Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 2009"

Transkript

1 Side 1 av 24 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 09 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer pågår, =Formal vote (på endelig avstemning), = ferdig standard Nr. Emne TC/SC/ WG Komite 1 Bolig/bygg Prosjektbeskrivelse Status 1.01 Areal av bygg SN/K 004 Komiteen skal vurdere behovet for supplerende veiledere til NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger fra 07. Forbrukerrådet og Forbrukerombudet deltar i komiteen Avtaleblanketter for oppføring og kjøp av ny bolig/fritidshus SN/K 263 Prosjektleder Lars Aasness Ny versjon av avtaleblanketter for kontrakter etter Bustadoppføringsloven og Avhendingsloven (Byggeblankett B) ventes ferdig 1. kv. 09. Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har deltatt i utarbeidelsen Overtakelse av bolig/byggverk SN/K 272 Prosjektleder Jørgen Birkeland Det er ferdig en ny Norsk Standard, NS 8430, for overtakelse av bolig/byggverk, derunder også ombygninger, etter Bustadoppføringsloven og Avhendingsloven. Overtakelse er et svakt ledd i dag og ofte finner kjøper (forbruker) feil etter hvert. Standarden erstatter NS 3434 og gjelder overtakelse mellom byggherre og entreprenør, og mellom byggherre og forbruker. Standarden inneholder blant annet standardisert overtakelsesprotokoll, mangelliste, innkalling. Forbrukerrådet har deltatt i utarbeidelsen Tribune/ tilskuerområder CEN/TC 315 Prosjektleder Jørgen Birkeland Det er under utarbeidelse standarder som setter krav til tribuneanlegg når det gjelder sitteplasser, setehøyder, sikt, adkomst etc. (NS-EN 130-serien). 6 standarder er vedtatt og 4 av disse er oversatt til norsk. Tre nye delstandarder er under utarbeidelse: pren Spectator facilities Entry and exit element pren Spectator facilities Safety management -

2 Side 2 av 24 pren Spectator facilities Layout criteria for spectators with special needs. Fra Norge deltar myndighetene (Kultur- og kirkedepartementet), Norges Fotballforbund,Norges Idrettsforbund og Multiconsult Energimerking av bygninger CEN/TC 89,228,247, 156, flere ISO/TC Prosjektleder Inger Jørgensen Det er utarbeidet ca. 40 ulike standarder for beregning og dokumentasjon av bygningers energiytelse, hvorav noen av disse har forbrukerinteresse. Bakgrunnen for standardene er at bygningsenergidirektivet krever merking av nye bygninger og eksisterende offentlige bygninger (krav om merking vil også gjelde for eksisterende bygninger ved utleie og salg fra ca. 09). Viktig for forbrukerne i forbindelse med kjøp og salg av bolig med hensyn til hvilken informasjon vi får og hva vi selv må dokumentere. Som boligeier vil vi få utgifter ifm inspeksjon/dokumentasjon av bolig. Merkeordningen vil kunne påvirke vårt valg av løsninger for oppvarming, vinduer etc. CEN/TC 371 CEN/TC 371 for Energy Performance of buildings har ferdigstilt en teknisk rapport, CEN/TR 15615:08 som et overbygningsdokument som forklarer forholdet mellom bygningsenergidirektivet og standardene for energiytelse av bygg. SN/K 34 Det er laget en nasjonal standard NS 3031 for å beregne og dokumentere bygningers energiytelse Ildsteder CEN/TC 295 SN/K 083 Prosjektleder Thor Endre Lexow Komiteen arbeider med standarder for ulike ildsteder (ovner, peiser) med blant annet krav til isolasjon og temperatur på betjeningshåndtak. Standard med krav til badstu-ovner er under utarbeidelse; pren Multi firing Sauna stoves fired by solid fuel - Requirements and test methods DSB og BE deltar i komiteen Bærekraftig byggevirksomhet ISO/TC 59/SC 17 Prosjektleder José Delgado Arbeider med godkjenning av materialer og deklarasjon. Standard for bærekraftig bygg (generelle prinsipper) er ferdig (ISO 15392). CEN/TC 3 Det ble i juni 08 satt i gang et nytt prosjekt for vurdering av sosiale aspekter ved design av bygninger og valg av byggeprodukter. 10 ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Rudolph Brynn

3 Side 3 av Ledesystemer for rømning SN/K 270 Det er under utarbeidelse en ny norsk standard (NS 3926) for ledesystemer for rømning i byggverk. Standarden er basert på ISO 169, men tilpasset norsk behov. Standarden omfatter krav til plassering og utforming av lysskilt, retningsskilt og ledelinjer. Standarden omfatter ikke taktile systemer. Ingen forbrukerdeltakelse i komiteen Tilstandsanalyse av byggverk SN/K 292 Prosjektleder Ulla Gjerdrum Forprosjekt avsluttet i 08. Komiteen arbeider med revisjon av NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring samt utarbeidelse av ny norsk standard for tilstandsanalyse av bygg. Forbrukerrådet deltar i komiteen Helse Kontaktperson Merete Holmen Murvold 2.01 Nanoteknologi SN/K 298 ISO/TC 229 CEN/TC Edelmetaller CEN/TC 283/WG Kosmetikk ISO/TC 217 CEN/TC (Ny fra 09) SN/K 266 En nasjonal speilkomité for nanoteknologi følger arbeidet i ISO og CEN. ISO/TC 229/WG 3 arbeider med helse, miljø og sikkerhetsaspekter og det er dette som er særlig interessant for forbrukerne. Det er under utarbeidelse av standard om merking. Mattilsynet og SIFO deltar i den nasjonale speilkomiteen. Prosjektleder Knut Aune Revisjon av pren 1810 pågår. Standarden omhandler testmetode for klassifisering av nikkelinnhold i piercing-smykker. Ingen norsk deltakelse. Prosjektleder Elisabeth Hovda Utarbeider standarder for kosmetikk derunder også testmetoder for solkremer. ISO/DIS testmetoder for solbeskyttelse (Sun Protection Factor) er på høring frem til I CEN er det opprettet en ny teknisk komité for kosmetikk, blant annet som følge av mandater fra EU innenfor området. Det første møtet ble holdt Mattilsynet deltar i CEN-arbeidet. Veterinærinstituttet deltar i ISO-arbeidet. Forbrukerrådet og Stiftelsen Miljømerking følger arbeidet nasjonalt

4 Side 4 av 24 Prosjektledere Hilde Aarefjord 2.04 Allergener CEN/TC 347 Allergiframstillende stoffer (formalaldehyd, giftstoffer etc.) Utarbeidelse av standarder for testmetoder i første omgang. Det pågår revisjon av EN 1811 Testmetode for angivelse av nikkel. NS-EN 1811: A1:08 Referanseprøvingsmetode for frigjøring av nikkel fra produkter som vil komme i direkte og forlenget kontakt med huden (endringsblad ble vedtatt i august 08). Det pågår utarbeidelse av rettelseblad til NS-EN Metode for simulering av slitasje og korrosjon for å påvise nikkelavgivelse fra belagte punkter Hjelpemidler ISO/TC 173 og CEN/TC Elektromagnetisme IEC/TC 25 ITU-T og ISO/TC 12 CENELEC TC 106 samt IEC/CENELEC TC 61 (EMF) 2.07 Helseinformatikk ISO/TC 215 CEN WS/eEHIC Prosjektleder Inger Jørgensen Hjelpemidler for funksjonshemmede. Flere arbeidsgrupper. Standard for ganghjelpemidler (krykker etc.) pren ISO er på formell avstemning frem til NAV følger arbeidet. ANEC deltar i CEN-arbeidet. Prosjektleder Rudolph Brynn Det er under utarbeidelse en standard (IEC ) som angir fysiologiske grenseverdier (elektromagnetisme). Samarbeidsprosjekt mellom ISO, IEC og ITU. Planlagt ferdig i 08. Denne vil være viktig både for de som utarbeider standarder for forbrukerprodukter samt for forbrukerrepresentanter som deltar i standardiseringsarbeid for å vurdere helsefare/nivå. ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Arbeider med standarder for helseinformatikk, informasjonssikkerhet, pasientvern, helsekort. Komiteen har etablert en egen arbeidsgruppe (Task force, TF) som skal gi innspill til forbrukerbehov knyttet til standardiseringsprosjektene i TC en. Flere standarder under utarbeidelse og noen ferdig. Forslag til standard ISO/DIS Directory services for security, communications and identification of professionals and patients var på høring fram til Norsk deltakelse ved Standard Norge. CEN Workshop on Interoperability of the electronic European Health Insurance Cards er i sluttfasen av arbeidet. Omhandler prosedyrer som underletter elektronisk datautveksling og -behandling via en elektronisk versjon av det europeiske helsetrygdkortet (eehic). En CEN WSA (Workshop Agreement) er under ferdigstillelse og forventes publisert i 09. Prosjektleder Knut Lindelien 40 og ()

5 Side 5 av Kiropraktortjenester CEN Etter forslag fra den østerrikske standardiseringsorganisasjonen igangsettes det et europeisk prosjekt om kvalitetskrav til kiropraktortjenester, Services of chiropractors Requirements for the provision for services of chiropractors. Prosjektet vil omfatte krav og retningslinjer til følgende deler av tjenesten: Terminologi Kompetanse/utdanning Behandling/utførelse Administrativ organisering av tjenesten 10 3 IT Første møte holdes i Wien i april Dokumenttilgjengelighet CEN/WS En CEN Workshop Agreement Accessible documents forelå på slutten av 08. Omhandler dokumenttilgjengelighet (internettsider etc.). Norsk deltakelse ved Standard Norge. Prosjektleder Knut Lindelien 3.02 RFID ISO/IEC/JTC1/S C 31/WG RFID CEN/TC 225 Ad Hoc Group Bruk av RFID-teknologi innenfor ulike områder. Autopass er ett eksempel. Utarbeidelse av flere standarder. Mulighetene er store innenfor RFID-teknologi. Bruk av informasjonen og lagring av den er imidlertid relevant for forbrukersiden. Ingen norsk deltakelse i dette arbeidet. Consumers International deltar. CEN/TC 225 arbeider også innenfor dette feltet, se Prosjektleder Knut Lindelien Det er opprettet en Ad Hoc-gruppe under CEN/TC 225 (datafangst) som skal arbeide med RFID. Gruppen hadde oppstartsmøte i oktober 07 og holder på å utarbeide forslag til standardiseringsprogram innenfor RFID. Mesteparten av standardiseringen på RFID foregår imidlertid nå i ISO/IEC JTC 1/SC 31 (se 3.03). Ingen deltakelse fra Norge. ANEC deltar i AdHoc-gruppen. Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy 3.04 Biometri ISO/IEC/JTC1/ Personlig identifikasjon (fingeravtrykk). Prosjektet omhandler innsamling av personlige data. Ny -

6 Side 6 av 24 SC 37 passlov krever at alle må ha nye pass med fingeravtrykk. En ny teknisk rapport er nettopp utgitt: ISO/IEC TR :08 Information technology Biometrics Jurisdictional and societal considerations for commercial applications Part 1: General guidance. Rapporten gir generelle anbefalinger vedrørende prinsipper, retningslinjer og hensyn ved utforming og implementering av biometriske systemer (inkluderer blant annet juridiske spørsmål knyttet til personvern, samt helse- og sikkerhetsaspekter). Prosjektleder Knut Lindelien 3.05 Samiske krav til IT Prosjekt som omhandler samiske krav til IT og mobiltelefoner. Mulighet for å kunne velge språk. Tilgjengelighet av ODIN-sidene på samisk. Løpende prosjekt 3.06 Tolkning av ulike tegnsett CEN-forum Prosjektleder Audun Lona Overordnet forum for kulturelt mangfold som ser på tolkning av æ, ø, å etc. Hvordan tolkes disse bokstavene og hvor sorteres de. Har med for eksempel det å finne personer i en database. Pågår 3.07 Digitale media ISO/IEC/JTC1/ SC 29 Prosjektleder Håvard Hjulstad Gruppen arbeider med standarder knyttet til bruk av alle typer digitale medier (telefon, ipod, pc, TV osv.). Utarbeidelse av flere standarder, alt fra systemstandarder, standarder for funksjonalitet, katalogisering og strukturering av jpg/mpg-filer samt støyfiltrering fra Digital TV (for hørselshemmede) Informasjonssikkerhet ISO/IEC/ SC 27/WG 5 Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy Det er etablert en arbeidsgruppe på ID-management og persondata. Norge deltar i dette arbeidet (DNV, SN, Høgskolen i Gjøvik + flere) Prosjektleder Knut Lindelien og prosjektleder Rudolph Brynn 3.09 Internettfilter CEN/TC 365 Det er opprettet en ny teknisk komité for utarbeidelse av en europeisk standard for internettfilter (software). Prosjektet er fremmet fra forbrukersiden v/anec. Ingen norsk deltakelse.

7 Side 7 av 24 4 Kvalitetsstyring 4.01 Kvalitetsstyring av kundetilfredshet ISO/TC 176 Prosjektleder Håvard Hjulstad Standard om Kundetilfredshet Overvåking og måling av kundetilfredshet er under utarbeidelse (ISO 10004: Quality management Customer satisfaction. Guidelines for monitoring and measuring). Planlegging av samtidig revisjon av ISO 9000 / ISO 9001 og ISO 140 / ISO har startet. Av indirekte interesse for forbrukere Klagebehandling (Online Dispute Resolution) 5 Mat/ mattrygghet 5.01 Innhold i matvarer (matvaredeklarasjon) CEN/WS CEN/PC Prosjektleder Guri Kjørven En CEN Workshop for ODR (Online Dispute Resolution, dvs. klagebehandling på nett) er i sluttfasen av arbeidet. Siste møte er En CEN Workshop Agreement publiseres i juni 09. Prosjektleder August Nilssen I november-08 startet et standardiseringsprosjekt for informasjon om innhold i matvarer (matvaredeklarasjon). Prosjektet ledes av Sverige. Prosjektet omfatter Identifikasjon, beskrivelse, klassifisering og merking av matvarer og ingredienser Mengde av de ulike næringsmidler Krav til analysemetoder for å fastsette innhold Kildereferanser Nøyaktig beskrivelse av innhold er viktig for forbrukerne i forbindelse med valg og kjøp. Formålet er å harmonisere måten innholdet framstilles på. () Mattrygghet ISO/CEN flere komiteer (ISO/TC 34, CEN/TC 275 med flere) Prosjektledere Hilde Aarefjord Standarder som omfatter sporbarhet, merking, analysemetoder med hensyn på innhold av ulike stoffer i mat. Standard for bestemmelse av innhold av allergener i matvarer er under utarbeidelse, pren Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and validation of methods. Mattilsynet deltar i arbeidet Kokekar og utstyr i kontakt med mat, CEN/TC 194 ISO/TC 186 Prosjektledere Hilde Aarefjord Omfatter standarder for redskaper brukt i forbindelse med laging, koking og servering av mat. Derunder bestikk, kokekar ildfaste former etc. Omfatter både bestikk, keramikk, porselen, plast og

8 Side 8 av 24 bestikk 5.04 Fiskeri og havbruk ISO TC 234 SN/K Miljø drikkeglass. Prosjektledere Hilde Aarefjord I februar 07 ble det opprettet en ny teknisk komité i ISO for fiskeri og havbruk som skal arbeide med miljøriktig utvikling av næringen, forvaltning av marine ressurser, tekniske krav til utstyr, standarder for prøvetaking og målinger samt sporbarhet fra fangst/oppdrett til produktene er hos sluttbruker. Det er særlig det siste punktet om sporbarhet som er av interesse for forbrukerne. Komiteen ledes av Norge. Det er etablert en nasjonal speilkomité SN/K 278. Forbrukerrådet deltar. Prosjektleder Hilde Aarefjord Innarbeidelse av miljøaspekter i produktstandarder CEN CEN har i november 08 utgitt en ny versjon av CEN Guide 4 Guide for addressing environmental issues in product standards. Den er identisk med ISO Guide 64 som kom tidligere i 08. Guiden er en hjelp for de som utarbeider og reviderer produktstandarder til å identifisere miljøaspekter. Guide 4 kan lastes ned fra CENs hjemmeside ntal+guides.asp Guide 4 inneholder nå i tillegg Trinn for trinn tilnærming når det gjelder livssyklustenkning Utvidet sjekkliste for miljø Eksempler Anbefalinger for sektorspesifikke miljøveiledninger 6.02 Forurensning ISO og CENarbeid Arbeider med terminologidatabase med norske og engelske miljøtermer (milterm) som ligger fritt tilgjengelig på nettet. Høyt interessenivå. Forbrukersiden er ikke inne Miljøinformasjon og klimakvoter ISO/TC 7 og underliggende grupper SC 3 og Prosjektledere Knut Jonassen Rolf Duus Standarder for miljøinformasjon og klimakvoter under utarbeidelse. SC 3 arbeider med miljømerking. SC 7 arbeider med klimagasser (nærmere bestemt kompetansekrav til de som skal drive med klimaregnskap samt klimagasshåndtering, herunder merkeordning for produkter/tjenester).

9 Side 9 av 24 SC 7 En arbeidsgruppe i ISO TC 7 har sett på hvordan deltakelsen av NGO (Non Government Organization) i ISO TC 7 kan bedres. ANEC deltar i arbeidet Forurensning fra byggevarer CEN/TC 351 Prosjektleder Knut Jonassen Arbeider med utlekking og forurensning fra byggevarer, derunder blant annet utslipp av gasser til innendørs luft Forurensning fra elektrisk utstyr IEC/TC 111 og CENELEC TC 111X Prosjektleder Rolf Duus Omfatter forurensning fra elektrisk utstyr/ apparater både for utstyr i bruk og utlekking fra utstyr som deponeres. ANEC deltar i arbeidet. En norsk speilkomité følger dette arbeidet, normkomité NK 111. Forbrukerrådet deltar i speilkomiteen. 7 Produktsikkerhet 7.01 Sikkerhet av forbrukerprodukter ISO/PC 243 Prosjektleder Etter initiativ fra ISOs forbrukerpolitiske komité, COPOLCO, er det etablert en ny prosjektkomité for risikovurdering av forbrukerprodukter og utarbeidelse av en veiledning for leverandører. Arbeidet ledes av Canada. Norge er forespurt om vi kan holde det første møtet, juli/august 09.. Norsk deltakelse ved DSB Tilbakekalling av produkter ISO/PC 240 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas Etter initiativ fra ISOs forbrukerpolitiske komité, COPOLCO, er det etablert en ny prosjektkomité for utarbeidelse av prosedyrer for tilbakekalling av forbrukerprodukter. Arbeidet ledes av Malaysia. Det første møtet holdes i Kuala Lumpur. Norge er kun påmeldt som observatør for å følge/overvåke dette arbeidet, ingen norsk deltakelse på møtet Sport, lekeplass og andre hjelpemidler og fritidsutstyr CEN/TC 136 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas Standarder med krav til sikkerhet og forbrukerinformasjon på badeleker og flyteartikler er under utarbeidelse. Serien består av 7 deler (pren til -7). pren Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information omfatter forbrukerinformasjon ved blant annet symboler. pren Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4:

10 Side 10 av 24 Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices Nye reviderte utgaver av NS-EN til -7 og -10 for lekeplassutstyr, husker og underlag er ferdig. En ny standard i samme serie som gjelder for klatrenett er også ferdig, NS-EN Oversatt til norsk (januar 09). Revidert utgave av NS-EN 1177 Støtdempende lekeplassunderlag - Bestemmelse av kritisk fallhøyde er ferdig. Oversatt til norsk (januar 09). En arbeidsgruppe, WG 12, under CEN/TC 136/SC 1 arbeider med tilgjengelighet til lekeplassutstyr (Play for all). En teknisk rapport med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av standarder for lekeplassutstyr er under utvikling. Se også NS-EN og -2 med sikkerhetskrav til henholdsvis design og drift av svømmebasseng er ferdig. Følgende standarder med sikkerhetskrav til ulikt sportsutstyr er under utarbeidelse: pren Sportsutstyr på hjul - Inlineskøyter - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder pren Sportsutstyr på hjul - Rullebrett - Sikkerhetsutstyr og prøvingsmetoder pren Gymnastikkutstyr Trampoliner Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvningsmetoder - Ferdig pren Skøyter Sikkerhetskrav og prøvningsmetoder pren Vannrutsjebaner - Del 1: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. På høring til pren Vannrutsjebaner - Del 2: Veiledning. På høring til DSB har vært med i arbeidet med lekeplassutstyr, og vurderer ev. videre deltakelse. ANEC deltar i arbeidet. Britt Stokke Lønaas 7.04 Leketøy CEN/TC 52 Har ansvar for standarder for sikkerhet av leketøy. Etter mandat fra EU er det etablert en prosjektgruppe under WG 3 som skal utarbeide en produktstandard for magnet-leker. Standarden skal omfatte sikkerhetskrav, risikovurdering ved svelging for barn under 14 år og advarselsmerking. Bakgrunnen er at det i USA har vært skadetilfeller der barn har fått i seg magneter fra denne type leker. Rettelsesblad A8 til NS-EN 71-1 om magneter under utarbeidelse Rettelsesblad A7 til NS-EN 71-1 om advarselsmerking under utarbeidelse.

11 Side 11 av 24 Rettelsesblad A5 til NS-EN 71-1 med presiseringer av begrepet ball under utarbeidelse. Rettelsesblad A3 til NS-EN 71-8 angående stiger på lekeapparater under utarbeidelse. Rettelsesblad A10 til NS-EN 71-1 på høring fram til Rettelsesblad A12 til NS-EN 71-1 med tilleggskrav til rulleskøyter, pedalsykler/biler og elektriske brett er på høring fram til ISO/TC 181 ISO /TC 181 har startet revisjon av ISO Safety of toys. ISO/DIS for husker og sklier er under utarbeidelse. Liten aktiv deltakelse fra Norge Sped- og småbarnsutstyr CEN/TC 252 Britt Stokke Lønaas Det pågår revisjon av standard for vippestoler (pren 12790) og den var på formell avstemning i januar 08. NS-EN 1888 for krav til barnevogner er under revisjon. Det pågår revisjon av EN 1930 Sikkerhetsbarrierer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Norsk produsent deltar aktivt i WG 3 (barnevogner). DSB holdes orientert om arbeidet. ANEC deltar i arbeidet Møbler CEN/TC 7 (ISO/TC 136) Britt Stokke Lønaas Standard med krav til styrke, holdbarhet og sikkerhet av sittemøbler er under utarbeidelse; pren 125 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic seating. Det pågår revisjon av følgende standarder: pren Lekegrind til hjemmebruk - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. pren Møbler - Styrke, holdbarhet og sikkerhet - Krav til husholdningsbord. pren for krav til kvalitet av camping-møbler. Norske produsenter deltar. Prosjektleder Inger Jørgensen 7.07 Klær og CEN/TC 248 Det er utarbeidet en standard for størrelsesmerking av klær, NS-EN med fire deler.

12 Side 12 av 24 tekstiler ISO/TC 38 Delstandard -4 som omhandler kodesystem er under utarbeidelse. Det er også under utarbeidelse standarder for tekstiler/brennbarhet. pren ISO og -3 for antennelse av sengetekstiler er på høring fram til hhv og pren ISO 108 for telt er under utarbeidelse. Standard for symboler for vaskeanvisninger på klær er under utarbeidelse, ISO/DIS 3758 Textiles Care labelling code using symbols. Det utarbeides ulike prøvningsmetodestandarder for tekstiler: pren ISO 105-A01 for holdbarhet av farge er på høring fram til pren ISO 105-C06 for holdbarhet av farge ved vasking er på høring til pren ISO for prøving av styrke (ferdig) pren Tekstiler - Prøvingsmetoder for phthalater Ingen fra Norge deltar på møtene, men DSB og SIFO overvåker det som gjelder brennbarhet. ANEC deltar i WG for sikkerhet ved barneklær (snorer og snørebånd) Sikkerhet av elektriske bruksapparater IEC/CENELEC TC 61 NK 61 Britt Stokke Lønaas Husholdningsapparater (microbølgeovner, støvsugere, solsenger mm). En egen arbeidsgruppe (WG 4) arbeider med universell utforming og bruk av utstyr for barn og sårbare grupper. Gruppen vurderer blant annet overflatetemperatur-grenser med referanse til NS-EN ISO Ergonomi for termisk miljø Metoder for vurdering av reaksjoner på berøring av overflater Del 1: Varme overflater og CENELEC veiledning for Temperatures of hot surfaces likely to be touched (Guide 29), begge fra 07. DSB deltar i nasjonal speilkomité og i CENELEC og IEC. ANEC og CI har oppfølging av denne komiteen. Fra norsk side deltar Radiumhospitalet og Statens strålevern Sikkerhet av elektroniske bruksapparater IEC/CENELEC TC 108 NK 108 Prosjektleder Per Tveiten og prosjektleder Tore Tronvold Omhandler sikkerhet av brunevarer (radio, TV, IT-utstyr). Det er under utarbeidelse en ny norm, IEC 62368, for sikkerhet av elektronisk utstyr generelt. ANEC deltar i arbeidet. Post- og teletilsynet (PT) er med fra Norge. DSB deltar i nasjonal speilkomité. Prosjektleder Per Tveiten

13 Side 13 av Brukte varer/ produkter ISO Ad Hoc TAG For å sikre at handel med brukte varer mellom landene tilfredsstiller minimumskrav knyttet til helse, miljø og sikkerhet, er det etablert en arbeidsgruppe i ISO for Second hand goods. Arbeidsgruppen startet arbeidet i 06 og utarbeider i første omgang en veileder for de som utarbeider produktstandarder. Arbeidsgruppen har foreslått utarbeidelse av en ISO-standard med minimumskrav til brukte varer. Følgende varegrupper er identifisert og prioritert: kjøretøy, klær, husholdningsapparater, dekk, skotøy og leker. Kontaktperson Merete Holmen Murvold IEC/CENELEC TC 61 arbeider med gjenbruk av blant annet kjøleskap og komfyrer. Kontaktperson 7.11 Fyrverkeri CEN/TC 212 Det er utarbeidet en rekke standarder med krav til ulike typer fyrverkeri når det gjelder bruk, egenskaper, merking og tilhørende prøvningsmetoder. Det pågår arbeid med nye standarder og revisjon av gamle. DSB følger arbeidet. -40 Prosjektleder Inger Jørgensen 7.12 Sykler CEN/TC 333 Komiteen utarbeider standarder med krav til ulike typer sykler, også barnesykler samt sykkeltilbehør. Ingen norsk deltakelse Personlig verneutstyr CEN/TC 79 Åndedrettsvern, blant annet standarder for pusteutstyr for fritidsdykking. Norsk undervannsinstitutt deltar i SC 7 Dykkeapparater. Prosjektleder Guri Kjørven CEN/TC 85 Øyevern. Ingen norsk deltakelse. Prosjektleder Guri Kjørven CEN/TC 158 Vernehjelmer Ingen norsk deltakelse. Prosjektleder Guri Kjørven CEN/TC 159 Hørselsvern. Standard for krav til sikkerhet og testing øreklokker for underholdning er fastsatt 08-

14 Side 14 av (NS-EN 352-8). Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel CEN/TC 1 Beskyttelse mot fall fra høyder. Standarder for krav til sitteseler er fastsatt (NS-EN 813). Prosjektleder Inger Jakobsen CEN/TC 161 Fot- og leggbeskyttelse. Under utarbeidelse en standard med krav til motorsykkel-støvler. Høring fram til Ingen norsk deltakelse CEN/TC 162 ISO/TC 188 Prosjektleder Guri Kjørven Endringer til standardene for sikkerhetskrav til redningsvester (NS-EN ISO til -8) var på høring fram til januar 09. Standarder som setter sikkerhetskrav til flytehjelpemidler (svømmeringer, plater, flytebadedrakter etc.) er nylig revidert. Norsk deltakelse i flere arbeidsgrupper og stor norsk speilkomité. Prosjektleder Guri Kjørven 7. Sikkerhet av CEN/TC 114 Maskinsikkerhet for maskiner som brukes av forbrukere. maskiner ANEC deltar i arbeidet Hageutstyr CEN/TC 144 Arbeidsgruppe WG 7 utarbeider standarder for hageutstyr. ANEC deltar i arbeidet Stiger CEN/TC 93 Det pågår revisjon av en standard med krav til kvalitet og sikkerhet av stiger, pren Stiger Del 2: Krav, prøving, merking 7.23 Lightere CEN/TC 355 ISO/TC 61 CEN har ansvar for NS-EN Lightere Barnesikring Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. Det er utarbeidet et mandat fra EU vedrørende revisjon av standarden Lamper og tilhørende utstyr IEC TC 34 CENELEC TC 34 NK 34 Prosjektleder Tom A. Høseggen Utarbeider standarder som går på sikkerhet. DSB deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Per Tveiten og prosjektleder Tore Tronvold

15 Side 15 av 24 8 Samfunn 8.01 Samfunnssikkerhet CEN/BT/WG 161 og ISO/TC 223 Europeisk arbeid pågår vedrørende beskyttelse av innbyggere og risikovurdering. DSB, Forsvarsbygg, NSM, Kredittilsynet, BE og NVE deltar i CEN-arbeidet, DSB deltar også i ISO. Det er opprettet en norsk speilkomité som skal følge arbeidet. 10 Prosjektleder Wiran Bjørkmann 8.02 Alarmsystemer NEK/NK 79 NEK/NK 79 arbeider med standarder for alarmsystemer for beskyttelse av personer og eiendommer. Kontinuerlig arbeid. Forbrukerinteresse vil spesielt være knyttet til boligalarmsystemer Risikostyring ISO/BT/WG Risk management 8.04 Samfunnsansvar ISO/TMB/ WG SR Prosjektleder Per Magne Tveiten Det er under utarbeidelse en ISO-standard for risikostyring. Samtidig er standarden for definisjoner under revisjon. I forbindelse med kjøp av varer og tjenester blir vi som forbrukere indirekte berørt av den risiko som er knyttet til produktet/tjeneste. Norsk referansekomité er etablert og StatoilHydro deltar internasjonalt. Standardene ventes ferdig i 09. Prosjektleder Guri Kjørven Det er under utarbeidelse en ISO-standard (ISO 0) for samfunnsansvar. Standarden planlegges ferdig i 10. Om lag 400 deltakere fra hele verden deltar i arbeidet som er organisert med undergrupper som arbeider med konkrete deler av standarden. Standarden vil omfatte forholdet til: -The environment -Fair operating practice -Consumer issues -Contribution to community and society -Labour practice -Human rights -Organizational governance Norsk referansegruppe med 40 deltakere følger arbeidet. Det er stor forbrukerdeltakelse både i denne (bl.a BLD, SIFO, Forbrukerrådet og Initiativ for etisk handel) og i det internasjonale WGarbeidet. Norske representanter deltar i ISO-arbeidet, deriblant Barne- og likestillingsdepartementet. Prosjektleder Anne Kristoffersen 40

16 Side 16 av Grafiske symboler ISO/TC 145 ISO/TC 145 utarbeider standarder for krav til grafiske symboler. Det pågår revisjon av ISO 7001 Graphical symbols Public information symbol. Nye symboler for brannsikkerhet og nødutstyr var på høring fram til Symbolene skal innlemmes i ISO 7010 Graphical symbols Safety colours and safety signs Safety signs used in workplaces and public areas. Standard for hvordan rømningsplaner skal utformes er ferdig ISO 231 Safety identification - Escape plan signs IEC/DIS med generelle prinsipper for symboler til bruk på ulikt type utstyr er under utarbeidelse. Norsk deltakelse i ISO-arbeidet. 9 Tjenester Prosjektleder Ulla Gjerdrum 9.01 Luftfartssikkerhetstjenester CEN/PC 384 SN/K 3 Det er opprettet en ny komite som skal utarbeide en felles europeisk standard for krav til flyplass- og luftfartssikkerhetstjenester med blant annet krav til organisasjon, personell og kvalitet av tjenesten. Standarden ventes ferdig i 11. ANEC deltar i arbeidet. Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet Omsorgsboligtjenester CEN/PC 385 SN/K 2 Prosjektleder Inger Jørgensen Det er opprettet en ny komite i CEN som skal utarbeide en felles europeisk standard med krav til omsorgsboligtjenester. Tema som kvalitet, assistanse, informasjon og taushetsplikt er viktige for forbrukere. Standarden ventes ferdig i 11. ANEC deltar i arbeidet. Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet Tjenester (generelt) CEN/BT/WG 163 Prosjektleder Inger Jørgensen Arbeidsgruppe (policygruppe) som koordinerer og diskuterer tjenestestandardisering i CEN. Kartleggingsprosjekt startet etter mandat fra EU/EFTA. Rapport med forslag til videre arbeider er oversendt EU desember 08. ANEC er med i arbeidet. Standard Norge deltar også.

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 15 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet m.v. Rudolph Brynn, Standard Norge, oktober 2009 prosjektrapport 2 Om standarder for

Detaljer

prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder

prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder Standard Norge, desember 2009 prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi

Universell utforming og velferdsteknologi Universell utforming og velferdsteknologi foto Nicolas Tourrenc Standardisering knyttet til velferdsteknologiske løsninger Standard Norge rapport Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Telefon: 67 83

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Selvbetjening for alle?

Selvbetjening for alle? Selvbetjening for alle? - En veiledning for innkjøp, tilpasning og utplassering av selvbetjente automater Ugitt av DELTA-senteret juni 2000 Utformet av Human Factors Solutions Forord Denne veilederen gir

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland I hvilken grad er universell utforming eller Design for all et førende begrep for politikk og lovgivning i Norge og andre land? Rudolph Brynn

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 3.1 Avfallsforskriften...8 3.1.1 Hvem har ansvaret for avfallet?...9 3.1.2 Krav om innhold

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Forord Denne arbeidsplanen gir etatens styringsgrunnlag for 2011. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

IKT - Arbeidsliv. IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy. Rapportnr 1009.

IKT - Arbeidsliv. IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy. Rapportnr 1009. IKT - Arbeidsliv IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy Rapportnr 1009 Forfattere Kristin Skeide Fuglerud Dato 15. november 2005 ISBN ISBN-13: 978-82-53-90517-4

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for 2012. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer