ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden"

Transkript

1 ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden Framtidens byer

2 2 Framtidens byer Innledning Sandnes deltar i Framtidens byer Etter søknad til Miljøverndepartementet kom Sandnes kommune med i Framtidens byer våren Søknaden fra Sandnes var basert på Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes , hvor det var formulert en egen energi- og klimastrategi for Sandnes. Avtaler og deltakere: Sandnes har sammen med 12 andre byer i Norge og KS inngått avtale med Staten ved Miljø- og utviklings-, Kommunal- og regional-, Samferdselsog Olje- og energidepartementet. Avtalen er datert Tilsvarende har Staten ved de nevnte departementene samme dato inngått intensjonsavtale med NHO, HSH, Sparebankforeningen og KS. Foruten Sandnes deltar følgende byer i samarbeidet; Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo, Bærum, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Sandnes og Stavanger, Porsgrunn og Skien, og Fredrikstad og Sarpsborg deltar som tvillingbyer. Handlingsprogram Høsten 2008 utarbeidet Sandnes og Stavanger felles handlingsprogram for Framtidens byer. Handlingsprogrammet ble vedtatt av Sandnes bystyre Masterplan Sandnes øst Framtidens byer er innarbeidet i masterplanen som premiss for utviklingen i Sandnes øst. Masterplanen ble vedtatt av Sandnes bystyre Masterplanen er et grunnlag framtidig planlegging i Sandnes øst. Handlingsplan for energi og klima Bystyret vedtok Handlingsplan for energi- og klima for Sandnes. Handlingsplanen er en konkretisering av handlingsprogrammet. Arbeidet med å oppdatere handlingsplanen ble startet i 2012 og ventes ferdig medium Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes er basert på Handlingsprogram for Framtidens byer, Masterplan for Sandnes øst og Handlingsplan for energi og klima. Regionalplan for energi og klima er også et grunnlag for gjeldende Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes. I vedtatt Planprogram for Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes er Framtidens byer og energi- og klima viktige temaer som skal revideres. Forslag til ny Kommuneplan og ny Miljøplan skal foreligge ved årsskiftet 2013/2014. Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppa. Layout: aka. Foto: Sandnes kommune.

3 Framtidens byer 3 Areal og transportplanlegging Innenfor areal og transport arbeider kommunen med planer knyttet til overordnet kollektivsystem, sykkelstamveg, Havneparken Sandnes, Pimes (EUprosjekt på Dale), kommunedelplan for parkering på Forus/Lura og en rekke andre større og mindre samferdselstiltak. Sykkelløftet i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen, Reisevanegruppa i TP Jæren og Sykkelbyen Sandnes, er et viktig holdningsskapende prosjekt. Sandnes deltar også som partnere i flere Transnovaprosjekter sammen med bl.a. Stavanger kommune. Dette er prosjekter knyttet til mobilitetsplanlegging og varelevering i sentrumsområdene. Sistnevnte er i samarbeid med Sandnes sentrum. ROS i ny kommuneplan Arbeidet med å revidere gjeldende kommuneplan er godt i gang. Klimaendringer og konsekvenser av disse skal være et viktig tema i risiko- og sårbarhetsanalysen til kommuneplanen. Kommunens egen kompetanse og siste nytt innen dette temaet skal være grunnlaget for de vurderingene som skal gjøres. Sandnes kommune deltar i et regionalt ROS arbeid som ventes sluttført medio Dette arbeidet vil også være et grunnlag for arbeidet med ROS i kommuneplanen. Store deler av Sandnes sentrum ligger på tidligere gruntvannsområder som er utfylt og siden benyttet som byggegrunn. To mindre vassdrag renner gjennom disse områdene før de munner ut i Gandsfjorden. Skråningene på begge sider av sentrum består av løsmasser med høyt innslag av leire. Klimaendringer med økt nedbørsintensitet og mer flom i vassdragene kombinert med havnivåstigning og stormflo, betyr økt risiko for sentrumsområdene. I april 2013 ble det i samarbeid med Framtidens byer arrangert en egen workshop om disse problemstillingene. Det foreligger referat fra workshopen. GIS-illustrasjon av områder som er utsatt for havnivåstigning.

4 4 Framtidens byer Viktige tiltak Gode regionale planer for byutvikling og overordnet samferdselssystem er nødvendige for å kunne nå målsettingene knyttet til fortetting og miljø som stilles til transportsystemet i Sandnes. Synergieffekten er at sentrumsområdet frigjøres for gjennomkjøringstrafikk og at sentrum styrkes som byutviklingsområde. Kommunen vil redusere klimagassutslipp og endre reisemiddelfordeling gjennom nye parkeringsbestemmelser, retningslinjer for mobilitetsplanlegging som verktøy i areal- og transportplanleggingen, samt økt tilrettelegging for kollektivtrafikk (buss og bybane), sykkel og gange bl.a. gjennom tiltak slik som sykkelstamvei. Kommunedelplan for sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger via Forus Dette er et viktig pilotprosjekt for Sandnes kommune og for regionen. Arbeidet gjennomføreres i regi av Statens vegvesen og med sentral deltakelse fra Sandnes kommune. Hovedmålet er å legge til rette for overføring av arbeidsreiser fra personbil til sykkel med hovedfokus på Forus/Lura-området. Reguleringsplanarbeidet er startet opp i regi av Statens vegvesen. Det er viktig å opprettholde god framdrift i prosjektet for å kunne få prosjektet godkjent og avklare finansiering i Nasjonal transportplan Lengde: 13 km. Kostnad: 440 mill. kroner(± 25 %). Bredde normalprofil: 4,5 meter. Sykkel Sandnes kommune arbeider langsiktig og målrettet for å fremme økt sykkelbruk. Blant de mest aktuelle tiltakene er deltakelse i Sykkelløftet, utbedring av hovedsykkelrutene i kommunen, etablering av sykkelstamvei i regionen, sykkelopplæring for alle 5. klassinger, sykkelopplæring for unge innvandrere, aktivt bruk av Sandnes sykkel- og aktivitetsgård som ble tatt i bruk i 2010, god drift av bysykkelordningen og oppdatering av de grønne sykkelrutene. Det arbeides også med videreutvikling av kommunens digitale sykkelkart bl.a. utarbeidelse av sykkelreiseplanlegger. Illustrasjon av sykkelstamveien langs E 39 på Lura. Statens vegvesen

5 Framtidens byer 5 Utsnitt av forsiden til Sykkelloftet.no Sykkelløftet Målet med Sykkelløftet er å få flere til å sykle til jobb minst en dag i uken slik at andelen jobbreiser på sykkel kommer opp i ca 20 prosent. Hensikten med dette er å fremme sykkelen som et enestående framkomstmiddel i en region med korte avstander og gunstig klima. Næringsforeningen for Stavanger-regionen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen region vest og Stavanger og Sandnes kommuner deltar i prosjektet (Jf. ). Bussholdeplass ved Syrinveien sett mot øst, utarbeidet av Karen Zeiner, Statens vegvesen Kollektivtransport I Sandnes sentrum legges det til rette for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken vha. midtstilte kollektivfelt samt mating for syklister vha. sykkelfelt til sykkelstamveien. Fortetting/transformering i sentrum Gjennom arbeidene med Sentrumsplan, områdeplan for Sandnes Havnepark, og arkitektkonkurranse for Ruten er det lagt godt grunnlag for omfattende byfornying i sentrum og for videre aktivitet og vekst.

6 6 Framtidens byer Oversiktsbilde for Sandnes havnepark (kilde: sandnes-havneparken.no) Havneparken Sandnes pilotprosjekt i Framtidens byer Planområdet utgjør til sammen ca 152 daa, som fordeler seg på ca 56 daa til byggeområder, 7 daa parkområder, 48 da til andre uteområder og 41 da til trafikkområder. Innenfor byggeområdene gis det plass til ca m 2 bruksareal. Byggehøydene vil variere fra 4 til mer enn 12 etasjer. I 2012 ble Havneparken Sandnes godkjent som Pilotprosjekt i Framtidens byer. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Stanley Wirak undertegnet avtale for pilotprosjektet. Sandnes kommune har inngått avtaler med Sandnes tomteselskap og med Havneparken Sandnes infrastrukturselskap om oppfølging av arbeidet og god utvikling av området. I april ble det arrangert en egen workshop i Sandnes om klimatilpasninger med Havneparken Sandnes som eksempel. En konklusjon fra workshopen var at arbeidet med klimatilpasninger bør organiseres tverrfaglig og at man i dette arbeidet må være åpen for nytenkning og utradisjonelle løsninger. Utvikling av Havneparken Sandnes har kommet i gang. Flere av delområdene er solgt og planleggingen av disse pågår. Sandnes kommune vurderer å bygge nytt rådhus og arbeidet med å forberede dette har startet opp. Sandnes kommune bør planlegge og bygge det nye rådhuset som et pilotprosjekt. For mer informasjon henvises til Promenade i Havneparken Sandnes (kilde: sandnes-tomteselskap.no/sentrum-prosjekter/)

7 Framtidens byer 7 Stasjonær energibruk Kommersielle prosjektstudier viser at det er betydelige muligheter for å energieffektivisere kommunale tjenestebygg. Norsk klimapolitikk Meld. St.21 ( ), gir klare føringer på hva som skal jobbes med innen stasjonær energibruk. Kommunen vil holde seg oppdatert på hvilke forventninger som ligger til grunn og hvilke vedtak som det skal arbeides ut fra. Koordinering Energi rådgiver bidrar blant annet til at Fremtidenes byer sine målsettinger for energi og klima i kommunale bygg blir nådd. Energirådgiver jobber på tvers i organisasjonen og bistår virksomheter og fagorgan. Energigruppe bestående av 3 driftsoperatører er etablert. Energigruppa ledes av energirådgiver og vil være et viktig ledd for å se på effektiv drift av tekniske installasjoner. Bystyret har vedtatt en økonomiplan hvor det er avsatt midler til energieffektivisering av kommunale tjenestebygg. Arbeidet er i tråd til handlingsprogrammet for Framtidens byer og kommunens handlingsplan for energi og klima. Energimerking Energimerking av formålsbygg og energivurdering av tekniske anlegg er lovpålagt tiltak etter energimerkeforskriften. Arbeidet er omfattende og har pågått siden høsten Kommunen har nå energimerket 60 formålsbygg Redusert energibruk i kommunen basert på gjeldende planer Holdningsskapende arbeid videreføres og er satt opp mot kommunens miljøfyrtårn sertifisering. EOS- energi oppfølgingssystem er under oppbygging for alle formålsbygg. Prøvedrift har pågått for barnehagebygg og skolebygg. Utvikling av rutiner for overvåking av energibruk og spesifikk kwh/ m2. Prosedyrer for rapportering til KOSTRA Enkelte prosjekter Ny varmenergisentral for Ganddal skole. Parallelt med ombygging av skolens foretas oppgradering av fremtidig energiforsyning. Elektrisk panelovner fases ut. Det tas i bruk vannbåren oppvarming og benyttes blant annet biogass 33 % produkt. Energiomlegging av Rovik boas. Eldre oljekjelanlegg skal fases ut. Det planlegges bygget en lokal energisentral. Biobrensel vil benyttes for oppvarming av varmt sirkulerende vann. Energiomlegging Lunde Sørbø. Det etableres et varmenett for distribusjon av varme energi. Anlegget blir noe større da det også skal betjene utvidelsen av Sørbø skole og nytt barnehagebygg. Varmeenergi skal hentes fra et planlagt biovarmeanlegg. Anlegget vil gi en betraktelig reduksjon av klimagassutslipp. Energiomlegging og bruk av vannbåren varmenergi pågår ved Iglemyr skole. Skolebygget skal omlegges til vannbåren oppvarming. Utfordring er spesiell da arbeidene planlegges ut fra at skolen vil være i drift under byggeperioden. Energiomlegging og bruk av vannbåren varmeenergi pågår ved Høle skole. Energieffektive ventilasjonsaggregat med vannbårne varmebatteri er i driftsatt. Det planlegges installert lavtemperert distribusjonsnett for oppvarming av bygget. Fornybar energikilder vurderes ut fra grunn eller sjø. Gamle Sandnes sykehus rehabiliteres til et lavenergibygg og vil kunne oppnå energikarakter lysgrønn. Prosjektet er omfattende både med hensyn til byggets alder og kuldebroproblematikk Sandnes helsesenter har bygningskategori sykehus og innflytting ventes å skje i Sentral driftsovervåkning planlegges oppkoblet for samtlige kommunale skoler og barnehager.

8 8 Framtidens byer Forbruksmønster og avfall Innkjøp Sandnes og Stavanger samarbeider for en mest mulig koordinert og felles innkjøpspolitikk. Som ledd i regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser har Sandnes deltatt i Knutepunkt Rogaland gjennom innkjøpssamarbeidet RSSSR (Rogaland, Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg). Lokale videomøter Sandnes kommune har i 2012 tilrettelagt et eget rom i Sandnes rådhus med teknisk utstyr for videomøter. Et av formålene med dette møterommet er å redusere omfanget av tjenestereiser ved å arrangere flere videomøter. Øko-kommune og Fair-trade kommune Sandnes deltar sammen med Stavanger kommune i et fellesprosjekt som Øko-kommune. Prosjektet innebærer blant annet tilbud om økologiske produkter i kommunens kantiner, og det legges mer vekt på økologiske produkter i anbud på matvarer. Sandnes kommune er godkjent Fair-trade kommune. Miljøfyrtårn Sandnes kommune har som mål at alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2016, og det er laget en egen framdriftsplan for dette arbeidet. Våren 2013 er i alt 86, hvorav 35 kommunale, virksomheter miljøfyrtårnsertifisert. For arbeidet med å sertifisere kommunale virksomheter er det definert en egen oppfølgingsindikator i BARM (Balansert målstyring). Sandnes og Stavanger bytter sertifisører seg i mellom ved sertifisering av egne virksomheter. Sandnes kommune har tatt initiativet til et eget faglig forum for kommunene i regionen for bistå hverandre i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering. Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp og Time deltar sammen med Sandnes i dette forumet. Sandnes arrangerer egne miljøfyrtårnsamlinger i bystyresalen for sertifiserte virksomheter blant annet for å utveksle erfaringer og inspirere til fortsatt godt miljøarbeid. Sandnes kommune har de to eneste sertifisørene i Rogaland som har kompetanse til å sertifisere etter hovedkontorkravet. Det er god pågang fra ikke kommunale virksomheter for å bli sertifisert. Blant kommunens egne virksomheter har barnehagesektoren gått foran som et godt eksempel. Avfallsreduksjon Sandnes kommune har gode ordninger for sortering og innsamling av avfall, og høy grad av materialgjenvinning. Restavfallet benyttes som energikilde i det interkommunale fjernvarmeanlegget for Stavanger, Sola og Sandnes.Kommunen har i 2013 innført henteordning for plastavfall fra husholdningene. Kommunen samarbeider med næringslivet i sentrum (Sandnes sentrum) og vil kartlegge og vurdere tiltak som kan redusere brannfare, forbedre transportrutiner, og problemstillinger knyttet til hygiene og trivsel i sentrum Informasjon og holdningsskapende arbeid Kommunen informerer om miljø og klimavennlige valg og vaner gjennom egne hjemmesider og Kommunen har, sammen med 16 andre kommuner, utarbeidet konseptet Gi søppelet nytt liv. Konseptet består av tømmekalender, facebookside og avisannonser som fokuserer på ombruk og gjenbruk av avfall i form av DIY-ideer.Kommunen har inngått avtale med Grønn hverdag for bedre informasjon og samarbeid med næringslivet og innbyggerne. Det arrangeres blant annet temamøter/frokostmøter med aktuelle temaer. Samarbeidet omfatter også bistand i kampanjer som for eksempel Earth Hour. Våren 2013 har Grønn hverdag i samarbeid med kommunen helsestasjonstjeneste arrangert kurs for småbarnsmødre om sunt og miljøvennlig kosthold.

9 Framtidens byer 9 Klimatilpasning I følge Klima i Norge 2100 vil klimaendringene i 2100 innebære: Havnivåstigning på 0,58 til 1,13 m (gjennomsnitt 0,78 m) Mildere vintre med mer nedbør Høyere temperatur og lengre tørkeperioden i sommerhalvåret Mer ekstremvær i form av sterk vind og høy nedbørsintensitet Konsekvensene av klimaendringene vil være mer flom i vassdrag og lavtliggende områder langs sjøen med risiko for skade på infrastruktur, bygninger, landbruk, natur og helse. I nye utbyggingsområder og i transformasjonsområder blir tilpasning til framtidige klimaendringer en viktig oppgave. Det er kommunen som planmyndighet og som myndighet for lokalt beredskap som har ansvaret for å ta hensyn til klimaendringene og foreta nødvendige tilpasninger til disse. Store sentrumsområder i Sandnes vil være svært utsatt for havnivåstigning, og tilstøtende områder på øst- og vestsiden av sentrum har grunnforhold med usikker stabilitet. Våren 2013 ble det arrangert en egen workshop i Sandnes med klimaendringer og klimatilpasninger som tema. Sandnes havnepark ble benyttet som eksempel i workshopen. I Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes er klimatilpasning innarbeidet med mål og strategier. Arbeidet med å revidere kommuneplanen og miljøplanen har startet opp og klimaendringene vil være et sentralt tema i dette arbeidet generelt, og spesielt i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysene og konsekvensutredningene som skal gjennomføres.

10 10 Framtidens byer Godt bymiljø I Kommuneplan for Sandnes er det formulert følgende hovedmål for helse, trivsel og miljø: Sandnes vil være et bærekraftig samfunn Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle Det er videre beskrevet strategier for: Miljøvern. Sandnes kommune skal gjennom bevisst politikk bevare viktige miljøverdier, reparere tidligere miljøskader og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen Rettferdighet og likebehandling. Kommunen skal legge til rette for rettferdighet og likebehandling for alle i hele kommunen, og redusere ulikheter i helse basert på kunnskap om lokale forhold Tilgjengelighet for alle. I Sandnes skal alle ha mulighet til samfunnsdeltakelse, egen utvikling og mestring, ut fra egne forutsetninger. Organisering og drift Sunt bymiljø og god bydesign. Sandnes skal fremme et sunt bymiljø og god bydesign. En sunn by tilbyr fysisk og bygd miljø som fremmer helse, trivsel og trygghet, sosial samhandling, lett mobilitet, stolthet og identitet for alle Støttende og omsorgsfulle miljøer. Sandnes skal framfor alt være en by for alle sine innbyggere, støttende, imøtekommende til innbyggernes ulike behov og forventninger. Sunn livsstil. Sandnes skal tilby forhold og muligheter som fremmer sunn livsstil og forebygger livsstilsykdommer gjennom økt bruk av lokale partnerskap for satsing på befolkningsbaserte tiltak. Arbeidet med Ruten og Sandnes havnepark er eksempler hvor mål og strategier for godt bymiljø vil være grunnleggende. Bystyret har vedtatt Handlingsprogram for Framtidens byer og Handlingsplan for energi og klima Formannskapet er kommunens miljøvernutvalg Rådmannen ved kommunaldirektør samfunn er administrativ ansvarlig Administrativ styringsgruppe består av kommunaldirektør samfunn, kommunaldirektør kultur og byutvikling og miljøvernsjef Prosjektgruppe består av miljøvernsjef, transportplansjef, eiendomssjef, bymiljøsjef og beredskapssjef For samordning mellom Sandnes og Stavanger er det etablert en overordnet administrativ styringsgruppe som består av de administrative styringsgruppene i de to byene. Arbeidet med Framtidens byer skal i størst mulig grad integreres i kommunens ordinære virksomhet, men noen oppgaver knyttes spesifikt til prosjektet Framtidens byer; Kompetanseheving, kurs, konferanser, opplæring Energirådgivning Utredninger og planlegging Koordinering, informasjon, holdningsskapning og kampanjer Administrativt arbeid tilsvarende flere årsverk

11 Framtidens byer 11 Klimautslipp i Sandnes Indikator Gjennomsnittlig utslipp av klimagasser pr. innbygger i Sandnes 4,5 tonn 3,5 tonn 3,5 tonn Gjennomsnittlig utslipp av klimagasser pr. innbygger i Norge 7,5 tonn 8,6 tonn 10,5 tonn Klimavennlig adferd i Sandnes Hva innbyggerne selv opplyser at de gjør for å leve mer klimavennlig (TNS Gallup 2012 for Framtidens byer) Spørsmål % som svarte ja Sorterer avfall (glass, papir og lignende) 87 % Returnerer farlig avfall 73 % Gjør tiltak for å senke strømforbruket (sparedusj, senket innetemperatur, isolering) 62 % Avfallssorterer mat i hjemmet 89 % Går og/eller sykler mer 40 % Reparerer bevisst mer framfor å kjøpe nytt 46 % Bruker ofte(re) offentlig transport framfor egen bil 11 % Gjør innkjøp uten bil 24 % Bruker alternativ til strøm for oppvarming, for eksempel pelletsovn eller varmepumpe 41 % Kjøper økologisk mat og miljømerkede produkter 16 % Velger ofte(re) tog eller buss i stedet for fly 8 % Kjøper bevisst mer brukte klær/utstyr 15 % Flyr bevisst mindre 15 % Engasjerer seg i en miljøorganisasjon 4 % Har byttet til mer miljøvennlig bil 5 % Kjøper klimakvoter ved bruk av fly 3 % Grønn; mer enn gjennomsnittet for Framtidens byer, rød; mindre enn gjennomsnittet for Framtidens byer

12

ROMSLIG. Framtidens byer Statusrapport mai 2011. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Framtidens byer Statusrapport mai 2011. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Framtidens Statusrapport mai 211 - i sentrum for framtiden 2 Framtidens Innledning Deltakelse i Framtidens ble etter søknad til Miljøverndepartementet med i Framtidens våren 28. Søknaden fra var

Detaljer

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes som Sunn by Folkehelse, trivsel og miljø i Sandnes Rapport 2012 - program 2013 Sunn by rapport 3 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 7 1.1 Visjon hovedmål

Detaljer

MASTERPLAN FOR SANDNES ØST

MASTERPLAN FOR SANDNES ØST MASTERPLAN FOR SANDNES ØST Langsiktig utviklingsprogram for nye byområder og kriterier for videre planlegging Vedtatt av Sandnes bystyre den 27.04.2010 Sak 44/10 Forord Under utarbeidelsen av gjeldende

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER pilotprosjekter kompetanseutvikling ressursutnyttelse helhetstenkning metodeutvikling erfaringer samhandling endring ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 1 Innhold KLIMAGASSUTSLIPP OG BYMILJØ...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Resultatvurdering Byplan 2010

Resultatvurdering Byplan 2010 Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 53/11 vedlegg Resultatvurdering Byplan 2010 Byplanlegging Sandnes - i sentrum for framtiden nger Tlf: +47 51 91 11 00 Epost: post@bda.no www.bda Dato: 04.03.2 21.01.20

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...6 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER...7 3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG STRATEGIER...8 3.1 SKIEN KOMMUNE:...8 3.1.1 MELDING OM MILJØVERN OG LOKAL AGENDA

Detaljer

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Høringsutkast 25.3.2015 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hvorfor jobbe med energi og klima... 4 1.3 Nasjonale mål... 7 1.4 Regionale

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA Mandal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PLANDOKUMENT Vedtatt i Mandal bystyre 03.09.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 1. Innledning...4 2. Kort om Mandal...6 2.1 Geografi og befolkning...6

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer