Manifest for næring og samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manifest for næring og samferdsel"

Transkript

1 Manifest for næring og samferdsel AUF i Rogalands årsmøte

2 Omstrukturering Rogaland møter spennende utfordringer som fylke i fremtiden. Næringslivet i regionen og i landet er i stor grad bygget på petroleumsindustrien. Samtidig er vi en region i rask vekst som trenger et nytt helhetlig transportsystem. Vi må ha alternative næringer å støtte oss på når oljen tar slutt. Vi må også tenke nyskapende når det gjelder hvordan vi skaper en infrastruktur som stimulerer fortsatt vekst og kan bære veksten for fremtiden. Dette manifestet er ment som en pådriver for en regional omstruktureringsprosess innenfor næringsliv så vel som samferdsel. Petroleumsnæringen spiller en særdeles viktig rolle i norsk økonomisk politikk. Alene står næringen for ca. 30 % av statens inntekter og om lag halvparten av Norges inntekter fra eksport. Inntekten er blant de aller viktigste bidragsyterne til vår velferdsmodell med Statens pensjonsfond utland. Men vi er også utsatt for svingninger i oljeprisen, påvirket av global etterspørsel. Samtidig blir det stadig tydeligere at klimaendringene er menneskeskapte. FNs klimapanel rapporterte i at de var 95% på dette, og advarte om at temperaturen på kloden kan stige mellom 0,3 til 4,8 grader. I første omgang vil verdens fattigste og stater som ikke har mulighet til å kjøpe seg ut av problemene oppleve de største konsekvensene. Vi må anerkjenne at verden står ovenfor massive utfordringer knyttet til utslipp av klimagasser. Vi i I-land har et ansvar for å omstrukturere og redefinere måten vi lever på dersom velstandsutvikling skal kunne fortsette. Omstruktureringen må skje gjennom teknologisk fremskritt, med restriksjoner som begrenser enkle materielle ting. Eksempelvis antallet biler man kan eie bør vurderes. AUF i Rogaland mener tiden er kommet for å ta et verdivalg innenfor norsk nærings- og samferdselspolitikk. At vi utvinner olje og gass mer miljøvennlig enn andre er ikke lenger et holdbart argument. Nettopp fordi også norsk olje og gass i stor grad bidrar til verdens klimagassutslipp. Til tross for at vi trenger inntektene og arbeidsplassene næringene har skapt, og fortsatt har skaper, må videre utvikling innen petroleumsindustrien ha et mål for at næringen fortsatt skal være valid. Det målet bør Rogaland som et oljeavhengig fylke bidra til å sette, fordi det bygger vår egen regions fremtid. Således må næringen bli middelet for å nå 2

3 et bærekraftig samfunn basert på fornybare energikilder, og Rogaland som kompetanseplattform bør bli drivmotoren i denne omstruktureringsprosessen. Mange tilsvarende utfordringer finnes innenfor samferdselssektoren. Stavanger har den laveste kollektivandelen av landets store byer. Svært god parkeringsdekning i viktige områder for næringslivet bidrar til at bilen blir en lettvint løsning. Det er også et faresignal at den lokale bilismen, også de korteste kjøreturene, har økt siden Nord-Jæren trenger et nytt helhetlig transportsystem. AUF i Rogaland mener et helhetlig bussveisystem er den raskeste løsningen for den voksende regionen og ønsker derfor å videreutvikle dette. AUF i Rogaland ønsker også å videreutvikle Jærbanen, gjennom dobbeltspor helt til Egersund og gjenåpning av Ålgårdbanen. Samtidig må det også være et tydelig fokus på videreutvikling av eksisterende veinett, og store prosjekter som Rogfast må ses i sammenheng med planleggingen av regionale veisystem. Et aktivt og levende næringsliv bidrar på samme tid til ytterligere klimautslipp innenfor sektoren. Rogaland er et viktig eksportfylket. En viktig bidragsyter vil derfor være å avlaste et allerede overbelastet veinett vil være å finne mer miljøvennlige måter å frakte varer på. Samtidig vil klimautslippene minskes. AUF i Rogaland ønsker å arbeide for høyhastighetstog, men innser også at å få mer av varetransporten på sjøen vil være et godt tiltak for å bedre transportsituasjonen

4 Petroleum og fornybar energi Petroleumsindustrien er Norges desidert største næring. Det er industrien som sysselsetter flest mennesker i Norge, og slik det er i dag så er det over nordmenn direkte eller indirekte ansatt i petroleumsindustrien. Flest av disse jobbene finner vi i Rogaland, selv om vi nå ser at det begynner å bli flere midlertidige stillinger og færre arbeidsplasser innen denne næringen. Det er med dette i tankene at vi må komme dette i forkant og lage en fremtidsrettet politikk som sikrer arbeidsplasser samtidig som vi fokuserer mer på fornybar energi. Norge har vært i en veldig fordelsaktig situasjon hvor vi har hatt en stadig og konsekvent økning av oljemidler. Helt siden vi fant Ekofiskanlegget så har vi lagt grunnlaget for en velferdsstat som ikke finnes maken til i verden i dag, vi har også hatt en industriutvikling som har videreutviklet velferdsstaten som vi nå må beskytte og opprettholde i Norge. Men dog så står vi foran et dilemma, nemlig at selv om vi er avhengig av en stødig oljenæring så må vi tenke på klimaet og hva vi skal gjøre når oljen begynner å ta slutt. For å nå 2 gradersmålet så måtte vi i 2012 kutte 1 million tonn CO2 hvert eneste år, og i dag så må vi kutte over dette! Dette krever handling! Norsk sokkel er en av de største bidragsyterne til store mengder CO2 utslipp, selv om om de har begynt å sette inn mange miljøtiltak. Vi må derfor sette inn reelle krav som blant annet at norsk sokkel skal bli elektrifisert og modernisert, slik som British Petroleum har begynt å gjøre. Nå har vi kommet i en situasjon hvor det vurderes å gjenåpne gamle oljebrønner, dette må AUF i Rogaland være imot! Det er nemlig bevist at klimautslippene er betraktelig høyere ved gjenåpning av gamle oljebrønner enn nye. Vi må derfor kreve at gjenstående olje i disse brønnene blir liggende! Klimakvoter har og er fortsatt en løsning som vi kjøper i mangfold, her må vi fortsette med kravene for 2012 og innrømme at slik klimakvotene fungerer i dag så er det å lure seg selv. Det er en måte å kjøpe seg god karma og et grønt image, uten å faktisk sette inn reelle grønne tiltak. Prismessig vil det også bli så dyrt, at det er ikke hensiktsmessig i det lange løp. Vi må derfor heller fokusere på å kutte der vi kan her hjemme. I dag så er Norge en enorm eksportør av gass til Europa, og dette gjør at mange land har kuttet i kullbruken. For eksempel Tyskland. Det er dessverre slik at selv om mange land har begynt å kutte i bruk av kull, så har faktisk kullbruken økt på verdensbasis. Dette er en av de mest 4

5 miljøforpestende energikildene vi har, og det må oppfordres til andre løsninger. Norge har et mangfold av gass og selv om vi er en av de største eksportørene, så har vi et problem med kontinuerlig og stabilitet av leveringene våre. AUF i Rogaland må derfor gå inn for at det skal bli lagt undersjøskabler slik at uansett om det er storm eller andre transportproblemer så kommer gassen frem til gassanstaltene. Vi er veldig heldig i Norge, vi sitter på 50% av magasinkapasiteten i Europa og vi har meget gunstige forhold for fornybare energikilder. Vindkraft på land og offshore er eksempler på dette. Men det er fortsatt slik at mye av denne teknologien har en altfor høy produksjonskostnad så det er ikke gjennomførbart å satse stort på det. AUF i Rogaland mener derfor at vi må satse enda tyngre på forskningen av fornybar energi, slik at vi kan se på kostnadsinnsparing samt energi utnyttelse på dagens teknologi. Hvis Norge går inn i bresjen for dette så vil det også være en av de viktigste måtene å hjelpe verdenssamfunnet. AUF i Rogaland vil derfor gå inn for at 35% av avkastningen vi får fra petroleumsnæringen skal gå direkte til forskning,- gründer og innovasjonsanstalter for fornybar energi. Dette er et viktig tiltak for at vi skal kunne gjøre oss uavhengig av petroleumsnæringen. Et eksempel på energikilder som må satses mer på og som vi har veldig gunstig forhold til er flytende offshoremøller og bølgekraft. Dette har vi allerede teknologien til, men kostnadsperspektivet er altfor høyt til at det blir lønnsomt. En annen energikilde som AUF i Rogaland er veldig positive til er vindmøller på norsk sokkel. De enorme oljeriggene utenfor norskekysten er bygget for å tåle mye vind og undervannsstrømmer, og hadde vi utviklet egne møller til sokkel kunne vi på en kostnadseffektive måte produsert ren energi som allerede har et ferdig utviklet transportsystem. For å nå 2-gradersmålet må vi også se på effektiviseringen av allerede eksisterende teknologi slik at vi kan utnytte ressursene våre på en enda bedre måte. Vannkraft utviklingen i Norge er derfor noe vi må satse videre på. Vi har fortsatt mange muligheter her som står ubrukt. Miljøperspektivet må selvsagt vurderes ved videre utbygging og fauna må ikke skades mer 5

6 enn nødvendig. Vi må også se på vårt eget forbruk i Norge hvis vi skal løse klimaspørsmålet. Det må en avtrapping til, og vi ser allerede nå at det norske folk er villige til dette ved at flere og flere velger hybrid/el-biler. AUF i Rogaland mener derfor at vi må følge opp og bygge ut flere hurtigladestasjoner for biler, men også at vi satser mer på el-sykler i Rogaland og har utlånstasjoner for disse rundt i fylket. Opprustning av strømnettet er også en veldig viktig ting AUF i Rogaland mener er viktig for fremtiden. Nødvendigheten i dette ligger i de fornybare energikildene vi ønsker å bygge ut, fordi hvis vi ønsker å transportere elektrisitet fra sokkel og offshore vindmøller trenger vi et bedre nett som takler denne påkjenningen. Dette må samkjøres sammen med utbyggingen av flere fornybare energikilder. Det er tydelig at for å løse klimaproblemet må vi frigjøre oss på sikt fra petroleumsnæringen, og det kreves en omstrukturering av det norske næringsliv. Vi har en plikt for å nå 2- gradersmålet og da mener AUF i Rogaland at de viktigste faktorene er videre forskning av fornybar energi, forbedre strømnettet og bygge videre på avtalene med andre land. Finner vi lønnsomme måter å drive ny fornybar energi må Norge dele dette med resten av verden, slik at også verdenssamfunnet kan produsere ren energi. Klarer vi dette kan vi sammen løse klimakrisen. AUF i Rogaland vil: At gamle oljebrønner ikke skal åpnes for utvinning igjen Fokusere mer på kutt her hjemme enn kjøp av klimakvoter Utvide og forbedre undervannskabler til samarbeidsland for både gass og elektrisitet Bruke 35% av avkastningen fra petroleumsnæringen til forskning,- gründer og innovasjonsanstalter innen fornybar energi Satse på vindmøller på sokkel og offshore vindkraft Satse på el-sykler og hurtigladingsstasjoner rundt i fylket Ruste opp strømnettet i Norge 6

7 Landbruksnæringen Rogaland er det fremste landbruksfylket i landet. Landbruk er en viktig næring i matfylket Rogaland, med en årlig verdiskaping på ca. 1,8 milliarder kroner. Med tilhørende industri og tjenesteyting til sammen sysselsetter landbruket årsverk i fylket. Ofte fokuseres det kun på produksjonsfasen i landbruksdebatten. Men produksjonen består i realiteten av fire faser; tilretteleggelse (forsking), produksjon, transport/salg og forbruk. Fasene må ses i sammenheng med hverandre. De ulike fasene må også tilrettelegges slik at det blir lønnsomt for klima og miljø. Dette innebærer at biologisk mangfold ivaretas. På landsbasis utgjør jordbruksarealet 3 % av all jord, mens det i Rogaland utgjør 12 %. Samtidig ligger Rogaland på toppen når det gjelder nedbygging av jordbruksareal. Regionen vår har et høyt press av befolkningsvekst, som dermed fører til behov for utbygging av boliger og infrastruktur. Vern av matjord utgjør et stort dilemma, fordi utbygging av infrastruktur også er nødvendig. Men befolkningsvekst fører også til at økt matproduksjon er nødvendig. I fremtiden kan klimautfordringene endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden. Matjord er også en knapp og ikke-fornybar ressurs som må bevares for å møte fremtidens utfordringer. I dag har vi ikke den kunnskapen eller teknologien som er nødvendig for å drive et bærekraftig landbruk med bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler (konvensjonell landbruk). Det er et faktum at økologisk landbruk krever større areal enn konvensjonell landbruk for å produsere samme mengde mat, fordi det oppnås lavere avling. På den andre siden ivaretar det økologiske landbruket matjorden slik at produksjonen også blir effektiv i fremtiden uten utarmet jord. Økologisk landbruk ivaretar også det biologiske mangfoldet. Eksempelvis er sprøytemidler en av de viktigste årsakene til at bier og humler dør, noe som setter 1/3 av verdens matproduksjon i fare. AUF i Rogaland mener at ut i fra det utgangspunktet vi har i dag er økologisk landbruk mest hensiktsmessig for å opprettholde det biologiske mangfoldet, og sørge for en bærekraftig utvikling. Samtidig må det forskes på en bærekraftig effektivisering av landbruket. Nok, trygg, kortreist mat blir stadig viktigere for vår livskvalitet. Vi må være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere her i Norge. Samtidig må det også samarbeides om produksjonen med andre land, slik at det dyrkes der det er naturlige 7

8 vekstforhold. Ved transport av mat, må det tilrettelegges slik at det foregår med minst mulig utslipp av klimagasser. AUF i Rogaland vil: Hindre at god og produktiv matjord forsvinner Redusere bruken av kunstgjødsel, gjennom større grad av økologisk landbruk. At det forskes på bærekraftige alternativer til kunstgjødsel, og bærekraftig effektivisering At det utvikles økonomiske insentiver og støtteordninger for mer bærekraftig produsert mat Bidra til at produksjon av matvarer finner sted der det er mest hensiktsmessig Utvikle transportmuligheter for frakt av landbruksvarer som er gode og miljøvennlige Innovasjon Innovasjon er nødvendig or at samfunnet skal utvikle seg. I årene som kommer står verden ovenfor store utfordringer, oljeressursene våre er ikke evige. Derfor trenger vi hodene som tenker nytt. Ved å tilrettelegge for innovasjon ønsker AUF i Rogaland først og fremst å bidra til økt velferd gjennom verdiskapning. Innovasjon har alltid stått sentralt i den økonomiske utviklingen, og ikke minst i utviklingen av velferdsstaten. I dag sitter mange med gode idéer, men får ikke gjort noe med dem. En idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den har kommet til praktisk anvendelse og skaper verdier. Det er derfor viktig å legge til rette for at gründere og bedrifter får støtte til å drive forskning. AUF i Rogaland er derfor veldig positive til institusjoner som Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap. Dette er arenaer hvor man får bistand til å gjøre ideer om til realitet. Om man ikke lykkes med ungdomsbedriften, tar man i det minste lærdom til fremtiden om hvordan det er å drive en bedrift. Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap er institusjoner hvor det offentlige bør være, og er, tilstede. AUF i Rogaland ønsker å fortsette denne satsningen på området og sørge for at Norge har et sterkt forskningsmiljø. 8

9 Det trengs fag som stimulerer til at unge gründere satser. AUF i Rogaland ønsker å fortsette utviklingen av faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling for å gi ungdom i videregående opplæring innsikt i det å drive egen bedrift. En omstrukturering i næringslivet er nødvendig for fremtiden. Norsk økonomi er avhengig av oljeindustrien. Den norske kronen og arbeidsledigheten går også ned om oljeprisen er lav. Det må tenkes nytt for en omstruktureringen. Da kan ikke alle de nye hodene skoleres i gårsdagens løsninger. Norge trenger ingeniører med gode kunnskaper innen realfag for å løse klimautfordringene vi står ovenfor, gjennom å utvikle ny, og forbedre dagens teknologi. I dag finnes det kun én miljø- og energilinje i Norge. AUF i Rogaland ønsker at det legges til rette for flere tilsvarende linjer i videregående opplæring. Eldrebølgen vil om noen år bli en av de store utfordringene. Generelt bør det offentlige drive eldreomsorgen. Men for å sikre at fellesskapsløsningene fortsatt skal ha høy kvalitet må offentlige tjenester kontinuerlig fornyes. Helse- og omsorgssektoren er i dag blant annet kjennetegnet av for lite forskning og lavere utdanningsnivå. AUF i Rogaland mener derfor at det må legges til rette for utvikling av FoU-miljøer i denne sektoren for å utvikle tjenestene til sine brukere. AUF i Rogaland vil: Fortsette satsningen på innovasjon, bl.a. gjennom Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap. Øke bevilgningene til forskning. Fortsette utviklingen av fag som Entreprenørskap og bedriftsutvikling i videregående opplæring. Satse på miljø- og energilinjer i videregående opplæring Styrke FoU-miljøene i offentlig sektor, særlig i helse- og omsorgssektoren Fiskeri og maritimnæring I Norge så er fiskeindustrien en av våre aller viktigste industrier, dette er også en av fremtidens viktigste industrier. Vi har gjort enorme skritt innen oppdrettsfisk og spesielt i vårt område er dette en veldig viktig inntekst og arbeidskilde. AUF i Rogaland har som mål at 9

10 fiskerinæringen skal være så bærekraftig som mulig. Det er viktig at vi verner om havressursene våre, slik at også fremtidige generasjoner skal kunne nyte godt av disse. AUF i Rogaland mener derfor at vi må være strengere på kvotene utgitt og slå hardt ned på de som fisker mer enn kvoten tilsier. Dette krever en sterk statlig styring av fiskeområdene. Vi må derfor sørge for at kystvakten har de ressursene og mandatene de trenger for å verne om våre ressurser i havet. Det er også viktig at det ikke bare er kortsiktig profitt som driver fiskerinæringen men også de som tenker fremtidsrettet. Et annet problem er sjømat fra Norge som fraktes til andre land for å ferdigstilles, for eksempel Kina, fordi det er mer økonomisk lønnsomt. Etter at sjømaten er ferdigpakket, blir den fraktet tilbake til Norge. Denne produksjonsmåten slipper ut mer klimagasser enn nødvendig og blir en unødig belastning for klimaet. AUF i Rogaland mener det må utbedres rammevilkår for norsk industri, slik at det blir lønnsomt å ferdigstille mat, spesielt fisk, i Norge. Et godt debattert område er arealspolitikken innen fiskerinæringen, og vi ser at det kan oppstå konflikter der fiskerne har måttet vike for blant annet petroleumsindustrien. AUF i Rogaland mener at vi må satse på mer offshore vindkraft og derfor vil det fortsette å være noen konflikter og dette må dessverre fiskerinæringen vike for. Med det sagt så må det legges strenge vilkår på hvor offshore vindmøller skal iverksettes og at det skal på best mulig unngå områder med høy fiskebestand. Ved å komprimere på denne måten vil vi sørge for et klimanøytralt og bærekraftig samfunn. Oppdrettsfisk er en enorm industri i Norge og spesielt i Rogaland, og det er også et av de mest debatterte industriene i vårt område. Det er nemlig veldig viktig at vi beholder det biologiske mangfoldet i Norge, og da må det spesielt iverksettes bedre vern rundt oppdrettsområder. Ved bedre vern menes det også at det må settes strenge krav til oppdretterne for å forhindre rømming av oppdrettsfisk, da dette kan få alvorlige følger for det marine livet som finnes naturlig i nærområdene. Hvis disse kravene blir brutt av oppdretterne må det iverksettes strenge tiltak slik at dette unngås. Lus er et av de største problemene for oppdrettsindustrien og AUF i Rogaland mener at vi må være veldig forsiktige med å overmedikamentere oppdrettsfisken da dette kan gjøre lusen 10

11 resistent mot behandlingsmidlene. AUF i Rogaland mener at bedre forskning må til slik at vi på langsiktig basis blir kvitt dette problemet. Den maritime næringen er noe vi i AUF i Rogaland er veldig stolte av i vårt distrikt. De fleste bedriftene forbundet med den maritime næringen er veldig flinke til å ta i mot lærlinger og satse på mer innovative og miljøvennlige løsninger for deres bedrift. De har vist dette ved at mange rederier har begynt å satse på LNG båter og elektrifiserte skip. Dette må applauderer og støttes oppom av politikerne, dette er nemlig veien å gå for at vi på lang sikt skal få mer av transporten over fra vei til vann. AUF i Rogaland mener at den maritime næringen skal bli oppfordret til å velge flere miljøvennlige løsninger og vi vil derfor rettferdiggjøre LOS avgiften slik at det er den funksjonelle arealet som blir avgiftsbelagt. AUF i Rogaland vil: Arbeide for at fiske langs kysten blir utført i henhold til utgitte kvoter og strenge konsekvenser ved overfiske. Utbedre rammevilkår for norsk industri, slik at det blir mer lønnsomt å ferdigstille sjømat i Norge. Utvikle økonomiske insentiver og støtteordninger for mer bærekraftig produsert mat fra fiskerier. Ha en diskusjon om norsk arealbruk i Nordsjøen Innføre strengere vern for å forhindre rømming av oppdrettslaks og ubalanse hos det biologiske mangfoldet Begrense overmedikamentering mot lus hos oppdrettsfisk og forske på mer langsiktig løsning mot lus. Rettferdiggjøre LOS avgiften for miljøvennlige skip Bane og vei AUF i Rogaland vil ha flere og bedre miljøvennlige tilbud innenfor transport, både i distriktene og sentrum. Klimaendringene har allerede startet og de skaper store konsekvenser for miljøet vårt. Da er det viktig med miljøvennlige og konkurransedyktige alternativer til bil og fly. Vi mener at det bør bygges høyhastighetstog mellom de største byene. Det kan bidra 11

12 som et godt alternativ til flytrafikken, som igjen bidrar til mindre biltrafikk, og med det også mindre klimautslipp. AUF i Rogaland mener at lyntog vil være en god løsning i lengden, ikke bare fordi det er miljøvennlig, men også fordi det muliggjør bosetning utenfor byområdene. Høyhastighetstog kan være en viktig utvikler av distriktene, og dempe tilflyttingen til regionsentrene i jobb og andre sammenhenger. Ved å ha en effektiv, lett tilgjengelig og rask transport, er det kanskje ikke nødvendig at flere flytter til de store byene for å ha det beste tilbudet. I vår region har vi flere byer og områder i vekst og det byr på en utfordring med den stadig økende konkurransen i boligmarkedet. Sandnes er en by i enorm vekst, og i løpet av rundt 40 år, har den økt med over innbyggere. I tillegg er Stavanger en stor studentby i utvikling. Det vil ikke være nødvendig for innbyggere å bo i sentrum så lenge transporten er godt tilgjengelig, rask og billig. Da vil de ha mulighet for å bosette seg i områder utenfor sentrum. Dette kan føre til at boligprisene i byene går ned, fordi man ikke lenger vil være like avhengig av å bo i sentrum, og det vil bli lettere for unge å etablere seg i et stadig mer krevende boligmarked. Hovedutfordringene knyttet til større samferdselsprosjekter i Norge har sammenheng med finansiering. Samferdselsdepartementet har et årlig budsjett rundt 35 mrd. Som i totalsum vil være for lite til å realisere prosjekter som lyntog Oslo - Trondheim. Det krever en restrukturering av finansieringsmodellen for utbygging av infrastruktur, og AUF i Rogaland er villige til å åpne for en økt bruk av oljefondet for å finansiere og realisere slike prosjekter. Modellen bør dessuten omdefinere verdien av utbygget infrastruktur og de denne i et lenger perspektiv. Veisystemet i Norge trenger en oppgradering. Det er mer enn 2 millioner registrerte biler i landet og det vil si at veinettet utsettes for en større belastning enn forutsett. I 2010 mistet 208 personer livet grunnet trafikkulykker i Norge. 54 av disse var ungdommer. Det er viktig å kunne kjøre trygt i landet og derfor trenger vi enda flere sikrede veier. Ett eksempel er rassikrede veier, som den rød grønne regjeringen i 2010 valgte å sette av 4 milliarder kroner til rassikring. Vi mener dette er med på å skape trygge omgivelser, spesielt i områder rundt fjell, turområder og tuneller. I Rogaland ligger vi etter og det setter et krav til våre 12

13 fylkespolitikere og AUF i Rogaland ønsker en strategi om hvordan det eksisterende fylkesvegnettet skal settes i stand. AUF i Rogaland vil: Bygge høyhastighetstog mellom de største byene Utrede en ny finansieringsnøkkel for samferdselsprosjekter Fortsette arbeidet med rassikring Utforme en strategi vedrørende oppgradering av eksisterende fylkesveinettet Kollektivtransport Kollektivtransport er det viktigste fremkomstmidlet for unge i dagens samfunn. Buss, tog og båt behjelper ungdom med å ta seg til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter. Av den grunn er det dermed helt essensielt å ha et fleksibelt, smidig og billig kollektivtilbud som kan gjøre hverdagen enklere. Det bør tilrettelegges på den mest hensiktsmessige måte, hvor effektivisering og miljø blir fundamentale elementer for kollektivsystemet. Det skal være gunstigere å velge kollektivtransport fremfor bil. Ungdommen er de som skal være mest tjent med å velge kollektivt ettersom det er de som er samfunnets inntektsmessig svakeste, samt er mest avhengige av tilbudet. AUF i Rogaland mener derfor at ungdomskortet skal settes ned ytterligere i pris og at ordningen skal utvides til å gjelde til og med fylte 25 år. Den største utfordringen med kollektivtilbudet er pålitelighet. Fremkomstmidlene må være pålitelige på punktlighet og miljø. AUF i Rogaland vil derfor støtte opp om «Bussvei 2020» som skal sikre fremkommeligheten til buss ved å sikre kollektivfelt og miljøvennlige busser ved de mest anvendte bussrutene mellom Kvernevik, Stavanger, Forus og Sandnes. Bussene vil også bli prioritert fremfor privatbilisme ved lysregulering. Dette vil redusere forsinkelser av buss, men også redusere kø og dens medfølgende klimagassutslipp. Jærbanen er Rogalands mest miljøvennlige tilbud og den har et stort potensiale. For å frakte èn person èn kilometer bruker toget 1/3 av forbruket til en bil. En annen miljøkonsekvens av bilkjøring er at det bruker mye mer areal enn en jernbane gjør. En dobbeltsporet jernbane har samme kapasitet som en ti-felts motorvei og derfor mener AUF i Rogaland at det skal være 13

14 dobbeltsporet jernbane mellom Stavanger og Egersund. Samtidig vokser fylket i sør, spesielt i Sandnes og Gjesdal. Her ønsker AUF i Rogaland at Ålgårdbanen skal gjenåpnes slik at kollektivtransporten bedres og at bilkøen ved E39 reduseres. Kollektivtransport skal ikke bare tjene de unge, men også være et godt alternativ for resten av samfunnet. Kollektivtilbudet skal derfor også være konkurransedyktig mot bilen og dermed må det gjøres mer attraktivt som et alternativ til og fra arbeid. Kollektivnettverket må tilrettelegges etter anleggelsen av arbeidsplasser og må sees i et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv. Dernest må parkeringstilbudet reduseres betraktelig enten ved avgift eller antall plasser. Samtidig skal det gjøres gunstigere å parkere miljøvennlige biler. Sykkel og gange er også gode miljøvennlige tiltak som må satses på ved utbygging av sykkelstier og gangfelt. Det er helseforebyggende men også et godt tiltak ved kortere distanser. AUF i Rogaland vil: - Senke prisen på ungdomskort, og at det skal være gjeldende til og med fylte 25 år - Arbeide for Bussvei Gå inn for å bygge et helhetlig bussveisystem - Prioritere busser fremfor privatbiler ved lysregulering - Ha dobbeltspor mellom Stavanger og Egersund - Gjenåpne Ålgårdbanen - Satse på utbygging av sykkelsti og gangfelt 14

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Grønn framtid - grønn vekst.

Grønn framtid - grønn vekst. Grønn framtid - grønn vekst. 1 Dette dokumentet er resultatet av et arbeid som pågikk fram mot Venstres landsmøte i Tromsø i 2015. I 2014 vedtok Venstres landsmøte at 2015-møtet skulle ha Kunnskap, klima

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP 2013. Endelig utgave - juli 2013.

ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP 2013. Endelig utgave - juli 2013. ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP 2013 Endelig utgave - juli 2013. INNHOLD Innledning 1. Overordnet kommunikasjonsstrategi 2. Våre hovedsaker i valgkampen og hvordan de skal kommuniseres

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Grønn vekst Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 01 DEL 1: INNLEDNING De neste 1 årene må verden, Norge og norske lokalsamfunn

Detaljer

MILJØPOLITISK PLATTFORM For Natur og Ungdom Vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad, 9.-12. januar 2014

MILJØPOLITISK PLATTFORM For Natur og Ungdom Vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad, 9.-12. januar 2014 1 2 3 4 MILJØPOLITISK PLATTFORM For Natur og Ungdom Vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad, 9.-12. januar 2014 GRUNNSYN... 3 1. NATURARVEN... 4 VERN AV BIOLOGISK MANGFOLD... 4 ROVDYR... 5

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Fylkespartiprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Ambisjoner for Trøndelag. Fylkespartiprogram 2015-2019 Trøndelag er en ressursrik region. Vi har et levende landbruk, en stor skogbruksnæring og

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Foto: Creative commons/ flickr.com/photos/elsie RØDT Forord Elin Volder Rutle miljøpolitisk talsperson andrekandidat

Detaljer

GRØNN VISJON FOR VESTLANDET

GRØNN VISJON FOR VESTLANDET GRØNN VISJON FOR VESTLANDET GRØNN VISJON FOR VESTLANDET Hvordan sikre velferd og velstand og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted? LARS-HENRIK PAARUP MICHELSEN DAGLIG LEDER NORSK KLIMASTIFTELSE

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) En god skole for alle er bærebjelken i et godt samfunn. I fellesskolen møtes barn fra alle samfunnslag og bakgrunner hverandre og lærer i felleskap.

Detaljer