MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon eller slik at vara kan bli innkalt. SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 005/10 09/224 MELDING: INNBYGGERUNDERSØKELSEN /10 08/1009 MELDING: INFORMASJON OM ARBEIDET MED KOMMUNEPLANEN /10 08/173 KLIMA- OG ENERGIPLAN 008/10 05/3127 GRIMSTAD HAVN, DRIFTSBUDSJETT /10 09/252 OVERSKJØTING AV KIRKELIGE EIENDOMMER FRA KOMMUNEN TIL GRIMSTAD KIRKELIG FELLESRÅD 010/10 08/1734 ETABLERING AV VISITSØRLANDET AS - DRIFTSTILSKUDD OG AKSJEKAPITAL 011/10 08/1113 RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 012/10 10/95 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ KOMMUNAL OPPREISNING 013/10 10/95 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ KOMMUNAL OPPREISNING Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet Grimstad, Hans Antonsen (sign.) Ordfører Side 1

2 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Plan-og økonomiutvalget /10 Kommunestyret /10 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kommunestyret Avgjøres av: Kommunestyret Sektor: Rådmannens stab Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Ragnar Holvik K1-031 MELDING: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2009 Sammendrag: Innbyggerundersøkelsen 2009 ble gjennomført i oktober/november med 634 svar, noe som gir en svarprosent på 43. Undersøkelsen gir et representativt uttrykk for innbyggernes syn og opplevelse av temaene den tar opp. Rådmannen har utarbeidet to rapporter med presentasjon av resultatene (vedlagt). Resultatene for Grimstad er sammenlignet med landet og kommunene Ullensaker, Porsgrunn, Nesodden og Ås. Rådmannen har i tillegg engasjert ekstern uavhengig instans for utarbeidelse av analyse og rapport av resultatene. Rapporten vil være ferdig i andre halvdel av mars. Etter rådmannens vurdering har innbyggerundersøkelsen to hovedkonklusjoner: Grimstad har et gjennomsnittresultat tilsvarende landsnittet. Miljø, service og transport og tilgjengelighet er blant temaene som trekker resultatene opp. Svake resultater er knyttet til levekår, innbyggernes møte med kommunen, tillit og omdømme. Det å bygge tillit blir en hovedutfordring for kommunen, et arbeid som vil strekke seg over flere år. Dokumentliste: Innbyggerundersøkelsen resultatene. Rapport I. Innbyggerundersøkelsen 2009 innbyggernes kommentarer. Rapport II. Fakta: Det er iverksatt ulike prosesser knyttet til resultatene fra innbyggerundersøkelsen. Dette er ikke sluttførte prosesser. Meldingen til kommunestyret er et ledd i det å skape debatt og refleksjon om resultatene. Under refereres sammendraget i Rapport I og hovedtrekk fra arbeid med undersøkelsen som er i gang i kommuneplanutvalget og i administrasjonen. Side 2

3 Innbyggerundersøkelsen oppsummeres slik i Rapport I (sammendraget s. 7-8): Et tilfeldig utplukk på 1500 innbygger over 18 år i Grimstad fikk medio oktober tilsendt innbyggerundersøkelsen. 634 besvarte undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 43. Høsten 2009 har 14 andre kommuner i Norge gjennomført samme undersøkelse. Ingen av de andre kommunene har så høy svarprosent som Grimstad. Undersøkelsen i Grimstad tilfredsstiller normale krav til statistisk pålitelighet og gir et representativt uttrykk for innbyggernes syn og opplevelse av temaene undersøkelsen tar opp. I denne rapporten presenteres resultatene fra innbyggerundersøkelsen uten at disse er vurdert i sammenheng og analysert. Hensikten i denne rapporten er å gi alle i Grimstad - innbyggerne, politikere og ansatte i kommunen innblikk i resultatene raskt etter gjennomført undersøkelse. Resultatene er presentert med gjennomsnittsresultat og svarfordeling i tabeller og diagrammer. Resultatene er sammenlignet med landssnittet og kommunene Ullensaker, Porsgrunn, Nesodden og Ås. I en senere rapport, som er planlagt offentliggjort i februar/mars 2010, vil det bli gitt en mer grundig analyse av resultatene. Totalt, alle variabler summert, scorer Grimstad (4,0) om lag som landsgjennomsnittet (4,1). Gode resultater for Grimstad sammenlignet med landet og fire andre kommuner Grimstad scorer godt på miljø, særlig sortering av avfall for gjenvinning og henting av husholdningsavfall, men også luft, støy og drikkevann. Muligheten til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet vurderer innbyggerne som god i Grimstad. Resultatene på området transport og tilgjengelighet er oppløftende, det vil si gjennomgående klart bedre enn landssnittet. Det gjelder både standarden på veier, tilrettelegging for fotgjengere og syklister og kollektivtrafikken inn og ut av kommunen. Innbyggerne er i hovedsak fornøyd med butikktilbudet, bank og forsikring, og når det gjelder uteliv, kafeer og restauranter vurderes dette bedre i Grimstad enn landssnittet. Svake resultater for Grimstad sammenlignet med landet og fire andre kommuner Grimstad har svake resultater på tema som berører demokrati og tillit mellom innbyggerne og det politiske og administrative system i Grimstad. Dette kommer også til uttrykk i innbyggernes helhetsvurdering; Tror du kommunen din har et godt omdømme?. Det er betydelig forskjell mellom omdømmeresultatet til Grimstad og landssnittet og de andre kommunene resultatene sammenlignes mot. Over 70 % av innbyggerne i Grimstad har ikke tillit til at kommunen behandler like saker likt, og tilliten til at kommunen følger lover og regler er lav. Innbyggerne er misfornøyd med hvordan de folkevalgte lytter til befolkningen. Levekår er et svakt område for Grimstad; særlig Grimstad som bosted for eldre og kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner. Innbyggerne i Grimstad vurderer i hovedsak de kommunale tjenestene lavere enn landssnittet og sammenligningskommunene. Det er særlig omsorgstjenestene og bibliotektjenesten som har lav score. Kommuneplanutvalget. Kommuneplanutvalget hadde 7. januar en gjennomgang av innbyggerundersøkelsen. Det fremkom følgende individuelle innspill fra medlemmene i kommuneplanutvalget til hva innbyggerundersøkelsen viser: Må informere bedre og i forkant Side 3

4 Øverste administrative ledelse må fungere slik at ansatte trives Politikere og administrasjonen har lav tillit Må iverksette overtydelige tiltak på fundamentale områder som har med tillit Trenger å fortelle om positive sider med kommunen Må iverksette politiske vedtak (for mange blir liggende) Må samarbeide tettere når omdømme settes i fokus (kommunalsjefer og enhetsledere må være tydelige i forhold til hverandre) Takler arealbruk greit i forhold til veksten Kan oppfatte Grimstad som et trygt og godt sted å bo Må skolere politikere bedre i kommunal drift Må jobbe mer med ungdomspolitikk (et sted å være) Er kjent for å ha en god serviceinnstilling blant ansatte Har en befolkning som leser aviser Må ta vare på status som universitetsby Har mislykkes bibliotekprosjektet Må bedre kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene eller folks oppfatning av disse Er gode på kildesortering/gjenvinning Må ha økt fokus på åpenhet Må følge forvaltningslovens krav til svarfrister Har stort engasjement rundt sykkelbyprosjektet Kan stille spørsmål ved om åpenheten har gått for langt Ikke får en kommuneøkonomi som innfrir folks forventninger Har utfordringer med levekårene Sunn kommuneøkonomi er nødvendig for et godt omdømme Må ha høyt fokus på etikk og moral Politikere må drive politikk og ikke administrasjon Må få utredet hvorfor vi er attraktive for tilflytting (paradokser) Basistjenesten må fungere godt før man får oppslutning om andre viktige tiltak En kommune i vekst må ha langsiktig planlegging Ligger ikke uoverkommelig langt bak landssnittet Har mye fokus på forhold som egentlig ikke er så negative Administrativt arbeid med innbyggerundersøkelsen Rådmannen har startet arbeid med innbyggerundersøkelsen i ledergruppene. Det skal arrangeres møte med tillitsvalgte i februar. Rådmannen vil at alle ledere er kjent med resultatene fra undersøkelsen og at disse danner utgangspunkt for læreprosesser i ledergruppene. Hovedspørsmålet er; hva kan vi lære av innbyggerundersøkelsen?. Etter rådmannens vurdering har innbyggerundersøkelsen to hovedkonklusjoner: Grimstad har et gjennomsnittsresultat tilsvarende landsnittet. Miljø, service og transport og tilgjengelighet er blant temaene som trekker resultatene opp. Svake resultater er knyttet til innbyggernes levekår, møte med kommunen, tillit og omdømme. Det å bygge tillit blir en hovedutfordring for kommunen, et arbeid som vil strekke seg over flere år. På tross av at kommunen som organisasjon får negative tilbakemeldinger på områder som blant annet tillitt, omdømme og enkelte tjenester, ønsker 86 % av innbyggerne å bli boende i Grimstad. Kun tre prosent regner ikke med å bo i kommunen om tre år. Spørsmålet om hva som påvirker den enkeltes totale opplevelse av å bo i Grimstad inneholder en rekke elementer, og blant disse er ulike sider ved kommunen som organisasjon, demokratiske forhold og kom- Side 4

5 munens tjenester en avgrenset, men viktig del. Samlet inneholder derfor undersøkelsen både hyggelige og mindre hyggelige tilbakemeldinger. Hovedutfordringen for kommunen som organisasjon er etter rådmannens vurdering det å gjenskape klart bedre tillitsforhold både til og i kommunen. Tillitsutfordringene går i mange retninger, og rådmannen ser for seg at det vil være behov for en rekke ulike tiltak, tiltak som griper inn i hverandre og som må sees i sammenheng med andre utfordringer; for eksempel utfordringer knyttet til oppfølging av medarbeiderundersøkelsene, revisjonsrapporten om bruk av konsulenttjenester, økonomiarbeidet, ledelse mv. Det vil kreve systematisk arbeid over lang tid å bygge opp et robust tillitsforhold mellom innbyggere, folkevalgte og kommunens administrasjon. Arbeidet med å tydeliggjøre retning og konkrete tiltak på tillitsarbeidet er i en startfase, men noen elementer i dette er så langt; Rådmannen vil sette etikk på dagsorden i hele organisasjonen, og han vil i dette arbeidet bygge videre på gode erfaringer fra etikkprosjektet i helse og sosial. Det skal utarbeides en plan for etikkarbeidet, en plan som skal utvikles i nært samarbeid med ledergruppene. Skal arbeidet med etikk lykkes, må alle ledere ha et eierforhold til tiltakene; Folkevalgte og ledere skal gå foran og motivere til etisk refleksjon og gode valg, jfr. Etikkplakaten til Grimstad kommune. Rådmannen vil legge vekt på at de etiske kjerneverdiene åpenhet, redelighet, respekt og mot - blir konkrete for alle ansatte slik at de sakte men sikkert blir en del av kommunens organisasjonskultur. Kommunens innbyggere er misfornøyd med Grimstad kommunes praktisering av lover og regler, og mange opplever ikke at like saker blir behandlet likt. Revisjonsrapporten om Bruk av konsulenttjenester bekrefter slike oppfatninger. Rådmannen vil sette fokus på praksis og holdning til lover og regler generelt, ikke bare på enkeltområder som offentlig anskaffelser. Det kan ikke være noen tvil om at holdningene på dette området må bli en annen enn det den har vært. Rådmannen vil for eksempel i forbindelse med kommuneplanarbeidet ha en grundig gjennomgang av bestemmelsene og retningslinjene med tanke på at disse skal få økt autoritet og gi innbyggerne forutsigbarhet. Rådmannen vil videre iverksette tiltak for å bedre kommunens saksbehandling. Det er igangsatt kurs i offentlig anskaffelser. Det er viktig for rådmannen at de folkevalgte og innbyggerne opplever at administrasjonen lojalt følger opp politiske vedtak. Det pågår blant annet et arbeid i samarbeid med ordføreren med gjennomgang av status for oppfølging av tidligere politiske vedtak. Det er videre innført en ny ordning med månedlige møter mellom folkevalgte og administrasjonen hvor en avklarer hvilke saker som skal på dagsorden i politiske utvalg og kommunestyret. Fra de folkevalgte møter ordfører, varaordfører og utvalgsledere. Rådmannen har iverksatt et arbeid med kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Det handler blant annet om kommunens hjemmeside, om hvordan kommunen informerer om sine tjenester, vedtak og hendelser i kommunen, om publikumsbehandling, kontakt med pressen mv. Neste gang Forbrukerombudet gjennomfører en serviceundersøkelsen av kommuner bør Grimstad få et klart bedre resultat enn tilfellet var denne gangen. Tillit er ikke noe en kjøper, det er noe en får gjennom god praksis over tid. Det er snakk om endring av atferd og holdninger i en stor organisasjon. Slike endringer tar tid. Det vil også Side 5

6 kreve stor innsats av mange. Rådmannen håper både folkevalgte og andre har forståelse for dette. FORSLAG TIL VEDTAK: Meldingen tas til orientering. Side 6

7 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Plan-og økonomiutvalget /10 Kommunestyret /10 Avgjøres av: Kommunestyret Sektor: Rådmannens stab Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Ragnar Holvik K1-143 MELDING: INFORMASJON OM ARBEIDET MED KOMMUNEPLANEN Sammendrag: Meldingen gir informasjon om arbeidet med kommuneplanen ; herunder flere henvisninger til nettadresser med utfyllende informasjon. Dokumentliste: Saksdokumenter og referat fra kommuneplanutvalgets arbeidsseminar 7. Januar 2010: Internt arbeidsnotat del III: arealdelen datert 27.jan 2010 Fakta: Ifølge revidert framdriftsplan skal kommuneplanutvalget behandle rådmannens forslag til kommuneplan 22.mai. Kommuneplanutvalgets innstilling vil være offentlig i 5 uker før førstegangsbehandling i kommunestyret 21.juni. Det vil bli gjort ulike tiltak for å fremme offentlig debatt på kommuneplanutvalgets innstilling. Se for øvrig vedlagt ref. fra kommuneplanutvalgets arbeidsseminar 7.januar pkt. 4. Som grunnlag for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel mål, strategier og tiltak - har kommuneplanutvalget i tidsrommet mai-09 til november-09 gjennomført en tilpasset swot-prosess knyttet til de 11 temaene kommunestyret vedtok i forbindelse med planprogrammet. Tilsvarende prosesser er gjennomført med eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, barn og unges kommunestyre, Grimstad næringsråd/grimstad min by og med ulike administrative ledergrupper. Resultatene fra disse prosessene er oppsummert i dokumentet ARBEIDSNOTAT arbeid med dimensjonene, datert (se Dokumenter; KPU 7. Jan-10). Den administrative arbeidsgruppen har også utarbeidet et Arbeidsnotat til kommuneplanutvalgets arbeidsøkt 7. Januar, datert Ved siden av innbyggerundersøkelsens rapporter I og II, er ovennevnte dokumenter sentrale for arbeidet med samfunnsdelen; visjon, verdier, mål, strategier og tiltak. Visjon og verdier. Kommuneplanutvalget arbeider med ny visjon for Grimstad. Visjonen Grimstad det gode sted oppleves ikke lengre å ha bred oppslutning. Ordfører Hans Antonsen holdt et innlegg i

8 kommuneplanutvalget 7.januar om visjon, verdier, identitet og merkevarer. Innlegget vil danne ramme for kommuneplanutvalgets videre arbeid med disse temaene. Under er foredraget gjengitt i kort, stikkordpreget form: De fire verdiene i kommunens etiske retningslinjer - åpenhet, redelighet, respekt og mot er det ingen grunn til å endre på. Det er alltid en spenning knyttet til om verdiene er noe vi har, eller noe vi må strekke oss etter. Visjon skal det være noe vi er/en beskrivelse, eller noe vi skal bli/strekke oss etter? Visjon (def.): er en beskrivelse av hvor en er når en har nådd et mål. (er knyttet til et mål, gjerne år fram i tid). Målgruppen for kommunens visjon bør være nasjonalt nivå. Visjonen til Grimstad må være noe mange kan slutte seg til kan ikke være en avgjørelse i kommunestyret. Der vil alltid være en fare ved det å bli for opptatt av å bygge omdømme. Visjon, noen eksempler med kommentarer: o dikternes by dette er unikt, men er for smalt, har for lite forankring i folks liv. o sykkelby har også det unike ved seg, men samtidig for smalt Hva særpreger ofte visjoner/modell med tre nivå (trekant med unik i toppen): o Unike (dikternes by men blir for smalt) o (blant) Best i klassen her kombineres gjerne ulike elementer. Dette er nivået Grimstad bør ha som utgangspunkt for arbeid med ny visjon. Spørsmålet er hvilke elementer det kan være aktuelt for grimstad å bygge visjonen på. o Skulle bare mangle visjoner eksempel: det gode sted. En stor andel av visjonene til ulike virksomheter er i denne kategorien. Hva kan være elementer i en visjon for Grimstad? o Attraktivitetsbarometeret (undersøkelse, 2008, NHO/Telemarkforskning) kan muligens si noe: Grimstad ligger på 65. Plass for tilflytting. Hvor flytter barnefamiler: Nær stor by (mellom Arendal og Kristiansand) Stort arbeidsmarked (Agderbyen) Godt område for utdanning (UiA, videregående skole) Dårlig kommuneøkonomi (vekstkommuner) Høy kafetetthet (et urbant tilbud) o Hva kan være fellesnevnere i kommunaplanutvalgets/andres SWOT-arbeid?: Småby på Agder Det å skape (Innovasjonshistorie: skipsfart, hagebruk, teknologi). Dikterne. Videreføres med universitetet. Dele Grimstad en imøtekommende by. Dele kunnskap, skjærgården, åpenhet om brukerundersøkelser Bærekraftig/grønt: friluftsliv sjø/innland, Dømmesmoen, sykkelby. Samfunnsdelen - mål og tiltak Etter en prosess i kommuneplanutvalget om hovedmål i kommuneplanen, avtegnet det seg et bilde hvor følgende kan se ut til å bli hovedtema i samfunnsdelen; levekår og folkehelse, universitetsbyen, næringsliv og kommunen som organisasjon. Kommuneplanutvalget har foreløpig ikke foretatt noen valg av hovedmål/-tema. Det skal kommuneplanutvalget gjøre Når hovedmåltemaene er bestemt, kan arbeidet med delmål, strategier og tiltak starte. Prosessen i kommuneplanutvalget gir ikke grunnlag for å anta at klima blir et hovedmål/- tema i samfunnsdelen (se referatet). Rådmannen vil imidlertid legge til rette for en drøfting av dette i kommuneplanutvalget Dersom det er lite engasjement for klimaspørsmål, noe resultatet av prosessen i kommuneplanutvalget kan tyde på, vil det ikke være aktuelt å ha dette som ett av hovedtemaene i kommuneplanen. Klima er imidlertid i annen sammenheng ofte omtalt som vår tids viktigste utfordring. I den grad dette oppfattes som et riktig utsagn, vil det være aktuelt å vurdere klima som ett av hovedtemaene i kommuneplanen. Klimaplanen kommer til behandling i kommunestyret i februar.

9 Nærmere om arbeid med arealdelen. Høsten-09 fremmet rådmannen sak om Hovedprinsipper for arealdisponering. Hensikten var todelt; dels å få fokus på hovedprinsipper for arealdisponering tidlig i arbeidet med kommuneplanen, dels å få innspill fra kommunestyret for videre arbeid med arealdelen. Kommunestyret fattet følgende vedtak: KS-079/09 VEDTAK: 1. Hovedprinsipp for boligbebyggelse 1.1 Kommuneplanen for skal i hovedsak tilrettelegge for konsentrert bebyg-gelse langs definerte kollektivakser. 1.2 Fortettingsstrategiene i Byplanen legges til grunn for boligbygging i sentrum. 1.3 Nye boligområder skal ha en differensiert boligmasse. 1.4 Den totale sammensetningen av nye boliger i Grimstad bør anslagsvis bestå av 70 % konsentrert bebyggelse og 30 % eneboliger. 1.5 Følgende kollektivakser vedtas og styrkes gjennom all utbygging i Grimstad kommu-ne; Kollektivaksen Rv: 420 fra kommunegrensen Arendal fram til Grimstad sentrum videreføres til Støle. I tillegg videreføres den fra Grimstad sentrum langs Vesterled der den deler seg ved campus, den ene går videre forbi Øygardsdalen og opp mot Landvik mens den andre går ut til Støle. 1.6 Ny veitrasè til Hesnes og aktuelle områder for boligutbygging på Hesnes avklares i kommuneplanen, slik at en samlet områderegulering for boligfelt på Hesnes kan starte opp i denne kommuneplanperioden. 1.7 Videreformidle positiv holdning til spredt bebyggelse. 1.8 Det åpnes for begrenset boligbygging i Homborsund-området i planperioden. 2. Hovedprinsipp for fritidsbebyggelse 2.1 Det tas stilling til områder for fritidsbebyggelse i innlandet i denne kommuneplanpro-sessen. 2.2 Det avsettes ikke nye arealer til fritidsbebyggelse i 100-meters beltet. Det utredes hvor nye kystnære hytteområder kan ligge. 2.3 Eksisterende camping/turistanlegg i kommunen kan utvides dersom det ikke kommer i konflikt med andre viktige hensyn. 3 Hovedprinsipp for kjøpesenter og forretninger 3.1 Andelen handelsetableringer i Campus avklares i områdeplanen for Campus Grimstad og skal være i tråd med fylkesdelplan for kjøpesenteretablering og tettstedsutvikling 3.2 Det legges til rette for at handel og tjenestetilbudet i Grimstad sentrum styrkes. Byplanen og Havneplanen vil være grunnlaget for arealdisponeringer knyttet til handels og tjenesteetablering i sentrum. Havnearealene fram til Grømbukt settes i hovedsak av til etableringer knyttet til handel, service og bolig. Havneområdet i Grimstad sentrum planlegges uten større arealer til trafikkhavn. Parallelt med kommuneplanarbeidet pågår det selvstendige og omfattende prosesser med områdeplan for Campus Grimstad og områdeplan for havnearealene i Grimstad sentrum. Det er et mål at disse sakene skal foregå parallelt slik at det er mulig å vurdere sammenhenger i planprosessene. Informasjon om disse planprosessene er her: sk%20utvalg/teknisk%20utvalg% %20-%20sakspapirer.pdf Rådmannen har innledet et arbeid med å rydde i forholdet mellom tekstdel og bestemmelser og retningslinjer i dagens kommuneplan kap. III: arealdelen. Det er også behov for å rydde i begrepsbruk og stille spørsmål knyttet til mengden bestemmelser og retningslinjer mv. Se Internt arbeidsnotat del III: arealdelen datert 27.jan Etter rådmannens vurdering har administrasjonen selv, men også det politiske nivå, forholdt seg for uklart til bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel. Rådmannen opp-

10 fatter at noen av resultatene fra innbyggerundersøkelsen, blant annet om mangel på likebehandling og innbyggernes oppfatning av om kommunen følger lover og regler, gjenspeiler denne praksisen. I den grad kommuneplanen ikke har vært det styringsdokument den er ment å være, er det ønskelig å rette opp i dette slik at kommuneplanen får nødvendig autoritet og vil fungere som et forutsigbart rammeverk for samfunnsutviklingen i Grimstad. På kommuneplanutvalgets møte 11.februar vil det bli gitt en muntlig orientering om en rekke undertema; campus, havneplan, fritidsbebyggelse, kjerneområde landbruk, byggeforbudet i 100-metersbeltet, spredt boligbygging mv. FORSLAG TIL VEDTAK: Meldingen tas til orientering.

11 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Plan-og økonomiutvalget /10 Kommunestyret /10 Avgjøres av: Sektor: Teknisk sektor Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Bjørn Eilert Andersen K2-K22 KLIMA- OG ENERGIPLAN Sammendrag: Energi- og klimaplan for Grimstad kommune har vært ute på høring. Det har kun kommet inn tre høringssvar. (Grimstad Skogeierlag, Arendal kommune og NVE). Ved forrige behandling i Plan- og økonomiutvalget og i Kommunestyret ble det vedtatt flere tilleggsforslag til planen. Disse er innarbeidet i det foreliggende planforslaget som nå foreligger. Forslagene innebar en konkretisering og skjerping av planens målsettinger, strategier og tiltak. Det innstilles overfor kommunestyret at den foreliggende planen vedtas og at det stilles ressurser til rådighet til å gjennomføre planens intensjoner. Dokumentliste: 1. Energi- og klimaplan, utkast 21. august Høringssvar fra Arendal kommune, Grimstad Skogeierlag og Norges vassdrags- og energidirektorat. Fakta: Grimstad kommune vedtok i februar 2008 at det skulle utarbeides en Energi- og klimaplan for kommunen. Arbeidet med planen startet opp i desember 2008 og et planutkast ble lagt frem til behandling i kommunestyret Kommunestyret vedtok da en rekke tilleggsforslag til planen, som innebar en skjerping av kravene/tiltakene. Disse forslagene er innarbeidet i den planen som ble sendt på høring til en rekke instanser og som nå foreligger til behandling. Av høringssvaret fra Grimstad Skogeierlag fremgår det at det bør fokuseres på enda mer bruk av bioenergi og tilrettelegging for bruk av vannbåren varme. Arendal kommune har ingen merknader til planen, men de ønsker Grimstad kommune med som partner i Klimapartnersamarbeidet som er etablert på Agder. Arendal kommune kan også bistå med kontakt med FNs Klimanøytrale nettverk Climate Neutral Network. Norges vassdrags- og energidirektorat uttaler at det er positivt at kommunen har utarbeidet en energi- og klimaplan og peker på at planen tar opp viktige tema med betydning for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. NVE viser også til aktuelle lenker til NVEs hjemmeside. Energi- og klimaplanen er bygd opp med målsettinger og strategier samt en tiltaksplan. Disse er delt opp i kommunen som samfunnsutvikler og kommunal virksomhet. I tillegg til dette har planen en egen vedleggsdel med bakgrunns- og underlagsstoff.

12 Vurdering: Energi- og klimaplanen, slik den nå foreligger, med tilleggsforslagene fra behandlingen i kommunestyret, innehar mange gode målsettinger, tiltak og strategier. En gjennomføring av disse vil det bety mye for en klimatilpasning av Grimstad kommune mot internasjonale og nasjonale målsettinger. En del tiltak går også lengere enn nasjonale og internasjonale mål. De høringssvarene vi har mottatt støtter i stor grad planen slik den foreligger. Det er uttrykt et ønske om en enda sterkere satsing på bioenergi og vannbåren varme. Skogen er en fornybar ressurs og bioenergi er et viktig og nødvendig supplement til den tradisjonelle energien. Det er meningen at energi- og klimaplanen skal ha en rullering hver fjerde år og det er viktig at planen innehar målsettinger som gjør at det er noe å strekke seg etter, men samtidig må det være en viss realisme i planen og mulighet for måloppnåelse. Planen slik den foreligge vil være et godt styringsverktøy for kommunen som samfunnsutvikler og for den kommunale virksomheten. Planen må integreres i kommuneplanen og det er viktig at det blir stilt ressurser til rådighet gjennom økonomiplanen som gjør at planens målsettinger kan bli oppfylt. FORSLAG TIL VEDTAK: Den foreliggende energi- og klimaplan for Grimstad kommune, datert 21. august 2009 vedtas. Planens målsettinger, strategier og tiltaksplan innarbeides i kommuneplanen og handlingsprogrammet.

13 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Plan-og økonomiutvalget /10 Kommunestyret /10 Avgjøres av: Kommunestyret Sektor: Teknisk sektor Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Inger Aaseby Skorstad K1-145, K2- P00 GRIMSTAD HAVN, DRIFTSBUDSJETT 2010 Sammendrag: Grimstad Havn legger fram driftsbudsjett 2010 i balanse. Dokumentliste: 1. Forslag til driftsbudsjett for 2010 datert Historisk investeringsoversikt Fakta: I budsjettet for 2010 er det tre områder som kommenteres spesielt. Disse er: Driftskostnader Salgsinntekter Kapitalkostnader Driftskostnader: Driftskostnader for ordinær drift foreslås tilnærmet på samme nivå som tidligere år, med tillegg av økt finanskostnader, bla. som følge av rehabilitering av Sandum brygge. Nytt fra i år er felleskostnader til ledelse med kr som er fordelt på de forskjellige ansvarsområdene. Ekstraordinært i år er det budsjettert med vedlikeholdskostnader for Torskeholmen med kr Disse foreslås dekket ved bruk av havnevesenets fond. Kommunestyret har tidligere vedtatt at arbeid med ny småbåthavn skal starte, samt at Havn skal gi innspill til kommuneplanen hva angår mulig lokalisering av fremtidige småbåthavner. Dette er plankostnader som må dekkes over driften, og hvor det i år er budsjettert til sammen kr Salgsinntekter: Det er forventet noe lavere salgsinntekter forbundet med utleie av utearealer og bygg. Dette skyldes at noen leietakere har sagt opp hele eller deler av leieavtalen. Det vil arbeides med å finne nye leietakere, men i budsjettsammenheng er det lagt inn noe redusert inntekt i forhold til tidligere år.

14 Det hviler et stort ansvar på Grimstad Havn for å tilrettelegge for båtmiljøet slik at Grimstad kommune er attraktiv både for fastboende og turister. For å møte disse utfordringene foreslås følgende: Småbåtplassleie økes med 20 % (gjelder ikke de nye flytebryggene i sentrum hvor prisen ble justert i 2009). Døgnsatsen i gjestehavnen foreslås økt med kr 50 for båter over 50 fot, dvs fra kr 300 til kr 350, tilsvarende 17%. Grimstad Havn har tidligere stilt gjestehavnen til rådighet for båtmessen Høstkuppet uten vesentlige innkreving av leie. Det foreslås at kommersielle aktører betaler leie, og det er for 2010 budsjettert med leiepris på kr 500 pr utstilt båt pr arrangement. Forslagene til økning i salgsinntekter er nøye vurdert for å sikre driftsgrunnlaget for Havn. Kapitalkostnader: Grimstad havn har relativt stor låneportefølje å betjene, og dette utgjør en vesentlig belastning i driften av havnen. Basert på det vedtatte budsjettet for 2008, ble det gjort et låneopptak på kr 11,65 millioner. Det er nå foretatt en totalgjennomgang av prosjektene som lå til grunn for dette låneopptaket. Noen av prosjektene er under avslutning til lavere kostnad enn først antatt, mens andre kan reduseres som følge av endringer i vedtak. Låneopptaket på kr 11,65 mill. foreslås justert ned som følger: Nytt fenderverk (68555): Lån tilbakebetales. Arbeidet med fenderverk skal ses på som en vedlikeholdskostnad, ikke et investeringsprosjekt, og må finansieres over driften. Jfr. innskjerping i forhold til kommunal regnskapsstandard, KRS nr 4. Liggekai for fiskere (68565): Prosjektet er gjennomført til en lavere kostnad enn budsjettert. Differansen tilbakebetales. Holvika småbåthavn (68547): Dette prosjektet ble første gang behandlet og vedtatt i 2003 med en ramme på ca kr 13 mill. Ferdigstillelse av servicekaien ble utsatt flere år som følge av sig i grunnen. Arbeidet med å ferdigstille servicekaien, som er siste etappe i prosjektet Holvika småbåthavn, blir mer kostnadskrevende enn tidligere estimert. Vi har måttet foreta omfattende grunnundersøkelser, og fundamentering er påkrevd i større omfang enn først antatt. I 2006 ble det i tillegg vedtatt (KS-012/06) en videre utbygging av det opprinnelige prosjektet Holvika småbåthavn (68547) med formål å bygge ut to nye pirer i havnen, samt utvidelse av p-plassen. Det ble vedtatt en ramme på vel kr 4,6 mill. kroner hvorav kr 1 mill. skulle finansieres med lån. Da det fortsatt sto ubrukte midler på vent for sluttføring av kaiprosjektet fra den opprinnelige bevilgningen, valgte man å bruke av disse midlene til de nye pirene, og vedtatt låneopptak på kr 1 mill. ble ikke gjennomført. Av den totale rammen (kr 13,0 mill. + kr 4,6 mill.) gjenstår det nå kr 2,2 mill. i ubrukte midler. Prisstigning og merkostnader som følge av mer omfattende grunnarbeid, medfører at prosjektet nå står med en underdekning på kr som må tilleggsbevilges og finansieres før denne delen av prosjektet (68547) kan sluttføres. Parkeringsplassene som var en del av videreutbyggingen av prosjektet som ble vedtatt i 2006 (nye pirer og p-plasser) er ikke ferdigstilt. Reguleringsplanen for de

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 9. november 2012 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning... 3 3. Sammendrag... 4 4. Kommuneplan 2011-2023... 5 4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Omdømme og omdømmebygging. Agdenes kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Omdømme og omdømmebygging. Agdenes kommune FORVALTNINGSREVISJON Omdømme og omdømmebygging Agdenes kommune April 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg i perioden juni 2011 - april

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 1 1. Forord... 4 2 Sammendrag... 5 3. Styringssystem i ny kommune... 9 3.1. Organisering... 9 3.1.1. Politisk styringssystem... 9 3.1.2 Administrativ organisering...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommuneplan for Åmot. Åmot 2030: Vilje tilvekst. M otivert Offensiv Tillitsskapende SAMFUNNSSDELEN. www.amot.kommune.no

Kommuneplan for Åmot. Åmot 2030: Vilje tilvekst. M otivert Offensiv Tillitsskapende SAMFUNNSSDELEN. www.amot.kommune.no Kommuneplan for Åmot SAMFUNNSSDELEN www.amot.kommune.no Åpen M otivert Offensiv Tillitsskapende Åmot 2030: Vilje tilvekst Åmot møteplassen med vilje til vekst Åmot kommunestyre vedtok 6. mai 2015 samfunnsdelen

Detaljer