Jonatun i Jondal ved Hardangerfjorden et møtested for Fred, Miljø og Utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jonatun i Jondal ved Hardangerfjorden et møtested for Fred, Miljø og Utvikling"

Transkript

1 aol, NORDISK FREDSAKADEMI Jonatun i Jondal ved Hardangerfjorden et møtested for Fred, Miljø og Utvikling Søknad til Helse Fonna Nordisk Fredsakademi vil med dette søke Helse Fonna om å overta Jonatunet for en symbolsk sum. Formålet er å etablere et Senter for Fred, Utvikling og Miljø. Etter vårt syn vil anlegget, som er freda, egne seg ypperlig for en slik bruk. Vi ser fram til å komme i dialog med Helse Fonna om et framtidsretta og bærekraftig prosjekt! Verden står foran store utfordringer, klodens beboere ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MIUØ er en opplagt vei ut av den situasjonen verden står i. Fredelige konfliktløsninger, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som er eksistensielt nødvendige, FRED: Økonomiske kriser, klimakatastrofer og jakten på verdens siste ressurser øker faren for krig. De aller fleste av oss vet at krig og andre former for væpnet kamp er et fullstendig forfeilet middel for å løse konflikter. Likevel fortsetter vi med å føre kriger. Konfliktløsninger gjennom forhandling og forsoning må til for å snu en destruktiv til en konstruktiv utvikling. UTVIKLING: Den fremherskende produksjons- og fordelingsmodellen bygger på en rent økonomisk vekstideologi som satser på grenseløs kvantitativ økning. Den har ført til overproduksjon og overforbruk på den ene siden, forurensning og fattigdom på den andre. Kvantitativ vekst må avløses av kvalitative forbedringer med bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling. MILJØ: Menneskeskapte klimaendringer truer naturen, livsgrunnlaget for planter, dyr og mennesker. En ny miljøbevissthet må etableres og forankres i vår bevissthet og i all politisk handling. Det er disse verdier Nordisk Fredsakademis prosjektjonatun har som grunnlag og som ledetråd. 1. Nordisk Fredsakademi (NFA) NFA er en ideell, frivillig organisasjon, initiert av Johan Galtung. Hovedmålsettingen er å undervise og informere om fred og konfliktløsing for å medvirke til fredelig sameksistens mellom mennesker og nasjoner. NFA samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og aktører innen området. Siden 2005 har NFA holdt årlige sommersymposier i Jondal. Her diskuteres muligheter for å behandle eksistensielle problemer med ikke-voldelige midler, rettferdighet, empati og kreativitet. Program for sommerens symposium (2012) vedlegges. Nordisk Fredsakademis primære mål er fredsarbeid, men vi ser hvordan vår klodes klima- og 1

2 miljøsituasjon og den tilsynelatende fastlåste økonomiske vekstideologien er tett sammenvevet og lett kan føre til væpnede konfliktsituasjoner og ufred. Derfor er utvidelsen av Nordisk Fredsakademis målsetting til de tre områdene Fred, Utvikling og Miljø en logisk prosess som åpner for større perspektiver. På sommersymposiet i 2011 spirte den første ideen om å etablere et sted for mer omfattende og kontinuerlig virksomhet. Man ville gjerne ha formidlings- og forskningsaktivitet rundt de problemkompleksene i verden i dag som kan føre til konflikter og kriger. På denne tiden var driften av Jonatun nedlagt, huset sto tomt, og Helse Fonna drev det jevne vedlikehold av eiendommen. 2. Jonatun Jonatun ligger godt og vakkert plassert i naturen, preget av romslighet, lys og luft. Anlegget og parken er fredet, men etter våre vurderinger kan det tas i bruk for en rekke gamle og nye formål, uten at det trengs større ombygninger og andre endringer. Husets enkle standard svarer utmerket til prosjektets økologiske profil. Ved siden av de etablerte fasiliteter (kjøkken, spisesal, soverom, kapell) ser vi for oss velegn ede arealer for møterom, bibliotek, utstillinger, verksteder, konsert - og kinosal, overnatningsrom, studierom, administrasjon m.m. Nordisk Fredsakademis Styre og Råd har gått igjennom eiendommen og ser at planløsning, organisering og størrelse på nåværende bygninger egner seg ypperlig og lett kan tilpasses å huse et Senter for Fred, Utvikling og Miljø. Med sin store hage og tre bygninger er den meget velegnet til bruk for større og mindre konferanser, seminarer og symposier og også til arbeids - og fordypningsopphold for individuelle forskere, kunstnere, freds- og miljøarbeidere, mennesker som søker ro til dialog - og til studier og kontemplasjon. Se vedlagte arkitekttegninger. 3. Om mulighetene for å overta Jonatun 20.oktober 2012 avholdt råds- og samtlige styremedlemmer fra NFA et møte i Jondal med kommunens ordfører, rådmann og to forhenværende ordførere hvor planene om overtagelse og bruk av Jonatun ble gjennomgått. Kommunens representanter ytret seg meget positivt til ideen om et senter for Fred, Utvikling og Miljø og ser det også som positivt for lokalsamfunnet. Initiativtakerne kan regne med full støtte fra Jonda I kommune for at en ikke-kommersiell eierorganisasjon (ledet av f.eks. forskerorganisasjoner) i form av en stiftelse, vil kunne overta Jonatun til samfunnsnyttig bruk. Kommunens representanter oppfordret NFA til å sende en søknad til nåværende eier, Helse Fonna. Vi ser mulighet for å få donasjoner fra private kilder til stiftelseska pita I for en egen Jonatunstiftelse som kan eie og vedlikeholde stedet og stille det til disposisjon for akademiske institusjoner, almennyttige/ideelle organisasjoner og internasjonale konferanser. En ser for seg at driften kan dekkes av oppholds- og delta kergebyrer. Vi forutsetter at bare en fast vaktmesterstilling vil være nødvendig i tillegg til pliktig dugnad av deltagerne og leilighetsvis bruk av kokk. 2

3 4. Jondals beliggenhet og tilgjengelighet Etter at tunnelene fra Odda nylig ble åpnet er Jondal et av de mest sentrale møtesteder i Sør-Norge. Det ligger på veien mellom Bergen og Oslo og er bare få timers bil- eller bussreisetid fra universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene og freds- og miljøorganisasjonene i Oslo, Ås, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Med to timer fra Flesland og fire timer fra Kristiansandfergen er stedet også lett tilgjengelig for europeiske møte-deltagere. For utlendinger er norske fjorder - med Hardangerfjorden som den mest kjente - en attraktiv landskapsmessig drøm. Jondal er fjordens sentrum "fagert under Folgefonden". Jondal har allerede attraktive infrastrukturer som to hoteller, møtelokaler og bespisningsmuligheter for 100 personer i et stort ungdomshus, en breførerorganisasjon og et opplegg for helårs skiidrett. 5. Jonatunprosjektets målsettinger og anvendelsesområder Jonatun vil kunne være et møtested, et arbeidssted, et sted for læring, for kultur, for natur, et arn ested for fremtidige løsninger. Prosjekter, seminarer, kurser, symposier, studiegrupper kunne handle om: Natur, med stikkord som: Folgefonn og Hardangerfjord. Naturens ressurser og ressursbruk i nasjonal, regional og global målestokk, teks. vannets betydning. Norsk Nordområdepolitikk med dens planlagte dype inngrep i sjøen under den tinende isen. Globale naturkatastrofer. Energiproblematikk. Matmangel i form av forfeilet fordelingspolitikk (forsterket av den nye mat-til-drivstoffpolitikken). Økologisk landbruk, kortreist mat, bærekraftig utvikling. For glasiologer er Folgefonnen den mest tilgjengelige og best utforskede isbre med kjernedata fra forhistoriens klimaskifter og miljøforurensninger. lsbreer er i dag indikatorer på nåtidens klimakrise. Kultur: Tanker/kunnskap/kreativitet -overskridende, grensesprengende, transcenderende. Kultur som måter å uttrykke seg på i ord, bilder, musikk, teater, film, bevegelse... Kultur som måter å leve på sammen på (lokalt, regionalt, globalt), styrt av rettferdighet og gjensidighet. Dialog og likestilling. Fredskultur, økologisk kultur. Studier og samarbeid i retning av å utvikle alternative økonomiske modeller preget av bærekraftighet med kvalitativ i stedet for kvantitativ vekst (som økologisk økonomi). Sosial rettferdighet. Ikke-voldelig konfliktløsning. Jonatunet-prosjektet har en utpreget tverrfaglig, holistisk tilnærming. Naturvitenskap, sosialvitenskap, humaniora flettes i hverandre. Gitt den store betydning som religionene har i konflikter og sosial utvikling, bør også religionshistorie, teologi og økumenikk være blant Jonatunets interesseområder. Husets eget kapell og kirken i Jondal kan inngå i slike formål. 6. Jonatunets mål- og brukergrupper Det foregår allerede interessant forskning i Jondal, på isbreen, som nevnt ovenfor, ved Bjerknesinstituttet blant andre. En annen aktør er de årlige møter og symposier, arrangert av Nordisk Fredsakademi. Begge disse aktiviteter har fokusert på områdene Fred, Utvikling og Miljø. Jonatunprosjektets tematikk gir gode muligheter til å finne et stort antall kompetente fagfolk og 3

4 brukergrupper. Vår oppfatning er at 50 organisasjoner bare i Norge kunne være interessert i disse emnene. En forsterket satsning på den nordiske dimensjonen muliggjør en større bredde i brukergruppen. Både forskere, studenter og aktivister skal kunne bruke Jonatun. Med tematikkens globale dimensjon har møtestedet også høy relevans som internasjonalt møtested, i form av sivilisasjonsdialog. I tillegg til forskermøter og aktørmøter omkring de tre nevnte hovedtemaer, vil Jonatun kunne gi arbeidsopphold for enkeltmennesker, som nevnt i punkt Nordisk Fredsakademis rolle i forhold til Jonatun Vi er bare en av mange organisasjoner i mange land som forsøker å utvide kunnskapene om og forståelsen av forutsetningene for fred og veiene til fred i vår innfløkte virkelighet. Nordisk Fredsakademi er initiativtaker til Jonatunprosjektet, men vi erkjenner selvfølgelig at prosjektet bare kan lykkes i et samarbeid mellom relevante forskningsinstitusjoner og organisasjoner. Når tilstrekkelig mange fremtidsrettede institusjoner og grupper oppdagerjonatuns kvaliteter og muligheter, vil vi eta blere et samarbeid og en hensiktsmessig eierorganisasjon og et demokratisk og effektivt opplegg for stedets drift og utvikling. Nordisk Fredsakademi opprettet ved sommerens symposium et Råd bestående av fem medlemmer. Nå er vi i gang med å utvide staben av rådsmedlemmer for å styrkejonatunprosjektet med et omfattende nettverk av akademikere, og andre samfunns- natur- og kulturaktive mennesker. 8. Søkerens kvalifikasjoner For tiden består Nordisk Fredsakademi og initiativgruppen for Jonatun-prosjektet av følgende personer med til sammen lang erfa ring og bred kompetanse Rådsmedlemmer: Johan Galtung, fredsforsker og internasjonal professor i Freds- og konflikthåndtering, Barbara Gentikow, professor em. ved Institutt for Informasjons-og Medievitenskap, styremedlem i IKFF Bergen, John Skogseth, tidligere ordfører i Jondal og medstifter av Nordisk Fredsakademi, Edvard Vogt, professor em. ved Det Juridiske Fakultet, Jan Øberg, dansk fredsforsker, leder av blant annet "Institutt for Fred- og Fremtidsforskning" i Lund i Sverige. 4

5 Styret: Johanne Margrethe Hartwig, Steinerpedagog, råds- og lokalstyremedlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon, sentralstyremedlem i IKFF og styreleder i Nordisk Fredsakademi, Anne Helgedagsrud, Montessoripedagog, initiativtaker og prosjektleder for Norges Fredsfond og sekretær i styret for Nordisk Fredsakademi, Sondof Rabbe, arkitekt og bonde, styrets kontaktperson angåendejonatun, Edvard Vogt, bindeledd mellom NFA's råd og styre og grunnlegger og leder av sosiale organisasjoner, blant dem: Selegrendene, to økologiske, miljørike boligområder i Bergen, Øystein Øgaard, bussjåfør og samfunnsviter, medlem i styret for Norges Fredsfond. Underskrifter: Bergen, RøIdal, c.. Johanne Margrethe Hartwig styreleder Nordisk Fredsakademi Sondof Rabbe kontaktperson SMÅ STEDER KAN UTVIKLE STORE TANKER. DEN SOM STÅR MED BEGGE BENA PÅ JORDEN STÅR STILLE. 5

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING RAPPORT JANUAR 2014 ISBN 978-82-7551-098-1 NTNU - RAPPORT VISJON 2060 1 Forord Mandatet for visjonsprosjektet har vært å utarbeide visjoner for campusutvikling i

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg:

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg: Vedlegg: 1. Vedtekter for NKA 2. Økonomireglement for NKA 3. Informasjon om frister og støtteordninger 4. Strategiplan for Norske kirkeakademier 2012-2015 Vedlegg 1 2014 NORSKE KIRKEAKADEMIER VEDTEKTER

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling!

Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling! Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling! Forord Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og studieforbundenes rolle for bærekraftig utvikling er grunnlagt på et samfunn i samspill mellom mennesker, holdning,

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer