ENDRING INNHOLD. KONTEKST StaSaSoRa - Fjordbyen? Sentrum + Øst Sentrumsaksen Størrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRING INNHOLD. KONTEKST StaSaSoRa - Fjordbyen? Sentrum + Øst Sentrumsaksen Størrelse"

Transkript

1 Sentrumsaksen

2 Prosjektet Sentrumsaksen er et samarbeid mellom private grunneiere og Stavanger kommune, initiert av Urban Sjøfront as og fi nansiert av Stavanger Investering as, Coop Eiendom Utvikling as, Kruse-Smith as, ABP Eiendom as, Tovaco Eiendom as og Stavanger kommune. KAP v/henrik Lundberg, Ingrid Lønn og Jonas Roalsø har vært konsulenter og gjennomført arbeidet sammen med en arbeidsgruppe bestående av Grete Kvinnesland Utbyggingsavdelingen, Jo C. Fougli og Frode Solheim Byplanavdelingen, Arne Tennfjord Idrettsavdelingen, Olav Birkeland Kruse- Smith as, Brit K.S. Rugland Stavanger Investering as og Kristin Gustavsen Urban Sjøfront as. Prosjektet er gjennomført i perioden oktober -08 til mai -09. K A P a s Nedre Strandgate Stavanger T: U R B A N S J Ø F R O N T a s Hesbygate 5 (BI-bygget) 4014 Stavanger T: ENDRING Prosjektet Sentrumsaksen er en undersøkelse av muligheter for et nytt innhold i 4 bykvartaler i Stavanger Øst. Det er utviklet 3 scenarier som tester ut forskjellige programprofiler. Scenariene er deretter satt sammen til et fremtidsbilde for Sentrumsaksen. Scenariene og fremtidsbildet tar utgangspunkt i aktuelle hendelser som medfører endring. Primært er det den generelle byveksten der reurbanisering er et viktig tema. Men også hendelser innen infrastuktur, programlokalisering og planstrategiske målsettinger er viktige drivere. Prosjektet undersøker aktuelle funksjoner og en mulig byarkitektur som kan danne ramme om disse. I prosjektet er det ikke lagt vekt på eksisterende eiendomsstruktur. I stedet er er romlige forbindelser og sammenhenger vektlagt. Det meste av bebyggelsen i området er yngre enn 100 år, mye er mindre enn 50 og en god del under 30. INNHOLD KONTEKST StaSaSoRa - Fjordbyen? Sentrum + Øst Sentrumsaksen Størrelse IDENTITET Byutviklingsprofi l Utviklingsbiter Rammer Romlige kvaliteter -Tilgjengelighet Endringsfaktorer Nye koplinger MULIGHETER 3 Scenarier Byliv: SPILDERTORGENE - HOTELL ØST - XS-LOFT - GAMLEBYEN Knutepunkt: BYDELSBIBLIOTEK - SKANORAMA - ENERGIEXPO - MULTIHALL - KONTORPARK Mediabyen: UIS CAMPUS - UIS STUDIEKOLLEGIE - FLEKSIFABRIKKENE - FILMBYEN 4 fortellinger FREMTIDSBILDE Merge Varmen: UIS + BI - HOTELL ØST - SPILDER-TORGENE - KVARTAL SØR Epilog

3 KONTEKST

4 NY BY StaSaSoRa Fjordbyen? IDENTITET Behov De siste ti-års byvekst utenfor sentraene har medført betydelige transportutfordringer. Spesielt gjelder det lokalisering av nye arbeidsplasser og handel. Det er derfor nødvendig å kanalisere vekst inn i etablerte bysentra. I forbindelse med revideringen av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Nord-Jæren anslås det et behov for en økning på m2 handel frem mot Av dette foreslås 90 m2 lagt til Stavanger sentrum. Det er også behov for at sentrumsområdene tar en større andel av arbeidsplassene. I dag er fordelingen: Stavanger sentrum 34, Forus 29, Sandnes 11. Definisjonen av Stavangers sentrumsområde er også moden for revisjon hvis dette skal fortsette å være et tyngdepunkt i senterstrukturen i StaSaSoRa. Reurbanisering Stavanger har behov for en visjonær strategi for hvordan byen skal takle veksten. Spørsmål om hvor og hvordan veksten skal skje må knyttes opp til diskusjonen av hvilke elementer som skal være identitetsbærere. Hvordan skal Stavanger og StaSaSoRa profileres utad? Hvilke kvaliteter skal Stavanger sentrum konkurrere med - mot de andre sentra i StaSaSoRa, bortsett fra størrelsen? Byens næring har i århundrer vært knyttet til sjøen. De siste tiårs vekstområder har imidlertid ikke hatt denne relasjonen. Nå har Stavanger en ny mulighet.

5 Konserthuset Nytt konserthus Bjergsted Blå Promenade Hurtigbåtterminalen Fremtidig byutviklingsområde Vågen Grønn Promenade Domkirken Nytorget Pedersgata Sentrumsaksen Breiavannet Bergelandstunnelen Johanneskirken Tou Scene Stavanger stasjon Storhaug Sentrum + Øst E 39 Rv44 Paradis Hillevågsvannet Storhaugtunnelen MOT ØST BYVEKST Ny begynnelse Den østlige delen av det område kommuneplanen defi nerer som sentrum har relativt lav intensitet. Langs sjøfronten slutter dagens sentrum ved Fiskepirterminalen. Reurbaniseringen må derfor begynne her. Samtidig er det vanskelig å forestille seg et bysentrum med like høy intensitet over alt. Mer sannsynlig er det at sentrumsveksten inngår som del av en polysentrisk struktur. Byen består allerede av punktvise soner; klynger av publikumsprogram, arbeidsplasser, handel og servicetilbud. Soner med likt innhold søker ulik profi lering. En ny sone med en særegen profil er under danning i øst. De første elementene er Tou Scene, Ostehuset, Borgen, Orangeriet, Johannes, BI og Kjelvene skatepark. Sentrumsaksen vil danne denne sonens tyngdepunkt. Sammenheng En viktig forutsetning for vellykket sentrumsutvidelse i retning øst kan vise seg å være Ryfast. Med denne forsvinner både Tau-ferja med biloppstillingsplasser og en god del av gjennomganstrafikken til og fra Hundvåg. Videre er havneviksomheten i ferd med å fases ut på Bekhuskaien. Dette åpner et stort byutviklingsområde. Parallelt er Nytorget inne i en utvikling som trekker sentrums tyngdepunkt i retning øst. Dette kan også gi ny kraft til Pedersgata. Byutviklingen i retning øst kan bygge videre på strategien med å lokalisere kulturfunksjoner langs sjøfronten. Dette vil bygge opp under den offentlige tilgjengeligheten til sjøen hele strekket fra Konserthuset til Tou Scene.

6 Konserthuset nytt konserthus Bjergsted Den Blå Promenade Luftlinje ca 1 km. Vågen Hurtigbåtterminalen Badedammen Domkirken Pedersgata Sentrumsaksen Siriskjær Breiavannet Bergelandstunnelen Stavanger stasjon Storhaug Lervig Sentrumsaksen BELIGGENHET 1 km luftlinje Det nordligste av Sentrumsaksens 4 kvartaler ligger ca 1 km fra Domkirken i Stavanger sentrum. Det er min å gå til Stavanger stasjon og 5 min til Hurtigbåtterminalen. annet E 39 Vålandshøyden Hillevågsvannet Paradis Storhaugtunnelen Ramsvig Emmaus Breivig Rosenli Kvartalene ligger ved hovedinnfartsåren fra øst; Haugesundsgaten. Denne er knyttet til Rv. 44 og E39 via Storhaugtunnellen og Bergelandstunnelen. Kvartalene ligger også til Ryfylkegaten som er bydelens kollektivåre. Her planlegges bybanen som skal gå mellom Lervig og Flyplassen. I dag er det er bussforbindelse i Ryfylkegaten hvert 15. minutt og hvert 5. min ved Kjelvene (Hundvåglinjer). Rv44 Strømsbrua Varden Godalen

7 BETYDNING Sentrumsaksens potensial kan avleses gjennom en sammenlikning med andre kjente størrelser i regionen. De fi re bykvartalene dekker et område like stort som fra Holmen til Domkirken, er på størrelse med universitetsområdet, har utbyggingspotensial lik 1,5 Kvadrat, er like stor som Hillevågsvannet, dekker hele Statoils hovedkvarter på Forus, er like store som sykehusområdet og messeområdet. Sammenlikningen forteller om størrelse - men også om programmatisk potensial. SENTRUMSAKSEN STAVANGER SENTRUM UIS - ULLANDHAUG KVADRAT PARADIS STATOIL - FORUS Størrelse SYKEHUSET STAVANGER FORUM JÅTTÅVÅGEN

8 IDENTITET

9 BRAND Aktører og enheter Nye naboer Området har fått nye aktører. Den gamle industrien er erstattet av nye virksomheter i tertiære og kvartære næringer. Området har stor vekst innen kulturnæringer med mange små og mellomstore aktører. Som del av dette er inngår en uformell næringsklynge rundt medieproduksjon. Området rommer også et par store undervisningsinstitusjoner og flere tjeneste- og servicevirksomheter. Fremtidig vekst vil dra nytte av kulturnæringene som en motor i utviklingen. Utviklingen skjer i biter der hver bit gis en egen branding som tar opp i seg elementer fra områdets fortelling sammen med en fremheving av egne særegne kvaliteter. Hver ny aktør og hver utviklingsbit er med på å bygge områdets identitet.

10 Byutviklingsprofil 3 FAKTORER Stedet I tillegg til aktørene er de bygde omgivelsene og områdets beliggenhet et viktig element i byutviklingsprofilen. Reurbanisering av byområdet baserer seg på tre faktorer som bygger opp om områdets egenart og gir det konkurransefortrinn i forhold til andre byutviklingsområder. Dette er kvaliteter som gir næring til ny utvikling og profi leringsmuligheter for virksomheter i området. De tre faktorene er knyttet til områdets iboende miljøaspekt, en urban bystruktur og et identitetsgivende bylandskap. Bærekraft Byutvikling basert på gjenbruk av bygninger og infrastruktur. Høy tetthet på bebyggelse og funksjoner. Beliggenhet som er både sentrums- og bolignær gir korte avstander. I tillegg meget god kollektivdekning.

11 Bymessighet Byutviklingen bygger videre på områdets urbane struktur og romlighet. Til forskjell fra mange nye byutviklingsområder vil dette området kunne få en bymessig intensitetet. Det er et område med gater, kvartaler og urban bebyggelse. I tillegg plasser og parker som sammen med attraktive funksjoner gir mulighet for byrekreasjon. Bylandskap Områdets utviklingshistorie har gitt det et sammensatt bylandskap med store skala- og programkontraster. De ulike fysiske avtrykk uttrykker skiftende materielle forhold og romlig ideologi. Den nye fortellingen om området må ta opp i seg og bygge videre på disse kvalitetene.

12 GRØNN OG BLÅ Rammer Reguleringsplan Området har relativt ny regulering som rommer mange interessante kvaliteter. Mange av dem er fremdeles ukjente for de fleste fordi de ikke er realisert ennå. De viktigste i denne sammenheng er knyttet til de offentlige rom. Ny byutvikling vil gjøre området til en grønn og blå bydel. Reguleringen inneholder store parkområder og sjøpromenade som gir helt ny tilgjengelighet og sammenheng langs sjøfronten. I tillegg vil områdets to hovedgater, Haugesundsgate og Ryfylkegata, få ny utforming, med økt bredde, større fortau og trebeplatning. Denne undersøkelsen tester ut disse kvalitetene og ser på hvilke begrensninger reguleringen byr på som det er nødvendig å utfordre.

13 BYBANESTOPP GJENÅPNING AV DOKK NY PARK GANG OG SYKKEL ADKOMST FRA PEDERSGATEN KJELVENE JOHANNESPARKEN HAUGESUNDSGATA RYFYLKEGATA NY PARK OSTEHUSET NY PARK TOU SCENE TOU PARK NY FORBINDELSE SIRISKJÆR ADKOMST MED BIL FRA SENTRUM ADKOMST MED BIL FRA HUNNVÅG HOVEGATE KOLLEKTIVGATE BUSS OG BYBANE BYBANESTOPP TOUGATA PARADIS - AVALDSNESGATA NY PARK LERVIG BR GANG OG SYKKEL ADKOMST FRA STORHAUG ADKOMST MED BIL STORHAUGTUNELLEN BYBANESTOPP Romlige kvaliteter LERVIG MARTIM Tilgjengelighet

14 STAVANGER INVESTERING AS BEBYGGELSEN Eksisterende situasjon Bebyggelsen i de fire kvartalene er sammensatt fra ulike tider. Mye av den har liten bevaringseller bruksverdi. I gjeldende regulering er en del av bebyggelsen forutsatt revet for å gi rom for utvidelse av Haugesundsgate og Ryfylkegata.? VURDERING Veiing En vurdering av bebyggelsens bestandighet baserer seg på ulike verdidiskusjoner; bebyggelsens tekniske verdi, kulturell bevaringsverdi og bruksverdi på kortere eller lengre sikt. Før det trekkes en endelig konklusjon må det også foretas en vurdering av nødvendigheten av å rive bebyggelse for å kunne utvide gater. ABP EIENDOM / ARNE BØ PEDERSEN COOP NKL BA / COOP EIENDOM UTVIKLING AS EIENDOMSFORHOLD Aktører Et viktig element i transformasjonen av området er eiendomssituasjonen. I disse 4 kvartalene er det flere store eiendommer og forholdsvis få aktører. BESTANDIG Verdi De største bygningsmessige verdier er i de 2 nordligste kvartalene. I de 2 sørligste er det få bygninger som vil bestå når de blir eksponert for utviklingskreftenes dynamikk. STAVANGER TINFABRIK AS KRUSE BETONG AS DISTRIKT / HAUGESUNDSGATEN 58 ANS TORE VALEN STAVANGER KOMMUNE ØVRIGE EIERE Endringsfaktorer Det er kun i det sørligste kvartalet at eiendomsstukturen er så sammensatt at den vil kunne by på utfordringer. HØY BEVARINGSVERDI MIDDELS BEVARINGSVERDI MODERAT BEVARINGSVERDI LITEN BEVARINGSVERDI Det som er vist er BI-bygget, Skanemhallene, bolighus, ABPbyggene (eldre og ny del), Tinnfabrikkens administrasjonsbygg og den midlertidige skatehallen.

15 DOBBEL GANG- OG SYKKEL Lettstrategi En bedre forbindelse til Pedersgate og Havneringen kan være første tiltak i koplingen av området til sentrum. Kulverten brukes allerede av fotgjengere. Gjennom en omarrangering av tverrsnittets 14 m kan man både få en trafikksikker passasje og plass til et fortau ned fra Pedersgate (Ny profi l: 1m gangbane, 3,25m kjørefelt, 0,25m midtdeler, 3,25m kjørebane, 3,25m kollektiv,3m fortau) Tiltaket vil gi en tydeligere og romlig lesbar kopling inn i området. Det vil også bidra til å sivilisere kulvertens hull. Det er også et poeng at koplingen til Pedersgate gjøres bymessig som et fortau og ikke som gangsti gjennom det grønne. SKINNER Kollektivt Strekningen Lervig - Flyplassen ligger inne som første byggetrinn i bybaneplanene. Videre utredninger skal avgjøre hvilket konsept som velges - men uansett vil fremtiden by på en stor forbedring av kollektivsystemet. Nye koplinger

16 MULIGHETER

17 3 scenarier Knutepunkt regional service, store programmer VIRKNINGSFELT En byutvikling i området vil selvsagt skje i et større felt enn de 4 kvartalene i Sentrumsaksen - og mye av utviklingen som allerede har skjedd ligger jo andre steder enn i disse 4 kvartalene. Spesielt viktig blir det å bygge opp om en interessant utvikling på begge sider langs de to hovedgatene; Ryfylkegata og Haugesundsgata. Tema er bygget rundt funksjoner som tiltrekker stort publikum. Sentralt er en multiall som er under utredning. Andre funksjoner i området er dels som resultat av strategiske lokaliseringer av offentlige programmer og dels clustereffekten av disse. Det dreier seg om et bredt spekter av offentlige og private servicefunksjoner. I tillegg kan det som del av knutepunkttenkingen også være arbeidsplassintensive næringer. Denne undersøkelsen begrenser seg imidlertid til de 4 kvartalene av praktiske og taktiske årsaker. Det er laget 3 scenarier med ulikt tematisk innhold. Undersøkelsen ser på programinnhold og mulig utforming av dette. Mediabyen Byliv sentrum øst, bymix Det er behov for et større bysentrum. De mest aktuelle utvidelsesretninger er Paradis og Urban Sjøfront. Man kan tenke seg en tematisk byutviklingsakse fra kultursenteret i Bjergsted via bysentrum til Urban Sjøfront. Sentrumsutvidelsen er ikke del av en kontinuerlig sentrumskropp som vokser seg inn, men et eget senter med egne profilerte kvaliteter. Forbindelser fra bysentrum og inn i området er et viktig tema, der både Pedersgaten og kopling til Havneringen er sentrale. I tillegg er øvrig kopling til bystrukturen viktig. Et sentralt tema kan være nye kulturfunksjoner. I den sammenheng er ideen om nytt teater på Bekhuskaien et viktig punkt i aksen langs sjøen. Tilsvarende danner opprusting av Nytorget et punkt i Pedergateaksen. Regionens strategiske næringsplan har to hovedsatsinger; mat og energi. Begge disse er lokalisert i klynger andre steder. Dette scenariet bygger videre på eksisterende klynge i området. Stavanger er i ferd med å profilere seg som filmby og mediaproduksjon er en generell vekstnæring. En viktig driver kan være strategisk lokalisering av ett av universitetets institutter som er tematisk relatert. Det vil være en attraktiv lokalisering for universitetet av flere grunner: - samlokalisering med eksisterende klynge - universitetets synlighet i bybildet - studentmiljø og profi lering overfor nye studenter Kunnskapsintensive bedrifter har lokaliseringspreferanser i bymessige områder med høy tetthet. De søker nærhet til hverandre og til sentrumsfunksjoner (cafeer, restauranter, trening, mm) men også til bolig.

18 Byliv Hovedinnhold er en bymix av sentrumsfunksjoner, noe profi lert fra de som er i eksisterende sentrum. Drivere er behov for et større sentrum. SPILDERTORGENE - designhaller & kontor HOTELL ØST - bydels- og kontorhotell PROGRAMPROFIL: - kultur - shopping - natteliv - kontor - bolig EKSISTERENDE FASILITETER: - Ostehuset - Tou Scene - Galleri Opdahl - Bank, post INFRASTRUKTUR/KVALITER: - Tilknytningen til sentrum er viktig, både langs sjøen, gjennom Haugesundsgatekulverten og Pedersgate. - Haugesundsgate og Ryfylkegate bli samlende strøksgater; brede fortau og trebeplantning - Tilknytningspunkt til boligområder rundt - Parkeringsløsninger bør være som et sentrumsområde med både kortids kansteinsparkering og p-hus XS-LOFT - mini kontorpark & shopping GAMLEBYEN - gamle gater, nye parker TORG & HAGER - flere mindre grønne rom og torg

19 SPILDERTORGENE Området er attraktivt for en type butikker som er for store for sentrum og som ikke trives på Forus. Det er butikker for designmøbler, avansert kjøkken og andre nye konsepter underveis. Området kunne også romme en saluhall. Bebyggelsen er strukturert rundt torg og plassrom som danner ulike passasjer gjennom kvartalet. Første etasje rommer haller og etasjene oppover inneholder kontorarbeidsplasser. Konseptet er basert på stor arealfl eksibilitet.

20 HOTELL ØST Gjenbruk og ombygging av eksisterende fabrikks- og kontorbygg. Mellomklasse bydelshotell med restaurant. I tillegg kan konseptet utvides med kontorhotell funksjon. VELVÆRE Helse, terapi, spa, yoga - alt sammen del av en stadig voksende næring; som kan være en ideell kopling til hotellkonseptet.

21 XS-LOFT Konseptet er en mini kontorpark. Byggene er relativt små med en høy tetthet. Byggenes størrelse gjør dem velegnet til lokalt næringsliv med fleksible størrelser, knoppskytingsmuligheter og spekter av leiepriser. Plassrom og passasjer mellom byggene danner uformelle møtesteder med mulighet for kafeer og annen service. Uterom med en interør atmosfære. Butikker langs de fire ytre gatefasadene. Kvartalet kan deles i fl eksible utbyggingstrinn. Parkering organiseres i felles u-etg.

22 NY BY Eldrebølgen er en stadig voksende utfordring. I stedet for institusjonstenking foreslås en ny byutviklingsstrategi med et rikt sammensatt bolig- og servicetilbud. Tiden er inne for nye boformer for eldre. Her er mulighet for seniorboliger i et bredt størrelses- og utstyrsspekter, omsorgsboliger og pleiehjem. I tillegg rommer kvartalet et stort tilbud innen helseservice; leger, fysioterapi, trening og bad. Sammen med annen service som butikker, kafe, verksted og galleri danner det en rolig urbanitet. GAMLEBYEN Reetablering av historisk gatestruktur, bebyggelse rundt et stort indre rom med flere plasser og parker. Bebyggelse som danner mindre identiteter, tun og naboskap. Som en impulsgiver i den gamle hverdagen foreslås den nye bi-brannstasjon lokalisert i nedre hjørne. Det gir den kort vei til brannbåt og hovedvegnett. Og den kan by på interessant samvirke med Gamlebyen.

23 Knutepunkt Hovedinnhold er regionale servicefunksjoner - store programmer som ikke finner plass i eksisterende sentrum. Drivere er behov for et sentrumsnært regionalt målpunkt. BYDELSBIBLIOTEK - idea store SKANORAMA - hotell & konferanse ENERGIEXPO - avd. fremtiden PROGRAMPROFIL - regional service - trening - idrettsarena - kultur - kontor EKSISTERENDE FASILITETER: - BI - Skateparken - Johannes læringssenter - Atha Yoga INFRASTRUKTUR/KVALITETER: - Lettlest beliggenhet (avstanden sitter i hodet) - Parkeringsanlegg; sett at p-anlegget på Nytorget blir for komplisert og kostbart, kan man da tenke seg at det lokaliseres i Sentrumsaksen - og at denne får rollen som et transferium? - Bybane; frigjort kapasitet i Haugesundsgt som følge av Ryfast kan brukes til å føre bybanen gjennom kulvert - Kan bybanen føres videre til Paradis? Eller skal man tenke lettere konsepter med feks ringbuss (Sentrum, Urban Sjøfront, Paradis, Bjergsted)? - Buss; samordne holdeplasser m bybane - Gang, sykkel for transportsyklister + god sykkel-p MULTIHALLEN - bygning som landskap KONTORPARK m2 park PLASSER & PARKER - flere store park- og plassrom knyttet til de ulike store programmene - grønne eller harde etter behov

24 BYDELSBIBLIOTEK Nye medier gir biblioteket en ny rolle i samfunnet. Samtidig åpner nye konsept og driftsformer for desentralisering og spesialisering. I London er det utviklet et konsept kalt IDEA STORE som del av sosialt utjevningsstrategi. Disse bydelsbibliotekene tilbyr leksehjelp, internettkurs og annen mediatrening. De er viktige åpne, ikke-kommersielle møtesteder i bydelene. Bydelsbiblioteket er gitt en strategisk plassering ved Kjelvene skatepark i en posisjon som markerer en innfallsport til området.

25 SKANORAMA Hotell i størrelse XL med konferansesal og andre møtefasiliteter, restaurant, fitness, spa og velvære. Stor 1 etg som henvender seg til gater, plasser og passasjer rundt. Konseptet kan få interessante synergier med BIs auditorie og andre undervisningsfasiliteter. Prosjektet er ordnet rundt mindre plassrom og patioer, med en lav bebyggelse tilpasset omkringliggende høyder og et punkthus plassert sentralt som markerer størrelsen og gir panoramamuligheter - og kanskje en skybar i 10 etg Frokost Utecafé Restaurant Hotellrom Lobby / Lounge Møterom Hotellrom Utsikstrom Skybar Møterom Konferaserom Spa / velvære drop-off Konferanse sal 1. etasje etasje

26 ENERGIEXPO Visningsarena for nye energiformer (Oljemuseet Øst avd fremtiden). Rommer i tillegg til utstillingsarealer en utekino, kontorhotell med konferansefasiliteter. Byens historie kan leses fra vest til øst; Hermetikkmuseet, Sjøfartsmuseet, Oljemuseet og Energiexpo.

27 MULTIHALL Kommunen utreder muligheten for å bygge en ny multihall. Den tenkes å romme: Flerbrukshall - Basseng - Skate- og BMX-hall - Squash - Kampsportarena og Trengingsenter. Byningen er utformet som et byrom; et parklandskap der funskjonene er delvis nedgravd delvis pakket inn i landskapsfl ater. I tillegg tenkes prosjektet forsterket med en døgnåpen kafe som rommer utstillingsfasiliteter og en liten scene. Prosjektet har også mulighet for å romme et kommersielt treningsenter, små proshops og utsalg. Skate uteanlegg Inngang Skate og BMX hall Multihall Squash Bibliotek Kultur Scene Treningsenter Kampsport Inngang Inngang Svømmehall Landskap - byrom 1. etasje etasje

28 MULTIHALL - alt lokalisering En alternativ lokalisering for multihallen er på kommunal eiendom, noe som er interessant med tanke på gjennomføringsaspektet. Den aktuelle tomten ligger i sørlige del av sørligste kvartal. Tomten består av et skrånende terreng som faller ca 9m. Dette gir et gunstig utgangspunkt for stabling og pakking av funksjonene. Området rommer allerede den midlertidige skate- og bmx-hallen. Multihallen følger terrenget og danner større og mindre plassrom rundt seg, med en hovedhenvendelse mot parkrom og sjøutsikt. Stablingen åpner for utsiktkvaliteter for mange av multihallens avdelinger. Plasseringen og utforming tillater å bevare et gløtt inn i parkrommet for kjørende som kommer ut av Storhaugtunnellen. Plasseringen vil danne et tyngdepunkt i aksens ytterpunkt og være en viktig startmotor i dette kvartalet. Lokaliseringen er prosjektgruppens anbefalte plassering av Multihallen. Kampsport Treningsenter Squash Multihall Svømmehall Skate/BMX hall

29 KONTORPARK Kvartalet er av en slik størrelse at det kan bli et betydelig næringsområde. Konseptet er en kontorpark der bebyggelsen ligger rundt et stort offentlig parkrom. Størrelsen på parken er 10 daa (tilsv. Breivigparken) Parken er knyttet til omkringliggende gater og kvartaler gjennom passasjer, med en større åpning mot den nye sjøparken. Kontorbebyggelsen på m2 med plass til arbeidsplasser. Den kan romme en større organisasjon eller flere mindre.

30 Mediabyen Hovedinnhold er kulturnæringer, film-, media- og informasjonsproduksjon. Drivere er eksisterende klynge av kreative yrker som er del av en betydelig vekstnæring og en strategisk lokalisering av et institutt ved UIS. Scenariet knytter an mot Filmkrafts arbeid med prosjektet Media City. UIS- CAMPUS - inst for media, kultur & samfunn STUDENTCOLLEGIET - studentboliger, kafe, treningssenter FLEXIFABRIKKENE - lettbygg, generell struktur PROGRAMPROFIL - undervisning - spillefi m/reklamefilm - reklame/branding - webdesign/visualisering - massemedia EKSISTERENDE VIRKSOMHETER: - fi lmmiljø (Piraya, Saft, Sydvest fi lm) - reklame/branding (Bitmap, Yellow, Lovechild, Orangeriet, Støperiet) - arkitektur, design, visualisering; Helen&Hard, G-ark, Arkidea, Visco - massemedia; Ntb, Dagbladet, DN FILMBYEN -filmproduksjon & arbeidsplasser INFRASTRUKTUR/KVALITETER: - urban bebyggelse, postindustrielt miljø - gåavstand, bybane og buss - bedre bymessig kopling til sentrum via Pedersgate og Havneringen INDRE ROM - stort, gjennomgående indre plassrom som forbinder på langs

31 UIS CAMPUS På samme måte som Institutt for musikk og dans er lagt til Bjergsted kan man forstille seg at det vil være fruktbart at Institutt for media, kultur, samfunn fl yttes til Sentrumsaksen. Området vil være en attraktiv lokalisering for universitet. Samlokaliseringen med eksisterende næringsklynge gir potensielle koplinger. Beliggenheten øker universitetets synlighet i bybildet, både i hverdagshendelser og i profileringssettinger. Beliggenheten er meget egnet til å bygge opp et urbant studentmiljø med studentboliger og sosiale tilbud. Dette vil igjen være gunstig i universitetes profi lering overfor nye studenter. Instituttet kan danne campus sammen med BI. Samlokaliseringen vil være utgangspunkt for interessante faglige og sosiale synergier.

32 UIS STUDIEKOLLEGIE Blir UIS-campus en realitet er det et betydelig behov for studentboliger - sannsynligvis er området uansett en interessant lokalitet. Den sentrale beliggenheten styrker grunnlaget for flere kompletterende program og gir mulighet for en åpen kopling mot omgivelsene. Treningsfasiliteter, sosiale tibud og studieplasser legges inn i Sentrumsaksen og bebyggelsen i området. Åpenheten og distribusjonen av program knytter universitetet sammen med byen.

33 FLEKSIFABRIKKENE I mangel på gamle bevaringsverdige i Sentrumsaksen fabrikker introduseres nye bygg med tilsvarende kvaliteter. Byggene er generelle strukturer, råbygg som innredes og endres etter behov. Dette gir høy fleksibilitet og muliggjør et bredt spekter programmer. Fleksifabrikkene gir en lav terskel for etablering samtidig som de tilbyr en spektakulær og distinkt romlighet. Ideen er et lett-byggeri med en enkel og robust struktur med stor transformasjonsevne.

34 FILMBYEN Stavanger er i ferd med å profilere seg med fl ere interessante fi lmproduksjoner og et spillefilmmiljø er i ferd med å bygges opp i byen. Dette kan danne grunnlag for en tematisk byutvikling i kvartalet. Filmproduksjonen foregår i tilknytning til kvartalets store plassrom og i haller inn i terrenget under ny bebyggelse. Ny teknologi åpner for nye former i filmproduksjon som er mindre romlig krevende. Digitalt fimstudio, såkalt greenscreen, gir også bedre teknisk kontroll i produksjonen. Kvartalets identitet bygges rundt filmproduksjonsvirksomheten. Relaterte næringer og generelle kontorarbeidsplasser knyttes til.

35 BYLIV KNUTEPUNKT MEDIABYEN MIMRING Det er vår og du spaserer fra rekkehuset ditt i Lervig Hageby for å spise lunsj med din venninne Ina, som nylig har returnert til Stavanger for å overta direktørjobben på Hotell Hermetikk i Kvitsøygata. Hun viser deg rundt i hotellet der moderne komfort er innpasset i den opprinnelige industriarkitekturen. Ikke to rom er like og restaurant Sardin i 1. etasje er et godt alternativ for dagens lunsj. Men Ina vil bli bedre kjent med nabolaget. Du anbefaler Kortreist, som kun benytter lokalt produserte råvarer - og som med glede gir deg oppskriften som handleliste i Mathallen vegg-i-vegg. Solen varmer og dere velger å sitte ute i det i det lille rare portrommet. Du merker deg umiddelbart de stolene som restauranten benytter denne måneden. De er akkurat slike du har vært på jakt etter - og porselenet fra Figgjo har du aldri sett før. Turen går helt klart innom secondhandavdelingen inne i restauranten for å legge inn et bud etter lunsj. Du hadde uansett tenkt å gå igjennom Kunsthallen på vei hjem - så det blir ingen omveg. Ina er overrasket over alt som har skjedd i dette området siden hun sist bodde i Stavanger og du forteller at bylivet i området stadig har blitt mer innholdsrikt og mangfoldig etter at kommunen i 2010 utvidet sentrumsgrensen. På veg hjem går du innom Ostehuset Øst for å kjøpe et nystekt brød, der Hanne begeistret forteller at Tou Scene nettopp tok kontakt ifm 25 års-jubileumet. Påmeldingen er så stor at de trenger forsterkninger til sin eget restaurant - en riktig stor byfest blir det! Du går av bybanen ved UiS Campus Øst og er fortsatt litt lattermild med tanke på din debut som vannpolospiller i går kveld. Kanskje ikke helt din greie men det var alt for fristende å prøve fl ere av tilbudene i Tinnhallen. Det var forresten litt kaotisk der i går, for World Tour en hadde lagt beslag på både fl erbrukshallen og kampsport-arenaen, i tillegg til sin egen skatehall. Det har antagelig ikke vært så mange mennesker der siden multianlegget var treningssenter under Fotball EM i Du finner plassen i auditoriet. Kun én økonomi- forelesning i dag før du skal bort til Bitmap for å se prøvetrykket på O-led-fi lmen.. Tenk at Starbucks har valgt sin første fi lial i Stavanger som pilotprosjekt for et helt nytt økologisk emballasjekonsept og invitert UiS til å være med å utvikle dette! Det haster innleveringen av maseroppgaven er i mai og kafeen i Taugata åpner allerede i desember. Du håper ditt forslag vinner og har faktisk en god følelse etter den grundige gjennomgangen med veilederne i Borgen. Master i Emballasje er det fortsatt få som kan skilte med! Studiet er et av flere konkrete resultat av næringsstrategiene på mat- og energi, som ble lansert tidlig på 2000-tallet. Det som virkelig utløste det var samarbeidet mellom UiS og BI, som har utviklet et komplett undervisningsopplegg innen design, økologi, markedsføring og økonomi. Så er det jo ekstra kjekt da, at campus ligger akkurat der emballasjeproduksjonen holdt til som en av de viktigste næringene i byen, for mer enn 50 år siden. Ringen er på en måte sluttet! Du kjenner nervøsiteten i kroppen på veg ned til Piraya Film sitt lydstudio på Tou Scene. Det er noen uker siden du var i Borgen Filmstudio og debuterte som statist og nå skal lyden legges på. Den ene replikken nå er den liksom helt borte! Nå er det nok ikke din ene replikk som vil avgjøre om filmen blir en suksess. Det knytter seg store forventninger til den første Stavanger-filmen etter at byen ble tildelt statusen som Media City. Det har gått noen år siden Filmkraft begynte å arbeide med konseptet. Stavanger sin strategi om å tilrettelegge arbeids- og visningssteder for kunstnere og kulturnæringer, som har ligget fast i flere år, var helt utslagsgivende for å oppnå statusen. Hadde ikke kommunen satset på Stavanger Øst som et tyngdepunkt for kulturnæringer og sikret tilgangen til produksjons- og visningslokaler, så hadde det nok sett svært annerledes ut. Første løftet var kjøpet av Tou-anlegget i 2009 og senere fortsatte det gjennom å utvide tilbudene i nært samarbeid med utbyggerne i området. Gradvis har alle fasilitetene kommet på plass og i neste måned er det offisiell åpning i kinosenteret på Tinfabrikken. Replikken sitter! Du må opp å dele gleden med Sjur på XS-loftene. Han er over hos DN for et intervju, men du får øye på filmplakaten som Støperiet har designet. Helt bakerst rett over skulderen til Pia, er du nokså sikker på å kjenne igjen deg selv. Du tar med en kopi for å vise til bestemor. Hun har virkelig kviknet til etter at hun flyttet inn i det nye omsorgssenteret. Gamlebyen har det blitt hetende på folkemunne for her dekkes nær alle behov for de eldre. Godt er det nå som eldrebølgen snart kommer inn over oss for alvor. Og du vet hvem som skal få gå sammen med deg på den røde løperen på din filmpremiere! Det skulle egentlig være en samling for å planlegge årets program for WIC en i Kulturparken, men det hele utviklet seg til en mimrekveld. Husker du da vi trodde at alle slike arrangementer måtte skje på Torget? Ikke bare for å trekke folk, men for at det faktisk skulle være noe folkeliv der! Det var nå én ting, men tenk at vi ikke så større på det enn at vi skulle klemme den nye kinoen inn på Nytorget og at Litteraturhuset måtte ligge kun noen få meter fra Domkirkeplassen. Ikke så rart kanskje, siden statistikken den gang viste at veksten i handel skjedde utenfor sentrum noen grep måtte jo tas. Mens vi diskuterte bybane vs. seks-felts-motorveg, forsatte folk å kjøre bil til kontorene på Forus med matpakka som eneste selskap i passasjersetet. Mens vi diskuterte om Stavanger 2008 hadde vært magnificent eller ikke, forstod vi ikke helt at det ikke var kultur-byen som var utfordringen det var by-kulturen som skrantet litt. Samtidig som vi savnet studenter i byen var vi overbeviste om at hele UiS måtte ligge på Ullandhaug. En god del folk valgte kjøpesentre framfor sentrum. Ikke så rart det, når de ble fortalt at det var vanskelig å finne parkeringsplasser i byen og alternativene til bil var betydelig dårligere enn i dag. Enda verre var det vel at mange var engstelige for å gå i byen på kveldstid men så hadde de nesten til gode å lese en mandagsutgave av Aftenbladet som ikke fortalte om alt det skumle som utelivsbransjen førte med seg. Men om Vågen var skummel kveldstid, så var vel det ingenting mot det ryktet Stavanger Øst hadde. Rart å se tilbake nå som alt dette har endret seg! 4 fortellinger

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet:

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Trykk her for å lese hele dokumentet. 95 3.3.1.8 Bidra til at Stavanger

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING.

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. Selskapet Urban Sjøfront, i området Stavanger øst brukes som casestudie. Kongsberg, 21.11.2012 Innhold: AKSJESELSKAP SOM SELGER KONSULENTTJENESTER

Detaljer

MATBYEN MODELL 1 MODELL 2A/B MODELL 2C. Barn. Utsalg. Opplevelser. Undervisning. Tegnforklaring

MATBYEN MODELL 1 MODELL 2A/B MODELL 2C. Barn. Utsalg. Opplevelser. Undervisning. Tegnforklaring MATBYEN Arbeidsgruppe Matbyen: Moa Sundberg Dimensjon Rådgivning og urban design student Anne-Marie Antonius Stavanger kommune og styremedlem Gladmat Sigve Skretting ipax Njål Gaute Solland Gründer Sabi

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback Minde -stedet ved vannene prøvefelt Mindemyren dynamisk planlegging Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback april 2009 november 2009 FORESTILL DERE ikke

Detaljer

BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 -

BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 - BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 - Fase 1a: Idé- konseptutvikling Her skal et mangfold av ideer fram på bordet. Ideene skal ikke bare løftes fram. De skal videreutvikles,

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Senterstruktur og handel Senterstruktur definerer sentra i regionen og setter

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Trondheim Bolig og byplanforening, 21.01.2015 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle Stavanger sentrum

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger.

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. HB 8.E.12 09.2017 Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. Kommune Prosjekt navn Saksnummer 1. er om beboerne: Eventuelle kommentarer

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Cecilie Thoresens vei

Cecilie Thoresens vei 1 mad.no 24.04.2017 Byutvikling på Lambertseter felles planlegging. Denne studien omhandler området Mellom Lambertseter Senter og Karlsrud T- er hvor kommuneplanen stiller krav til felles planlegging.

Detaljer

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom vulkan prospekt søndre kvartal Innhold s 3 Konseptet s 4 s 6 s 8 s 12 Beliggenhet Prospektet Lokaliteter/teknisk info Kontaktinformasjon vulkan prospekt søndre kvartal For deg som brenner for noe Langs

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

Figur 5 Faksimile fra Stavanger Aftenblad

Figur 5 Faksimile fra Stavanger Aftenblad 10 2.3 Hva skal til for å styrke Stavanger sentrum og hvordan sikrer vi best at det skjer? Mennesker styrker sentrum Utgangspunktet for en positiv sentrumsutvikling er at sentrum tiltrekker seg mennesker.

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

Merknader og innspill til Plan nr 129 K, Stavanger sentrum

Merknader og innspill til Plan nr 129 K, Stavanger sentrum 30.09.2016 Merknader og innspill til Plan nr 129 K, Stavanger sentrum Helen & Hard arkitektfirma jobber med Badehusgaten 33, 37 og 39 samt tilhørende større tomtearealer, 52/33, sammen med eier Norwegian

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg?

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Næringsforeningen Sentrumsutvikling på Nord-Jæren 09.12.15 Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Spørsmål:

Detaljer

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum Fredrik Barth Jobber I Asplan Viak Koordinator for fagfeltene stedsutvikling og byutvikling Jobber med mulighetsstudier, analyser,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 25.08.2017 Regionale næringsområder Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 Regionale næringsområder Innhold 1. Utviklingstrekk 2. Hva skal planen gripe fatt i? 3. Utredningsbehov i Kommunene og regionale myndigheter

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Strategisk plan for Hovinbyen Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Tema for presentasjonen Bakgrunn for planen Prosess Strategier for utvikling Veien videre

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med utviklingen. Skien er intet unntak. Vekst og investeringer skjer

Detaljer

Oslo Airport Hotell konferansetilbud. Tlf I I

Oslo Airport Hotell konferansetilbud. Tlf I I Oslo Airport Hotell konferansetilbud Tlf +47 63 94 95 00 I osloairport@bestwestern.no I www.osloairporthotell.no Sentralt på Gardermoen Kun 5 minutter unna flyplassen... Moderne, lyse møterom Gratis parkering

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utviklingen i Støperigården 39 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

INNOV ASJON JØRPE LAND

INNOV ASJON JØRPE LAND INNOV JØRPE LAND INNOV! Innovasjon Jørpeland AS Børge Oanes, styrets leder Tore Bakken, daglig leder/breeze EiendomAS Kåre Nygård/Skom Holding AS Jan Jansen/Janja Eiendom AS Steinar Skjervik/Steinar Skjervik

Detaljer

Månedens utvalgte boliger: April 2011 Italia - Spania Frankrike Ibiza La Gomera

Månedens utvalgte boliger: April 2011 Italia - Spania Frankrike Ibiza La Gomera Månedens utvalgte boliger: April 2011 Italia - Spania Frankrike Ibiza La Gomera På de neste 6 sidene finner du disse utvalgte prospektene presentert: Italia, Milano Bergamo; Lake Iseo 9 leiligheter med

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Nordbyen områderegulering Midtveisseminar parallelloppdrag (fase 2c mulighetsstudie) Heidi Bjøru 20.05.16 24.02.16

Nordbyen områderegulering Midtveisseminar parallelloppdrag (fase 2c mulighetsstudie) Heidi Bjøru 20.05.16 24.02.16 Nordbyen områderegulering Midtveisseminar parallelloppdrag (fase 2c mulighetsstudie) Heidi Bjøru 20.05.16 24.02.16 Dagens program 11:30 11:40: Introduksjon ved prosjektleder/leder evalueringsgruppa 11:40

Detaljer

VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE.

VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE. VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE. OMRÅDEAVGRENSING o Området som behandles i denne saken er knyttet til Doktor Hansteins gate, og på begge sider av denne, fra Drammen stasjon til Telthusgata.

Detaljer

BERGEHUS FRØYAS GATE 15

BERGEHUS FRØYAS GATE 15 BERGEHUS FRØYAS GATE 15 579 m2 KONTORER 100 INNHOLD 1 4 VELKOMMEN 7 OMGIVELSER 9 BELIGGENHET 13 LOKALENE 15 AREAL 19 FASILITETER 21 KONTAKT 2 VELKOMMEN Bergehus er en perle der den ligger i grønne idylliske

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum 4 SKEIVEGEN SENTRUM PRESENTERER SEG SENTRUM ROMSLIG - MULIGHETER FOR FORTETTING V I S J O N: Surnadal sentrum skal bli et STED med LANDSBYENS

Detaljer

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029 Til: Stavanger kommune v/ kommuneplansjef Ole Martin Lund Fra: Næringsforeningen i Stavanger-regionen Stavanger, 6. oktober 2014 Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien 130. Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå. God offentlig kommunikasjon.

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien 130. Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå. God offentlig kommunikasjon. Sandakerveien 130 Sandakerveien 130 Sentralt i Nydalen Kontor Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no

Detaljer

Fillan Mobilitetsvurderinger

Fillan Mobilitetsvurderinger 2016 Fillan Mobilitetsvurderinger Riersen Kai Arne ÅF Reinertsen med Pir II 01.12.2016 Innledning Pir II med ÅF Reinertsen på mobilitet, trafikk og transport har fått i oppdrag å gjennomføre en tettstedsanalyse

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 201101320 : E: N20 : Eleanor Clark : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.03.11

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Rammer for handelsetablering Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Bakgrunn Dette notatet gir utfyllende vurderinger av rammer for handelsetablering i kommuneplanen og

Detaljer

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune Felles kinosatsing i Levanger kommune Berg Eiendom AS har i informasjonsmøte på rådhuset 21.01.11, presentert en mulighetsstudie for Levanger Sør. I denne mulighetsstudien er det presentert en bedre utnyttelse

Detaljer

BYEN det menneskelige habitat

BYEN det menneskelige habitat BYEN det menneskelige habitat TILHØRIGHET//SAMHOLD//GLEDE//OPPLEVELSE//EIERSKAP//ANSVARSFØLELSE INKLUDERING//INTEGRERING//MANGFOLD//RAUSHET//SAMARBEID TAKTISK URBANISERING/BYGDEUTVIKLING Urban Sjøfront

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

MINDEMYREN. Bergen kommune skal nå utarbeide områdeplan for Mindemyren næringsområde.

MINDEMYREN. Bergen kommune skal nå utarbeide områdeplan for Mindemyren næringsområde. MINDEMYREN Fire arkitektkontorer har på oppdrag fra Bergen kommune illustrert hver sin versjon av hvordan de ser for seg utviklingen av næringsområdet på Mindemyren. Bergen kommune skal nå utarbeide områdeplan

Detaljer

KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV

KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV VRIMMEL Sykehuset P-hus i skogen kk Sy k ti-s els i ve ole Midtbyen vil endre karakter fra villa strøk til urbant nabolag, hvor visjonen VRIMMEL er å skape et opplevelsesrikt

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2744 kvm 194 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen x Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen. Et moderne og attraktivt nybygg på 6 000 m² som vil sørge for gode arbeidsdager og høy trivsel. Enten du vurderer

Detaljer

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø Elvebredd i endring Mandal Nedre Malmø Situasjonsplan M 1:1000 Mandal Nedre Malmø Mandal har sitt eget særpreg. Dette særpreget er først og fremst bestemt av elva og kan oppsummeres gjennom fi re punkter:

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

FORELØPIG 08.12.2014

FORELØPIG 08.12.2014 ROALD AMUNDSENS GATE BEBOERMØTE REGISTRERING, ANALYSE OG KONSEPT VELKOMMEN! BAKGRUNN Byområdet Nordjæren har fått en 4-årig avtale om belønningsmidler med hovedmålsetting å øke antall reisende med kollektive

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer