Detaljhandelsrapporten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljhandelsrapporten"

Transkript

1 Detaljhandelsrapporten Prosjektrapport nr. 6/2007: Varehandel og personlig tjenesteyting for Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder Detaljvarehandelsanalyse Sparebank 1 SR-Bank Torbjørn Hodne Kari Jøsendal Jens Kristian Fosse

2

3 Tittel Forfattere Varehandel og personlig tjenesteyting Torbjørn Hodne, Kari Jøsendal og Jens Kristian Fosse Rapport Prosjektrapport nr. 6/2007 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

4

5 Agderforskning Forord I et ønske om å bidra i utviklingen av detaljhandelen har Sparebank1 SR.bank tatt initiativet til utarbeidelse av rapporten. Intensjonen med rapporten er å ha et verktøy som kan nyttes alle med interesse for utviklingen i detaljhandelen. Rapporten er utarbeidet av Agderforskning og IRIS i tett samarbeid med Sparebank1 SR.bank. Viktige bidragsytere i arbeidet har vært referansegruppen som består av: Arne Idland, daglig leder Sandnes Sentrum, Ingrid Hart, daglig leder BYEN, Silje Veen, daglig leder Food Story, Ingunn B. Hansen, Senterdirektør Bergen Storsenter, Naveed.Ashraf, senioranalytiker Mediehuset Stavanger Aftenblad, samt Tone Thorsdalen, Helge Ims og Sigmund Bræk fra Sparebank1-SRbank. Vi takker for oppdraget og for samarbeidet. Kristiansand/Stavanger 5. juni 2006 Agderforskning-IRIS

6

7 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 1. INNLEDNING 2. VAREHANDELSNÆRINGEN I NORGE 2.1 Størrelse, verdiskapning og sysselsetning 2.2 Detaljhandelen 2.3 Situasjonsanlyse, statistisk materiale 2.4 Konsentrasjon, markedsmakt i varehandelen 2.5 Konsekvenser av strukturendring og kjededanning 3. HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS REGIONALE ROLLE 3.1 Handel som drivkraft i regionaliseringen 3.2 Hva karakteriserer handleturene? 3.3 Regionale utviklingsstrategier 3.4 Stedsutvikling, livskraftige lokalsamfunn og handelsnæringen 3.5 Utfordringer videre 4. TRENDANALYSE 4.1 Den sansynlige fremtid og den ønskelige 4.2 E-handel 4.3 Innovasjon i varehandelen 4.4 Fra Branding til bransjeglidning 4.5 Oppsummering og utfordringer videre 5. CASE 5.1 Food story 5.2 Sørlandsparken - fra utkant til handelssenter 5.3 Super G Bergen 6. OPPSUMMERINGER, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER ii FOU INFORMASJON 90

8

9 Sammendrag I Kapittel 1 Innledning tegnes et bilde av sammensetningen av norsk næringsliv der det pekes på at tre av fire årsverk er innen tjenesteytende næringer, og at mesteparten av verdiskapningen finner sted innenfor tjenesteytende virksomheter. Varehandelens betydning for sysselsetting og bosetning og de senere års strukturendringer detaljhandelen har gjennomgått blir synliggjort, og det pekes på Sparebank1 SR-bank sitt engasjement knyttet til dette. I kapittel 2 Varehandelsnæringen i Norge rettes fokus på størrelse, verdiskapning og sysselsetting varehandelen sett i forhold til industrien. Av samtlige sysselsatte personer her i landet i 2005 var nesten personer eller14,7 % i rundt bedrifter engasjert i varehandelen, mens industriens andel utgjorde rundt personer eller 11,4 % av landets sysselsatte. I 2005 sto varehandelen for 7,5 % av samlet BNP (10,2 % av BNP i fastlands-norge). Dette var nesten like mye som bidraget fra industrien som helhet, som utgjorde 8,7 % av samlet BNP (11,7 % av BNP i fastlands- Norge). Videre beskrives viktige strukturelle endringer som konsentrasjon og markedsmakt, bransjeglidning og fremveksten av kjøpesentra. Kapittelet har en rekke statistiske oversikter som underbygger dette. Det er foretatt en estimering av omsetningsutviklingen mot 2010 og For å følge med i omsetningsutviklingen må detaljhandelen frem til 2010 ha en omsetningsøkning på 17,4 % og 41,1 % frem til 2015 i forhold til (Konservativt estimat) I kapittel 3 Handels- og servicenæringens regionale rolle ser vi på handel som drivkraft i regionaliseringen, handelens plass i næringspolitikken og utdyper videre funn som er gjort i kapittel 2 mht. kjøpesenterutviklingen. Vi ser også på forbrukernes handlemønster, kjennskap til de ulike kjøpesentrene og reisevaner knyttet til innkjøp. Reisene fordelte seg i 2005 med henholdsvis 52% på innkjøp dagligvarer, 31% på andre innkjøp, 10% på service/diverse ærend, og 7% på medisinske tjenester. Det er noen sentre som utmerker seg som særlig sterke handelsmagneter i hvert fylke. Bysentra karakteriseres tildels av at de er godt kjent som handlested blant folk, men sjeldnere besøkt enn andre handlesentre. Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte handel og sentrumsutvikling som tema for bymiljøprisen i ii

10 2007. Det er interessant å registrere at handels og sentrumsutvikling derved er satt høgt på den miljøpolitiske agendaen. Det er en betydelig utfordring for politikere og myndigheter å følge med i den raske utviklingen av næringen. I kapittel 4 Trendanalyse forsøker vi å se inn i glasskulen for om mulig å beskrive den sannsynlige framtid og den ønskelige. Det fokuseres på ulike megatrender og konsekvenser av disse. Viktige megatrender som aldring, globalisering, teknologisk utvikling, velstand, individualisering, kommersialisering, helse og miljø, akselerasjon, nettverksorganisering, urbanisering er betydelige utfordringer som varehandelen må ta inn over seg, Videre ser vi på den akselererende utviklingen innen e-handel, innovative muligheter og strategier knyttet til bruken av Internet og de muligheter dette åpner for når vi vet at om lag 78 prosent av nordmenn over tolv år bruker Internet månedlig, og 62 prosent bruker Internet daglig. Hovedutfordringen for all innovasjon er å skape nærhet i relasjonen mellom kunde og leverandør. I følge ECON er dagligvarebransjen en av bransjene som har hatt kraftigst innovasjonstakt og produktivitetsvekst i norsk næringsliv de senere årene. I kapittel 5 Case presenteres Food Story, Sørlandsparken og Super-G, Bergen som alle er eksponenter for innovative og fremtidsrette virksomheter. De har innen sine ulike felt tatt den akselererende utviklingen av nye trender på alvor. I kapittel 6 kommer oppsummering, konklusjoner og anbefalinger iii

11 1 Innledning I beskrivelsen av norsk næringsliv er det gjerne olje, gass, verkstedindustri og fisk som trekkes frem som de store, verdiskapende næringer med stor sysselsetting. Sannheten er imidlertid at tre av fire årsverk i Norge er innenfor tjenesteytende næringer, og rundt halvparten av alle årsverk er private tjenester som varehandel, transport, finans, formidling av informasjon, reiseliv, underholdning, rådgivning, hjelp til vask, vakthold og en rekke andre tjenesteformer. Det samme bildet tegner seg når en ser på hvordan verdiskapningen er satt sammen: Mesteparten av verdiskapningen finner sted innenfor tjenesteytende virksomheter. 1 I dette bildet er varehandelen den viktigste næringen når en ser på antall virksomheter, antall ansatte, verdiskapning og betydning for samfunnsøkonomien. I tillegg til de nakne fakta som kan tallfestes representerer varehandelen et mangfold av deltidsarbeidsplasser for personer som i deler av livsfasen ønsker en fleksibel arbeidssituasjon (eks. hjemmearbeidende og studenter.) Varehandelen er også viktig for bosetting og arbeidsplasser i distriktene. Varehandelen har de seneste årene gjennomgått en dramatisk endring ved etablering av sterke, dominerende kjeder, og ved etableringen av kjøpesentre. Ved endringer i plan- og bygningsloven midt på 1990-tallet ble lovverket i forhold til kjøpesentre opphevet og siden har utviklingen akselerert. Dette har ført til en kraftig forskyvning av omsetningen bort fra tradisjonelle bysentra og tettsteder mot eksternt etablerte kjøpesentre. For en rekke aktører har dette bydd på store utfordringer. Likeledes har rammebetingelsene endret seg i konkurransevridende retning ved at etablerte virksomheter og sentra må forholde seg til regulerings- og bevaringsmyndigheter på en annen måte enn ved etablering i nyregulerte områder. Spesielt for mindre, etablerte selvstendige foretak oppleves dette som å komme i skyggen av de ressurssterke kjedene og kjøpesentrene. SpareBank1SR-Bank har fulgt denne utviklingen over flere år og fått utarbeidet statistisk materiale for utviklingen i detaljvarehandelen i Rogaland til sine kunder og andre interesserte. 1 Kilde: Næringsdepartementet: Econ Analyse. Rapport Innovasjon tjenester. 1

12 SpareBank1SR-Bank ønsker å utvikle dette videre til å gjelde Agderfylkene, Rogaland og Hordaland der en også ser på detaljhandelsstrukturen, etableringsmønstre, kundestrømmer, trender og mulig utvikling mot 2015 Hovedintensjonen med rapporten er å legge frem et materiale som den enkelte aktør kan bruke i sin strategiske planlegging Agderforskning i Kristiansand og IRIS i Stavanger er engasjert i dette arbeidet og har utarbeidet denne rapporten som består av seks deler: Innledning, problemstillinger Situasjonsanalyse, statistisk materiale. Handels- og servicenæringens regionale rolle Trendanalyse Cases/scenarier i forhold til trender Oppsummering, konklusjoner og anbefalinger 2

13 3

14 4

15 5

16 6

17 2 Varehandelsnæringen i Norge Dette kapitlet viser at: Varehandelen er blant landets viktigste næringer både mht, verdiskapning og sysselsetting. Detaljhandelen preges av maktkonsentrasjon der få, sterke aktører dominerer Detaljhandelens situasjon i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland er i sterk forandring med store strukturendringer Rogaland har landets største detaljhandelsvekst Det er store handelslekkasjer til de sterke sentrene Kjøpesentrene er vinner kampen om kundene Det kan forventes en stabil utvikling i detaljhandelen frem mot Størrelse, verdiskapning og sysselsetting Varehandelen er en stor næring, nesten uansett hvilket mål vi bruker. Hvis vi ser på bidraget til bruttonasjonalproduktet (BNP), så sto varehandelen 2 i 2005 for 7,5 % av samlet BNP (10,2 % av BNP i fastlands-norge). Dette var nesten like mye som bidraget fra industrien som helhet, som utgjorde 8,7 % av samlet BNP (11,7 % av BNP i fastlands-norge). Dersom vi tar utgangspunkt i sysselsettingen, var faktisk varehandelen betydelig større enn industrien. Av samtlige sysselsatte personer her i landet i 2005 var nesten personer eller14,7 % i rundt bedrifter engasjert i varehandelen, mens industriens andel utgjorde rundt personer eller 11,4 % av landets sysselsatte. På grunn av det store antallet deltidsansatte i varehandelen blir imidlertid industriens andel utførte timeverk noe større enn hva tilfellet er for varehandelen. Tabell 1.1 viser hvordan andelen av BNP har utviklet seg for industrien og varehandelen i perioden Som det fremgår av tabellen, er varehandelens andel av verdiskapningen omtrent uendret de siste årene, mens andelen for industrien er nesten halvert. Tabellene 1.2 og 1.3 viser forholdet mellom sysselsettingen i industrien og i varehandelen. 2 SSB,Nasjonalregnskap. Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 7

18 Tabell 2-1 Andelen av BNP, Fastlands-Norge Varehandel 14,7% 13,8% 12,3% 10,8% 10,1% 10,2% Industri Fastlands-Norge 20,1% 17,6% 13,7% 12,9% 12,2% 11,7% Tabell 2-2 Antall sysselsatte i varehandel og i industri Varehandel Industri totalt Tabell 2-3 Andel av samlet sysselsetting for varehandel og for industri totalt og i forhold til Fastlands-Norge Varehandel i foh. til samlet sysselsetting Varehandel Fastlands- Norge Industri foh. til samlet sysselsetting Industri Fastlands- Norge 15,2% 15,7% 15,0% 14,1% 14,4% 14,7% 15,7% 16,1% 15,4% 14,6% 14,9% 15,2% 23,2% 19,3% 14,3% 13,1% 12,0% 11,4% 24,1% 19,8% 14,8% 13,5% 12,4% 11,8% 8

19 2.2 Detaljhandelen Med detaljhandel forståes Statistisk sentralbyrås (SSB) emne Næringsvirksomhet, næring 52: Detaljhandel og reparasjon av varer og omfatter ikke detaljhandel med motorkjøretøyer og motorkjøretøytjenester. Alle omsetningstall er eksklusive merverdiavgift. Analysen tar for seg detaljhandelen i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland der en har sett på utviklingen i hver enkelt kommune. I tillegg til den generelle utviklingen i omsetningen, er det lagt vekt på å vise noen mønstre i forbrukernes handlevaner og å peke på omsetningsstrømmene. Dette følges videre opp i kapittel 3. Handels- og servicenæringens regionale rolle Tabell 2-4 viser utviklingen i detaljhandelen i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Tabellene 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5 Viser nøkkeltall for detaljvarehandelen i de fire fylkene. Tabell 2.6, 2.7, 2.8 og 2.9 viser nøkkeltall for detaljvarehandelen i kjøpesentra Tabell 2.10 viser estimert omsetning i de fire fylkene i 2010 og 2015 Totalt omsatte detaljhandelsbutikkene i Norge for 295,2 milliarder kroner i Dette er en økning på 15,3 milliarder kroner, eller 5,5 prosent, fra Omsetningen i detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre og internettsalg, gikk opp med 8,3 prosent i samme periode. Butikker med andre varer, slik som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer økte salget med 7,2 prosent. Samlet står detaljhandelen i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland for 24,2 % av detaljhandelen i landet Størst vekst i Rogaland og Akershus Detaljhandelsbutikkene i Rogaland økte omsetningen med nær 1,7 milliarder kroner i 2006, eller vel 7,0 prosent. Detaljomsetningen i fylket totalt er 25,5 milliarder kroner som er ca. 8,65 % av landets detaljomsetning. Prosentvis vekst ligger Akershus tett etter. I Hordaland og Møre og Romsdal økte de- 9

20 taljhandelsbutikkene omsetningen med henholdsvis 6,5 og 6,4 prosent i samme periode. Lavest vekst er det i fylkene Østfold og Finnmark med henholdsvis 3,7 og 3,9 prosent. 3 Dette viser at det er store regionale forskjeller i totalforbruket, noe som også gjenspeiles i detaljhandelen. Husholdningene i Oslo og Akershus har 25 prosent høyere totalforbruk enn husholdningene i Nord- Norge. Husholdningene i Oslo og Akershus brukte mest penger totalt med kroner per gjennomsnittshusholdning mens Nord-Norge er lavest med kroner. Dette mønsteret er ganske stabilt Det er ulike trekk i forbruksmønsteret som skiller seg ut: Eksempelvis bruker Oslo- og Akershushusholdningene mest på klær og sko, mens husholdningene i Agder og Rogaland som bruker mest på kultur og fritid. 4 3 Kilde: SSB SSB: Forbruksundersøkelsen, : 10

21 2.3 Situasjonsanalyse, statistisk materiale. Omsetningen i varehandelen har økt jevnt det siste tiåret, og i 2005 passerte varehandelen milliarder kroner. Totalt var det sysselsatte i foretak i næringa. 5 Detaljhandelsbutikkene har økt omsetningen med nesten 67 prosent fra mill i 1996 til mill. i For enkelte typer butikker har økningen i omsetningen vært over 200 prosent. Ett eksempel på dette er helsekostbutikkene Endret forbruksstruktur I 1958 brukte en gjennomsnittshusholdning 40 prosent av budsjettet til matvarer og 13 prosent på klær og sko. De fleste innkjøp ble foretatt i en lokal butikk. Utgiftsandelen til mat og drikke har sunket, og i perioden brukte en husholdning drøyt 10 prosent til mat og drøyt 5 prosent av budsjettet til klær og sko 7. 5 Kilde: SSB 6 Kilde: SSB 7 Kilde: SSB 11

22 2.4 Konsentrasjon og markedsmakt i varehandelen. Parallelt med denne utviklingen har det foregått en omfattende strukturendring innen varehandelen gjennom etablering av sterke, dominerende kjeder innen en rekke bransjer, og ved etableringen av kjøpesentre. Dette har ført til en kraftig forskyvning av omsetningen bort fra de tradisjonelle bysentra og tettsteder mot eksternt etablerte kjøpesentre. Store, ressurssterke aktører kontrollerer nå store deler av markedet, og den selvstendige detaljist er nærmest tvunget til samarbeid gjennom kjeder for å overleve. Størst konsentrasjon av markedsmakt finner en i dagligvarehandelen der fire aktører i 2006 kontrollerte 98 % av det norske dagligvaremarkedet. 8 I 2006 økte dagligvaremarkedet med nær 5,4 milliarder kroner, fra netto 105,0 milliarder kroner i 2005 til netto 110,3 milliarder kroner i Omregnet i prosentvis vekst, utgjorde dette 5,1 %. Tabell 2-4 Fordelingen av makten i dagligvaremarkedet Aktør Markedsandel Endring NorgesGruppen 37,9 % +1,2 prosentpoeng Coop Norge 24,3 % -0,1 % prosentpoeng ICA Norge 18,9 % -1,2 % prosentpoeng REMA ,9 % -0,3 % prosentpoeng Lidl økte sin markedsandel fra 1 % i 2005 til 1,4 % i 2006 og betyr lite i markedssammenheng. Lidl har imidlertid hatt betydning for markedsutviklingen ved at de fire store aktørene skjerpet konkurransen seg imellom etter at Lidl meldte sin interesse for det norske dagligvaremarkedet. Mediene, politikerne og finansnæringens ulike aktører er fra sine ståsted opptatt av utviklingen i detaljhandelen, og da spesielt dagligvarebransjen. Årsaken til at dagligvarehandelen har fått spesiell oppmerksomhet er at konsentrasjonen i denne bransjen er kommet svært langt, ved at de fire gruppene Norges-Gruppen, Hakon Gruppen, Forbrukersamvirket og Rema 1000 har hånd om tilnærmet hele detaljhandelen med dagligvarer i Norge 9 slik tabell 2.1 viser. 8 Kilde: AC Nielsen Norge AS, Kilde: AC Nielsen AS 12

23 Dagligvaremarkedet er stort og viktig og angår alle, samtidig som konsentrasjonen på dette markedet skjedde relativt raskt, samtidig som konturene av et felles nordisk dagligvaremarked blir stadig sterkere. Det kan imidlertid stilles spørsmål om denne maktkonsentrasjonen av få, ressurssterke aktører er et resultat av strukturendringer, rasjonalisering og øket konkurranse, eller om det er utnyttelse av Markedsmakt i et marked som ikke har fungert. 10 Problemstillingen effektivitet vs. markedsmakt er imidlertid aktuell for alle bransjer innen varehandelen, men er mest synlig i forhold til detaljhandel med forbruksvarer. Men søkelyset må også rettes mot andre bransjer som har betydning for folks økonomi. Selv om konsentrasjonen av markedsmakt er mest synlig innen dagligvarer, går utviklingen i en rekke andre bransjer i samme retning. Utviklingen i bransjer som bekledning, elektro, sport og jernvarer går i samme retning som dagligvarebransjen, men ikke med den samme sterke markedsdominans. I 2000 skjedde 83 % av elektrobransjens og 65 % av bekledningsbransjens omsetning gjennom kjedene. I et marked for elektriske husholdningsvarer ( brune-og hvitevarer) på 28,5 milliarder kroner dominerer kjedene Elkjøp og Expert ved samlet å dekke rundt 2/3 av dette markedet 11. Bransjeglidning En minst like stor utfordring som kjededannelser og konsentrert markedsmakt er bransjeglidningen. Som ledd i ekspansjonsstrategien tar en rekke aktører opp nye produkter i varesortimentet eller omdefinerer egen bransjetilhørighet, og gjerne også begge deler. For små og mellomstore bransjeforretninger er det en utfordring når store aktører går inn på deres enemerker. For fotobransjen er elektrokjedenes salg av kameraer og videoopptakere en stor utfordring, og sportsforretningenes satsing på fritidsklær utfordrer bekledningsbransjen. Utfordringen er å omdefinere egen bransje til de nye vekstområdene. Copenhagen Institute for Future Studies foreslår seks nye vekstkategorier som bransjer og merker bør orientere seg mot i nydefineringen av eget bransjebegrep og bransjetilhørighet. Eventyrmarkedet Markedet for kjærlighet og vennskap Omsorgsmarkedet Hvem-er-jeg markedet 10 Makt- og demokratiutredningens rapportserie. Rapport 39, mars 2002: Geir Gripsrud og Peder Inge Furuseth: Konsentrasjon og markedsmakt i varehandelen 11 Kilde: Elkjøp 13

24 Trygghetsmarkedet Markedet for holdninger Markedet for sunnhet Fast-food kjeden Burger King sitt samarbeid med Fedon Lindberg viser en nydefinering av bransje i retning av markedet for sunnhet. 12 Nye distribusjonskanaler I tillegg til detaljhandelens utfordringer de siste årene, har IT- teknologien åpnet for nye distribusjonskanaler både som netthandel parallelt med den tradisjonelle butikkdriften, og som rene e-handelsbedrifter. Denne utviklingen har akselerert de siste par årene, og kan være en trussel for de virksomhetene som ikke klarer å følge opp den nye IT-hverdagen. Mer om denne utviklingen i kapittel 4. Trendanalyse Detaljhandel i kjøpesentra v/s øvrig detaljhandel I 2006 var det i Norge 339 kjøpesentre på over 2500m² med til sammen 9300 butikker. Kjøpesentrene har en markedsandel på 29%. Omtrent halvparten av kjøpesentrene er sentrumslokaliserte sentre, de resterende 50% fordeler seg jevnt mellom randsonesentre, bydelssentre og eksterne sentre. De eksterne sentrene står for bare 8% av detaljvareomsetningen i Norge. En ny utvikling er at det etableres handelsparker der store aktører i ulike bransjer samler seg. Eksempler på dette er Lura-Forusområdet i Sandnes og Sørlandsparken i Kristiansand. Dette blir en utfordring for etablerte kjøpesentre i byer og tettsteder, og har store regionale konsekvenser. Mer om dette i 3. Handels- og servicenæringens regionale rolle I tabellene 2-6, 2-7, 2-8 og 2-9 med nøkkeltall for detaljvarehandelen i de fire fylkene viser vi kjøpesentrenes andel av detaljhandelen og i tabellene 2-10, 2-11, 2-12 og 2-13 med nøkkeltall for detaljvarehandelen i kjøpesentra vises det enkelte kjøpesenters andel av detaljhandelen i sin kommune. Med hensyn til kjøpesentrene kan imidlertid tabellene hefte med visse svakheter fordi det statistiske grunnlaget er unøyaktig, og statistikken fra ulike kilder spriker noe. En årsak til denne type usikkerhet er Ulike oppfatninger om og forståelse av begrepet kjøpesenter. Er Sørlandsparken et kjøpesenter, eller bare et stor område med mange kjøpesentre der Sørlandssenteret foreløpig dominerer? 12 Copenhagen Institute for Future Studies og Brand Management Groups 14

25 Til tross for de nevnte statistiske svakhetene, er likevel tabellene nyttige og tallene nøyaktige nok til å brukes som vurderingsgrunnlag i den strategiske planleggingen. 2.5 Konsekvenser av strukturendring og kjededannelser Konsekvensene av strukturendringer og kjededannelser er store og mange. Når de store, ressurssterke aktørene tar sine strategiske beslutninger, får det konsekvenser for hele detaljhandelsnæringen. De kan bruke store ressurser til planlegging, oppkjøp av arealer og konkurrerende virksomhet, bygge sterke strategiske allianser med utbyggere og andre aktører, og drive aktiv påvirkning overfor myndighetene. De kan utnytte de strategiske konkurransemidlene produkt, pris, plass (eksempelvis tilgjengelighet og åpningstider)og påvirkning optimalt. For aktører uten de samme mulighetene er det derfor nødvendig med nytenkning i forhold til egen strategi med redefinering av bransjebegrepet og bransjeglidning. Stikkord er merkevarebygging og å dyrke annerledesheten. Handelslekkasje Med den betydningen detaljhandelen har, er handelslekkasje et stort problem for en rekke kommuner. Vi velger å bruke begrepet handelsunderskudd/ overskudd som er summen av alle handelsstrømmene fordi handelsstrømmene går i alle retninger og mange faktorer påvirker dem. Dette et område som er vanskelig å måle eksakt fordi det påvirkes av faktorer som demografi, pendling, inntekstnivå. Tallene er likevel gode indikatorer for vitaliteten i detaljhandelsnæringen i den enkelte kommune, og nyttige for aktørenes strategiske planlegging. I tabellene nr. 2-6, 2-7, 2-8 og 2-9 er det en egen kolonne for handels over/ underskudd. 15

26 16

27 Aust-Agder: Rød farge viser handelsunderskudd. Blå farge viser handelsoverskudd 17

28 18

29 Vest-Agder: Rød farge viser handelsunderskudd. Blå farge viser handelsoverskudd 19

30 20

31 Rogaland: Rød farge viser handelsunderskudd. Blå farge viser handelsoverskudd 21

32 22

33 23

34 Hordaland: Rød farge viser handelsunderskudd. Blå farge viser handelsoverskudd 24

35 25

36 26

37 27

38 28

39 29

40 30

41 Estimert detaljhandel 2010 og 2015 Det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til denne type beregninger selv om fleste signaler tyder på en stabil utvikling for Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland, i tråd med den som har vært de 5-6 siste årene. De makroøkonomiske forhold som påvirker konsumet i husholdningene og BNP pr. capita indikerer imidlertid stabilitet og det er en rimelig forutsigbar reallønnsøkning og rentepolitikk. Det er interessant å registrere at Norge ligger på topp i målt BNP pr. capita sammenliknet med de viktigste OECD-landene når det justeres for ulikheter i prisnivå. 13 Forutsetningen for estimatene er i tillegg stabil sammensetningen av forbruket. Dersom forbruksmønsteret endres ved investering i hus, fritidsboliger, biler og lystbåter, eller øket forbruk til feriereiser og opplevelse, vil det påvirke utviklingen i detaljhandelen i negativ retning. Verdiindeks for detaljhandelen = = 102, = 108, = 112, = 116, = Fremskrevet med de forbehold som må tas mht. makroøkonomiske faktorer vil en estimert verdiindeks i 2006 for detaljhandelen være 123,0. Videre fremskrevet blir estimatene: 2010 = 144, = 173,6 Det vil si at for å følge med i estimert omsetningsutvikling må detaljhandelen frem til 2010 ha en omsetningsøkning på 17,4 % og 41,1% frem til 2015 i forhold til (Konservativt estimat) 13 SSB 2006: Bruttonasjonalprodukt per innbygger, justert for ulikheter i prisnivå. Utvalgte land 14 Kilde: SSB, Detaljomsetningsindeksen: 31

42 Tabell 2-15 Detaljhandelen i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Estimert utvikling mot Detaljhandel 1000 kroner Landet totalt Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Samlet for de 4 fylkene Agder og Rogaland godt over landsgjennomsnittet hva gjelder forbruk pr. capita. Tabell 2-16 Estimater detaljhandel Aust-Agder 2010 og 2015 Detaljh. og reparasjon av varer Aust-Agder samlet Omsetning med estimert økning fra 2006 fram til 2010 på 17,4 % og til 2015 med 41,1% Reell omsetning i 1000 kroner 2006 Estimert omsetning i 1000 kroner 2010 Estimert endring fra ,4% Estimert omsetning i 1000 kroner 2015 Estimert endring fra ,1% Arendal

43 Birkenes Bygland Bykle Evje og Hornnes Froland Gjerstad Grimstad Iveland Lillesand Risør Tvedestrand Valle Vegårshei Åmli

44 Tabell 2-17 Estimater detaljhandel Vest-Agder 2010 og 2015 Kommune Omsetning med estimert økning fra 2006 fram til 2010 på 17,4 % og til 2015 med 41,1% Reell omsetning i kroner 2006 Estimert omsetning i 1000 kroner 2010 Estimert endring fra ,4% Estimert omsetning i 1000 kroner 2015 Estimert endring fra ,1% Detaljh. og reparasjon av varer Vest-Agder samlet Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kristiansand Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Songdalen

45 Søgne Vennesla Åseral Tabell 2-18 Estimater detaljhandel Rogaland 2010 og 2015 Kommune Omsetning med estimert økning fra 2006 fram til 2010 på 17,4 % og til 2015 med 41,1% Detaljh. og reparasjon av varer Rogaland samlet Reell omsetning i kroner Estimert omsetning i 1000 kroner 2010 Estimert endring fra ,4% Estimert omsetning i 1000 kroner 2015 Estimert endring fra ,1% Bjerkreim Bokn Eigersund Finnøy Forsand Gjesdal Haugesund

46 Hjelmeland Hå Karmøy Klepp Kvitsøy Lund Randaberg Rennesøy Sandnes Sauda Sokndal Sola Stavanger Strand Suldal Time Tysvær Utsira - Vindafjord

47 Tabell 2-19 Estimater detaljhandel Hordaland 2010 og 2015 Kommune Omsetning med estimert økning fra 2006 fram til 2010 på 17,4 % og til 2015 med 41,1% Reell omsetning i kroner 2006 Estimert omsetning i 1000 kroner 2010 Estimert endring fra ,4% Estimert omsetning i 1000 kroner 2015 Estimert endring fra ,1% Detaljh. og reparasjon av varer Hordaland samlet Askøy Austevoll Austrheim Bergen Bømlo Eidfjord Etne Fedje - Fitjar Fjell Fusa Granvin Jondal Kvam

48 Kvinnherad Lindås Masfjorden Meland Modalen Odda Os Osterøy Radøy Samnanger Stord Sund Sveio Tysnes Ullensvang Ulvik Vaksdal Voss Øygarden

VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV

VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV Prosjektrapport nr. 7-2008 VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV HORDALAND, ROGALAND, AUST- OG VEST AGDER Mai 2008 Tittel Varehandel og personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv,

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Handelsanalyse Bryne på Jæren

Handelsanalyse Bryne på Jæren 2010 Handelsanalyse Bryne på Jæren Vista Analyse AS Rapport nr 2010/05 Nedremarka Eiendom as 01.05.2010 Side 1 Forord Vista Analyse har på oppdrag fra Nedremarka Eiendom AS utredet virkninger av utvidelse

Detaljer

Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse. Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006

Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse. Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006 Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006 Forord 3 Sammendrag... 4 1 Definisjoner og metode... 17 1.1 Planområdets

Detaljer

HANDELSANALYSE. Områdeplan for Nyborg. Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014

HANDELSANALYSE. Områdeplan for Nyborg. Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014 HANDELSANALYSE Områdeplan for Nyborg Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014 Ideas2evidence rapport 13/2014 Forord Sweco, i samarbeid med Cubus og Ideas2Evidense, har på vegne av Bergen kommune v/ Plan

Detaljer

Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser

Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser BUSINESS REGION BERGEN Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser Oktober 2009 BUSINESS REGION BERGEN 1 KOLUMNETITTEL DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder FoU-rapport nr. 1/2007 Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder Knut Hidle, Winfried Ellingsen, Liv Mari Nesje, Arild Vangstad Tittel Forfattere Entreprenørskap blant etniske minoriteter på

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave: 2 Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave/dato: 2 /

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Prosjektrapport nr. 34/2000 Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Tittel Forfattere Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Rapport

Detaljer

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER Oppdragsgiver Fylkeskommunene i Aust -, Vest Agder og Rogaland Rapporttype Mulighetsstudie KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER STREKNINGEN BROKELANDSHEIA - EGERSUND Foto: Norsk Bane 2 (57)

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner:

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Martin Gjelsvik og Ann Karin T. Holmen Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering Rapport RF 2004/178 Prosjektnummer:

Detaljer

RAPPORT. Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold 2014/41. Hanne Toftdahl

RAPPORT. Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold 2014/41. Hanne Toftdahl RAPPORT 2014/41 Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling Prosjektleder Oppdragsgiver Publisert Rapport nummer

Detaljer

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Prosjektnummer: 7252295 Prosjektets tittel: Scenarier 2029 Oppdragsgiver:

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

RAPPORT. Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RAPPORT. Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE RAPPORT 1 9 9 9 Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forord Dette er rapport nr 1 fra Flyttemotivundersøkelsen i Hordaland. Undersøkelsen er basert på telefonintervju av 4000

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

FoU rapport nr. 12/2009

FoU rapport nr. 12/2009 FoU rapport nr. 12/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet i Agder fylkene Omfang, strategier og migrasjonsløp Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen Arild Vangstad 1 Tittel Forfattere Internasjonalisering

Detaljer

Regional Monitor. FoU rapport nr. 2/2011. inkludering uføretrygd deltid omstilling. kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt

Regional Monitor. FoU rapport nr. 2/2011. inkludering uføretrygd deltid omstilling. kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt FoU rapport nr. 2/2011 Regional Monitor kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt inkludering uføretrygd deltid omstilling oppvekst arbeid kultur helse aktiviteter opplevelser impulser demens psykisk helse

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer