Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering. Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering. Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s. 69-76"

Transkript

1 Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s

2 Olav J. Runde Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering I vår historie er det flere steder omtalt merking av fugler, og den første fuglemerkingen fant sted. ifølge Myrberget (1978), i den andre puniske krig ( f.kr.). En romersk garnison var blitt beleiret, men en soldat fikk smuglet ut en svale og sendt den til hærføreren som festet en liten snor med knuter til benet til svalen. Da fuglen returnerte til reiret sitt, kunne de beleirede romere telle knutene på snoren, og de visste dri hvor mange dager det ville gå før de fikk unnsetning. I de følgende århundrer hører en om flere eksempler hvor fugler har blitt merket. Den moderne merkingen er imidlertid knyttet til den danske adjunkten Hans Christian Mortensen. Hans id6 gikk ut på at det ble festet en ring av lettmetall til fuglenes ben. Hver ring skulle forsynes med et løpenummer og en adresse. Mortensen begynte med sine første forsak i 1890, men først i 1899 var en rekke praktiske problemer løst, og han kunne da begynne en mer systematisk merking. Dette f~rste året merket han 165 strcr. Mortensens metode ble etter kort tid adoptert av andre, og i 1903 ble det igangsatt organisert ringmerking ved Rossitten i Øst-Preussen. Deretter fulgte Ungarn (1908), England (1909). Jugoslavia (1910), Nederland (191 l), Sverige (1911). og Norge (1914). Utenom Europa blc metoden først tatt i bruk noen år senere, for selv om Amcrican Bird Banding Association ble grunnlagt i 1909, ble det her vesentlig merket andefugl, og med ringer påført bibelsita- ter i stedet for 14ipenummer. De to hovedsentralene i Nord-Amerika. Washington og Ottawa, ble først etablert i henholdsvis 1920 og land utenom Nord-Amerika og Europa er merking av fugler av enda nyere dato, f.eks. Japan (1924), Egypt (1937). New Zealand (1947). Sør-Afrika (1948). og Australia (1953). Ringmerking i Norge Som ncvnt innledningsvis begynte en med merking av fugler her i landet i Pioneren i dette arbeidet var H. Tho. L. Schaanning som senere ble konservator ved Stavanger Museum. Hans ringer hadde adressen «Zoolog. Museum Kristiania S». Samme år begynte også Norsk

3 Jeger- og Fiskerforening å merke ryper. I 1918 ble Schaanning konsenlator ved Stavanger Museum. og her fortsatte han med ringmerkingsvirksomheten sin, men først i 1927 gikk han over til adressen estavanger Museum,, på ringene. Statens Viltundersøkelser på Ås har også organisert ringmerking av fugler, og selv om interessen i de første årene var knyttet til merking av ryper, så ble virksomheten her ogsi utvidet til å omfatte alle arter. Denne sentralen ble avviklet tidlig i 1970-årene, og restbeholdningen av ringer ble overtatt av noen merkere som var knyttet til Universitetet i Oslo. Her ble en ny sentral opprettet, og disse bruker nå ringer med adressen Mus. Oslow. To andre institusjoner i Norge har hatt ringer med egne adresser. Troms0 Museum har i liten målestokk merket vesentlig sjøfugler, og Zoologisk Laboratorium ved Universitetet i Oslo merket i perioden litt i overkant av fugler. Sporadisk har også enkeltpersoner brukt ringer med eget navn, men oversikt over disse merkingene mangler. Merkemetoder I. Forringer av metall Dette er den mctoden som Mortensen utviklet. Ringene, som finnes i ulike starrelser og utforminger, er forsynt med en adresse og et unikt løpenummer. Det finnes således ikke to ringer i hele verden som er like. Effektiviteten av denne metoden er avhengig av om finneren returnerer ringen sammen med en mest mulig nayaktig rapport. De viktigste opplysningene en slik rapport bør inneholde er tid og sted for funnet, og så sant det er mulig, dødsårsak. II. Fargeringer Dette er en metode som i stadig stflrre grad blir benyttet, sarlig av forskere som studerer fuglenes hekkebiologi, de ulike bestandenes alderssammensetning, kjannenes arbeidsfordeling osv. Ringene lages av ulike plastmaterialer, og det benyttes ofte flere ringer på hver fugl. Ved hjelp av ulike fargekombinasjoner, og ringenes innbyrdcs plassering, kan de enkelte individene kjennes igjen på avstand. Metoden har imidlertid den svakheten at det ikke finnes noen oversikt hverken nasjonalt eller internasjonalt over hvilke fargekombinasjoner som er brukt på de ulike artene. Sjansene for at flere forskere skal bruke samme fargekombinasjoii på samme art er derfor akende. Ill. Halsringer PA noen arter med lang hals blir det benyttet ringer med ulike tall- og bokstavkombinasjoner rundt halsen på fuglene. Innen Norden gjelder dette srerlig svaner, og sidcn cn hcr har et godt siimarbeid, er det ikke nocn fare for ovcrlapping i de ulike kombinasjonene. Metoden har blitt utsatt for kritikk, men til nå har det ikke blitt phvist at fuglene tar skade av halsringen. Problemene synes å vrere mer av estetisk karakter.

4 Fig. 1. Taksvaler samler scg for trekket. Fig. 7. Trane pi hostrrckk.

5 IV. Vingetnerker For arter som tilbringer mye tid på vannet, er fiirgeringer på beina av begrenset verdi. I slike tilfeller blir det ofte benyttet merkcr av plast som festes til vingene. Også på slike merker kan farger, tall og bokstaver kombineres. V. Farging av fl~rdrakten Dette er en metode som kan ha verdi ved kortvarige feltstudier. Begrensningen gir seg selv; ved fulrste fjrerfelling forsvinner fargen. VI. Radiotelemetri En liten batteridrevet sender festes til fuglen som si kiin fslges enten fra hakken eller fra fly. Dette er en metodikk som er svzrt kosthar, og den begrenses ytterligere av problemer med å konstruere små og kraftige nok scndcrc. Formålet med tnerkingett For en fugl som er ringmerket, og som senere blir gjenfunnet, har vi opplysninger om hvor denne fuglen befant seg på to tidspunkt i livet. Ved å sammenholde en lang rekke av slike opplysninger er vi i stand til å fastslå hvor de enkelte artene oppholder seg til ulike årstider. Dette var da også det opprinnelige målet med ringmerkingen. I grovc trekk er n6 de fleste vanlige arters trekkruter og ovcrvintringsområder kartlagt. Det er en nzr sammenheng mellom antall gjenfunn og befolkningstettheten, befolkningens lese- og skriveferdighetcr, og ikke minst deres jakttradisjoner. Dette gjsr at gjenfunnsprosentcn for de enkelte artene varierer sterkt. Det kan her nevnes som eksempel på dette at vi får melding om rundt 20% av de toppskarvene vi merker - dette er en art som tilbringer hele livet langs kysten vår. For vår vanligste fugl, løvsangeren, kan gjenfunnene regnes i promiller - dette er en art som overvintrer i Afrika. 1 gjenfunnsmcldingcne ligger det også viktig informasjon om fuglenes dodsårsaker. De fleste blir nok funnet ddde uten at det er mulig å fastslå årsaken til detie, men en god del blir skutt. og for sjøfugl omkommer også mang i fiskeredskaper. Av duldsårsaker som har blitt vanligere i I$pet av dc siste ti-rir, kan nevnes kollisjon med kraftledninger, med vindu, og med biler. En stadig starre andel sjflfugl. særlig skarver, blir skutt nzr oppdrettsanlegg for fisk, enten fordi de har gjort skade, eller de mistcnkcs for å kunne gjøre sk;ide. Ved hjelp av merkingen kan en også få svar på hvor gamle fuglene er når de legger egg for fsrste gang, rilderssammensetningen i bestandene, om det finnes årlige, sesongmessige cller regionale forskjeller i dødeligheten, etc. Ved å sammenholde antall merkte individer av en bestemt art over en årrekke, kan en også få et inntrykk itv om bestanden er i oppgiing eller nedgang. Resultater av merkingen Ringmerkingen er et nødvendig hjelpemiddel for utforskningen av fugletrekket. Det har gjennom olle tider blitt lagt merke til at de fleste fuglene forsvant om

6 høsten, eller at det kom nye arter som tilbrakte vinteren i området og forsvant om våren. I tillegg hadde en så noen arter som var der året rundt. Begrepet fugletrekk blir dcfinert på ulike måter av forskerne, men dette er et problem som vi ikke behøver å ta stilling til her. I det følgende skal jeg nevne noen eksempler som er typiske for den norske fuglefaunaen. Rødnzhbrernen blir ofte brukt som eksempel på en art som trekker meget langt, faktisk fra pol til pol. Når de forlater oss om høsten, følger de vestkysten av Europa og Afrika, og enkelte kan nå så langt syd som til det antarktiske fastlandet. Vi har ikke mange gjenfunn av denne arten, men det er nairliggende å tro at den har et trekkmønster som er svært likt mukrellrernen. Denne arten tilbringer vinteren fra Guineabukta til Sør- Afrikarepublikken, og flere gjenfunn tyder på at individer som ikke er kjønnsmodne også tilbringer sommeren i dette området. Tilsvarende forhold kan en finne hos andre sjøfuglarter, og en av fordelene med dette er at de hekkende individene slipper konkurranse om nairingen fra ikke-hekkende individer. Stcer er ct eksempel på en art som både kan overvintre her, men som også er trekkfugl. De britiske øyer synes å være det viktigste vinterkvarteret til våre fugler. Noen trekker direkte over Nordsjøen, mens andre drar over Skagerak til Danmark og videre langs vestkysten av Europa før de krysser Kanalen. Stæren har også et såkalt mellomtrekk. Det er årets unger som sprer seg i alle retninger, ofte flere hundrede kilometer, i juli og august, før det egentlige trekket begynner. En betydelig del av de starene som overvintrer hos oss, har en ~stlig opprinnelse. Toppskraven forlater ikke landet. Om høsten trekker fuglene fra de sørligste koloniene, i Rogaland, nordover. og de fleste overvintrer på strekningen Rogaland - Sogn. De små koloniene i Hordaland og Sogn og Fjordane viser liten spredning om vinteren. Fugler fra kolonier i Møre og Romsdal drar vesentlig mot Romsdal og Sør-Trøndelag (svatrt få individer krysser Trondheimsfjorden), selv om fuglene fra en koloni synes å foretrekke å overvintre sør for Stad. Fra koloniene i Sør-Trøndelag trekker fuglene mot sør, men svært få passerer Stad. De nord-norske toppskarvene overvintrer for det meste i Nord-Norge. Dette er et eksempel på en art som finnes hos oss hele året, men som likevel viser årlige vandringer mellom hekke- og overvintringssted. Hos oss er det svært få arter som er typiske standfugler, dvs fugler som oppholder seg på omtrent samme sted året rundt. De mest kjente er gråspurv og pilfink. Jeg har tidligere nevnt at gjenfunnsmeldingene gir oss informasjoner om dødsårsakene. Kombinerer en slike opplysninger med kunnskaper om fuglenes trekk- og overvintringsområder, får en et bedre grunnlag for en riktigcre forvaltning av de ulikc artene. Som et eksempel på dette, må toppskarven ncvncs nok en gang. I begynnelsen av 1970-

7 årene ble det registrert en kraftig ncdgang i bestanden i Møre og Romsdal. Hekkebestanden i landets største koloni på Runde ble halvert i løpet av få år. Gjenfunnsmaterialet fra denne kolonien viste at jakt og fiskeredskaper var to viktige dødsårsaker, og det samme maicrialet viste også at fugler fra denne kolonien hele året befant seg langs kysten fra Trondheimsfjorden i nord til Stad i sør. Ved å totalfrede arten på denne strekningen, ville en viktig d4idsirsak bli fjernet, og bestanden ville få bedre muligheter til å bygge seg opp igjen. Toppskarven ble fredet i Sør-Norge, og den negative tendensen i bestandsutviklingen er nå snudd i positiv retning. Listen over eksempler kan gjflrcs mye lenger, men jeg skal ni kun nevne ett forhold til. Trekkfuglcni: utsettes for store påkjenninger undcr trekket. De cr avhengige av å finne nok mat på de sicder de hviler slik at de kan bygge opp et nytt lager av fett. Det er fettet som er energikilden undcr flyvningen. Den gruppen som har det vanskeligst med egnede rasteplasser undcr trckkct, er vadefuglene. Disse er avhengige av gruntvannsomrider cllcr delta-områder for å finne mat, og disse kan det vxre lang avstand mellom, og stadig flere blir ødelagt. En lang rekke gjenfunn hiii imidlertid pekt ut områder med en slik viktig funksjon, og en rekke ;iv dissc er nå sikret for fremtiden. Et slikt viktig område er Jxrstrendene. Organiserittg av rirrgmerkirzgsvirksomheten i Norge Det er svxrt få som bestrider det faktum at merking av fugler er et viktig hjelpemiddel i fugleforskningen, og at de resultater dette gir er av vesentlig betydning for myndighetene når de skal forvalte de ulike bestandene på en best mulig mite. Som det fremgår under avsnittet «Ringmerking i Norge>>, finnes det for tiden to ringmerkingssentraler i Norge. Den ene er knyttet til Universitetet i Oslo, og den andre til Stavanger Museum. Av disse er Stavangcr-sentralen den stflrstc, og har vxrt i kontinuerlig drift siden Utgiftene har hele tiden blitt belastet museets driftsbudsjett, og det er fwst i de senere år at vi har mottatt direkte tilskott til denne virksomheten. Museets direksjon har hele tiden innsett viktigheten av denne virksomheten, og dette har ført til at en konservatorstilling og en 314 kontorfullmektigstilling er direkte knyttet til ringmerkingen. Selve arbeidet mcd å merke fuglene blir utført av nxrmerc 300 frivillige medarbeidere spredt rundt om i hcle landet. Det merkes nå årlig mellom og fugler med våre ringer. Miiseets egen merkeaktivitet er vesentlig begrenset til den ornitologiske stasjonen på Revtangen. For sentralen i Oslo er situasjonen den at alt arbeid har vrert basert på frivillig innsats. Zoologisk Muscum har stilt gratis kontorlokaler til disposisjon, og også dekt noen av kontorutgiftene. Ringene

8 har blitt kjøpt ved hjelp av tilskott fra Direktoratet for naturforvaltning. Også denne sentralen har frivillige medarbeidere over det meste av landet, men de merker betydelig mindre fugl pr år enn hva Stavanger-sentralen gj~r. Antall gjenfunn ble etter hvert så stort at dersom en skulle få fullt utbytte av denne informasjonen så var EDB den eneste fornuftige Iøsningen. Ved Stavanger Mmeum manglet en både fagkunnskaper og utstyr på dette området. Det var også klart at sentralen i Oslo ikke kunne fortsette uten faste stillinger. Dette var noe av bakgrunnen for at det i 1977 ble igangsatt et utredningsarbeid for ringmcrkingsvirksomheten i Norge. I april 1979 ble utredningen fremlagt, og den konkluderte b1.a. med at hovedsentralen skulle legges til Stavanger Museum, og EDB-avdelingen til Universitetet i Oslo. Av ulike årsaker ble ikke utredningen fulgt opp, og i 1984 ble det innkalt til et nytt møte. Miljøverndepartementet la da fram en prinsippskisse som forslag til en nyordning. De berørte partene, dvs ringmerkingssentralene, forvaltningsmyndighetene og forskningen, var i prinsippet enige om den foreslåtte Iøsningen. Det var videre enighet om at organiseringen burde bygges på den faglige ekspertise og kompetanse som finnes ved ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum. En videre utvidelse må skje p3 EDB-siden. Kostnadene med å legge EDB-avdelingen også til Stavanger, vil være meget store. Det var derfor mest hensiktsmessig å legge denne et annet sted - trolig til Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim. Hovedpunktene i prinsippskissen kan summeres slik: I. Ringmerkingsvirksomheten i Norge organiseres gjennom Program for anvendt økologisk forskning (ØKO- FORSK), med Programstyret som øverste myndighet. Begrunnelsen for dette var delvis at en da var sikret et høyt faglig nivå, og delvis en tryggere økonomi for virksomheten. 11. Det skulle opprettes et faglig kontaktutvalg som skulle være direkte underlagt Programstyret i ØKOFORSK. Dette kontaktutvalget skulle være ansvarlig for og ha beslutningsmyndighet for hva som skulle gjennomføres av ringmerking. Det ble foreslått at kontaktutvalget skulle bestå av en representant fra Stavanger Museum, en fra EDB-enheten, en fra ØKOFORSK, en fra forvaltningsmyndighetene, og en fra forskningsmiljøet Stavanger Museum skulle stå for den daglige ledelsen og ha koordinatorfunksjonen for ringmerkingsarbeidet i Norge. Det økonomiske grunnlaget for en slik løsning er ennå ikke klart, men en avklaring er ventet mot slutten av 1986 eller i Litteratur Myrberget, S. 1978: Fugler som hobby. - Chr. Schibsted, Oslo.

9 Simr)za~: Bird-ringing - meihods, ninis, und urganimtion. A brief s~lntri~r)' of!re hird-ritigi~ig kktary is givet; with some inore defails for 1j;e Norivegintz sclzema. At preseiit ive iinve!iclo,vonvegiriti sclierries, Stavanger Micreirm and Zaola~ic~il Miiscnai, Oslo. Plam liave beot made to cotitbitte tlic scticnie.r; if so,!/re hird-ringing irt Norwny ii*ill be orgtinizc~i by S~avaoger Mirreirrn. Tlie airrltur also gives 42 sllort srttnn~ary of rhe tnurtcunrrnorily wetl ninrkittg trinltods. arid exernplifies!/le tue af biril-ringitig restrl!~. Tite aiidtar's adrlrcss: O. Ritttde, Stavaiiger Milsciirn, N-JflOO Slm>crriger.

Terna måkenes elegante kusine

Terna måkenes elegante kusine Årets Fugl 2006: Terna måkenes elegante kusine Terna er en kjent og kjær fugl for småbåteiere, sportsfiskere og andre som ferdes langs kysten. Den er lett å kjenne igjen på sitt dolkeformede røde nebb,

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST INNHOLDSFORTEGNELSE Rapportdel 1. Forord 2. Introduksjon 3. Diskusjon 4. Konklusjoner og anbefalinger 5. Kilder Manual Om marin forsøpling Kort om strandryddedagen Strandrydding:

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Ansikt til ansikt med fattigdommen

Ansikt til ansikt med fattigdommen Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 ZOOLOGISIC AVDELING Av HOLGER HOLGERSEN Et zoologisk?rttiserirns fersle og absolutt viktigste ofilgave er å foreta undersakelser og ittnsarnlinger rrte

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 214. Sigurd Høst. Avisåret 2007 VOLDA

Arbeidsrapport nr. 214. Sigurd Høst. Avisåret 2007 VOLDA Arbeidsrapport nr. 214 Sigurd Høst Avisåret 2007 VOLDA 2008 Forfatter Ansvarlig utgiver ISBN ISSN Sats Distribusjon Sigurd Høst Høgskulen i Volda 978-82-7661-269-1 0805-6609 Sigurd Høst http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Snøuglenes vandringer: Ett år, tre ugler og ny kunnskap

Snøuglenes vandringer: Ett år, tre ugler og ny kunnskap Snøuglenes vandringer: Ett år, tre ugler og ny kunnskap Snøuglas forekomst i Norge er svært uforutsigbar, og den som skal studere snøugler her i landet må i første rekke være utstyrt med god tålmodighet.

Detaljer

Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001 2005

Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001 2005 ISBN 978-82-78-94343-4 ISSN 0808-5013 LARS GULBRANDSEN THORBJØRN HANSEN 4/2010 Rapport nr 4/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer