatter følgende eiendommer: Gnr/Bnr 73/114, 118 og 120 Kart: Oversikt berørte eiendommer 1.3 Hensikten med planen Planens intensjon er å legge til rette for en stegvis utbygging av inntil m 2 kontor- og næringsareal i planområdet. Planen skal ivareta mulighet for opparbeidelse av infrastruktur knyttet til utforming av fremtidig riksvegsystem og gjenåpning av Fredlybekken med tilhørende grøntdrag. 1.4 (Liste over) Innsendt materiale (Oversikt over det innsendte materialet er gitt i en egen oppstilling foran i det samlede planforslaget.) 1.5 Tidligere vedtak 1.6 Kunngjøring om igangsatt regulering Igangsatt planarbeid ble kunngjort i Adresseavisen arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 1 av 13

2 2. PLANSTATUS 2.1 Gjeldende reguleringsplan Gnr/Bnr 73/118 og 73/120 er regulert til industriformål med en maksimal utnyttelse på 33% i følge gjeldende reguleringsplan, datert Gnr/Bnr 73/114 er regulert til forretnings- og kontorbebyggelse i følge gjeldende reguleringsplan, datert Utdrag fra gjeldende reguleringsplan: 2.2 Tilgrensende regulerings- og bebyggelsesplaner 2.3 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er planområdet definert som ervervsområde. I ervervsområde inngår alle typer næringsvirksomhet, også offentlig virksomhet. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 2 av 13

3 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, eksisterende forhold 3.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger på Sluppen i Trondheim kommune. Planområdet er avgrenset av eiendomsgrensene til eiendommene nevnt under pkt Dagens arealbruk og bygninger Planområdet brukes i dag til kontor- og industriformål. Eksisterende bebyggelse omfatter forretnings-, lager og kontorlokaler. Bebyggelsesstrukturen i området er preget av lav bebyggelse i 2-3 etasjer. I dag har området en bygningsmasse på anslagsvis m 2 BRA. 3.3 Tilstøtende arealer I nord ligger næringsområdet til Siemens på Tempe, som omfatter kontor og næringsbebyggelse. I øst ligger et næringsområde som blant annet inneholder Din Bil as og Shell bensinstasjon. I sør ligger et større næringsområde som inneholder hovedkontor for Trondheim Energi og kontor- lagerbebyggelse, deriblant Postens hovedsentral i Trondheim. I vest ligger E6 Sluppenkrysset. 3.4 Landskap og solforhold Terrenget i planområdet er hovedsakelig delt inn i 3 platåer på kote 32, 35 og 38. Kote 32 og 35 forholder seg til henholdsvis sokkeletasje og 1. etasje for bebyggelsen i gnr/bnr 73/118. Platåene faller mot vest og sør slik at solforholdene i området er meget bra. 3.5 Grunnforhold Deler av planområdet ligger over en nedlagt kommunal søppelfylling som strekker seg fra planområdets vestre avgrensning og videre inn i det tilstøtende næringsområdet i øst. Det ligger en avløpskulvert i bunnen av søppelfyllingen som leder overvann og avløp til Nidelven og videre til Høvringen renseanlegg. 3.6 Naturforhold Hoveddelen av planområdet som ikke benyttes til manøverareal, parkering eller bebyggelse er opparbeidet med gress og trær i randsonen. Østsiden av indre servicegate er beplantet med trerekker som gir området et grønt preg. Planområdet omfatter ingen friområder, rekreasjonsområder, parker og lignende. 3.7 Miljøforhold Det er svært få grønne uterom egnet for opphold i planområdet i dag. Det ligger et grønt belte rundt planområdet som buffer mellom riksvegsystem og bebyggelse. Dette grøntområdet er mindre egnet til opphold da planområdet er utsatt for støy både fra E6 omkjøringsvegen og Sluppenvegen. 3.8 Bebyggelsesstruktur 3.9 Trafikkforhold, adkomst og parkering Planområdet har i dag en avkjørsel til hver av tomtene fra Sluppenvegen, totalt 3 avkjørsler. Avkjørslene er utformet som usystematiske T-, og X-kryss og gir et uoversiktlig trafikkbilde spesielt ved avkjørslene til Trondheim Energi. Vegnettet for myke trafikanter er mangelfullt både i og utenfor planområdet. Det interne vegsystemet mangler sammenhengende gangsoner. Det mangler også fortau på deler av Sluppenvegens nordside. Planområdet har samlet sett en parkeringsdekning på 2,1 biler pr. 100 m 2 kontor- og arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 3 av 13

4 næringsbebyggelse Kollektivtilbud Planområdet grenser til E6 som er en hovedkollektivåre med over 12 avganger i timen. Det er noe lang gangavstand til holdeplassene langs E6. Med en gjennomsnittlig ganghastiget på 5 km/t tar det opptil 10 minutter å nå planområdet fra holdeplassene på vestsiden av E6. Det er holdeplasser langs Sluppenvegen med nær tilknytning til planområdet, men tilbudet langs Sluppenvegen er svært begrenset. Det er kun rute 6 som kjører via Sluppenvegen i rushtiden. Det er holdeplasser langs Bratsbergvegen, som ligger ca meter fra planområdet. Rutetilbudet er noe bedre langs Bratsbergvegen Skolekapasitet Ikke relevant 3.12 Barnehagekapasitet Ikke relevant 3.13 Annen infrastruktur Det ligger to avløpsrør i bunnen av søppelfyllingen i Fredlydalen gjennom planområdet som fører både avløpsvann og overvann fra Nardo til pumpestasjonen ved Nidelven. Overvann og avløp fra planområdet kobler seg på denne kulverten. Det ligger overvannsledning langs østsiden av indre servicegate som fører overvann sørover mot avkjørselen til gnr/bnr 73/118. Det ligger vannledning langs Sluppenvegens sørside med stikk til planområdet ved avkjørselen til gnr/bnr 73/118. Vannledningen løper langs østsiden til indre servicegate. Vannforsyningen til planområdet er utilstrekkelig mht brannslukking. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 4 av 13

5 Det ligger fjernvarmetrasé gjennom planområdet. Traséen ligger i tomtegrensen mellom Gnr/Bnr 73/118 og 73/120 før den går over på vestsiden av indre servicegate og under E6 omkjøringsvegen ved undergangen mellom Siemens nord og planområdet. Bebyggelsen i planområdet er tilkoblet fjernvarme. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 5 av 13

6 4. SAMRÅDS- OG MEDVIRKNINGSPROSESS 4.1 Opplegg for prosess for samråd og medvirkning 4.2 Sammendrag av innkomne innspill og beskrivelse av hvordan innspill er ivaretatt i planforslaget: arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 6 av 13

7 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Kort om planforslaget I tillegg til 0-alterantivet er det utviklet 2 prinsipielt forskjellige alternativer for å gi et bredere grunnlag for diskusjon i samrådsprosessen. Alternativene er satt sammen for å gjenspeile muligheter, begrensninger men også preferanser som følge av både interne og eksterne forhold som f.eks valg av kryssutforming for ny E6. Alternativene representerer også ytterpunkter i forhold til mulig utnyttelse og arealbruk i planområdet. Flere av elementene i begge alternativer er mulig å benytte i planforslaget. Etter samrådsprosessen justeres planforslaget ut fra innkommende innspill og ønsker alternativet Alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon slik beskrevet i kapittel 3. Området har hatt en utbygging de siste årene som har tatt utgangspunkt i gjeldende bebyggelsesplan. Siste bygg etter gjeldende bebyggelsesplan er nå under oppføring. Etter utbyggingen vil planområdet ha en utnyttelse på ca 48 %-BRA (ikke medregnet bakkeparkering). Alternativet innebærer ingen videre utbygging i området. 5.3 Planforslaget Alternativ 1 Minimumsalternativet Alternativet relaterer seg til alternativ 0+, 1, 2A og 2B for ny E6 Sluppen Stavne. Fellestrekk for disse alternativene er at de opprettholder vegkrysset som barriere og åpner ikke for samspill med nytt kryss eller nye forbindelser på tvers av vegkrysset. Begrenset kollektivtilgjengelighet gir et lavere utbyggingsvolum i planområdet. Utnyttelsesgrad 140%-BRA. Alternativet gjenspeiler også en situasjon hvor ny bebyggelse på gnr/bnr 73/120 forholder seg til Kjeldsbergs del av planområdet, dvs felles avkjørsel med Kjeldsberg og inngangsforhold knytter seg til indre servicegate. Kun en avkjørsel til planområdet begrenser mulig utbyggingsvolum. Planalternativet innebærer en justering av tomtegrensen mellom gnr/bnr 73/118 og 73/120 for å oppnå et optimalt utbyggingsmønster ift søppelfyllingens avgrensning. Alternativ 2 Maximumsalternativet Alternativet relaterer seg til alternativ 3 for ny E6 Sluppen - Stavne. Alternativet innebærer at E6 legges under et miljølokk med lokaltrafikk som reduserer vegkryssets barrierevirkning betydelig, og åpner for at det kan etableres forbindelser på tvers av krysset og et kommunikasjonsknutepunkt svært nær planområdet. Meget god kollektivtilgjengelighet gir et høyere utbyggingsvolum i planområdet. Utnyttelsesgrad 180%-BRA. Alternativ 3 for ny E6 Sluppen Stavne representerer en stor satsing på Sluppen som ny og viktig bydel. Det ønskes derfor at denne nye bydelen skal markeres med et signalbygg i felt NK1. Alternativet er også opprettet etter innspill fra grunneier Trondheim Energi Eiendom. Det er ønske om et utbyggingsalternativ på egen grunn som i større grad skiller seg ut fra annen bebyggelse i planområdet og fungerer innenfor eksisterende tomtegrenser med egen avkjørsel og adkomst. Egen avkjørsel til felt NK6 gir mulighet for økt utbyggingsvolum i dette feltet og resten av planområdet. Valg av alternativ Forslagsstiller ønsker å fremme et planforslag som i relaterer seg til alternativ 2. Planbeskrivelsen tar derfor utgangspunkt i dette alternativet. Elementer som kun er aktuelt ifm alternativ 1 blir beskrevet i kursiv. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 7 av 13

8 Plandata Plankart, se vedlegg x Arealbruksformål i Næring/kontor Sum alle Grønnstruktur Parkeringshus planen byggeformål Sum grunnareal m m m m2 Utnytting planlagt m2 BRA m2 BRA m2 bebyggelse Utnytting planlagt Ikke fastsatt bebyggelse under terreng Areal på m2 BRA eksisterende bebyggelse - over terreng - under terreng Arbeidsplasser 4100 Planlagt arealbruk og byggeområder Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Grønnstruktur: Hensynsoner: Næring/kontor Veg Fortau Gangveg Sykkelveg/sykkelfelt Parkering Parkeringshus Annen veggrunn grøntareal Grønnstruktur Forurenset grunn Særlige krav til infrastruktur Maksimal tillatt tomteutnyttelse i planområdet settes til 180%-BRA. Dette gir et samlet utbyggingsvolum på m 2 BRA til kontor- og næringsformål. Av disse åpnes det for en maksimal andel på 3000 m 2 forretning i byggeområdene innenfor gnr/bnr 73/118 for å ivareta eksisterende forretninger i tilknytning til lagervirksomhet, samt å åpne for nærhandel og forretningsvirksomhet som hører til i en kontorby og dekker internt behov. Planens bestemmelser om maks utnyttelse er for byggeområdene NK1- NK5 knyttet til det samlete bygningsvolumet i disse feltene. Dette ivaretar behovet for fleksibilitet ift fremtidig utbygging. I byggeområde NK6 er angitt et maksimalt utbyggingsvolum. Areal under terreng skal ikke inngå i grad av utnytting. Dette innebærer areal under kote 32,0 i felt A, B, C og D og areal under kote 35 i felt E og F. Bebyggelsens plassering og utforming - Stedstilpasning Det legges opp til 6 utbyggingsfelt i planområdet som vist på plankartet. I alternativ 1 er feltinndelingen mellom NK5 og NK6 noe annerledes da det foreslås en tomtegrensejustering. - Bebyggelsens struktur og plassering Planforslaget innebærer fjerning av all ustrukturert bebyggelse i byggeområde NK1 og NK6, samt deler av bebyggelsen i NK2. Gjenværende bebyggelse i felt NK2 NK5 har vært strukturerende for ny foreslått bebyggelse. Ny bebyggelse er lokalisert slik at det dannes en tydelig kvartalsstruktur som underbygger feltinndelingen. I alternativ 1 kan lavere utbyggingsvolum medfører at deler av eksisterende bebyggelse i NK3 og NK4 vil/kan bli bevart da mulig utbyggingsvolum kan oppnås uten riving arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 8 av 13

9 av eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen er organisert slik at inngangsforhold i hovedsak vender inn mot indre servicegate mens kontorfløyer vender ut mot grøntdrag og overordnet vegsystem. Bebyggelsens etasjer og funksjoner forholder seg også tydelig til de ulike platåene som planområdet består av. - Volumoppbygging, gesims- og mønehøyde angitt med kotehøyde eller antall meter fra planert terreng, takoppbygg, balkonger og takterrasser Det er tatt utgangspunkt i enkle og rasjonelle bygningsvolumer med en maksimal bredde på 20 meter i planleggingen. Intensjonen er at utbyggingen også innenfor hvert byggeområde skal kunne gjennomføres i flere steg. Plankartet viser kun byggegrense innenfor hvert byggeområde. - Arkitektoniske intensjoner, krav til fasadeoppbygging, antall etasjer Plankartet viser tillatt antall etasjer innenfor hvert byggeområde. Det er tatt utgangspunkt i en etasjehøyde på 3,5 meter. Høyde på planert terreng er satt til kote 35,0 for bebyggelse i byggeområde NK1 NK5 og kote 39,0 i NK6. For høyhuset innebærer dette en maksimal byggehøyde på 20 etasjer til kote 105,0. Alternativ 1 viser en 6 etasjers kontorbebyggelse i felt NK1. Mht byggegrense ift fremtidig riksvegsystem er denne bebyggelsen mulig å realisere i dette alternativet. - Universell utforming Miljøforhold Planområdet er delt opp i 3 tilnærmet flate platåer. Hver inngang forholder seg tydelig til et platå. Veger og ramper mellom disse platåene har i hovedsak en maksimal stigning på 1:20. Gang- og sykkelveger i planområdet har en maksimal stigning på 1:12 over korte strekk. Det legges opp til HC-parkering i nær tilknytning til innganger. - Størrelse, lokalisering, utforming og kvalitet på uterom Det legges opp til et ca 30 m bredt gjennomgående grøntdrag i nord-sørgående retning gjennom planområdet. Grøntdraget ligger i området mellom gnr/bnr 73/118 og 73/120. Grøntdraget gis en parkmessig opparbeidelse og inneholder gang/sykkelveger, vegetasjon, sitteplasser og mulig åpen Fredlybekk. Grøntdraget er ca m 2. I alternativ 1 er grøntdraget lagt i planområdets østre avgrensning. Det legges opp til en kvadratisk plassdannelse i midten av indre servicegate på ca m 2. Plassen vil inneholde sitteplasser, sykkelparkering, vegetasjon, og noe parkering. Mellom høyhuset og parkeringshuset i nordre del av planområdet legges det opp til en videreføring av det nord-sørgående grøntdraget i øst-vestgående retning. Grøntdraget gis en parkmessig opparbeidelse og inneholder gang/sykkelveger, vegetasjon, sitteplasser, sykkelparkering og mulig åpen Fredlybekk. Grøntdraget er ca m 2. I alternativ 1 er muligheten for videreføringen av et grøntdrag i øst-vestgående retning begrenset. Området benyttes derfor til parkering og manøverareal ifm kontorbebyggelsen. Mellom ytre servicegate og riksveg legges det opp til et større og flatt grøntdrag på m 2. Størrelsen og innholdet i dette området er avhengig av valg av fremtidig riksvegsystem. I alternativ 1 blir dette området svært begrenset og sterkt kupert. - Ivaretakelse av eksisterende og etablering av ny vegetasjon Det tilstrebes å ivareta eksisterende vegetasjon og grøntområder både i og rundt planområdet. Trerekken langs østsiden av indre servicegate, i tomtegrensen mellom gnr/bnr 73/118 og arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 9 av 13

10 73/120, bevares med unntak av enkelte trær som må fjernes på grunn av nye traséer for g/sveger. Eksisterende vegetasjon langs indre servicegate ved Sluppenvegen 23 og 25 bevares. Det etableres ny vegetasjon som følger samme linje både nordover og sørover. Den kvadratiske plassdannelsen i midtre del av indre servicegate beplantes med grupper av trær. I alternativ 1 vil denne plassen i større grad benyttes til parkering for biler og sykler. Eksisterende vegetasjon langs Sluppenvegen bevares med unntak av mindre treklynger som kommer i konflikt med ny gangveg langs Sluppenvegens nordside. Eksisterende vegetasjon mellom riksveg og planområdet søkes også bevart i størst mulig grad, men muligheten for å bevare vegetasjonen avhenger av valg av fremtidig riksvegsystem. - Støytiltak Ny bebyggelse er sammen med eksisterende bebyggelse organisert slik at den danner en støyskjerm mot omliggende vegsystem. Denne skjermingen gir gode forhold for uteopphold i de sentrale uteområdene i planområdet. - Bevaring av bygninger, natur Privat/felles trafikkløsning - Private gater, kjøre- og gangtrafikk, hvem de er felles for Planområdet omfatter 4 gateløp: o Indre og ytre servicegate o nordre og søndre tverrforbindelse Gateløpene inneholder felles kjøreveg og kontinuerlige gangsoner som gir adkomst til all bebyggelse i planområdet. Kjørevegene er derfor felles for byggeområdene Gateløpene danner også et ringvegsystem slik at mest mulig av intern biltrafikk kan føres til ytre servicegate, og behovet for å måtte snu i nordre del planområdet begrenses. I tillegg er det en egen avkjørsel med en kort vegforbindelse i grensen mellom gnr/bnr 73/114 (TEV-tomten) og 73/91. Gnr/Bnr 73/91 vil ha avkjørsel fra denne vegforbindelsen. Den er derfor felles for disse tomtene. I alternativ 1 vil Gnr/Bnr 73/114 og 73/120 ha adkomst og avkjørsel fra indre servicegate. - Løsning for varelevering Parkering Ny bebyggelse i felt NK2-NK4 skal ha varelevering fra ytre servicegate. Ny bebyggelse i felt NK1 og NK5 vil ha varelevering fra indre servicegate. Ny bebyggelse i felt NK6 vil ha varelevering fra veg i tilknytning til feltet. Det tenkes i hovedsak langsgående felt for varelevering langs gatene. Varemottak bygges inn i bebyggelsen dersom det er behov for et større mottak. - Planlagt antall parkeringsplasser eller parkeringskrav for biler og sykler, fordelt på brukskategorier Planområdet omfatter totalt 930 parkeringsplasser. Det utgjør en parkeringsdekning på 0,75 parkeringsplasser pr 100 m 2 BRA. I planalternativ legges det opp til en parkeringsdekning på 1 parkeringsplass pr 100 m 2 BRA da kollektivtilgjengeligheten er mindre enn i alternativ 2. - Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg Det legges opp til både langsgående og tverrstilte parkeringsplasser langs vegene i arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 10 av 13

11 planområdet, ca 230 plasser. Det etableres parkeringskjellere ved ny utbygging i felt NK2-NK4 og NK6, ca 450 plasser. Det etableres et parkeringshus i nordre del av planområdet med ca 250 plasser. I alternativ 1 vil andelen bakkeparkering være betydelig høyere da det ikke bygges nye parkeringskjellere i NK Universell utforming, tilrettelagt parkering med tilfredsstillende atkomst til inngang Det legges opp til HC-parkering i nær tilknytning til hovedinngangene i alle feltene. Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur - Adkomst til offentlig veg Gnr/bnr 73/118 har egen avkjørsel fra Sluppenvegen. Sett i sammenheng med ny riksvegløsning hvor Sluppenvegen må heves, så er det mulig å opparbeide denne som en felles rundkjøring med avkjørselen til næringsområdet sør for Sluppenvegen. I alternativ 1 er denne muligheten begrenset pga store høydeforskjeller mellom kryssene og Sluppenvegen. Avkjørslene er derfor opparbeidet som to T-kryss. Gnr/Bnr 73/114 og 73/120 har felles avkjørsel fra Sluppenvegen. Det tenkes at nabotomten Gnr/Bnr 73/91 også skal benytte denne ved sanering av Sluppenvegen. Avkjørselen opparbeides som rundkjøring felles med avkjørselen til Trondheim Energi sin eiendom og Biltilsynets eiendom på sørsiden av Sluppenvegen. - Energiløsning, el, fjernvarme Ny bebyggelse tilkobles fjernvarme. - Ledningsplan: omlegging, tilknytning Ny overvannsledning legges langs Sluppenvegens nordside. Avklaring ift regulering tas i samrådsfasen. - Avfallsløsning Planlagte offentlige anlegg - Veger o Kjøreveg, gangveg, sykkelveg, kollektivanlegg o Eierforhold Overordnet sykkelvegnett legges internt i planområdet i et minimum 30 meter bredt grøntdrag sammen med evt. åpen Fredlybekk. Sykkelvegen kan krysse miljølokket i Sluppenkrysset i plan eller planfritt. I alternativ 1 legges sykkelvegen langs Sluppenvegens sørside. Avklaring ift regulering av Sluppenvegen tas i samrådsfasen - Friområder og parker o Arealstørrelser o Turveger o Adkomst og tilgjengelighet o Kompensatoriske kvaliteter o Sesongbruk o Eierforhold o Retningslinjer for drift og skjøtsel Gjennomføring, miljøoppfølging - Krav om rekkefølge for gjennomføring av tiltak innenfor planområdet Eksisterende intern vegforbindelse mellom gnr/bnr 73/118 og 73/53 skal stenges for arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 11 av 13

12 gjennomkjøring inntil det er opparbeidet gang-/sykkelveg til Siemens nord. Det skal etableres et sammenhengende fortau indre servicegate som forbinder Siemens nord med gangsone langs Sluppenvegen før brukstillatelse for ny bebyggelse kan gis. Gang-/sykkelveg i grøntområdet gjennom gnr/bnr 73/120 opparbeides før eller samtidig med ny bebyggelse i NK6. Områder for grønnstruktur skal opparbeides samtidig med utbygging i tilstøtende utbyggingsområde. Vegstrekninger i planområdet opparbeides i hovedsak sammen med tilhørende utbyggingsområde: o V1 skal være opparbeidet som vist på plankart før utbygging i NK3 eller NK5 kan skje. o V2 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK2 kan gis. o V3 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK1 og parkeringshus kan gis. o V4 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK3 kan gis o V5 skal opparbeides som vist på plankartet ved bruksendring eller utbygging i NK3 eller NK4 o V6 skal være opparbeidet før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK6 kan gis. S1-6 skal opparbeides i hovedsak sammen med tilgrensende utbyggingsområde og vegstrekning: Ved utbygging skal utomhusanlegg innenfor utbyggingsområdet opparbeides etter godkjent utomhusplan. Før utbygging i NK1 skal trase for fjernvarme flyttes - Vilkår om gjennomført tiltak utenfor planen før utbygging Nye kollektivholdeplasser i tilknytning til fremtidig riksveg (E6) skal være opparbeidet med sikre gangforbindelse til planområdet etter plan godkjent av kommunen før det tillates at det samlede utbyggingsvolumet i gnr/bnr 73/118 overstiger m2. Bestemmelsen sikrer at kollektivtilgjengeligheten er forbedret før det i den stegvise utbyggingen påregnes at en betydelig andel av de ansatte må benytte kollektivtransport til/fra planområde på grunn av begrensninger i parkeringsdekningen. - Støytiltak utenfor planområdet - Krav om tiltak i grunnen Før utbygging i byggeområder som berøres av hensynsonen skal det foreligge godkjent tiltaksplan for håndtering av forurensning i grunnen. - Krav til anleggsfasen - Krav til utredninger, jf. under om avbøtende tiltak arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 12 av 13

13 6. VESENTLIGE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6.1 Konsekvenser for natur og miljø 6.2 Samfunnsmessige konsekvenser 6.3 Økonomiske konsekvenser for kommunen arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 13 av 13

Reguleringsplan Sluppen næringspark. Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010

Reguleringsplan Sluppen næringspark. Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010 Reguleringsplan Sluppen næringspark Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010 Opplegg for samrådsmøte Presentasjon av foreløpig planforslag 15 min. Diskusjon - Tematisk gjennomgang. 105 min. (Ca 7,5 min

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M.

BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M. Arkivopplysinger: Saksbeh.:PJO Arkivsaknr.: 05/00869 Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert:

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert: STJØRDAL KOMMUNE Bestemmelser for Plan-ID: 1-262 Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: 31.10.2016 Sist revidert: 25.04.2017 Planbestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 2 3 FELLES BESTEMMELSER 3.1 Kulturvern 3.2 Støy Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer:

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 09.01.2010 Dato for siste revisjon av plankartet: 16.03.2010 Dato for siste revisjon av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

- Hensynssoner - bevaring kulturmiljø (570) - båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven (750)

- Hensynssoner - bevaring kulturmiljø (570) - båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven (750) Byplankontoret Planident: r20100056 Arkivsak:11/44511 Detaljregulering av Ranheim idrettsanlegg, gnr 23/202 m. fl. Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.09.13 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008. Nye Skansen kjøpesenter forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 08/1798-7 Planforslag er datert: 06.11.2008 Dato for siste revisjon av plankartet: 14.10.2009 Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMPLARHEIMEN PLAN NR. 1810 Dato:... 21.09.15 Dato for siste revisjon:... 12.02.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold av

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG Arkivopplysninger: PlanID: 072200 Saksbehandler: Tone Wabakken Arkivsak: 12/1923 Plankart Datert: 27.09.2013 Sist revidert: 23.04.2014

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier.

5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier. Detaljregulering for Bleget-Fagerholt, Kristiansand kommune Planbestemmelser Datert: 1.10.2013 Sist revidert: 8.6.2015 / 29.6.2015 ALTERNATIVT FORSLAG Plan nr. 1001-1263 1 Fellesbestemmelser 1.1 Situasjonsplan

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak / Skibnes Arkitekter, datert

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak / Skibnes Arkitekter, datert ALTERNATIV 2, ADKOMST FRA BROMSTADEKRA DETALJREGULERING AV BROMSTADEKRA 70, GNR/BNR 13/267 M.FL, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 07.12.2016 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan)

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1765 DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Dato:... 31.01.2014 Dato for siste revisjon:... 18.02.2016 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Planident: R Arkivsak: 12/ Detaljregulering av Sjetnan Øvre, vedtatte bestemmelser Reguleringsbestemmelser

Planident: R Arkivsak: 12/ Detaljregulering av Sjetnan Øvre, vedtatte bestemmelser Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: R20110023 Arkivsak: 12/11286 Detaljregulering av Sjetnan Øvre, vedtatte bestemmelser Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.09.13 Dato for godkjenning

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

NES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK. Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer:

NES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK. Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: NES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Planen er datert: 29.01.2016 Bestemmelsene er datert: 05.07.2017

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID 2016010. Siste behandling i Komitè for plan, næring og miljø: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20100057 Arkivsak:11/47156 Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Kongsberg kommune 382R Opprinnelig plan 382R-1 Mindre endring avkjørsel, endring kun planbestemmelser 382R-2 Mindre endring byggehøyder 382R-3 Mindre

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer