Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder."

Transkript

1 Forslag til reguleringsplan for Sluppen næringspark PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for godkjennelse: 05/19459/L12 xx.xx.2010 xx.xx.2010 xx.xx BAKGRUNN 1.1 Tiltakshaver/forslagsstiller Komplett planforslaget er innsendt xx.xx.2009 av ARC Arkitekter AS. Planforslaget er utarbeidet av ARC Arkitekter AS som forslagsstiller, på vegne av oppdragsgiver Kjeldsberg Sluppen ANS Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder. 1.2 Eierforhold Planen omfatter følgende eiendommer: Gnr/Bnr 73/114, 118 og 120 Kart: Oversikt berørte eiendommer 1.3 Hensikten med planen Planens intensjon er å legge til rette for en stegvis utbygging av inntil m 2 kontor- og næringsareal i planområdet. Planen skal ivareta mulighet for opparbeidelse av infrastruktur knyttet til utforming av fremtidig riksvegsystem og gjenåpning av Fredlybekken med tilhørende grøntdrag. 1.4 (Liste over) Innsendt materiale (Oversikt over det innsendte materialet er gitt i en egen oppstilling foran i det samlede planforslaget.) 1.5 Tidligere vedtak 1.6 Kunngjøring om igangsatt regulering Igangsatt planarbeid ble kunngjort i Adresseavisen arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 1 av 13

2 2. PLANSTATUS 2.1 Gjeldende reguleringsplan Gnr/Bnr 73/118 og 73/120 er regulert til industriformål med en maksimal utnyttelse på 33% i følge gjeldende reguleringsplan, datert Gnr/Bnr 73/114 er regulert til forretnings- og kontorbebyggelse i følge gjeldende reguleringsplan, datert Utdrag fra gjeldende reguleringsplan: 2.2 Tilgrensende regulerings- og bebyggelsesplaner 2.3 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er planområdet definert som ervervsområde. I ervervsområde inngår alle typer næringsvirksomhet, også offentlig virksomhet. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 2 av 13

3 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, eksisterende forhold 3.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger på Sluppen i Trondheim kommune. Planområdet er avgrenset av eiendomsgrensene til eiendommene nevnt under pkt Dagens arealbruk og bygninger Planområdet brukes i dag til kontor- og industriformål. Eksisterende bebyggelse omfatter forretnings-, lager og kontorlokaler. Bebyggelsesstrukturen i området er preget av lav bebyggelse i 2-3 etasjer. I dag har området en bygningsmasse på anslagsvis m 2 BRA. 3.3 Tilstøtende arealer I nord ligger næringsområdet til Siemens på Tempe, som omfatter kontor og næringsbebyggelse. I øst ligger et næringsområde som blant annet inneholder Din Bil as og Shell bensinstasjon. I sør ligger et større næringsområde som inneholder hovedkontor for Trondheim Energi og kontor- lagerbebyggelse, deriblant Postens hovedsentral i Trondheim. I vest ligger E6 Sluppenkrysset. 3.4 Landskap og solforhold Terrenget i planområdet er hovedsakelig delt inn i 3 platåer på kote 32, 35 og 38. Kote 32 og 35 forholder seg til henholdsvis sokkeletasje og 1. etasje for bebyggelsen i gnr/bnr 73/118. Platåene faller mot vest og sør slik at solforholdene i området er meget bra. 3.5 Grunnforhold Deler av planområdet ligger over en nedlagt kommunal søppelfylling som strekker seg fra planområdets vestre avgrensning og videre inn i det tilstøtende næringsområdet i øst. Det ligger en avløpskulvert i bunnen av søppelfyllingen som leder overvann og avløp til Nidelven og videre til Høvringen renseanlegg. 3.6 Naturforhold Hoveddelen av planområdet som ikke benyttes til manøverareal, parkering eller bebyggelse er opparbeidet med gress og trær i randsonen. Østsiden av indre servicegate er beplantet med trerekker som gir området et grønt preg. Planområdet omfatter ingen friområder, rekreasjonsområder, parker og lignende. 3.7 Miljøforhold Det er svært få grønne uterom egnet for opphold i planområdet i dag. Det ligger et grønt belte rundt planområdet som buffer mellom riksvegsystem og bebyggelse. Dette grøntområdet er mindre egnet til opphold da planområdet er utsatt for støy både fra E6 omkjøringsvegen og Sluppenvegen. 3.8 Bebyggelsesstruktur 3.9 Trafikkforhold, adkomst og parkering Planområdet har i dag en avkjørsel til hver av tomtene fra Sluppenvegen, totalt 3 avkjørsler. Avkjørslene er utformet som usystematiske T-, og X-kryss og gir et uoversiktlig trafikkbilde spesielt ved avkjørslene til Trondheim Energi. Vegnettet for myke trafikanter er mangelfullt både i og utenfor planområdet. Det interne vegsystemet mangler sammenhengende gangsoner. Det mangler også fortau på deler av Sluppenvegens nordside. Planområdet har samlet sett en parkeringsdekning på 2,1 biler pr. 100 m 2 kontor- og arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 3 av 13

4 næringsbebyggelse Kollektivtilbud Planområdet grenser til E6 som er en hovedkollektivåre med over 12 avganger i timen. Det er noe lang gangavstand til holdeplassene langs E6. Med en gjennomsnittlig ganghastiget på 5 km/t tar det opptil 10 minutter å nå planområdet fra holdeplassene på vestsiden av E6. Det er holdeplasser langs Sluppenvegen med nær tilknytning til planområdet, men tilbudet langs Sluppenvegen er svært begrenset. Det er kun rute 6 som kjører via Sluppenvegen i rushtiden. Det er holdeplasser langs Bratsbergvegen, som ligger ca meter fra planområdet. Rutetilbudet er noe bedre langs Bratsbergvegen Skolekapasitet Ikke relevant 3.12 Barnehagekapasitet Ikke relevant 3.13 Annen infrastruktur Det ligger to avløpsrør i bunnen av søppelfyllingen i Fredlydalen gjennom planområdet som fører både avløpsvann og overvann fra Nardo til pumpestasjonen ved Nidelven. Overvann og avløp fra planområdet kobler seg på denne kulverten. Det ligger overvannsledning langs østsiden av indre servicegate som fører overvann sørover mot avkjørselen til gnr/bnr 73/118. Det ligger vannledning langs Sluppenvegens sørside med stikk til planområdet ved avkjørselen til gnr/bnr 73/118. Vannledningen løper langs østsiden til indre servicegate. Vannforsyningen til planområdet er utilstrekkelig mht brannslukking. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 4 av 13

5 Det ligger fjernvarmetrasé gjennom planområdet. Traséen ligger i tomtegrensen mellom Gnr/Bnr 73/118 og 73/120 før den går over på vestsiden av indre servicegate og under E6 omkjøringsvegen ved undergangen mellom Siemens nord og planområdet. Bebyggelsen i planområdet er tilkoblet fjernvarme. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 5 av 13

6 4. SAMRÅDS- OG MEDVIRKNINGSPROSESS 4.1 Opplegg for prosess for samråd og medvirkning 4.2 Sammendrag av innkomne innspill og beskrivelse av hvordan innspill er ivaretatt i planforslaget: arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 6 av 13

7 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Kort om planforslaget I tillegg til 0-alterantivet er det utviklet 2 prinsipielt forskjellige alternativer for å gi et bredere grunnlag for diskusjon i samrådsprosessen. Alternativene er satt sammen for å gjenspeile muligheter, begrensninger men også preferanser som følge av både interne og eksterne forhold som f.eks valg av kryssutforming for ny E6. Alternativene representerer også ytterpunkter i forhold til mulig utnyttelse og arealbruk i planområdet. Flere av elementene i begge alternativer er mulig å benytte i planforslaget. Etter samrådsprosessen justeres planforslaget ut fra innkommende innspill og ønsker alternativet Alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon slik beskrevet i kapittel 3. Området har hatt en utbygging de siste årene som har tatt utgangspunkt i gjeldende bebyggelsesplan. Siste bygg etter gjeldende bebyggelsesplan er nå under oppføring. Etter utbyggingen vil planområdet ha en utnyttelse på ca 48 %-BRA (ikke medregnet bakkeparkering). Alternativet innebærer ingen videre utbygging i området. 5.3 Planforslaget Alternativ 1 Minimumsalternativet Alternativet relaterer seg til alternativ 0+, 1, 2A og 2B for ny E6 Sluppen Stavne. Fellestrekk for disse alternativene er at de opprettholder vegkrysset som barriere og åpner ikke for samspill med nytt kryss eller nye forbindelser på tvers av vegkrysset. Begrenset kollektivtilgjengelighet gir et lavere utbyggingsvolum i planområdet. Utnyttelsesgrad 140%-BRA. Alternativet gjenspeiler også en situasjon hvor ny bebyggelse på gnr/bnr 73/120 forholder seg til Kjeldsbergs del av planområdet, dvs felles avkjørsel med Kjeldsberg og inngangsforhold knytter seg til indre servicegate. Kun en avkjørsel til planområdet begrenser mulig utbyggingsvolum. Planalternativet innebærer en justering av tomtegrensen mellom gnr/bnr 73/118 og 73/120 for å oppnå et optimalt utbyggingsmønster ift søppelfyllingens avgrensning. Alternativ 2 Maximumsalternativet Alternativet relaterer seg til alternativ 3 for ny E6 Sluppen - Stavne. Alternativet innebærer at E6 legges under et miljølokk med lokaltrafikk som reduserer vegkryssets barrierevirkning betydelig, og åpner for at det kan etableres forbindelser på tvers av krysset og et kommunikasjonsknutepunkt svært nær planområdet. Meget god kollektivtilgjengelighet gir et høyere utbyggingsvolum i planområdet. Utnyttelsesgrad 180%-BRA. Alternativ 3 for ny E6 Sluppen Stavne representerer en stor satsing på Sluppen som ny og viktig bydel. Det ønskes derfor at denne nye bydelen skal markeres med et signalbygg i felt NK1. Alternativet er også opprettet etter innspill fra grunneier Trondheim Energi Eiendom. Det er ønske om et utbyggingsalternativ på egen grunn som i større grad skiller seg ut fra annen bebyggelse i planområdet og fungerer innenfor eksisterende tomtegrenser med egen avkjørsel og adkomst. Egen avkjørsel til felt NK6 gir mulighet for økt utbyggingsvolum i dette feltet og resten av planområdet. Valg av alternativ Forslagsstiller ønsker å fremme et planforslag som i relaterer seg til alternativ 2. Planbeskrivelsen tar derfor utgangspunkt i dette alternativet. Elementer som kun er aktuelt ifm alternativ 1 blir beskrevet i kursiv. arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 7 av 13

8 Plandata Plankart, se vedlegg x Arealbruksformål i Næring/kontor Sum alle Grønnstruktur Parkeringshus planen byggeformål Sum grunnareal m m m m2 Utnytting planlagt m2 BRA m2 BRA m2 bebyggelse Utnytting planlagt Ikke fastsatt bebyggelse under terreng Areal på m2 BRA eksisterende bebyggelse - over terreng - under terreng Arbeidsplasser 4100 Planlagt arealbruk og byggeområder Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Grønnstruktur: Hensynsoner: Næring/kontor Veg Fortau Gangveg Sykkelveg/sykkelfelt Parkering Parkeringshus Annen veggrunn grøntareal Grønnstruktur Forurenset grunn Særlige krav til infrastruktur Maksimal tillatt tomteutnyttelse i planområdet settes til 180%-BRA. Dette gir et samlet utbyggingsvolum på m 2 BRA til kontor- og næringsformål. Av disse åpnes det for en maksimal andel på 3000 m 2 forretning i byggeområdene innenfor gnr/bnr 73/118 for å ivareta eksisterende forretninger i tilknytning til lagervirksomhet, samt å åpne for nærhandel og forretningsvirksomhet som hører til i en kontorby og dekker internt behov. Planens bestemmelser om maks utnyttelse er for byggeområdene NK1- NK5 knyttet til det samlete bygningsvolumet i disse feltene. Dette ivaretar behovet for fleksibilitet ift fremtidig utbygging. I byggeområde NK6 er angitt et maksimalt utbyggingsvolum. Areal under terreng skal ikke inngå i grad av utnytting. Dette innebærer areal under kote 32,0 i felt A, B, C og D og areal under kote 35 i felt E og F. Bebyggelsens plassering og utforming - Stedstilpasning Det legges opp til 6 utbyggingsfelt i planområdet som vist på plankartet. I alternativ 1 er feltinndelingen mellom NK5 og NK6 noe annerledes da det foreslås en tomtegrensejustering. - Bebyggelsens struktur og plassering Planforslaget innebærer fjerning av all ustrukturert bebyggelse i byggeområde NK1 og NK6, samt deler av bebyggelsen i NK2. Gjenværende bebyggelse i felt NK2 NK5 har vært strukturerende for ny foreslått bebyggelse. Ny bebyggelse er lokalisert slik at det dannes en tydelig kvartalsstruktur som underbygger feltinndelingen. I alternativ 1 kan lavere utbyggingsvolum medfører at deler av eksisterende bebyggelse i NK3 og NK4 vil/kan bli bevart da mulig utbyggingsvolum kan oppnås uten riving arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 8 av 13

9 av eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen er organisert slik at inngangsforhold i hovedsak vender inn mot indre servicegate mens kontorfløyer vender ut mot grøntdrag og overordnet vegsystem. Bebyggelsens etasjer og funksjoner forholder seg også tydelig til de ulike platåene som planområdet består av. - Volumoppbygging, gesims- og mønehøyde angitt med kotehøyde eller antall meter fra planert terreng, takoppbygg, balkonger og takterrasser Det er tatt utgangspunkt i enkle og rasjonelle bygningsvolumer med en maksimal bredde på 20 meter i planleggingen. Intensjonen er at utbyggingen også innenfor hvert byggeområde skal kunne gjennomføres i flere steg. Plankartet viser kun byggegrense innenfor hvert byggeområde. - Arkitektoniske intensjoner, krav til fasadeoppbygging, antall etasjer Plankartet viser tillatt antall etasjer innenfor hvert byggeområde. Det er tatt utgangspunkt i en etasjehøyde på 3,5 meter. Høyde på planert terreng er satt til kote 35,0 for bebyggelse i byggeområde NK1 NK5 og kote 39,0 i NK6. For høyhuset innebærer dette en maksimal byggehøyde på 20 etasjer til kote 105,0. Alternativ 1 viser en 6 etasjers kontorbebyggelse i felt NK1. Mht byggegrense ift fremtidig riksvegsystem er denne bebyggelsen mulig å realisere i dette alternativet. - Universell utforming Miljøforhold Planområdet er delt opp i 3 tilnærmet flate platåer. Hver inngang forholder seg tydelig til et platå. Veger og ramper mellom disse platåene har i hovedsak en maksimal stigning på 1:20. Gang- og sykkelveger i planområdet har en maksimal stigning på 1:12 over korte strekk. Det legges opp til HC-parkering i nær tilknytning til innganger. - Størrelse, lokalisering, utforming og kvalitet på uterom Det legges opp til et ca 30 m bredt gjennomgående grøntdrag i nord-sørgående retning gjennom planområdet. Grøntdraget ligger i området mellom gnr/bnr 73/118 og 73/120. Grøntdraget gis en parkmessig opparbeidelse og inneholder gang/sykkelveger, vegetasjon, sitteplasser og mulig åpen Fredlybekk. Grøntdraget er ca m 2. I alternativ 1 er grøntdraget lagt i planområdets østre avgrensning. Det legges opp til en kvadratisk plassdannelse i midten av indre servicegate på ca m 2. Plassen vil inneholde sitteplasser, sykkelparkering, vegetasjon, og noe parkering. Mellom høyhuset og parkeringshuset i nordre del av planområdet legges det opp til en videreføring av det nord-sørgående grøntdraget i øst-vestgående retning. Grøntdraget gis en parkmessig opparbeidelse og inneholder gang/sykkelveger, vegetasjon, sitteplasser, sykkelparkering og mulig åpen Fredlybekk. Grøntdraget er ca m 2. I alternativ 1 er muligheten for videreføringen av et grøntdrag i øst-vestgående retning begrenset. Området benyttes derfor til parkering og manøverareal ifm kontorbebyggelsen. Mellom ytre servicegate og riksveg legges det opp til et større og flatt grøntdrag på m 2. Størrelsen og innholdet i dette området er avhengig av valg av fremtidig riksvegsystem. I alternativ 1 blir dette området svært begrenset og sterkt kupert. - Ivaretakelse av eksisterende og etablering av ny vegetasjon Det tilstrebes å ivareta eksisterende vegetasjon og grøntområder både i og rundt planområdet. Trerekken langs østsiden av indre servicegate, i tomtegrensen mellom gnr/bnr 73/118 og arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 9 av 13

10 73/120, bevares med unntak av enkelte trær som må fjernes på grunn av nye traséer for g/sveger. Eksisterende vegetasjon langs indre servicegate ved Sluppenvegen 23 og 25 bevares. Det etableres ny vegetasjon som følger samme linje både nordover og sørover. Den kvadratiske plassdannelsen i midtre del av indre servicegate beplantes med grupper av trær. I alternativ 1 vil denne plassen i større grad benyttes til parkering for biler og sykler. Eksisterende vegetasjon langs Sluppenvegen bevares med unntak av mindre treklynger som kommer i konflikt med ny gangveg langs Sluppenvegens nordside. Eksisterende vegetasjon mellom riksveg og planområdet søkes også bevart i størst mulig grad, men muligheten for å bevare vegetasjonen avhenger av valg av fremtidig riksvegsystem. - Støytiltak Ny bebyggelse er sammen med eksisterende bebyggelse organisert slik at den danner en støyskjerm mot omliggende vegsystem. Denne skjermingen gir gode forhold for uteopphold i de sentrale uteområdene i planområdet. - Bevaring av bygninger, natur Privat/felles trafikkløsning - Private gater, kjøre- og gangtrafikk, hvem de er felles for Planområdet omfatter 4 gateløp: o Indre og ytre servicegate o nordre og søndre tverrforbindelse Gateløpene inneholder felles kjøreveg og kontinuerlige gangsoner som gir adkomst til all bebyggelse i planområdet. Kjørevegene er derfor felles for byggeområdene Gateløpene danner også et ringvegsystem slik at mest mulig av intern biltrafikk kan føres til ytre servicegate, og behovet for å måtte snu i nordre del planområdet begrenses. I tillegg er det en egen avkjørsel med en kort vegforbindelse i grensen mellom gnr/bnr 73/114 (TEV-tomten) og 73/91. Gnr/Bnr 73/91 vil ha avkjørsel fra denne vegforbindelsen. Den er derfor felles for disse tomtene. I alternativ 1 vil Gnr/Bnr 73/114 og 73/120 ha adkomst og avkjørsel fra indre servicegate. - Løsning for varelevering Parkering Ny bebyggelse i felt NK2-NK4 skal ha varelevering fra ytre servicegate. Ny bebyggelse i felt NK1 og NK5 vil ha varelevering fra indre servicegate. Ny bebyggelse i felt NK6 vil ha varelevering fra veg i tilknytning til feltet. Det tenkes i hovedsak langsgående felt for varelevering langs gatene. Varemottak bygges inn i bebyggelsen dersom det er behov for et større mottak. - Planlagt antall parkeringsplasser eller parkeringskrav for biler og sykler, fordelt på brukskategorier Planområdet omfatter totalt 930 parkeringsplasser. Det utgjør en parkeringsdekning på 0,75 parkeringsplasser pr 100 m 2 BRA. I planalternativ legges det opp til en parkeringsdekning på 1 parkeringsplass pr 100 m 2 BRA da kollektivtilgjengeligheten er mindre enn i alternativ 2. - Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg Det legges opp til både langsgående og tverrstilte parkeringsplasser langs vegene i arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 10 av 13

11 planområdet, ca 230 plasser. Det etableres parkeringskjellere ved ny utbygging i felt NK2-NK4 og NK6, ca 450 plasser. Det etableres et parkeringshus i nordre del av planområdet med ca 250 plasser. I alternativ 1 vil andelen bakkeparkering være betydelig høyere da det ikke bygges nye parkeringskjellere i NK Universell utforming, tilrettelagt parkering med tilfredsstillende atkomst til inngang Det legges opp til HC-parkering i nær tilknytning til hovedinngangene i alle feltene. Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur - Adkomst til offentlig veg Gnr/bnr 73/118 har egen avkjørsel fra Sluppenvegen. Sett i sammenheng med ny riksvegløsning hvor Sluppenvegen må heves, så er det mulig å opparbeide denne som en felles rundkjøring med avkjørselen til næringsområdet sør for Sluppenvegen. I alternativ 1 er denne muligheten begrenset pga store høydeforskjeller mellom kryssene og Sluppenvegen. Avkjørslene er derfor opparbeidet som to T-kryss. Gnr/Bnr 73/114 og 73/120 har felles avkjørsel fra Sluppenvegen. Det tenkes at nabotomten Gnr/Bnr 73/91 også skal benytte denne ved sanering av Sluppenvegen. Avkjørselen opparbeides som rundkjøring felles med avkjørselen til Trondheim Energi sin eiendom og Biltilsynets eiendom på sørsiden av Sluppenvegen. - Energiløsning, el, fjernvarme Ny bebyggelse tilkobles fjernvarme. - Ledningsplan: omlegging, tilknytning Ny overvannsledning legges langs Sluppenvegens nordside. Avklaring ift regulering tas i samrådsfasen. - Avfallsløsning Planlagte offentlige anlegg - Veger o Kjøreveg, gangveg, sykkelveg, kollektivanlegg o Eierforhold Overordnet sykkelvegnett legges internt i planområdet i et minimum 30 meter bredt grøntdrag sammen med evt. åpen Fredlybekk. Sykkelvegen kan krysse miljølokket i Sluppenkrysset i plan eller planfritt. I alternativ 1 legges sykkelvegen langs Sluppenvegens sørside. Avklaring ift regulering av Sluppenvegen tas i samrådsfasen - Friområder og parker o Arealstørrelser o Turveger o Adkomst og tilgjengelighet o Kompensatoriske kvaliteter o Sesongbruk o Eierforhold o Retningslinjer for drift og skjøtsel Gjennomføring, miljøoppfølging - Krav om rekkefølge for gjennomføring av tiltak innenfor planområdet Eksisterende intern vegforbindelse mellom gnr/bnr 73/118 og 73/53 skal stenges for arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 11 av 13

12 gjennomkjøring inntil det er opparbeidet gang-/sykkelveg til Siemens nord. Det skal etableres et sammenhengende fortau indre servicegate som forbinder Siemens nord med gangsone langs Sluppenvegen før brukstillatelse for ny bebyggelse kan gis. Gang-/sykkelveg i grøntområdet gjennom gnr/bnr 73/120 opparbeides før eller samtidig med ny bebyggelse i NK6. Områder for grønnstruktur skal opparbeides samtidig med utbygging i tilstøtende utbyggingsområde. Vegstrekninger i planområdet opparbeides i hovedsak sammen med tilhørende utbyggingsområde: o V1 skal være opparbeidet som vist på plankart før utbygging i NK3 eller NK5 kan skje. o V2 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK2 kan gis. o V3 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK1 og parkeringshus kan gis. o V4 skal være opparbeidet som vist på plankart før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK3 kan gis o V5 skal opparbeides som vist på plankartet ved bruksendring eller utbygging i NK3 eller NK4 o V6 skal være opparbeidet før brukstillatelse for ny bebyggelse i NK6 kan gis. S1-6 skal opparbeides i hovedsak sammen med tilgrensende utbyggingsområde og vegstrekning: Ved utbygging skal utomhusanlegg innenfor utbyggingsområdet opparbeides etter godkjent utomhusplan. Før utbygging i NK1 skal trase for fjernvarme flyttes - Vilkår om gjennomført tiltak utenfor planen før utbygging Nye kollektivholdeplasser i tilknytning til fremtidig riksveg (E6) skal være opparbeidet med sikre gangforbindelse til planområdet etter plan godkjent av kommunen før det tillates at det samlede utbyggingsvolumet i gnr/bnr 73/118 overstiger m2. Bestemmelsen sikrer at kollektivtilgjengeligheten er forbedret før det i den stegvise utbyggingen påregnes at en betydelig andel av de ansatte må benytte kollektivtransport til/fra planområde på grunn av begrensninger i parkeringsdekningen. - Støytiltak utenfor planområdet - Krav om tiltak i grunnen Før utbygging i byggeområder som berøres av hensynsonen skal det foreligge godkjent tiltaksplan for håndtering av forurensning i grunnen. - Krav til anleggsfasen - Krav til utredninger, jf. under om avbøtende tiltak arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 12 av 13

13 6. VESENTLIGE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6.1 Konsekvenser for natur og miljø 6.2 Samfunnsmessige konsekvenser 6.3 Økonomiske konsekvenser for kommunen arc arkitekter as nordre gate trondheim Sist revidert: Side 13 av 13

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer