STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010"

Transkript

1 STRATEGI Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011 desember

2 Innhald Side 1. Landbruksbasert næringsutvikling Føremål med strategien Prosess Om det moglege! Overordna mål og prioriteringar 4 2. Nasjonale og regionale strategiar Nasjonal strategi Regionale strategiar og program Verkemidlar og verkemiddelapparat 6 3. Analyse og utviklingstrekk for landbruket og bygdene i 7 Rogaland 3.1.Utviklingstrekk, trendar og framtidsperspektiv Utfordringar Det varierte Rogaland gir regionale fortrinn 9 4. Mål, delstrategiar og prioriteringar Forvaltning og utmåling av BU-midlane Mat Økologisk matproduksjon og -forbruk Trevirke Bioenergi Bygdeturisme Inn på tunet Andre produksjonar 20 Auka verdiskaping, lønsemd, konkurransekraft og mangfald 2

3 1. Landbruksbasert næringsutvikling 1.1. Føremål med strategien Denne strategien for 2011 er ei enklare justering av strategien for Strategi frå og med 2012 vil bli laga med utgangspunkt i m.a. regional planstrategi, regionalplanar for landbruk og næringsutvikling og nasjonale strategiar og meldingar (ny stortingsmelding). Strategien skal først og fremst tydeleggjere kva utviklingsarbeid og næringar som skal prioriterast med dei økonomiske og menneskelege virkemidlane strategien omfattar. Dette gjeld utviklingsarbeid enten det skjer hjå Fylkesmannen, Innovasjon Norge eller Fylkeskommunen. Strategien skal vidare gi eit godt grunnlag for utarbeiding av årlege handlingsplanar og bør så langt som mogleg også vere retningsgivande for andre utviklingsaktørar innan landbruket, inkludert FoU-instansar og faglag/organisasjonar Prosess Førre regionale strategi blei ferdig i september I arbeidet med revideringa av gjeldande strategi hadde styringsgruppa møte 11. november Møtet avklarte kva justeringar som var naudsynte for Strategien blir fastsett av Fylkesmannen og lagt fram for Landbruks- og matdepartementet til godkjenning. Styringsgruppe Rogaland Bondelag, Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, Innovasjon Norge Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen landbruksavdelinga Strategi - sekretariat Innovasjon Norge Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen landbruksavdelinga Figur 1: Organiseringa av strategiarbeidet 1.3. Om det moglege! Nasjonale og internasjonale høve, teknologisk utvikling og økonomisk vekst gjer at vi alle, på ein eller annan måte er i endring. Ein kan ha ulike meiningar om desse endringskreftene, men det er uansett viktig å førehalde seg til at samfunnet vårt endrar seg i raskt tempo og at norsk landbruk og norske bygder må følgje med. Det handlar om å sjå moglegheiter og bestemme seg for å vere med å utforme både si eiga framtid, men også utviklinga av sitt lokalsamfunn og den næringa ein er ein del av. Å vere moglegheitsorientert handlar i botn rett og slett om å bestemme seg for å vere det! Denne strategien har fokus på moglegheiter, korleis dei avgrensa ressursane skal nyttast for å få størst mogleg effekt og korleis det varierte Rogaland med sine regionale fortrinn kan brukast best mogleg. 3

4 1.4. Overordna mål og prioriteringar Hovudmålet for Regjeringa sin landbrukspolitikk er; Ein landbruks- og matpolitikk som held ved lag eit levande landbruk over heile landet. Politikken skal gi grunnlag for auka verdiskaping og livskvalitet basert på ei berekraftig forvaltning av landbruket og bygdene sine ressursar. Dei mest sentrale stikkorda i gjeldande landbrukspolitikk er distrikt, klima, miljø, energi, familiebruk og bønder som hentar ein vesentleg del av inntekta frå garden og variert bruksstruktur. Næringsutvikling og arealforvaltning Utvikling av nye næringar og prosjekt har til nå i stor grad skjedd på aktive gardsbruk. Endringar i landbruket og bruksstrukturen vil framover føre til at det vert større tal nedlagte tun og gardsbruk som kan danne ressursgrunnlag for utvikling av nye verksemder og sysselsetting. Dette kan føre til auka konfliktpotensiale i høve til utvikling av det eksisterande primærlandbruket i området. Ved vurdering av søknader om utvikling av nye næringar må det difor leggjast vekt på om prosjektet i langsiktig perspektiv vil kunne føre til særlege ulemper og konfliktar for utøving av primærlandbruket, og i høve til resten av lokalsamfunnet. Det må takast omsyn til at det er ynskjeleg å bevare større samanhengande landbruksareal, særleg i dei beste jordbruksområda i fylket. Landbruket sine miljøutfordringar Stor produksjon på eit avgrensa areal gir naturbaserte utfordringar for dei volumorienterte jordbruksproduksjonane i Rogaland. Vassforskrifta som er innført utfordrar landbruket til å drive meir miljøvenleg. Utfordringa ligg i å redusere næringsavrenninga til vassdraga. Rogaland har eit høgt dyretal og overskot av husdyrgjødsel, i særleg grad på Jæren. Vårt landbruk vil i stadig større grad bli utfordra på klimafloka. Denne strategien må også vise at miljø- og klimatiltak i landbruket er høgt prioritert, og med det er med og styrkjer konkurransekrafta til landbruket i Rogaland. Fylkesplan for Rogaland er eit sentralt mål- og strategidokument som omhandlar dei hovudsatsingane det offentlege skal prioritere og arbeide med av utviklingstiltak, også innan næringsutvikling. Dei prioriterte satsingsområda er Konkurranseevne, Kvalitet, Kompetanse og Kommunikasjon. Fylkesplanen, samt andre regionale strategiar for næringsutvikling som er førande for denne strategien, står det meir om under kap. 2. Fylkesplanen vil bli erstatta av ein regional planstrategi og det vil bli laga fleire regionalplanar som vil bli førande for landbruksbasert næringsutvikling. 2. Nasjonal og regionale strategiar 2.1. Nasjonal hovudstrategiar I desember 2006 la Landbruks- og matdepartementet (LMD) fram den nasjonale strategien for næringsutvikling Ta landet i bruk!. Det overordna nasjonale målet for landbruksrelatert næringsutvikling er å skape lønsame arbeidsplassar og å bidra til busetting og sysselsetting i heile landet. Med dette som utgangspunkt har ein nasjonalt lagt følgjande overordna strategi for næringsutviklingsarbeidet; Vidareutvikle eksisterande og skape ny næringsverksemd med auka lønsemd, ved å ta i bruk mangfaldet av landbruket sine menneskelige og materielle ressursar. 4

5 Sentrale føringar i den nasjonale strategien er at; Den landbruksbaserte næringsutviklinga skal vere eit verktøy for å nå distriktspolitiske målsettingar. Det er eit sentralt mål å styrke lønsemda og å styrke satsinga på familiebruka. Investeringsmidlane skal bidra til ein variert bruksstruktur. Ved tildeling av midlar skal ein legge til grunn likehandsaming mellom ulike selskapsformer. Dyrevelferd og fornying av driftsapparat skal ha prioritet. Økologisk landbruk skal løftast. Det må leggast vekt på å utnytte regionale fortrinn. Ta landet i bruk! legg vekt på at sentrale omsyn arbeidet med næringsutvikling er; Likestilling og rekruttering Marknadsorientering, kor utnytting av marknadsmoglegheitene og auka kunnskap knyta til verdikjede, trendar og forbrukarmakt er sentrale stikkord. Nettverks- og kompetansebygging, kor samspel mellom ulike aktørar i næringa, etablering og styrking av møteplassar, nettverk og kompetansemiljø er i fokus. Dei nasjonale satsingsområda er; Mat Økologisk matproduksjon og forbruk Trevirke Bioenergi Reiseliv og opplevingsproduksjon Inn på Tunet Annan grøn vare- og tenesteproduksjon Ta landet i bruk! er lagt til grunn for oppbygging og fokusområde av denne strategien. Vidare er desse nasjonale planane førande; - Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. Økologisk produksjon og forbruk i 2020 (LMD september 2009) - Klimautfordringene landbruket en del av løsningen (St.meld. nr.39) - Handlingsplan for Inn på tunet (Landbruks- og Matdepartementet september 2007) - Vassdirektivet Figgjovassdraget pilot i direktivet med mål om god vasskvalitet innan Rogaland Fylkeskommune regional vassregionmyndigheit frå Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringa (2007) 2.2. Regionale strategiar og program Fylkesplan for Rogaland skal samordna verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunane i fylket. Med visjonen Rogaland verdier, vilje og vekst, legg planen stor vekt på næringsutvikling kor temaet Konkurranseevne representerer den strategiske næringsplanen for fylket. Satsingsområda er; Nyskaping, energi, maritime næringar, mat, reiseliv og kulturbaserte næringar. Område med relevans i høve til landbruksbasert næringsutvikling er; Samspelet mellom næringsliv, FoU og det offentlege Identifisere flaskehalsar mot nyskaping Satse vidare og styrke partnarskapsarbeidet Vasskraft, biobrensel og kogenereringsanlegg Vidareutvikling av Matfylket Rogaland Reiseliv/opplevingsfylket 5

6 Oppfølginga av fylkesplanen skjer i det årlege handlingsprogrammet, Regionalt utviklingsprogram (RUP). Vidare vil Strategi for landbruksbasert næringsutvikling 2010 gi ytterligare konkretisering næringa sine utfordringar og prioriteringar. Fylkesplanen er førande for denne strategien inntil det ligg føre regional planstrategi. Vidare har vi dei strategiske planane for dei fire regionane i fylket (Haugalandet, Dalane, Ryfylke og Stavanger-regionen). Stavanger-regionen har særleg fokus på mat- og måltidsnæringa. Alle regionane vektlegg reiseliv som eit viktig satsingsområde. Regionalt miljøprogram (RMP) sitt føremål er å stimulere til eit aktivt og berekraftig jordbruk. Nokre av dei tiltaka og definerte geografiske områda RMP gjeld for, kan også sjåast på som viktige incitament for underbygging av ønska næringsutvikling. Kystskogmeldinga Prosjektet Kystskogbruket er felles for kystfylka f.o.m. Rogaland og nordover t.o.m. Finnmark. For Rogaland sin del blir planen følgt opp gjennom eiget prosjekt i Regionalt utviklingsprogram CO2-binding i Rogalands-skogbruket Regionalplan for energi og klima i Rogaland (høyringsutkast, juni 2009) 2.3. Verkemidlar og verkemiddelapparat Strategien omfattar økonomiske og menneskelege ressursar hjå Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, Fylkesmannen Landbruksavdelinga og i Regionalt utviklingsprogram. Dei økonomiske midlane kan noko forenkla delast inn i desse kategoriar; Bedriftsutviklingsmidlar; Bygdeutviklingsmidlar som er tilskott til bedriftsutvikling i enkeltbedrifter og tilskott og/eller rentestøtte for lån til investeringar, samt etablerarstipend. Her inngår også Verdiskapingsprogram for matproduksjon, Trebasert innovasjonsprogram og Bioenergiprogrammet, midlar som også nyttast til tilretteleggingstiltak. Desse midlane forvaltast av Innovasjon Norge. Tilretteleggingsmidlane; Bygdeutviklingsmidlar som er tilskott til utviklings- og tilretteleggingstiltak, samt praktikantordninga. Dette er midlar som forvaltast av Fylkesmannen, Landbruksavdelinga. Utviklingsmidlar til økologisk matproduksjon og matforbruk; Til fremme av produksjon, omsetnad og forbruk av økologiske landbruksvarer. Ytterlegare omtale og tiltak er gitt i Handlingsplan for økologisk landbruk i Rogaland Forvaltast av Fylkesmannen Landbruksavdelinga. Andre midlar som partnarskapet disponerer og som nyttast til å bygge under landbruksbasert næringsutvikling (t.d. SMIL, RUP) Overordna mål for BU-midlane går fram i 1 i Forskrift om midlar til bygdeutvikling;..legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Dei menneskelege ressursane Fylkesmannen si landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune m.v. disponerer skal nyttast til; Haldningsskapande tiltak og informasjonsarbeid Mobilisering og bygging av kompetansenettverk Deltaking i utviklingsprosjekt, m.a. ved arbeid i prosjekt knyta til det regionale partnarskapet; Regionalt utviklingsprogram. Individuell rettleiing av etablerarar og bønder i ein utbyggingsfase Finansiering BU midlar 6

7 Kommunane har eit forsterka ansvar for å tilpasse nasjonal landbrukspolitikk lokalt, og med det også arbeide aktivt med landbruksbasert næringsutvikling. I dette vil det vere viktig at kommunane, på grunnlag av analyse av utviklingstrekk og framtidsperspektiv, kombinert med at ein er medviten lokale fortrinn, møter utfordringane på ein offensiv måte. I dette arbeidet vil også samarbeid mellom kommunar og mellom kommune og organ på fylkesnivå vere viktig. 3. Analyse og utviklingstrekk for landbruket og bygdene i fylket 3.1. Utviklingstrekk, trendar og utviklingsperspektiv Fakta Strukturen i Rogalandslandbruket som elles i landet endrar seg vesentlig. I Rogaland har tal jordbruksføretak gått ned frå i 1999 til i 2009, det vil seie ein nedgang på 20%. I same periode auka jordbruksarealet frå til daa. Storleiken på jordbruksføretaka auka i snitt frå 166 til 231 daa, tilsvarande ein auke på 37%. Mjølkeproduksjonen er den viktigaste produksjonen i jordbruksfylket Rogaland, og også denne produksjonen er i stor endring. Tal mjølkebruk (=hentestader) er redusert frå i 1999 til bruk i 2009, ein reduksjon på 45%, samstundes som produksjonen er relativt stabil. Ordninga med kjøp og sal av mjølkekvotar har ført til enda større konsentrasjon av mjølkeproduksjonen til Jæren, ein trend som er bremsa noko opp dei siste åra. I 2009 var det 330 samdrifter i mjølkeproduksjonen, mot 31 i Tal samdrifter siste året har gått noko ned, truleg mykje grunna kvoteleigeordninga. Mjølkekvotene til samdriftene i Rogaland var på 106 millionar liter i 2009, tilsvarande 37% av den totale kvota for fylket. Tal bruk med slaktegris gjekk i perioden ned med 25% til 715, medan talet på slaktegris auka med om lag 45% til I same periode har det vore ein nedgang på 40% i talet på bruk med verpehøns i fylket vårt. Samstundes har talet på høns auka med 51%. Tal vinterfora sau har i perioden auka med 18% til rundt Dette er ei anna utvikling enn elles i landet, kor ein har hatt ein nedgang på 8%. Tal tomatprodusentar har gått ned i perioden 2002 til 2009, frå 115 til 79. Heile 81% av tomatprodusentane i Norge er i Rogaland og 86% av produksjonen kjem frå tomatfylket. Det blir stadig meir leigejord i Rogaland. I 1996 var 16% av totalt jordbruksareal i fylket leigd. I 2008 er leigeprosenten for fylket på heile 31,6. Leigd jord blir oftare dårlegare halde vedlike og utgjer eit usikkert grunnlag for langsiktige investeringar. I nokre område av fylket er over 50% av jordbruksarealet drive på leigebasis og utgjer ein vesentleg del av arealgrunnlaget for de aktive bruka. Både leigd tilleggsjord og kjøpt tilleggsjord ligg ofte i stor avstand frå driftssenteret på garden. Gjeldsnivået i landbruket varierer mellom regionar, storleiksgrupper, produksjonar og alder på brukarane. Gjennomsnittleg gjeld per jordbruksfamilie i driftsgranskingane (tal for landet) har auka med 92% sidan 1997 målt i faste kroner, frå rundt kr i 1997 til i Gjeldsprosent i landbruket var 37% i Siste tiåret har denne auka med 7 prosentpoeng til 44% i middel. Høgast gjennomsnittsgjeld finn vi i Agder og Rogaland med kr per jordbruksbedrift på Jæren og kr i dei andre bygdene i Agder og Rogaland. I snitt hadde jordbruksfamiliane på Jæren ein gjeldsprosent på 49% og dei andre bygdene 53%. Også Nord-Norge har gjeldsprosent over 50 (54) i 2007, medan det var lågaste gjeldsprosent i Trøndelag med 38% (kjelde; NILF, Driftsgranskingane 2007). Grunnlaget for skognæringa i Rogaland er i sterk vekst og uttaket av tømmer kan aukast monaleg dei neste 20 åra. Dette gjeld også produksjon av juletre. I Rogaland har vi 7

8 samla sett ikkje ei berekraftig utnytting av skogressursane. Dette vil over tid medføre nedbygging av skogressursane og ei sterkt redusert CO2-binding. Det er registrert rekordstor hogstaktivitet dei siste 5 6 åra og det er oppstått eit stadig større avvik mellom snauhogd areal og det som faktisk blir planta til eller fornya med kvalitetsskog. Hovuddelen av granskoghogsten skjer i bestand som ikkje er hogstmoden, og det blir hogd dobbelt så mykje gran som ønskeleg. Støtteordningar Når ein ser nærare på rammevilkåra ser ein at det har skjedd ei liberalisering av produksjonsvilkåra (endring av konsesjonsgrenser, ordningar for kjøp/sal/leige av mjølkekvote osb) slik at strukturendringa som skissert ovanfor vil kunne forsterke seg. Endringar i støttesystemet har lagt til rette for vidareføring av strukturendringane, og vi må rekne med at dei vil bli tilpassa vidare for å kunne møte endringane i rammevilkåra i WTO- samanheng. Dette har ført til ein reduksjon i produksjonsavhengig støtte (gul og blå boks) til fordel av grøn støtte (t.d. regionalt miljøprogram). I det heile ser vi eit sterkare fokus på produksjon av miljøgoder det multifunksjonelle landbruket, for å best mogleg kunne halde opp støtte til det norske landbruket. Areal- og kulturlandskapstilskotta og nye beitetilskott har nettopp som føremål å støtte opp om dette. Betalingsvilje Vi kan ikkje ete meir enn vi gjer, men vi er villige til å bruke meir pengar på både opplevingar, mat (spesialprodukt) og reiseliv. Internasjonale reiselivstrender vil vera med å fremje destinasjonar med eit breitt og attraktivt opplevingstilbod, men og reiselivstilbod der ein kan oppleve fleire stadar på ei kortvarig reise. Etterspurnaden etter tilrettelagte aktivitetar i natur er aukande, og likeeins meir heilskaplege tilbod som pakka turar. Eit anna utviklingstrekk som kan nemnast er satsinga på spesialprodukt som vil gi ein høgare betalingsvilje hos forbrukarane. Framtidsperspektiv Med utgangspunkt i at Norge vil måtte førehalde seg til ein opnare marknad og auka konkurranse, vil framtidsperspektivet først og fremst ligge i: Satsing på kvalitet, kompetanse og profesjonalisering i alle ledd Utnytte regionen sine særpreg og kvalitetar Framleis satsing på familiejordbruket og bønder som hentar ein vesentleg del av inntekta frå garden, som ein viktig del av jordbruket i Rogaland. Auka fokus på kostnadsreduserande tiltak for om mogleg å redusere skilnaden med konkurrerande land. Auka fokus på klima, miljø og fornybar energi Utfordringar Regjeringa sitt mål er å oppretthalde eit levande landbruk med ein variert bruksstruktur over heile landet. Samtidig har krava til lønsemd blitt lagt meir vekt på. Internasjonale og nasjonale rammevilkår Det vil kome store endringar i nasjonale og internasjonale rammevilkår for landbruket. Utfallet av WTO-forhandlingane er framleis usikkert, men retninga er kjent med reduksjon i produksjonsavhengig støtte og på tollsatsar, auka marknadsadgang for importprodukt og avvikling av eksportstøtte. Desse endringane vil få mykje å seie for landbruket og bygdene i Rogaland. EU endrar sitt støttesystem og det må reknast med at Norge i ei eller anna form må tilpasse seg desse endringane. Nøkkelorda er; Enkeltbrukstøtte (Single farm payment), Cross compliance (oppfylling av offentlege krav) og sterkare fokus på bygdeutvikling (Rural development). 8

9 Flytting frå produksjonsavhengig støtte over til støtte til miljøtiltak (t.d. regionalt miljøprogram) viser at Norge alt tilpasser seg til desse internasjonale utviklingstrekka. Lønsemd marknadsretta effektivisering Påviste store skilnader i økonomisk resultat på ulike bruk med same produksjon viser at det er et stort potensiale for å betre lønsemda. Sjølv om kompetansenivået hos bønder i Rogaland i dag blir vurdert som bra, vil auka internasjonal konkurranse krevje eit høgare kompetansenivå hos bønder flest. Ein annan måte å auke lønsemda på vil vere å utnytte dei lokale fortrinna, ressursane og marknadane meir enn det som blir gjort i dag. Dette vil høgst sannsynleg føre til ulike løysingar og satsingar i dei ulike regionane i Rogaland. Ressursvern Vern av ressursane i Rogaland er ei stor utfordring. I deler av Rogaland er det eit stort utbyggingspress som gjer at delar av den beste matjorda blir bygd ned, eller at store samanhengande landbruksareal blir oppstykka (aukande spreidd busetnad). Strukturendringane vil truleg halde fram. Det positive er at dette gir tilleggsjord til dei som held fram, medan det negative kan vere at det vert frådelt for store tun. Summen av areal på desse frådelte tuna er ofte større enn det areal som kvart 4. år vert omdisponert til utbyggingsføremål. I tillegg er faren stor for at frådelte tun kan legge til rette for eller stimulere til endå meir spreidd bustad- og næringsutbygging i landbruksområda. I delar av fylket er kampen mot gjengroing den største utfordringa, m.a. med tanke på moglege eller ønskelege satsingar på reiseliv. I slike område er det særleg viktig å stimulere saue- og storfehaldet og andre driftsformer med aktivt beitebruk. Klima og miljø Klima- og miljøutfordringane er store for landbruket i Rogaland, og kanskje spesielt på Jæren. Vassforskrifta som er innført er ei oppfølging av EU sitt vassdirektiv, og utfordrar landbruket til å drive enno meir miljøvenleg. Utfordringa ligg i å redusere næringsavrenninga til vassdraga. Klimautfordringar knyter seg meir til total energibruk og utslepp av klimagassar, samt kva landbruket sjølv kan gjere for å redusere og fange klimagassar. Rogaland har eit høgt dyretal og eit overskot av husdyrgjødsel i enkelte område. Biogassanlegg basert på husdyrgjødsel kan bli ei stor satsing i fylket på grunn av den store tilgangen på råstoff. Hovudutfordringa blir truleg å finne gode alternative bruksområde og mottakarar for delar av bioresten. Grøfting Bruk av store maskinar og gamle grøfter medfører eit løpande behov for nye investeringar i grøfting. Omfattande renovering av grøfting bør prioriterast med rentestøtte. Rekruttering Levande bygder og redusert fråflytting krev m.a. rekruttering til landbruket og nye næringar i landbruket. Møteplassar for ungdom i bygdene m.a. gjennom 4H, elev- og undomsverksemder, etableraropplæring og oppfylgjing, effektiv rettleiing og andre tiltak retta mot ungdom møter desse utfordringane. Alliansebygging og mobilisering for større engasjement i lokal utvikling er viktige tiltak Det varierte Rogaland gir regionale fortrinn - utnyttinga av fortrinn, lokale ressursar og marknader Utnytting av regionale fortrinn, det vere norske eller rogalandske, bør gi landbruket konkurransekraft gjennom medviten bruk av det regionale ressursgrunnlaget. Dermed kan målet om auka lønsemd bli ein realitet. Dette kan innebere at ein satsar ulikt. Eit viktig mål er å halde oppe levande bygder i heile fylket, og difor bør det veljast ulike 9

10 strategiar for ulike stader i fylket. Næringsutvikling og bruken av BU-midlar bør støtte opp under ei slik regional tilnærming. Komparative fordelar Kva er så dei fordelane eit bestemt geografisk område har og som gjer dette området marknadsmessig sterkare enn andre område? Generelt for Norge og spesielt for Rogaland i forhold til andre land kan nemnast: Norsk landbruk har eit godt renommé. Det sunne Norge som er miljøvennleg/naturleg og har helsemessig trygg mat. Dette renommeet kan og må utnyttast endå meir, også internasjonalt. Den gjennomsnittlige privatøkonomien er bra og dette gir betalingsvilje for kvalitetsprodukt. Energisituasjonen i Norge og Rogaland er gunstig. Det er god tilgang på olje og gass, men ressursane er avgrensa og ikkje fornybare. Elektrisk energi frå vasskraft derimot er høgverdig (kan brukast både til lys og varme) og grøn (fornybar energikjelde) og er dermed i eit lengre perspektiv eit fortrinn. Det faglige miljøet innafor energi er svært bra og bør kunne utnyttast, også for andre mindre tradisjonelle former for energi, som bioenergi basert på tre-/skogressursar og husdyrgjødsel/organisk avfall. Energiutfordringa henger sjølvsagt også saman med klimatiltak, kor auka satsing på fornybar og klimanøytral energi frå landbruket er viktig. I forhold til kontinentet har Norge ein kort vekstsesong. I veksthussamanheng kan dette sjåast på som noko positivt, då ein med kunstig lys kan styre produksjonen optimalt og betre enn på kontinentet. Fleire land på kontinentet har et aukande problem med å få tilgang til nok og kvalitativt godt nok vatn. I Norge og Rogaland er tilgang til slikt vatn uproblematisk. I eit langt tidsperspektiv kan dette bli viktig, særleg for økologisk produksjon. Kystklimaet i Vest-Norge/Rogaland med sitt relativt milde klima, lite temperatursvingningar, mykje vind, relativt mykje nedbør, mykje lys i vekstsesongen, og eit gunstig forhold mellom lys og temperatur, gir ideelle forhold (t.d. lite sjukdomar og skadedyr) for ein del produksjonar. National Geographic har kåra fjord - Norge til det beste reisemålet. Dei imponerande fjordane og fjella var viktige element. Regionane i fylket har kvar med sine særeigne landskap og kulturar potensiale innan både reiselivssatsing og gardsmat. Rogaland i forhold til resten av Norge og variasjonar innan fylket Det varierte Rogaland gir ulike kvalitetar i ulike delar av fylket. Stavangerregionen/Jæren har store flate og samanhengande landbruksareal, med jordsmonn av beste kvalitet, som gjer området godt eigna for større driftseiningar. Området har også sterke fag- og foredlingsmiljø, forholdsvis god kompetanse og korte avstandar til forbrukar-marknaden. Det milde klimaet og mykje lys i vekstsesongen gir ideelle forhold for veksthusproduksjon. Jæren kan i større grad utnytta moglegheitene kysten og strendene mot havet gir, t.d. for sykkelturisme. For sterk konsentrasjon av dyr kan vere ein trussel med tanke på smittsame sjukdomar. Stor dyretettheit gir og auka utfordringar når det gjeld krav til spreiingsareal og ureining av vatn og vassdrag. Ein spreidd matproduksjon over heile fylket vil i dette perspektivet difor kunne vere ein fornuftig strategi. Vidare vil eit aktivt beitebruk i heile fylket vere viktig for kulturlandskapet. Alle desse aspekta er også føresetnader for at satsinga på reiseliv kan lukkast. Regionane i fylket har kvar med sine særeigne landskap og kulturar potensiale innan både reiselivssatsing og gardsmat. Ryfylke har turistmagnetane Preikestolen, Lysefjorden, Kjerag, det freda kulturmiljøet på Utstein og Ryfylkevegen som framtidig 10

11 nasjonal turistveg. Fjordar og havet pregar fylket, kor Ryfylke har store moglegheiter innan utnytting av fjordane, Nord-Rogaland har både fjordar og opne strekk mot havet, medan Jæren og Dalane i større grad må utnytta moglegheitene kysten mot havet gir. Kystkultur er eit spanande område som kan utnyttast næringsmessig. Næringsutvikling og profilering innan bergverk (Magma Geopark)er eit anna spanande område Dalane satsar på. Når det gjeld satsing på lokalprodusert mat er det gjort mykje bra, men også her er potensiale stort, m.a. er det med undring vi må konstatere at mjølkefylket Rogaland berre har nokre få gardsostar. Nord-Rogaland/Haugalandet har ein viktig del av fylket sin landbruksproduksjon, med store volum både innan mjølk og kjøt. Nordfylket er også svært sentrale innan energiproduksjon. 4. Mål, delstrategiar og prioriteringar 4.1. Forvaltning og utmåling av BU-midlane i forhold til strategien Strategien omfattar ulike verkemidlar som er retta inn mot landbruket og bygdene. Fylkesvise bygdeutviklingsmidlar vert fordelte med ei ramme pr. fylke. Dei andre midlane vert løyvde på grunnlag av søknader frå heile landet av ei landsdekkande ramme. For i best mogleg grad å nå målsettingane i strategien, er det difor teneleg å legge føringar for bruken av dei avgrensa fylkesvise bygdeutviklingsmidlane som Rogaland får til disposisjon. Tradisjonelt landbruk har sterkt fokus og investeringsvilje i Rogaland. Det må likevel sikrast BU-midlar til å utvikle nye næringar slik at landbruket og bygdene får fleire føter å stå på i tråd med prioriteringane i strategien. Erfaringane viser at mykje av satsinga på nye næringar ikkje alltid er like kapitalkrevjande, slik at det ofte vil vera naturleg å løyve bare tilskot. Innovasjon Norge Rogaland kan difor nytte inntil 30% av tilskotsmidlane til nye næringar, medan om lag 15% av rentestøttemidlane kan nyttast til nye næringar. Minimum 70% av tilskotsmidlane skal gå til basisproduksjonane i landbruket i Rogaland. Og dei siste åra har ein svært stor del av BU-midlane gått til investeringar innan tradisjonelt landbruk og matrelaterte prosjekt. Regionane i fylket har ulike utfordringar innafor matsatsinga. Det er difor gjort særlege prioriteringar for innrettinga av midlane mot matsektoren som skal liggja til grunn for forvaltning og utmåling av midlane. Siste åra har vist urovekkjande trend med sal av mjølkekvotar frå utkant til sentrale område i fylket. BU-midlane skal difor nyttast til å oppretthalda fagmiljø og kompetanse i heile fylket der slike klynger og fagmiljø finnast i dag. Det må også takast omsyn til at det skal kunne vera ein variert bruksstorleik i fylket, og med moglegheit til utvikling av kostnadseffektiv volumproduksjon der forholda ligg til rette. Innovasjon Norge Rogaland bør difor løyve om lag 70% av tilskotsmidlane og rentestøtta til andre regionar enn Jæren. Løyving av BU-midlane skal ha utløysande effekt for prosjektet, noko som betyr at BUmidlane nyttast slik at prosjektet blir lønsamt. Dersom prosjektøkonomien åleine ikkje fullt ut er tilfredstillande, kan ein også sjå nyinvesteringa i ein totaløkonomisk samanheng, kor ein vurderer prosjektet i samanheng med andre produksjonar på garden. For store investeringar i mjølkeproduksjonen i distrikta, bør hovudregelen vere at det gis tilskott av BU-midlar opp mot maksimalsats som er 30% av godkjent kostnadsoverslag. Ved investering i driftsbygningar gis ikkje tilskot til utstyr for mjølking. Kostnadane til mjølkeutstyr blir teke med i vurderinga av prosjektøkonomi, men blir teke ut av kostnadsgrunnlaget ved utmåling av tilskot. Ved mindre investeringar i generasjonsskiftesaker kan mjølkeutstyr likevel takast med. For store investeringsprosjekt som har potensiale til god inntening i forhold til investeringskostnad pr. eining, er ikkje BU-midlane utløysande. Investeringar innafor mjølkeproduksjon med produksjonsvolum over ca liter kvote vert derfor normalt ikkje prioritert. 11

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2015 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 7 1 Oversikt over budsjettframlegget på programområde

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Vedteke i kommunestyresak 3/14 i Sel og kommunestyresak 81/13 i Vågå Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå INNLEIING...

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Bioenergi i Innlandet

Bioenergi i Innlandet Bioenergi i Innlandet - Den vanskelege utviklinga Av: Jostein Farestveit Masteroppgåve i Innovasjon og næringsutvikling. Avdeling for samfunnsvitskap, Høgskulen i Lillehammer. Hausten 2011 Forord Denne

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15 Innhald Føreord 3 1. Innleiing 4 2. Overordna føringar 5 Klimapolitikk 5 Naturlege føresetnader 6 Rammevilkår 6 Kvifor byggje ut meir fornybar energi? 7 3. Kort om dei ulike fornybare energikjeldene 8

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Telemarkskyri Meieri AS Forretningsplan

Telemarkskyri Meieri AS Forretningsplan Telemarkskyri Meieri AS Forretningsplan Hovudutfordringar og regionale effektar av å satse på stadeigen ferase som grunnlag for meieriproduksjon i Fyresdal Av Anne-Guri Kåsene Rapport 223 2005 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Bakgrunn for arbeidet 3

Bakgrunn for arbeidet 3 Innhald Bakgrunn for arbeidet 3 1. Innleiing 4 1.1. Sentrale føringar 4 1.2. Sentrale og regionale dokument 5 1.3. Landbruket i Sogn og Fjordane 5 1.3.1 Utviklingstrekk i perioden 1998-2008 5 1.3.2 Verdiskapinga

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer