Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006"

Transkript

1 Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 I dette nummeret av Holisten finner du Holistisk Forbunds høringsutalelse angående Gjønnes utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og stat. Det er en ganske kort uttalelse, der vi har lagt vekt på de momenter som er viktigst, med utgangspunkt i Holistisk Forbunds grunnsyn. Vår formålsparagraf begynner også slik: «Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn». Med bakgrunn i dette, har vi også gått inn for et fullstendig skille mellom kirke og stat, og ment at staten må finne fram til et verdigrunnlag som omfatter mer enn det kristne, og som flere kan kjenne tilhørighet til. Men, vi kan mene og mene. I samme øyeblikk som vi som organisasjon mener noe, bør vi også sørge for at våre meninger blir hørt. Derfor er utadvendt arbeid viktig for organisasjonen. Vi må synes, vi må bli hørt, og vi må bli tatt på alvor. Bare det kan bidra til at Holistisk Forbund blir i stand til å ivareta og sette på dagsorden de mange viktige sakene som vår plattform inneholder, som for eksempel: «Holistisk Forbund vil støtte et etisk dyrehold, det økologiske landbruket og en bedre tilgang til økologisk mat og andre helsekostprodukter». «Holistisk Forbund mener at åndelig erkjennelse og innsikt ikke står i motsetning til rasjonell tankegang og forskning». «Holistisk Forbund ser det som nødvendig at alternativmedisin og skolemedisin gis lik status». Dette er saker vi kan mene, men som vi aldri kommer et skritt nærmere hvis vi ikke også handler. Derfor er det viktig at vi uttaler oss offentlig, og har gode argumenter med forankring i vår formålsparagraf og vår plattform, når vi gjør det. Derfor er det viktig at Holistisk Forbund kan framstå som en seriøs organisasjon som blir tatt på alvor. For Hovedstyret har det vært en hel del å ta tak i. Noe har blitt gjort. Vi har fått til en regelmessig utgivelse av Holisten. Vi har laget en ny og revidert brosjyre. Vi har fått nytt datasystem og våre nye hjemmesider er klare til å tas i bruk. Vi har evaluert den forrige konfirmasjonen i Oslo og er i gang med planlegging av en ny konfirmasjon til våren. Alt tar sin tid. Det har dette også gjort. Vi håper at vi nå er på et stadium der vi kan begynne å konsentrere oss om å utvikle forbundet, både i form av organisasjonsbygging, men også i form av konkrete, utadrettede handlinger der vi håper at landsutvalgene i henholdvis holisme, dialog og ritualer også kan trekkes med. Det er altså fortsatt mye som må gjøres. Hovedstyret som ble valgt på forrige landsmøte, tok over en organisasjon som i noen måneder hadde vært preget av både indre og personlige motsetninger. Slike ting kan svekke enhver organisasjon. Det nåværende Hovedstyret har hatt som målsetting å få på plass de ting som er nevnt over, slik at vi kan utvikle organisasjonen videre. Vi mener at vi, så langt, har lyktes i det. Men, det har også vist seg at tidligere motsetninger og ryktespredninger har satt spor som fremdeles ikke er helt visket ut. Hovedstyret kan ikke be om unnskyldning eller tilgivelse på vegne av andre. Det må de som har bidratt til dette selv gjøre. Derimot vil vi på det sterkeste beklage at noen har blitt utsatt for både grunnløse og feilaktige beskyldninger og gjøre hva vi kan for å forhindre at lignende ting ikke skjer igjen. Vi håper at landsmøtet valgte et hovedstyre som de mente kunne utvikle og videreføre det holistiske forbund som de som de som startet organisasjonen hadde visjoner om. Det var i hvert fall undertegnedes intensjoner når jeg sa meg villig til å stille som styreleder. Og jeg er overbevist om at det gjaldt flere styremedlemmer enn meg. Saklig uenighet er det vårt felles ansvar å takle på gode og konstruktive måter, selv om det av og til kan være en utfordring i å få det til. Det bør være en viktig rettesnor for det framtidige arbeidet i Holistisk Forbund. Så ønskes alle medlemmer av Holistisk Forbund en god, og gjerne alternativ, jul. Med vennlig hilsen Bjørn Jansen styreleder NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE. HØRINGSUTTALELSE FRA HOLISTISK FORBUND Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon med ca medlemmer. Vår høringsuttalelse grunner seg på vår formålsparagraf (vedlagt) og innholdet i FNs menneskerettighetserklæringer. Vi har også som utgangspunkt at Den norske kirkes indre forhold ikke er interessant for oss, da det er statens rolle i denne sammenhengen som vi mener er viktig. Holistisk Forbund mener at staten plikter å sørge for en reell likebehandling av samtlige tros- og livssynssamfunn i Norge. Det må også føre til at Den norske kirke gis rett til indre selvstyre, uten statlig innblanding, på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. Derfor mener Holistisk Forbund at modell tre(3), fullt skille mellom kirke og stat, er det eneste grunnlaget som kan sikre en reell likebehandling. En viktig konsekvens av dette, må så bli at 12 i Grunnloven, om at halvparten av regjeringens medlemmer må tilhøre Den norske kirke, må fjernes. Holistisk Forbund ønsker også en verdinøytral stat i forhold til tros- og livssyn. I stedet ønsker vi en stat som i Grunnloven bygger på verdier som FNs menneskerettighetserklæringer, Barnekonvensjonen og The Earth Charter. Derfor mener vi også at forslaget til Gjønnes utvalgets flertall om at statens verdigrunnlag skal forbli den kristne arv, er både ekskluderende og intolerant. Holistisk Forbund mener at et fullt skille mellom kirke og stat, ikke fratar staten ansvaret for å, på et likeverdig grunnlag, legge til rette for utøvelse av tros- og livssyn i Norge. Dette gjelder også det økonomiske grunnlaget. Derfor mener vi at staten (fortsatt) skal ha et ansvar for å grunnfinansiere virksomheten i tros- og livssynssamfunnene i Norge, men på like vilkår. Vi mener dessuten at prinsippet om slike økonomiske forpliktelser også må grunnlovsfestes. Oslo, den 30. november 2006 For Hovedstyret i Holistisk Forbund Bjørn Jansen, styreleder

2 Holistisk Forbund Oslo lokallag hadde invitert Helge Hognestad til sitt medlemsmøte Han holdt et foredrag basert på hans nye bok Gud i mennesket. Ny tid - ny kristendom Referat fra foredraget ved Karine Dybvik Leder av Oslo lokallag Elisabeth Ottestad Chahine og Helge Hognestad For Helge Hognestad gir ikke hoveddogmet i kirken - mennesket er syndig - noe mening. Etter press fra biskop Aarflot løste Hognestad seg fra prestetjenesten i Oslo bispedømme i I 2004 ble han gjeninnsatt som seniorprest av biskop Rosemarie Köhn i Hamar Bispedømme. På det åpne medlemsmøtet i Holistisk Forbund Oslo lokallag i november snakket Hognestad om sin nye bok "Gud i mennesket. Ny tid, ny kristendom". Mye av teologien i kirken er ego-teologi som ikke tar i betraktning at mennesker gjør erfaringer som går på tvers av læresetningene og dogmene fra gammel tid. Svært mange mennesker i dag kan ikke lenger forene sitt indre liv med det kirken står for. Hognestad tror det har med brytninger i tiden å gjøre og setter det inn i et historisk perspektiv år f.kr levde mennesker i en kollektiv bevissthet og hadde kontakt med det feminine, dyrket Moder Jord og tilba gudinner. Da jeget/egoet våknet, våknet menneskeheten på et nytt nivå i bevisstheten til det maskuline, aggressive, rasjonelle, utadrettede, planleggende, vurderende. I kulturene rundt middelhavet begynte mennesker å si jeg og Gud ble mann. Det gamle testamentet viser den spennende brytningen i overgangen fra gudinner til Gud, fra det feminine, kollektive til det maskuline, individuelle. Språket i historiebøkene vitner om at brytningen var brutal: Ødelegg, Riv ned, Slå i stykker, Utslette, Hogg ned. Det var sterke emosjoner og de ti bud tjente til å kanalisere den sterke drifts- og emosjonskraften, vannkraften. Uten grenser ville emosjonene få fritt utløp og det ville ikke være mulig for menneskebevissthet å heve seg. Mennesker har gjennom alle tider fått kontakt med nye sider ved sin bevissthet og stadig utfolder nye nivåer i menneskets indre seg. Igjen lever vi i en ny tid. Mange mennesker i dag forteller om opplevelser de har utenfor det man kan kalle daglig bevissthet. Man opplever at noe er større enn en selv. Opplevelsene kan være en følelse av lengsel, en følelse av å være omsluttet av kjærlighet, indre lys, en opplevelsen av å føre en indre samtale med det man oppfatter som Gud eller gjennom å ha drømmer. Ofte har mennesker gått igjennom dype kriser som tap, skilsmisse, og lignende hvor egoet har måttet gi opp. Dette åpner opp for et dypere nivå i menneskets indre og for et paradigmeskifte som kirken og teologien må forstå og være villig til å ta i mot. Den tidligere Hamar-biskopen Kristian Schjelderup sa i forbindelse med debatten om kvinnelige prester på 50-tallet: «Kirkelig orden og tradisjon må aldri stå hindrende i veien for det som med livets egen rett bryter på.» I dag er det integrering av det feminine og maskuline og opplevelsene mange mennesker har av at Guds rike er i oss, ikke utenfor, som med livets egen rett bryter på. Fokus flyttes fra Gud der ute til Gud der inne og fra menneskets syndefullhet til menneskets potensiale. Hognestad tror Jesus avviste at Gud var der ute, men i oss, men at dette var en så radikal tanke at den ikke kunne bli mottatt på den tiden. Man kan si at noe ble sådd allerede da, som spirer i vår tid. Ved å våge å overlate styringen fra egoet til selvet kommer det dypere nivået i mennesket frem. Selve korsfestelsen kan være et bilde på at: for at selvet kan komme frem må jeget korsfestes. Jeget/egoet er reisverket - nødvendig for å manøvrere i livet - men er det for såret og nedsyltet med feil, blir det en hindring for at selvet kan uttrykke seg. Nervesystemet vårt har dessuten utviklet seg til å tåle ego-kulturen vi lever i. Ulike former for psykoterapi og meditasjon er derfor viktig for å redusere jegets fremtredelse ved å få egoet til å fungere, og for å trene systemet til å bli i stand til å erfare og oppleve kontakt med noe større enn oss selv, det åndelige. Kirken lever fremdeles på at mennesket er syndig og andre gamle dogmer. Da er det viktig med alternativer til kirken, som Holistisk Forbund, for å ta vare på den åndelige dimensjonen ved mennesket. Hognestad tror ikke på at det finnes et helvete etter døden, men at det muligens leves flere liv. På spørsmål fra salen om han tror det finnes noen styring svarte Hognestad med å sitere Vaclav Havel, tidligere president i Tsjekkia: Den som ganske beskjedent tror på sitt eget menneskevesens gåtefulle kraft som formidler av en forbindelse med verdensvesenets gåtefull kraft, har ingen grunn til å fortvile. Etter foredraget deltok Hognestad i en samtale hvor medlemmer av Oslo lokallag diskuterte julen og hva holistisk jul kan være.

3 Hovedstyret i Holistisk Forbund ønsker at alle medlemmene får noen riktig trivelige og fredelige høytidsdager med tid til glede og ettertanke. Vi satser på og arbeider mot at 2007 blir et godt og konstruktivt år for Holistisk Forbund. Mange gode høytidsønsker fra Bjørn, Asbjørn, Frank, Heidi, Håvard, Irene, Karine, Marit, Sissel, Tor og Øyvind Nytt fra landsutvalgene Landsutvalg for Dialog, Landsutvalg for Holisme og Landutvalg for Ritualer har hatt et felles samarbeidsmøte den 1 nov 2006 Hensikten med møtet var å definere aktiviteter fremover for landsutvalgene og diskutere mulige samarbeidsformer/arenaer for de tre utvalgene. Aktiviteter fremover: LU Ritualer: Delta i og følge opp resultatene fra konfirmasjonsevalueringen som H styret har satt i gang. Delta i nedsettelse av konfirmasjonsgruppe som skal gjennomføre neste konfirmasjon. Følge opp mandatet fra Landsmøtet 2006 om nedsettelse av en gravferdsgruppe. H styret er sentral retningsgiver for disse oppgavene. LU-Dialog: Kartlegge hva som har vært gjort og hva som foregår i organisasjonen i forhold til dialog. Vil gi råd til H styret om det videre arbeidet angående dialog. LU Holisme: Utarbeide råd til H styret om hvordan arbeidet med holisme bør foregå i organisasjonen. Ønsker å kartlegge aktivitet rundt arbeid med holisme i HoF. Samarbeid: LUenes ansvarsområder henger tett sammen. Det er derfor svært faglig relevant å samarbeide. På grunn av manglende rekruttering til fagutviklingsarbeid i HoF, ser LUene det som en ressurs å kunne samarbeide faglig om fremdriften i de enkelte oppgaver. Dette vil også minske presset på rekruttering til det enkelte LU. Lederne for LUene vil møtes jevnlig for å diskutere og koordinere arbeidet seg i mellom. Nytt fra lokallagene HoF Haugesund lokallag Vi har hatt et styremøte i høst, og styret har hatt et "prøvemøte" på en cafe i Haugesund for å se om dette kan være en måte å lokke interesserte til medlemsmøtene våre. Mottoet er i så fall tenkt å være "Kom og slå av en prat med oss i Holistisk forbund, og ta en kopp kaffe.." Man kan vel si at vi for øyeblikket er både optimistiske og pessimistiske.. Vi er helt enige om at samfunnet trenger et Holistisk forbund, og alt som står i formålsparagrafen vår, men føler oss slitne i forhold til å skulle jobbe aktivt ut i samfunnet for et forbund som, slik vi ser det, ikke har fungert sentralt. Det har i en lengre periode vært vanskelig å holde gløden oppe. Etter styremøtet i Haugesund ringte jeg til Katrine Stenberg og spurte hvordan det gikk i f.h.t. hjemmesider, brosjyrer mm., og ble mer optimistisk når jeg fikk vite at hjemmesidene snart er klare slik at vi kan få ut info. til de som vil vite noe om Haugesund lokallag, at nye brosjyrer er på vei, det blir sendt ut innbetalingskort for medlemskontingent osv. Det føles mer skikkelig ut når disse tingene er på plass, og jeg tenker at vi da også vil ha lettere for å finne motivasjonen til å markedsføre Holistisk forbund lokalt. Det har noe å gjøre med følelsen av å stå for noe som er på vei opp, og ikke noe som står på gyngende grunn. Forbundet skal vel tross alt være en sterk kulturbærer i samfunnet vårt, og bl.a. bli forbundet med sterke øyeblikk i enkeltmenneskers liv, slik som navnegiving, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Vi må nok vise oss mer stabile og sterke utad hvis mange skal få et ønske, og våge, å overlate deler av slike rituelle øyeblikk til forbundet. Vi tenker altså per d.d. at "vi er her", og er klare til å jobbe videre når hjemmesidene er så pass klare at vi kan få lagt ut informasjon om lokallaget og nye aktuelle brosjyrer er klare. Med masse positive tanker og ønsker for forbundet, Bente Kvilhaugsvik, leder for Haugesund lokallag

4 HoF Stavanger lokallag I Stavanger har vi latt medlemsmøtene våre være åpne, med deltagelse fra både medlemmer og interesserte. Vi har hatt følgende aktiviteter i 2006: Bevissthetskafe Medlemsmøter Styremøter Årsmøte i lokallaget 22. mars 2006 Lokalt styre bli-kjent tur mai 2006 Stand på alternativmessa september Sammendrag aktiviteter i 2006: Sommerfuglparken på Bærheim En spesiell takk til Benet Borsheim som var vert for forrige medlemsmøte, i miljøparken (sommerfuglparken) på Sola 25. januar. Vi som deltok var enige om at dette vil vi ha mer av. "Bengt og de" har svært mye spennende på gang. Han samarbeider med en kinesisk arkitekt, Otto Bjelland og Janken Robberstad, oppfinner Torfinn Johnsen og mange flere, som har en stor fellesnevner, å skape en bedre, mer miljøvennlig og kjærlighetsfokusert verden. Bengt er pådriver m.h.t. bygging av flyttbare lavenergi/miljøhus som kun består av tre og glass, har ei levetid som langt overgår dagens hus og en pris som er svært konkurransedyktig. Han kjører rundt i en bil som går på planteolje, har åpnet sommerfuglpark og skal åpne et unikt opplevelsessenter i mars. Astrologi i hverdagen med Christian Paaske Christian Paaske holdt et foredrag om astrologi i hverdagen. Christian er en mester til å folkeliggjøre det mystiske. Vi vet at planeter og stjerner påvirker hverandre og at alt vi omgir oss med er energi i en eller annen form. Spørsmålet flere og flere stiller seg i dag er ikke om omgivelsene (les planetene) påvirker oss, men hvordan. Christian tok oss på en inspirerende måte inn i den for noen mystiske og for andre svært jordnære astrologiverdenen. Medlemsmøte med Transcend Fredelig konfliktløsning er en sentral del av etikkforståelsen til Holistisk Forbund. (Se HoF s plattform.) Vi inviterte Synnøve Faldalen, leder av Transcend Norden til medlems-møtet. Hun informerte om Transcends metoder og satsingsområder. Lokalt betyr det bl.a. undervisningsopplegg i konfliktløsning i skolen. Den etterfølgende dialogen med Synnøve hadde fokus på å få fram ideer til samarbeid og felles prosjekter. HoF ble invitert til å ta del i aktiviteter som Transcend er involvert i forbindelse med Stavanger Ta gjerne en titt på Transcends hjemmeside: Alternativmessa For å holde utgiftene på et moderat nivå og gjøre det kjekkere å stå på stand delte vi standplass med Humanity's Team. Som bildet viser delte vi også T-skjorte. Vi ble godt kjent med Humanitys Team deltagerne, fant ut at vi har mye til felles og ønsker å samarbeide om arrangementer også i framtiden. Bevissthetskaféen hver første onsdag i måneden. Hver første onsdag i måneden stiller kafé Tante Molla, Salvågerg. 10, Stavanger, andre etasje til vår og andre oppdagelsesreisendes disposisjon. Intensjonen med kaféen er å ha et uformelt møtested for de som ønsker å diskutere temaer som (enda) ikke er vanlige å diskutere i det daglige. Kaféen er blitt en suksess og frammøtet har vært svært godt. Mange tar turen innom for et uformelt sosialt samvær der praten går rundt det alternative. Hver 1.ste onsdag i måneden, fra ca kl Tante Molla priser til oss i andre etasje!

5 Ny sekretær i Holistisk Forbund Farvel Kathrine Velkommen Stian Kathrine Stenberg har vært HoFs sekretær siden før den offisielle stiftelsen i Hun var organisasjonens faste holdepunkt i hele perioden frem til hun valgte å takke for seg den HoF ønsker henne all mulig lykke videre i verden! Stian Myhre Eriksen (40 år) har tatt over jobben i sekretariatet, og har holdt hus i Motzfeldtsgate i snart 2 måneder allerede. Det er nok av utfordringer og spennende oppgaver å ta fatt på, så han får nok å henge fingrene i. Stian har både samboer og katt og deler overnattingene sine mellom gården på Trøgstad og hybelen i Oslo. Foruten jobben i HoF fra mandag til onsdag, er han Aura-Soma terapeut resten av uken på Majorstuen alternative senter. Erfaringene i arbeidslivet er bl.a. gjort i UDI, Bokklubben Energica og Kunstklubben. I tillegg har han deltatt i tillitsvalgtarbeid og i lokalpolitikken. En hjertesak er rusomsorg. Han er styreleder i Familieklubbene som arbeider med å reparere rusbelastninger både for misbrukeren og familien. Det er ikke mye fritid for en så aktiv kar, men han slapper av med en god bok, ser gjerne en engasjerende film og er glad i å lytte til musikk. Stian Myhre Eriksen Stian sier han har stor arbeidskapasitet og gleder seg til å ta fatt på jobben. Han har ambisjoner om å få kontoret til å fungere optimalt slik at det i tillegg blir god tid til å drive utadrettet virksomhet. Vi ønsker ham hjertelig velkommen som ny medarbeider i Holistisk Forbund. Takk til Marit Elverland Marit Elverland fra Tromsø har vært en av drivkreftene i Holistisk Forbund siden starten. På landsmøtet i 2006, ble hun valgt som nestleder i Hovedstyret og som leder av Landsutvalget for dialog. På grunn av arbeidsmessige forhold, flytter Marit nå til Afrika og regner med å være borte et års tid. Hun har derfor blitt fritatt for sine verv i Holistisk Forbund. Hovedstyret vil på førstkommende styremøte ta stilling til hvem som skal gå inn i de verv Marit har hatt i Holistisk Forbund sentralt. Vi vil takke Marit for den innsatsen og inspirasjonen hun, så langt, har gitt Holistisk Forbund. Vi håper at vi kan dra nytte av henne igjen når hun er tilbake fra Afrika, og ønsker henne lykke til med det nye oppdraget, som kanskje også kan gi henne erfaringer og innsikter organisasjonen også kan ha nytte av. Nytt fra administrasjonen Nye nettsider for HoF Nettsidene til HoF, er nå fornyet og vil bli satt i produksjon før jul. Hovedsidene oppdateres av HoFs sekretær Stian M. Eriksen. Det er også opprettet områder til disposisjon for lokallagene. Lokallagene kan ha egen webside-administrator eller oversende informasjon til sekretær for innleggelse på tildelt område. Kontakt Stian på for nærmere informasjon og evt opplæring. Purring på medlemskontingent for 2006 medlemskontingent for 2007 nytt medlemssystem Tidligere i høst sendte vi ut en purring på kontingent for Dette skjedde samtidig som vi gikk over til et nytt datasystem, noe som skapte en viss uorden i vårt medlemsregister. Det medførte at noen medlemmer har fått purring på kontingent, selv om de har betalt kontingent for Dette beklager vi sterkt. Vi har nå oppdatert og kvalitetssikret vårt medlemsregister i det nye systemet som er mer fleksibelt og brukervennlig. Vi regner derfor med at det som skjedde med disse purringene, var en engangshendelse. Samtidig vil vi oppfordre våre medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2006, om å gjøre det. Vi er avhengig av en god kontingentinngang for å kunne gjennomføre de aktiviteter vi planlegger. Vi minner også om at det er fullt mulig å være støttemedlem av Holistisk Forbund, samtidig som man er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Dette angis ved innbetaling av kontingent. Som støttemedlem kan man møte på alle møter i lokallaget og på Landsmøtet i Holistisk Forbund med både talerett og forslagsrett. Medlemskontingenten for 2007 er uendret kr 200,-. Giroer/betalingsanmodning blir sendt ut i begynnelsen av februar Både for HoF og medlemmene er det veldig viktig å ha et fullstendig oppdatert medlemsregister til enhver tid. Husk derfor å melde fra til sekretariatet om alle adresseforandringer, både for post og ! Bidrag til Holisten Alle forbundets medlemmer inviteres til å bidra med skriftlig informasjon som kan være av allmenn interesse for nåværende og potensielle medlemmer. Det gis mulighet for korte debattinnlegg, dikt, kunngjøring av aktiviteter, bokanmeldelser og kursomtale med mer. Leveringsfrist for neste utgave er 31. januar Retningslinjer finner man på Bidrag sendes til redaksjonskomiteen ved Irene Marøy,

6 HOLISTISK FORBUND Stian M. Eriksen, sekretær E-post: Postadresse: Postboks 8925,Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo tlf , mandag, tirsdag og onsdag. Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Arendal: kontakt: Henning Jon Grini, Songe terrasse 20d, 4842 Arendal, P: , M: Bergen: leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen, M: , Buskerud: kontakt: Egil Trohaug. Adresse: Kleivene 10, 3041 Drammen, M: , Haugesund: leder: Bente Kvilhaugsvik, Tjernagel, 5550 Sveio, P: , M: Mo i Rana: kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt.42, 8618 Andfiskå, P/J: , M: Nesodden/Frogn: leder: Runar Todok, Blåbærstien 16 B, 1450 Nesoddtangen, P: , M: Oslo: leder: Elisabeth Ottestad Chahine, Piggsoppvn. 4d, 2016 Frogner, P: , M: Stavanger: leder: Rune-Jan Bjørnsen, Kaptein Mejlændersgt. 12, 4026 Stavanger, P: Tromsø: leder, Beate Kvarmo, Gimelveg 56 A, 9019 Trømsø, P: , M: Trondheim: kontakt: Dagfinn Aune, Einerveien 10, 7227 Gimse, P: , M: Ålesund: kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund, P: , Landsutvalgene Leder for Landsutvalget for Holisme: Gunn-Anne Sommersel, tlf Leder for Landsutvalget for Ritualer: Bente Scott Amundsen, tlf eller Leder for Landsutvalget for Dialog: Marit Elverland, tlf Lokallagsaktivitet vinteren 2006/våren 2007: HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. HoF Oslo lokallag: Oslo/Akershus lokallag har planlagt følgende aktiviteter på medlemsmøtene fremover. Mandag 4. desember: Eirik Balavoine holder foredrag om det autentiske selv Mandag 8. januar: Anders Huuse Kartzov forteller om arbeidet til Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Mandag 5. februar: Lisbeth Lind holder foredrag om menneskeverdet Mandag 5. mars: Årsmøte for lokallaget Alle medlemsmøtene holdes på Unity senteret, i Møllergt. 23, ved Youngstorget. Vi starter kl med informasjon og "det ukjente", før foredrag kl Ved tiden har vi kaffepause, og avrunder møtet HoF Oslo Lokallag - Dialoggrupper HoF Oslo er i ferd med å utdanne lærere i dialog. Vi er en lærergruppe med 8 deltakere som nå skal praktisere. Våren 2007 vil det bli etablert 4-6 dialoggrupper som skal øve seg i å praktisere dialog med støtte av coach fra lærergruppen. Det blir 4 samlinger a 3 timer i tiden januar -april med 4-6 deltakere i hver gruppe. Møtedag og sted avtales med gruppen Lokaler kan være privat eller på Unity. Leie kr. 50 pr gang pr deltaker. Påmelding skjer ved senest innen 10. januar For mer informasjon ring Per HoF Oslo Lokallag - Holismegruppe I snart 2 år har Oslo lokallag hatt egen holismegruppe med varierende antall deltakere (5-10). Gruppen er nå åpen for 3-5 nye deltakere med interesse for emnet og noen faglige kunnskaper. Marcelle Askew er leder for gruppen. Gruppen møtes etter avtale på Unity. Leie kr. 50 pr gang pr deltaker. Påmelding skjer ved innen 10. januar For mer informasjon ring Marcelle

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 HOLISTEN Nr 3 2009 Oktober Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 Kjære Holist! Nå er innledningen til vinteren i gang

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Rapport SOR NR. 6 2006 52. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 6 2006 52. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 6 2006 52. ÅRGANG Retten til å være et helt menneske Ingrid Lycke Ellingsen utnevt til Ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden Etiske modeller for målsettingsarbeidet Reisebrev fra

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for august / september 2010. Coaching, det er falí det!

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for august / september 2010. Coaching, det er falí det! ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for august / september 2010 Det er i grunnen det samme som selvutviklingsordet. Det åpner for at man kan

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Nr. 3 mars 2000. Stortingsbesøk på Østmarka skole

Nr. 3 mars 2000. Stortingsbesøk på Østmarka skole Nr. 3 mars 2000 Innhold Stortingsbesøk på Østmarka skole Stortingesbesøk på Østmarka... 1 med positive inntrykk Generalforsamling i Toronto... 1 Grundige forberedelser Noe av det beste Gud har gitt oss...

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer