ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING"

Transkript

1 ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

2 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring av regionen: 7 Prosjekt 3:... 8 Mattilsynet... 8 Prosjekt 4:... 9 Satsingen på økologisk mat i Stavanger regionen... 9 Prosjekt 5:... 9 Etablering av Biomarin Vekst... 9 Prosjekt 6: Mikroalger Prosjekt 7: Eksport av norsk sjømat Prosjekt 8: Miljøpark i Mekjarvik Prosjekt 9: Energisatsingen i Stavanger-regionen Prosjekt DEEP Community Prosjekt 11: Rogaland som et kompetansesenter for fjerning, gjenbruk og disponering av utstyr fra oljevirksomheten i Nordsjøen (decommisioning) PROSJEKT KNYTTET DIREKTE TIL HANDLINGSPLANEN I STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategi 1 Næringsvennlig offentlig sektor Prosjektene Prosjekt Planlegging og regulering Prosjekt Byggesaksbehandling Prosjekt Kart og oppmåling Prosjekt SMARTKOM Internettportal for felles kommunal saksbehandling 16 Prosjekt 1.2 Samordning og samarbeid om næringsområder Strategi 2: Markedsføring av regionen Prosjekt 2.1 Felles regional profil og markedsføring Prosjekt 2.2 Posisjonering av regionen overfor sentrale myndigheter Strategi 3 - Næringsrettet kompetanseutvikling Forsknings- og utviklingsarbeid: Strategi 4 Infrastruktur Prosjekt Utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i regionen Prosjekt Transinfo Prosjekt Innovasjon Rogaland Prosjekt E-handel / IKT utfordringer ØKONOMI... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 INNLEDNING Kommunene i Stavanger-regionen (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) samt Rogaland Fylkeskommune opprettet i 1999 ARNE-prosjektet (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap). Prosjektet ble vedtatt å ha en varighet over valgperioden ARNE har i denne perioden vært kommunenes viktigste strategiske redskap for gjennomføringen av næringspolitikken i Stavanger-regionen. Hovedmålene for ARNE sin aktivitet i Stavanger-regionen er: 1. å skape en ny arena for forpliktende samhandling innen næringsutvikling mellom de fire kommunen i Stavanger-regionen og Rogaland fylkeskommune. 2. å utvikle ARNE-prosjektet til en akseptert og benyttet møteplass mellom næringslivet og det offentlige. Denne møteplassen skal sikre en løpende og kreativ dialog mellom aktørene en dialog som vil generere en rekke livskraftige initiativ. Hovedmålet er å få fram konkrete ideer og satsinger som direkte eller indirekte kan skape ny næringsaktivitet ved å: - avdekke og synliggjøre potensialet innenfor de definerte satsingsområdene - stimulere til konkretisering av ideprosesser og muligheter - være en støttespiller og pådriver i den første fasen av initiativ og prosesser - etablere fruktbare allianser mellom ulike miljø og aktører. 3. å skape en fleksibel organisering som arbeider prosjektorientert, samtidig som en bygger opp et sterkt miljø innen næringsutvikling med nær kobling til næringslivet. I etterfølgende årsrapport for 2002 (tredje driftsår) gis en oppsummering og statusrapport i forhold til de aktiviteter prosjektet har arbeidet med i dette året, samt en oversikt over prosjektets økonomiske status ved årsskiftet. Styre Styret for ARNE-prosjektet har i 2002 bestått av: - Ordfører Leif Johan Sevland - Stavanger Kommune (styreleder) - Ordfører Jostein Rovik Sandnes Kommune - Ordfører Håkon Rege Sola Kommune - Ordfører Tom Tvedt Randaberg Kommune - Fylkesordfører Roald G.Bergsaker - Rogaland fylkeskommune - Daglig leder Brit Rugland - Rugland Investering AS - Selvstendig næringsdrivende Knut Åm - Adm. Dir Lars Takla - Conoco Phillips - Adm. Dir Torleif Gram Aker Offshore Partner - Konserndirektør Atle Eide Kverneland ASA - Konserndirektør Terje Vareberg Sparebank 1 SR-Bank - Dir. for forretningsutvikling Toril Nag - Lyse Energi AS - Leder av Stavangerregionens næringsforening Astrid Sjurseike Styremøter Det er i 2002 avholdt 4 styremøter. Styret har i alt behandlet 18 saker. 3

4 Rådmannsgruppe Det er viktig at ARNE-kommunenes rådmenn, samt fylkesrådmannen, er godt kjent med aktivitetene i prosjektet. Det er derfor etablert en rådmannsgruppe bestående av: Rådmann Ole Hetland Stavanger kommune leder Rådmann Tore Sirnes Sandnes kommune Rådmann Per Haarr Randaberg kommue Rådmann Trond Nerdal Sola kommune Fylkesrådmann Liv Fredriksen Rogaland fylkeskommune Rådmannsgruppen har hatt månedlige møter der særlig gjennomføring av handlingsdelen i strategisk næringsplan har vært tema i tillegg til generelle statusorienteringer. ARNE-sekretariatet er sekretariat for rådmannsgruppen. Sekretariat ARNE-prosjektets sekretariat har bestått av: Norvald Skretting - 50 % - (sekretariatsleder fra 01.05/rep Rogaland fylkeskommune) Bjarte Dybvik % - (prosjektleder /koordinator) Trine Jekteberg 60 % - (sekretær til 15.03) Hanne Sørensen 100 % (sekretær fra ) Else Ormsaasen 75 % - (prosjektleder FoU) Helge Bergslien 50 %- fra (prosjektleder matsatsing) Daniela Dobbert timebasis (prosjektleder matsatsing) Arild Bøe 50 % - (prosjektleder Innovasjon Rogaland) Berit Tjørhom 80 % (prosjektsekretær Innovasjon Rogaland) Svein Arild Holmen timebasis (rep Stavanger kommune) Kristin Barvik timebasis (rep Sandnes kommune) Svein Nes - timebasis (rep Randaberg kommune) Einar Fjermestad - timebasis (rep Sola kommune) Sigbjørn Husø timebasis (rep Jærrådet) Lønnsutgifter mv for sekretariatsmedarbeidere som representerer kommunene / fylkeskommunen er dekket av disse. Lønnsutgifter mv knyttet til Energiparken og Deep Community er dekket av deltakende bedrifter. En vesentlig del (65 %) av utgiftene til FoU er dekket av eksterne samarbeidspartnere. Øvrige sekretariatsutgifter er dekket innenfor prosjektet (jfr kap økonomi). Team-møter: Møter hver 14.dag mellom næringssjefene i Stavanger-regionen og ARNE-sekretariatet. 4

5 VISJONER OG MÅL Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen trekker opp visjon og målsettinger for arbeidet med næringsutvikling i ARNE -prosjektet og generelt for regionen: Visjon Stavanger-regionen skal være et internasjonalt kraftsenter og næringslivets førstevalg for etablering og lokalisering innenfor definerte områder. Regionen skal kjennetegnes ved høy verdiskaping, evne til nyskaping og god livskvalitet. Visjonen er en beskrivelse av ønsket situasjon for regionen om år. De etterfølgende strategiske målsettingene peker ut ønsket retning for utviklingen, ved å bygge på de kvaliteter og særpreg vi har i dag og utvikle disse til ny styrke og utvikling for regionen. Strategiske mål Europas ledende region for petroleum, energi og miljø. Norges kraftsenter for det matindustrielle miljø. Norsk foregangsregion for innovasjon og nyskapning basert på regionens ressurs- og kompetansefortrinn. Landets beste infrastruktur for næringslivet. Et offentlig og privat tjeneste-, utdannings- og opplevelsestilbud som gjør regionen til et førstevalg for folk og bedrifter. SPESIELLE PROSJEKT I 2002 Prosjekt 1: Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner Regionale indikatorer for nyskaping, livskvalitet, kompetansekapital og internasjonal orientering, RF-Rogalandsforskning (2002/146). Initiativet til forskningsprosjektet ble tatt av Stavanger-regionen for å utvikle indikatorer for regional verdiskaping knyttet til visjoner og målsettinger i strategiske næringsplan. Rapporten har gitt et verktøy for måle endringer i regionens verdiskapingsevne og foreta en benchmarking mot andre regioner. For første gang har regionale næringslivsaktører fått et pålitelig verktøy for måle verdiskapningsevnen og se hvordan drivkreftene endres og utvikles over tid. 5

6 Forskningsprosjektet er finansiert av KS Forskning, Program for storbyrettet forskning, ARNE-prosjektet, Jærrådet, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Næringsrådet i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Storbyregionene skårer systematisk høyere enn landet ellers på nesten samtlige verdiskapingsindikatorer. Det investeres mer i FoU, befolkningen har en langt høyere utdanning, kunnskapsnæringene har slått saftigere røtter, og kulturtilbudet er mer omfattende. Dette gir grunn til å forvente at det framtidige verdiskapningspotensialet først og fremst vil utløses i storbyregionene. I perioden har de fire regionene skapt to av tre arbeidsplasser i Norge. Veksten i antallet sysselsatte er 11,1 % i de fire storbyregionene, mot 5 % i det øvrige Norge. Ved inngangen til 2002 bor 41,4 % av den norske befolkning i de fire storbyregionene. De siste 10 årene har de fire storbyregionene hatt 77 % av befolkningsveksten og har i ,4 % av befolkningen. Verdiskapingen måles i form av det fylkesfordelte brutto regionalproduktet. Et annet indikator for det samme er lønnsevnen uttrykt ved innbyggernes bruttoinntekt. I de fire regionene er bruttoinntekten 20 % høyere enn i landet for øvrig. Oslo-regionens befolkning hever i 2000 en inntekt på kr , sammenlignet med kr for Stavanger, kr i Bergen og kr i Trondheim Osloregionen Stavangerregionen Bergensregionen Trondheimsregionen % + 36% % % Endring (nominell) Bruttoinntekt pr. innbygger over 17 år I rapporten gis en kort og poengtert karakteristikk av regionene basert på de funn som er gjort: Osloregionen skiller seg ut. Rapporten forklarer hvorfor hovedstadsregionen har betydelig høyere verdiskaping enn andre regioner. Osloregionen skårer høyest både når det gjelder nyskapingsevne, livskvalitet, tilgangen til kompetansekapital og internasjonale nettverk. Stavanger-regionen har den nest største verdiskapingsevnen, med spesielle fortrinn når det gjelder internasjonal orientering og nettverk. Den største utfordringen for regionen er knyttet til utdanning og forskning. 6

7 I figurene nedenfor er vist at Stavanger-regionen har spesielle utfordringer knyttet til kompetanseindikatorene utdanning og forskning som er viktige for regionens omstillingsevne. Omdanning av Høgskolen i Stavanger til universitet og videreutvikling av dette framover, er en nøkkelfaktor for å endre på dette bildet Oslo Stavanger Bergen Trondheim Landet ellers Oslo/Akersh us Rogaland Hordaland Sør- Trøndelag Landet ellers Andel befolkning med utdanning på Totale FoU utgifter i kroner per innbygger høyskole- og universitetsnivå (prosent) innbygger fordelt på fylke, Trondheims-regionen har sin relative styrke i tilgangen til FoU og kompetansekapital koblet til dimensjoner på livskvalitet. Bergens-regionen framstår uten synlige relative fortrinn i forhold til de øvrige regionene. Resultatene fra prosjektet ble første gang rapportert i september Neste rapportering vil finne sted høsten Det tas sikte på jevnlige målinger framover. Rapporten kan finnes på: Prosjekt 2: Markedsføring av regionen: Det er en stor utfordring å markedsføre og posisjonere den samlede regionale satsning for økt verdiskaping, sysselsetting og vekst! Det er og vanskelig for innbyggere, tilflyttere, bedrifter og andre som søker informasjon, å få kvalitetsikret informasjon om hva som rører seg i fylket vårt. skal fungere som en kanal for synliggjøring av Rogalands fortrinn som region. Målsettingen er å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft, nye bedriftsetableringer, samt å profilere fylket som reisemål. Rogaland Fylkeskommune, med ARNE prosjektet som en av hoved premissgiverne, har tatt utfordringen ved å lansere som er et knutepunkt på internett for Rogaland fylke. Det er et virtuelt service torg med kvalitetsikret informasjon. bygger på investeringer og erfaringer gjort i prosjektene SmartCity og SmartAgora. er bygget opp rundt to hovedstrukturer: 7

8 1) regioner i fylket Dalane, Ryfylke, Jæren, Haugalandet, Stavangerregionen og Rogaland Fylkeskommune ved regionalavdelingen har hver sin hjemmeside i portalen. Hver av disse regionene har egne hjemmesider for eksempel har man adressene 2) den andre strukturen er tema basert man drar ut hovedtemaene fra hvert område. Eksempler på temaer er Energi, Mat, Kunnskap og kompetanse, Kultur, Reiseliv etc. Man kan også ta ut informasjon på kryss og tvers av dette. ARNE prosjektet har tatt et ansvar for å bygge opp innhold i Stavangerregionen sitt område i ARNE har sine hjemmesider liggende under Stavangerregionen og disse vedlikeholdes kontinuerlig. Dette er stedet hvor man profilerer ARNE sine satsinger på internett. Et eksempel her er Matfylket. Man finner også mye informasjon i forbindelse med F&U prosjektet og en nettutgave av Strategisk Næringsplan. Mot slutten av 2002 bestemte Ryfylke IKS og Dalanerådet seg for å legge sine regionportaler i Prosjekt 3: Mattilsynet Regjeringen har satt i gang et omfattende arbeid med modernisering av matforvaltningen. Et av elementene i dette arbeidet er etablering av et statlig Mattilsyn som samler Landbrukstilsynet, Dyrehelsetilsynet, Statens Næringsmiddeltilsyn og tilsynsdelen av de kommunale næringsmiddeltilsynene. Mattilsynet skal også ha tilsyn med sjømat. Det nye tilsynet er tenkt som en tredelt organisasjon, med en relativt liten sentral del, 8 regionale kontorer og mellom 50 og 60 distriktskontor. Strategisk næringsplan for Stavanger- regionen har som et av sine hovedmål å styrke regionens matindustrielle miljø. Det har derfor vært arbeidet aktivt i regi av ARNE-prosjektet for å profilere Stavanger- regionen som et aktuelt lokaliseringssted både for den nasjonale enheten av mattilsynet, og for et av de 8 regionkontorene. Arbeidet førte til at regjeringen besluttet å legge regionkontoret for Rogaland og Agder-fylkene til Sandnes. Det er ennå mye usikkerhet knyttet til denne saken, både hva angår størrelse og innhold / arbeidsoppgaver for de regionale kontorene. Det går likevel fram, som et overordnet prinsipp, at de regionale kontorene skal utføre oppgaver av nasjonal karakter. Det er antydet at regionkontorene vil sysselsette mellom personer. Den nye organisasjonen forutsettes å være en realitet fra 1.januar Regionkontorene vil bli etablert i løpet av

9 Prosjekt 4: Satsingen på økologisk mat i Stavanger regionen ARNE er involvert i tre prosjekter for den økologiske satsingen i Stavanger regionen: Prosjekt Nettverk for bruk av økologiske råvarer i catering og storkjøkken I 2002 påtok ARNE seg å være norsk sekretariat for et nordisk initiativ til etablering av et nettverk som skulle legge til rette for en erfaringsutveksling innen økologisk mat for storhusholdninger mellom de nordiske land, inklusive de baltiske land. Nordisk Industrifond ble søkt om støtte til dette prosjektet, søknaden ble avslått i desember ARNE vil inntil videre likevel ha sekretariatet for det norske initiativet, med ambisjoner om å utvikle dette nettverket både på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. Prosjekt Senter for økologisk mat og drikke I september 2002 ble det dannet et interimstyre for et Nasjonalt senter for økologisk mat og drikke, bestående av stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård, Gastronomisk Institutt, Norsk Hotellhøgskole og ARNE. Senteret, som på sikt ønskes lokalisert i det prosjekterte nybygg på Ullandhaug Økologiske Gård, skal bidra til næringsutvikling innenfor det økologiske området via bl.a. undervisning og produktutvikling. Denne satsingen knyttes opp til satsingen Måltidets Hus. Pilotprosjekt: Omsetning av økologisk mat i storhusholdninger ARNE var involvert i forprosjektet som ble avsluttet nov. 03. Søknad om midler til pilotprosjektet i regi av Ullandhaug-stiftelsen er sendt til Statens landbruksforvaltning. Det er søkt om 1,7 mill. kroner årlig for en prosjekt-periode på fire år. Søknaden avgjøres i mars Prosjekt 5: Etablering av Biomarin Vekst Bakgrunn Marin sektor er av ulike forskningsmiljø utpekt som Norges fremste vekstområde for framtidig verdiskapning og sysselsetning. I dag har eksportverdien av sjømat passert 30 mrd. kroner. I ulike scenarier anslås verdiskapningspotensialet i løpet av en års periode å være fra fem til ti ganger større. En målrettet næringsutvikling basert på forskningsresultater, er en viktig forutsetning for å kunne innfri scenariene. I et sektorovergripende samarbeid legges forholdene til rette for denne utviklingen. Rogaland har tradisjon og erfaring i unike samarbeidsnettverk, og ved å bygge på denne erfaring er Biomarin Vekst etablert som et samarbeidsforum for å realisere ovennevnte visjoner. Målene oppnås ved vektlegging av næringspolitisk innsats for å styrke næringens kompetanse gjennom økt samarbeid mellom næring, forskning, utdanning, internasjonale fagmiljø, samt ved påvirkning av rammegivende myndigheter. 9

10 Et nasjonalt Biomarint forum ble stiftet 17. januar 2002 for å gi kraft og tyngde til den næringssektor som har størst fremtidig vekstpotensial i Norge. Forumet skal etablere en ny næringsklynge som omfatter flere bransjer. På forumets første årsmøte ble et næringspolitisk handlingsprogram vedtatt. Biomarin Vekst har samarbeid med det nasjonale forum. Oppstartsmøte ARNE Prosjektet inviterte den 11. juni 2002 for å få etablert Biomarin Vekst. Møtet ble ledet av Finn Kristensen og styreformann i Biomarint Forum Tore Tønne redegjorde for ideen bak forumet, og ønsket en regional satsing velkommen. Interimstyre Finn Hallingstad Harald Østensjø Per Henrik Prante Hans Abrahamsen Aksel Kverneland Vidar Thorsen Helge Bergslien Rogaland Havbruksforum og Vestnorsk Havbrukslag Sør-Norges Trålerlag Rogaland Skjellforum Nutreco AKVA Smart Rogalandsforskning ARNE prosjektet Arne Berge i Havbrukskompaniet er innleid for å fungere som sekretær. Aktiviteter Interimstyret har arbeidet frem fokus og startegi for Biomarin Vekst. Det er videre skissert forslag til handlingsplan og organisasjonsstruktur. Biomarin Vekst har til formål å utvikle en biomarin næringsklynge. Ulike tiltak for å nå målet er å arbeide for å heve næringens kompetansenivå og å utnytte de naturgitte, personlige og industrielle ressurser mer effektivt. Dette omfatter ressurser både innfor fiskeri, havbruk, næringsmiddelproduksjon, bioteknologi, farmasi og utstyr. Dette ønskes oppnådd bl.a. gjennom: a) å fremme samarbeid mellom utøverne innen de ulike sektorer av i næringen b) å fremme økt kontakt på tvers av faggrensene mellom sektorene c) å fremme forskning, utvikling, undervisning, informasjonsformidling og veiledningstjeneste d) å fremme utarbeidelse og gjennomføring av felles forsknings- og utviklingsprogram innen biomarin næring i regionen som forutsetter samarbeid mellom flere institusjoner eller organ. Biomarin Vekst skal organisere Vårkonferansen for Rogaland Havbruksforum i mai I forkant av konferansen etableres Biomarin Vekst og medlemmer rekrutteres under vårkonferansen. Biomarin Vekst er et ledd i realiseringen av Matfylket Rogaland ut fra ARNE-prosjektet. Ved etablering vil Biomarin Vekst representere medlemsbedriftene inn i Biomarint Forum, og fungere som en samlearena for biomarin næringsaktivitet i regionen. Biomarin Vekst bør ha en forankring inn i ARNE ut år 2003 for å sikre organisasjonen i den innledende fase. 10

11 Prosjekt 6: Mikroalger Etter oppdrag fra ARNE-prosjektet, Nutreco, EWOS og Norske Shell er det gjort en forstudie med tema Mikroalger som råstoff til bruk i laksefor. Studien er gjennomført som et fellesprosjekt mellom Rogalandsforskning og Polytec. Resultat av forstudien: DHA / EPA representerer de essensielle omega-3 fettsyrene som er viktige for fiskeforproduksjonen. Det er svært avgjørende for produksjonsprisen at man kan produsere en alge med høyt innhold av EPA / DHA i % av tørrvekten. Med den kunnskap vi har nå, synes det å være tre mikroalger som er aktuelle for slik produksjon. Produksjonskostnadene for mikroalger varierer etter hvilke dyrkningssystem som brukes. Produksjon i åpne dammer i tropiske forhold er mye billigere enn f.eks i bioreaktor som synes realistisk for norske forhold. Det er et forskningsmål å finne mer egnede algearter enn de vi nå kjenner til, for å øke produksjonen i eksisterende system. Videre er det behov for å utvikle bedre produksjonsteknologi som er tilpasset norske forhold. Forstudiet har ført til omfattende forskningsarbeid i NLH sin regi. Prosjekt 7: Eksport av norsk sjømat Prosjektet Markedssatsing for marin sektor i Europa gjennomføres i ARNE-prosjektet i samarbeid med Fagforum for Mat og Drikke og NORCONSERV. Prosjektet ble innledet med et forprosjekt hvor Rogalandsforskning gjennomførte en kartlegging av uutnyttet eksportpotensiale innen det marine næringsliv i Rogaland. I rapporten konkluderes det med at det er et klart behov for å sette opp et nettverksprosjekt for erfaringsutveksling og felles tiltak innen eksportrettet virksomhet. De bedrifter som ble kartlagt ga også til kjenne at de hadde en viss kjennskap til Frankrike og Belgia som potensielle markeder. Av de bedrifter som var med i kartleggingsprosjektet var 11 bedrifter klart interessert i deltakelse i et nettverksprosjekt. Dette ble så startet og 7 bedrifter deltok på den første av i alt 4 planlagte samlinger. I prosjektet vil det bli lagt vekt på en oppfølging av bedriftene mot potensielle markeder i Europa. En spesiell utfordring i dette prosjektet er å kunne følge opp en heterogen bedriftsmasse. I nettverket er veletablerte bedrifter og nystartede bedrifter, her finner vi bedrifter med store ambisjoner på kort sikt og bedrifter med mer langsiktige perspektiver. I prosjektgruppen har det derfor vært en del diskusjon omkring hvordan en på best mulig måte legger opp til nettverkssamlinger som ivaretar samtlige aktører og som bringer inn nye momenter for alle. Prosjektet er inne i en fase hvor en skal benytte metoder som Innovasjon Rogaland besitter for å kunne utløse større synergieffekter gjennom samhandling mot et eksportmarked. 11

12 Prosjekt 8: Miljøpark i Mekjarvik Hovedkonklusjoner fra mulighets studie Mulighetstudien ble gjennomført i regi av NOAS Miljøkompetanse. Mekjarvik fremstår som et meget attraktivt næringsområde med potensial for å bli en sentral havn for Nordsjøen. Dette åpner muligheter for lokal posisjonering innen fremtidsrettet næringsutvikling i tilknytning til denne regionen der vekstpotensialet er meget stort. Viktige, anbefalte områder er: Havnedrift. - Bøyelastere. - Offshorefartøy. - Passasjertrafikk. Sub Sea, base og testvirksomhet. Servicevirksomhet overfor oljeindustrien. - Reparasjoner. - Vedlikehold. - Test og demoanlegg. Ombruksvirksomhet. - Offshore utstyr. - Næringsprodukter. Renseteknologi. - Oljeholdig avfall. Ressursforedling av avfall og råvarer til: - Bærekraftige materialer. - Jordforbedrings- og fôrprodukt. - Fôr- og næringsmiddelprodukter. Miljørettet satsing er en viktig forutsetning for å oppnå god konkurransekraft og skape grunnlag for nettverksbygging på et internasjonalt nivå. Slik satsing kan bli et virkemiddel for å gi prosjektet en europeisk synlighet, skape samarbeidsrelasjoner og oppnå regionale støttemidler gjennom EU-systemet. Området i Mekjarvik har arealmessige begrensninger, noe som medfører behov for å prioritere mellom ulike muligheter. Det er videre behov for å ivareta både kortsiktige økonomiske krav knyttet til lønnsomhet, bygge opp en miljørettet infrastruktur og disponere arealer til fremtidig utvikling. Anbefalinger Det anbefales at Mekjarvik profileres som en Miljøpark, og at det i formålet for parken legges vekt på å synliggjøre hvordan ulike typer industri og næringsutvikling kan integreres i et jomfruelig område uten å forringe miljøet. I et slikt konsept ligger også muligheten for å gi prosjektet europeisk synlighet, skape samarbeidsprosjekter og faglige nettverk. Basert på ovennevnte, anbefales det å finne næringsmuligheter som ivaretar både utfordringene for oljeindustrien og primærnæringene fiske, jordbruk og havbruk. Det anbefales å bygge opp en infrastruktur rundt parken som sikrer miljømessige forutsetninger. Videre må det stilles krav til nye og allerede etablerte bedrifter om å bidra til beskrevet miljøprofil. I videre faser forutsettes nærmere avklaringer mot potensielle etablerere og markedsaktører. Disse vil måtte danne grunnlag for prioriteringer i forhold til foreslåtte aktiviteter, noe som er nødvendig på grunn av arealmessige begrensninger. 12

13 Prosjekt 9: Energisatsingen i Stavanger-regionen Energiparken ble utviklet som et prosjekt i ARNE-regi. I november 2001 ble det et eget aksjeselskap med Lyse, Statoil og Shell som eiere. Selskapet jobber med utviklingen av et næringsområde i Risavika til energiparkformål. Det er en samlokalisering mellom energiproduserende og energibrukende bedrifter som har synergieffekter med hverandre. Prosjektet er et praktisk eksempel på en langsiktig tilrettelegging for bærekraftig utvikling for en framtidsrettet energi- og miljøsatsing. Energiplanen ble lagt fram i år 2001 og ble godkjent av samtlige kommuner på Nord-Jæren. Implementering av anbefalte tiltak har resultert i at nye boligområder og næringsbygg i stor grad blir tilrettelagt for vannbåren varme. Som en følge av dette blir det mulighet for å kunne velge mellom en rekke ulike energikilder, bl.a. varmepumper fra sjø. Energiplanen danner dermed grunnlaget for introduksjon av et mer fleksibelt energisystem. Lyse fattet i 2002 beslutningen om å legge en naturgassledning fra Kårstø til Risavika i Sola kommune. Selve røret vil bli lagt i løpet av høsten 2003 og naturgass vil være klar for levering våren Store gassmengder blir dermed tilgjengelige i nærheten av mottaksstasjonen i Risavika. Et 250 km langt distribusjonsnett for gass er under utbygging. Det vil bli lagt i en stor ring rundt Hafrsfjord med stikkledninger til Mekjarvik og sør til Orre og Nærbø. Distribusjonsnettet vil passere i nærheten av store kunder. Et distribusjonsnett vil også bli lagt på Rennesøy og Finnøy. Transport og klimaplanen for Stavanger-kommune ble godkjent i Den legger føringer 50 år fram i tid i retning av hydrogensamfunn. Hydrogen regnes av mange som framtidens miljøvennlige energikilde, både for energiproduksjon og transport. Spesielt er utviklingen innen brenselscelleteknologien interessant. Det er imidlertid nødvendig med mange teknologiske nyvinninger før hydrogen er et reelt alternativ til dagens energisystem. Stavanger-regionen har imidlertid fundamentet på plass slik at regionen kan utvikles til å bli et kraftsenter for hydrogen-utviklingen både innenfor framstilling og anvendelse. Transportog klimaplanen kan danne utgangspunktet for en felles plan for hele Nord-Jæren. Prosjekt 10 DEEP Community Industrinettverket DEEP Community består av oljeselskap og ulike industribedrifter innen forretningsområdene subsea og nedihull. I tillegg er Høgskolen i Stavanger og Rogalandsforskning med i nettverket. Nettverket DEEP Community startet som et ARNE-prosjekt. Det har fortsatt kontorfellesskap i ARNE-sekretariatet. Både Nettverket og ARNE-prosjektet har gjensidig nytte av dialogen om oljerelaterte spørsmål. 13

14 DEEP Community har fortsatt sin utvikling i Etter starten i 2001 har 18 nye bedrifter og organisasjoner kommet til som medlemmer - herunder også Sintef Petroleumsforsk i Trondheim, og antallet medlemmer har passert 30. Det er lagt ned betydelige ressurser i utvikling av den internettbaserte samarbeidsportalen deepcommunity.com - en virtuell markedsplass for medlemmer og et profileringssted internasjonalt for nettverket. Videre har DEEP Community arbeidet med utvikling av et senter for Undervanns Feltutvikling. I 2003 legges det nå grunnlag for en rekke nettverksmøter der oljeselskapene presenterer sine teknologiutfordringer for bedriftene i DEEP Community for på den måten å skape en arena for teknologisamarbeid og løsninger mellom medlemmene. Styret har styrket organisasjonen ved å velge Finn Kristensen som formann for styret. Prosjekt 11: Rogaland som et kompetansesenter for fjerning, gjenbruk og disponering av utstyr fra oljevirksomheten i Nordsjøen (decommisioning). Det er utarbeidet en rapport om Rogaland som et kompetansesenter for fjerning, gjenbruk og disponering av utstyr fra oljevirksomheten i Nordsjøen (decommisioning). Formålet med rapporten er å redegjøre for hvordan kommunene og industrien i regionen mest hensiktsmessig skal kunne posisjonere seg mot framtidige aktiviteter relatert til fjerning av innretninger fra Nordsjøen. For oljeselskapene er fjerning og disponering av innretninger fra Nordsjøen en nødvendighet, men ikke en del av kjernevirksomheten. Det er derfor ingen overraskelse at de ikke viser stor entusiasme for å involvere seg i dette regionale initiativet. Nøkkelen til et eventuelt engasjement fra deres side er at man kan sannsynliggjøre økt verdiskapning også for dem eller oppfyllelse av andre målsettinger. Det finnes åpninger for å diskutere videre når industrien har noe mer konkret å legge på bordet. Opplysninger innhentet fra relevante industribedrifter i regionen tyder på at det eksisterer kompetanse innenfor alle aktuelle aktivitetsområder. Flere av bedriftene hevder å ha kompetanse innenfor noen av områdene, men er samtidig avhengig av samarbeid med bedrifter både i og utenfor regionen. Nåværende markeds- og konkurransesituasjon tilsier at etablering av relevant virksomhet omkring Mekjarvik er det mest nærliggende. En kombinasjon av kontinuerlig resirkuleringsvirksomhet koblet sammen med opphugging, utstyroppgradering, samt salg av komponenter og systemer kan ha livets rett. Dersom Mekjarvik skulle bli dedikert til annen virksomhet som eventuelt blokkerer for ilandføring av innretninger fra Nordsjøen, så finnes det i dag ikke akseptable alternativ i regionen, i følge rapporten. 14

15 PROSJEKT KNYTTET DIREKTE TIL HANDLINGSPLANEN I STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategi 1 Næringsvennlig offentlig sektor Prosjektene Samordning og forenkling av prosedyrer og saksbehandling ved planlegging og regulering av utbyggingsareal, byggesaksbehandling og oppmåling, deling, kartarbeid. Hovedmål for prosjektene : - Utvikle verktøy for effektiv saksbehandling, felles dokumentasjonsgrunnlag og enhetlige behandlingsgebyr i kommunene. - Utvikle felles struktur for gebyr og avgiftsberegning. - Tilrettelegging for elektronisk behandling og informasjonsutveksling. - Etablere faglige allianser og nettverk mellom de fire ARNE-kommunene. Status for prosjektene generelt: I foreliggende arbeidsrapporter er det konkludert med en rekke implementeringstiltak i kommunene. Dette arbeidet har ikke hatt en ønsket fremdrift innenfor alle fagområdene. Årsaken til dette er bl.a. utskifting av sentrale personer i arbeidsgruppene, lite oppfølging i egne organisasjoner samt arbeidssituasjonen for den enkelte deltaker generelt. Det er svært viktig for gjennomføringen at ledelsen i den enkelte kommune følger opp iverksettelsen av vedtatte fellesprosjekt. Oppbyggingen av Smartkom-prosjektet med felles nettportal er kommet godt i gang. Etter hvert som en får lagt inn felles prosjektelementer i denne, vil en i større grad få synliggjort det arbeid som arbeidsgruppene har nedlagt i prosjektene. Skal en lykkes i få et felles godt arbeidsredskap gjennom Smartkom-portalen, må det være kommunene selv som har ansvaret gjennomføring og oppfølging. Prosjekt Planlegging og regulering Lederen for arbeidsgruppen sluttet i løpet av året og det har tatt noen tid å reorganisere gruppen. Det arbeides nå aktivt med planlegging og gjennomføring av felles tiltak i samsvar med fastsatt tidsplan. Av prioriterte tiltak kan nevnes samordning av gebyrregulativ, infopakke for private planleggere, kvalitetssikringshåndbok, kommuneplaner i felles digitalt format og utforming av reguleringsbestemmelser. Pr. i dag er det relativt stor forskjeller på gebyrnivåer. 15

16 Prosjekt Byggesaksbehandling Innenfor dette området er samordningen mellom kommunene i hovedsak gjennomført. Gebyrstrukturen er rimelig godt samordnet. Det er enighet om felles saksbehandlingsprosedyrer. Stavanger og Randaberg har innført prinsipp om 100 % inndekning av gebyr til saksbehandling og kontroll. Slik inndekning er så langt ikke vedtatt i Sandnes og Sola. Der er kun Stavanger som har delegert myndighet til å foreta administrativ klagebehandling av saker som er avgjort administrativt. Slik delegering er ikke vurdert i de øvrige kommuner. Tilsyn etter plan- og bygningsloven utføres i Stavanger. I Randaberg er det vedtatt kommunalt tilsyn 2. halvår -03. Sola og Sandnes har ikke avklart forholdet. Prosjekt Kart og oppmåling Spesielt innenfor gebyrregulativ har det vært vanskelig å få til felles struktur. Stavanger har i nær fortid innført ny gebyrstruktur som de øvrige kommuner ikke har kunne gi sin fulle tilslutning til. Felles koordinatsystem er i ferd med å samordnes. Prosjektet er ellers knyttet opp mot oppbyggingen av Smartkom- prosjektet. Prosjekt SMARTKOM Internettportal for felles kommunal saksbehandling Oppbyggingen av Smartkom-prosjektet med felles nettportal er kommet godt i gang. Smartkom er etablert som et hovedprosjekt i Høykom-programmet til Norges Forskningsråd. Dette prosjektet har i løpet av 2002 fått utviklet og testet flere av de applikasjonene som skal gjøre kommunale kunder selvbetjente mht. dokumentasjon som er nødvendig i forbindelse med byggesøknad og delesøknad. Dette er BYGGESAK (http://www.stavanger.kommune.no ) og GRUNNKART (http://arcims.stavanger.kommune.no ) som begge er åpnet for publikum og i øyeblikket i full drift i Stavanger kommune. Det arbeides også med å ferdigstille MEGLERPAKKEN som er en halvautomatisk eiendomsmeglerbetjening. Det gjenstående arbeidet er hovedsaklig knyttet til to områder. Det første er integrering av de ovennevnte applikasjonene i Byggsøk. Det andre er tilrettelegging for at disse applikasjonene skal kunne tas i bruk i alle kommunene i ARNE-prosjektet. Dette arbeidet har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt. Prosjektet har dermed utsatt sluttdatoen til 30.mars Skal en lykkes i å få et felles godt arbeidsredskap gjennom Smartkom-portalen, må det være kommunene selv som må ha ansvaret gjennomføringen. 16

17 Prosjekt 1.2 Samordning og samarbeid om næringsområder. Flere næringsområder i kommune har en størrelse og et næringsmiljø som gjør at de er å regne som regionens arealer. Områdene bør utfylle hverandre snarere enn å konkurrere med hverandre. I prosjektet utredes tilrettelegging for et tettere samarbeid mellom tomtetilbydere og næringslivet. Hovedmål for prosjektet er å gi oversikt over hvilke regionale næringsarealer som finnes og hvordan særpregede og sterke næringsmiljø i de enkelte næringsområdene kan gi grunnlag for en målrettet og samordnet markedsføring. Prosjektet gjennomføres i 2 faser. Fase 1 er sluttført i 2001 og det foreligger egen prosjektrapport for denne fasen. I fase 2 (2002) har det vært arbeidet med å opprette en nettportal som skal være utgangspunktet for informasjon og status for det enkelte område. Nettportalen er konstruert og det er den enkelte kommunes kommuneplaner som danner grunnlaget for et interaktivt kart. I Fra dette kartet er det mulig å hente opp sentral informasjon om det enkelte området. Data er koblet til Statistisk sentralbyrås bedriftsdatabase, slik at det også er mulig å sette sammen ulik informasjon, bl.a. om hvilke bedrifter og bransjer som befinner seg i området, arealoversikt med fokus på knutepunkt, hovedtrafikkårer, arealbruk, reguleringssituasjon og hvilke tomter som er ledige. Ved utgangen av 2002 gjenstår å legge inn noe kartgrunnlag, kvalitetssikre nettportalen, samt presentere nettportalen for aktuelle samarbeidspartnere bl.a. eiendomsforvaltere og eiendomsmeglere. Det tas sikte på at prosjektet skal være ferdig høsten Strategi 2: Markedsføring av regionen Prosjekt 2.1 Felles regional profil og markedsføring Styrket markedsføring av regionen ble pekt ut som et viktig satsningsområde i strategisk næringsplan for Stavanger- regionen. Gjennom ARNE prosjektet er det gjennomført mange tiltak som har bidratt til dette, så som; - Matfylket Rogaland presentasjonsmateriell om det matindustrielle miljø - Innovasjon Rogaland fokus på innovasjon og nyskaping - oppbygging av internettsider - Regional profileringsavis avisbilag i de 4 store regionavisene - Profileringstiltak mot studenter på HiS og NTNU i samarbeid med HiS, Stavanger Offshore og maritime forum og regionens næringsliv - Energiparken presentasjonsmateriell - Risavika presentasjonsmateriell - Regionale næringsområder oppbygging av GIS - basert web-løsning for presentasjon og markedsføring av regionens næringsområder. 17

18 I tillegg til dette pågår det et eget prosjekt med målsetting å bygge opp en merkevareprofil for Stavanger - regionen. Merkevarebygging av en region er en omfattende og langsiktig oppgave, og styringsgruppen for prosjektet 1 utfordret RF - Rogalandsforskning og Høyskolen i Stavanger, avd. Norsk Hotellhøyskole, til å kartlegge og analysere regionens utfordringer ved regional merkevarebygging og gi innspill til innholdet i en regional profil. Rapporten fra dette arbeidet ble ferdigstilt i november Den inneholder en teoretisk gjennomgang av fagområdet merkevarebygging, gjennomgang av andre regioners arbeid med dette og presentasjon av to undersøkelser knyttet opp mot Stavanger - regionen. Rapporten gir også eksempler på hvordan det bør arbeides systematisk med merkevarebygging, og gir eksempler på utforming av visjon, strategier og mulig profil for regionen, for å anskueliggjøre hvordan teorien kan anvendes i praksis. Rapporten konkluderer med følgende kritiske suksessfaktorer for det videre arbeidet; - Våge å ta konkrete valg og prioriteringer (også det å velge bort noe) - Prosessen med å finne frem til regionens profil er viktige i seg selv - Troverdighet i den valgte profilen - Intern markedsføring av den valgte profilen - Enighet om valg av mål og midler blant sentrale beslutningstakere - Tilstrekkelige midler til gjennomføring Hvordan videreføre arbeidet med regional merkevarebygging Som også rapporten konkluderer med, er det viktig at det videre arbeidet med regional merkevarebygging sikrer at vi finner frem til en profil og et samlet budskap som har troverdighet, god tilslutning internt i regionen og som er tilstrekkelig spisset til å nå fram overfor sentrale målgrupper. Den profil man til slutt ender opp med bør være et resultat av omfattende og åpne prosesser med bred deltakelse og engasjement. Det foregår flere prosesser i regionen som vil være viktige for dette arbeidet; - Europeisk kulturby 2008 utforming og oppfølging av søknad både internt i regionen og overfor nasjonale myndigheter og EU - Oppretting av felles reiselivsselskap som omfatter alle kommunene på Jæren - Utvikling av ny profil for næringsforeningen i Stavanger regionen. I det videre arbeidet anbefales det å samle sentrale aktører fra kommuner, næringsliv og organisasjonsliv til bredt anlagte workshops, kombinert med en mindre styringsgruppe som sikrer fremdrift og konklusjoner. Arbeidet bør drives videre i regi av ARNE- prosjektet, i nært samarbeid med næringsforeningen og kommunene. 1 Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning; Hallvard Ween, Kurt Gjerde, Anders Bang Andersen, Arild Klingsheim, Leikny Haga Indergaard, Toril Nag / Grete Andreassen, Fride Solbakken, Norvald Skretting og Kristin Barvik 18

19 Prosjekt 2.2 Posisjonering av regionen overfor sentrale myndigheter I 2002 har ARNE-prosjektet arbeidet med følgende sentrale saker for regionen: - plassering av mattilsynet - veterinærutdanning - regionalisering av tolldirektoratet - Braathens verksted på Sola Mattilsynet: Det vises til foranstående prosjekt 3. Et av regionkontorene vil bli plassert i Sandnes. Veterinærutdanning: Regjeringen arbeider med spørsmålet om sammenslåing og samlokalisering av Norges Veterinærhøgskole og Norges Landbrukshøgskole. Konklusjonen på et slikt arbeid kan ha betydning for virksomheten ved Statens Veterinære senter i Sandnes. Regjeringen har oppnevnt en egen komite (Norumkomiteen) som skal utrede spørsmålet om sammenslåing av de to høgskolene. I regi av ARNE-prosjektet er det utarbeidet og oversendt grunnlagsmateriell til komiteen som beskriver situasjonen i Rogaland i relasjon til veterinær- utdanningen. Tolldirektoratet: Finansdepartementet har foreslått en regionalisering av tolldirektoratet. I regi av ARNEprosjektet er det utarbeidet grunnlagsmateriell og avgitt uttalelser til fordel for lokalisering av tolldirektoratets regionkontor for Vestlandet til Stavanger. Braathens Verksted: I forbindelse med at flyselskapet SAS overtok flyselskapet Braathens ble det reist en problemstilling knyttet til sammenslåing av flyselskapenes tekniske verksteder. En slik sammenslåing kunne resultere i at Braathens verksted på Sola ble nedbygget eventuelt nedlagt. I regi av fylkesordfører / ordførerne i ARNE-kommunene, har ARNE-prosjektet deltatt i arbeidet med å påvirke SAS-ledelsens beslutning om fortsatt drift av Braathens verksted på Sola. Strategi 3 - Næringsrettet kompetanseutvikling Forsknings- og utviklingsarbeid: Bakgrunnen for FoU satsingen i ARNE var ut fra følgende erkjennelse av status for forskning i denne regionen : Bredt men fragmentert FoU-miljø Ikke nok kjent / utnyttet Lite synergieffekter mellom bransjene Liten del av statlige forskningsmidler til regionen Liten kontakt mellom næringslivet og forskningsmiljøene ARNE-prosjektet har derfor fokusert innsatsen gjennom Kartlegging og beskrivelse av forsknings- og kompetansemiljøet i Rogaland Synliggjøring og markedsføring Kontakt, nettverk og informasjon 19

20 Kartlegging og beskrivelse av forsknings- og kompetansemiljøet i Rogaland For å kunne vise fram det samlede forskningsmiljøet i Rogaland, er det foretatt en kartlegging og beskrivelse av miljøet. Det er videre gjort en definisjon av forsknings- og kompetansebegrepet og en kvantitativ analyse av antall personer involvert i forskning i Rogaland. Resultatet av denne kartleggingen er presentert som et eget kart Forsknings- og kompetansemiljøer i Rogaland. Kartet er lagt ut på nettet via Videre er det utarbeidet en egen FoU-rapport. Synliggjøring og markedsføring. Gjennom ARNE prosjektet har en forsøkt å synliggjøre det totale forskningsmiljøet i Rogaland i mange sammenheng. Mest konkret er annonser og artikler i aviser og på nettet via Det er videre gjort en profilering av det matindustrielle forskningsmiljøet i forbindelse med brosjyren Matfylket Rogaland og ved den samlede FoU-standen på Buffet Kontakt, nettverk og informasjon Den viktigste funksjonen ARNE-prosjektet har er å vært formidler og initiativtaker for kontakt, nettverk og informasjon. En rekke kontaktmøter mellom forskning og næringsliv er blitt initiert av ARNE. Under Forskningsdagene 2002, initierte ARNE sammen med Innovasjon Rogaland et opplegg der forskere fikk mulighet til å møte bedrifter og gi foredrag til de ansatte. Spesielle tiltak ARNE prosjektet har vært ansvarlig for en rekke spesielle tiltak ifm FoU slik som: Måltidets Hus Veterinærutdannelse i Sandnes Initiativ i forbindelse med Mattilsynet til Rogaland FoU innen Planteforskning Økologisk satsing Bruk av skjellavfall Mikroalger til fôr Brukermøter ifm EU satsing. Alt dette danner et godt grunnlag for videre arbeid med å få mest mulig effekt ut av regionens samlede FOU satsing. Strategi 4 Infrastruktur Prosjekt Utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i regionen ARNE prosjektet har tidligere fått utført en perspektivanalyse hvor potensialet for å utvikle Risavika til et nasjonalt transport og logistikk knutepunkt ble beskrevet. I 2002 er det lagt vekt på å trekke resultatene fra dette arbeidet inn i ulike sammenhenger. Det har blitt utarbeidet en kortfattet oppsummering / presentasjon av fortrinnene som Risavika kan ha i en nasjonal posisjonering, og det er bidratt med informasjon og påvirkning mot beslutningsorganer for å bli tildelt status som nasjonal transporthavn. 20

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Strategisk Næringsplan

Strategisk Næringsplan Strategisk Næringsplan 1. utkast for Stavanger-regionen 2005 2020 Innhold Forord Status for Stavanger-regionen Regionens utgangspunkt Mat- og måltidsnæringens utgangspunkt Energiklyngens utgangspunkt Visjon

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner:

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Martin Gjelsvik og Ann Karin T. Holmen Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering Rapport RF 2004/178 Prosjektnummer:

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer