Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill"

Transkript

1 Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/ Leder NumedalsLaugens Brugseierforening

2 Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring av elsertifikater og ny EUlovgivning og nye direktiver på området vann og energi. Økt utbygging av fornybar energi i form av både vindkraft og ikke minst vannkraft. Miljømessige konsekvensene for vassdragene? Hvordan vil effekter av klimaendringer påvirke hydrologien, og hvordan forholder vi oss til sikkerhet og beredskap i denne sammenhengen? 2 15.

3 Tema Beskrivelse av Numedalslågen Samspill konsesjon og manøvreringsreglement Klima, sikkerhet og beredskap Nye utbygginger og miljøkonsekvenser Oppsummering D sid

4 Beskrivelse av Numedalslågen 4 15.

5 Numedalslågen renner gjennom 3 fylker og 9 kommuner 5 15.

6 Numedalsvassdraget Magasinene Noreverkene Kongsberg Hvittingfoss Larvik D sid

7 Numedalsvassdraget 350 km langt vassdrag Nedbørsfelt: 5600 km² Årlig middelavløp: 3800 mil.m³ 7 magasinkraftverk 7 elvekraftverk Middelproduksjon: 2800 GWh Produksjon 2011: 3440 GWh D sid

8 Regulerte og uregulerte deler av vassdraget Nore Uvdal Andel middelvannføring: Regulert Nore og Uvdal 50 % Regulert Gjuva/Vrenga 3 % Uregulert restfelt 47 % Gjuva/Vrenga Volumene til magasinene i Nore, Uvdal og Gjuva/Vrenga utgjør ca 50 % av årsmiddeltilsiget Fra Norefjorden og helt ned til Larvik bidrar det uregulerte nedbørfeltet med nesten halvparten av vannføringen i middel på lakseførende strekning. D sid Med en magasinprosent på bare 50 vil normalt lite vann bli lagret i magasinene fra et år til et annet.

9

10 Samspill konsesjon og manøvreringsreglement 1 15.

11 Numedalsvassdraget 3 reguleringskonsesjoner Numedalsvassdraget (2001) Uvdalsvassdraget (forfall for revisjon i 2011/2014) Gjuva / Vrenga (forfall 2008) 7 elvekraftverk (vannressursloven)

12 Fornyet konsesjon for Numedalslågen Første moderne reglement i et stort, regulert vassdrag Konsesjonen gitt fra Statkraft ( ) til Numedals Laugens Brugseierforening, i 2001 Noen hovedtrekk: Fra tømmerfløtning til miljø og spesielt laks Prioritering mellom ulike interesser minstevannføring, flom og magasinfylling Næringsfond Miljøtiltak Standard naturforvaltningsvilkår

13 Nytt/gammelt reglement Kgl.res. 18. mai 2001: Dagens manøvreringsreglement for Numedalslågen med varierende minstevannføringer ved Skollenborg gjennom året og med 20 m 3 /s som absolutt laveste tillatte vannføring. m³/s Minstevannføring ved Skollenborg Laks fanget i Numedalslågen mai 2011, fra Tønsberg blad jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des D sid Absolutt mvf. Tilsigsavh. mvf. Fløtn. abs. mvf. Fløtn. tilsavh. mvf.

14 Brukseierforening formål Der hvor flere kraftverk gjør bruk av reguleringer i et vassdrag, pålegger loven dem å danne en regulerings eller brukseierforening. En reguleringsforening kan sammenlignes med et sameie som bekoster og driver reguleringene, og som samtidig er interesseorganisasjon for alle kraftprodusentene i vassdraget. NUMEDALSLÅGEN 100 år med brugseierforening Å utnytte vannressursene i Numedalslågen til det beste for samfunnet (inkluderer kraftproduksjon i et allerede regulert vassdrag) Manøvreringsreglement og konsesjonsvilkår Damsikkerhet og beredskap samordnet opptreden i vassdraget i krisesituasjoner

15 Samspill mellom flere samfunnsinteresser MAGASIN FYLLING KRAFT PRODUK SJON FLOM LAKS (MINSTEVANN FØRING) 1 15.

16 Daglig manøvrering av Numedalslågen Formelt ansvar for reguleringen Konsesjon Manøvreringsreglement Myndighetskontakt Statkraft : Kraftprodusent Hydrologi Produksjonsplanlegging Driftssentral på Dalen Kraftsentral i Oslo Øvrige kraftselskap i vassdraget EB kraftproduksjon Skagerak Kongsberg Energi Eiendom Ringerikskraft 1 15.

17 Manøvrering og evaluering Reglement, naturgitte forhold, prognoser, historikk og gjennomsnittstall Manøvreringen i et langt vassdrag betyr å gjøre en kvalifisert vurdering på hva som kommer til å skje. Evaluering kan skje med fasit i hånd om hva som skjedde. Hvis skaren holder til St. Hans blir det sen vår

18 Ulike interesser Til tross for grundige konsesjons/revisjons prosesser og planarbeid (vanndirektiv) vil det kontinuerlig finnes ulike interesser i et vassdrag. Det kan være geografisk betinget, miljømessige ulike interesser, ulike lokalpolitiske interesser og nasjonale vs lokale interesser Dialog og informasjon er viktige oppgaver som må gå kontinuerlig Ekstreme tørre eller våte år vil prege debatten og i etterkant øke kravene om endring av manøvrering informasjon vil da være ekstra viktig 1 15.

19 Ulike interesser Larvik kommune (april 2010): 1. Larvik kommune ber om tiltak som skal sikre forbedret flomvarsling og en vassdragsregulering som gir større sikkerhet imot flom. 2. Kommunen ønsker å sikre en stabil vannføring i juni, juli, august og september som reduserer faren for sykdomsutbrudd og sikrer lakseoppgangen. 3. Larvik kommune ber om at kraftutbyggingsprosjektene Dagali (Godfarsfoss) og Vierød vurderes på nytt. I tillegg til økte kraftressurser vil en realisering av prosjektene også øke magasinkapasiteten og dermed redusere faren for skadeflom. Fra styremøte i Tunhovdfjordens venner (april 2010): Den store saken på møtet gjaldt manøvreringsreglementet, forståelsen av det og viktigst en evt. mulighet for å kunne gjennoppta reglementet til revisjon slik at det vil kunne sikre kravet til oppfylling av Tunhovdfjorden høyere prioritet 1 15.

20 Klima, sikkerhet og beredskap s

21 Numedalslågen store naturlige variasjoner 31. mai 23. juni 15. juli 31. juli

22 Store naturlige variasjoner GWh Nyttbart tilsig Norge uke år

23 Vannstand Tunhovdfjorden juli 2006 og juli 2007 Likt manøvreringsreglement, men svært ulikt tilsig vår og forsommer

24 Framtidig flomfrekvens? NVE rapport juli 2011: Projected percentage changes in the mean annual flood between the reference period and the future period, based on the median of the ensemble of hydrological projections for each catchment. Green indicates a reduced flood magnitude and blue indicates an increase in flood magnitude 2 15.

25 2 15.

26 Jondalselv høst 2011 middelflom=32.0 m³/s femårsflom=40.0 m³/s femtiårsflom=65.0 m³/s 2 15.

27 Klimaendringer og hydrologi Prognoser tyder på små endringer i flomfrekvens i et framtidig klima. Men; økt frekvens av ekstrem nedbør, ofte i et begrenset geografisk område kan gi utfordringer i mindre vassdrag. Eks gjennom erosjon og ras, men også mht sikkerhet for 3. person Manøvrering av vassdragene blir sannsynligvis mer og mer krevende; Mange krav og interesser som skal ivaretas Strenge interne krav (eks ISO sertifisering av selskapene) Forventninger hos allmennheten ift informasjon i nåtid Lavere tålegrense i samfunnet for ekstraordinære situasjoner som flom og strømbrudd

28 Nye utbygginger og miljøkonsekvenser 2 15.

29 Eksempel Pålsbu kraftverk 2007 Utnytter fallet fra magasinet Pålsbufjorden til magasinet Tunhovdfjorden Lokalisert tett ved Pålsbu dam utbygging i allerede utbygd vassdrag Installasjon: 6,2 MW (6,8 MVA) Produksjon: 22 GWh /år (tilsv. forbruket til ca 1000 husholdninger) Fallhøyde: Varierer fra 5 m til 15 m, slukeevne: 53 m3/s Miljøeffekt: Fiskesti åpen for allmennheten Forskjønning av området Fjerning av luftstrekk

30 Eksempel Rødberg kraftverk 2009 Rødberg kraftverk utnytter 60% av fallet mellom de to kraftstasjonene Nore 1 og Nore 2 ved å utnytte minstevannsføringen fra Rødberg dam. Årlig produksjon på 15,5 GWh, produserer kraftverket strøm for rundt 800 norske husstander. Miljøeffekt: Etablering av celleterskler oppstrøms og nedstrøms kraftverket Fiskesti og rasteplass

31 Nye tiltak og rehabilitering av gamle anlegg Kraftselskapene og myndigheter har ambisiøse krav til miljø før, under og etter tiltak Miljøplaner i prosjektene setter krav til inngrep i landskap, avfallshåndtering, regnskap over drivstofforbruk, og oppfølging av avvik. Tiltak vil ofte medføre opprydding i og ved anlegg, økt sikkerhet for 3. person og positive miljøeffekter som terskler og fiskestier 3 15.

32 Oppsummering Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Konsesjon og manøvreringsreglement har gjort nødvendige avveininger av ulike samfunnsinteresser. De ulike interessene vil likevel finnes, og ofte øke i styrke ved ekstreme våte eller tørre år Informasjon og dialog er viktig Økt hyppighet av flommer vil gi utfordringer for et samfunn som har lavere og lavere terskel for uregelmessigheter i infrastruktur Nye utbygginger eller rehabiliteringer følger strenge eksterne og interne krav, og har ofte mange positive ringvirkninger også på miljø

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Generelt om miljøtiltak og restaurering Mange inngrep langs norske vassdrag har negativ påvirkning

Detaljer

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Rosten kraftverk Sel kommune i Oppland fylke Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Juni 2009 Konsesjonssøknad Rosten kraftverk 2 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO juni 2009

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? Torbjørn Danielsen, Fylkesmannen i Vest-Agder Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap 3 2012 RAPPORT

Detaljer

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 31 2012 R A P P O R T Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

Detaljer