Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006"

Transkript

1 Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 I dette nummeret av Holisten finner du Holistisk Forbunds høringsutalelse angående Gjønnes utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og stat. Det er en ganske kort uttalelse, der vi har lagt vekt på de momenter som er viktigst, med utgangspunkt i Holistisk Forbunds grunnsyn. Vår formålsparagraf begynner også slik: «Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn». Med bakgrunn i dette, har vi også gått inn for et fullstendig skille mellom kirke og stat, og ment at staten må finne fram til et verdigrunnlag som omfatter mer enn det kristne, og som flere kan kjenne tilhørighet til. Men, vi kan mene og mene. I samme øyeblikk som vi som organisasjon mener noe, bør vi også sørge for at våre meninger blir hørt. Derfor er utadvendt arbeid viktig for organisasjonen. Vi må synes, vi må bli hørt, og vi må bli tatt på alvor. Bare det kan bidra til at Holistisk Forbund blir i stand til å ivareta og sette på dagsorden de mange viktige sakene som vår plattform inneholder, som for eksempel: «Holistisk Forbund vil støtte et etisk dyrehold, det økologiske landbruket og en bedre tilgang til økologisk mat og andre helsekostprodukter». «Holistisk Forbund mener at åndelig erkjennelse og innsikt ikke står i motsetning til rasjonell tankegang og forskning». «Holistisk Forbund ser det som nødvendig at alternativmedisin og skolemedisin gis lik status». Dette er saker vi kan mene, men som vi aldri kommer et skritt nærmere hvis vi ikke også handler. Derfor er det viktig at vi uttaler oss offentlig, og har gode argumenter med forankring i vår formålsparagraf og vår plattform, når vi gjør det. Derfor er det viktig at Holistisk Forbund kan framstå som en seriøs organisasjon som blir tatt på alvor. For Hovedstyret har det vært en hel del å ta tak i. Noe har blitt gjort. Vi har fått til en regelmessig utgivelse av Holisten. Vi har laget en ny og revidert brosjyre. Vi har fått nytt datasystem og våre nye hjemmesider er klare til å tas i bruk. Vi har evaluert den forrige konfirmasjonen i Oslo og er i gang med planlegging av en ny konfirmasjon til våren. Alt tar sin tid. Det har dette også gjort. Vi håper at vi nå er på et stadium der vi kan begynne å konsentrere oss om å utvikle forbundet, både i form av organisasjonsbygging, men også i form av konkrete, utadrettede handlinger der vi håper at landsutvalgene i henholdvis holisme, dialog og ritualer også kan trekkes med. Det er altså fortsatt mye som må gjøres. Hovedstyret som ble valgt på forrige landsmøte, tok over en organisasjon som i noen måneder hadde vært preget av både indre og personlige motsetninger. Slike ting kan svekke enhver organisasjon. Det nåværende Hovedstyret har hatt som målsetting å få på plass de ting som er nevnt over, slik at vi kan utvikle organisasjonen videre. Vi mener at vi, så langt, har lyktes i det. Men, det har også vist seg at tidligere motsetninger og ryktespredninger har satt spor som fremdeles ikke er helt visket ut. Hovedstyret kan ikke be om unnskyldning eller tilgivelse på vegne av andre. Det må de som har bidratt til dette selv gjøre. Derimot vil vi på det sterkeste beklage at noen har blitt utsatt for både grunnløse og feilaktige beskyldninger og gjøre hva vi kan for å forhindre at lignende ting ikke skjer igjen. Vi håper at landsmøtet valgte et hovedstyre som de mente kunne utvikle og videreføre det holistiske forbund som de som de som startet organisasjonen hadde visjoner om. Det var i hvert fall undertegnedes intensjoner når jeg sa meg villig til å stille som styreleder. Og jeg er overbevist om at det gjaldt flere styremedlemmer enn meg. Saklig uenighet er det vårt felles ansvar å takle på gode og konstruktive måter, selv om det av og til kan være en utfordring i å få det til. Det bør være en viktig rettesnor for det framtidige arbeidet i Holistisk Forbund. Så ønskes alle medlemmer av Holistisk Forbund en god, og gjerne alternativ, jul. Med vennlig hilsen Bjørn Jansen styreleder NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE. HØRINGSUTTALELSE FRA HOLISTISK FORBUND Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon med ca medlemmer. Vår høringsuttalelse grunner seg på vår formålsparagraf (vedlagt) og innholdet i FNs menneskerettighetserklæringer. Vi har også som utgangspunkt at Den norske kirkes indre forhold ikke er interessant for oss, da det er statens rolle i denne sammenhengen som vi mener er viktig. Holistisk Forbund mener at staten plikter å sørge for en reell likebehandling av samtlige tros- og livssynssamfunn i Norge. Det må også føre til at Den norske kirke gis rett til indre selvstyre, uten statlig innblanding, på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. Derfor mener Holistisk Forbund at modell tre(3), fullt skille mellom kirke og stat, er det eneste grunnlaget som kan sikre en reell likebehandling. En viktig konsekvens av dette, må så bli at 12 i Grunnloven, om at halvparten av regjeringens medlemmer må tilhøre Den norske kirke, må fjernes. Holistisk Forbund ønsker også en verdinøytral stat i forhold til tros- og livssyn. I stedet ønsker vi en stat som i Grunnloven bygger på verdier som FNs menneskerettighetserklæringer, Barnekonvensjonen og The Earth Charter. Derfor mener vi også at forslaget til Gjønnes utvalgets flertall om at statens verdigrunnlag skal forbli den kristne arv, er både ekskluderende og intolerant. Holistisk Forbund mener at et fullt skille mellom kirke og stat, ikke fratar staten ansvaret for å, på et likeverdig grunnlag, legge til rette for utøvelse av tros- og livssyn i Norge. Dette gjelder også det økonomiske grunnlaget. Derfor mener vi at staten (fortsatt) skal ha et ansvar for å grunnfinansiere virksomheten i tros- og livssynssamfunnene i Norge, men på like vilkår. Vi mener dessuten at prinsippet om slike økonomiske forpliktelser også må grunnlovsfestes. Oslo, den 30. november 2006 For Hovedstyret i Holistisk Forbund Bjørn Jansen, styreleder

2 Holistisk Forbund Oslo lokallag hadde invitert Helge Hognestad til sitt medlemsmøte Han holdt et foredrag basert på hans nye bok Gud i mennesket. Ny tid - ny kristendom Referat fra foredraget ved Karine Dybvik Leder av Oslo lokallag Elisabeth Ottestad Chahine og Helge Hognestad For Helge Hognestad gir ikke hoveddogmet i kirken - mennesket er syndig - noe mening. Etter press fra biskop Aarflot løste Hognestad seg fra prestetjenesten i Oslo bispedømme i I 2004 ble han gjeninnsatt som seniorprest av biskop Rosemarie Köhn i Hamar Bispedømme. På det åpne medlemsmøtet i Holistisk Forbund Oslo lokallag i november snakket Hognestad om sin nye bok "Gud i mennesket. Ny tid, ny kristendom". Mye av teologien i kirken er ego-teologi som ikke tar i betraktning at mennesker gjør erfaringer som går på tvers av læresetningene og dogmene fra gammel tid. Svært mange mennesker i dag kan ikke lenger forene sitt indre liv med det kirken står for. Hognestad tror det har med brytninger i tiden å gjøre og setter det inn i et historisk perspektiv år f.kr levde mennesker i en kollektiv bevissthet og hadde kontakt med det feminine, dyrket Moder Jord og tilba gudinner. Da jeget/egoet våknet, våknet menneskeheten på et nytt nivå i bevisstheten til det maskuline, aggressive, rasjonelle, utadrettede, planleggende, vurderende. I kulturene rundt middelhavet begynte mennesker å si jeg og Gud ble mann. Det gamle testamentet viser den spennende brytningen i overgangen fra gudinner til Gud, fra det feminine, kollektive til det maskuline, individuelle. Språket i historiebøkene vitner om at brytningen var brutal: Ødelegg, Riv ned, Slå i stykker, Utslette, Hogg ned. Det var sterke emosjoner og de ti bud tjente til å kanalisere den sterke drifts- og emosjonskraften, vannkraften. Uten grenser ville emosjonene få fritt utløp og det ville ikke være mulig for menneskebevissthet å heve seg. Mennesker har gjennom alle tider fått kontakt med nye sider ved sin bevissthet og stadig utfolder nye nivåer i menneskets indre seg. Igjen lever vi i en ny tid. Mange mennesker i dag forteller om opplevelser de har utenfor det man kan kalle daglig bevissthet. Man opplever at noe er større enn en selv. Opplevelsene kan være en følelse av lengsel, en følelse av å være omsluttet av kjærlighet, indre lys, en opplevelsen av å føre en indre samtale med det man oppfatter som Gud eller gjennom å ha drømmer. Ofte har mennesker gått igjennom dype kriser som tap, skilsmisse, og lignende hvor egoet har måttet gi opp. Dette åpner opp for et dypere nivå i menneskets indre og for et paradigmeskifte som kirken og teologien må forstå og være villig til å ta i mot. Den tidligere Hamar-biskopen Kristian Schjelderup sa i forbindelse med debatten om kvinnelige prester på 50-tallet: «Kirkelig orden og tradisjon må aldri stå hindrende i veien for det som med livets egen rett bryter på.» I dag er det integrering av det feminine og maskuline og opplevelsene mange mennesker har av at Guds rike er i oss, ikke utenfor, som med livets egen rett bryter på. Fokus flyttes fra Gud der ute til Gud der inne og fra menneskets syndefullhet til menneskets potensiale. Hognestad tror Jesus avviste at Gud var der ute, men i oss, men at dette var en så radikal tanke at den ikke kunne bli mottatt på den tiden. Man kan si at noe ble sådd allerede da, som spirer i vår tid. Ved å våge å overlate styringen fra egoet til selvet kommer det dypere nivået i mennesket frem. Selve korsfestelsen kan være et bilde på at: for at selvet kan komme frem må jeget korsfestes. Jeget/egoet er reisverket - nødvendig for å manøvrere i livet - men er det for såret og nedsyltet med feil, blir det en hindring for at selvet kan uttrykke seg. Nervesystemet vårt har dessuten utviklet seg til å tåle ego-kulturen vi lever i. Ulike former for psykoterapi og meditasjon er derfor viktig for å redusere jegets fremtredelse ved å få egoet til å fungere, og for å trene systemet til å bli i stand til å erfare og oppleve kontakt med noe større enn oss selv, det åndelige. Kirken lever fremdeles på at mennesket er syndig og andre gamle dogmer. Da er det viktig med alternativer til kirken, som Holistisk Forbund, for å ta vare på den åndelige dimensjonen ved mennesket. Hognestad tror ikke på at det finnes et helvete etter døden, men at det muligens leves flere liv. På spørsmål fra salen om han tror det finnes noen styring svarte Hognestad med å sitere Vaclav Havel, tidligere president i Tsjekkia: Den som ganske beskjedent tror på sitt eget menneskevesens gåtefulle kraft som formidler av en forbindelse med verdensvesenets gåtefull kraft, har ingen grunn til å fortvile. Etter foredraget deltok Hognestad i en samtale hvor medlemmer av Oslo lokallag diskuterte julen og hva holistisk jul kan være.

3 Hovedstyret i Holistisk Forbund ønsker at alle medlemmene får noen riktig trivelige og fredelige høytidsdager med tid til glede og ettertanke. Vi satser på og arbeider mot at 2007 blir et godt og konstruktivt år for Holistisk Forbund. Mange gode høytidsønsker fra Bjørn, Asbjørn, Frank, Heidi, Håvard, Irene, Karine, Marit, Sissel, Tor og Øyvind Nytt fra landsutvalgene Landsutvalg for Dialog, Landsutvalg for Holisme og Landutvalg for Ritualer har hatt et felles samarbeidsmøte den 1 nov 2006 Hensikten med møtet var å definere aktiviteter fremover for landsutvalgene og diskutere mulige samarbeidsformer/arenaer for de tre utvalgene. Aktiviteter fremover: LU Ritualer: Delta i og følge opp resultatene fra konfirmasjonsevalueringen som H styret har satt i gang. Delta i nedsettelse av konfirmasjonsgruppe som skal gjennomføre neste konfirmasjon. Følge opp mandatet fra Landsmøtet 2006 om nedsettelse av en gravferdsgruppe. H styret er sentral retningsgiver for disse oppgavene. LU-Dialog: Kartlegge hva som har vært gjort og hva som foregår i organisasjonen i forhold til dialog. Vil gi råd til H styret om det videre arbeidet angående dialog. LU Holisme: Utarbeide råd til H styret om hvordan arbeidet med holisme bør foregå i organisasjonen. Ønsker å kartlegge aktivitet rundt arbeid med holisme i HoF. Samarbeid: LUenes ansvarsområder henger tett sammen. Det er derfor svært faglig relevant å samarbeide. På grunn av manglende rekruttering til fagutviklingsarbeid i HoF, ser LUene det som en ressurs å kunne samarbeide faglig om fremdriften i de enkelte oppgaver. Dette vil også minske presset på rekruttering til det enkelte LU. Lederne for LUene vil møtes jevnlig for å diskutere og koordinere arbeidet seg i mellom. Nytt fra lokallagene HoF Haugesund lokallag Vi har hatt et styremøte i høst, og styret har hatt et "prøvemøte" på en cafe i Haugesund for å se om dette kan være en måte å lokke interesserte til medlemsmøtene våre. Mottoet er i så fall tenkt å være "Kom og slå av en prat med oss i Holistisk forbund, og ta en kopp kaffe.." Man kan vel si at vi for øyeblikket er både optimistiske og pessimistiske.. Vi er helt enige om at samfunnet trenger et Holistisk forbund, og alt som står i formålsparagrafen vår, men føler oss slitne i forhold til å skulle jobbe aktivt ut i samfunnet for et forbund som, slik vi ser det, ikke har fungert sentralt. Det har i en lengre periode vært vanskelig å holde gløden oppe. Etter styremøtet i Haugesund ringte jeg til Katrine Stenberg og spurte hvordan det gikk i f.h.t. hjemmesider, brosjyrer mm., og ble mer optimistisk når jeg fikk vite at hjemmesidene snart er klare slik at vi kan få ut info. til de som vil vite noe om Haugesund lokallag, at nye brosjyrer er på vei, det blir sendt ut innbetalingskort for medlemskontingent osv. Det føles mer skikkelig ut når disse tingene er på plass, og jeg tenker at vi da også vil ha lettere for å finne motivasjonen til å markedsføre Holistisk forbund lokalt. Det har noe å gjøre med følelsen av å stå for noe som er på vei opp, og ikke noe som står på gyngende grunn. Forbundet skal vel tross alt være en sterk kulturbærer i samfunnet vårt, og bl.a. bli forbundet med sterke øyeblikk i enkeltmenneskers liv, slik som navnegiving, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Vi må nok vise oss mer stabile og sterke utad hvis mange skal få et ønske, og våge, å overlate deler av slike rituelle øyeblikk til forbundet. Vi tenker altså per d.d. at "vi er her", og er klare til å jobbe videre når hjemmesidene er så pass klare at vi kan få lagt ut informasjon om lokallaget og nye aktuelle brosjyrer er klare. Med masse positive tanker og ønsker for forbundet, Bente Kvilhaugsvik, leder for Haugesund lokallag

4 HoF Stavanger lokallag I Stavanger har vi latt medlemsmøtene våre være åpne, med deltagelse fra både medlemmer og interesserte. Vi har hatt følgende aktiviteter i 2006: Bevissthetskafe Medlemsmøter Styremøter Årsmøte i lokallaget 22. mars 2006 Lokalt styre bli-kjent tur mai 2006 Stand på alternativmessa september Sammendrag aktiviteter i 2006: Sommerfuglparken på Bærheim En spesiell takk til Benet Borsheim som var vert for forrige medlemsmøte, i miljøparken (sommerfuglparken) på Sola 25. januar. Vi som deltok var enige om at dette vil vi ha mer av. "Bengt og de" har svært mye spennende på gang. Han samarbeider med en kinesisk arkitekt, Otto Bjelland og Janken Robberstad, oppfinner Torfinn Johnsen og mange flere, som har en stor fellesnevner, å skape en bedre, mer miljøvennlig og kjærlighetsfokusert verden. Bengt er pådriver m.h.t. bygging av flyttbare lavenergi/miljøhus som kun består av tre og glass, har ei levetid som langt overgår dagens hus og en pris som er svært konkurransedyktig. Han kjører rundt i en bil som går på planteolje, har åpnet sommerfuglpark og skal åpne et unikt opplevelsessenter i mars. Astrologi i hverdagen med Christian Paaske Christian Paaske holdt et foredrag om astrologi i hverdagen. Christian er en mester til å folkeliggjøre det mystiske. Vi vet at planeter og stjerner påvirker hverandre og at alt vi omgir oss med er energi i en eller annen form. Spørsmålet flere og flere stiller seg i dag er ikke om omgivelsene (les planetene) påvirker oss, men hvordan. Christian tok oss på en inspirerende måte inn i den for noen mystiske og for andre svært jordnære astrologiverdenen. Medlemsmøte med Transcend Fredelig konfliktløsning er en sentral del av etikkforståelsen til Holistisk Forbund. (Se HoF s plattform.) Vi inviterte Synnøve Faldalen, leder av Transcend Norden til medlems-møtet. Hun informerte om Transcends metoder og satsingsområder. Lokalt betyr det bl.a. undervisningsopplegg i konfliktløsning i skolen. Den etterfølgende dialogen med Synnøve hadde fokus på å få fram ideer til samarbeid og felles prosjekter. HoF ble invitert til å ta del i aktiviteter som Transcend er involvert i forbindelse med Stavanger Ta gjerne en titt på Transcends hjemmeside: Alternativmessa For å holde utgiftene på et moderat nivå og gjøre det kjekkere å stå på stand delte vi standplass med Humanity's Team. Som bildet viser delte vi også T-skjorte. Vi ble godt kjent med Humanitys Team deltagerne, fant ut at vi har mye til felles og ønsker å samarbeide om arrangementer også i framtiden. Bevissthetskaféen hver første onsdag i måneden. Hver første onsdag i måneden stiller kafé Tante Molla, Salvågerg. 10, Stavanger, andre etasje til vår og andre oppdagelsesreisendes disposisjon. Intensjonen med kaféen er å ha et uformelt møtested for de som ønsker å diskutere temaer som (enda) ikke er vanlige å diskutere i det daglige. Kaféen er blitt en suksess og frammøtet har vært svært godt. Mange tar turen innom for et uformelt sosialt samvær der praten går rundt det alternative. Hver 1.ste onsdag i måneden, fra ca kl Tante Molla priser til oss i andre etasje!

5 Ny sekretær i Holistisk Forbund Farvel Kathrine Velkommen Stian Kathrine Stenberg har vært HoFs sekretær siden før den offisielle stiftelsen i Hun var organisasjonens faste holdepunkt i hele perioden frem til hun valgte å takke for seg den HoF ønsker henne all mulig lykke videre i verden! Stian Myhre Eriksen (40 år) har tatt over jobben i sekretariatet, og har holdt hus i Motzfeldtsgate i snart 2 måneder allerede. Det er nok av utfordringer og spennende oppgaver å ta fatt på, så han får nok å henge fingrene i. Stian har både samboer og katt og deler overnattingene sine mellom gården på Trøgstad og hybelen i Oslo. Foruten jobben i HoF fra mandag til onsdag, er han Aura-Soma terapeut resten av uken på Majorstuen alternative senter. Erfaringene i arbeidslivet er bl.a. gjort i UDI, Bokklubben Energica og Kunstklubben. I tillegg har han deltatt i tillitsvalgtarbeid og i lokalpolitikken. En hjertesak er rusomsorg. Han er styreleder i Familieklubbene som arbeider med å reparere rusbelastninger både for misbrukeren og familien. Det er ikke mye fritid for en så aktiv kar, men han slapper av med en god bok, ser gjerne en engasjerende film og er glad i å lytte til musikk. Stian Myhre Eriksen Stian sier han har stor arbeidskapasitet og gleder seg til å ta fatt på jobben. Han har ambisjoner om å få kontoret til å fungere optimalt slik at det i tillegg blir god tid til å drive utadrettet virksomhet. Vi ønsker ham hjertelig velkommen som ny medarbeider i Holistisk Forbund. Takk til Marit Elverland Marit Elverland fra Tromsø har vært en av drivkreftene i Holistisk Forbund siden starten. På landsmøtet i 2006, ble hun valgt som nestleder i Hovedstyret og som leder av Landsutvalget for dialog. På grunn av arbeidsmessige forhold, flytter Marit nå til Afrika og regner med å være borte et års tid. Hun har derfor blitt fritatt for sine verv i Holistisk Forbund. Hovedstyret vil på førstkommende styremøte ta stilling til hvem som skal gå inn i de verv Marit har hatt i Holistisk Forbund sentralt. Vi vil takke Marit for den innsatsen og inspirasjonen hun, så langt, har gitt Holistisk Forbund. Vi håper at vi kan dra nytte av henne igjen når hun er tilbake fra Afrika, og ønsker henne lykke til med det nye oppdraget, som kanskje også kan gi henne erfaringer og innsikter organisasjonen også kan ha nytte av. Nytt fra administrasjonen Nye nettsider for HoF Nettsidene til HoF, er nå fornyet og vil bli satt i produksjon før jul. Hovedsidene oppdateres av HoFs sekretær Stian M. Eriksen. Det er også opprettet områder til disposisjon for lokallagene. Lokallagene kan ha egen webside-administrator eller oversende informasjon til sekretær for innleggelse på tildelt område. Kontakt Stian på for nærmere informasjon og evt opplæring. Purring på medlemskontingent for 2006 medlemskontingent for 2007 nytt medlemssystem Tidligere i høst sendte vi ut en purring på kontingent for Dette skjedde samtidig som vi gikk over til et nytt datasystem, noe som skapte en viss uorden i vårt medlemsregister. Det medførte at noen medlemmer har fått purring på kontingent, selv om de har betalt kontingent for Dette beklager vi sterkt. Vi har nå oppdatert og kvalitetssikret vårt medlemsregister i det nye systemet som er mer fleksibelt og brukervennlig. Vi regner derfor med at det som skjedde med disse purringene, var en engangshendelse. Samtidig vil vi oppfordre våre medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2006, om å gjøre det. Vi er avhengig av en god kontingentinngang for å kunne gjennomføre de aktiviteter vi planlegger. Vi minner også om at det er fullt mulig å være støttemedlem av Holistisk Forbund, samtidig som man er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Dette angis ved innbetaling av kontingent. Som støttemedlem kan man møte på alle møter i lokallaget og på Landsmøtet i Holistisk Forbund med både talerett og forslagsrett. Medlemskontingenten for 2007 er uendret kr 200,-. Giroer/betalingsanmodning blir sendt ut i begynnelsen av februar Både for HoF og medlemmene er det veldig viktig å ha et fullstendig oppdatert medlemsregister til enhver tid. Husk derfor å melde fra til sekretariatet om alle adresseforandringer, både for post og ! Bidrag til Holisten Alle forbundets medlemmer inviteres til å bidra med skriftlig informasjon som kan være av allmenn interesse for nåværende og potensielle medlemmer. Det gis mulighet for korte debattinnlegg, dikt, kunngjøring av aktiviteter, bokanmeldelser og kursomtale med mer. Leveringsfrist for neste utgave er 31. januar Retningslinjer finner man på Bidrag sendes til redaksjonskomiteen ved Irene Marøy,

6 HOLISTISK FORBUND Stian M. Eriksen, sekretær E-post: Postadresse: Postboks 8925,Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo tlf , mandag, tirsdag og onsdag. Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Arendal: kontakt: Henning Jon Grini, Songe terrasse 20d, 4842 Arendal, P: , M: Bergen: leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen, M: , Buskerud: kontakt: Egil Trohaug. Adresse: Kleivene 10, 3041 Drammen, M: , Haugesund: leder: Bente Kvilhaugsvik, Tjernagel, 5550 Sveio, P: , M: Mo i Rana: kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt.42, 8618 Andfiskå, P/J: , M: Nesodden/Frogn: leder: Runar Todok, Blåbærstien 16 B, 1450 Nesoddtangen, P: , M: Oslo: leder: Elisabeth Ottestad Chahine, Piggsoppvn. 4d, 2016 Frogner, P: , M: Stavanger: leder: Rune-Jan Bjørnsen, Kaptein Mejlændersgt. 12, 4026 Stavanger, P: Tromsø: leder, Beate Kvarmo, Gimelveg 56 A, 9019 Trømsø, P: , M: Trondheim: kontakt: Dagfinn Aune, Einerveien 10, 7227 Gimse, P: , M: Ålesund: kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund, P: , Landsutvalgene Leder for Landsutvalget for Holisme: Gunn-Anne Sommersel, tlf Leder for Landsutvalget for Ritualer: Bente Scott Amundsen, tlf eller Leder for Landsutvalget for Dialog: Marit Elverland, tlf Lokallagsaktivitet vinteren 2006/våren 2007: HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. HoF Oslo lokallag: Oslo/Akershus lokallag har planlagt følgende aktiviteter på medlemsmøtene fremover. Mandag 4. desember: Eirik Balavoine holder foredrag om det autentiske selv Mandag 8. januar: Anders Huuse Kartzov forteller om arbeidet til Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Mandag 5. februar: Lisbeth Lind holder foredrag om menneskeverdet Mandag 5. mars: Årsmøte for lokallaget Alle medlemsmøtene holdes på Unity senteret, i Møllergt. 23, ved Youngstorget. Vi starter kl med informasjon og "det ukjente", før foredrag kl Ved tiden har vi kaffepause, og avrunder møtet HoF Oslo Lokallag - Dialoggrupper HoF Oslo er i ferd med å utdanne lærere i dialog. Vi er en lærergruppe med 8 deltakere som nå skal praktisere. Våren 2007 vil det bli etablert 4-6 dialoggrupper som skal øve seg i å praktisere dialog med støtte av coach fra lærergruppen. Det blir 4 samlinger a 3 timer i tiden januar -april med 4-6 deltakere i hver gruppe. Møtedag og sted avtales med gruppen Lokaler kan være privat eller på Unity. Leie kr. 50 pr gang pr deltaker. Påmelding skjer ved senest innen 10. januar For mer informasjon ring Per HoF Oslo Lokallag - Holismegruppe I snart 2 år har Oslo lokallag hatt egen holismegruppe med varierende antall deltakere (5-10). Gruppen er nå åpen for 3-5 nye deltakere med interesse for emnet og noen faglige kunnskaper. Marcelle Askew er leder for gruppen. Gruppen møtes etter avtale på Unity. Leie kr. 50 pr gang pr deltaker. Påmelding skjer ved innen 10. januar For mer informasjon ring Marcelle

HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET

HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET HOLISTEN Nr 1 2007 Januar - februar Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon LEDER Etter at FNs klimapanel la fram sin siste rapport, diskuteres miljøet og klimaforandringene mer intensivt

Detaljer

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og ble

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00 Sekretariatet - Bostadutvalget Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 74 98 / 22 24 75 23 Faks: 22 24 75 96 E-mail: Bostadutvalget@kd.dep.no http://odin.dep.no/kd/norsk/dep/utvalg/p30009294/bn.html

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage «Innledning» Godt Nyttår til dere alle sammen! Nå ser vi frem til et 2015 med godt samvær, lærerike opplevelser og spennende utfordringer på Valseverket.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 3. 2017 Sommerhilsen Håper dere alle har hatt en fin sommer, og at solen har skint for dere alle! Jeg var litt utålmodig i min venting, så jeg oppsøkte solen selv. Fem deilige uker i mitt

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 1. 2017 Med ønske om et Godt Nytt År Vi er i starten av et nytt år og det betyr mange nye muligheter og mange kjekke samlinger med alle dere flotte medlemmer i Fibro-Bergen. Nå har jeg vært

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Etter 4. årstrinn Kristendom fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv!

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 1 Innledning Jeg bor i Hyggen sammen med min mann, Steinar og vi har to barn i tenårene. Vi har holdt sammen siden 1990 og vært gift i over

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN. Forståelse, respekt og likebehandling

STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN. Forståelse, respekt og likebehandling STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN STL Forståelse, respekt og likebehandling STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN FORSTÅELSE RESPEKT LIKEBEHANDLING Samarbeidsrådet for tros- og

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Statutt - Serbisk Ortodoks Menighet «Hellige Demetrios av Tessaloniki» i Kristiansand

Statutt - Serbisk Ortodoks Menighet «Hellige Demetrios av Tessaloniki» i Kristiansand STATUT Serbisk Ortodoks Menighet «Hellige Demetrios av Tessaloniki» i Kristiansand Menighet Hl. Demetrios av Thessaloniki Kristiansand, Norge Hl. Demetrios av Thessaloniki Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK NOVEMBER 2015 Hei Først og fremst vil vi begynne med å ønske Marte velkommen som det 14. og yngste barnet vi har på avdelingen. Hun begynte nå i november, og vi gleder oss til å

Detaljer

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie.

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie. Utgivelse NR 4. Håper alle får glede av bladet, i denne utgaven er den siste utgaven for 2008 og innholdet denne gang har vi fokus på rekruttering til frivillig arbeid for F2F slik at vi får stablet et

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan LM 17 Virksomhetsplan 2017-2018: Virksomhetsplan 2017-2018 1. Innledning Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som arbeider for å fremme menneskers rettigheter og muligheter til å utøve sitt livssyn.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3 6 41 10 4 5 Gruppe 1. 7 Jenny Pauline 1 år. Velkommen i barnehagen. Fellessamling.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer