ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden"

Transkript

1 ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden Framtidens byer

2 2 Framtidens byer Innledning Sandnes deltar i Framtidens byer Etter søknad til Miljøverndepartementet kom Sandnes kommune med i Framtidens byer våren Søknaden fra Sandnes var basert på Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes , hvor det var formulert en egen energi- og klimastrategi for Sandnes. Avtaler og deltakere: Sandnes har sammen med 12 andre byer i Norge og KS inngått avtale med Staten ved Miljø- og utviklings-, Kommunal- og regional-, Samferdselsog Olje- og energidepartementet. Avtalen er datert Tilsvarende har Staten ved de nevnte departementene samme dato inngått intensjonsavtale med NHO, HSH, Sparebankforeningen og KS. Foruten Sandnes deltar følgende byer i samarbeidet; Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo, Bærum, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Sandnes og Stavanger, Porsgrunn og Skien, og Fredrikstad og Sarpsborg deltar som tvillingbyer. Handlingsprogram Høsten 2008 utarbeidet Sandnes og Stavanger felles handlingsprogram for Framtidens byer. Handlingsprogrammet ble vedtatt av Sandnes bystyre Masterplan Sandnes øst Framtidens byer er innarbeidet i masterplanen som premiss for utviklingen i Sandnes øst. Masterplanen ble vedtatt av Sandnes bystyre Masterplanen er et grunnlag framtidig planlegging i Sandnes øst. Handlingsplan for energi og klima Bystyret vedtok Handlingsplan for energi- og klima for Sandnes. Handlingsplanen er en konkretisering av handlingsprogrammet. Arbeidet med å oppdatere handlingsplanen ble startet i 2012 og ventes ferdig medium Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes er basert på Handlingsprogram for Framtidens byer, Masterplan for Sandnes øst og Handlingsplan for energi og klima. Regionalplan for energi og klima er også et grunnlag for gjeldende Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes. I vedtatt Planprogram for Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes er Framtidens byer og energi- og klima viktige temaer som skal revideres. Forslag til ny Kommuneplan og ny Miljøplan skal foreligge ved årsskiftet 2013/2014. Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppa. Layout: aka. Foto: Sandnes kommune.

3 Framtidens byer 3 Areal og transportplanlegging Innenfor areal og transport arbeider kommunen med planer knyttet til overordnet kollektivsystem, sykkelstamveg, Havneparken Sandnes, Pimes (EUprosjekt på Dale), kommunedelplan for parkering på Forus/Lura og en rekke andre større og mindre samferdselstiltak. Sykkelløftet i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen, Reisevanegruppa i TP Jæren og Sykkelbyen Sandnes, er et viktig holdningsskapende prosjekt. Sandnes deltar også som partnere i flere Transnovaprosjekter sammen med bl.a. Stavanger kommune. Dette er prosjekter knyttet til mobilitetsplanlegging og varelevering i sentrumsområdene. Sistnevnte er i samarbeid med Sandnes sentrum. ROS i ny kommuneplan Arbeidet med å revidere gjeldende kommuneplan er godt i gang. Klimaendringer og konsekvenser av disse skal være et viktig tema i risiko- og sårbarhetsanalysen til kommuneplanen. Kommunens egen kompetanse og siste nytt innen dette temaet skal være grunnlaget for de vurderingene som skal gjøres. Sandnes kommune deltar i et regionalt ROS arbeid som ventes sluttført medio Dette arbeidet vil også være et grunnlag for arbeidet med ROS i kommuneplanen. Store deler av Sandnes sentrum ligger på tidligere gruntvannsområder som er utfylt og siden benyttet som byggegrunn. To mindre vassdrag renner gjennom disse områdene før de munner ut i Gandsfjorden. Skråningene på begge sider av sentrum består av løsmasser med høyt innslag av leire. Klimaendringer med økt nedbørsintensitet og mer flom i vassdragene kombinert med havnivåstigning og stormflo, betyr økt risiko for sentrumsområdene. I april 2013 ble det i samarbeid med Framtidens byer arrangert en egen workshop om disse problemstillingene. Det foreligger referat fra workshopen. GIS-illustrasjon av områder som er utsatt for havnivåstigning.

4 4 Framtidens byer Viktige tiltak Gode regionale planer for byutvikling og overordnet samferdselssystem er nødvendige for å kunne nå målsettingene knyttet til fortetting og miljø som stilles til transportsystemet i Sandnes. Synergieffekten er at sentrumsområdet frigjøres for gjennomkjøringstrafikk og at sentrum styrkes som byutviklingsområde. Kommunen vil redusere klimagassutslipp og endre reisemiddelfordeling gjennom nye parkeringsbestemmelser, retningslinjer for mobilitetsplanlegging som verktøy i areal- og transportplanleggingen, samt økt tilrettelegging for kollektivtrafikk (buss og bybane), sykkel og gange bl.a. gjennom tiltak slik som sykkelstamvei. Kommunedelplan for sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger via Forus Dette er et viktig pilotprosjekt for Sandnes kommune og for regionen. Arbeidet gjennomføreres i regi av Statens vegvesen og med sentral deltakelse fra Sandnes kommune. Hovedmålet er å legge til rette for overføring av arbeidsreiser fra personbil til sykkel med hovedfokus på Forus/Lura-området. Reguleringsplanarbeidet er startet opp i regi av Statens vegvesen. Det er viktig å opprettholde god framdrift i prosjektet for å kunne få prosjektet godkjent og avklare finansiering i Nasjonal transportplan Lengde: 13 km. Kostnad: 440 mill. kroner(± 25 %). Bredde normalprofil: 4,5 meter. Sykkel Sandnes kommune arbeider langsiktig og målrettet for å fremme økt sykkelbruk. Blant de mest aktuelle tiltakene er deltakelse i Sykkelløftet, utbedring av hovedsykkelrutene i kommunen, etablering av sykkelstamvei i regionen, sykkelopplæring for alle 5. klassinger, sykkelopplæring for unge innvandrere, aktivt bruk av Sandnes sykkel- og aktivitetsgård som ble tatt i bruk i 2010, god drift av bysykkelordningen og oppdatering av de grønne sykkelrutene. Det arbeides også med videreutvikling av kommunens digitale sykkelkart bl.a. utarbeidelse av sykkelreiseplanlegger. Illustrasjon av sykkelstamveien langs E 39 på Lura. Statens vegvesen

5 Framtidens byer 5 Utsnitt av forsiden til Sykkelloftet.no Sykkelløftet Målet med Sykkelløftet er å få flere til å sykle til jobb minst en dag i uken slik at andelen jobbreiser på sykkel kommer opp i ca 20 prosent. Hensikten med dette er å fremme sykkelen som et enestående framkomstmiddel i en region med korte avstander og gunstig klima. Næringsforeningen for Stavanger-regionen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen region vest og Stavanger og Sandnes kommuner deltar i prosjektet (Jf. ). Bussholdeplass ved Syrinveien sett mot øst, utarbeidet av Karen Zeiner, Statens vegvesen Kollektivtransport I Sandnes sentrum legges det til rette for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken vha. midtstilte kollektivfelt samt mating for syklister vha. sykkelfelt til sykkelstamveien. Fortetting/transformering i sentrum Gjennom arbeidene med Sentrumsplan, områdeplan for Sandnes Havnepark, og arkitektkonkurranse for Ruten er det lagt godt grunnlag for omfattende byfornying i sentrum og for videre aktivitet og vekst.

6 6 Framtidens byer Oversiktsbilde for Sandnes havnepark (kilde: sandnes-havneparken.no) Havneparken Sandnes pilotprosjekt i Framtidens byer Planområdet utgjør til sammen ca 152 daa, som fordeler seg på ca 56 daa til byggeområder, 7 daa parkområder, 48 da til andre uteområder og 41 da til trafikkområder. Innenfor byggeområdene gis det plass til ca m 2 bruksareal. Byggehøydene vil variere fra 4 til mer enn 12 etasjer. I 2012 ble Havneparken Sandnes godkjent som Pilotprosjekt i Framtidens byer. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Stanley Wirak undertegnet avtale for pilotprosjektet. Sandnes kommune har inngått avtaler med Sandnes tomteselskap og med Havneparken Sandnes infrastrukturselskap om oppfølging av arbeidet og god utvikling av området. I april ble det arrangert en egen workshop i Sandnes om klimatilpasninger med Havneparken Sandnes som eksempel. En konklusjon fra workshopen var at arbeidet med klimatilpasninger bør organiseres tverrfaglig og at man i dette arbeidet må være åpen for nytenkning og utradisjonelle løsninger. Utvikling av Havneparken Sandnes har kommet i gang. Flere av delområdene er solgt og planleggingen av disse pågår. Sandnes kommune vurderer å bygge nytt rådhus og arbeidet med å forberede dette har startet opp. Sandnes kommune bør planlegge og bygge det nye rådhuset som et pilotprosjekt. For mer informasjon henvises til Promenade i Havneparken Sandnes (kilde: sandnes-tomteselskap.no/sentrum-prosjekter/)

7 Framtidens byer 7 Stasjonær energibruk Kommersielle prosjektstudier viser at det er betydelige muligheter for å energieffektivisere kommunale tjenestebygg. Norsk klimapolitikk Meld. St.21 ( ), gir klare føringer på hva som skal jobbes med innen stasjonær energibruk. Kommunen vil holde seg oppdatert på hvilke forventninger som ligger til grunn og hvilke vedtak som det skal arbeides ut fra. Koordinering Energi rådgiver bidrar blant annet til at Fremtidenes byer sine målsettinger for energi og klima i kommunale bygg blir nådd. Energirådgiver jobber på tvers i organisasjonen og bistår virksomheter og fagorgan. Energigruppe bestående av 3 driftsoperatører er etablert. Energigruppa ledes av energirådgiver og vil være et viktig ledd for å se på effektiv drift av tekniske installasjoner. Bystyret har vedtatt en økonomiplan hvor det er avsatt midler til energieffektivisering av kommunale tjenestebygg. Arbeidet er i tråd til handlingsprogrammet for Framtidens byer og kommunens handlingsplan for energi og klima. Energimerking Energimerking av formålsbygg og energivurdering av tekniske anlegg er lovpålagt tiltak etter energimerkeforskriften. Arbeidet er omfattende og har pågått siden høsten Kommunen har nå energimerket 60 formålsbygg Redusert energibruk i kommunen basert på gjeldende planer Holdningsskapende arbeid videreføres og er satt opp mot kommunens miljøfyrtårn sertifisering. EOS- energi oppfølgingssystem er under oppbygging for alle formålsbygg. Prøvedrift har pågått for barnehagebygg og skolebygg. Utvikling av rutiner for overvåking av energibruk og spesifikk kwh/ m2. Prosedyrer for rapportering til KOSTRA Enkelte prosjekter Ny varmenergisentral for Ganddal skole. Parallelt med ombygging av skolens foretas oppgradering av fremtidig energiforsyning. Elektrisk panelovner fases ut. Det tas i bruk vannbåren oppvarming og benyttes blant annet biogass 33 % produkt. Energiomlegging av Rovik boas. Eldre oljekjelanlegg skal fases ut. Det planlegges bygget en lokal energisentral. Biobrensel vil benyttes for oppvarming av varmt sirkulerende vann. Energiomlegging Lunde Sørbø. Det etableres et varmenett for distribusjon av varme energi. Anlegget blir noe større da det også skal betjene utvidelsen av Sørbø skole og nytt barnehagebygg. Varmeenergi skal hentes fra et planlagt biovarmeanlegg. Anlegget vil gi en betraktelig reduksjon av klimagassutslipp. Energiomlegging og bruk av vannbåren varmenergi pågår ved Iglemyr skole. Skolebygget skal omlegges til vannbåren oppvarming. Utfordring er spesiell da arbeidene planlegges ut fra at skolen vil være i drift under byggeperioden. Energiomlegging og bruk av vannbåren varmeenergi pågår ved Høle skole. Energieffektive ventilasjonsaggregat med vannbårne varmebatteri er i driftsatt. Det planlegges installert lavtemperert distribusjonsnett for oppvarming av bygget. Fornybar energikilder vurderes ut fra grunn eller sjø. Gamle Sandnes sykehus rehabiliteres til et lavenergibygg og vil kunne oppnå energikarakter lysgrønn. Prosjektet er omfattende både med hensyn til byggets alder og kuldebroproblematikk Sandnes helsesenter har bygningskategori sykehus og innflytting ventes å skje i Sentral driftsovervåkning planlegges oppkoblet for samtlige kommunale skoler og barnehager.

8 8 Framtidens byer Forbruksmønster og avfall Innkjøp Sandnes og Stavanger samarbeider for en mest mulig koordinert og felles innkjøpspolitikk. Som ledd i regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser har Sandnes deltatt i Knutepunkt Rogaland gjennom innkjøpssamarbeidet RSSSR (Rogaland, Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg). Lokale videomøter Sandnes kommune har i 2012 tilrettelagt et eget rom i Sandnes rådhus med teknisk utstyr for videomøter. Et av formålene med dette møterommet er å redusere omfanget av tjenestereiser ved å arrangere flere videomøter. Øko-kommune og Fair-trade kommune Sandnes deltar sammen med Stavanger kommune i et fellesprosjekt som Øko-kommune. Prosjektet innebærer blant annet tilbud om økologiske produkter i kommunens kantiner, og det legges mer vekt på økologiske produkter i anbud på matvarer. Sandnes kommune er godkjent Fair-trade kommune. Miljøfyrtårn Sandnes kommune har som mål at alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2016, og det er laget en egen framdriftsplan for dette arbeidet. Våren 2013 er i alt 86, hvorav 35 kommunale, virksomheter miljøfyrtårnsertifisert. For arbeidet med å sertifisere kommunale virksomheter er det definert en egen oppfølgingsindikator i BARM (Balansert målstyring). Sandnes og Stavanger bytter sertifisører seg i mellom ved sertifisering av egne virksomheter. Sandnes kommune har tatt initiativet til et eget faglig forum for kommunene i regionen for bistå hverandre i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering. Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp og Time deltar sammen med Sandnes i dette forumet. Sandnes arrangerer egne miljøfyrtårnsamlinger i bystyresalen for sertifiserte virksomheter blant annet for å utveksle erfaringer og inspirere til fortsatt godt miljøarbeid. Sandnes kommune har de to eneste sertifisørene i Rogaland som har kompetanse til å sertifisere etter hovedkontorkravet. Det er god pågang fra ikke kommunale virksomheter for å bli sertifisert. Blant kommunens egne virksomheter har barnehagesektoren gått foran som et godt eksempel. Avfallsreduksjon Sandnes kommune har gode ordninger for sortering og innsamling av avfall, og høy grad av materialgjenvinning. Restavfallet benyttes som energikilde i det interkommunale fjernvarmeanlegget for Stavanger, Sola og Sandnes.Kommunen har i 2013 innført henteordning for plastavfall fra husholdningene. Kommunen samarbeider med næringslivet i sentrum (Sandnes sentrum) og vil kartlegge og vurdere tiltak som kan redusere brannfare, forbedre transportrutiner, og problemstillinger knyttet til hygiene og trivsel i sentrum Informasjon og holdningsskapende arbeid Kommunen informerer om miljø og klimavennlige valg og vaner gjennom egne hjemmesider og Kommunen har, sammen med 16 andre kommuner, utarbeidet konseptet Gi søppelet nytt liv. Konseptet består av tømmekalender, facebookside og avisannonser som fokuserer på ombruk og gjenbruk av avfall i form av DIY-ideer.Kommunen har inngått avtale med Grønn hverdag for bedre informasjon og samarbeid med næringslivet og innbyggerne. Det arrangeres blant annet temamøter/frokostmøter med aktuelle temaer. Samarbeidet omfatter også bistand i kampanjer som for eksempel Earth Hour. Våren 2013 har Grønn hverdag i samarbeid med kommunen helsestasjonstjeneste arrangert kurs for småbarnsmødre om sunt og miljøvennlig kosthold.

9 Framtidens byer 9 Klimatilpasning I følge Klima i Norge 2100 vil klimaendringene i 2100 innebære: Havnivåstigning på 0,58 til 1,13 m (gjennomsnitt 0,78 m) Mildere vintre med mer nedbør Høyere temperatur og lengre tørkeperioden i sommerhalvåret Mer ekstremvær i form av sterk vind og høy nedbørsintensitet Konsekvensene av klimaendringene vil være mer flom i vassdrag og lavtliggende områder langs sjøen med risiko for skade på infrastruktur, bygninger, landbruk, natur og helse. I nye utbyggingsområder og i transformasjonsområder blir tilpasning til framtidige klimaendringer en viktig oppgave. Det er kommunen som planmyndighet og som myndighet for lokalt beredskap som har ansvaret for å ta hensyn til klimaendringene og foreta nødvendige tilpasninger til disse. Store sentrumsområder i Sandnes vil være svært utsatt for havnivåstigning, og tilstøtende områder på øst- og vestsiden av sentrum har grunnforhold med usikker stabilitet. Våren 2013 ble det arrangert en egen workshop i Sandnes med klimaendringer og klimatilpasninger som tema. Sandnes havnepark ble benyttet som eksempel i workshopen. I Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes er klimatilpasning innarbeidet med mål og strategier. Arbeidet med å revidere kommuneplanen og miljøplanen har startet opp og klimaendringene vil være et sentralt tema i dette arbeidet generelt, og spesielt i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysene og konsekvensutredningene som skal gjennomføres.

10 10 Framtidens byer Godt bymiljø I Kommuneplan for Sandnes er det formulert følgende hovedmål for helse, trivsel og miljø: Sandnes vil være et bærekraftig samfunn Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle Det er videre beskrevet strategier for: Miljøvern. Sandnes kommune skal gjennom bevisst politikk bevare viktige miljøverdier, reparere tidligere miljøskader og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen Rettferdighet og likebehandling. Kommunen skal legge til rette for rettferdighet og likebehandling for alle i hele kommunen, og redusere ulikheter i helse basert på kunnskap om lokale forhold Tilgjengelighet for alle. I Sandnes skal alle ha mulighet til samfunnsdeltakelse, egen utvikling og mestring, ut fra egne forutsetninger. Organisering og drift Sunt bymiljø og god bydesign. Sandnes skal fremme et sunt bymiljø og god bydesign. En sunn by tilbyr fysisk og bygd miljø som fremmer helse, trivsel og trygghet, sosial samhandling, lett mobilitet, stolthet og identitet for alle Støttende og omsorgsfulle miljøer. Sandnes skal framfor alt være en by for alle sine innbyggere, støttende, imøtekommende til innbyggernes ulike behov og forventninger. Sunn livsstil. Sandnes skal tilby forhold og muligheter som fremmer sunn livsstil og forebygger livsstilsykdommer gjennom økt bruk av lokale partnerskap for satsing på befolkningsbaserte tiltak. Arbeidet med Ruten og Sandnes havnepark er eksempler hvor mål og strategier for godt bymiljø vil være grunnleggende. Bystyret har vedtatt Handlingsprogram for Framtidens byer og Handlingsplan for energi og klima Formannskapet er kommunens miljøvernutvalg Rådmannen ved kommunaldirektør samfunn er administrativ ansvarlig Administrativ styringsgruppe består av kommunaldirektør samfunn, kommunaldirektør kultur og byutvikling og miljøvernsjef Prosjektgruppe består av miljøvernsjef, transportplansjef, eiendomssjef, bymiljøsjef og beredskapssjef For samordning mellom Sandnes og Stavanger er det etablert en overordnet administrativ styringsgruppe som består av de administrative styringsgruppene i de to byene. Arbeidet med Framtidens byer skal i størst mulig grad integreres i kommunens ordinære virksomhet, men noen oppgaver knyttes spesifikt til prosjektet Framtidens byer; Kompetanseheving, kurs, konferanser, opplæring Energirådgivning Utredninger og planlegging Koordinering, informasjon, holdningsskapning og kampanjer Administrativt arbeid tilsvarende flere årsverk

11 Framtidens byer 11 Klimautslipp i Sandnes Indikator Gjennomsnittlig utslipp av klimagasser pr. innbygger i Sandnes 4,5 tonn 3,5 tonn 3,5 tonn Gjennomsnittlig utslipp av klimagasser pr. innbygger i Norge 7,5 tonn 8,6 tonn 10,5 tonn Klimavennlig adferd i Sandnes Hva innbyggerne selv opplyser at de gjør for å leve mer klimavennlig (TNS Gallup 2012 for Framtidens byer) Spørsmål % som svarte ja Sorterer avfall (glass, papir og lignende) 87 % Returnerer farlig avfall 73 % Gjør tiltak for å senke strømforbruket (sparedusj, senket innetemperatur, isolering) 62 % Avfallssorterer mat i hjemmet 89 % Går og/eller sykler mer 40 % Reparerer bevisst mer framfor å kjøpe nytt 46 % Bruker ofte(re) offentlig transport framfor egen bil 11 % Gjør innkjøp uten bil 24 % Bruker alternativ til strøm for oppvarming, for eksempel pelletsovn eller varmepumpe 41 % Kjøper økologisk mat og miljømerkede produkter 16 % Velger ofte(re) tog eller buss i stedet for fly 8 % Kjøper bevisst mer brukte klær/utstyr 15 % Flyr bevisst mindre 15 % Engasjerer seg i en miljøorganisasjon 4 % Har byttet til mer miljøvennlig bil 5 % Kjøper klimakvoter ved bruk av fly 3 % Grønn; mer enn gjennomsnittet for Framtidens byer, rød; mindre enn gjennomsnittet for Framtidens byer

12

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden Framtidens byer Statusrapport mai 2012 2 Framtidens byer Innledning Deltakelse i Framtidens byer Sandnes ble etter søknad til Miljøverndepartementet med i Framtidens

Detaljer

ROMSLIG. Framtidens byer Statusrapport mai 2011. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Framtidens byer Statusrapport mai 2011. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Framtidens Statusrapport mai 211 - i sentrum for framtiden 2 Framtidens Innledning Deltakelse i Framtidens ble etter søknad til Miljøverndepartementet med i Framtidens våren 28. Søknaden fra var

Detaljer

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801102 : E: K20 : H.I.Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen Formannskapet Bystyret 25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008

Detaljer

1. Energi, klima og framtidens byer

1. Energi, klima og framtidens byer Kommuneplankomiteen 24.08.09 sak 12/09 - Vedlegg 3 1. Energi, klima og framtidens byer Innledning Det er en nær sammenheng mellom energibruk, klimautslipp og miljø. Mindre energibruk gir mindre klimautslipp

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 80/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 80/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 2111493 : E: 33 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.5.211 8/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de?

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015 Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Øyvind Aarvig, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009

Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009 Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009 + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 2 ºC EUs og Norges mål krever > 50-85 % reduksjon

Detaljer

med overføringsverdi til andre?

med overføringsverdi til andre? Framtidens byer og byomforming med overføringsverdi til andre? Nettverkssamling for regional planlegging og utvikling Sandnes 06.05.09 Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Avdeling for regional planlegging Seksjon

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Kursdagene 2012 NTNU - Byomforming Hvordan planlegger vi

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen - er energieffektiv og klimanøytral Bergen kommunes rolle - som offentlig myndighet - som organisasjon,

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender Ved Anja Bakken Riise @AnjaBRii politisk rådgiver Framtiden i våre hender Viderefører Hvordan arbeidet komme fra Klimavalg2013 i gang? Over 100 organisasjoner; miljøorganisasjoner, fagforeninger, ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 29.08.2011 16/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 29.08.2011 16/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : Hans Ivar Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 29.08.2011 16/11 Bystyret 06.09.2011 MILJØPLAN

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806223 : E: 070 K00 : Hans Ivar Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk, transport, areal

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren Felles planlegging for felles mål Utfordringer:

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Rådmannens forslag 20.11.2009 I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til de globale klimaendringene

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Fokus: Reduserte CO2 -utslipp og klimakonsekvenser Klima: «Våtere villere varmere» (Strategiske forutsetninger) 1. Redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2014 Egengodkjent i kommunestyret 21.6.2010 Innledning I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Klimafestivalen, Møterom Melhus, Statens Hus, Trondheim Torsdag 20.08.2015 Christine Bjåen Sørensen Agenda 1. Innledning 2. Gjennomgang

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15

Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15 Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15 Oppdraget Gjennomgå: Det politiske engasjementet Klima- og miljøarbeid i kommunal planlegging Gjennomføring/økonomi av tiltak. Hensikten: hvordan bevege

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Energi og klimautredning

Energi og klimautredning Energi og klimautredning Presentasjon av høringsutkast 2010 1 Forløp 20.10.09 vedtak i formannskapet om utarbeidelse av temautredning NEE utarbeidet statusrapport og presenterte for styringsgruppa og i

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

Handlingsplan for klima og energi i Modum 2015-2019

Handlingsplan for klima og energi i Modum 2015-2019 Handlingsplan for klima og energi i Modum 2015-2019 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Redusert energibruk i kommunens store bygg Utfasing av mineralsk olje i oppvarming av store bygg (formålsbygg) Utfasing av mineralsk

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klimaarbeidet Utfordringer lokalt Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klima i endring Hvordan blir klimaproblemet forstått? Utfordringer

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON Grønn strategi for Bergen Grønn strategi Klima- og energihandlingsplan for Bergen bygger på Bergen 2030 Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011 KOMMUNEDELPLAN KLIMA OG ENERGI - RENNESØY KOMMUNE Vedlegg: Forslag til kommunedelplan klima og energi 2011-2015 for

Detaljer

Klimatilpasning i Framtidens byer. Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582

Klimatilpasning i Framtidens byer. Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582 Klimatilpasning i Framtidens byer Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582 Nordregio 8. juni 2011 St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Framtidens byer - et nasjonalt

Detaljer

Tiltaksområde Holdningsskapende arbeid Stormedium Delmål Aktivitet Kostnad-budsjett Ansvar/pådriver Frist Kommentar

Tiltaksområde Holdningsskapende arbeid Stormedium Delmål Aktivitet Kostnad-budsjett Ansvar/pådriver Frist Kommentar H1 H2 H3 Fargekoder Stor medium På lang sikt, i forhold til de andre tiltaka i planen En kommunal virksomhet miljøsertifiseres hvert år fra 2012. Minst 3 private bedrifter sertifiseres innen 2014 Minst

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Seminar Klima og energi ute og inne Sandnes, 29. Mars 2007 Innlegg ved miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Ja. Men, Først

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Støy og stillhet i fremtidens byer

Støy og stillhet i fremtidens byer Støy og stillhet i fremtidens byer - behov for samordning av innsats og virkemidler Norsk forening mot støy er en miljøorganisasjon som siden 1963 har arbeidet for å redusere støyplagen ved å yte direkte

Detaljer

Saken er en sluttrapport for Framtidens byer i Bergen som ble startet opp i 2008 på bakgrunn av klimaforliket i Stortinget, og ble avsluttet i 2014.

Saken er en sluttrapport for Framtidens byer i Bergen som ble startet opp i 2008 på bakgrunn av klimaforliket i Stortinget, og ble avsluttet i 2014. Byrådssak 178/15 Framtidens byer - sluttrapport 2015 ASRO ESARK-83-201315818-24 Hva saken gjelder: Saken er en sluttrapport for Framtidens byer i Bergen som ble startet opp i 2008 på bakgrunn av klimaforliket

Detaljer

Utfordringene i Bergen

Utfordringene i Bergen og fremtidsbyen Bergen... Utfordringene i Bergen Utslipp av klimagasser i Be rge n kommune Andre mobile kilder 11 % Stasjonær forbrenning 22 % Veitrafikk 55 % Prosessutslipp 12 % 1 Mål: Redusere klimagassutslipp

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Innsatsområder for ATP-nettverket

Innsatsområder for ATP-nettverket Innsatsområder for ATP-nettverket Status for byene Tanja Loftsgarden, fagkoordinator ATP Nettverkssamling i Fredrikstad, 4. mars 2013 Agenda Status for innsatsområdene i ATP -noen utvalgte tema Aktiviteter

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

ANTSIRABÉ STAVANGER. sammen for en bærekraftig utvikling

ANTSIRABÉ STAVANGER. sammen for en bærekraftig utvikling ANTSIRABÉ og STAVANGER sammen for en bærekraftig utvikling Kommune-til-kommunesamarbeid for bærekraftig utvikling Antsirabé kommune på Madagaskar og Stavanger kommune har inngått et samarbeid med hovedformål

Detaljer

Pilotprosjekt Lislebyhallen

Pilotprosjekt Lislebyhallen Pilotprosjekt Lislebyhallen Idrettshall, skole og SFO Vedtak: I Handlingsplan 2013-2016 og budsjett 2013 er det satt av 87 millioner kroner med finansiering i år 2013, 2014 og 2015. Dette fordeler seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 Hovedmål 1: Økt sykkelbruk i Sandnes (flere syklede kilometer) - mindre forurensing - bedre helse Delmål 1: - økt trafikksikkerhet, opplæring, nyanlegg og vedlikehold

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad Norges energidager 16-17. oktober 2008 Holmenkollen Park Hotel Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier v/ordfører Thorvald Hillestad 1 Klima og energisatsing O SLO BU SKERUD

Detaljer

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Innsatsområde 1: Mer produksjon av fornybare energiressurser Strategi 1: Støtte teknologiutviklingen : Invitere aktuelle aktører til møte

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 Beskrivelse av Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013 2013 Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 1 Denne prosjektbeskrivelse er utarbeidet på grunnlag av behandlinger og vedtak i kommunestyret

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/05461-10 Arkivkode 0250 Saksbehandler Bente Lise Stubberud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima-

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring

Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging

Energi- og klimaplanlegging Energi- og klimaplanlegging i praksis OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand RE KOMMUNE VESTFOLD Sandefjord Larvik Horten Tønsberg Moss ØSTFOLD Sarpsborg

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

~RÖ i. IJ; ~ f t. PROSJEKT: ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN. Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse av:

~RÖ i. IJ; ~ f t. PROSJEKT: ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN. Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse av: -- ij-f~~ske kom~une =~~ la FkSfieh_G+l- '6! ilf ' Oci ~RÖ i IJ; ~ f t. I\lasseririg ;; O'1;;;i ~)l'cl~ PROSJEKT ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN!' ti Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse

Detaljer

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14 Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Bakgrunn: Nasjonal Transportplan gav i forrige periode Statens vegvesen i oppgave om

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 23.03.2011 16/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 23.03.2011 16/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200300613 Arkivkode : E: Q0 &10 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 23.03.2011 16/11 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE TRANSPORTPLAN

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer