Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk!"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2012 Fredag 2. november 1. Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk! 2. Difi-presentasjon av sosialt ansvarlige innkjøpskrav 3. Bør markedsføre handlingsrommet i innkjøpsreglene 4. Frykt for at vid innsynsrett skremmer leverandører 5. Eit nålauge for å sleppe sanksjonar 6. Tilsyn, etisk råd og seminarer 7. Innkjøpssamarbeid vokser i EU-området 8. Skal presse bustadsprisar med tilbodstevling Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk! Byggkonferansen 2012 gir deg påfyll av kompetanse og mulighet til å treffe andre bygg- og eiendomsfolk.. Et sted å være for dem som er sultne på å være á jour. Fremtredende fagfolk bidrar med erfaringer fra f.eks. valg av modeller for gjennomføring av byggprosjekter og gjennomgang av de skjerpede energikravene for bygg. Mye dreier seg også om anskaffelser her står praktisering av regelverk og valg av evalueringsmodell på dagsordenen. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som inviterer til byggkonferanse i Oslo med tittelen Smartere innkjøp gir bedre bygg. Difi byr på et rikholdig program. Her kan du se hele programmet nedenfor noe av hva konferansen har å by på. Her er det mye kunnskap å hente og nyttige nettverk å utvikle og pleie. Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken skal presentere mål for offentlige bygganskaffelser. Anskaffelser er et viktig verktøy i så måte, og i stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn» presenteres en rekke tiltak og mål for offentlige bygganskaffelser. Offentlige byggherrer kan være et forbilde og en pådriver for å realisere politiske mål. Gjennomføringsmodell Valg av riktig gjennomføringsmodell er viktig. Kombineres dette med god organisering på byggherresiden har man et bra fundament for et vellykket prosjekt. På årets utgave av Byggkonferansen deler adm. dir. i Undervisningsbygg Rigmor Helene Hansen erfaringer fra ulike gjennomføringsmodeller. Undervisningsbygg skal gjennomføre skoleprosjekter for 2.8 milliarder kr i Riksrevisor Jørgen Kosmo er også på plass på konferansen. Ansatte i offentlig sektor har ikke nok kompetanse om anskaffelser og vet for lite om regelverket, mener han, og: - 1

2 Som regel er problemet at ledelsen ikke har sikret at anskaffelsene bygger på dokumentert konkurranse. Dette lyder enkelt, men det krever både anskaffelseskompetanse og innsikt i regelverket. Energikrav og evaluering Morten Lie, direktør Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) tar for seg de skjerpede energikravene for bygg. Hvordan kan byggeprosjekter forberede seg på å møte de nye kravene? Hvordan skal du finne den rette evalueringsmodellen når du velger leverandør? Det forteller dr.ing. Øystein Husefest Meland på Difis byggkonferanse. Et viktig forhold er å markedsorientere vektingen av tildelingskriteriene. I tillegg bør du unngå tildelingskriterier som er vanskelige å måle rimelig objektivt, sier Husefest Meland. Møteleder for konferansen, Petter Eiken, er tidligere direktør i Skanska og nå aktuell som prosjektleder for oppstart av Bygg21, regjeringens prosjekt for kompetanseheving i byggsektoren. Påmelding foregår her. Difi-presentasjon av sosialt ansvarlige innkjøpskrav Fra venstre seniorrådgiver Jenny Ählström fra Difi, leder for UnitC3 i DG Market i EU-kommisjonen, Klaus Wiedner, og spesialrådgiver Grete Solli, Helse Sør-Øst. På et seminar ved den norske delegasjonen i Brussel der representanter for norske myndigheter og EU-miljøene deltok, ble den norske modellen for sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser presentert. Denne modellen bygger på idéen om "det gode innkjøp." Det gode innkjøp betyr at offentlige innkjøp skal sikre en langsiktige gevinstrealiseringer ut i fra en trippel bunnlinje der økonomi, økologi og samfunnsansvar tas med som variabler i anskaffelsesprosessen. Her ble også rekken av verktøy som Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utviklet for formålet, lagt fram. Nærmere 60 deltok på et lunsjseminar som Difi nylig arrangerte i Brussel. Temaet var sosialt ansvarlige innkjøp, og foranledningen var at EU for tiden arbeider intenst med å utforme reviderte direktiver for offentlige anskaffelser. Fra norsk side stilte avdelingsdirektør Dag Strømsnes og seniorrådgiver Jenny Ählström fra Difi og spesialrådgiver Grete Solli, Helse Sør-Øst, mens seniorrådgiver Ingerid Bjerke Kolderup fra Difi ledet seminaret. Målet med seminaret var å vise at det å stille krav til at leverandører til offentlige virksomheter etterlever ILOs kjernekonvensjoner, er helt på linje med formålet med regelverk-revisjonen. Det dreier seg om forenkling ved å legge best mulig til rette for å ivareta EU-prinsippene om åpen og rettferdig konkurranse. Det å stille slike krav er heller ikke konkurransehemmende overfor de mindre leverandørene. Norske erfaringer viser at det faktisk til og med kan komme de mindre leverandørene til nytte gjennom at de får økt konkurransefortrinn. 2

3 Den norske modellen På seminaret ble det fra norsk side lagt betydelig vekt på å legge fram den såkalte norske modellen for å stille sosialt ansvarlige krav. Den legger viktige føringer for samarbeid mellom offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet. Det å etterspørre og etterprøve sosialt ansvarlig produksjon ses på som en naturlig utvikling i en globalisert økonomi. Strømsnes og Ählström presenterte det arbeidet Difi gjør for å følge opp regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar. Det dreier seg om en generell veiledning om hvorledes sosialt ansvarlige krav kan tilpasses offentlige anskaffelser, og en «steg-forsteg»-manual gjennom hele innkjøpsprosessen fra planlegging til kontraktoppfølging. En liste over høyrisiko-produkter, særskilt kontraktklausuler til bruk og et egenrapporteringsskjema for oppfølging av leverandørens etterlevelse av kontraktkravene er også med i Difis «verktøykasse». Etter hvert skal alt dette materialet også foreligge på engelsk. Noe er allerede klart, resten er under oversettelse. Representanten for EU-kommisjonen, Klaus Wiedner, kunne ikke på stående fot love at det nye regelverket blir tilpasset denne norske modellen. For tiden arbeider de på høytrykk i Kommisjonen for å koordinere alle innspillene, og det er en mulighet for at den endelige beslutningen om et nytt regelverk kommer til å måtte utsettes til et stykke ut på våren Grunnen for det er nettopp den store mengden innspill som er kommet. Imidlertid konstaterte han at Kommisjonen i sitt koordineringsarbeid legger vekt på at regelverket skal fortelle «hvordan det skal kjøpes», ikke «hva som skal kjøpes». Ønsker ikke pålegg For den norske delegasjonen var det viktigste å få fram at EU må skape klarhet, det vil si at krav om sosialt ansvarlig produksjon skal kunne stilles som teknisk spesifikasjon på linje med miljøkrav. Det er ikke ønskelig at dette blir et pålegg, men at det blir opp til den enkeltes frie vilje å stille slike krav. Etter hva den norske delegasjonen hevdet på seminaret er den nåværende teksten i direktivforslaget ikke god nok. Slik den er formulert, gjør den det vanskelig å stille krav til etterlevelse av ILO-konvensjoner og menneskerettigheter. Bør markedsføre handlingsrommet i innkjøpsreglene Statsråd Rigmor Aasrud bør markedsføre at regelverket for offentlige anskaffelser har et handlingsrom som oppdragsgivere allerede i dag kan utnytte. Det gjelder flere tiltak i tråd med EU-kommisjonens forslag til nye regler. Det er NHO som tar til orde for dette i et brev til statsråden i forbindelse med den varslede norske regelgjennomgangen. Stikkord for aktuelle forenklingstiltak gjelder dokumentasjonskrav, leverandørdialog og innhenting av skatteattest. Regjeringen har nylig signalisert at den ønsker å nedsette et utvalg som skal vurdere forenklinger og forbedringer av det særnorske regelverket for offentlige anskaffelser. NHO påpeker i sitt brev i den forbindelse at det er et langt større handlingsrom i 3

4 regelverket enn det som blir utnyttet i dag. Regelverket er en verktøykasse som oppdragsgiver selv kan plukke verktøyet fra, heter det. EU er på sin side også i gang med en revisjon av reglene for offentlige anskaffelser. Etter NHOs mening kan flere av EU-kommisjonens forenklingsforslag allerede gjennomføres av offentlige oppdragsgivere. Allerede i dag bør det kommuniseres at oppdragsgivere gjennom det handlingsrom de har innenfor regelverket, kan gjøre konkurranseprosessen mye enklere på følgende områder. Dokumentasjonskrav Et av innspillene fra NHO gjelder dokumentasjonskrav: - Dokumentasjonskrav om leverandørens organisering, tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner, kvalitetssikringsstandarder, miljøledelsessystem etc. er valgfrie å stille for oppdragsgiver i forbindelse med en anbudskonkurranse. Det vil derfor ikke være noe i veien for å kunne be leverandører om utførlig dokumentasjon først når valg av leverandør er gjort og før tildeling av kontrakt. Dette forutsetter at leverandøren gjennom en egenerklæring ved tilbudsinnlevering kan bekrefte at dokumentasjon som oppdragsgiver etterspør kan fremlegges dersom han vinner kontrakten. Dessuten fremholder NHO at det bør oppmuntres til en betydelig større dialog mellom oppdragsgivere og leverandører før den aktuelle konkurransen. Gjennom EUkommisjonens forslag til nytt direktiv er det tatt inn en regel om "preliminary market consultations". I NHOs veiledning til beste praksis, "Det gode innkjøp", er det foreslått å øke dialogen med markedet i forkant av anskaffelsesprosessen. Innhenting av skatteattest NHO har tatt til orde for å opprette en database hvor leverandører kan legge inn nyttig informasjon som de har behov for i anbudskonkurranser. Med den nye Altinnplattformen - Altinn II har Brønnøysundregistrene etablert gratistjenesten Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene, der bedrifter elektronisk kan laste ned firmaattest, panteattest og annen nyttig informasjon til bruk overfor forretningsforbindelser og andre. Tjenesten er allerede svært populær. - Skatteattesten består av informasjon som allerede er registrert og som bedriftene selv har sendt inn. Dette tilsier at bedriftene enkelt bør kunne skaffe til veie denne attesten på en enkel måte. Vi håper derfor at det kan legges til rette for at innhenting av skatteattest kan hentes av bedriftene selv inn via Altinn, påpeker NHO. Frykt for at vid innsynsrett skremmer leverandører Når innsynsretten trekkes langt, kan det føre til at leverandører velger å avstå fra å levere tilbud, fordi de er redd forretningshemmeligheter gjennom åpenheten faller i konkurrentenes hender. Det nærer KS og KS Innkjøpsforum (KSI) bekymring for i en høringsuttalelse, der de også tar til orde for at tiden nå ikke er inne for flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i KOFA. Først må konsekvensene av den kraftige reduksjonen i nye KOFA-saker etter innføring av økte gebyrer vurderes, heter 4

5 det. KS og KSI støtter i det vesentlige forslagene til endring i forskrift om KOFA, men det er det er noen punkter de ikke kan stille seg bak. Ett av disse gjelder sammensetningen av nemnda. Praktiserende advokater utgjør et viktig tilskudd til nemnda, heter det, og det er derfor ønskelig at denne gruppen fremdeles skal kunne utnevnes til medlemmer av nemnda. - Dagens ordning, heter det, sikrer både at medlemmene i KOFA har høy juridisk kompetanse og at nemnda er bevisst på grensene for sin kompetanse. Vi har ikke tro på at en utvidelse av nemnda med ulik fagkyndig kompetanse vil styrke nemndas avgjørelser. Tvert imot er det vår vurdering at fagkyndighet i nemnda vil kunne medføre en større fare for at nemnda griper inn i det viktige anskaffelsesfaglige skjønnet innkjøperne har. Et redskap I uttalelsen blir det understreket at det er vesentlig at KOFAs medlemmer forstår at regelverket bare er et redskap for å sikre gode og kostnadseffektive anskaffelser i offentlig sektor og at rigid regelfortolkning lett vil kunne virke kontraproduktivt. I tillegg mener KS og KSI at det er viktig at regler for inhabilitet regelfestes. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) får ingen støtte fra KS/KSI for sine forslag til enklere behandling av opplagte saker. Hver enkelt sak som forelegges for KOFA har stor betydning for alle parter saken gjelder, fremholdes det i høringsuttalelsen. En anskaffelsessak har ikke bare den offentlige oppdragsgiveren og klageren som part, men den har også betydning for andre tilbydere. Det er derfor viktig at alle sakens parter kan ha tillit til de avgjørelser som fattes av klagenemnda. En forenklet saksbehandling vil lett kunne medføre at denne tilliten reduseres. Saksbehandlingsreglene Når det gjelder saksbehandlingsreglene, markerer KS/KSI at faren for utlevering av forretningshemmeligheter i anskaffelsessaker er et betydelig problem for både privat og offentlig sektor. - Når omfanget av innsynsretten trekkes så langt som vi opplever at både fylkesmennene, departementet og KOFA gjør, medfører dette en risiko for at opplysninger av stor betydning for tilbyderne overleveres til konkurrenter. På sikt vil dette kunne ødelegge tilliten til det offentlige som innkjøper og medføre at flere leverandører blir skeptiske til å levere inn tilbud. Dette er klart uheldig, konstaterer KS og KSI i sin uttalelse. De understreker i den forbindelse betydningen av å ta hensyn til leverandørenes kommentarer ved vurdering av innsynsrettens omfang. Eit nålauge for å sleppe sanksjonar Det finst eit nålauge i regelverket om offentlege innkjøp som ein oppdragsgjevar kan nytte dersom han kjenner seg truga av og ønskjer å sleppe unna mogelege sanksjonar for å ha gjort eit ulovleg direkteinnkjøp. Nålauget heiter intensjonskunngjering, og det er knytt tre vilkår til bruken. Det er ikkje trekt tydelege grenser 5

6 for når slike kunngjeringar kan nyttast det må domstol-praksisen etter kvart finne ut av. I eit notat som ligg føre hos Konserninnkjøp i Oslo kommune, vert det gjort greie for reglane for intensjonskunngjering. Ordninga kom inn i regelverket samen med handhevingsdirektivet til EU. Dersom ein oppdragsgjevar har nytta eit slikt verkemiddel, kan ein domstol ikkje ileggje han sanksjonane «utan verknad» for oppdrag over EU/EØStresklane og «avkorting av kontrakt» og gebyr under. Det er ikkje mogeleg å unngå dei to sistnemnde sanksjonane for oppdrag over EU/EØS-tresklane dersom det er slike sanksjonar som skal nyttast, heiter det i notatet. Utan vanleg kunngjering Det er tre vilkår for at ei slik kunngjering kan nyttast. For det første må oppdragsgjevaren meine eller vere i tvil om - at det er tillate å gjere kontrakt utan vanleg kunngjering. Dette kan til dømes gjelde om kjøpet kan sjåast på som utvida eigenregi eller om kontraktsverdien er rekna rett. Oppdragsgjevaren er ikkje viss på om rette regelverk for blanda kontraktar er nytta eller det er grensetilfelle når det gjeld om det er rett å nytte ein prosedyre med tingingar utan førehandskunngjering. Det er etter kvart opp til domstolane å trekkje dei endelege grensene gjennom praksisen sin. Kunngjeringa Så må oppdragsgjevaren kunngjere i Doffin at han har som intensjon å gjere kontrakt. Dersom det er eit oppdrag til verdi over EU/EØS-treskelverdiane, må kunngjeringa òg vere i TED-databasen til EU. Det ligg ikkje føre ein skyldnad for oppdragsgjevaren til å informere marknaden om innkjøpsprosessen før leverandøren er peika ut. I kunngjeringa skal namnet på oppdragsgjevaren stå, likeeins kontaktopplysningar. Det som kontrakten gjeld, skal skildrast, grunngjevinga for manglande kunngjering skal stå, og det same gjeld namn og kontaktopplysningar på leverandøren. Andre opplysningar som er viktige for saka, skal òg med. Ti dagar Eit tredje vilkår er at kontrakten ikkje må skrivast under før det er gått minst ti dagar frå dagen etter at kunngjeringa er offentleggjorde. Det vil seie at dersom kunngjeringa vert lyst ut på Doffin den 1. september, kan kontrakten ikkje skrivast under før den 12. september. Føresetnaden er at det i mellomtida ikkje er komen krav til domstolane om mellombels stogg i kontraktprosessen, og at dette er gjort kjend for oppdragsgjevaren. Notatet frå Konserninnkjøp i Oslo kommune finn du her. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Tilsyn, etisk råd og seminarer Regjeringen styrker tilsynet med oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og til Nord-Norge kommer nå de populære seminarer om økologisk mat i storhusholdning, der Difi er en av arrangørene. Difi samarbeider også om et nettverksmøte for sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser. YS tar til orde for etablering av et etisk råd for offentlige anskaffelser, og i Oppland skal det stedlige knutepunktet arrangere seminar om miljø og sosialt ansvar. Et omfattende byggeprosjekt i Danmark sikter seg inn mot om lag 500 6

7 lærlingeplasser, mens Europaparlamentet tillegger offentlig innkjøp en vesentlig rolle i å gjøre byggsektoren mer energieffektiv. Styrker tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår Arbeidstilsynet får nå i oppgave å føre tilsyn med at arbeidstakere som jobber for det offentlige har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtaler eller allmenngjøringsvedtak. Det betyr at Arbeidstilsynet blant annet kan gi pålegg til det offentlige. Dette fremgår av en lovproposisjon som er sendt Stortinget. Det offentlige er en stor innkjøper, og må gå foran med et godt eksempel når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Vi skal motvirke sosial dumping uavhengig om det er det private eller offentlige som er oppdragsgivere Fremdeles muligheter i Nordland, Troms og Finnmark til å delta på populært seminar om økologisk mat i storhusholdning I høst arrangerer Difi og samarbeidspartnerne Nofima, ØQ og de forskjellige fylkesmennene en landsdekkende rekke av seminarer om økologisk mat i storhusholdning. Så langt har arrangørene vært i Trondheim, Ås, Drammen, Skien, Grimstad, Hamar, Molde, Bergen og Stavanger. Seminarene har hatt god oppslutning og gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Nå gjenstår Alta (7. nov.), Mosjøen (8. nov.) og Tromsø (13. nov.). Informasjon om påmelding er å finne på Difis kurs- og arrangementsoversikt på nettstedet kurs.difi.no samt på fylkesmennenes websider under temaet «Økologisk landbruk». Seminaret egner seg spesielt godt for beslutningstakere innen offentlig matservering (politikere, administrasjon, kjøkkenledelse), innkjøpere og kjøkkenansatte. Deltakerne får med seg en fyldig perm for bruk som oppslagsverk i etterkant av seminaret, samt at det tilbys en velsmakende økologisk lunsj på seminardagen. Deltakelse er gratis. Personer som vil delta på seminar oppfordres til å registrere seg snarest mulig! Nettverksmøte: Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier for sosialt ansvarlig produksjon/etisk handel Difi og IEH inviterer til nettverksmøte for sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser, 22. november kl Tidligere nettverksmøter har tatt opp bl.a. ledelsesforankring.hensikten med nettverksmøtene for sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser /etisk handel er å skape en møteplass der offentlige innkjøpere kan møtes, lære og diskutere aktuelle temaer relatert til sosialt ansvarlig produksjon av de varer som kjøpes inn av norske offentlige virksomheter. Påmelding til senest 20. november. Begrenset antall plasser. Foreslår etisk råd for innkjøp YS foreslår at det opprettes et etikkråd for offentlig anskaffelser, etter samme modell som etikkrådet for statens pensjonsfond utland. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland vurderer om investeringer i enkelte selskaper er i strid med Statens pensjonsfond utland sine etiske retningslinjer. På samme måte kan etikkrådet for offentlige anskaffelser vurdere om de offentlige anskaffelsene følger regler og retningslinjer for offentlige anskaffelser, skriver YS i et forslag til utviklingsminister Heikki Holmås. 7

8 Oppland-seminar om miljø og sosiale krav 5. desember arrangerer Knutepunkt Oppland seminar om status for offentlige virksomhet på miljø- og etisk handelsområdet. Rapporter fra Steria og Framtiden i Våre Hender er blant hovedpunktene på arrangementet. Av rapportene fremgår det at det gradvis går fremover når det gjelder å stille miljøkrav, mens sosiale etiske krav fremdeles hører med til sjeldenhetene. På seminaret skal også Initiativ for etisk handel bidra, likeledes AB Edsbyverken. Møbelleverandøren skal fortelle hvorfor den valgte å bli «svanemerket». Kan bli 500 lærlingplasser i ett prosjekt Nærmere 500 lærlingårsverk kan bli knyttet til byggingen av den omfattende Femernforbindelsen mellom Danmark og Tyskland, skriver Dagbladet Licitationen. For tiden arbeider byggherren, Femern AS, med anbudspapirene, der de skal formulere inn et krav om at fem prosent av de ulike fagområdene skal være lærlingårsverk. Prosjektet er siste ledd i en sammenhengende trafikkorridor mellom Skandinavia og det kontinentale Europa. Det dreier seg om en 19 km lang undervannstunnel mellom Lolland i Danmark og Puttgarden i Nord-Tyskland. Målsettingen er å bygge en toveis vei- og baneforbindelse. Energikutt ved hjelp av innkjøpskrav Europarlamentet har gitt sin tilslutning til forhandlingsresultatet i forbindelse med det nye energidirektivet i EU. I dette resultatet inngår også krav til offentlige innkjøp. Det gjelder bl.a. målsettingen om å gjøre den samlede bygningsmassen mer energieffektiv innen Medlemsstatene har ikke maktet å bli enige om et bindende mål for den samlede energiinnsparingen, men har satt 20 prosents reduksjon som en antydning. I praksis kan det innebære en 15 prosents reduksjon innen Innkjøpssamarbeid vokser i EU-området I flere EU-land er mer enn 10 prosent av offentlige anskaffelseskontrakter gjort av sentrale innkjøpsenheter eller av former for samarbeid som inngår avtaler på vegne av andre. Av det samlede antallet kunngjøringer innenfor EU-området utgjør slike kontraktinngåelser i 2011 nærmere seks prosent. Andelen er økende. Målt etter verdi er fire av ti av slike kontraktinngåelser rammeavtaler. Dette fremgår av en statistikkrapport som EU-kommisjonen nå har lagt fram. EU-kommisjonen har nylig lagt fram sin årlige rapport over status for bruken av regelverket for offentlige anskaffelser. Grunnlaget for rapporten er dels innhenting av statistikk fra TED-databasen/EUs lysingsblad, i tillegg til en spørreundersøkelse der medlemslandene deltok. Tallene er fra Målt etter verdi er 36 prosent av kunngjøringene i TED/Official Journal (EUs lysingsblad) bygg og anleggskontraheringer, 42 prosent tjenestekjøp og 22 prosent varer. Kunngjøringer etter antall fordeler seg litt annerledes: 47 prosent på tjenestekjøp, 36 prosent på varer og 17 prosent på bygg og anlegg. Den gjennomsnittlige verdien på en tjenestekontrakt er nær 2,4 millioner kroner, og på en bygg og anleggskontrakt om lag 8

9 43 millioner kroner. Tilsvarende for samtlige kunngjøringer etter EU-reglene: Ca. 2, 5 millioner kroner. 90 pst klassisk sektor 90 prosent av kunngjøringene over EU/EØS-terskelverdiene sorterer inn under reglene for de klassiske sektorene, og tilsvarende blir det dersom man tar for seg kontraktsverdiene. Det betyr at forsyningssektorenes andel av kunngjøringene i TED/EUs lysingsblad står for om lag 10 prosent det samme dersom man ser på andel av den samlede kontraktsverdien. Åpen anbudskonkurranse er mest benyttet nesten tre av fire kunngjøringer gjelder denne prosedyren. Deretter følger begrenset anbudskonkurranse. Den åpne prosedyre benyttes mest for mindre anskaffelser, den begrensede for de større. Storbritannia er det landet som benytter den begrensede prosedyren mest. Tre medlemsstater sto for halvparten av alle kontraktstildelingene som ble kunngjort i TED/EUs lysingsblad i 2010 (Frankrike, Polen og Tyskland), men målt etter verdi sto Storbritannia, Italia og Frankrike for mer enn halvparten av kunngjøringene om kontraktstildelinger. Nasjonale kunngjøringer Kommisjonen har også samlet informasjon om nasjonale kunngjøringer av offentlige anskaffelser under EU/EØS-terskelverdiene. Nær 2,3 millioner slike kunngjøringer ble registrert til en samlet verdi av ca. 750 millioner kroner. Andelen kontrakter i regi av sentrale nasjonale innkjøpsenheter (innkjøpssentraler) utgjorde i ,7 prosent mot 3,1 prosent i Det er et ønske fra kommisjonens side å forbedre innsamlingen av informasjoner knyttet til offentlige anskaffelser. Dermed regner man med å kunne presentere mer målrettede og spesifikke konklusjoner på grunnlag av tallmaterialet. Samtidig går det ut en oppfordring til medlemsstatene om å foreslås måter man kan forbedre datafangsten, inklusive hvor opplysningene kan hentes fra og måter man kan benytte til å lete etter informasjon og analysere disse. Skal presse bustadsprisar med tilbodstevling I Sverige skal ei foreining for kommunale bustadselskap nytte tilbodstevling til å presse ned prisane i bustadmarknaden. Prisane for nybygde bustader har i dei seinaste åra auka mykje meir enn andre prisar. Foreininga satsar på at store volum og lange avtalar skal freiste entreprenørane til å vere med på dette kutte kostnader slik at dei òg tener pengar på dette prosjektet. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag AB (SABO) har om lag 300 kommunale bustadføretak som medlemmer. Tevlinga som dei no er i gang med, er ei avgrensa tilbodstevling i to steg etter reglane for offentlege innkjøp. Føremålet er å gjere ein rammeavtale for nyproduksjon av punkthus med bustader. Meininga er at kvart medlemsføretak skal gjere avrop på avtalen når dei skal byggje bustader. Avtalen skal gjelde frå 1. januar 2013 til 31. desember Det er tre entreprenørar som skal få avtale, og kontrakt skal tildelast etter kriteriet skal vere det tilbodet som er økonomisk best. 9

10 Utmaningar Utmaninga til entreprenørane i tevlinga er å få til ein byggekostnad på kroner pr. kvadratmeter. I Sverige har byggprisane auka med 1800 prosent mellom åra 1968 og 201, medan konsumentprisindeksen «berre» har auka med 700 prosent. SABO har såleis teke på seg å presse prisane på bustader gjennom tevlinga si. Selskapet seier at over 70 av medlemmane deira fram til no har varsla at dei er interesserte i å byggje til saman 5000 bustader. Det gjeld om lag 90 prosjekt og 190 punkthus. Vi stiller høge krav, men tilbyr store volum og lange avtalar, seier bustadsføretaket i ein kommentar. Entreprenørane skal rekne på nøkkelferdige punkthus i fem til åtte etasjar med om lag fire bustader i kvar etasje. Det skal vere balkong og uteplass, og huset skal ha låg energibruk, heiter det. Fleire entreprenørar har meldt interesse for tevlinga. Dei siste tala frå Boverket i Sverige syner at dei fleste av kommunane i landet treng å byggje bustader. Ein stad i Sverige er vald ut til å vere «referansestad» utgangspunkt for reknestykka. Det vil seie at til dømes transport- og tomtekostnader ikkje er med i dei kronene. Kostnadene skal reknast ut frå prisane i november i år, og dei skal ved avrop kunne regulerast etter utviklinga i konsumprisindeksen. Gode røynsler SABO har gode røynsler frå tidlegare med å bidra til konstruktive løysingar. I ei tevling i 2010/2011 vart entreprenørane utmana til å tevle om hus i to etasjar med ein kostnad på kroner for kvar kvadratmeter. Det går for tida for seg tingingar, og om lag 25 prosjekt med nærare 1000 bustader kjem truleg med på rammeavtalen. 10

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Nærings og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29. oktober 2014 Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1 Innledning Vi viser

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET Arkivsak-dok. 14/25579-4 Saksbehandler Knut Otto Pedersen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 03.12.2014 HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser Innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser Innledning LO finner det er positivt at regjeringen har igangsatt en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Årlig blir det anskaffet for om

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Grunnleggende prinsipper. 4. april 2013. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Grunnleggende prinsipper. 4. april 2013. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Grunnleggende prinsipper 4. april 2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan er det å være innkjøper? Prinsippene Forholdsmessighet Forretningsskikk Likebehandling Konkurranse Forutberegnelighet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 601 2016/4495-2 05.09.2016 Trond Sydskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.09.2016 Utsendte vedlegg 1 Høringsinstanser

Detaljer

Utvikler verktøy for oppfølging av etiske krav

Utvikler verktøy for oppfølging av etiske krav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 28/2010 Fredag 27. august 1. Utvikler verktøy for oppfølging av etiske krav 2. Vil drøfte

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18.

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. oktober 2017 ÅRIM stiller miljøkrav! I hovudsak minstekrav, lite bruk av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav Lars Kr. Bjørløw 2017-02-02 Endringer i lover og nye forskrifter Endringer i lov om offentlige anskaffelser, i fra 1. januar 2017 Ny forskrift om offentlige

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy

Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn «Statlige,

Detaljer

Hva kan Difi tilby kommunene?

Hva kan Difi tilby kommunene? Hva kan Difi tilby kommunene? SMSØ-seminar 11.nov 2016 Maren Grevstad Pettersen Førstekonsulent Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet Regjeringen ønsker å bekjempe arbeidslivskriminalitet og

Detaljer

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Hva innebærer etiske krav? Etiske krav ved offentlige anskaffelser innebærer

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill.

NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2012 Fredag 2. mars 1. NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill. 2. Nyttig leverandørdialog

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Fafo 22. juni 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hvorfor motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? Det handler om å kreve anstendige lønns-

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Iht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3107-4 20.06.14 Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1. Innledning Departementet sender med dette

Detaljer

Nye anskaffelsesregler de viktigste endringene

Nye anskaffelsesregler de viktigste endringene Nye anskaffelsesregler de viktigste endringene Entreprisejuridisk seminar Holmsbu 3. september 2015, Kst avdelingsdirektør Næringsjus, Arnhild Dordi Gjønnes Anskaffelsesregimet Nye EU direktiv Direktiv

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Endringer i det offentlige anskaffelsesregelverket

Endringer i det offentlige anskaffelsesregelverket Endringer i det offentlige anskaffelsesregelverket EUs fremtid, hva betyr det for oss? Kst. avdelingsdirektør, advokat Arnhild Dordi Gjønnes, 27. januar 2016 Anskaffelsesregimet EU-regler (over EU-terskelverdi)

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Tillit. Mot. Direktoratet for forvaltning og IKT

Tillit. Mot. Direktoratet for forvaltning og IKT Behovet Tillit Mot «Tilliten mellom Russland og Europa har kollapset» Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Tillit «Courage to challenge» Dr. Arjan Van Weele Mot Møbelavtale

Detaljer

Økologisk mat i offentlige anskaffelser

Økologisk mat i offentlige anskaffelser Økologisk mat i offentlige anskaffelser Kristin Bredrup Jurist, førstekonsulent Hvorfor har vi reglene? Gjennomføring av et indre marked i EØS-området Sikre fornuftig bruk av det offentliges ressurser

Detaljer

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2012 Fredag 9. mars 1. Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA 2. Slipper unna

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak

Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak Statssekretær Norvald Mo Konferanse NTL, Oslo 25. september 2013 Sosial dumping Meld. St. 29 (2010-2011) Etter regjeringa si vurdering er det sosial dumping

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat November 2011 - October 2013 Tema: Økologisk mat Hva er økologisk mat Prinsippene for økologisk landbruk HELSE-prinsippet Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Agenda Offentlige anskaffelser Anskaffelsesregler fra 1.1.2017 Hvordan

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Nytt fra KS Innkjøpsforum. Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015

Nytt fra KS Innkjøpsforum. Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015 Nytt fra KS Innkjøpsforum Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015 Hvorfor er gode innkjøp viktig? Dekke befolkningens behov God kvalitet Konkurransedyktige priser Nærings- og leverandørutvikling

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2010 Fredag 29. oktober 1. Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering 2. Helse Sør-Øst

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer