ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING"

Transkript

1 ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

2 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring av regionen: 7 Prosjekt 3:... 8 Mattilsynet... 8 Prosjekt 4:... 9 Satsingen på økologisk mat i Stavanger regionen... 9 Prosjekt 5:... 9 Etablering av Biomarin Vekst... 9 Prosjekt 6: Mikroalger Prosjekt 7: Eksport av norsk sjømat Prosjekt 8: Miljøpark i Mekjarvik Prosjekt 9: Energisatsingen i Stavanger-regionen Prosjekt DEEP Community Prosjekt 11: Rogaland som et kompetansesenter for fjerning, gjenbruk og disponering av utstyr fra oljevirksomheten i Nordsjøen (decommisioning) PROSJEKT KNYTTET DIREKTE TIL HANDLINGSPLANEN I STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategi 1 Næringsvennlig offentlig sektor Prosjektene Prosjekt Planlegging og regulering Prosjekt Byggesaksbehandling Prosjekt Kart og oppmåling Prosjekt SMARTKOM Internettportal for felles kommunal saksbehandling 16 Prosjekt 1.2 Samordning og samarbeid om næringsområder Strategi 2: Markedsføring av regionen Prosjekt 2.1 Felles regional profil og markedsføring Prosjekt 2.2 Posisjonering av regionen overfor sentrale myndigheter Strategi 3 - Næringsrettet kompetanseutvikling Forsknings- og utviklingsarbeid: Strategi 4 Infrastruktur Prosjekt Utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i regionen Prosjekt Transinfo Prosjekt Innovasjon Rogaland Prosjekt E-handel / IKT utfordringer ØKONOMI... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 INNLEDNING Kommunene i Stavanger-regionen (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) samt Rogaland Fylkeskommune opprettet i 1999 ARNE-prosjektet (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap). Prosjektet ble vedtatt å ha en varighet over valgperioden ARNE har i denne perioden vært kommunenes viktigste strategiske redskap for gjennomføringen av næringspolitikken i Stavanger-regionen. Hovedmålene for ARNE sin aktivitet i Stavanger-regionen er: 1. å skape en ny arena for forpliktende samhandling innen næringsutvikling mellom de fire kommunen i Stavanger-regionen og Rogaland fylkeskommune. 2. å utvikle ARNE-prosjektet til en akseptert og benyttet møteplass mellom næringslivet og det offentlige. Denne møteplassen skal sikre en løpende og kreativ dialog mellom aktørene en dialog som vil generere en rekke livskraftige initiativ. Hovedmålet er å få fram konkrete ideer og satsinger som direkte eller indirekte kan skape ny næringsaktivitet ved å: - avdekke og synliggjøre potensialet innenfor de definerte satsingsområdene - stimulere til konkretisering av ideprosesser og muligheter - være en støttespiller og pådriver i den første fasen av initiativ og prosesser - etablere fruktbare allianser mellom ulike miljø og aktører. 3. å skape en fleksibel organisering som arbeider prosjektorientert, samtidig som en bygger opp et sterkt miljø innen næringsutvikling med nær kobling til næringslivet. I etterfølgende årsrapport for 2002 (tredje driftsår) gis en oppsummering og statusrapport i forhold til de aktiviteter prosjektet har arbeidet med i dette året, samt en oversikt over prosjektets økonomiske status ved årsskiftet. Styre Styret for ARNE-prosjektet har i 2002 bestått av: - Ordfører Leif Johan Sevland - Stavanger Kommune (styreleder) - Ordfører Jostein Rovik Sandnes Kommune - Ordfører Håkon Rege Sola Kommune - Ordfører Tom Tvedt Randaberg Kommune - Fylkesordfører Roald G.Bergsaker - Rogaland fylkeskommune - Daglig leder Brit Rugland - Rugland Investering AS - Selvstendig næringsdrivende Knut Åm - Adm. Dir Lars Takla - Conoco Phillips - Adm. Dir Torleif Gram Aker Offshore Partner - Konserndirektør Atle Eide Kverneland ASA - Konserndirektør Terje Vareberg Sparebank 1 SR-Bank - Dir. for forretningsutvikling Toril Nag - Lyse Energi AS - Leder av Stavangerregionens næringsforening Astrid Sjurseike Styremøter Det er i 2002 avholdt 4 styremøter. Styret har i alt behandlet 18 saker. 3

4 Rådmannsgruppe Det er viktig at ARNE-kommunenes rådmenn, samt fylkesrådmannen, er godt kjent med aktivitetene i prosjektet. Det er derfor etablert en rådmannsgruppe bestående av: Rådmann Ole Hetland Stavanger kommune leder Rådmann Tore Sirnes Sandnes kommune Rådmann Per Haarr Randaberg kommue Rådmann Trond Nerdal Sola kommune Fylkesrådmann Liv Fredriksen Rogaland fylkeskommune Rådmannsgruppen har hatt månedlige møter der særlig gjennomføring av handlingsdelen i strategisk næringsplan har vært tema i tillegg til generelle statusorienteringer. ARNE-sekretariatet er sekretariat for rådmannsgruppen. Sekretariat ARNE-prosjektets sekretariat har bestått av: Norvald Skretting - 50 % - (sekretariatsleder fra 01.05/rep Rogaland fylkeskommune) Bjarte Dybvik % - (prosjektleder /koordinator) Trine Jekteberg 60 % - (sekretær til 15.03) Hanne Sørensen 100 % (sekretær fra ) Else Ormsaasen 75 % - (prosjektleder FoU) Helge Bergslien 50 %- fra (prosjektleder matsatsing) Daniela Dobbert timebasis (prosjektleder matsatsing) Arild Bøe 50 % - (prosjektleder Innovasjon Rogaland) Berit Tjørhom 80 % (prosjektsekretær Innovasjon Rogaland) Svein Arild Holmen timebasis (rep Stavanger kommune) Kristin Barvik timebasis (rep Sandnes kommune) Svein Nes - timebasis (rep Randaberg kommune) Einar Fjermestad - timebasis (rep Sola kommune) Sigbjørn Husø timebasis (rep Jærrådet) Lønnsutgifter mv for sekretariatsmedarbeidere som representerer kommunene / fylkeskommunen er dekket av disse. Lønnsutgifter mv knyttet til Energiparken og Deep Community er dekket av deltakende bedrifter. En vesentlig del (65 %) av utgiftene til FoU er dekket av eksterne samarbeidspartnere. Øvrige sekretariatsutgifter er dekket innenfor prosjektet (jfr kap økonomi). Team-møter: Møter hver 14.dag mellom næringssjefene i Stavanger-regionen og ARNE-sekretariatet. 4

5 VISJONER OG MÅL Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen trekker opp visjon og målsettinger for arbeidet med næringsutvikling i ARNE -prosjektet og generelt for regionen: Visjon Stavanger-regionen skal være et internasjonalt kraftsenter og næringslivets førstevalg for etablering og lokalisering innenfor definerte områder. Regionen skal kjennetegnes ved høy verdiskaping, evne til nyskaping og god livskvalitet. Visjonen er en beskrivelse av ønsket situasjon for regionen om år. De etterfølgende strategiske målsettingene peker ut ønsket retning for utviklingen, ved å bygge på de kvaliteter og særpreg vi har i dag og utvikle disse til ny styrke og utvikling for regionen. Strategiske mål Europas ledende region for petroleum, energi og miljø. Norges kraftsenter for det matindustrielle miljø. Norsk foregangsregion for innovasjon og nyskapning basert på regionens ressurs- og kompetansefortrinn. Landets beste infrastruktur for næringslivet. Et offentlig og privat tjeneste-, utdannings- og opplevelsestilbud som gjør regionen til et førstevalg for folk og bedrifter. SPESIELLE PROSJEKT I 2002 Prosjekt 1: Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner Regionale indikatorer for nyskaping, livskvalitet, kompetansekapital og internasjonal orientering, RF-Rogalandsforskning (2002/146). Initiativet til forskningsprosjektet ble tatt av Stavanger-regionen for å utvikle indikatorer for regional verdiskaping knyttet til visjoner og målsettinger i strategiske næringsplan. Rapporten har gitt et verktøy for måle endringer i regionens verdiskapingsevne og foreta en benchmarking mot andre regioner. For første gang har regionale næringslivsaktører fått et pålitelig verktøy for måle verdiskapningsevnen og se hvordan drivkreftene endres og utvikles over tid. 5

6 Forskningsprosjektet er finansiert av KS Forskning, Program for storbyrettet forskning, ARNE-prosjektet, Jærrådet, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Næringsrådet i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Storbyregionene skårer systematisk høyere enn landet ellers på nesten samtlige verdiskapingsindikatorer. Det investeres mer i FoU, befolkningen har en langt høyere utdanning, kunnskapsnæringene har slått saftigere røtter, og kulturtilbudet er mer omfattende. Dette gir grunn til å forvente at det framtidige verdiskapningspotensialet først og fremst vil utløses i storbyregionene. I perioden har de fire regionene skapt to av tre arbeidsplasser i Norge. Veksten i antallet sysselsatte er 11,1 % i de fire storbyregionene, mot 5 % i det øvrige Norge. Ved inngangen til 2002 bor 41,4 % av den norske befolkning i de fire storbyregionene. De siste 10 årene har de fire storbyregionene hatt 77 % av befolkningsveksten og har i ,4 % av befolkningen. Verdiskapingen måles i form av det fylkesfordelte brutto regionalproduktet. Et annet indikator for det samme er lønnsevnen uttrykt ved innbyggernes bruttoinntekt. I de fire regionene er bruttoinntekten 20 % høyere enn i landet for øvrig. Oslo-regionens befolkning hever i 2000 en inntekt på kr , sammenlignet med kr for Stavanger, kr i Bergen og kr i Trondheim Osloregionen Stavangerregionen Bergensregionen Trondheimsregionen % + 36% % % Endring (nominell) Bruttoinntekt pr. innbygger over 17 år I rapporten gis en kort og poengtert karakteristikk av regionene basert på de funn som er gjort: Osloregionen skiller seg ut. Rapporten forklarer hvorfor hovedstadsregionen har betydelig høyere verdiskaping enn andre regioner. Osloregionen skårer høyest både når det gjelder nyskapingsevne, livskvalitet, tilgangen til kompetansekapital og internasjonale nettverk. Stavanger-regionen har den nest største verdiskapingsevnen, med spesielle fortrinn når det gjelder internasjonal orientering og nettverk. Den største utfordringen for regionen er knyttet til utdanning og forskning. 6

7 I figurene nedenfor er vist at Stavanger-regionen har spesielle utfordringer knyttet til kompetanseindikatorene utdanning og forskning som er viktige for regionens omstillingsevne. Omdanning av Høgskolen i Stavanger til universitet og videreutvikling av dette framover, er en nøkkelfaktor for å endre på dette bildet Oslo Stavanger Bergen Trondheim Landet ellers Oslo/Akersh us Rogaland Hordaland Sør- Trøndelag Landet ellers Andel befolkning med utdanning på Totale FoU utgifter i kroner per innbygger høyskole- og universitetsnivå (prosent) innbygger fordelt på fylke, Trondheims-regionen har sin relative styrke i tilgangen til FoU og kompetansekapital koblet til dimensjoner på livskvalitet. Bergens-regionen framstår uten synlige relative fortrinn i forhold til de øvrige regionene. Resultatene fra prosjektet ble første gang rapportert i september Neste rapportering vil finne sted høsten Det tas sikte på jevnlige målinger framover. Rapporten kan finnes på: Prosjekt 2: Markedsføring av regionen: Det er en stor utfordring å markedsføre og posisjonere den samlede regionale satsning for økt verdiskaping, sysselsetting og vekst! Det er og vanskelig for innbyggere, tilflyttere, bedrifter og andre som søker informasjon, å få kvalitetsikret informasjon om hva som rører seg i fylket vårt. skal fungere som en kanal for synliggjøring av Rogalands fortrinn som region. Målsettingen er å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft, nye bedriftsetableringer, samt å profilere fylket som reisemål. Rogaland Fylkeskommune, med ARNE prosjektet som en av hoved premissgiverne, har tatt utfordringen ved å lansere som er et knutepunkt på internett for Rogaland fylke. Det er et virtuelt service torg med kvalitetsikret informasjon. bygger på investeringer og erfaringer gjort i prosjektene SmartCity og SmartAgora. er bygget opp rundt to hovedstrukturer: 7

8 1) regioner i fylket Dalane, Ryfylke, Jæren, Haugalandet, Stavangerregionen og Rogaland Fylkeskommune ved regionalavdelingen har hver sin hjemmeside i portalen. Hver av disse regionene har egne hjemmesider for eksempel har man adressene 2) den andre strukturen er tema basert man drar ut hovedtemaene fra hvert område. Eksempler på temaer er Energi, Mat, Kunnskap og kompetanse, Kultur, Reiseliv etc. Man kan også ta ut informasjon på kryss og tvers av dette. ARNE prosjektet har tatt et ansvar for å bygge opp innhold i Stavangerregionen sitt område i ARNE har sine hjemmesider liggende under Stavangerregionen og disse vedlikeholdes kontinuerlig. Dette er stedet hvor man profilerer ARNE sine satsinger på internett. Et eksempel her er Matfylket. Man finner også mye informasjon i forbindelse med F&U prosjektet og en nettutgave av Strategisk Næringsplan. Mot slutten av 2002 bestemte Ryfylke IKS og Dalanerådet seg for å legge sine regionportaler i Prosjekt 3: Mattilsynet Regjeringen har satt i gang et omfattende arbeid med modernisering av matforvaltningen. Et av elementene i dette arbeidet er etablering av et statlig Mattilsyn som samler Landbrukstilsynet, Dyrehelsetilsynet, Statens Næringsmiddeltilsyn og tilsynsdelen av de kommunale næringsmiddeltilsynene. Mattilsynet skal også ha tilsyn med sjømat. Det nye tilsynet er tenkt som en tredelt organisasjon, med en relativt liten sentral del, 8 regionale kontorer og mellom 50 og 60 distriktskontor. Strategisk næringsplan for Stavanger- regionen har som et av sine hovedmål å styrke regionens matindustrielle miljø. Det har derfor vært arbeidet aktivt i regi av ARNE-prosjektet for å profilere Stavanger- regionen som et aktuelt lokaliseringssted både for den nasjonale enheten av mattilsynet, og for et av de 8 regionkontorene. Arbeidet førte til at regjeringen besluttet å legge regionkontoret for Rogaland og Agder-fylkene til Sandnes. Det er ennå mye usikkerhet knyttet til denne saken, både hva angår størrelse og innhold / arbeidsoppgaver for de regionale kontorene. Det går likevel fram, som et overordnet prinsipp, at de regionale kontorene skal utføre oppgaver av nasjonal karakter. Det er antydet at regionkontorene vil sysselsette mellom personer. Den nye organisasjonen forutsettes å være en realitet fra 1.januar Regionkontorene vil bli etablert i løpet av

9 Prosjekt 4: Satsingen på økologisk mat i Stavanger regionen ARNE er involvert i tre prosjekter for den økologiske satsingen i Stavanger regionen: Prosjekt Nettverk for bruk av økologiske råvarer i catering og storkjøkken I 2002 påtok ARNE seg å være norsk sekretariat for et nordisk initiativ til etablering av et nettverk som skulle legge til rette for en erfaringsutveksling innen økologisk mat for storhusholdninger mellom de nordiske land, inklusive de baltiske land. Nordisk Industrifond ble søkt om støtte til dette prosjektet, søknaden ble avslått i desember ARNE vil inntil videre likevel ha sekretariatet for det norske initiativet, med ambisjoner om å utvikle dette nettverket både på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. Prosjekt Senter for økologisk mat og drikke I september 2002 ble det dannet et interimstyre for et Nasjonalt senter for økologisk mat og drikke, bestående av stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård, Gastronomisk Institutt, Norsk Hotellhøgskole og ARNE. Senteret, som på sikt ønskes lokalisert i det prosjekterte nybygg på Ullandhaug Økologiske Gård, skal bidra til næringsutvikling innenfor det økologiske området via bl.a. undervisning og produktutvikling. Denne satsingen knyttes opp til satsingen Måltidets Hus. Pilotprosjekt: Omsetning av økologisk mat i storhusholdninger ARNE var involvert i forprosjektet som ble avsluttet nov. 03. Søknad om midler til pilotprosjektet i regi av Ullandhaug-stiftelsen er sendt til Statens landbruksforvaltning. Det er søkt om 1,7 mill. kroner årlig for en prosjekt-periode på fire år. Søknaden avgjøres i mars Prosjekt 5: Etablering av Biomarin Vekst Bakgrunn Marin sektor er av ulike forskningsmiljø utpekt som Norges fremste vekstområde for framtidig verdiskapning og sysselsetning. I dag har eksportverdien av sjømat passert 30 mrd. kroner. I ulike scenarier anslås verdiskapningspotensialet i løpet av en års periode å være fra fem til ti ganger større. En målrettet næringsutvikling basert på forskningsresultater, er en viktig forutsetning for å kunne innfri scenariene. I et sektorovergripende samarbeid legges forholdene til rette for denne utviklingen. Rogaland har tradisjon og erfaring i unike samarbeidsnettverk, og ved å bygge på denne erfaring er Biomarin Vekst etablert som et samarbeidsforum for å realisere ovennevnte visjoner. Målene oppnås ved vektlegging av næringspolitisk innsats for å styrke næringens kompetanse gjennom økt samarbeid mellom næring, forskning, utdanning, internasjonale fagmiljø, samt ved påvirkning av rammegivende myndigheter. 9

10 Et nasjonalt Biomarint forum ble stiftet 17. januar 2002 for å gi kraft og tyngde til den næringssektor som har størst fremtidig vekstpotensial i Norge. Forumet skal etablere en ny næringsklynge som omfatter flere bransjer. På forumets første årsmøte ble et næringspolitisk handlingsprogram vedtatt. Biomarin Vekst har samarbeid med det nasjonale forum. Oppstartsmøte ARNE Prosjektet inviterte den 11. juni 2002 for å få etablert Biomarin Vekst. Møtet ble ledet av Finn Kristensen og styreformann i Biomarint Forum Tore Tønne redegjorde for ideen bak forumet, og ønsket en regional satsing velkommen. Interimstyre Finn Hallingstad Harald Østensjø Per Henrik Prante Hans Abrahamsen Aksel Kverneland Vidar Thorsen Helge Bergslien Rogaland Havbruksforum og Vestnorsk Havbrukslag Sør-Norges Trålerlag Rogaland Skjellforum Nutreco AKVA Smart Rogalandsforskning ARNE prosjektet Arne Berge i Havbrukskompaniet er innleid for å fungere som sekretær. Aktiviteter Interimstyret har arbeidet frem fokus og startegi for Biomarin Vekst. Det er videre skissert forslag til handlingsplan og organisasjonsstruktur. Biomarin Vekst har til formål å utvikle en biomarin næringsklynge. Ulike tiltak for å nå målet er å arbeide for å heve næringens kompetansenivå og å utnytte de naturgitte, personlige og industrielle ressurser mer effektivt. Dette omfatter ressurser både innfor fiskeri, havbruk, næringsmiddelproduksjon, bioteknologi, farmasi og utstyr. Dette ønskes oppnådd bl.a. gjennom: a) å fremme samarbeid mellom utøverne innen de ulike sektorer av i næringen b) å fremme økt kontakt på tvers av faggrensene mellom sektorene c) å fremme forskning, utvikling, undervisning, informasjonsformidling og veiledningstjeneste d) å fremme utarbeidelse og gjennomføring av felles forsknings- og utviklingsprogram innen biomarin næring i regionen som forutsetter samarbeid mellom flere institusjoner eller organ. Biomarin Vekst skal organisere Vårkonferansen for Rogaland Havbruksforum i mai I forkant av konferansen etableres Biomarin Vekst og medlemmer rekrutteres under vårkonferansen. Biomarin Vekst er et ledd i realiseringen av Matfylket Rogaland ut fra ARNE-prosjektet. Ved etablering vil Biomarin Vekst representere medlemsbedriftene inn i Biomarint Forum, og fungere som en samlearena for biomarin næringsaktivitet i regionen. Biomarin Vekst bør ha en forankring inn i ARNE ut år 2003 for å sikre organisasjonen i den innledende fase. 10

11 Prosjekt 6: Mikroalger Etter oppdrag fra ARNE-prosjektet, Nutreco, EWOS og Norske Shell er det gjort en forstudie med tema Mikroalger som råstoff til bruk i laksefor. Studien er gjennomført som et fellesprosjekt mellom Rogalandsforskning og Polytec. Resultat av forstudien: DHA / EPA representerer de essensielle omega-3 fettsyrene som er viktige for fiskeforproduksjonen. Det er svært avgjørende for produksjonsprisen at man kan produsere en alge med høyt innhold av EPA / DHA i % av tørrvekten. Med den kunnskap vi har nå, synes det å være tre mikroalger som er aktuelle for slik produksjon. Produksjonskostnadene for mikroalger varierer etter hvilke dyrkningssystem som brukes. Produksjon i åpne dammer i tropiske forhold er mye billigere enn f.eks i bioreaktor som synes realistisk for norske forhold. Det er et forskningsmål å finne mer egnede algearter enn de vi nå kjenner til, for å øke produksjonen i eksisterende system. Videre er det behov for å utvikle bedre produksjonsteknologi som er tilpasset norske forhold. Forstudiet har ført til omfattende forskningsarbeid i NLH sin regi. Prosjekt 7: Eksport av norsk sjømat Prosjektet Markedssatsing for marin sektor i Europa gjennomføres i ARNE-prosjektet i samarbeid med Fagforum for Mat og Drikke og NORCONSERV. Prosjektet ble innledet med et forprosjekt hvor Rogalandsforskning gjennomførte en kartlegging av uutnyttet eksportpotensiale innen det marine næringsliv i Rogaland. I rapporten konkluderes det med at det er et klart behov for å sette opp et nettverksprosjekt for erfaringsutveksling og felles tiltak innen eksportrettet virksomhet. De bedrifter som ble kartlagt ga også til kjenne at de hadde en viss kjennskap til Frankrike og Belgia som potensielle markeder. Av de bedrifter som var med i kartleggingsprosjektet var 11 bedrifter klart interessert i deltakelse i et nettverksprosjekt. Dette ble så startet og 7 bedrifter deltok på den første av i alt 4 planlagte samlinger. I prosjektet vil det bli lagt vekt på en oppfølging av bedriftene mot potensielle markeder i Europa. En spesiell utfordring i dette prosjektet er å kunne følge opp en heterogen bedriftsmasse. I nettverket er veletablerte bedrifter og nystartede bedrifter, her finner vi bedrifter med store ambisjoner på kort sikt og bedrifter med mer langsiktige perspektiver. I prosjektgruppen har det derfor vært en del diskusjon omkring hvordan en på best mulig måte legger opp til nettverkssamlinger som ivaretar samtlige aktører og som bringer inn nye momenter for alle. Prosjektet er inne i en fase hvor en skal benytte metoder som Innovasjon Rogaland besitter for å kunne utløse større synergieffekter gjennom samhandling mot et eksportmarked. 11

12 Prosjekt 8: Miljøpark i Mekjarvik Hovedkonklusjoner fra mulighets studie Mulighetstudien ble gjennomført i regi av NOAS Miljøkompetanse. Mekjarvik fremstår som et meget attraktivt næringsområde med potensial for å bli en sentral havn for Nordsjøen. Dette åpner muligheter for lokal posisjonering innen fremtidsrettet næringsutvikling i tilknytning til denne regionen der vekstpotensialet er meget stort. Viktige, anbefalte områder er: Havnedrift. - Bøyelastere. - Offshorefartøy. - Passasjertrafikk. Sub Sea, base og testvirksomhet. Servicevirksomhet overfor oljeindustrien. - Reparasjoner. - Vedlikehold. - Test og demoanlegg. Ombruksvirksomhet. - Offshore utstyr. - Næringsprodukter. Renseteknologi. - Oljeholdig avfall. Ressursforedling av avfall og råvarer til: - Bærekraftige materialer. - Jordforbedrings- og fôrprodukt. - Fôr- og næringsmiddelprodukter. Miljørettet satsing er en viktig forutsetning for å oppnå god konkurransekraft og skape grunnlag for nettverksbygging på et internasjonalt nivå. Slik satsing kan bli et virkemiddel for å gi prosjektet en europeisk synlighet, skape samarbeidsrelasjoner og oppnå regionale støttemidler gjennom EU-systemet. Området i Mekjarvik har arealmessige begrensninger, noe som medfører behov for å prioritere mellom ulike muligheter. Det er videre behov for å ivareta både kortsiktige økonomiske krav knyttet til lønnsomhet, bygge opp en miljørettet infrastruktur og disponere arealer til fremtidig utvikling. Anbefalinger Det anbefales at Mekjarvik profileres som en Miljøpark, og at det i formålet for parken legges vekt på å synliggjøre hvordan ulike typer industri og næringsutvikling kan integreres i et jomfruelig område uten å forringe miljøet. I et slikt konsept ligger også muligheten for å gi prosjektet europeisk synlighet, skape samarbeidsprosjekter og faglige nettverk. Basert på ovennevnte, anbefales det å finne næringsmuligheter som ivaretar både utfordringene for oljeindustrien og primærnæringene fiske, jordbruk og havbruk. Det anbefales å bygge opp en infrastruktur rundt parken som sikrer miljømessige forutsetninger. Videre må det stilles krav til nye og allerede etablerte bedrifter om å bidra til beskrevet miljøprofil. I videre faser forutsettes nærmere avklaringer mot potensielle etablerere og markedsaktører. Disse vil måtte danne grunnlag for prioriteringer i forhold til foreslåtte aktiviteter, noe som er nødvendig på grunn av arealmessige begrensninger. 12

13 Prosjekt 9: Energisatsingen i Stavanger-regionen Energiparken ble utviklet som et prosjekt i ARNE-regi. I november 2001 ble det et eget aksjeselskap med Lyse, Statoil og Shell som eiere. Selskapet jobber med utviklingen av et næringsområde i Risavika til energiparkformål. Det er en samlokalisering mellom energiproduserende og energibrukende bedrifter som har synergieffekter med hverandre. Prosjektet er et praktisk eksempel på en langsiktig tilrettelegging for bærekraftig utvikling for en framtidsrettet energi- og miljøsatsing. Energiplanen ble lagt fram i år 2001 og ble godkjent av samtlige kommuner på Nord-Jæren. Implementering av anbefalte tiltak har resultert i at nye boligområder og næringsbygg i stor grad blir tilrettelagt for vannbåren varme. Som en følge av dette blir det mulighet for å kunne velge mellom en rekke ulike energikilder, bl.a. varmepumper fra sjø. Energiplanen danner dermed grunnlaget for introduksjon av et mer fleksibelt energisystem. Lyse fattet i 2002 beslutningen om å legge en naturgassledning fra Kårstø til Risavika i Sola kommune. Selve røret vil bli lagt i løpet av høsten 2003 og naturgass vil være klar for levering våren Store gassmengder blir dermed tilgjengelige i nærheten av mottaksstasjonen i Risavika. Et 250 km langt distribusjonsnett for gass er under utbygging. Det vil bli lagt i en stor ring rundt Hafrsfjord med stikkledninger til Mekjarvik og sør til Orre og Nærbø. Distribusjonsnettet vil passere i nærheten av store kunder. Et distribusjonsnett vil også bli lagt på Rennesøy og Finnøy. Transport og klimaplanen for Stavanger-kommune ble godkjent i Den legger føringer 50 år fram i tid i retning av hydrogensamfunn. Hydrogen regnes av mange som framtidens miljøvennlige energikilde, både for energiproduksjon og transport. Spesielt er utviklingen innen brenselscelleteknologien interessant. Det er imidlertid nødvendig med mange teknologiske nyvinninger før hydrogen er et reelt alternativ til dagens energisystem. Stavanger-regionen har imidlertid fundamentet på plass slik at regionen kan utvikles til å bli et kraftsenter for hydrogen-utviklingen både innenfor framstilling og anvendelse. Transportog klimaplanen kan danne utgangspunktet for en felles plan for hele Nord-Jæren. Prosjekt 10 DEEP Community Industrinettverket DEEP Community består av oljeselskap og ulike industribedrifter innen forretningsområdene subsea og nedihull. I tillegg er Høgskolen i Stavanger og Rogalandsforskning med i nettverket. Nettverket DEEP Community startet som et ARNE-prosjekt. Det har fortsatt kontorfellesskap i ARNE-sekretariatet. Både Nettverket og ARNE-prosjektet har gjensidig nytte av dialogen om oljerelaterte spørsmål. 13

14 DEEP Community har fortsatt sin utvikling i Etter starten i 2001 har 18 nye bedrifter og organisasjoner kommet til som medlemmer - herunder også Sintef Petroleumsforsk i Trondheim, og antallet medlemmer har passert 30. Det er lagt ned betydelige ressurser i utvikling av den internettbaserte samarbeidsportalen deepcommunity.com - en virtuell markedsplass for medlemmer og et profileringssted internasjonalt for nettverket. Videre har DEEP Community arbeidet med utvikling av et senter for Undervanns Feltutvikling. I 2003 legges det nå grunnlag for en rekke nettverksmøter der oljeselskapene presenterer sine teknologiutfordringer for bedriftene i DEEP Community for på den måten å skape en arena for teknologisamarbeid og løsninger mellom medlemmene. Styret har styrket organisasjonen ved å velge Finn Kristensen som formann for styret. Prosjekt 11: Rogaland som et kompetansesenter for fjerning, gjenbruk og disponering av utstyr fra oljevirksomheten i Nordsjøen (decommisioning). Det er utarbeidet en rapport om Rogaland som et kompetansesenter for fjerning, gjenbruk og disponering av utstyr fra oljevirksomheten i Nordsjøen (decommisioning). Formålet med rapporten er å redegjøre for hvordan kommunene og industrien i regionen mest hensiktsmessig skal kunne posisjonere seg mot framtidige aktiviteter relatert til fjerning av innretninger fra Nordsjøen. For oljeselskapene er fjerning og disponering av innretninger fra Nordsjøen en nødvendighet, men ikke en del av kjernevirksomheten. Det er derfor ingen overraskelse at de ikke viser stor entusiasme for å involvere seg i dette regionale initiativet. Nøkkelen til et eventuelt engasjement fra deres side er at man kan sannsynliggjøre økt verdiskapning også for dem eller oppfyllelse av andre målsettinger. Det finnes åpninger for å diskutere videre når industrien har noe mer konkret å legge på bordet. Opplysninger innhentet fra relevante industribedrifter i regionen tyder på at det eksisterer kompetanse innenfor alle aktuelle aktivitetsområder. Flere av bedriftene hevder å ha kompetanse innenfor noen av områdene, men er samtidig avhengig av samarbeid med bedrifter både i og utenfor regionen. Nåværende markeds- og konkurransesituasjon tilsier at etablering av relevant virksomhet omkring Mekjarvik er det mest nærliggende. En kombinasjon av kontinuerlig resirkuleringsvirksomhet koblet sammen med opphugging, utstyroppgradering, samt salg av komponenter og systemer kan ha livets rett. Dersom Mekjarvik skulle bli dedikert til annen virksomhet som eventuelt blokkerer for ilandføring av innretninger fra Nordsjøen, så finnes det i dag ikke akseptable alternativ i regionen, i følge rapporten. 14

15 PROSJEKT KNYTTET DIREKTE TIL HANDLINGSPLANEN I STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategi 1 Næringsvennlig offentlig sektor Prosjektene Samordning og forenkling av prosedyrer og saksbehandling ved planlegging og regulering av utbyggingsareal, byggesaksbehandling og oppmåling, deling, kartarbeid. Hovedmål for prosjektene : - Utvikle verktøy for effektiv saksbehandling, felles dokumentasjonsgrunnlag og enhetlige behandlingsgebyr i kommunene. - Utvikle felles struktur for gebyr og avgiftsberegning. - Tilrettelegging for elektronisk behandling og informasjonsutveksling. - Etablere faglige allianser og nettverk mellom de fire ARNE-kommunene. Status for prosjektene generelt: I foreliggende arbeidsrapporter er det konkludert med en rekke implementeringstiltak i kommunene. Dette arbeidet har ikke hatt en ønsket fremdrift innenfor alle fagområdene. Årsaken til dette er bl.a. utskifting av sentrale personer i arbeidsgruppene, lite oppfølging i egne organisasjoner samt arbeidssituasjonen for den enkelte deltaker generelt. Det er svært viktig for gjennomføringen at ledelsen i den enkelte kommune følger opp iverksettelsen av vedtatte fellesprosjekt. Oppbyggingen av Smartkom-prosjektet med felles nettportal er kommet godt i gang. Etter hvert som en får lagt inn felles prosjektelementer i denne, vil en i større grad få synliggjort det arbeid som arbeidsgruppene har nedlagt i prosjektene. Skal en lykkes i få et felles godt arbeidsredskap gjennom Smartkom-portalen, må det være kommunene selv som har ansvaret gjennomføring og oppfølging. Prosjekt Planlegging og regulering Lederen for arbeidsgruppen sluttet i løpet av året og det har tatt noen tid å reorganisere gruppen. Det arbeides nå aktivt med planlegging og gjennomføring av felles tiltak i samsvar med fastsatt tidsplan. Av prioriterte tiltak kan nevnes samordning av gebyrregulativ, infopakke for private planleggere, kvalitetssikringshåndbok, kommuneplaner i felles digitalt format og utforming av reguleringsbestemmelser. Pr. i dag er det relativt stor forskjeller på gebyrnivåer. 15

16 Prosjekt Byggesaksbehandling Innenfor dette området er samordningen mellom kommunene i hovedsak gjennomført. Gebyrstrukturen er rimelig godt samordnet. Det er enighet om felles saksbehandlingsprosedyrer. Stavanger og Randaberg har innført prinsipp om 100 % inndekning av gebyr til saksbehandling og kontroll. Slik inndekning er så langt ikke vedtatt i Sandnes og Sola. Der er kun Stavanger som har delegert myndighet til å foreta administrativ klagebehandling av saker som er avgjort administrativt. Slik delegering er ikke vurdert i de øvrige kommuner. Tilsyn etter plan- og bygningsloven utføres i Stavanger. I Randaberg er det vedtatt kommunalt tilsyn 2. halvår -03. Sola og Sandnes har ikke avklart forholdet. Prosjekt Kart og oppmåling Spesielt innenfor gebyrregulativ har det vært vanskelig å få til felles struktur. Stavanger har i nær fortid innført ny gebyrstruktur som de øvrige kommuner ikke har kunne gi sin fulle tilslutning til. Felles koordinatsystem er i ferd med å samordnes. Prosjektet er ellers knyttet opp mot oppbyggingen av Smartkom- prosjektet. Prosjekt SMARTKOM Internettportal for felles kommunal saksbehandling Oppbyggingen av Smartkom-prosjektet med felles nettportal er kommet godt i gang. Smartkom er etablert som et hovedprosjekt i Høykom-programmet til Norges Forskningsråd. Dette prosjektet har i løpet av 2002 fått utviklet og testet flere av de applikasjonene som skal gjøre kommunale kunder selvbetjente mht. dokumentasjon som er nødvendig i forbindelse med byggesøknad og delesøknad. Dette er BYGGESAK (http://www.stavanger.kommune.no ) og GRUNNKART (http://arcims.stavanger.kommune.no ) som begge er åpnet for publikum og i øyeblikket i full drift i Stavanger kommune. Det arbeides også med å ferdigstille MEGLERPAKKEN som er en halvautomatisk eiendomsmeglerbetjening. Det gjenstående arbeidet er hovedsaklig knyttet til to områder. Det første er integrering av de ovennevnte applikasjonene i Byggsøk. Det andre er tilrettelegging for at disse applikasjonene skal kunne tas i bruk i alle kommunene i ARNE-prosjektet. Dette arbeidet har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt. Prosjektet har dermed utsatt sluttdatoen til 30.mars Skal en lykkes i å få et felles godt arbeidsredskap gjennom Smartkom-portalen, må det være kommunene selv som må ha ansvaret gjennomføringen. 16

17 Prosjekt 1.2 Samordning og samarbeid om næringsområder. Flere næringsområder i kommune har en størrelse og et næringsmiljø som gjør at de er å regne som regionens arealer. Områdene bør utfylle hverandre snarere enn å konkurrere med hverandre. I prosjektet utredes tilrettelegging for et tettere samarbeid mellom tomtetilbydere og næringslivet. Hovedmål for prosjektet er å gi oversikt over hvilke regionale næringsarealer som finnes og hvordan særpregede og sterke næringsmiljø i de enkelte næringsområdene kan gi grunnlag for en målrettet og samordnet markedsføring. Prosjektet gjennomføres i 2 faser. Fase 1 er sluttført i 2001 og det foreligger egen prosjektrapport for denne fasen. I fase 2 (2002) har det vært arbeidet med å opprette en nettportal som skal være utgangspunktet for informasjon og status for det enkelte område. Nettportalen er konstruert og det er den enkelte kommunes kommuneplaner som danner grunnlaget for et interaktivt kart. I Fra dette kartet er det mulig å hente opp sentral informasjon om det enkelte området. Data er koblet til Statistisk sentralbyrås bedriftsdatabase, slik at det også er mulig å sette sammen ulik informasjon, bl.a. om hvilke bedrifter og bransjer som befinner seg i området, arealoversikt med fokus på knutepunkt, hovedtrafikkårer, arealbruk, reguleringssituasjon og hvilke tomter som er ledige. Ved utgangen av 2002 gjenstår å legge inn noe kartgrunnlag, kvalitetssikre nettportalen, samt presentere nettportalen for aktuelle samarbeidspartnere bl.a. eiendomsforvaltere og eiendomsmeglere. Det tas sikte på at prosjektet skal være ferdig høsten Strategi 2: Markedsføring av regionen Prosjekt 2.1 Felles regional profil og markedsføring Styrket markedsføring av regionen ble pekt ut som et viktig satsningsområde i strategisk næringsplan for Stavanger- regionen. Gjennom ARNE prosjektet er det gjennomført mange tiltak som har bidratt til dette, så som; - Matfylket Rogaland presentasjonsmateriell om det matindustrielle miljø - Innovasjon Rogaland fokus på innovasjon og nyskaping - oppbygging av internettsider - Regional profileringsavis avisbilag i de 4 store regionavisene - Profileringstiltak mot studenter på HiS og NTNU i samarbeid med HiS, Stavanger Offshore og maritime forum og regionens næringsliv - Energiparken presentasjonsmateriell - Risavika presentasjonsmateriell - Regionale næringsområder oppbygging av GIS - basert web-løsning for presentasjon og markedsføring av regionens næringsområder. 17

18 I tillegg til dette pågår det et eget prosjekt med målsetting å bygge opp en merkevareprofil for Stavanger - regionen. Merkevarebygging av en region er en omfattende og langsiktig oppgave, og styringsgruppen for prosjektet 1 utfordret RF - Rogalandsforskning og Høyskolen i Stavanger, avd. Norsk Hotellhøyskole, til å kartlegge og analysere regionens utfordringer ved regional merkevarebygging og gi innspill til innholdet i en regional profil. Rapporten fra dette arbeidet ble ferdigstilt i november Den inneholder en teoretisk gjennomgang av fagområdet merkevarebygging, gjennomgang av andre regioners arbeid med dette og presentasjon av to undersøkelser knyttet opp mot Stavanger - regionen. Rapporten gir også eksempler på hvordan det bør arbeides systematisk med merkevarebygging, og gir eksempler på utforming av visjon, strategier og mulig profil for regionen, for å anskueliggjøre hvordan teorien kan anvendes i praksis. Rapporten konkluderer med følgende kritiske suksessfaktorer for det videre arbeidet; - Våge å ta konkrete valg og prioriteringer (også det å velge bort noe) - Prosessen med å finne frem til regionens profil er viktige i seg selv - Troverdighet i den valgte profilen - Intern markedsføring av den valgte profilen - Enighet om valg av mål og midler blant sentrale beslutningstakere - Tilstrekkelige midler til gjennomføring Hvordan videreføre arbeidet med regional merkevarebygging Som også rapporten konkluderer med, er det viktig at det videre arbeidet med regional merkevarebygging sikrer at vi finner frem til en profil og et samlet budskap som har troverdighet, god tilslutning internt i regionen og som er tilstrekkelig spisset til å nå fram overfor sentrale målgrupper. Den profil man til slutt ender opp med bør være et resultat av omfattende og åpne prosesser med bred deltakelse og engasjement. Det foregår flere prosesser i regionen som vil være viktige for dette arbeidet; - Europeisk kulturby 2008 utforming og oppfølging av søknad både internt i regionen og overfor nasjonale myndigheter og EU - Oppretting av felles reiselivsselskap som omfatter alle kommunene på Jæren - Utvikling av ny profil for næringsforeningen i Stavanger regionen. I det videre arbeidet anbefales det å samle sentrale aktører fra kommuner, næringsliv og organisasjonsliv til bredt anlagte workshops, kombinert med en mindre styringsgruppe som sikrer fremdrift og konklusjoner. Arbeidet bør drives videre i regi av ARNE- prosjektet, i nært samarbeid med næringsforeningen og kommunene. 1 Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning; Hallvard Ween, Kurt Gjerde, Anders Bang Andersen, Arild Klingsheim, Leikny Haga Indergaard, Toril Nag / Grete Andreassen, Fride Solbakken, Norvald Skretting og Kristin Barvik 18

19 Prosjekt 2.2 Posisjonering av regionen overfor sentrale myndigheter I 2002 har ARNE-prosjektet arbeidet med følgende sentrale saker for regionen: - plassering av mattilsynet - veterinærutdanning - regionalisering av tolldirektoratet - Braathens verksted på Sola Mattilsynet: Det vises til foranstående prosjekt 3. Et av regionkontorene vil bli plassert i Sandnes. Veterinærutdanning: Regjeringen arbeider med spørsmålet om sammenslåing og samlokalisering av Norges Veterinærhøgskole og Norges Landbrukshøgskole. Konklusjonen på et slikt arbeid kan ha betydning for virksomheten ved Statens Veterinære senter i Sandnes. Regjeringen har oppnevnt en egen komite (Norumkomiteen) som skal utrede spørsmålet om sammenslåing av de to høgskolene. I regi av ARNE-prosjektet er det utarbeidet og oversendt grunnlagsmateriell til komiteen som beskriver situasjonen i Rogaland i relasjon til veterinær- utdanningen. Tolldirektoratet: Finansdepartementet har foreslått en regionalisering av tolldirektoratet. I regi av ARNEprosjektet er det utarbeidet grunnlagsmateriell og avgitt uttalelser til fordel for lokalisering av tolldirektoratets regionkontor for Vestlandet til Stavanger. Braathens Verksted: I forbindelse med at flyselskapet SAS overtok flyselskapet Braathens ble det reist en problemstilling knyttet til sammenslåing av flyselskapenes tekniske verksteder. En slik sammenslåing kunne resultere i at Braathens verksted på Sola ble nedbygget eventuelt nedlagt. I regi av fylkesordfører / ordførerne i ARNE-kommunene, har ARNE-prosjektet deltatt i arbeidet med å påvirke SAS-ledelsens beslutning om fortsatt drift av Braathens verksted på Sola. Strategi 3 - Næringsrettet kompetanseutvikling Forsknings- og utviklingsarbeid: Bakgrunnen for FoU satsingen i ARNE var ut fra følgende erkjennelse av status for forskning i denne regionen : Bredt men fragmentert FoU-miljø Ikke nok kjent / utnyttet Lite synergieffekter mellom bransjene Liten del av statlige forskningsmidler til regionen Liten kontakt mellom næringslivet og forskningsmiljøene ARNE-prosjektet har derfor fokusert innsatsen gjennom Kartlegging og beskrivelse av forsknings- og kompetansemiljøet i Rogaland Synliggjøring og markedsføring Kontakt, nettverk og informasjon 19

20 Kartlegging og beskrivelse av forsknings- og kompetansemiljøet i Rogaland For å kunne vise fram det samlede forskningsmiljøet i Rogaland, er det foretatt en kartlegging og beskrivelse av miljøet. Det er videre gjort en definisjon av forsknings- og kompetansebegrepet og en kvantitativ analyse av antall personer involvert i forskning i Rogaland. Resultatet av denne kartleggingen er presentert som et eget kart Forsknings- og kompetansemiljøer i Rogaland. Kartet er lagt ut på nettet via Videre er det utarbeidet en egen FoU-rapport. Synliggjøring og markedsføring. Gjennom ARNE prosjektet har en forsøkt å synliggjøre det totale forskningsmiljøet i Rogaland i mange sammenheng. Mest konkret er annonser og artikler i aviser og på nettet via Det er videre gjort en profilering av det matindustrielle forskningsmiljøet i forbindelse med brosjyren Matfylket Rogaland og ved den samlede FoU-standen på Buffet Kontakt, nettverk og informasjon Den viktigste funksjonen ARNE-prosjektet har er å vært formidler og initiativtaker for kontakt, nettverk og informasjon. En rekke kontaktmøter mellom forskning og næringsliv er blitt initiert av ARNE. Under Forskningsdagene 2002, initierte ARNE sammen med Innovasjon Rogaland et opplegg der forskere fikk mulighet til å møte bedrifter og gi foredrag til de ansatte. Spesielle tiltak ARNE prosjektet har vært ansvarlig for en rekke spesielle tiltak ifm FoU slik som: Måltidets Hus Veterinærutdannelse i Sandnes Initiativ i forbindelse med Mattilsynet til Rogaland FoU innen Planteforskning Økologisk satsing Bruk av skjellavfall Mikroalger til fôr Brukermøter ifm EU satsing. Alt dette danner et godt grunnlag for videre arbeid med å få mest mulig effekt ut av regionens samlede FOU satsing. Strategi 4 Infrastruktur Prosjekt Utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i regionen ARNE prosjektet har tidligere fått utført en perspektivanalyse hvor potensialet for å utvikle Risavika til et nasjonalt transport og logistikk knutepunkt ble beskrevet. I 2002 er det lagt vekt på å trekke resultatene fra dette arbeidet inn i ulike sammenhenger. Det har blitt utarbeidet en kortfattet oppsummering / presentasjon av fortrinnene som Risavika kan ha i en nasjonal posisjonering, og det er bidratt med informasjon og påvirkning mot beslutningsorganer for å bli tildelt status som nasjonal transporthavn. 20

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Orientering om ny analyse under arbeid Rådmannsforum, Trondheimsregionen 6. november 2013 Birger Elvestad 2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt

Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt Om industrien 400 bedrifter med 11.000 ansatte, mye SMB 12 mrd kr i årlig produksjonsverdi 30 prosent + eksportandel (3,5 mrd) Internasjonalt ledende

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Blå leverandørindustri framtidens virkemidler for koordinert FoU innen marin-, maritim- og offshore næringene - oppdrag fra NHD, FKD, OED akvarena årsmøte, Hell, 14. mars 2014 Christina Abildgaard Dr.

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen 10 kommuner, 279 000 innbyggere Hva gjør Trondheimsregionen? Et samarbeid mellom 10 kommuner politisk styrt 4 programområder:

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Interimstyre: Alf Holmelid, HiA Johan Pensgård, VA-f.kom. John Mjåvatn, AA-f.kom Per Kyrkjeeide, Innovasjon Norge Kristen Strat, Sydspissen og Agder IKT-senter Per Kristian

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer