Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid Planområdet, eksisterende forhold sid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid."

Transkript

1 Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid Planområdet, eksisterende forhold sid Planforslaget sid Risiko og sårbarhetsanalyse sid Medvirkning sid. 11 Side 1 av 15

2 1 Innledning 1.1 Oppdragsgiver: Støtvig Hotell Eiendom AS. 1.2 Eiendoms- og eierforhold: Støtvig Hotell Eiendom AS eier største del av området, med unntak av Gnr/Bnr 34/60 som eies av Anne Sofie Støtvig og Gnr/Bnr 34/283 som eies av Kari D Veum. I planen inngår også noe trafikkareal som er offentlig eiendom, dette er Larkollveien og Støtvigveien. 1.3 Planlegger opplysninger om kompetanse/godkjenning: Halvorsen & Reine Sivilarkitekter AS er ansvarlig for utformingen av planmaterialet. H&R har utarbeidet tilsvarende planer i andre kommuner, og er dermed godt kjent med krav til innlevert materiale. H&R har sentral godkjenning. 1.4 Hensikten med planen: Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse og total ombygging av Støtvig Hotell, utvide eksisterende småbåthavn og åpne for bygging av boliger og mindre forretningsvirksomhet på nedre del av Støtvigjordet. 1.5 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og eventuelt andre juridiske forhold: Området omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt Gjeldende plan for området er Reguleringsplan for Larkollveien Støtvig vedtatt Planområdet, eksisterende forhold 2.1 Beliggenhet og størrelse: Området er på ca 61,8 daa. inkludert sjøområder. Planområdet ligger sentralt på Larkollen i Rygge Kommune. Larkollveien (Rv 119/Fv 335) går gjennom planområdet. Nedre del av Støtvigveien og kryss mellom disse to veiene ligger også innenfor planområdet. 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene: Larkollveien deler planområdet i to. Sør for veien ligger eksisterende hotell, strand og småbåthavn. Vest på hotellets eiendom ligger en nedsenket skyttergrav fra 2. verdenskrig. Sørvest for hotellet ligger en privat strand som består av to eiendommer, her ligger en mindre flytebrygge for småbåter. Nord for Larkollveien ligger Støtvigjordet som per i dag brukes til landbruk. 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og ev. verneverdig bebyggelse.bebyggelsen på hotelltomten består av en større hotellbygning i en til tre etasjer, en tilhørende enebolig, noen mindre uthus og en kiosk. Eksisterende hotellbygning har en del som er parallell til Larkollveien og en del som er parallell med strandens hovedretning. Eneboligen forholder seg til hotellets hovedbygning og bakenforliggende høydedrag. Ingen av bygningene er registrert som bevaringsverdige. Hotellet bærer preg av å være ombygd og tilbygd mange ganger og har ingen spesiell teknisk eller historisk verdi. Det samme gjelder eneboligen. 2.4 Barnehage, skole, forretninger: Barnehage og skole ligger lenger opp på Støtvigjordet. Rett øst for planområdet, på andre siden Støtvigveien finnes en kiosk/grill og en frisør. Det finnes en nærbutikk ca. 800 m øst for planområdet Side 2 av 15

3 2.5 Topografi og vegetasjon: Hotelltomten er stort sett flat med et høydedrag som stiger med ca. 3 m mot vest. Vegetasjon består i hovedsak av busker og mindre trær. Nedre del av Støtvigjordet er tilnærmet flatt og har ingen vegetasjon. 2.6 Klimatiske forhold, sol og vind: Det er gode solforhold på området siden hele Støtvigdalen åpner seg ut mot fjorden i sør. Området er ganske vindutsatt. 2.7 Støy vegtrafikk og evt andre støykilder: Nærheten til Larkollveien medfører at områdene inntill kan være utsatt for en del trafikk-støy. Det skal utarbeides trafikkanalyse, som kan si noe mer om støybelastningen mtp trafikk, og evnt behovet for en støyanalyse. 2.8 Grunnforhold: Det er sannsynligvis dårlige grunnforhold på deler av området (Støtvigjordet). Det vil bli utført grunnundersøkelse før søknad om rammetillatelse. 2.9 Vann, avløp, el.kabler og teleanlegg: Det er nedgravd teknisk infrastruktur, som skal kartlegges og påvises i forbindelse med søknad om rammetillatelse. 3 Planforslaget 3.1 Forhold til overordnede planer: I forhold til kommuneplanens arealdel hvor Støtvigjordet er regulert til næringsformål, så ønskes det i dette forslag til reguleringsplan å bruke området til kombinert formål, bolig/foretning/kontor og bolig/fritidsbebyggelse. Småbåthavnen ønskes utvidet sørover utover avsatt område i kommuneplanen. Hele hotelltomten, inkl. eksisterende hotellbygning, ligger utenfor hva som på kommuneplanen er angitt som strandsone. 3.2 Prosjektbeskrivelse: Se side 4-6. Side 3 av 15

4 Side 4 av 15

5 Side 5 av 15

6 Side 6 av 15

7 3.3 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av ( hoved -)formål: (For områder som ikke er listet her vises til Reguleringsbestemmelser) 1. Byggeområde, Hotell med tilhørende anlegg, H: Bygninger er tenkt å innholde hotellrom, kurs- konferanseavdeling, restaurant, pub og bar, samt enkel relax-avdeling med trimrom. I tillegg kommer nødvendige servicefunksjoner som lager, kjøkken etc. I forhold til gjeldende plan har formålet blitt utvidet med tidligere naboeiendom som tidligere var regulert til boligformål. 2. Offentlig trafikkområde, Gang-/sykkelveg, G/S3: Strand og strandpromenade fremfor hotellet reguleres som offentlig trafikkområde for å sikre allmennhetens tilgang til sjøen. Området går fra offentlig friområde (regulert i tidligere plan) i øst til småbåthavn i vest. 3. Spesialområde, Privat småbåtanlegg (sjø), S: Det legges opp til en utvidelse av dagens småbåthavn, utvidelsen ønskes sørover for å unngå konflikt med inntil liggende områder. Dagens havn har plass til ca. 90 båter, den ønskes utvidet til båtplasser. 4. Fellesområde, Felles avkjørsel, FA2: Området skal brukes til nedkjøringsrampe for adkomst til parkeringskjeller og varemottak/renovasjonshåndtering for hotellet. Rampen skal ikke overbygges utover vanlig rekkverkshøyde. 5. Kombinert formål, Bolig/Forretning/Kontor, B/F/K: Her ønskes det oppført mindre bygninger for detaljhandel og kontorvirksomhet, ev. med boliger i 2. etasje. Området ligger strategisk i forhold til nærhet til eksisterende handelsvirksomhet ved Støtvigveien. Av ny handel kan tenkes matvarebutikk ( Brustadbu ), baker o.l. Kontorlokaler kan være for småbedrifter, enkeltmannsforetak eller felles lokaler som pendlerverksted for beboere i Larkollen med jobb i f.eks. Oslo som noen dager i uken har mulighet for å jobbe fra annet sted. Bebyggelsen planlegges oppført som frittstående bygninger rundt et tun, knyttet sammen i 2. etasje med svalgang og heisadkomst. 6. Kombinert formål, Bolig/Fritidsbebyggelse, B/Fr1-3: Områdene planlegges utformet som en grønn hageby med bygninger som kan innholde en eller to boenheter. 3.4 Utnyttelsesgrad, høyder, struktur og mengder: Hotellet ønsker en størrelse på ca. 150 hotellrom, med kurs- og konferanseavdeling, restaurant etc. Dette gi en BYA på ca m2 inkl. balkonger. Dette gir en ønsket utnyttelsesgrad på 40%-BYA (inkl. parkering på bakken). Leilighetsfløyer er planlagt i 2-3 etasjer (2 etasjer helt mot vest). Dette gir en gesimshøyde på ca. 9 m og en mønehøyde på ca. 12 m. For å kunne tilpasse etasjer i leilighetsfløyer til etasjer i hovedbygning, økes gesimshøyde med 0,5 m. Takvinkler er satt til mellom 25 og 40 grader, disse er lik som i tidligere plan. For å kunne utnytte loftet i deler av leilighetsfløyene uten å øke totalhøyden vesentlig, er det lagt inn en formulering om at det er lov med arker/takopplett på deler av bygget. Sentralbygget ønskes i hovedsak i tre etasjer, på deler av dette ønskes en inntrukket 4. etasje med pulttak. Områder for boliger og kombinert bruk ønskes utført som småhusbebyggelse i 2 etasjer, med ca m2 grunnflate. Til sammen ønskes ca. 35 bygninger. Gesims- og mønehøyder settes lavere enn i tidligere plan. Takvinkel settes uforandret (25-40 grader). Grad av utnyttelse er også uforandret i forhold til tidligere Side 7 av 15

8 plan (40%-BYA), dette for å gi plass til noe bakkeparkering (parkeringsplasser på mark var tidligere ikke inkludert i BYA). 3.5 Estetiske forhold til omgivelser. Det er lagt vekt på at nye bygninger skal tilpasses omgivelser i forhold til materialbruk og hovedsakelig takform. På områdene nord for Larkollveien legges det opp til en tilpassning i volum og skala ved at det settes krav om småhusbebyggelse i maks 2 etasjer. For hotellet tilstrebes den volummessige tilpassningen ved krav om oppdeling/sprang i fasader og bygningsvolumer. Se også avsnitt Prosjektbeskrivelse. 3.6 Grønnstruktur (behandling av eksisterende og ny vegetasjon): Det er ingen eksisterende vegetasjon som utmerker seg som verneverdig innenfor planområdet. Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Byggeområdene skal ha betydelige innslag av beplantning, og ubebygde arealer skal overflatebehandles og gis en tiltalende utforming. 3.7 Miljø, klima og energi: Miljømessige konsekvenser ved utvidelse av småbåthavn skal utredes. Tiltak innenfor planen har i seg selv ingen større innvirkning på lokale klimatiske forhold. Nye prosjekter innenfor planområdet skal oppfylle revidert plan- og bygningslov, og vil derfor ivareta krav til energiforsyning etc. i forhold til denne. 3.8 Støy Hvis det ved utarbeidelse av trafikkanalyse viser seg at støy fra Larkollveien kan være problematisk, så må det iverksettes tiltak for å bringe støynivået i og utenfor bygninger i overensstemmelse med tillatte grenseverdier. Tekniske installasjoner på nye bygg skal også skjermes slik at de ligger innenfor tillatte grenseverdier. 3.9 Barn og unges interesser. Utvendige oppholds- og aktivitetsareal/lekeplasser : I planbestemmelser er det lagt inn krav om minste uteoppholdsareal per boenhet samt krav om leke- og oppholdsarealer som egner seg til bruk for flere aldersgrupper og hele året. Nærhet til skole og barnehage gjør at disse lekeplasser kan brukes også av ev. nye beboere innenfor planområdet. For øvrig skal uteområder sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare 3.10 Tilgjengelighet for alle: I planbestemmelser er det lagt inn krav om at bygninger og uteområder skal planlegges med tanke på universell utforming Trafikk: Det skal utarbeides en trafikkanalyse for å undersøke eksisterende trafikkforhold og hva en gjennomføring av tiltak innenfor området vil kunne medføre av økning Parkering: Intensjonen i planen er at samlet parkeringsbehov skal løses innenfor planens avgrensning. Krav til parkeringsdekning fremgår for hvert enkelt område. Parkeringsplasser plasseres i hovedsak i p-kjeller under nedre del av Støtvigjordet, og det er også avsatt en større parkeringsplass langs Larkollveien Fotgjengere og syklister: Det er i gammel plan avsatt plass til gang- og sykkelvei langs Larkollveien, denne opprettholdes i ny plan. Fortau langs Støtvigveien Side 8 av 15

9 opprettholdes også. I tillegg legger planen opp til en intern gangakse gjennom planområdet, og der hvor denne krysser Larkollveien ønskes et opphøyd gangfelt. Ved kryss mellom Larkollveien og Støtvigveien ønskes også opphøyd gangfelt Kollektivtrafikk: Det eneste kollektive tilbudet er buss. En busslomme på hver side av Larkollveien ligger innenfor planområdet. Tidligere regulert busslomme på sørsiden av Larkollveien ønskes flyttet fra boligeiendom til fremfor hotellet Kulturminner: Vest på hotelltomten ligger en skyttergrav fra 2. verdenskrig. Denne fremstår som en nedsenket steinmur med høyde ca 0,7 m og diameter 4-5 m. Skyttergraven er gressbevokst nedi og omgitt av gress rundt. På tidligere reguleringsplan er område for bevaring av skyttergraven plassert på galt sted. Skyttergraven er nå målt inn og kulturelt bevaringsområde lagt inn i forslag til reguleringsplan Rekkefølgebestemmelser: Se reguleringsbestemmelser. Side 9 av 15

10 4 Risiko og sårbarhetsanalyse 4.1 Flomfare: Hotellet og nedre del av Støtvigjordet ligger i dag på ca. kote 2,7 og begge områder vil kunne være utsatte for flomfare; jordet i forbindelse med snøsmelting og utområder til hotellet i forbindelse med høy vannstand i havet kombinert med uvær. Sikring av bebyggelse på Støtvigjordet må utføres med god drenasje av byggegrunnen og høy kapasitet på utløp av overflatevann fra området. Sikring av hotell vil bli gjort ved at det etableres en høydeforskjell mellom strand og ny strandpromenade (jfr. eksisterende støttemur). Uteområder og 1. etasje på hotellet plasseres enda et nivå over strandpromenaden, ca. på høyde med eksisterende hotell. Kartlegging av nøyaktig vannstand og plassering av bebyggelse vil bli utredet før rammesøknad. 4.2 Grunnforhold: er foreløpig ukjente, det er sannsynligvis dårlige grunnforhold på deler av området (Støtvigjordet). Det vil bli utført grunnundersøkelse før søknad om rammetillatelse. Rygge kommune vil ved byggesaksbehandling kreve dokumentasjon for at bygninger og fyllingsarbeider utføres med tilstrekkelig sikkerhet mot setninger 4.3 Ledningsanlegg: må kartlegges i forbindelse med hver byggesak innenfor området. Ev. ledninger som ligger utsatt til med hensyn til setninger etc. må ivaretas ved utbygging. 4.4 Veg/trafikk: Planområdet deles av riksveg/fylkesveg; Larkollveien og vil få adkomst fra denne. Dette gir god adkomst ved akutte behov som ulykker, sykdom, brann mv. Det planlegges kjørbar adkomst til småbåthavn. Strandpromenaden skal også utføres slik at den kan kjøres på ved akutte behov. For øvrig vil trafikkmessige konsekvenser ved utbygging av planområdet bli utredet i egen trafikkanalyse 4.5 Andre forhold: Det er ikke andre kjente naturforhold enn de allerede nevnte som gir grunn til spesielle undersøkelser eller forholdsregler med hensyn til risiko og sårbarhet. I aktuelle nærområder er det ikke kjente virksomheter som kan medføre en uforholdsmessig risiko i form av brann, eksplosjon, forurensninger eller terrorhandlinger. Radonmålinger vil bli utført ved grunnundersøkelser. Side 10 av 15

11 5 Medvirkning 5.1 Deltagere i planprossessen: Grunneiere, rettighetshavere og aktuelle offentlige myndigheter og organisasjoner er varslet i forbindelse med oppstart, og oppfordret til å komme med eventuelle innspill til planen. Se vedlegg for adresseliste. 5.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid: Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Moss Avis og i Moss Dagblad. Grunneiere og rettighetshavere er varslet i brev av Innspill til planarbeidet/merknader til plan: Det har kommet 10 innspill til planarbeidet. 1. Kari Veum 2. Larkollen Vel 3. Oslofjordens Friluftsråd 4. Paul Henning Fjeldheim 5. Statens Veivesen 6. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler 7. Fylkesmannen i Østfold 8. Østfold fylkeskonservator 9. Odd Roar Lofterød 10. Norsk Sjøfartsmuseum Det er i tillegg avholdt møte med Rådet for Funksjonshemmede i Rygge Kommune samt representanter for Larkollen Vel Oppsummering av innspill: 1. Kari Veum a. Viser til avtale om leie av 34/283 og føringer vedr. adkomst etc. som reguleres i denne avtale. b. Ønsker ikke endringer på 34/283 i forhold til dagens bruk. c. Forutsetter at utvidelse av småbåthavnen ikke hindrer adkomst til egen flytebrygge. 2. Larkollen Vel a. Positive til oppgradering og styrket sentrumsprofil. b. Ikke mer privatisering, tilgang til strand og brygge må opprettholdes. c. Ønsker økt trafikksikkerhet og bedre parkeringsforhold. d. Estetisk hensyn ved utbygging, stedstilpassning. Bevaring av dalpreg, siktlinje inn mot skolen. e. Ønsker å ha dialog og at det blir informert om planen direkte til innbyggere ved for eksempel møte. 3. Oslofjordens Friluftsråd a. Støtvigstranda, bør reguleres til friluftsformål. Sjøareal utenfor reguleres til friluftsliv- badeformål. b. Utvidelse av planområdet til å inkludere Tengelsdalsstranda. c. Behov for utredning av konsekvenser ve utvidelse av småbåthavn. d. Trekk parkering ut fra område innenfor båthavna. Side 11 av 15

12 e. Ønsker at nytt hotell plasseres lengst mulig vekk fra sjøen, ikke høyere enn dagens hotell. f. Universell tilrettelegging ved opparbeidelse av uteområder og badestrand. 4. Paul Henning Fjeldheim a. Påpeker at det ikke fremgår av varsling at reguleringsforslaget utarbeides privat eller på vegne av Rygge kommune. b. Private rettigheter til småbåthavn må ivaretas i forbindelse med reguleringsplanen. c. Må ivareta rett til båtplass og adkomst dertil. d. Larkollveien er ikke dimensjonert for økt trafikk, omlegging av veien må bekostes av utbygger. e. Fornminner må ivaretas. f. Bademuligheter å tilgang for allmennheten må ivaretas. g. Viser til bestemmelsen i pbl Statens Vegvesen a. Larkollveien, min. bredde 6 m, 3 m fortau på vestsiden, parkbelte og gang-/sykkelvei på østsiden. b. Byggegrense mot Larkollveien 15 m fra vegmidt. c. Kryss Støtvigveien, Solheimveien og til hotell/småbåthavn utformes som T-kryss med r = 9 m. d. Frisiktsoner, viser til Håndbok 017. Bestemmelse om høyde innenfor sone. e. Busslommer i hht. Håndbok 017. Plass til leskur. f. Må gjøres vurdering av trafikkstøy, ev. tiltak må med i planen. g. Vegrom langs Larkollveien må harmonere med Larkollen for øvrig. h. Statens vegvesen skal godkjenne tiltak som berører Larkollveien og kryss med denne, bestemmelse om dette. Rekkefølgebestemmelser om utbygging av områder og tiltak. 6. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler a. Rekkefølgebestemmelse om trygg kryssing av veier. b. Støynivåer for ny bebyggelse, også i bygg- og anleggsfasen. c. Universell utforming av uteområder, adkomster og hovedløsninger. d. Barns leke- og oppholdsarealer: størrelse, variert aktivitet, sikkerhet etc. e. Avklaring av aktuelle fareområder. (Høyspent, kvikkleire, radon m.v.) 7. Fylkesmannen i Østfold (miljøvern og landbruk) a. Estetikk, landskapshensyn og god byggeskikk må vektlegges. b. Barn og unges interesser må ivaretas. c. Universell utforming på bygningsmasse og utomhusarealer. d. Behov for å ivareta og styrke grønnstrukturen i området. e. Støy i arealplanlegging, også fra småbåthavn. Ev. konsekvensutredning for småbåthavn. f. Samfunnssikkerhet, ev. utsatthet for flom. g. Rekkefølgebestemmelser vedr. lekeplasser, vegetasjon, utbyggingsrekkefølge, vern av dyrket mark m.v. 8. Østfold fylkeskonservator (kopi av brev til Norsk Sjøfartsmuseum) Side 12 av 15

13 Møter: a. Ber Norsk Sjøfartsmuseum om vurdering mht. om plan vil komme i konflikt med kulturminner under vann. b. Avventer svar fra museet før endelig uttalelse. 9. Odd Roar Lofterød (brev fra Inglingstad & Tørnqvist) a. Ønsker reguleringsgrense i sjøen mot vest flyttet i hht. del-grense i kommuneplan. 10. Norsk Sjøfartsmuseum a. Ikke tidligere utført arkeologiske undersøkelser under vann i planområdet. Undersøkelse må utføres før uttalelse kan gis. 1. Rådet for funksjonshemmede: Presentasjon og gjennomgang av prosjektet. Forhold rundt tilgjengelighet og utforming av hotell, strand etc. ble diskutert. Det ble avtalt at det skal opprettholdes dialog gjennom videre planlegging av prosjektet. 2. Larkollen Vel: Presentasjon og gjennomgang av prosjektet. Punkter som ble spesielt vektlagt: trafikksikkerhet, materialbruk i forhold til stedets karakter, utvidelse småbåthavn, sentrumsfunksjoner, åpent hotell og strand også for lokale innbyggere. Det ble avtalt at det skal opprettholdes dialog gjennom videre planlegging av prosjektet. Forslagsstillers kommentarer til innspillene: 11. Kari Veum a. Adkomst ivaretaes i bestemmelser. b. Ingen endringer på 34/283 i forhold til eksist. reguleringsplan, ny plan åpner for liten flytebrygge. c. Adkomst til flytebrygge sikres ved trafikkområde i sjø. 12. Larkollen Vel a. OK. b. Strand reguleres til offentlig område, adkomst småbåthavn sikres i bestemmelser. c. Økt trafikksikkerhet bl.a. ved opphøyde gangfelt. Bedre parkering ved p- kjeller og parkeringsplass. d. Estetisk hensyn ved utbygging, stedstilpassning. Bevaring av dalpreg, siktlinje inn mot skolen. e. Første møte er avholdt, folkemøte til sommeren. 13. Oslofjordens Friluftsråd a. Støtvigstranda reguleres til offentlig gang-/sykkelvei og strand. Sjøareal utenfor reguleres til friområde- badeområde. b. Planområdet utvides ikke til å inkludere Tengelsdalsstranda pga den i gjeldende plan allerede er avsatt til friområde. Side 13 av 15

14 c. Det er satt krav om utredning av konsekvenser før tiltak med utvidelse av småbåthavn kan startes. d. Det vil kun bli parkering for korttid og handikap på område innenfor båthavna. e. Nytt hotell tenkes plassert langs periferien av tomten, to fløyer vil komme ca. like nært sjøen som eksisterende østfløy. Opparbeidelse av offentlig strandpromenade og kvalitative uteområder bak stranden vil kompensere for dette. Størsteparten av nytt hotell vil ikke bli høyere enn dagens hotell. f. Krav om universell planlegging er gitt i bestemmelser. 14. Paul Henning Fjeldheim a. Påpeker at det ikke fremgår av varsling at reguleringsforslaget utarbeides privat eller på vegne av Rygge kommune. b. Juridiske forhold mellom grunneiere er ikke en del av reguleringssaken. c. Rett til båtplass er privatrettslig og er ikke en del av reguleringssaken. Adkomst til småbåthavnen er sikret i bestemmelser. d. Det vil bli utarbeidet trafikkanalyse som vil utrede konsekvensene for Larkollveien. e. OK. f. OK. g. Ev. erstatning er ikke en del av reguleringssaken. 15. Statens Vegvesen a. OK. b. Byggegrense mot Larkollveien settes tilsvarende eksisterende hotell. c. Kryss Støtvigveien utformes med r = 9 m, kryss Solheimveien utformes med r = 6 m p.g.a. lavere trafikkbelastning. Til hotell/småbåthavn lages en enklere avkjørsel. d. OK. e. Busslommer er noe kortere enn i veilederen pga ønske om lav fart. f. Trafikkanalyse skal utarbeides behov for ev. støytiltak vil vises. g. OK. h. Statens vegevesens godkjenning av tiltak som berører Larkollveien og kryss med denne kan ivaretas ve godkjenning av reguleringsplan. Rekkefølgebestemmelser OK. 16. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler a. Trygg kryssing av veier ivaretas ved bestemmelse om opphøyde gangfelt. b. Krav vedr. støynivåer i bestemmelser. c. Krav om universell planlegging er gitt i bestemmelser. d. Krav til barns leke- og oppholdsarealer er gitt i bestemmelser. e. Se ROS-analyse. 17. Fylkesmannen i Østfold (miljøvern og landbruk) a. Estetikk etc. ivaretas i bestemmelser. b. Krav til barns leke- og oppholdsarealer er gitt i bestemmelser. c. Krav om universell planlegging er gitt i bestemmelser. d. Se planbeskrivelse. e. Krav vedr. støynivåer i bestemmelser. Side 14 av 15

15 Det ansees ikke nødvendig med fullstendig konsekvensutredning for småbåthavn, krav om miljømessige konsekvenser er gitt i bestemmelser. f. Se ROS-analyse. g. Det som ansees som nødvendige rekkefølgebestemmelser er medtatt i bestemmelser. 18. Østfold fylkeskonservator (kopi av brev til Norsk Sjøfartsmuseum) a. OK. b. OK. 19. Odd Roar Lofterød (brev fra Inglingstad & Tørnqvist) a. Reguleringsgrense i sjøen mot vest er flyttet i forlengelse av eiendomsgrense på land. 20. Norsk Sjøfartsmuseum a. Krav om arkeologiske undersøkelser under vann er gitt i reguleringsbestemmelser. Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL Anders Gustafsson Side 15 av 15

Forslag til Detaljregulering for Hotell Støtvig Vest, Rygge kommune. 1. Innledning side 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold side 2

Forslag til Detaljregulering for Hotell Støtvig Vest, Rygge kommune. 1. Innledning side 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold side 2 Forslag til Detaljregulering for Hotell Støtvig Vest, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning side 2 2. Planområdet, eksisterende forhold side 2 3. Planforslaget side 3 4. Risiko og sårbarhet side 6 5. Medvirkning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/409-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR LARKOLLEN SENTRUM Saksbehandler: Päivi Sinikka Hilska Arkiv: MNR M 221 REG Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/09 Plan- og miljøutvalget 09.06.2009

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Plan datert: 20.05.2011 Kommunestyrets vedtak: 15.12.2011 Sist revidert:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120

Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120 Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120 Arkivsak: 07/993 Arkivkode: PLANR 4006 Sakstittel: PLAN NR. 4006 - REGULERINGSPLAN FOR HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:...

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... * Planen er utarbeidet med hjemmel i kommuneplanens arealdel.

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Planbestemmelser 2417r2

Planbestemmelser 2417r2 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser 2417r2 Arkivsak: 04/3221 Arkivkode: REG 2417r2 Sakstittel: DYVIGA REGULERINGSPLAN Vedtatt i Arendal bystyre: 26.01.06, sak 13/06 Bestemmelsene er sist revidert: 09.11.05

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL.

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Generelt Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 24.03.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 23.03.2017 PLANENS

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE Planbestemmelser 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Å regulere eiendommen 18/24, 108, 750 til boligbebyggelse.

Detaljer

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE April - 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE I II III IV Beskrivelse Plankart Reguleringsbestemmelser Bilag - Bilag 1 Igangsetting regulering forhåndsvarsel - Bilag 2 Annonsering oppstart

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Planbestemmelser SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN

Planbestemmelser SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN Planbestemmelser 364.2 SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN Arkivsak: 05/2198 Arkivkode: PLANR 364.2 Sakstittel: PLAN NR. 364.2 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅR, GNR. 72, BNR. 3 OG 13 REGULERINGSENDRING

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUSLANDSANDEN. Plankartets dato: 06.09.00 Siste revisjon: 20.06.05 Kommunens behandling: 20.06.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUSLANDSANDEN. Plankartets dato: 06.09.00 Siste revisjon: 20.06.05 Kommunens behandling: 20.06. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUSLANDSANDEN Plankartets dato: 06.09.00 Siste revisjon: 20.06.05 Kommunens behandling: 20.06.05 Tekst: Dato: Sign.: Kunngjøring om oppstart av planarbeidet 17.11.99

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE Vedtatt den: 11.02.2010 Sist revidert: 04.10.2012 GENERELT 1. Krav om bebyggelsesplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL EINEMOMARKI OMFATTER GNR/BNR 28/8, 30/1 OG 30/28 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL EINEMOMARKI OMFATTER GNR/BNR 28/8, 30/1 OG 30/28 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL EINEMOMARKI OMFATTER GNR/BNR 28/8, 30/1 OG 30/28 PLANID 2016003 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 04.09.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID 02391602 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.05.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. PLANENS FORMÅL Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Grønningen, gnr. 221 bnr. 14 og 154, Tromøy

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Grønningen, gnr. 221 bnr. 14 og 154, Tromøy ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Grønningen, gnr. 221 bnr. 14 og 154, Tromøy Arkivsak: 07/510 Arkivkode: REG 3021R2 Vedtatt i Arendal bystyre: 31.05.07, sak 99/07 Bestemmelsene er sist revidert: 15.02.07

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer