Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid Planområdet, eksisterende forhold sid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid."

Transkript

1 Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid Planområdet, eksisterende forhold sid Planforslaget sid Risiko og sårbarhetsanalyse sid Medvirkning sid. 11 Side 1 av 15

2 1 Innledning 1.1 Oppdragsgiver: Støtvig Hotell Eiendom AS. 1.2 Eiendoms- og eierforhold: Støtvig Hotell Eiendom AS eier største del av området, med unntak av Gnr/Bnr 34/60 som eies av Anne Sofie Støtvig og Gnr/Bnr 34/283 som eies av Kari D Veum. I planen inngår også noe trafikkareal som er offentlig eiendom, dette er Larkollveien og Støtvigveien. 1.3 Planlegger opplysninger om kompetanse/godkjenning: Halvorsen & Reine Sivilarkitekter AS er ansvarlig for utformingen av planmaterialet. H&R har utarbeidet tilsvarende planer i andre kommuner, og er dermed godt kjent med krav til innlevert materiale. H&R har sentral godkjenning. 1.4 Hensikten med planen: Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse og total ombygging av Støtvig Hotell, utvide eksisterende småbåthavn og åpne for bygging av boliger og mindre forretningsvirksomhet på nedre del av Støtvigjordet. 1.5 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og eventuelt andre juridiske forhold: Området omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt Gjeldende plan for området er Reguleringsplan for Larkollveien Støtvig vedtatt Planområdet, eksisterende forhold 2.1 Beliggenhet og størrelse: Området er på ca 61,8 daa. inkludert sjøområder. Planområdet ligger sentralt på Larkollen i Rygge Kommune. Larkollveien (Rv 119/Fv 335) går gjennom planområdet. Nedre del av Støtvigveien og kryss mellom disse to veiene ligger også innenfor planområdet. 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene: Larkollveien deler planområdet i to. Sør for veien ligger eksisterende hotell, strand og småbåthavn. Vest på hotellets eiendom ligger en nedsenket skyttergrav fra 2. verdenskrig. Sørvest for hotellet ligger en privat strand som består av to eiendommer, her ligger en mindre flytebrygge for småbåter. Nord for Larkollveien ligger Støtvigjordet som per i dag brukes til landbruk. 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og ev. verneverdig bebyggelse.bebyggelsen på hotelltomten består av en større hotellbygning i en til tre etasjer, en tilhørende enebolig, noen mindre uthus og en kiosk. Eksisterende hotellbygning har en del som er parallell til Larkollveien og en del som er parallell med strandens hovedretning. Eneboligen forholder seg til hotellets hovedbygning og bakenforliggende høydedrag. Ingen av bygningene er registrert som bevaringsverdige. Hotellet bærer preg av å være ombygd og tilbygd mange ganger og har ingen spesiell teknisk eller historisk verdi. Det samme gjelder eneboligen. 2.4 Barnehage, skole, forretninger: Barnehage og skole ligger lenger opp på Støtvigjordet. Rett øst for planområdet, på andre siden Støtvigveien finnes en kiosk/grill og en frisør. Det finnes en nærbutikk ca. 800 m øst for planområdet Side 2 av 15

3 2.5 Topografi og vegetasjon: Hotelltomten er stort sett flat med et høydedrag som stiger med ca. 3 m mot vest. Vegetasjon består i hovedsak av busker og mindre trær. Nedre del av Støtvigjordet er tilnærmet flatt og har ingen vegetasjon. 2.6 Klimatiske forhold, sol og vind: Det er gode solforhold på området siden hele Støtvigdalen åpner seg ut mot fjorden i sør. Området er ganske vindutsatt. 2.7 Støy vegtrafikk og evt andre støykilder: Nærheten til Larkollveien medfører at områdene inntill kan være utsatt for en del trafikk-støy. Det skal utarbeides trafikkanalyse, som kan si noe mer om støybelastningen mtp trafikk, og evnt behovet for en støyanalyse. 2.8 Grunnforhold: Det er sannsynligvis dårlige grunnforhold på deler av området (Støtvigjordet). Det vil bli utført grunnundersøkelse før søknad om rammetillatelse. 2.9 Vann, avløp, el.kabler og teleanlegg: Det er nedgravd teknisk infrastruktur, som skal kartlegges og påvises i forbindelse med søknad om rammetillatelse. 3 Planforslaget 3.1 Forhold til overordnede planer: I forhold til kommuneplanens arealdel hvor Støtvigjordet er regulert til næringsformål, så ønskes det i dette forslag til reguleringsplan å bruke området til kombinert formål, bolig/foretning/kontor og bolig/fritidsbebyggelse. Småbåthavnen ønskes utvidet sørover utover avsatt område i kommuneplanen. Hele hotelltomten, inkl. eksisterende hotellbygning, ligger utenfor hva som på kommuneplanen er angitt som strandsone. 3.2 Prosjektbeskrivelse: Se side 4-6. Side 3 av 15

4 Side 4 av 15

5 Side 5 av 15

6 Side 6 av 15

7 3.3 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av ( hoved -)formål: (For områder som ikke er listet her vises til Reguleringsbestemmelser) 1. Byggeområde, Hotell med tilhørende anlegg, H: Bygninger er tenkt å innholde hotellrom, kurs- konferanseavdeling, restaurant, pub og bar, samt enkel relax-avdeling med trimrom. I tillegg kommer nødvendige servicefunksjoner som lager, kjøkken etc. I forhold til gjeldende plan har formålet blitt utvidet med tidligere naboeiendom som tidligere var regulert til boligformål. 2. Offentlig trafikkområde, Gang-/sykkelveg, G/S3: Strand og strandpromenade fremfor hotellet reguleres som offentlig trafikkområde for å sikre allmennhetens tilgang til sjøen. Området går fra offentlig friområde (regulert i tidligere plan) i øst til småbåthavn i vest. 3. Spesialområde, Privat småbåtanlegg (sjø), S: Det legges opp til en utvidelse av dagens småbåthavn, utvidelsen ønskes sørover for å unngå konflikt med inntil liggende områder. Dagens havn har plass til ca. 90 båter, den ønskes utvidet til båtplasser. 4. Fellesområde, Felles avkjørsel, FA2: Området skal brukes til nedkjøringsrampe for adkomst til parkeringskjeller og varemottak/renovasjonshåndtering for hotellet. Rampen skal ikke overbygges utover vanlig rekkverkshøyde. 5. Kombinert formål, Bolig/Forretning/Kontor, B/F/K: Her ønskes det oppført mindre bygninger for detaljhandel og kontorvirksomhet, ev. med boliger i 2. etasje. Området ligger strategisk i forhold til nærhet til eksisterende handelsvirksomhet ved Støtvigveien. Av ny handel kan tenkes matvarebutikk ( Brustadbu ), baker o.l. Kontorlokaler kan være for småbedrifter, enkeltmannsforetak eller felles lokaler som pendlerverksted for beboere i Larkollen med jobb i f.eks. Oslo som noen dager i uken har mulighet for å jobbe fra annet sted. Bebyggelsen planlegges oppført som frittstående bygninger rundt et tun, knyttet sammen i 2. etasje med svalgang og heisadkomst. 6. Kombinert formål, Bolig/Fritidsbebyggelse, B/Fr1-3: Områdene planlegges utformet som en grønn hageby med bygninger som kan innholde en eller to boenheter. 3.4 Utnyttelsesgrad, høyder, struktur og mengder: Hotellet ønsker en størrelse på ca. 150 hotellrom, med kurs- og konferanseavdeling, restaurant etc. Dette gi en BYA på ca m2 inkl. balkonger. Dette gir en ønsket utnyttelsesgrad på 40%-BYA (inkl. parkering på bakken). Leilighetsfløyer er planlagt i 2-3 etasjer (2 etasjer helt mot vest). Dette gir en gesimshøyde på ca. 9 m og en mønehøyde på ca. 12 m. For å kunne tilpasse etasjer i leilighetsfløyer til etasjer i hovedbygning, økes gesimshøyde med 0,5 m. Takvinkler er satt til mellom 25 og 40 grader, disse er lik som i tidligere plan. For å kunne utnytte loftet i deler av leilighetsfløyene uten å øke totalhøyden vesentlig, er det lagt inn en formulering om at det er lov med arker/takopplett på deler av bygget. Sentralbygget ønskes i hovedsak i tre etasjer, på deler av dette ønskes en inntrukket 4. etasje med pulttak. Områder for boliger og kombinert bruk ønskes utført som småhusbebyggelse i 2 etasjer, med ca m2 grunnflate. Til sammen ønskes ca. 35 bygninger. Gesims- og mønehøyder settes lavere enn i tidligere plan. Takvinkel settes uforandret (25-40 grader). Grad av utnyttelse er også uforandret i forhold til tidligere Side 7 av 15

8 plan (40%-BYA), dette for å gi plass til noe bakkeparkering (parkeringsplasser på mark var tidligere ikke inkludert i BYA). 3.5 Estetiske forhold til omgivelser. Det er lagt vekt på at nye bygninger skal tilpasses omgivelser i forhold til materialbruk og hovedsakelig takform. På områdene nord for Larkollveien legges det opp til en tilpassning i volum og skala ved at det settes krav om småhusbebyggelse i maks 2 etasjer. For hotellet tilstrebes den volummessige tilpassningen ved krav om oppdeling/sprang i fasader og bygningsvolumer. Se også avsnitt Prosjektbeskrivelse. 3.6 Grønnstruktur (behandling av eksisterende og ny vegetasjon): Det er ingen eksisterende vegetasjon som utmerker seg som verneverdig innenfor planområdet. Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Byggeområdene skal ha betydelige innslag av beplantning, og ubebygde arealer skal overflatebehandles og gis en tiltalende utforming. 3.7 Miljø, klima og energi: Miljømessige konsekvenser ved utvidelse av småbåthavn skal utredes. Tiltak innenfor planen har i seg selv ingen større innvirkning på lokale klimatiske forhold. Nye prosjekter innenfor planområdet skal oppfylle revidert plan- og bygningslov, og vil derfor ivareta krav til energiforsyning etc. i forhold til denne. 3.8 Støy Hvis det ved utarbeidelse av trafikkanalyse viser seg at støy fra Larkollveien kan være problematisk, så må det iverksettes tiltak for å bringe støynivået i og utenfor bygninger i overensstemmelse med tillatte grenseverdier. Tekniske installasjoner på nye bygg skal også skjermes slik at de ligger innenfor tillatte grenseverdier. 3.9 Barn og unges interesser. Utvendige oppholds- og aktivitetsareal/lekeplasser : I planbestemmelser er det lagt inn krav om minste uteoppholdsareal per boenhet samt krav om leke- og oppholdsarealer som egner seg til bruk for flere aldersgrupper og hele året. Nærhet til skole og barnehage gjør at disse lekeplasser kan brukes også av ev. nye beboere innenfor planområdet. For øvrig skal uteområder sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare 3.10 Tilgjengelighet for alle: I planbestemmelser er det lagt inn krav om at bygninger og uteområder skal planlegges med tanke på universell utforming Trafikk: Det skal utarbeides en trafikkanalyse for å undersøke eksisterende trafikkforhold og hva en gjennomføring av tiltak innenfor området vil kunne medføre av økning Parkering: Intensjonen i planen er at samlet parkeringsbehov skal løses innenfor planens avgrensning. Krav til parkeringsdekning fremgår for hvert enkelt område. Parkeringsplasser plasseres i hovedsak i p-kjeller under nedre del av Støtvigjordet, og det er også avsatt en større parkeringsplass langs Larkollveien Fotgjengere og syklister: Det er i gammel plan avsatt plass til gang- og sykkelvei langs Larkollveien, denne opprettholdes i ny plan. Fortau langs Støtvigveien Side 8 av 15

9 opprettholdes også. I tillegg legger planen opp til en intern gangakse gjennom planområdet, og der hvor denne krysser Larkollveien ønskes et opphøyd gangfelt. Ved kryss mellom Larkollveien og Støtvigveien ønskes også opphøyd gangfelt Kollektivtrafikk: Det eneste kollektive tilbudet er buss. En busslomme på hver side av Larkollveien ligger innenfor planområdet. Tidligere regulert busslomme på sørsiden av Larkollveien ønskes flyttet fra boligeiendom til fremfor hotellet Kulturminner: Vest på hotelltomten ligger en skyttergrav fra 2. verdenskrig. Denne fremstår som en nedsenket steinmur med høyde ca 0,7 m og diameter 4-5 m. Skyttergraven er gressbevokst nedi og omgitt av gress rundt. På tidligere reguleringsplan er område for bevaring av skyttergraven plassert på galt sted. Skyttergraven er nå målt inn og kulturelt bevaringsområde lagt inn i forslag til reguleringsplan Rekkefølgebestemmelser: Se reguleringsbestemmelser. Side 9 av 15

10 4 Risiko og sårbarhetsanalyse 4.1 Flomfare: Hotellet og nedre del av Støtvigjordet ligger i dag på ca. kote 2,7 og begge områder vil kunne være utsatte for flomfare; jordet i forbindelse med snøsmelting og utområder til hotellet i forbindelse med høy vannstand i havet kombinert med uvær. Sikring av bebyggelse på Støtvigjordet må utføres med god drenasje av byggegrunnen og høy kapasitet på utløp av overflatevann fra området. Sikring av hotell vil bli gjort ved at det etableres en høydeforskjell mellom strand og ny strandpromenade (jfr. eksisterende støttemur). Uteområder og 1. etasje på hotellet plasseres enda et nivå over strandpromenaden, ca. på høyde med eksisterende hotell. Kartlegging av nøyaktig vannstand og plassering av bebyggelse vil bli utredet før rammesøknad. 4.2 Grunnforhold: er foreløpig ukjente, det er sannsynligvis dårlige grunnforhold på deler av området (Støtvigjordet). Det vil bli utført grunnundersøkelse før søknad om rammetillatelse. Rygge kommune vil ved byggesaksbehandling kreve dokumentasjon for at bygninger og fyllingsarbeider utføres med tilstrekkelig sikkerhet mot setninger 4.3 Ledningsanlegg: må kartlegges i forbindelse med hver byggesak innenfor området. Ev. ledninger som ligger utsatt til med hensyn til setninger etc. må ivaretas ved utbygging. 4.4 Veg/trafikk: Planområdet deles av riksveg/fylkesveg; Larkollveien og vil få adkomst fra denne. Dette gir god adkomst ved akutte behov som ulykker, sykdom, brann mv. Det planlegges kjørbar adkomst til småbåthavn. Strandpromenaden skal også utføres slik at den kan kjøres på ved akutte behov. For øvrig vil trafikkmessige konsekvenser ved utbygging av planområdet bli utredet i egen trafikkanalyse 4.5 Andre forhold: Det er ikke andre kjente naturforhold enn de allerede nevnte som gir grunn til spesielle undersøkelser eller forholdsregler med hensyn til risiko og sårbarhet. I aktuelle nærområder er det ikke kjente virksomheter som kan medføre en uforholdsmessig risiko i form av brann, eksplosjon, forurensninger eller terrorhandlinger. Radonmålinger vil bli utført ved grunnundersøkelser. Side 10 av 15

11 5 Medvirkning 5.1 Deltagere i planprossessen: Grunneiere, rettighetshavere og aktuelle offentlige myndigheter og organisasjoner er varslet i forbindelse med oppstart, og oppfordret til å komme med eventuelle innspill til planen. Se vedlegg for adresseliste. 5.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid: Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Moss Avis og i Moss Dagblad. Grunneiere og rettighetshavere er varslet i brev av Innspill til planarbeidet/merknader til plan: Det har kommet 10 innspill til planarbeidet. 1. Kari Veum 2. Larkollen Vel 3. Oslofjordens Friluftsråd 4. Paul Henning Fjeldheim 5. Statens Veivesen 6. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler 7. Fylkesmannen i Østfold 8. Østfold fylkeskonservator 9. Odd Roar Lofterød 10. Norsk Sjøfartsmuseum Det er i tillegg avholdt møte med Rådet for Funksjonshemmede i Rygge Kommune samt representanter for Larkollen Vel Oppsummering av innspill: 1. Kari Veum a. Viser til avtale om leie av 34/283 og føringer vedr. adkomst etc. som reguleres i denne avtale. b. Ønsker ikke endringer på 34/283 i forhold til dagens bruk. c. Forutsetter at utvidelse av småbåthavnen ikke hindrer adkomst til egen flytebrygge. 2. Larkollen Vel a. Positive til oppgradering og styrket sentrumsprofil. b. Ikke mer privatisering, tilgang til strand og brygge må opprettholdes. c. Ønsker økt trafikksikkerhet og bedre parkeringsforhold. d. Estetisk hensyn ved utbygging, stedstilpassning. Bevaring av dalpreg, siktlinje inn mot skolen. e. Ønsker å ha dialog og at det blir informert om planen direkte til innbyggere ved for eksempel møte. 3. Oslofjordens Friluftsråd a. Støtvigstranda, bør reguleres til friluftsformål. Sjøareal utenfor reguleres til friluftsliv- badeformål. b. Utvidelse av planområdet til å inkludere Tengelsdalsstranda. c. Behov for utredning av konsekvenser ve utvidelse av småbåthavn. d. Trekk parkering ut fra område innenfor båthavna. Side 11 av 15

12 e. Ønsker at nytt hotell plasseres lengst mulig vekk fra sjøen, ikke høyere enn dagens hotell. f. Universell tilrettelegging ved opparbeidelse av uteområder og badestrand. 4. Paul Henning Fjeldheim a. Påpeker at det ikke fremgår av varsling at reguleringsforslaget utarbeides privat eller på vegne av Rygge kommune. b. Private rettigheter til småbåthavn må ivaretas i forbindelse med reguleringsplanen. c. Må ivareta rett til båtplass og adkomst dertil. d. Larkollveien er ikke dimensjonert for økt trafikk, omlegging av veien må bekostes av utbygger. e. Fornminner må ivaretas. f. Bademuligheter å tilgang for allmennheten må ivaretas. g. Viser til bestemmelsen i pbl Statens Vegvesen a. Larkollveien, min. bredde 6 m, 3 m fortau på vestsiden, parkbelte og gang-/sykkelvei på østsiden. b. Byggegrense mot Larkollveien 15 m fra vegmidt. c. Kryss Støtvigveien, Solheimveien og til hotell/småbåthavn utformes som T-kryss med r = 9 m. d. Frisiktsoner, viser til Håndbok 017. Bestemmelse om høyde innenfor sone. e. Busslommer i hht. Håndbok 017. Plass til leskur. f. Må gjøres vurdering av trafikkstøy, ev. tiltak må med i planen. g. Vegrom langs Larkollveien må harmonere med Larkollen for øvrig. h. Statens vegvesen skal godkjenne tiltak som berører Larkollveien og kryss med denne, bestemmelse om dette. Rekkefølgebestemmelser om utbygging av områder og tiltak. 6. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler a. Rekkefølgebestemmelse om trygg kryssing av veier. b. Støynivåer for ny bebyggelse, også i bygg- og anleggsfasen. c. Universell utforming av uteområder, adkomster og hovedløsninger. d. Barns leke- og oppholdsarealer: størrelse, variert aktivitet, sikkerhet etc. e. Avklaring av aktuelle fareområder. (Høyspent, kvikkleire, radon m.v.) 7. Fylkesmannen i Østfold (miljøvern og landbruk) a. Estetikk, landskapshensyn og god byggeskikk må vektlegges. b. Barn og unges interesser må ivaretas. c. Universell utforming på bygningsmasse og utomhusarealer. d. Behov for å ivareta og styrke grønnstrukturen i området. e. Støy i arealplanlegging, også fra småbåthavn. Ev. konsekvensutredning for småbåthavn. f. Samfunnssikkerhet, ev. utsatthet for flom. g. Rekkefølgebestemmelser vedr. lekeplasser, vegetasjon, utbyggingsrekkefølge, vern av dyrket mark m.v. 8. Østfold fylkeskonservator (kopi av brev til Norsk Sjøfartsmuseum) Side 12 av 15

13 Møter: a. Ber Norsk Sjøfartsmuseum om vurdering mht. om plan vil komme i konflikt med kulturminner under vann. b. Avventer svar fra museet før endelig uttalelse. 9. Odd Roar Lofterød (brev fra Inglingstad & Tørnqvist) a. Ønsker reguleringsgrense i sjøen mot vest flyttet i hht. del-grense i kommuneplan. 10. Norsk Sjøfartsmuseum a. Ikke tidligere utført arkeologiske undersøkelser under vann i planområdet. Undersøkelse må utføres før uttalelse kan gis. 1. Rådet for funksjonshemmede: Presentasjon og gjennomgang av prosjektet. Forhold rundt tilgjengelighet og utforming av hotell, strand etc. ble diskutert. Det ble avtalt at det skal opprettholdes dialog gjennom videre planlegging av prosjektet. 2. Larkollen Vel: Presentasjon og gjennomgang av prosjektet. Punkter som ble spesielt vektlagt: trafikksikkerhet, materialbruk i forhold til stedets karakter, utvidelse småbåthavn, sentrumsfunksjoner, åpent hotell og strand også for lokale innbyggere. Det ble avtalt at det skal opprettholdes dialog gjennom videre planlegging av prosjektet. Forslagsstillers kommentarer til innspillene: 11. Kari Veum a. Adkomst ivaretaes i bestemmelser. b. Ingen endringer på 34/283 i forhold til eksist. reguleringsplan, ny plan åpner for liten flytebrygge. c. Adkomst til flytebrygge sikres ved trafikkområde i sjø. 12. Larkollen Vel a. OK. b. Strand reguleres til offentlig område, adkomst småbåthavn sikres i bestemmelser. c. Økt trafikksikkerhet bl.a. ved opphøyde gangfelt. Bedre parkering ved p- kjeller og parkeringsplass. d. Estetisk hensyn ved utbygging, stedstilpassning. Bevaring av dalpreg, siktlinje inn mot skolen. e. Første møte er avholdt, folkemøte til sommeren. 13. Oslofjordens Friluftsråd a. Støtvigstranda reguleres til offentlig gang-/sykkelvei og strand. Sjøareal utenfor reguleres til friområde- badeområde. b. Planområdet utvides ikke til å inkludere Tengelsdalsstranda pga den i gjeldende plan allerede er avsatt til friområde. Side 13 av 15

14 c. Det er satt krav om utredning av konsekvenser før tiltak med utvidelse av småbåthavn kan startes. d. Det vil kun bli parkering for korttid og handikap på område innenfor båthavna. e. Nytt hotell tenkes plassert langs periferien av tomten, to fløyer vil komme ca. like nært sjøen som eksisterende østfløy. Opparbeidelse av offentlig strandpromenade og kvalitative uteområder bak stranden vil kompensere for dette. Størsteparten av nytt hotell vil ikke bli høyere enn dagens hotell. f. Krav om universell planlegging er gitt i bestemmelser. 14. Paul Henning Fjeldheim a. Påpeker at det ikke fremgår av varsling at reguleringsforslaget utarbeides privat eller på vegne av Rygge kommune. b. Juridiske forhold mellom grunneiere er ikke en del av reguleringssaken. c. Rett til båtplass er privatrettslig og er ikke en del av reguleringssaken. Adkomst til småbåthavnen er sikret i bestemmelser. d. Det vil bli utarbeidet trafikkanalyse som vil utrede konsekvensene for Larkollveien. e. OK. f. OK. g. Ev. erstatning er ikke en del av reguleringssaken. 15. Statens Vegvesen a. OK. b. Byggegrense mot Larkollveien settes tilsvarende eksisterende hotell. c. Kryss Støtvigveien utformes med r = 9 m, kryss Solheimveien utformes med r = 6 m p.g.a. lavere trafikkbelastning. Til hotell/småbåthavn lages en enklere avkjørsel. d. OK. e. Busslommer er noe kortere enn i veilederen pga ønske om lav fart. f. Trafikkanalyse skal utarbeides behov for ev. støytiltak vil vises. g. OK. h. Statens vegevesens godkjenning av tiltak som berører Larkollveien og kryss med denne kan ivaretas ve godkjenning av reguleringsplan. Rekkefølgebestemmelser OK. 16. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler a. Trygg kryssing av veier ivaretas ved bestemmelse om opphøyde gangfelt. b. Krav vedr. støynivåer i bestemmelser. c. Krav om universell planlegging er gitt i bestemmelser. d. Krav til barns leke- og oppholdsarealer er gitt i bestemmelser. e. Se ROS-analyse. 17. Fylkesmannen i Østfold (miljøvern og landbruk) a. Estetikk etc. ivaretas i bestemmelser. b. Krav til barns leke- og oppholdsarealer er gitt i bestemmelser. c. Krav om universell planlegging er gitt i bestemmelser. d. Se planbeskrivelse. e. Krav vedr. støynivåer i bestemmelser. Side 14 av 15

15 Det ansees ikke nødvendig med fullstendig konsekvensutredning for småbåthavn, krav om miljømessige konsekvenser er gitt i bestemmelser. f. Se ROS-analyse. g. Det som ansees som nødvendige rekkefølgebestemmelser er medtatt i bestemmelser. 18. Østfold fylkeskonservator (kopi av brev til Norsk Sjøfartsmuseum) a. OK. b. OK. 19. Odd Roar Lofterød (brev fra Inglingstad & Tørnqvist) a. Reguleringsgrense i sjøen mot vest er flyttet i forlengelse av eiendomsgrense på land. 20. Norsk Sjøfartsmuseum a. Krav om arkeologiske undersøkelser under vann er gitt i reguleringsbestemmelser. Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL Anders Gustafsson Side 15 av 15

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer