Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 2009"

Transkript

1 Side 1 av 24 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 09 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer pågår, =Formal vote (på endelig avstemning), = ferdig standard Nr. Emne TC/SC/ WG Komite 1 Bolig/bygg Prosjektbeskrivelse Status 1.01 Areal av bygg SN/K 004 Komiteen skal vurdere behovet for supplerende veiledere til NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger fra 07. Forbrukerrådet og Forbrukerombudet deltar i komiteen Avtaleblanketter for oppføring og kjøp av ny bolig/fritidshus SN/K 263 Prosjektleder Lars Aasness Ny versjon av avtaleblanketter for kontrakter etter Bustadoppføringsloven og Avhendingsloven (Byggeblankett B) ventes ferdig 1. kv. 09. Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har deltatt i utarbeidelsen Overtakelse av bolig/byggverk SN/K 272 Prosjektleder Jørgen Birkeland Det er ferdig en ny Norsk Standard, NS 8430, for overtakelse av bolig/byggverk, derunder også ombygninger, etter Bustadoppføringsloven og Avhendingsloven. Overtakelse er et svakt ledd i dag og ofte finner kjøper (forbruker) feil etter hvert. Standarden erstatter NS 3434 og gjelder overtakelse mellom byggherre og entreprenør, og mellom byggherre og forbruker. Standarden inneholder blant annet standardisert overtakelsesprotokoll, mangelliste, innkalling. Forbrukerrådet har deltatt i utarbeidelsen Tribune/ tilskuerområder CEN/TC 315 Prosjektleder Jørgen Birkeland Det er under utarbeidelse standarder som setter krav til tribuneanlegg når det gjelder sitteplasser, setehøyder, sikt, adkomst etc. (NS-EN 130-serien). 6 standarder er vedtatt og 4 av disse er oversatt til norsk. Tre nye delstandarder er under utarbeidelse: pren Spectator facilities Entry and exit element pren Spectator facilities Safety management -

2 Side 2 av 24 pren Spectator facilities Layout criteria for spectators with special needs. Fra Norge deltar myndighetene (Kultur- og kirkedepartementet), Norges Fotballforbund,Norges Idrettsforbund og Multiconsult Energimerking av bygninger CEN/TC 89,228,247, 156, flere ISO/TC Prosjektleder Inger Jørgensen Det er utarbeidet ca. 40 ulike standarder for beregning og dokumentasjon av bygningers energiytelse, hvorav noen av disse har forbrukerinteresse. Bakgrunnen for standardene er at bygningsenergidirektivet krever merking av nye bygninger og eksisterende offentlige bygninger (krav om merking vil også gjelde for eksisterende bygninger ved utleie og salg fra ca. 09). Viktig for forbrukerne i forbindelse med kjøp og salg av bolig med hensyn til hvilken informasjon vi får og hva vi selv må dokumentere. Som boligeier vil vi få utgifter ifm inspeksjon/dokumentasjon av bolig. Merkeordningen vil kunne påvirke vårt valg av løsninger for oppvarming, vinduer etc. CEN/TC 371 CEN/TC 371 for Energy Performance of buildings har ferdigstilt en teknisk rapport, CEN/TR 15615:08 som et overbygningsdokument som forklarer forholdet mellom bygningsenergidirektivet og standardene for energiytelse av bygg. SN/K 34 Det er laget en nasjonal standard NS 3031 for å beregne og dokumentere bygningers energiytelse Ildsteder CEN/TC 295 SN/K 083 Prosjektleder Thor Endre Lexow Komiteen arbeider med standarder for ulike ildsteder (ovner, peiser) med blant annet krav til isolasjon og temperatur på betjeningshåndtak. Standard med krav til badstu-ovner er under utarbeidelse; pren Multi firing Sauna stoves fired by solid fuel - Requirements and test methods DSB og BE deltar i komiteen Bærekraftig byggevirksomhet ISO/TC 59/SC 17 Prosjektleder José Delgado Arbeider med godkjenning av materialer og deklarasjon. Standard for bærekraftig bygg (generelle prinsipper) er ferdig (ISO 15392). CEN/TC 3 Det ble i juni 08 satt i gang et nytt prosjekt for vurdering av sosiale aspekter ved design av bygninger og valg av byggeprodukter. 10 ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Rudolph Brynn

3 Side 3 av Ledesystemer for rømning SN/K 270 Det er under utarbeidelse en ny norsk standard (NS 3926) for ledesystemer for rømning i byggverk. Standarden er basert på ISO 169, men tilpasset norsk behov. Standarden omfatter krav til plassering og utforming av lysskilt, retningsskilt og ledelinjer. Standarden omfatter ikke taktile systemer. Ingen forbrukerdeltakelse i komiteen Tilstandsanalyse av byggverk SN/K 292 Prosjektleder Ulla Gjerdrum Forprosjekt avsluttet i 08. Komiteen arbeider med revisjon av NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring samt utarbeidelse av ny norsk standard for tilstandsanalyse av bygg. Forbrukerrådet deltar i komiteen Helse Kontaktperson Merete Holmen Murvold 2.01 Nanoteknologi SN/K 298 ISO/TC 229 CEN/TC Edelmetaller CEN/TC 283/WG Kosmetikk ISO/TC 217 CEN/TC (Ny fra 09) SN/K 266 En nasjonal speilkomité for nanoteknologi følger arbeidet i ISO og CEN. ISO/TC 229/WG 3 arbeider med helse, miljø og sikkerhetsaspekter og det er dette som er særlig interessant for forbrukerne. Det er under utarbeidelse av standard om merking. Mattilsynet og SIFO deltar i den nasjonale speilkomiteen. Prosjektleder Knut Aune Revisjon av pren 1810 pågår. Standarden omhandler testmetode for klassifisering av nikkelinnhold i piercing-smykker. Ingen norsk deltakelse. Prosjektleder Elisabeth Hovda Utarbeider standarder for kosmetikk derunder også testmetoder for solkremer. ISO/DIS testmetoder for solbeskyttelse (Sun Protection Factor) er på høring frem til I CEN er det opprettet en ny teknisk komité for kosmetikk, blant annet som følge av mandater fra EU innenfor området. Det første møtet ble holdt Mattilsynet deltar i CEN-arbeidet. Veterinærinstituttet deltar i ISO-arbeidet. Forbrukerrådet og Stiftelsen Miljømerking følger arbeidet nasjonalt

4 Side 4 av 24 Prosjektledere Hilde Aarefjord 2.04 Allergener CEN/TC 347 Allergiframstillende stoffer (formalaldehyd, giftstoffer etc.) Utarbeidelse av standarder for testmetoder i første omgang. Det pågår revisjon av EN 1811 Testmetode for angivelse av nikkel. NS-EN 1811: A1:08 Referanseprøvingsmetode for frigjøring av nikkel fra produkter som vil komme i direkte og forlenget kontakt med huden (endringsblad ble vedtatt i august 08). Det pågår utarbeidelse av rettelseblad til NS-EN Metode for simulering av slitasje og korrosjon for å påvise nikkelavgivelse fra belagte punkter Hjelpemidler ISO/TC 173 og CEN/TC Elektromagnetisme IEC/TC 25 ITU-T og ISO/TC 12 CENELEC TC 106 samt IEC/CENELEC TC 61 (EMF) 2.07 Helseinformatikk ISO/TC 215 CEN WS/eEHIC Prosjektleder Inger Jørgensen Hjelpemidler for funksjonshemmede. Flere arbeidsgrupper. Standard for ganghjelpemidler (krykker etc.) pren ISO er på formell avstemning frem til NAV følger arbeidet. ANEC deltar i CEN-arbeidet. Prosjektleder Rudolph Brynn Det er under utarbeidelse en standard (IEC ) som angir fysiologiske grenseverdier (elektromagnetisme). Samarbeidsprosjekt mellom ISO, IEC og ITU. Planlagt ferdig i 08. Denne vil være viktig både for de som utarbeider standarder for forbrukerprodukter samt for forbrukerrepresentanter som deltar i standardiseringsarbeid for å vurdere helsefare/nivå. ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Arbeider med standarder for helseinformatikk, informasjonssikkerhet, pasientvern, helsekort. Komiteen har etablert en egen arbeidsgruppe (Task force, TF) som skal gi innspill til forbrukerbehov knyttet til standardiseringsprosjektene i TC en. Flere standarder under utarbeidelse og noen ferdig. Forslag til standard ISO/DIS Directory services for security, communications and identification of professionals and patients var på høring fram til Norsk deltakelse ved Standard Norge. CEN Workshop on Interoperability of the electronic European Health Insurance Cards er i sluttfasen av arbeidet. Omhandler prosedyrer som underletter elektronisk datautveksling og -behandling via en elektronisk versjon av det europeiske helsetrygdkortet (eehic). En CEN WSA (Workshop Agreement) er under ferdigstillelse og forventes publisert i 09. Prosjektleder Knut Lindelien 40 og ()

5 Side 5 av Kiropraktortjenester CEN Etter forslag fra den østerrikske standardiseringsorganisasjonen igangsettes det et europeisk prosjekt om kvalitetskrav til kiropraktortjenester, Services of chiropractors Requirements for the provision for services of chiropractors. Prosjektet vil omfatte krav og retningslinjer til følgende deler av tjenesten: Terminologi Kompetanse/utdanning Behandling/utførelse Administrativ organisering av tjenesten 10 3 IT Første møte holdes i Wien i april Dokumenttilgjengelighet CEN/WS En CEN Workshop Agreement Accessible documents forelå på slutten av 08. Omhandler dokumenttilgjengelighet (internettsider etc.). Norsk deltakelse ved Standard Norge. Prosjektleder Knut Lindelien 3.02 RFID ISO/IEC/JTC1/S C 31/WG RFID CEN/TC 225 Ad Hoc Group Bruk av RFID-teknologi innenfor ulike områder. Autopass er ett eksempel. Utarbeidelse av flere standarder. Mulighetene er store innenfor RFID-teknologi. Bruk av informasjonen og lagring av den er imidlertid relevant for forbrukersiden. Ingen norsk deltakelse i dette arbeidet. Consumers International deltar. CEN/TC 225 arbeider også innenfor dette feltet, se Prosjektleder Knut Lindelien Det er opprettet en Ad Hoc-gruppe under CEN/TC 225 (datafangst) som skal arbeide med RFID. Gruppen hadde oppstartsmøte i oktober 07 og holder på å utarbeide forslag til standardiseringsprogram innenfor RFID. Mesteparten av standardiseringen på RFID foregår imidlertid nå i ISO/IEC JTC 1/SC 31 (se 3.03). Ingen deltakelse fra Norge. ANEC deltar i AdHoc-gruppen. Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy 3.04 Biometri ISO/IEC/JTC1/ Personlig identifikasjon (fingeravtrykk). Prosjektet omhandler innsamling av personlige data. Ny -

6 Side 6 av 24 SC 37 passlov krever at alle må ha nye pass med fingeravtrykk. En ny teknisk rapport er nettopp utgitt: ISO/IEC TR :08 Information technology Biometrics Jurisdictional and societal considerations for commercial applications Part 1: General guidance. Rapporten gir generelle anbefalinger vedrørende prinsipper, retningslinjer og hensyn ved utforming og implementering av biometriske systemer (inkluderer blant annet juridiske spørsmål knyttet til personvern, samt helse- og sikkerhetsaspekter). Prosjektleder Knut Lindelien 3.05 Samiske krav til IT Prosjekt som omhandler samiske krav til IT og mobiltelefoner. Mulighet for å kunne velge språk. Tilgjengelighet av ODIN-sidene på samisk. Løpende prosjekt 3.06 Tolkning av ulike tegnsett CEN-forum Prosjektleder Audun Lona Overordnet forum for kulturelt mangfold som ser på tolkning av æ, ø, å etc. Hvordan tolkes disse bokstavene og hvor sorteres de. Har med for eksempel det å finne personer i en database. Pågår 3.07 Digitale media ISO/IEC/JTC1/ SC 29 Prosjektleder Håvard Hjulstad Gruppen arbeider med standarder knyttet til bruk av alle typer digitale medier (telefon, ipod, pc, TV osv.). Utarbeidelse av flere standarder, alt fra systemstandarder, standarder for funksjonalitet, katalogisering og strukturering av jpg/mpg-filer samt støyfiltrering fra Digital TV (for hørselshemmede) Informasjonssikkerhet ISO/IEC/ SC 27/WG 5 Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy Det er etablert en arbeidsgruppe på ID-management og persondata. Norge deltar i dette arbeidet (DNV, SN, Høgskolen i Gjøvik + flere) Prosjektleder Knut Lindelien og prosjektleder Rudolph Brynn 3.09 Internettfilter CEN/TC 365 Det er opprettet en ny teknisk komité for utarbeidelse av en europeisk standard for internettfilter (software). Prosjektet er fremmet fra forbrukersiden v/anec. Ingen norsk deltakelse.

7 Side 7 av 24 4 Kvalitetsstyring 4.01 Kvalitetsstyring av kundetilfredshet ISO/TC 176 Prosjektleder Håvard Hjulstad Standard om Kundetilfredshet Overvåking og måling av kundetilfredshet er under utarbeidelse (ISO 10004: Quality management Customer satisfaction. Guidelines for monitoring and measuring). Planlegging av samtidig revisjon av ISO 9000 / ISO 9001 og ISO 140 / ISO har startet. Av indirekte interesse for forbrukere Klagebehandling (Online Dispute Resolution) 5 Mat/ mattrygghet 5.01 Innhold i matvarer (matvaredeklarasjon) CEN/WS CEN/PC Prosjektleder Guri Kjørven En CEN Workshop for ODR (Online Dispute Resolution, dvs. klagebehandling på nett) er i sluttfasen av arbeidet. Siste møte er En CEN Workshop Agreement publiseres i juni 09. Prosjektleder August Nilssen I november-08 startet et standardiseringsprosjekt for informasjon om innhold i matvarer (matvaredeklarasjon). Prosjektet ledes av Sverige. Prosjektet omfatter Identifikasjon, beskrivelse, klassifisering og merking av matvarer og ingredienser Mengde av de ulike næringsmidler Krav til analysemetoder for å fastsette innhold Kildereferanser Nøyaktig beskrivelse av innhold er viktig for forbrukerne i forbindelse med valg og kjøp. Formålet er å harmonisere måten innholdet framstilles på. () Mattrygghet ISO/CEN flere komiteer (ISO/TC 34, CEN/TC 275 med flere) Prosjektledere Hilde Aarefjord Standarder som omfatter sporbarhet, merking, analysemetoder med hensyn på innhold av ulike stoffer i mat. Standard for bestemmelse av innhold av allergener i matvarer er under utarbeidelse, pren Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and validation of methods. Mattilsynet deltar i arbeidet Kokekar og utstyr i kontakt med mat, CEN/TC 194 ISO/TC 186 Prosjektledere Hilde Aarefjord Omfatter standarder for redskaper brukt i forbindelse med laging, koking og servering av mat. Derunder bestikk, kokekar ildfaste former etc. Omfatter både bestikk, keramikk, porselen, plast og

8 Side 8 av 24 bestikk 5.04 Fiskeri og havbruk ISO TC 234 SN/K Miljø drikkeglass. Prosjektledere Hilde Aarefjord I februar 07 ble det opprettet en ny teknisk komité i ISO for fiskeri og havbruk som skal arbeide med miljøriktig utvikling av næringen, forvaltning av marine ressurser, tekniske krav til utstyr, standarder for prøvetaking og målinger samt sporbarhet fra fangst/oppdrett til produktene er hos sluttbruker. Det er særlig det siste punktet om sporbarhet som er av interesse for forbrukerne. Komiteen ledes av Norge. Det er etablert en nasjonal speilkomité SN/K 278. Forbrukerrådet deltar. Prosjektleder Hilde Aarefjord Innarbeidelse av miljøaspekter i produktstandarder CEN CEN har i november 08 utgitt en ny versjon av CEN Guide 4 Guide for addressing environmental issues in product standards. Den er identisk med ISO Guide 64 som kom tidligere i 08. Guiden er en hjelp for de som utarbeider og reviderer produktstandarder til å identifisere miljøaspekter. Guide 4 kan lastes ned fra CENs hjemmeside ntal+guides.asp Guide 4 inneholder nå i tillegg Trinn for trinn tilnærming når det gjelder livssyklustenkning Utvidet sjekkliste for miljø Eksempler Anbefalinger for sektorspesifikke miljøveiledninger 6.02 Forurensning ISO og CENarbeid Arbeider med terminologidatabase med norske og engelske miljøtermer (milterm) som ligger fritt tilgjengelig på nettet. Høyt interessenivå. Forbrukersiden er ikke inne Miljøinformasjon og klimakvoter ISO/TC 7 og underliggende grupper SC 3 og Prosjektledere Knut Jonassen Rolf Duus Standarder for miljøinformasjon og klimakvoter under utarbeidelse. SC 3 arbeider med miljømerking. SC 7 arbeider med klimagasser (nærmere bestemt kompetansekrav til de som skal drive med klimaregnskap samt klimagasshåndtering, herunder merkeordning for produkter/tjenester).

9 Side 9 av 24 SC 7 En arbeidsgruppe i ISO TC 7 har sett på hvordan deltakelsen av NGO (Non Government Organization) i ISO TC 7 kan bedres. ANEC deltar i arbeidet Forurensning fra byggevarer CEN/TC 351 Prosjektleder Knut Jonassen Arbeider med utlekking og forurensning fra byggevarer, derunder blant annet utslipp av gasser til innendørs luft Forurensning fra elektrisk utstyr IEC/TC 111 og CENELEC TC 111X Prosjektleder Rolf Duus Omfatter forurensning fra elektrisk utstyr/ apparater både for utstyr i bruk og utlekking fra utstyr som deponeres. ANEC deltar i arbeidet. En norsk speilkomité følger dette arbeidet, normkomité NK 111. Forbrukerrådet deltar i speilkomiteen. 7 Produktsikkerhet 7.01 Sikkerhet av forbrukerprodukter ISO/PC 243 Prosjektleder Etter initiativ fra ISOs forbrukerpolitiske komité, COPOLCO, er det etablert en ny prosjektkomité for risikovurdering av forbrukerprodukter og utarbeidelse av en veiledning for leverandører. Arbeidet ledes av Canada. Norge er forespurt om vi kan holde det første møtet, juli/august 09.. Norsk deltakelse ved DSB Tilbakekalling av produkter ISO/PC 240 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas Etter initiativ fra ISOs forbrukerpolitiske komité, COPOLCO, er det etablert en ny prosjektkomité for utarbeidelse av prosedyrer for tilbakekalling av forbrukerprodukter. Arbeidet ledes av Malaysia. Det første møtet holdes i Kuala Lumpur. Norge er kun påmeldt som observatør for å følge/overvåke dette arbeidet, ingen norsk deltakelse på møtet Sport, lekeplass og andre hjelpemidler og fritidsutstyr CEN/TC 136 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas Standarder med krav til sikkerhet og forbrukerinformasjon på badeleker og flyteartikler er under utarbeidelse. Serien består av 7 deler (pren til -7). pren Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information omfatter forbrukerinformasjon ved blant annet symboler. pren Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4:

10 Side 10 av 24 Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices Nye reviderte utgaver av NS-EN til -7 og -10 for lekeplassutstyr, husker og underlag er ferdig. En ny standard i samme serie som gjelder for klatrenett er også ferdig, NS-EN Oversatt til norsk (januar 09). Revidert utgave av NS-EN 1177 Støtdempende lekeplassunderlag - Bestemmelse av kritisk fallhøyde er ferdig. Oversatt til norsk (januar 09). En arbeidsgruppe, WG 12, under CEN/TC 136/SC 1 arbeider med tilgjengelighet til lekeplassutstyr (Play for all). En teknisk rapport med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av standarder for lekeplassutstyr er under utvikling. Se også NS-EN og -2 med sikkerhetskrav til henholdsvis design og drift av svømmebasseng er ferdig. Følgende standarder med sikkerhetskrav til ulikt sportsutstyr er under utarbeidelse: pren Sportsutstyr på hjul - Inlineskøyter - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder pren Sportsutstyr på hjul - Rullebrett - Sikkerhetsutstyr og prøvingsmetoder pren Gymnastikkutstyr Trampoliner Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvningsmetoder - Ferdig pren Skøyter Sikkerhetskrav og prøvningsmetoder pren Vannrutsjebaner - Del 1: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. På høring til pren Vannrutsjebaner - Del 2: Veiledning. På høring til DSB har vært med i arbeidet med lekeplassutstyr, og vurderer ev. videre deltakelse. ANEC deltar i arbeidet. Britt Stokke Lønaas 7.04 Leketøy CEN/TC 52 Har ansvar for standarder for sikkerhet av leketøy. Etter mandat fra EU er det etablert en prosjektgruppe under WG 3 som skal utarbeide en produktstandard for magnet-leker. Standarden skal omfatte sikkerhetskrav, risikovurdering ved svelging for barn under 14 år og advarselsmerking. Bakgrunnen er at det i USA har vært skadetilfeller der barn har fått i seg magneter fra denne type leker. Rettelsesblad A8 til NS-EN 71-1 om magneter under utarbeidelse Rettelsesblad A7 til NS-EN 71-1 om advarselsmerking under utarbeidelse.

11 Side 11 av 24 Rettelsesblad A5 til NS-EN 71-1 med presiseringer av begrepet ball under utarbeidelse. Rettelsesblad A3 til NS-EN 71-8 angående stiger på lekeapparater under utarbeidelse. Rettelsesblad A10 til NS-EN 71-1 på høring fram til Rettelsesblad A12 til NS-EN 71-1 med tilleggskrav til rulleskøyter, pedalsykler/biler og elektriske brett er på høring fram til ISO/TC 181 ISO /TC 181 har startet revisjon av ISO Safety of toys. ISO/DIS for husker og sklier er under utarbeidelse. Liten aktiv deltakelse fra Norge Sped- og småbarnsutstyr CEN/TC 252 Britt Stokke Lønaas Det pågår revisjon av standard for vippestoler (pren 12790) og den var på formell avstemning i januar 08. NS-EN 1888 for krav til barnevogner er under revisjon. Det pågår revisjon av EN 1930 Sikkerhetsbarrierer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Norsk produsent deltar aktivt i WG 3 (barnevogner). DSB holdes orientert om arbeidet. ANEC deltar i arbeidet Møbler CEN/TC 7 (ISO/TC 136) Britt Stokke Lønaas Standard med krav til styrke, holdbarhet og sikkerhet av sittemøbler er under utarbeidelse; pren 125 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic seating. Det pågår revisjon av følgende standarder: pren Lekegrind til hjemmebruk - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. pren Møbler - Styrke, holdbarhet og sikkerhet - Krav til husholdningsbord. pren for krav til kvalitet av camping-møbler. Norske produsenter deltar. Prosjektleder Inger Jørgensen 7.07 Klær og CEN/TC 248 Det er utarbeidet en standard for størrelsesmerking av klær, NS-EN med fire deler.

12 Side 12 av 24 tekstiler ISO/TC 38 Delstandard -4 som omhandler kodesystem er under utarbeidelse. Det er også under utarbeidelse standarder for tekstiler/brennbarhet. pren ISO og -3 for antennelse av sengetekstiler er på høring fram til hhv og pren ISO 108 for telt er under utarbeidelse. Standard for symboler for vaskeanvisninger på klær er under utarbeidelse, ISO/DIS 3758 Textiles Care labelling code using symbols. Det utarbeides ulike prøvningsmetodestandarder for tekstiler: pren ISO 105-A01 for holdbarhet av farge er på høring fram til pren ISO 105-C06 for holdbarhet av farge ved vasking er på høring til pren ISO for prøving av styrke (ferdig) pren Tekstiler - Prøvingsmetoder for phthalater Ingen fra Norge deltar på møtene, men DSB og SIFO overvåker det som gjelder brennbarhet. ANEC deltar i WG for sikkerhet ved barneklær (snorer og snørebånd) Sikkerhet av elektriske bruksapparater IEC/CENELEC TC 61 NK 61 Britt Stokke Lønaas Husholdningsapparater (microbølgeovner, støvsugere, solsenger mm). En egen arbeidsgruppe (WG 4) arbeider med universell utforming og bruk av utstyr for barn og sårbare grupper. Gruppen vurderer blant annet overflatetemperatur-grenser med referanse til NS-EN ISO Ergonomi for termisk miljø Metoder for vurdering av reaksjoner på berøring av overflater Del 1: Varme overflater og CENELEC veiledning for Temperatures of hot surfaces likely to be touched (Guide 29), begge fra 07. DSB deltar i nasjonal speilkomité og i CENELEC og IEC. ANEC og CI har oppfølging av denne komiteen. Fra norsk side deltar Radiumhospitalet og Statens strålevern Sikkerhet av elektroniske bruksapparater IEC/CENELEC TC 108 NK 108 Prosjektleder Per Tveiten og prosjektleder Tore Tronvold Omhandler sikkerhet av brunevarer (radio, TV, IT-utstyr). Det er under utarbeidelse en ny norm, IEC 62368, for sikkerhet av elektronisk utstyr generelt. ANEC deltar i arbeidet. Post- og teletilsynet (PT) er med fra Norge. DSB deltar i nasjonal speilkomité. Prosjektleder Per Tveiten

13 Side 13 av Brukte varer/ produkter ISO Ad Hoc TAG For å sikre at handel med brukte varer mellom landene tilfredsstiller minimumskrav knyttet til helse, miljø og sikkerhet, er det etablert en arbeidsgruppe i ISO for Second hand goods. Arbeidsgruppen startet arbeidet i 06 og utarbeider i første omgang en veileder for de som utarbeider produktstandarder. Arbeidsgruppen har foreslått utarbeidelse av en ISO-standard med minimumskrav til brukte varer. Følgende varegrupper er identifisert og prioritert: kjøretøy, klær, husholdningsapparater, dekk, skotøy og leker. Kontaktperson Merete Holmen Murvold IEC/CENELEC TC 61 arbeider med gjenbruk av blant annet kjøleskap og komfyrer. Kontaktperson 7.11 Fyrverkeri CEN/TC 212 Det er utarbeidet en rekke standarder med krav til ulike typer fyrverkeri når det gjelder bruk, egenskaper, merking og tilhørende prøvningsmetoder. Det pågår arbeid med nye standarder og revisjon av gamle. DSB følger arbeidet. -40 Prosjektleder Inger Jørgensen 7.12 Sykler CEN/TC 333 Komiteen utarbeider standarder med krav til ulike typer sykler, også barnesykler samt sykkeltilbehør. Ingen norsk deltakelse Personlig verneutstyr CEN/TC 79 Åndedrettsvern, blant annet standarder for pusteutstyr for fritidsdykking. Norsk undervannsinstitutt deltar i SC 7 Dykkeapparater. Prosjektleder Guri Kjørven CEN/TC 85 Øyevern. Ingen norsk deltakelse. Prosjektleder Guri Kjørven CEN/TC 158 Vernehjelmer Ingen norsk deltakelse. Prosjektleder Guri Kjørven CEN/TC 159 Hørselsvern. Standard for krav til sikkerhet og testing øreklokker for underholdning er fastsatt 08-

14 Side 14 av (NS-EN 352-8). Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel CEN/TC 1 Beskyttelse mot fall fra høyder. Standarder for krav til sitteseler er fastsatt (NS-EN 813). Prosjektleder Inger Jakobsen CEN/TC 161 Fot- og leggbeskyttelse. Under utarbeidelse en standard med krav til motorsykkel-støvler. Høring fram til Ingen norsk deltakelse CEN/TC 162 ISO/TC 188 Prosjektleder Guri Kjørven Endringer til standardene for sikkerhetskrav til redningsvester (NS-EN ISO til -8) var på høring fram til januar 09. Standarder som setter sikkerhetskrav til flytehjelpemidler (svømmeringer, plater, flytebadedrakter etc.) er nylig revidert. Norsk deltakelse i flere arbeidsgrupper og stor norsk speilkomité. Prosjektleder Guri Kjørven 7. Sikkerhet av CEN/TC 114 Maskinsikkerhet for maskiner som brukes av forbrukere. maskiner ANEC deltar i arbeidet Hageutstyr CEN/TC 144 Arbeidsgruppe WG 7 utarbeider standarder for hageutstyr. ANEC deltar i arbeidet Stiger CEN/TC 93 Det pågår revisjon av en standard med krav til kvalitet og sikkerhet av stiger, pren Stiger Del 2: Krav, prøving, merking 7.23 Lightere CEN/TC 355 ISO/TC 61 CEN har ansvar for NS-EN Lightere Barnesikring Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. Det er utarbeidet et mandat fra EU vedrørende revisjon av standarden Lamper og tilhørende utstyr IEC TC 34 CENELEC TC 34 NK 34 Prosjektleder Tom A. Høseggen Utarbeider standarder som går på sikkerhet. DSB deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Per Tveiten og prosjektleder Tore Tronvold

15 Side 15 av 24 8 Samfunn 8.01 Samfunnssikkerhet CEN/BT/WG 161 og ISO/TC 223 Europeisk arbeid pågår vedrørende beskyttelse av innbyggere og risikovurdering. DSB, Forsvarsbygg, NSM, Kredittilsynet, BE og NVE deltar i CEN-arbeidet, DSB deltar også i ISO. Det er opprettet en norsk speilkomité som skal følge arbeidet. 10 Prosjektleder Wiran Bjørkmann 8.02 Alarmsystemer NEK/NK 79 NEK/NK 79 arbeider med standarder for alarmsystemer for beskyttelse av personer og eiendommer. Kontinuerlig arbeid. Forbrukerinteresse vil spesielt være knyttet til boligalarmsystemer Risikostyring ISO/BT/WG Risk management 8.04 Samfunnsansvar ISO/TMB/ WG SR Prosjektleder Per Magne Tveiten Det er under utarbeidelse en ISO-standard for risikostyring. Samtidig er standarden for definisjoner under revisjon. I forbindelse med kjøp av varer og tjenester blir vi som forbrukere indirekte berørt av den risiko som er knyttet til produktet/tjeneste. Norsk referansekomité er etablert og StatoilHydro deltar internasjonalt. Standardene ventes ferdig i 09. Prosjektleder Guri Kjørven Det er under utarbeidelse en ISO-standard (ISO 0) for samfunnsansvar. Standarden planlegges ferdig i 10. Om lag 400 deltakere fra hele verden deltar i arbeidet som er organisert med undergrupper som arbeider med konkrete deler av standarden. Standarden vil omfatte forholdet til: -The environment -Fair operating practice -Consumer issues -Contribution to community and society -Labour practice -Human rights -Organizational governance Norsk referansegruppe med 40 deltakere følger arbeidet. Det er stor forbrukerdeltakelse både i denne (bl.a BLD, SIFO, Forbrukerrådet og Initiativ for etisk handel) og i det internasjonale WGarbeidet. Norske representanter deltar i ISO-arbeidet, deriblant Barne- og likestillingsdepartementet. Prosjektleder Anne Kristoffersen 40

16 Side 16 av Grafiske symboler ISO/TC 145 ISO/TC 145 utarbeider standarder for krav til grafiske symboler. Det pågår revisjon av ISO 7001 Graphical symbols Public information symbol. Nye symboler for brannsikkerhet og nødutstyr var på høring fram til Symbolene skal innlemmes i ISO 7010 Graphical symbols Safety colours and safety signs Safety signs used in workplaces and public areas. Standard for hvordan rømningsplaner skal utformes er ferdig ISO 231 Safety identification - Escape plan signs IEC/DIS med generelle prinsipper for symboler til bruk på ulikt type utstyr er under utarbeidelse. Norsk deltakelse i ISO-arbeidet. 9 Tjenester Prosjektleder Ulla Gjerdrum 9.01 Luftfartssikkerhetstjenester CEN/PC 384 SN/K 3 Det er opprettet en ny komite som skal utarbeide en felles europeisk standard for krav til flyplass- og luftfartssikkerhetstjenester med blant annet krav til organisasjon, personell og kvalitet av tjenesten. Standarden ventes ferdig i 11. ANEC deltar i arbeidet. Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet Omsorgsboligtjenester CEN/PC 385 SN/K 2 Prosjektleder Inger Jørgensen Det er opprettet en ny komite i CEN som skal utarbeide en felles europeisk standard med krav til omsorgsboligtjenester. Tema som kvalitet, assistanse, informasjon og taushetsplikt er viktige for forbrukere. Standarden ventes ferdig i 11. ANEC deltar i arbeidet. Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet Tjenester (generelt) CEN/BT/WG 163 Prosjektleder Inger Jørgensen Arbeidsgruppe (policygruppe) som koordinerer og diskuterer tjenestestandardisering i CEN. Kartleggingsprosjekt startet etter mandat fra EU/EFTA. Rapport med forslag til videre arbeider er oversendt EU desember 08. ANEC er med i arbeidet. Standard Norge deltar også.

17 Side 17 av Tjenestestandardisering Prosjektleder Anne Kristoffersen ISO/COPOLCO Norsk versjon av SN-ISO/IEC Guide 76 Utarbeidelse av standarder for tjenester Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål er utgitt Turisme CEN/TC 329 og ISO/TC 228 Prosjektleder Merete Holmen Murvold ISO/TC 228 arbeider med følgende standarder med krav til opplæring innenfor fritidsdykking: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for enriched air nitrox training programmes ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for introductory scuba experience programmes Consumers International deltar i arbeidet. Norsk deltakelse i ISO/TC 228/WG 1 for dykking. Komiteen arbeider videre med standard for Tourist information and reception services at Tourist information offices. For øyeblikket er det ingen aktivitet I CEN/TC 329. Prosjektleder Inger Jørgensen 9.06 Posttjenester CEN/TC 331 Omfatter kvalitet av posttjenester (blant annet innlevering, informasjon til kunde, måling av framsendingstid, sporing). Følgende er nettopp ferdig: NS-EN Posttjenester tjenestens kvalitet Måling av klager og behandling av klagesaker CEN/TR Postal services - Quality of service Distance to access points (teknisk rapport som omhandler eksisterende systemer for å måle tilgang (avstand) til posttjenester og hvilke mål for dette som gjelder i medlemslandene. Post- og teletilsynet og Posten Norge er med i arbeidet. ANEC deltar i arbeidet (WG 1 for kvalitetskrav og forbrukerbehov) Eiendomsmeglertjenester CEN/TC 373 Prosjektleder Anne Kristoffersen Det er under utarbeidelse en standard (pren 15733) med krav til eiendomsmeglingstjenester. Standarden var på høring i mars 08. Standarden vil blant annet omfatte krav til informasjon,

18 Side 18 av 24 kompetanse, forsikring, klagebehandling og etikk. Norge vil fremme A-avvik med utgangspunkt i Lov om eiendomsmegling.ingen norsk deltakelse. ANEC deltar i arbeidet Kundesentertjenester Prosjektleder Anne Kristoffersen CEN BT/TF 182 Det pågår utarbeidelse av en standard med krav til bedrifters kundesentertjenester (customer contact centres). Stikkord som kvalitet av tjenesten, krav til kompetanse, tilgjengelighet og klagebehandling er relevante for forbrukerne. ANEC deltar i prosjektet. Fra Norge deltar 3 representanter fra næringslivet i det europeiske arbeidet. Standarden er på formell avstemning til september 09. Det er etablert en norsk speilkomité som skal følge arbeidet. Forbrukerombudet følger arbeidet i speilkomiteen Undervisningstjenester ISO/TC 232 Prosjektleder Inger Jørgensen Hensikten med arbeidet er å utarbeide en ISO-standard for krav til tjenester innenfor området undervisning, utdannelse og opplæring overfor enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Omfatter områder utenfor det offentliges ansvar. Det er ingen norsk deltakelse i prosjektet. Prosjektleder Britt Stokke Lønaas 9.10 Vannforsyning ISO/TC 224 Komiteen arbeider med kvalitetskriterier og resultatindikatorer knyttet til vann- og avløpstjenester. Det er ferdig 3 standarder for vann- og avløpstjenester: ISO 24510, ISO og ISO for styring, vurdering og forbedring av tjenesten. 10 Universell utforming, tilgjengelighet Prosjektleder Rolf Duus Jernbane CEN/TC 256 Det er opprettet en ny arbeidsgruppe WG 44 People with Reduced Mobility som skal arbeide med universell utforming i reisekjeden (trinnløs reise)det første møtet ble holdt Det er foreslått å utarbeide delstandarder på følgende temaer: Design for PRM (People with Reduced Mobility) Use General Requirements Design for PRM Use Accessibility of people with reduced mobility to rolling stock 10

19 Side 19 av 24 Design for PRM Use Equipment and Components onboard Rolling Stock Design for PRM Use Requirements on obstacle free routes for infrastructure Tilgjengelighet til selvbetjeningsautomater (bank- og billettautomater, betalingskort, etc.) CEN/TC 224/ WG 6 (SN/K 186) Prosjektleder Inger Jørgensen Arbeidet med en norsk standard som angir kravspesifikasjon til selvbetjeningsautomater med tanke på universell utforming (SN/K 186) er transformert til et europeisk prosjekt under CEN/TC 224/WG 6. Prosjektet omfatter bankautomater, billettautomater, parkeringsautomater etc. Bakgrunnen for arbeidet er at det ved offentlige innkjøp skal tas hensyn til universell utforming. Norge leder sekretariatet for denne arbeidsgruppen og Forbrukerrådet holdes orientert om arbeidet. Bankautomater bruk av betalingskort. Reviderte utgaver av NS-EN til -5 for identitetskortsystemer og krav til brukergrensesnitt, tastatur, koding av brukerkrav og taktile merker er ferdig Tilgjengelighet og egnethet av bygninger ISO/TC 59 SC 16 WG 1 Prosjektleder Knut Lindelien Det pågår revisjon av TR 9527 (WI Building construction Accessibility and usability of built environment). Denne gir veiledning om design for all i forbindelse med konstruksjon av bygninger, det vil si tilgjengelighet og bruk av bygg. Målet er en ISO-standard basert på TR Det er norsk deltakelse i WG 1 og det er opprettet en norsk speilkomité som følger arbeidet hvor blant annet Deltasenteret, Samarbeidsforum for funksj.hemmedes organisasjoner (SAFO), Statens råd for funksjonshemmede (SRFF) og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) deltar. ANEC deltar i ISO-arbeidet Tilgjengelighet i bygg SN/K 024 Prosjektleder Lars Aasness Det er under utarbeidelse to standarder for tilgjengelighet i bygg og boliger (NS 11001). Arbeidet har tatt utgangspunkt i ISO/TC 59/SC 16/WG 1. Bakgrunnen for prosjektet er tilgjengelighet for alle. Et forslag til standard var på høring i 07. Etter bearbeiding av høringskommentarene er det kommet nye forslag som er på høring med frist 19. februar 09 (PrNS Universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder Del 1: Arbeidsbygg/publikumsbygg, PrNS Universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder Del 2: Boliger). FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Norges handicapforbund, Deltasenteret og SAFO er med i arbeidet.. Prosjektleder Lars Aasness

20 Side av Universell utforming av uteområder SN/K 289 Komiteen ble etablert i 08 og skal utarbeide en Norsk Standard for universell utforming av uteområder. Forbrukerdeltakelse i komiteen ved Deltasenteret (komitéleder), Blindeforbundet, Norges Handicapforbund, Astma- og allergiforbundet og Norges døveforbund IKT ISO/IEC/JTC1/ SC 36/WG IKT ISO/IEC JTC 1 Special working group (SWG) Prosjektleder Britt Stokke Lønaas IT for læring, utdanning og trening. Prosjektet omhandler tilgjengelighet til læringsobjekter (eks. nettkurs, kino, filmer etc.) der utdanning relaterer seg til databruk. Det å gjøre lærings-programmer tilgjengelig for personer med ulike funksjons-hemminger (syn, hørsel og språk) og ulike kulturer. Flere standarder under utarbeidelse. Forbrukerrettet prosjekt, men ingen direkte forbrukerrepresentanter i komiteen. CEN har en teknisk komité og en workshop på dette, hvor ANEC er med. Norge deltar ved blant annet Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Prosjektleder Håvard Hjulstad Det er opprettet en egen arbeidsgruppe med flere undergrupper som skal se på tilgjengelighet. En av undergruppene ser på brukerkrav, en annen sammenstiller eksisterende standarder på tilgjengelighet. Ut fra forprosjektet vil man vurdere standardiseringsprosjekter og hvordan arbeidet skal organiseres. Følgende dokumenter fra arbeidsgruppen har vært på nasjonal avstemning: ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 1 User Need Summary ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 2: Standards inventory ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 3: Guidance on User Needs Mapping IKT ved offentlige anskaffelser CEN/BT/WG 185 og ETSI/TC Human factors Prosjektleder Rudolph Brynn I september 07 ble det opprettet en arbeidsgruppe i CEN for utarbeidelse av tilgjengelighetskrav til IKT i forbindelse med offentlige anskaffelser. Arbeidet gjøres i samarbeid med ETSI (den europeiske standardiseringsorganisasjonen innenfor teleområdet). Standard Norge deltar i arbeidet fra norsk side. Det er opprettet en norsk speilkomité. ANEC følger arbeidet.

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Mai 2009

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Mai 2009 Side 1 av 26 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Mai 09 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2009

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2009 Side 1 av 22 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 09 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2010 Side 1 av 32 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 149 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2011

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 149 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2011 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 149 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 11 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, = høring, -= bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2011

Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2011 Side 1 av 17 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 11 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, = høring, -= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 178 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2012

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 178 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2012 Side 1 av 23 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 178 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 12 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 276 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2013

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 276 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2013 Side 1 av 16 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 276 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 13 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 491 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2016

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 491 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2016 Side 1 av 11 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 491 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 16 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 439 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 439 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 439 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 15 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 203 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2012

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 203 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2012 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 12 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-50= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 321 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 321 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2014 Side 1 av 14 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 321 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 15 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 213 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2012

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 213 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2012 Side 1 av 26 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 213 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 12 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-50= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 468 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2016

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 468 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2016 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 468 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 16 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Relaterte standarder og veiledere for universell utforming Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Standarder som verktøy for universell utforming I arbeidet for universell utforming er standarder og standardiseringsarbeid

Detaljer

standardiseringsprosjekter 2010-04-20

standardiseringsprosjekter 2010-04-20 Deltakelse i standardiseringsprosjekter 2010-04-20 Merete H. Murvold Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som fastsetter tt Norsk Standard d (ca. 1100/år) ivaretar norske interesser

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss?

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? Badeteknisk 2011 Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Torsdag 10 mars 2011 Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 1 Standard Norge (SN) Privat

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mars 2011

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mars 2011 Side 1 av 27 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mars 11 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-= bearbeiding

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 1 Hva er en standard? standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2017 N 573

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2017 N 573 Side 1 av 8 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 17 N 573 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2017 N 549

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2017 N 549 Side 1 av 8 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 17 N 549 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler Informasjonsmøte standardisering i eldreomsorgen 2014-05-15 Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler RUDOLPH BRYNN, rbr@standard.no Om standardisering 1 Standardisering som verktøy En

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2011

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2011 Side 1 av 28 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 11 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, = høring, -= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 511 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2016

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 511 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2016 Side 1 av 11 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 511 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 16 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2017 N 543

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2017 N 543 Side 1 av 11 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 17 N 543 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Universell utforming av billettautomater for parkering. Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS

Universell utforming av billettautomater for parkering. Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS Universell utforming av billettautomater for parkering Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS 1 Foredragsholderens bakgrunn: Leverandør av billettautomater,

Detaljer

Standarder og universell utforming

Standarder og universell utforming 2015-03-26 Standarder og universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Mustads vei 1 på Lilleaker Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 -

Detaljer

Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge. Universell utforming av IKT 2011-02-17 1

Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge. Universell utforming av IKT 2011-02-17 1 Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge Universell utforming av IKT 2011-02-17 1 Sektorstyre IKT DIFI IKT Norge DNB Nor OLF UiO, Mat. Nat Abelia

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 431 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 431 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 431 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 15 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard 25. november 2008, 10.30 10.50 Kriterier for lavenergihus/passivhus Utkast til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 530 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2016

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 530 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2016 Side 1 av Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 530 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 16 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Nye standarder innenfor FDVU

Nye standarder innenfor FDVU 27. September 2012 Nye standarder innenfor FDVU DET STORE DRIFTSÅRET 2012 KAN VI TOPPE DETTE? Hva får du høre om? 1. NYE STANDARDER 2. NYE PROSJEKTER 3. HVORDAN SØKE INFORMASJON OG HOLDE MEG OPPDATERT?

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 172 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2012

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 172 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2012 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 172 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 12 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

Kort om Standard Norges arbeid på fagområdet vibrasjoner generelt

Kort om Standard Norges arbeid på fagområdet vibrasjoner generelt Mai 2017 Kort om Standard Norges arbeid på fagområdet vibrasjoner generelt IIRIS TURUNEN-RINDEL Oversikt Vibrasjoner i miljø og samfunn mennesker, byggverk, maskiner Komiteer Vibrasjonsstandarder Produktstandarder

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

19. mai 2009, 11.15 11.45

19. mai 2009, 11.15 11.45 19. mai 2009, 11.15 11.45 Norsk Standard Standarder som verktøy Rehabiliteringsomfang - helhetlig metode ISO 16813 Beskrivelser av rehabilitering etter NS 3420 Standarder for beregning av energibehov Dokumentasjon

Detaljer

TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering

TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering ISO/TC 233 Fisheries and Aquaculture en realitet! v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO

Detaljer

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr September 2015 Felleseuropeiske standarder for vegutstyr NORSK PÅVIRKING I UTVIKLINGEN AV DEM Merete H. Murvold Prosjektleder, Standard Norge Vi er Norges medlem i Standard Norges internasjonale rolle

Detaljer

Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester

Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester Oktober 2014 Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester V/BRITT STOKKE LØNAAS BYGGDRIFTERKONFERANSEN 21. 22. OKTOBER 2014 Standard Norge Mustadsvei 1 på Lilleaker Privat, uavhengig og non-profit

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardisering stillas

Standardisering stillas Standardisering stillas Tom Erik Larsen Standard Norge Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Oktober 2013

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Oktober 2013 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Oktober 13 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-50= bearbeiding

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr

SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr Standard Norge 2016-06-01 SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER 1 Standardiseringskomiteen SN/K 113 Kvalitetsstyring medisinsk utstyr Prosess Beslutningsnotat Mandat Sammensetning

Detaljer

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) Januar 2015 Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) V/KOMITELEDER JARLE KRISTOFFERSEN OG PROSJEKTLEDER

Detaljer

. tenk deg en verden uten

. tenk deg en verden uten Åpent møte Kranteknisk Forening Utvikling og bruk av standarder i norsk industri Standard Norge Engasjement nasjonalt/internasjonalt Standardiseringsprosessen Tilgang til standarder (Tomm Knudsen) Markedssjef

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2013

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2013 Side 1 av 26 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 13 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-50= bearbeiding

Detaljer

Nytt i standardisering

Nytt i standardisering November 2012 Nytt i standardisering IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt 1. GENERELT OM STANDARDER OG SAMMENHENG MED LOVER OG FORSKRIFTER 2. NYE STANDARDER PÅ AKUSTIKK 3. NYE STANDARDER PÅ VIBRASJONER

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Internasjonalisering og standardisering. Ingvild Gisken Mathisen

Internasjonalisering og standardisering. Ingvild Gisken Mathisen Internasjonalisering og standardisering Ingvild Gisken Mathisen Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Non-profit inntekter tilbakeføres til standardiseringsarbeid Etablert i 2003 En samling

Detaljer

Energidirektivet og Norsk Standard

Energidirektivet og Norsk Standard Energidirektivet og Norsk Standard Nasjonal oppfølging av mandaterte europeiske standarder Thor E. Lexow, Standard Norge tel@standard.no Mai 2004 Standardiseringsorganisasjoner ITU ETSI Norsk Elektroteknisk

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standarder for styringssystemer Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge

Standarder for styringssystemer Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Standarder for styringssystemer Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge NFKR-Bergen, 2009-05-26 1 Temaer Standard Norge, standarder og standardisering ISO 9000-familien Standarder for andre styringssystemer

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT. Standard Norge

Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT. Standard Norge Nye FDV standarder Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Standard Norge Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 Utvikler standarder på de fleste områder Fastsetter årlig

Detaljer

SN-BS OHSAS 18001 Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge

SN-BS OHSAS 18001 Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge SN-BS OHSAS 18001 Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge HMS - Standardisering, EBL, 2009-03-11 1 Temaer Standard Norge og standardisering Teknisk rapport NS-BS OHSAS 18001 Standarder for styringssystemer

Detaljer

Standarder med relevans til skytjenester

Standarder med relevans til skytjenester Knut Lindelien, 2016-02-09 Standarder med relevans til skytjenester DETTE ER EN STAUSOPPDATERING FRA ISO/IEC JTC1 Skytjenester Stort, kjaptvoksende. Kanskje ikke så nytt for teknikeren, men det handler

Detaljer

Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO

Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO 14. oktober 2009 Verdens standardiseringsdag Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO - bakgrunn - hva finnes - hva kommer siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge CEN/CENELEC BT/JWG Energy

Detaljer

Standarder for styringssystemer. Eksempler. Standarder hva er det? Temaer

Standarder for styringssystemer. Eksempler. Standarder hva er det? Temaer Temaer Standarder for styringssystemer Standard Norge og standardisering ISO 9001:2008 Andre standarder for styringssystemer Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge NFKR-Trondheim, 2009-04-01 1 NFKR-Trondheim,

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder?

Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder? Mai 2016 Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder? JACOB MEHUS Vi utvikler standarder på alle områder i samfunnet PLAN, BYGG OG EIENDOM BARNEHAGE VANN OG AVLØP UTDANNING IKT KULTUR OG FRITID

Detaljer

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt Konkurransetilsynets seminar: Konkurranseproblemer i det norske programvaremarkedet Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de

Detaljer

Standardisering Veiledning for deltakere i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid

Standardisering Veiledning for deltakere i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid Standardisering Veiledning for deltakere i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid Innhold 1 Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet... 4 2 Leveranser fra standardiseringen... 5 3 Organisering

Detaljer

NEK Smart Grid Forum

NEK Smart Grid Forum NEK Smart Grid Forum 12.03.2013 The wonderful thing about standards is that there are so many of them to choose from (Grace Hopper) Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder måleteknikk NTE Nett AS steinar.fines@nte.no

Detaljer

Harmoniserte standarder

Harmoniserte standarder Aktuelle standarder Harmoniserte standarder Utgis av CEN eller CENELEC Utarbeides av tekniske komitéer. Kran heter CEN/TC 147 Gyldige i hele EU/EØS fra publiseringsdato, utgis i Norge av Standard Norge

Detaljer

EU har forpliktet seg til å nå følgende mål innen 2020: NS-EN ny standard for energiledelse. Kutte utslipp av drivhusgasser med minst 20 %

EU har forpliktet seg til å nå følgende mål innen 2020: NS-EN ny standard for energiledelse. Kutte utslipp av drivhusgasser med minst 20 % 3. november 2009 Miljøledelse 09 NS-EN 16001 - ny standard for energiledelse - bakgrunn - hva finnes - hva kommer siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge EU har forpliktet seg til å nå følgende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser Februar 2016 CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser PLUSS LITT TIL Kari S. Borgos, Prosjektleder, Standard Norge - Kort om Standard Norge - CEN/PC 434 Elektronisk faktura -

Detaljer

Lansering av fire standarder for universell utforming

Lansering av fire standarder for universell utforming 2. desember 2013 Lansering av fire standarder for universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Utvikler standarder på de fleste

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap HVOR GÅR GRENSEN MELLOM EN ELEKTRISK INSTALLASJON OG MASKIN? Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet

Detaljer

NS Universell utforming Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

NS Universell utforming Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse NS 11030 5 NS 11030 Universell utforming Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse Omfatter publikumsrettet tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Klima- og forurensningsdirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Mattilsynet Arbeidstilsynet Statens Strålevern Statens

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 2 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001:2016 Occupational health and safety managment systems Requirements with guidance for use Overordnet mål: forebygge

Detaljer

2.1.1 Den internasjonale elektrotekniske komité (IEC) 2.1.2 TC77

2.1.1 Den internasjonale elektrotekniske komité (IEC) 2.1.2 TC77 Kurs: EMC leksjon 2 Lærere: Stein Øvstedal (steino@iet.hist.no) Dato: febr. 2002 INNHOLD: 2 Standarder... 1 2.1 Standardiseringsorganisasjonene.... 1 2.1.1 Den internasjonale elektrotekniske komité (IEC)...

Detaljer

(6) Detaljprosjektering

(6) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, Kursdagene NTNU 10.-11. januar 2013 (6) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering Forankring i lov og forskrift Eurokodene et system av standarder

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

Standard Morgen NORSOK - hva nå?

Standard Morgen NORSOK - hva nå? Inghild Kaarstad, Standard Norge Standard Morgen NORSOK - hva nå? STANDARD NORGES OPPFØLGING AV ANALYSEPROSJEKTET 01 NORSOK-standardene i dag https://www.standard.no/global/pdf/petroleum/norsok%20standards%20plansje%20a2%20-%20juli%202016%20-%20utskrift.pdf

Detaljer

Veiledning standardisering

Veiledning standardisering Veiledning standardisering Utgitt av: Veiledning for norske deltakere i internasjonalt standardiseringsarbeid Strandveien 18 Postboks 242 1326 Lysaker telefon + 47 67 83 86 00 telefaks + 47 67 83 86 01

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Veien frem til NS-EN ISO 50001

Veien frem til NS-EN ISO 50001 Veien frem til NS-EN ISO 50001 Seniorrådgiver Hans Even Helgerud Norsk Energi Lansering av NS-EN ISO 50001 Næringslivets Hus, Oslo - 7. mai 2012 Utvikling veiledere og standarder Et utvalg av veiledere

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Marianne Borge 30. mai 2017

Marianne Borge 30. mai 2017 Kommisjonens rapport vedrørende «shortcomings» i SmPC og PIL og forslag til forbedringer for å møte pasientens og helsepersonellets behov Marianne Borge 30. mai 2017 Bakgrunn Article 59(4) Directive 2001/83/EC

Detaljer

ISO standard for vurderingssprosesser

ISO standard for vurderingssprosesser Internasjonal kvalitetssikring innen det arbeidspsykologiske ISO standard for vurderingssprosesser Norsk Standards Frokostmøte 07.05.2013 v/sverre L. Nielsen Seniorrådgiver Norsk Psykologforening Norsk

Detaljer