TAKSERING OVERFLATE- BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAKSERING OVERFLATE- BEHANDLING"

Transkript

1 TAKSERING OVERFLATE- BEHANDLING GRANSKINGSRAPPORT FRA REVISJONEN

2 INNHOLD 1. INNLEDNING Målsettingen med prosjektet ANVENDTE METODER I PROSJEKTET Datainnsamling Bearbeiding og analyse VURDERINGSKRITERIER Viktige lover og bestemmelser DOKUMENTASJON TIL STRAFFESAKEN Funn/ fakta Revisjonens vurdering BEVIS TIL FREMLEGGELSE I ERSTATNINGSSAKENE Funn/ fakta Revisjonens vurdering ER DET FLERE FIRMAER SOM HAR SVINDLET KOMMUNEN? Funn/ fakta Revisjonens vurdering REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Konklusjon Revisjonens anbefalinger KILDER...1 TABELLOVERSIKT...1 VEDLEGG 1: ANALYSE AV FAKTURADATA Bærum kommune Kommunerevisjonen

3 1 Innledning 1. INNLEDNING I sak om videre gransking i kontrollutvalget og kommunestyret 1 redegjorde revisjonen for at taksering av utført overflatebehandling bør gjennomføres. kontrollutvalget bad revisjonen fortsette arbeidet med granskingen av korrupsjon i tråd med redegjørelsen og fremlegge rapporten til behandling i kontrollutvalget mandag 4. juni. Prosjektet er gjennomført fra februar til mai 2007 av kommunerevisjonen med bistand fra OPAK AS, Norsk Regnesentral. Ingeniørfirmaet OPAK A/S ble etter en anbudsrunde engasjert for å taksere de fakturerte arbeidene. Deres eksperter brukes ofte som fagdommere og tekniske vitner. Norsk Regnesentral har et av Europas største fagmiljøer innen anvendt statistikk og er en uavhengig stiftelse som utfører oppdragsforsking. Deres oppdrag var å kvalitetssikre revisjonens utvalg av arbeider for kontroll, samt å beregne kommunens tap. Kommunerevisjonen har hatt kontakt og samarbeid med kommuneadvokaten og politiet i Buskerud. Politiet sitter med annen informasjon enn kommunen og kunne komplettere vår datainnsamling med funn de hadde gjort i sitt materiale. Firmaene vi kontrollerer er anonymisert i tråd med god praksis, da det ikke foreligger dom i saken. 1.1 Målsettingen med prosjektet Kommunen har ønsket å gjennomføre taksering av arbeider med overflatebehandling hvor det har vært foretatt utbetalinger til leverandørene som er siktet i saken og andre leverandører innen fagområdet. Vi vil dele inn rapporten i følgende temaer: Bistå politiet med å fremskaffe bevis til bruk i etterforskningen av de fem firmaene som allerede er siktet Fremskaffe bevis til bruk i kommunens erstatningssak mot de som har påført kommunen tap Vurdere om kommunen bør anmelde flere leverandører for svindel mot kommunen 1 Kontrollutvalget sak 015/07 Videre gransking, omprioritering og søknad om tilleggsbevilgning, møte og Kommunestyret sak 010/07 møte Bærum kommune Kommunerevisjonen

4 2 Anvendte metoder i prosjektet 2 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 2.1 Datainnsamling Revisjonen har som dokumentasjon til straffesaken valgt å basere seg på funn fra utførte kontroller. Dette for å få så sikre funn som mulig. Mange fakturerte arbeider kan ikke takseres pga. alder, manglende underdokumentasjon el.a. For å beregne de totale erstatningsbeløpene har revisjonen derfor valgt å basere oss på et representativt utvalg av alle de fakturerte arbeidene. Utvalget kan da ikke være basert på mistanke om overfakturering eller fiktiv fakturering. For å avgrense søket ble de 11 største leverandørene valgt ut. Disse stod for 87 prosent av leveransene i De fem firmaene politiet har under etterforskning befinner seg i denne gruppen. Revisjonen fikk opplyst fra et takseringsfirma at det på faglig grunnlag er vanskelig å taksere utførte arbeider som er eldre enn 2005 med tilstrekkelig sannsynlighetsovervekt og utvalget ble avgrenset til fakturerte arbeider i årene De utvalgte firmaene har levert 581 fakturaer innen fagområdet overflatebehandling for til sammen 57 millioner nevnte periode. For å få taksert flest mulig arbeider mest mulig effektivt, valgte vi først ut alle fakturaene knyttet til eiendommene der det i løpet av disse tre årene er fakturert fire eller flere arbeider. Vi antok at det ikke er mer svindel på de eiendommene der det er utført flere arbeider, enn på de eiendommene der det er utført få arbeider. Et statistikkfirma - Norsk Regnesentral, kvalitetssikret utvalget og etter råd fra dem ble utvalget supplert med 10 eiendommer der det er utført ett arbeid. De eiendommene som er plukket ut for kontroll har vært representative for de fakturerte arbeidene, og har ikke vært basert på mistanke om overfakturering eller fiktiv fakturering OPAK A/S ble engasjert for å gjøre en uavhengig prisvurdering av de utvalgte fakturaene knyttet til overflatebehandling på de utvalgte eiendommer. 2.2 Bearbeiding og analyse Etter at rapportene fra OPAK forelå ble 23 fakturaer tatt ut av det representative utvalget. Dette gjaldt de arbeidene der OPAK av ulike grunner ikke kunne konkludere på i hvilken grad arbeidene var utført. Politiet har opplyst at flere siktede hadde tilstått at mange av anbudsrundene var fiktive. Det var avtalt på forhånd hvem som skulle få oppdraget og til hvilken pris. De arbeidene der OPAK hadde basert riktig pris på innkomne tilbud på arbeidene, ble derfor også tatt ut. Resultatene fra OPAKs kontroller er lagt inn i datamaterialet oversendt Norsk Regnesentral for analyse. Norsk Regnesentral har basert sin analyse dels på det representative utvalget og dels på alle kontroller. Se for øvrig vedlegget til deres rapport (vedlegg 1). Bærum kommune Kommunerevisjonen

5 3 Vurderingskriterier 3 VURDERINGSKRITERIER 3.1 Viktige lover og bestemmelser En strafferettslig forgåelse skal bevises utover enhver rimelig tvil. Bevisvurderingen hva angår straffeforfølgelsen tilligger påtalemyndigheten, og kommunen vil måtte avvente resultatet på denne inntil tiltale er tatt ut. Revisjonen har fått opplyst at for å få noen dømt for grov svindel bør det dokumenteres beløp over Når det gjelder erstatningssaken vil kommunen i henhold til straffeprosessloven 2 ha anledning til å fremme dette som en del av straffesaken. Som det fremgår av 427: I offentlig sak kan påtalemyndigheten på begjæring fremme borgerlige krav som nevnt i 3. Den som kravet tilkommer, må da gi nærmere opplysninger om grunnlaget for og størrelsen av kravet og om hvilke bevis han kan oppgi. Krav mot siktede fra den som er umiddelbart skadelidende ved den straffbare handling kan bare nektes tatt med dersom kravet er åpenbart ugrunnet, eller dersom det ville være til uforholdsmessig ulempe for behandlingen av straffesaken om kravet ble fremmet i forbindelse med denne. Den umiddelbart skadelidende skal straks underrettes om en slik beslutning. De erstatningsbeløp som er knyttet til forhold som det er tatt ut tiltale for, vil påtalemyndigheten kunne prosedere på vegne av kommunen i den kommende straffesaken. Dette innbefatter også utgifter til å dokumentere erstatningskravet. Erstatning for forhold som det ikke er tatt ut tiltale for vil kommunen måtte påregne å prosedere selv. Dette kan bli en aktuell problemstilling ettersom beviskravene i sivile saker, herunder i erstatningssøksmål, er lavere enn i straffesaker. I disse sakene er det tilstrekkelig med en sannsynlighetsovervekt, med andre ord at det er over 50 % sannsynlighet for at den saksøkte er ansvarlig for å ha påført kommunen tapet. Det kan derfor være hensiktsmessig å avvente påtaleavgjørelsene før en tar endelig stilling til hvordan erstatningskravene skal håndteres. Når det gjelder anmeldelse av eventuelle nye straffbare forhold fremgår av straffeprosesslovens 223 og 224 følgende: 223. Anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet. Er anmeldelsen muntlig, skal mottakeren skrive den ned, datere den og om mulig få anmelderens underskrift. Anmeldelse kan også skje til påtalemyndigheten Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige. 2 Lov av nr.25: Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). Bærum kommune Kommunerevisjonen

6 4 Vurderingskriterier Det er tilstrekkelig å ha en berettiget mistanke om at et straffbart forhold er begått før en går til anmeldelse. Terskelen er med andre ord relativt lav. Revisjonen legger følgende kriterier til grunn: Þ Til straffesaken skal svindel dokumenteres utover enhver rimelig tvil Þ For å få firmaene dømt for grov svindel skal det dokumenteres beløp over Þ Til erstatningssaken skal kommunens tap dokumenteres med mer enn 50 % sannsynlighet. Þ Det skal dokumenteres om andre firma har svindlet kommunen. Bærum kommune Kommunerevisjonen

7 5 Dokumentasjon til straffesakene 4 DOKUMENTASJON TIL STRAFFESAKEN Nedenfor følger en gjennomgang av de beviser som kommunen har fremskaffet til politiet for bruk under etterforskingen av straffesaken. Revisjonen legger følgende kriterier til grunn: Þ Til straffesaken skal svindel dokumenteres utover enhver rimelig tvil Þ For å få firmaene dømt for grov svindel skal det dokumenteres beløp over Funn/ fakta I kapittel 4 og 5 vil vi fokusere på funnene knyttet til de fem mistenkte firmaene. Materialet som ligger til grunn for vurderingene i dette kapitlet er knyttet til straffesaken. Revisjonen har her valgt å basere seg på kontrollerte arbeider. Vi har tatt med både de kontrollene som er tatt ut for det representative utvalget og de fakturaene som er valgt ut tidligere på basis av mistanke om ulovlige forhold. Kontrollene er gjennomført ved visuell besiktigelse og befaring på det enkelte objekt samt kontroll av utført arbeid mot faktura/tilbud. Det er deretter foretatt en faglig vurdering av hva oppdraget burde ha kostet. Som grunnlag for kontrollen fikk OPAK utlevert en mappe per eiendom inneholdende kopi av aktuelle fakturaer og tilbud. Revisjonen har tilstrebet å samle inn all tilgjengelig informasjon. OPAKs prisberegninger er basert på erfaringstall for arbeider justert for prisnivå ulike år. De legger inn 10 % sikkerhetsmargin i sin beregning av riktig pris. Tabellen nedenfor viser hvor stor andel av de fakturerte arbeidene som ved kontroll fra OPAK viste seg å være tomme eller overfakturerte 3. Tabellen viser bare de fem firmaene som i dag er under etterforskning. Tabell 4-1 Andel tomme og overfakturerte fakturaer fra de 5 mistenkte firmaene. Firmanavn Antall Andel tomme % Andel overfakturerte % Firma Firma Firma Firma Firma Sum Kontrollene har avdekket både tomme og overfakturerte fakturaer fra 4 av de 5 selskapene som er under etterforskning. OPAK har ikke kunnet dokumentere tomme eller overfakturerte fakturaer fra firma 9. I politiavhør er det imidlertid tilstått at dette firmaet har overfakturert kommunen på flere arbeider de har utført for kommunen. Det skal være fremkommet i avhør at de malte et strøk der de skulle malt to bl.a. Tabellen nedenfor viser hvor store beløp de tomme fakturaene utgjør og hvor mye overfaktureringen utgjør for hver av de fem firmaene , side 9. Bærum kommune Kommunerevisjonen

8 6 Dokumentasjon til straffesakene Tabell 4-2 Svindlet beløp avdekket i tomme og overfakturerte fra de 5 mistenkte firmaene. Firmanavn Antall Tomme Overfakturerte Firma Firma Firma Firma Firma Sum Det er avdekket tomme fakturaer for , de overfakturerte arbeidene utgjør I alt er det avdekket ved gjennomførte kontroller. 4.2 Revisjonens vurdering Revisjonen har forsøkt å fremskaffe beviser til politiet bruk under etterforskingen av straffesaken. Revisjonen mener at med de sikkerhetsmarginer som takseringsfirmaet har lagt inn, har de beløpene vi har utarbeidet en sikkerhet utover enhver rimelig tvil. Revisjonen mener vi kan dokumentere at 4 av de 5 mistenkte firmaene har overfakturert kommunen. De tomme fakturaene, altså arbeider som ikke er utført, men likevel fakturert kommunen, er etter revisjonens vurdering den aller sikreste dokumentasjonen. Dette har vi dokumentert for de samme 4 firmaene. Når det gjelder Firma 9 har OPAK ikke avdekket tomme eller overfakturerte fakturaer i sine kontroller selv om firmaet har tilstått overfakturering i politiavhør. Årsaken til at dette ikke avdekkes i OPAKs rapporter kan være størrelsen på sikkerhetsmarginen som OPAK har lagt inn for hva de anslår som riktig pris, eller måten disse arbeidene er utført på. Kontroll av flere fakturaer med en annen metode kan gi et annet resultat. Revisjonen vil derfor anbefale kontroll med fokus på antall strøk, av et tilfeldig utvalg av 10 fakturaer fra dette firmaet. For å få firmaene dømt for grov svindel skal det dokumenteres beløp over Dette er etter revisjonens vurdering dokumentert ved gjennomførte kontroller med god margin for tre av de fem firmaene. For et firma avdekker kontrollene som sagt ikke avvik. Ett av firmaene ligger noe under dette beløpet. Revisjonen vil anbefale at det kontrolleres flere fakturaer fra dette firmaet. En bør starte med de største fakturaene for raskest mulig å komme opp i nødvendig beløp. For å få den sikreste dokumentasjonen kan en velge en enkel kontroll der en bare vurderer om arbeidene er utført eller ikke , side 15. Bærum kommune Kommunerevisjonen

9 7 Bevis til erstatningssakene 5 BEVIS TIL FREMLEGGELSE I ERSTATNINGSSAKENE Revisjonen legger følgende kriterium til grunn: Þ Til erstatningssaken skal kommunens tap dokumenteres med mer enn 50 % sannsynlighet. 5.1 Funn/ fakta For 426 fakturaer har vi ikke noe overslag over riktig pris. Delvis fordi noen fakturaer har vist seg umulig å kontrollere og delvis fordi det ikke har vært tid til å kontrollere alle. For å kunne tallfeste grad av uregelmessigheter og svindel for alle fakturaene må vi anslå dette for de fakturaene som ikke er kontrollert. Dette er mulig hvis de kontrollerte fakturaene er representative for hva en kan forvente av uregelmessigheter blant de ukontrollerte fakturaene. 23 av de kontrollerte fakturaene er valgt ut på grunnlag av særskilt mistanke om ulovlige forhold. Det er derfor ikke usannsynlig at det blant disse er flere uregelmessigheter enn blant de øvrige fakturaene. De øvrige 132 kontrollerte fakturaene er valgt bevist ut for å være representative for alle fakturaene. Beregningene av erstatningssummene er basert på dette utvalget av 132 representative kontroller. Det er ikke gjennomført en vurdering der det har foreligget dokumentasjon på en anbudsrunde, da det i politiavhør er tilstått at anbudsrunder var fiktive og avtalt på forhånd. Dette medfører en mulighet for en skjevhet vi ikke har data til å undersøke. Dette kan skape en skjevhet i forhold til jobbene med anbudsrunder - men det utgjør ikke mange fakturaer. Norsk Regnesentral fikk i oppdrag å beregne de totale beløpene kommunen er svindlet for med en sannsynlighet over 50 %. Tabellen nedenfor viser beregnet samlet svindel med sannsynlighet på 50 % fordelt på de 5 mistenkte firmaene 5. Nummereringen viser også her til nummereringen av alle de 11 firmaene vi har kontrollert (se kapittel 6 og vedlegg) Tabell 5-1 Beregnet svindel fra de 5 mistenkte firmaene med 50 % sannsynlighet. Firmanavn Antall Estimert beløp Firma 1 Firma 4 Firma 5 Firma 9 Firma Sum Tabellen sannsynliggjør at Bærum kommune er svindlet for i årene av disse 5 firmaene , side 15. Bærum kommune Kommunerevisjonen

10 8 Bevis til erstatningssakene 5.2 Revisjonens vurdering Til erstatningssaken mener revisjonen at vi har dokumentert et beløp på med en sannsynlighet på over 50 % fra 4 av de 5 mistenkte firmaene. Revisjonen mener at med de sikkerhetsmarginer som takseringsfirmaet har lagt inn i sine kontroller og de sikkerhetsmarginer statistikkfirmaet har lagt inn, har en for dette beløpet en sannsynlighet over 50 %. Det er usikkerhet knyttet både til om utvalget er tilfeldig, om vurderingene fra takseringsfirmaet er korrekte og om beregningene fra statistikkfirmaet er korrekte. Revisjonen mener at våre beregninger tar nødvendig høyde for disse usikkerhetsmomentene og at de anslåtte beløpene har sannsynlighetsovervekt. Til dette erstatningsbeløpet kommer i tillegg kommunens utgifter til å dokumentere erstatningskravet. Det kan være hensiktsmessig å avvente påtaleavgjørelsene før en tar endelig stilling til hvordan erstatningskravene skal håndteres. Bærum kommune Kommunerevisjonen

11 9 Er det flere firmaer som har svindlet? 6 ER DET FLERE FIRMAER SOM HAR SVINDLET KOMMUNEN? Revisjonen legger følgende kriterium til grunn: Þ Det skal dokumenteres om andre firma har svindlet kommunen. 6.1 Funn/ fakta Politiet hadde og har per i dag fem firma under etterforskning i korrupsjonssaken knyttet til Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune. Revisjonen valgte som fremgangsmåte å kontrollere et tilfeldig utvalg av fakturerte arbeider fra alle de største leverandørene. I tabellen nedenfor er resultatet av kontrollene for alle de 11 kontrollerte firmaene gjengitt 6. De 5 firmaene som allerede er under etterforskning er markert med grått. Av tabellen fremgår for hvert av firmaene hvor stor andel tomme fakturaer som er avdekket i kontrollene fra OPAK og hvor stor andel overfakturerte. Tabell 6-1 Andel tomme og overfakturerte fakturaer fra alle kontrollerte firmaer. Firmanavn Antall fakturaer Antall kontrollert Andel tomme % Andel overfakturerte % Firma Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma Sum I tillegg til de fem firmaene som politiet har mistenkt er det i kontrollene avdekket overfakturerte eller tomme fakturaer fra ytterliggere tre firma: Firma 2, 3 og 6: - Firma 2 har fått utbetalt tom faktura fra kommunen. - Firma 3 har både levert tomme og overfakturert fakturaer. - Firma 6 har levert to overfakturerte fakturaer , side 9. Bærum kommune Kommunerevisjonen

12 10 Er det flere firmaer som har svindlet? Tabellen nedenfor viser hvor store beløp de tomme fakturaene utgjør og hvor mye overfaktureringen utgjør for disse tre firmaene 7. Tabell 6-2 Svindlet beløp avdekket i tomme og overfakturerte fra de tre nye firmaene. Firmanavn Antall Tomme Overfakturerte Firma Firma Firma Sum Norsk Regnesentral har beregnet samlet svindel fra disse tre selskapene med en sannsynlighet over 50 %. Beregningen viser at de tre med sannsynlighetsovervekt har svindlet kommunen for til sammen Revisjonens vurdering Revisjonen mener at kontrollene gir rimelig mistanke om at ytterliggere tre firma har svindlet kommunen. Disse kommer i tillegg til de 5 selskapene som allerede er under politietterforskning. Totalt har disse tre firmaene med en sannsynlighet over 50 % svindlet kommunen for i årene Dette er beregnet på basis av taksering av et tilfeldig utvalg av fakturerte arbeider fra alle de 11 største leverandørene av overflatebehandling til Eiendomsforvaltningen. Det er etter revisjonens oppfatning tilstrekkelig for kommunen å ha en berettiget mistanke om at et straffbart forhold er begått før en går til anmeldelse. Revisjonen mener Firma 2, Firma 3 og Firma 6 bør vurderes politianmeldt. Firma 2 Kontrollene har avdekket at dette firmaet høsten 2006 levert og fikk utbetalt en faktura på for et arbeid som aldri ble utført. Firma 2 har levert 15 fakturaer og bare tre av disse er kontrollert. For å få firmaene dømt for grov svindel skal det dokumenteres beløp over Revisjonen vil anbefale å kontrollere 7 fakturaer fra Firma 2. Revisjonen vil anbefale at en velge fakturaer tilfeldig slik at funnene også kan brukes til å gi større sikkerhet for beløpet i erstatningssaken. Firma 3 Kontrollene har avdekket at dette firmaet har levert og fått utbetalt en faktura på for et arbeid som iflg. OPAK ikke er utført og har dessuten overfakturert arbeider for i alt Revisjonen antar at dette beløpet er tilstrekkelig i forhold til grensen for å få Firma 3 dømt for grov svindel. Firma 6 Kontrollen har avdekket at to av seks fakturaer var overfakturert med 50 % i alt Firmaet har fått utbetalt 53 fakturaer i perioden og revisjonen mener det bør gjennomføres flere kontroller slik at en får sikker dokumentasjon for et beløp over Revisjonen vil her anbefale å velge fakturaer etter beløpsstørrelse for å se om det er grunnlag for å benytte korrupsjonsbestemmelsen , side 15. Bærum kommune Kommunerevisjonen

13 11 Konklusjon og anbefalinger 7 REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 7.1 Konklusjon Funnene i rapporten tar utgangspunkt i taksering av et utvalg av fakturerte arbeider fra alle de 11 største leverandørene av overflatebehandling til Eiendomsforvaltningen i årene Revisjonen mener vi har utarbeidet dokumentasjon på at 7 av de 11 kontrollerte firmaene, har overfakturert kommunen. 6 av dem har levert tomme fakturaene, altså ikke utførte arbeider som er fakturert kommunen. Tomme fakturaer er svært sikre funn Tabellen under viser en oversikt over funnene knyttet til alle de 11 kontrollerte firmaene 8. Tallene er basert på gjennomførte kontroller. Tabell 7-1 Svindlet beløp avdekket i gjennomførte kontroller av alle kontrollerte firmaer. Firmanavn Tomme Overfakturerte I alt Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Sum Firma 9 er under etterforskning og har tilstått overfakturering i politiavhør uten at OPAK har avdekket svindel i sine kontroller. Årsaken til at dette kan være størrelsen på sikkerhetsmarginen som OPAK har lagt inn for hva de anslår som riktig pris eller kontrollmetoden som er brukt. - Revisjonen mener at en kontroll av ytterliggere 9 tilfeldig utvalgte fakturaer fra Firma 9 med endret kontrollmetode kan gi annet resultat. For å få firmaene dømt for grov svindel har revisjonen fått opplyst at skal det dokumenteres beløp over ca Dette mener revisjonen å ha dokumentert med god margin for fire av de 7 firmaene. Tre av firmaene kommer over dette beløpet selv når en kun legger avdekkede tomme fakturaer til grunn. Ett kommer over når en legger til overfaktureringen. Tre av firmaene ligger under dette beløpet i de kontrollerte fakturaene. Revisjonen vil anbefale å kontrollere flere fakturaer: , side 15. Bærum kommune Kommunerevisjonen

14 12 Konklusjon og anbefalinger - Firma 1: For dette firmaet vil revisjonen anbefale å velge 5 fakturaer etter beløpsstørrelse. For å få den sikreste dokumentasjonen kan en velge en enkel kontroll der en bare vurderer om arbeidene er utført eller ikke. - Firma 2: Revisjonen vil anbefale å kontrollere 7 fakturaer som er tilfeldig valgt, slik at funnene også kan brukes til å gi større sikkerhet for beløpet i erstatningssaken. - Firma 6: Revisjonen anbefaler å velge 9 fakturaer etter beløpsstørrelse. Det andre formålet med rapporten er å skaffe bevis til fremleggelse i erstatningssakene. Til erstatningssaken skal det dokumenteres beløp med en sannsynlighet over 50 %. Revisjonen mener å ha dokumentert total svindel fra kommunen på til sammen Tabellen under viser fordelingen av den totale svindelen på alle de 11 kontrollerte firmaene. Beregningene er gjort basert på kontroller av et representativt utvalg med en statistisk sannsynlighet på 50 % 9. Tabell 7-2 Beregnet svindel fra alle kontrollerte med 50 % sannsynlighet 10. Firmanavn Antall kontroller 50 % Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Sum Revisjonen mener at med de sikkerhetsmarginer som takseringsfirmaet har lagt inn i sine kontroller og de sikkerhetsmarginer statistikkfirmaet har lagt inn i beregningen, har en for disse tallene en sannsynlighet over 50 %. Dersom det utføres flere kontroller vil sikkerheten øke i beregningen av samlet svindel. Til dette erstatningsbeløpet kommer i tillegg kommunens utgifter til å dokumentere erstatningskravet. Revisjonen mener at kostnader til innleid bistand fra OPAK og Norsk Regnesentral samt ressurser som har medgått i revisjonen og hos rådmannen er kostnader , side Beregningen stemmer ikke helt for Firma 3 og 6, da en av de overfakturerte fakturaene til Firma 3 var ført på Firma 6 før beregningen av total svindel. Bærum kommune Kommunerevisjonen

15 13 Konklusjon og anbefalinger som bør inngå her. Det kan være hensiktsmessig å avvente påtaleavgjørelsene før en tar endelig stilling til hvordan erstatningskravene skal håndteres. Det tredje formålet med rapporten er å avdekke om det er flere firmaer som har svindlet kommunen. Revisjonen mener å ha dokumentert at det i tillegg til de 5 firmaene som allerede er under politietterforskning, er tre selskaper vi har grunn til å mistenke for svindel. Det er etter revisjonens oppfatning tilstrekkelig for kommunen å ha en berettiget mistanke om at et straffbart forhold er begått før en går til anmeldelse. Revisjonen mener det bør vurderes å politianmelde Firma 2, Firma 3 og Firma 6. Dette bør skje etter dialog med politiet og i tråd med de anbefalinger som gis derfra. Firma 2 Utførte kontroller har avdekket at dette firmaet høsten 2006 leverte og fikk utbetalt en faktura på for et arbeid som aldri ble utført. Firma 3 Våre kontroller har avdekket at dette firmaet har levert og fått utbetalt en faktura på for et arbeid som aldri ble utført og har overfakturert arbeider for Revisjonen mener dette bør være tilstrekkelig dokumentasjon til å få firmaet dømt for grov svindel i straffesaken. Firma 6 Kontroller har avdekket at dette firmaet har overfakturert to arbeider for Revisjonens anbefalinger 1. Rådmannen bør vurdere å politianmelde Firma 2, 3 og 6 i rapporten. Dette bør skje etter dialog med politiet, og i tråd med de anbefalinger som gis derfra. 2. Rådmannen eller politiet bør gjennomføre flere kontroller av ett av firmaene med endret kontrollmetode for om mulig å avdekke svindel også her. 3. Rådmannen eller politiet bør gjennomføre flere kontroller mot tre av firmaene for å dokumentere svindel over til straffesaken. 4. De samlede erstatningsbeløpene bør beregnes på nytt etter at nye kontroller er utført. Bærum kommune Kommunerevisjonen

16 Kilder og tabelloversikt KILDER Kommunestyret møte sak 010/07 Videre gransking, omprioritering og søknad om tilleggsbevilgning. Kontrollutvalget møte sak 015/07 Videre gransking, omprioritering og søknad om tilleggsbevilgning. Lov av nr.25: Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). TABELLOVERSIKT Tabell 4-1 Andel tomme og overfakturerte fakturaer fra de 5 mistenkte firmaene Tabell 4-2 Svindlet beløp avdekket i tomme og overfakturerte fra de 5 mistenkte firmaene Tabell 5-1 Beregnet svindel fra de 5 mistenkte firmaene med 50 % sannsynlighet... 7 Tabell 6-1 Andel tomme og overfakturerte fakturaer fra alle kontrollerte firmaer Tabell 6-2 Svindlet beløp avdekket i tomme og overfakturerte fra de tre nye firmaene Tabell 7-1 Svindlet beløp avdekket i gjennomførte kontroller av alle kontrollerte firmaer Tabell 7-2 Beregnet svindel fra alle kontrollerte med 50 % sannsynlighet BÆRUM KOMMUNEREVISJON BÆRUM KOMMUNE

17 VEDLEGG 1: ANALYSE AV FAKTURADATA

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Orientering Formannskapet Oppfølging korrupsjonssak

Orientering Formannskapet Oppfølging korrupsjonssak Orientering Formannskapet Oppfølging korrupsjonssak 18.02.16 Tidslinje Kommunens samarbeid med politiets etterforskning fram til pågripelse Kommunens oppfølging av korrupsjonssaken Tidslinje - forhistorie

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer.

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer. 1 Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 OSLO TLF.: +47-22 47 78 50 EPOST: postmottak@riksadvokaten.no Asker, 19. juni 2014 SCANDINAVIAN STAR Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15.

Detaljer

Politiets utgangspunkt

Politiets utgangspunkt Politiets utgangspunkt Straffeprosessloven 224. Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 42 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 42 Jf. Innst. O. nr. 27 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) År 2008 den 7. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 14.02.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300111-3 Geir Lunde 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: STATUS FOR SPANSK SELSKAP ETABLERT FOR

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BISTANDSADVOKAT. Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015

BISTANDSADVOKAT. Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015 BISTANDSADVOKAT Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015 Advokat Ingrid Holm Ellingsen Angell Advokatfirma AS, Bodø ihe@angell-co.no Tema: Bistandsadvokat-ordningen 1. Hva er bistandsadvokat-ordningen?

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Følgende er innkalt i forbindelse med behandlingen

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE VOLDSOFFERERSTATNING ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN Advokat Thomas Benestad 1. Hva er voldsoffererstatning? VOLDSOFFERERSTATNING Voldsoffererstatning er erstatning som ytes av staten

Detaljer

INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE

INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE Innledning Boligeierforeningen Aker Brygge BAB vil i dette informasjonsbrevet til boligeierne og beboerne på Aker

Detaljer

Juridisk bistand i saker om menneskehandel

Juridisk bistand i saker om menneskehandel Juridisk bistand i saker om menneskehandel Bistandsadvokatens rolle Advokat Ann-Cathrin Marcussen Advokatfellesskapet Rognlien & Djønne m fl Fornærmede - Begrepet " Fornærmede innehaver av en slik interesse

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Grunnprinsipper Det skal praktiseres null-toleranse for økonomiske misligheter for alle

Detaljer

Naturmangfoldloven. LOV , nr 100. Om politianmeldelser etter naturmangfoldloven tips til anmeldelser, og konkrete eksempler.

Naturmangfoldloven. LOV , nr 100. Om politianmeldelser etter naturmangfoldloven tips til anmeldelser, og konkrete eksempler. Naturmangfoldloven LOV-2009-06-19, nr 100 Om politianmeldelser etter naturmangfoldloven tips til anmeldelser, og konkrete eksempler. 11. oktober 2012 Antonio B.S. Poléo Skolopender AS Generelt Anmeld saker!

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 10.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-180900SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Kristel Heyerdahl Espen Bergh Erik Melander Siktet Anders Behring Breivik

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205 Sign: Dato: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg administrasjon RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 8 Jf. Innst. O. nr. 3 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) År 1999 den 26. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Detaljer

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L (2014-2015) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om dommeravhør. Trondheim Fosen Melhus Orkdal 100 saker

Detaljer

Statlig erstatning til personer utsatt for vold og overgrep

Statlig erstatning til personer utsatt for vold og overgrep Statlig erstatning til personer utsatt for vold og overgrep KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 1 2 STATLIG ERSTATNING TIL PERSONER UTSATT FOR VOLD OG OVERGREP Innhold 04 Hva er voldsoffererstatning? 05

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 1. Innledning. Militær inspeksjon av militære bygninger og rom, effekter m.v. har vært praktisert så langt tilbake

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 28. august 2007 kl OBS! Møtet er på tirsdag

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 28. august 2007 kl OBS! Møtet er på tirsdag Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 28. august 2007 kl 16.30 OBS! Møtet er på tirsdag Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 75/07 Protokoll fra

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 20. september 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 80/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Tirsdag 23. august 2016 Klokken: 09.00 - ca 11.30. Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 17.06.2015, saksnr. 15/15 Behandling: Engedal (Utdanningsforbundet)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i NORGES HØYESTERETT Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i HR-2011-01540-U, (sak nr. 2011/1243), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( )

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( ) Lovvedtak 87 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2015 2016), jf. Prop. 68 L (2015 2016) I Stortingets møte 8. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven

Detaljer

NAV må behandle trygdemottakere etter de samme prinsipper som Kjell Magne Bondevik ble behandlet i den såkalte Stortingspensjonssaken

NAV må behandle trygdemottakere etter de samme prinsipper som Kjell Magne Bondevik ble behandlet i den såkalte Stortingspensjonssaken Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Postboks 5 St Olavs plass 0130 OSLO Osterhausgate 27, 0183 OSLO www.raudt.no 22 98 90 50 Oslo, 8. juni 2009 NAV må behandle trygdemottakere etter de samme prinsipper

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. januar 2018 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Fredrik Berg til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 12. desember 2006 kl (NB: Merk tidspunktet!)

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 12. desember 2006 kl (NB: Merk tidspunktet!) Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 12. desember 2006 kl 16.00 (NB: Merk tidspunktet!) Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2 Arbeidsutvalget har lagt opp til

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET

PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET SEKSUELLE OVERGREP STATSADVOKATENE I NORDLAND TO AKTUELLE TYPESCENARIOER: personer med utviklingshemming som overgripere - overfor andre med

Detaljer

Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket

Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket Hanne Klægstad, Arendal Hvorfor kontroll? Det utbetales ca 10 mrd kroner i direktetilskudd året (etter søknad) Tilskuddene må virke

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften

Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften Forskriften retter seg først og fremst til undersøkelsesmyndigheten, dvs. Statens havarikommisjon for transport (havarikommisjonen). Forskriften må ses i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. oktober 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. oktober 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. oktober 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 91/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

EKSAMEN TTM2 Informasjonssikkerhet, videregående. Hjelpemidler: Ingen Varighet: 0900 1200 (3 timer) Kontaktperson: Svein Willassen, tlf.

EKSAMEN TTM2 Informasjonssikkerhet, videregående. Hjelpemidler: Ingen Varighet: 0900 1200 (3 timer) Kontaktperson: Svein Willassen, tlf. EKSAMEN TTM2 Informasjonssikkerhet, videregående Hjelpemidler: Ingen Varighet: 0900 1200 (3 timer) Kontaktperson: Svein Willassen, tlf. 92449678 Del 1 Denne delen består av 8 spørsmål. Hvert spørsmål kan

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01835-A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot Knut Øverbø

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Øystein Storrvik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Øystein Storrvik) NORGES HØYESTERETT Den 22. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02121-A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte mandag 29. april 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 43/13 Situasjonen ved Munch-museet... 2 44/13 Foreløpig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Korrupsjonsforebygging ved hjelp av kommunal revisjon? - Et kritisk blikk utenfra. Helge Renå Stipendiat, UiB helge.rena@aorg.uib.

Korrupsjonsforebygging ved hjelp av kommunal revisjon? - Et kritisk blikk utenfra. Helge Renå Stipendiat, UiB helge.rena@aorg.uib. Korrupsjonsforebygging ved hjelp av kommunal revisjon? - Et kritisk blikk utenfra Helge Renå Stipendiat, UiB helge.rena@aorg.uib.no Disposisjon 1. Tre korrupsjonssaker fra 2000-tallet Kort om sakene Hva

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Vedtakssak Dato: 19.09.12 (ettersendt 12.09.12) vedlegg 1: PM-1995-17 vedlegg 2: PM-1995-26

Vedtakssak Dato: 19.09.12 (ettersendt 12.09.12) vedlegg 1: PM-1995-17 vedlegg 2: PM-1995-26 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 19.09.12 (ettersendt 12.09.12) Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Fullmakt til å begjære påtale ovenfor høgskolens statstjenestemenn m.m. HS-V-024/12

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring 2010 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Samferdelselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 06.04.2010 SAKSBEHANDLER: Ida Weyer-Larsen DIR.TLF: 22 93 99 36 VÅR REFERANSE: 10/358

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Status oppfølgingsprosjektet

Status oppfølgingsprosjektet Status oppfølgingsprosjektet I) Bistand politietterforskning II) Om arbeidet med byggesaker med avvik 3 typer saker III) Om arbeidet med oppfølging av urettmessige tillatelser Prosess / status IV) Bistand

Detaljer

Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør

Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør + Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør Hva er politiet sin oppgave Hva møter man hos politiet Forventninger til politiet Etterforskning /avhør SO-koordinator

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Mandag 06. februar 2017, kl. 10-14 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset i Hol

Detaljer

Straflbare handlinger begått av utenlandsk militært personell i Norge og av norsk militært personell i utlandet - noen jurisdiksjonsspørsmål

Straflbare handlinger begått av utenlandsk militært personell i Norge og av norsk militært personell i utlandet - noen jurisdiksjonsspørsmål Rundskriv Del II-nr. 2/1999 fra Oslo, 10. august 1999 Riksadvokaten Ra 96-272 046.5 555.0 Statsadvokatene, politimestrene, overvåkingssjefen og sjefen for Kriminalpolitisentralen Straflbare handlinger

Detaljer

Etterforskning VOLD MOT BARN

Etterforskning VOLD MOT BARN Etterforskning VOLD MOT BARN Politiførstebetjent Bodil Aas Fakta om Østfold politidistrikt Ca 620 ansatte Politioperative oppgaver Forvaltning og sivilrettslige oppgaver 21106 straffesaker i 2013 12 kommuner

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER Heidi Fjermeros Nedre Romerike distriktsrevisjon og Pernille Stoerman-Næss Oslo Kommunerevisjon NRD Overfakturering og fiktive fakturaer Fiktive føringer

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer