Rapport over utviklingen i serviceniva for Postens leveringspliktige tjenester for 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport over utviklingen i serviceniva for Postens leveringspliktige tjenester for 2001"

Transkript

1 Var ref.: 03/ Var dato: Samferdselsdepartementet Postboks8010Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: Susanne Koudahl Deres dato: Rapport over utviklingen i serviceniva for Postens leveringspliktige tjenester for 2001 Post- og teletilsynet (PT) viser til Samferdselsdepartementets brev 20. august 1999 og oversender i trad med tidligere praksis rapport over utviklingen i servicenivaet for Postens leveringspliktige tjenester. Vi gj0r spesielt oppmerksom pa at endringer i postdirektivet og antatt innlemmelse av nye medlemsland i EU antas a kunne fa konsekvenser for Postens forpliktelser etter konsesjonen, jf. bl.a. pkt 3.2. Vi ber departementet klargj0re hvilke eventuelle endringer som her er aktuelle. Videre gj0r vi ogsa departementet spesielt oppmerksom pa at Posten ikke synes a ha overholdt konsesjonskravet om at utlevering av postsendinger skal foretas minst 3 ganger pr uke. Dette forholdet vil vi ta opp saerskilt med Posten. 1. Tjenesteomfang PT har i arsrapporten for 2002 fatt tilfredsstillende dokumentasjon pa at Posten generelt tilbyr de leveringspliktige tjenester i forhold til konsesjonen (av l.oktober 2001). PT har i 2002 gitt f0lgende dispensasjoner: Dispensasjon fra kravet om at aviser og blad skal kunne innleveres ved alle faste ekspedisjonssteder. Dispensasjonen gjelder ikke for aviser og blad i abonnement som tilbys med vilkar som vanlig brevpost. Dispensasjon fra kravet om formidling av verdipost mellom 2 og 20 kg i Post i Butikk kjeden sa lenge et slikt tilbud eksisterer annet sted i kommunen. Dispensasjon fra kravet om postoppkrav til utlandet for sendinger mellom 2 og 20 kg. Dispensasjon for minst ett fast ekspedisjonssted i hver kommune under forutsetning av at Posten har strukket seg langt for a fa til en ordning med post i butikk eller lignende uten a lykkes. Dispensasjon mht utlevering 6 dager pr uke. Antallet husstander som omfattes av unntaket ma ikke overstige 1250.

2 2. Tilgjengelighet til posttjenester 2.1.Ekspedisjonsnettet Antall faste ekspedisjonssteder I f0rste halvdel av 1900-tallet var det en gradvis 0kning i antall faste ekspedisjonssteder, mens en tilsvarende, men sterkere, reduksjon i antallet fant sted i arhundrets siste halvdel. Utviklingen fra og med 1995 viser imidlertid at trenden med stadig lavere antall ekspedisjonssteder ble brutt i ar 2000: I kte antall ekspedisjonssteder med 122, og ved utgangen av 2002 var det nesten 200 flere steder enn i bunnaret Likevel er 0kningen langt lavere enn tilsvarende reduksjon fra 1995 til l0pet av disse tre arene ble antallet faste ekspedisjonssteder redusert med mer enn 42 %. I tillegg til Posthandler og Post i Butikk hadde Posten i ekspedisjonssteder (bedriftssentra) med spesialiserte tjenester mot bedriftsmarkedet, mot kun 5 i Disse ekspedisjonsstedene tilbyr imidlertid ikke alle de konsesjonspalagte tjenestene, og inngar ikke i ovennevnte tall. Nar man ser pa utviklingen av ekspedisjonsstedenes sammensetning ser man enda st0rre endringer. Dette fremgar tydelig av nedenstaende figur. 100 % -m 100 % I Posthandel Post i Butikk

3 F0r 1995 fantes det knapt Post i Butikk, mens disse ved utgangen av 2002 utgjorde nesten 80 % av ekspedisjonsstedene. Posten opplyser at denne utviklingen ble sluttf0rt i 2002 da 127 postkontorer ble erstattet med 249 Post i Butikk. Konsesjonen stiller krav om at det skal vaere minst ett fast ekspedisjonssted i hver kommune. Post- og teletilsynet har innvilget dispensasjon som innebaerer at lokalt tilpasset l0sning med landpostbetjent ekspedisjonssted unntaksvis kan erstatte det faste ekspedisjonsstedet i enkelte kommuner. I 2002 har Posten ikke hatt fast ekspedisjonssted i Kvits0y, Fedje og R0st kommune. Posten fors0ker a fa til en Post i Butikk-l0sning i de 2 sistenevnte kommuner. Apningstider Utviklingen i apningstider pr dag pa henholdsvis hverdager og l0rdager for ekspedisjonsstedene totalt har vasrt som f0lger: 100% 80% 60% 40% Hverdager, 1-4 timer Hverdager, 6-8 timer - Hverdager, 4-6 timer Hverdager, > 8 timer 20% 0% x^, _ Lordager, 1-4 timer - Lerdager, 6-8 timer- - Lordager, 4-6 timei - Lardager, > 8 timer Av figuren til venstre ser man at apningstidene i 2002 har blitt ytterligere forbedret pa hverdagene. Her har andelen av ekspedisjonssteder som har apent mer enn 8 timer steget fra 66 % til 74 %. Dette skyldes i f0rste rekke at en st0rre andel av Posthandlene har apent mer enn 8 timer pa hverdagene. Figuren til h0yre viser imidlertid at apningstidene pa l0rdagene er blitt darligere siden Andelen av ekspedisjonssteder som kun har apent mellom 1 og 4 timer er steget fra 1 % til 18 %. Mens alle Posthandlene hadde apent mer enn 4 timer i 2001, var det under halvparten som hadde apent mer enn 4 timer i 2002 (45 %). Utvikling for henholdsvis Posthandlene (til venstre) og Post i Butikk (til h0yre) har pa hverdager (0verst) og l0rdager (nederst) vaert som f0lger: 100% - 80 % - 60 % - 40 % - 20 % - A «- * * ^ * 0% % 60% y j 40% ft. _.. * s

4 Ventetid ved enheter i Posthandelkjeden Posten har som intern malsetting at ventetiden ved Posthandelkjeden skal vaere mindre enn 10 minutter for 95% av kundene. I 2000 ble denne malsetting oppfylt mens det i 2001 var en liten nedgang til 94,5%. Resultatene fra malinger i kundenummersystemet ved 234 av de til sammen 304 enheter, viser at det ogsa i 2002 har skjedd en mindre nedgang til 93,3%. Posten mener at hovedarsaken til denne 0kning i ventetid f0rst og fremst skyldes ombyggingsarbeider ved aktuelle enheter, samt mer tidkrevende transaksjonstyper. Landpostruter Posten opplyser at det i 2002 var husstander som ble betjent av landpostbud. I Postens arsrapport for 2001 ble det opplyst at det var hustander som ble betjent av landpostbud. Posten skriver i arsrapporten for 2002 at det tallet som ble oppgitt for 2001 viste seg ikke a stemme. Da forholdene ble naermere kartlagt viste det seg at antallet av husstander som blir betjent av landpostruter er en del h0yere enn tidligere antatt. PTs vurdering er fortsatt at landpostbudtilbudet generelt er i trad med brukernes behov. Kundetilfredsheten i ekspedisjonsnettet Posten har i 2002 gjennomf0rt to st0rre kundetilfredshetsunders0kelser. Unders0kelsen for f0rste halvar i 2002 ble omtalt i utviklingsrapporten for Totalt var det ca kunder med i unders0kelsene fordelt pa 97 enheter (Posthandel, Post i butikk og Bedriftssenter). Post- og teletilsynet har blitt presentert for disse malinger i egne m0ter. Kopi av lysark benyttet ved presentasjonen for siste halvdel av 2002 vedlegges til orientering. Da det er forskjeller i metode og datagrunnlag for 2OO2-unders0kelsene, er disse ikke sammenlignbare med de som ble gjort tidligere. Resultatene for siste halvdel av 2002 viser en positiv utvikling pa de fleste malomrader. Som i f0rste halvdel av 2002 er det minst tilfredshet nar det gjelder kunnskap om produkter og tjenester og evne til a gi forstaelig informasjon nar det gjelder ansatte i Post i Butikk. Tilsynet hadde m0ter med Posten om dette i fjor og vil f0lge med pa denne utviklingen. Videre er det mindre tilfredshet nar det gjelder prisnivaet Distribusjonsnettet Innlevering: Innleveringspostkasser Konsesjonen stiller krav om at Posten skal sikre god tilgjengelighet gjennom et tilstrekkelig antall innsamlingspostkasser. Nedenstaende tabell viser at det i 2002 var totalt innsamlingspunkter hvor det var plassert innsamlingspostkasser. Tilsvarende tall for 2002 er Posten har tidligere opplyst at beslutningen om hvor det skal plasseres innleveringspostkasser tas lokalt med vekt pa a sikre god tilgjengelighet for kundene. Endringer i bosettings- og kommunikasjonsm0nster har betydning for antall kasser og hvor de plasseres, likesa omlegginger i ekspedisjonsnettet. Post- og teletilsynet har i rapporteringsperioden ikke mottatt klager pa forhold knyttet til innleveringspostkasser.

5 Innleveringspostkassenes geografiske fordeling var som f0lger (sammenliknbare tall for 2001 foreligger ikke): Oslo og Akershus st 5674 Vest 7964 S0r 4627 Nord 6S7I Totalt Innleveringsfrister Innleveringsfristene ma ses i sammenheng med kravene til fremsendingstider. Posten opplyser at for a sikre at fremsendingstider overholdes, er det fastsatt lokale innleveringsfrister. Fristene er tilpasset etterf0lgende ledd i leveringskjeden. Posten s0ker sa vidt mulig a ha siste innleveringsfrist mellom kl og fra mandag til fredag. I landpostrutene og lokalomdelingsruter t0mmes kassene i forbindelse med omdelingen og fristen for innlevering kan derfor avvike fra det som ellers gjelder. I 2002 har Posten fremskyndet innleveringsfristene i Kongsvinger-omradet og pa Romerike med minutter grunnet flytting av sorteringsoppgaver fra Kongsvinger og Lillestr0m til Brevsenteret i Oslo. Videre opplyses at fristene i Trondheim har blitt 2 timer lengre for post til noen landsdeler og 1 time lengre til andre omrader, grunnet endringer i flyselskapenes ruteopplegg. Posten papeker at dette betyr en serviceforbedring ved at det na er over-natt fremsending av A- post fra Trondheim til omtrent hele landet. Ellers har det kun vaert mindre tilpasninger siden i fjor. Tilsynet anser konsesjonen for oppfylt pa dette punktet. Utlevering: Utle ve ringstilgjenge lighet Konsesjonen stiller krav om at Posten som hovedregel skal utlevere brevpostsendinger mv. til postmottakernes bosted eller fysiske adresse. Postens endrede retningslinjer for plassering av utleveringspostkasser 1 har betydd at ved utgangen av 2001 hadde ca hustander valgt a flytte sine postkasser tilbake til innkj0rselen. Posten sier at selskapet i sine retningslinjer legger opp til en apen dialog med kunden, der det s0kes tatt hensyn til kundens 0nske og behov. Posten opplyser at det na er ca hustander som har flyttet sine postkasser til port/innkj0rsel, altsa en 0kning pa hustander i Scerlige tilfeller Konsesjonen, jf. postloven 5 annet ledd punkt b, sier videre at i scerlige tilfeller kan Posten velge a levere brevpostsendingene mv. til egnede innretninger. Posten og tilsynet har i fellesskap utarbeidet retningslinjer for plassering av utleveringspostkassene i slike tilfeller. 1 Etter misn0ye fra flere av Postens kunder rundt praktiseringen av gjeldende retningslinjer for plassering av utleveringspostkasser innffsrte Posten h0sten 2001 ny strategi der postmottakerne i st0rre grad kan plassere postkassen ved innkj0rselen eller lignende. 2 Jf. vart brev til departementet datert 3. mars 2000.

6 Som det fremgar av nedenstaende tabell kom 3253 hustander inn under de sasrlige tilfellene pr. 31. desember 2002, noe som er en 0kning pa 58 fra aret f0r. Totalt sett er det 0,15% av alle hustander pa landsbasis. Tilsynet er av den oppfatning at Posten praktiserer dette i trad med intensjonene bak retningslinjene. Saerlige tilfeller Kategori 1 J Kategori 2 4 Kategori 3 s Kategori 4 b Sum Videre opplyser Posten at 108 virksomheter i 2002 kom inn under de saerlige tilfeller, hvilket til svarer 0,03% av antall virksomheter pa landsbasis. Ettersom Posten ikke oppga noe tall for dette for 2001 har vi ikke noe sammenligningsgrunnlag, men merker oss at det er et beskjedent antall virksomheter det dreier seg om. Funksjonshemmede Dersom behovet tilsier det, sier konsesjonen at funksjonshemmede skal kunne ha utleveringspostkassen plassert ved inngangsd0ren til boligen. Posten opplyser at selskapet har interne rutiner som sikrer dette. Utleveringshyppighet Konsesjonen stiller krav om at prioritert brevpost og hentemeldinger skal utleveres aller hverdager (mandag til og med l0rdag). Nar det foreligger ekstraordinaere omstendigheter eller saerlige geografiske forhold kan utlevering skje sjeldnere, men ikke mindre enn 3 dager pr uke med mindre tilsynet har gitt dispensasjon. Ekstraordincere omstendigheter Med ekstraordinaere omstendigheter menes forhold som i en begrenset periode gj0r det umulig eller urimelig kostnadskrevende a foreta utlevering. I 2002 var det 52 tilfeller med avbrudd i postleveringen pa mer enn 3 dager. Dette ber0rte 898 postmottakere (husstander og virksomheter). Posten opplyser at i 39 av tilfellene (ber0rte 768 postmottakere) var det vaer- og f0reforhold som var arsak, mens ikke farbar vei/ras var arsak i de 0vrige 13 tilfellene (ber0rte 130 postmottakere). Det vises i den forbindelse til vart brev av 22. februar 2002 hvor vi innvilget dispensasjon fra kravet i konsesjonen om at PT skal gi samtykke i det enkelte tilfellet f0r det kan gj0res unntak fra kravet om at brevpost og hentemeldinger skal utleveres minst tre dager pr. uke nar det foreligger ekstraordinaere omstendigheter. En forutsetning fra PTs side har vaert at Posten praktiserer dette unntaket likt i hele landet. Fsrre enn tre hustander pr. km vei. 4 Nar offentlige reguleringer gj0r det n0dvendig a avvike fra hovedregelen. 5 Ikke farbar vei. 6 Isolert bosetting uten regular transportforbindelse, og der utlevering er uhensiktsmessig i forhold til beboernes ferdselsm0nster.

7 Scerlige geografiske forhold Med saerlige geografiske forhold menes situasjoner som gj0r det umulig eller urimelig kostnadskrevende med postomdeling alle hverdager. Posten s0kte i desember 2001 om en generell dispensasjon til selv a avgj0re hva som er saerlige geografiske forhold i henhold til kravet om utleveringshyppighet. PT avslo denne s0knaden i brev av 15. februar2002. I brev av 18. november 2002 opprettholder PT ovennevnte standpunkt vedr0rende a gi en generell dispensasjon, men anf0rer at vi mener a ha hjemmel til a gi dispensasjon for et begrenset antall husstander. Det ble bestemt at antallet husstander som omfattes av unntaket ikke skal overstige PT presiserer at vi ved praktiseringen av unntaksbestemmelsen vil legge vekt pa at dagens serviceniva opprettholdes og at praksisen er ikke-diskriminerende. I 2002 var det 1010 husstander og 11 virksomheter som ikke hadde omdeling av prioritert brevpost og hentemeldinger 6 dager i uken, jf. nedenstaende tabell. Dette utgj0r 0,046% av antall husstander pa landsbasis, og tilsvarende 0,003% for virksomheter. Det er ikke mulig a si om det reelt har blitt faerre husstander som far post mindre enn 6 dager pr. uke i 2002 enn i 2001 i og med at Posten i 2002, etter avklaring med PT, ikke har medregnet postmottakere som etter eget 0nske har avtalt redusert utleveringshyppighet, og virksomheter som har l0rdagsstengt. Det er 11 husstander og 2 virksomheter som far post mindre enn 3 dager pr. uke. Dette synes a vaere i strid med Postens konsesjon, og PT vil ta opp dette saerskilt med Posten. Antall utleveringsdager 5 dager pr uke 4 dager pr uke 3 dager pr uke 2 dager pr uke 1 dag pr uke SUM Antall husstander Antall husstander Antall virksomheter Utleveringstidspunkt Det er ikke stilt eksplisitt krav i konsesjonen til nar pa dagen posten skal vaere fordelt. Posten opplyser at postomdelingen i all hovedsak skjer i tidsrommet mellom kl og kl En rekke st0rre kunder har avtale om levering f0r kl og post til kunder som har postboks er normalt utsortert og klar til henting mellom kl og kl Nar det gjelder antallet virksomheter som omfattes av ordningen, skal antallet ikke overstige det antall der title vering skjer faerre enn 6 dager pr. uke pr. 31. desember 2002.

8 3. Fremsendingstider 3.1 Prioritert brevpost innenlands Utviklingen fra 1996 til 2002 i gjennomsnittlig andel innenlandske prioriterte brev som er fremme hos mottaker dagen etter innlevering er som f0lger 8 : Figuren viser at Posten forbedret seg kraftig fra 1999 til fjorarets utviklingsrapport ga vi likevel uttrykk for bekymring. Dette fordi maleresultatene hadde forverret seg gradvis fra 1. kvartal 2001 (87,2%) til 1. kvartal 2002 (84,3%). I 2002 snudde imidlertid dette, maleresultatene ble bedre for hvert kvartal, og for aret sett under ett var det en marginal forbedring fra For 1. kvartal 2003 viste maleresultatet 86,5%, og Posten ser na ut til a ha stabilisert seg pa et niva som ligger noe over konsesjonskravet. Konsesjonen krever ogsa at 97% av de prioriterte sendingene skal vaere fremme innen 3 dager etter innlevering. I 2002 var denne andelen ca 99,5%. 3.2 Prioritert brevpost til og fra E0S-land For grensekryssende prioriterte sendinger fra Norge til et E0S-land, og fra et E0S-land til Norge, har maleresultatene vist f0lgende utvikling fra 1. halvar 2000 til 2. halvar 2002: 100,0% T 95,0 % - 90,0 % 85,0 % - 80,0 % % 2000/1 2000/2 2001/1 - - ; 2001/2 2002/1 2002/2 Posttil Norge Post fra Norge Konsesjonskrav Figuren viser gjennomsnittlig andel av sendingene som i henhold til malinger er fremme innen 3 dager etter innlevering. Det fremgar tilsynelatende bade at konsesjonskravet overholdes med god margin og at kvaliteten for sendinger til Norge ble ytterligere forbedret i Maleresultatene til og med 1999 er fratrukket ett prosentpoeng fordi disse malingene viste om lag 1% for h0ye resultater pa grunn av systematisk skjevhet i maleutvalget.

9 Konsesjonen krever videre at 97% av slike sendinger skal vasre fremme 5 dager etter innlevering. Malingene i 2002 viste i overkant av 99%, som er noe h0yere enn tidligere ar. PT har imidlertid mistanke om at maleresultatene for denne type sendinger gir et noe feilaktig bilde av faktiske fremsendingstider. Dette fordi malemetoden som benyttes i stor grad gjenspeiler postsendingenes fremsendingstider mellom de respektive lands utenlandsterminaler, og at det er usikkert om gjeldende konsesjonskrav overholdes dersom fremsendingstiden males pa samme tilsvarende mate som innenlandske postsendinger. Vi vil anmode Posten om a fors0ke a pavirke aktuelle instanser til a s0rge for a forbedre malingene av fremsendingstider for denne type sendinger. Vi antar for 0vrig at endringer i malingene her uansett vil kunne finne sted i forbindelse EUs innlemmelse av nye medlemsland. Denne utvidelsen av EU, og dermed ogsa E0S-omradet, antas videre a kunne fa konsekvenser for Postens forpliktelser pa dette omradet, jf. vare bemerkninger innledningsvis. 3.3 Ikke prioritert brevpost og lettgods Frem til og med 3. kvartal 2001 var det et tredelt krav, basert pa geografisk inndeling, for disse sendingene. Fra og med 4. kvartal 2001 er kravet at 85% av sendingene skal vaere fremme innen 4 dager etter innlevering. Den kvartalsvise utviklingen fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2003 har vaert som f0lger: 97% av disse sendingene skal videre i henhold til konsesjonen vasre fremme innen 6 dager etter innlevering. For ikke prioritert brevpost og lettgods viser Postens malinger henholdsvis 99,8% og 99,1%. 4. Andre krav Nedenfor kommenteres utviklingen i tjenestetilbudet nar det gjelder 0vrige andre konsesjonskrav. Klager og klagebehandling Konsesjonen krever at Posten har en klageordning for brukerne. Kravet omfatter ikke grunnleggende banktjenester. Postens klagebehandling f0lger bestemmelser godkjent av PT 20. desember Videre opplyser Posten at dets nye system for registrering og behandling av kundereaksjoner ogsa tilfredsstiller forslaget til europeisk standard for klagebehandling (CEN 14012). Brukerne opplyses om kla- ' Systemet ble satt i drift 1. juli

10 geadgangen i Postens generelle leveringsvilkar, i egen brosjyre og pa Postens web side, Posten har som malsetning at Kundereaksjonssystemet skal gi raskere og mer effektiv behandling av kundehenvendelser og reklamasjoner. Det interne malet er at 80% av mottatte klager og reklamasjoner skal avgj0res direkte pa telefon. Internt bruker Posten systemet til a bedre kvalitet og sikkerhet i det samlede system for leveranse av informasjon og varer. Posten mener ogsa at systemet er viktig for a fa en mer direkte og malrettet dialog med kundene om bruk av Postens tjenester. Registrerte klager, reklamasjoner og erstatningsutbetalinger Utviklingen i antall reklamasjoner (Rek.) og erstatningsutbetalinger (Erst.) fra 2001 og 2002 fremgar av f0lgende tabell: Kategori Klager Ettersp0rsel Skade Rek Rek Erst Erst Det gar frem av tabellen at antallet registrerte klager og reklamasjoner har gatt betydelig opp i 2002 i forhold til Posten mener at ny systeml0sning med tilh0rende nye prosedyrer gj0r at antallsopplysninger og inndeling i kategorier mv for 2002 ikke er direkte sammenlignbare med tallene for Tilsynet ser heller ikke bort i fra at Postens klageordning er blitt bedre kjent og etablert i l0pet av dette aret, og at dette har pavirket tallene. Informasjon om leveringsvilkar Konsesjonen krever at Posten informerer om leveringsvilkar, saerlig mht. priser, rabatter, fremsendingstider, frister for innlevering, klageadgang og ansvarsbetingelser. Posten benytter flere forskjellige kanaler for a na ut til kundene, bl.a. oppslag pa ekspedisjonsstedene, eget kundemagasin som omdeles til alle husstander flere ganger pr. ar, Postens internettsider, annonser og via Postens kontaktsenter. Videre har Posten utarbeidet standardvilkar (generelle leveringsvilkar) pa bakgrunn av innspill fra hhv. PT og Forbrukerombudet. Disse vilkar ble tilgjengelige for kundene pa Postens ekspedisjonssteder og pa Postens internettsider fra mars Kontaktsenter Posten har 5 kontaktsentre med felles telefonnummer. Disse sentre kan ogsa nas via e-post og gjennom Totaltilfredsheten med kontaktsentrene er h0sten 2002 malt til 80 hvor 100 er det h0yeste, jf. ovenfor under punktet om "Kundetilfredsheten i ekspedisjonsnettet". Dette er en fremgang pa 1 i forhold til varen

11 5. Konklusjon Servicenivaet for 2001 har i hovedsak blitt videref0rt i Viktigste endringer er: o o o Tilgjengeligheten til ekspedisjonssteder er 0kt gjennom 0kning i antall ekspedisjonssteder Apningstidene for en del ekspedisjonssteder er blitt noe lenger pa hverdagene, men darligere pa l0rdagene Klagehandteringssystemet er blitt bedre etablert. Med hilsen Jan Graff (e.f.) Torstein Olsen vedles II

Rapport over utviklingen i serviceniva for Posten Norge AS leveringspliktige tjenester for 2003

Rapport over utviklingen i serviceniva for Posten Norge AS leveringspliktige tjenester for 2003 Var ref.: 04/02012-701 Var dato: 1.7.2004 Samferdselsdepartementet Postboks8010Dep 0030 Oslo Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Haarr Email: kjell.haarr@npt.no Deres dato Rapport over utviklingen i serviceniva

Detaljer

Virref.: Rapport over utviklingen i serviceniva for Postens leveringspliktige tjenester for 2001

Virref.: Rapport over utviklingen i serviceniva for Postens leveringspliktige tjenester for 2001 Post- og teletilsynet Page 1 of7 Samferdselsdepartementet Postboks 81 Dep OSLO Virref.: 2/214- Deres ref.: Saksbehandler: Trine Reitan Vardato: 27. juni 22 Deres dato: Rapport over utviklingen i serviceniva

Detaljer

Heidi Kvalvåg e.f. avdelingsdirektør Eirik Hildal rådgiver

Heidi Kvalvåg e.f. avdelingsdirektør Eirik Hildal rådgiver Midlertidig konsesjon til Posten Norge AS Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX. august 2017 med hjemmel i lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) 57, og lov 21. juni 2002 nr. 44 om

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

Av hensyn til høringsfristen sendes dette brev med vedlegg både elektronisk og som papirpost.

Av hensyn til høringsfristen sendes dette brev med vedlegg både elektronisk og som papirpost. Vår dato: 09.11.2011 Vår referanse: 11/35449 Samferdsel Deres dato: 28.09.2011 Deres referanse: 11/1313-RHO Org.nr: 964 982 953 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse - Ny

Detaljer

Konsesjon til Posten Norge AS

Konsesjon til Posten Norge AS Konsesjon til Posten Norge AS Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. desember 2012 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) 4 jf. 5 og forskrift

Detaljer

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011 Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011 2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte

Detaljer

111W- Posi:en Norge. Postens konsesjonsrapport for 2012. Med vennlig hilsen. Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND

111W- Posi:en Norge. Postens konsesjonsrapport for 2012. Med vennlig hilsen. Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND 111W- Posi:en Norge Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Avdeling: konsernstab Posten Norge AS Myndig hetskontakt økonomi og Finans Postboks 1500 Sentrum Kontaktperson: NO-0001 OSLO Jens Myklebust

Detaljer

Konsesjonsrapport 2011 til Post- og teletilsynet

Konsesjonsrapport 2011 til Post- og teletilsynet til Post- og teletilsynet Oslo, 30. mars 2012 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 4 2. BAKGRUNN 5 2.1 Krav til rapportering 5 2.2 Generelle konsesjonskrav 5 2.3 Dispensasjoner fra konsesjonen 5 3. LEVERINGSPLIKTIGE

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Konsesjon til Posten Norge AS

Konsesjon til Posten Norge AS Konsesjon til Posten Norge AS Fastsatt av Samferdselsdepartementet xxx desember 2011 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) 4 jf. 5 og forskrift

Detaljer

Post- og teletilsynetm 0 Norwegian Post and Telecommunications Authority

Post- og teletilsynetm 0 Norwegian Post and Telecommunications Authority Post- og teletilsynetm 0 Norwegian Post and Telecommunications Authority TATT Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1102409-10 - 721.0 Vår dato: 8.11.2011 Deres ref.: Deres dato:

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for dei leveringspliktige tenestene

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for dei leveringspliktige tenestene Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for dei leveringspliktige tenestene 1 Definisjonar 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: postsending som det blir

Detaljer

A2001-01 30.01.2001 Konkurranseloven 3-10, Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis

A2001-01 30.01.2001 Konkurranseloven 3-10, Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis A2001-01 30.01.2001 Konkurranseloven 3-10, Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis Sammendrag: Sandberg AS har fremsatt en rekke klager på Posten: Kryssubsidiering av tjenesten "Automatisk

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2016 Økningen i netthandelen fortsetter. Konsernets samlede e-handelsvolum økte med 4 % i 1. kvartal 2016.

Detaljer

Deres ref.: 13/15 Vår ref.: 16.1 BW Oslo, 26. januar 2015

Deres ref.: 13/15 Vår ref.: 16.1 BW Oslo, 26. januar 2015 Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 Oslo postmottak@sd.dep.no Deres ref.: 13/15 Vår ref.: 16.1 BW Oslo, 26. januar 2015 HØRINGSUTTALELSE OM UTKAST TIL NY POSTLOV Det vises til høringsbrev datert

Detaljer

Uttalelse i klagesak - krav til personlig oppmøte for henting av rekommenderte sendinger og PUM-sendinger

Uttalelse i klagesak - krav til personlig oppmøte for henting av rekommenderte sendinger og PUM-sendinger Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/702-21 10.07.2012 Posten bryter ikke loven Ombudet kom til at Posten ikkje bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

POSTEN NORGE AS OPPDATERT PER 1. DESEMBER 2016

POSTEN NORGE AS OPPDATERT PER 1. DESEMBER 2016 POSTEN NORGE AS OPPDATERT PER 1. DESEMBER 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelse og virkeområde... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Virkeområde... 3 2. Definisjoner... 3 3. Leveringspliktige posttjenester... 5

Detaljer

ABILDSW TAKST. Dispensajon fra utnyttingsgrad er ikke n0dvendig i henhold til reviderte regler for utnyttelse.

ABILDSW TAKST. Dispensajon fra utnyttingsgrad er ikke n0dvendig i henhold til reviderte regler for utnyttelse. ABILDSW TAKST Asebuktveien 3 gnr. 51 bnr 245, 1455 Nordre Frogn Tilbygg hytte for 0yvind Lorenzen S0knad om dispensasjonfra byggeforbud, jfr. Pbl 1-8 og kommuneplan 6-3. Tilbygget er planlagt i omrade

Detaljer

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern Oppsummering 2015 Posten Norge konsern 1 Agenda oppsummering 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 DEL 1:

Detaljer

Advokat Erik A. 0yen MNA

Advokat Erik A. 0yen MNA Hob0l kommune Elvestadveien 1000 1827 Hobol Advokat Erik A. 0yen MNA Tel: 64 87 Org.nr.: 55 00 998 - Faks: 681 64 820 87 55 01 Torgveien 2, 1400 Ski erik@adv-oyen.no Sendes ogsa til: Ski kommune Fylkesmannen

Detaljer

Hva kan det ikke dispenseres fra? Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven eller

Hva kan det ikke dispenseres fra? Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven eller INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 D1s15EN*SAsJo1 IA Li i Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/37341 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE LINK ARKITEKTUR AS Dreggsallmenningen 10/12 5003 Bergen Att. Grethe

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl

Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl. 09-13 BOKMAL Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator med tomt minne i samsvar

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 0230 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/433-CC/RHO/JLB 21.04.2016 Tolkningsuttalelse -- postloven 33 og tilgang til sonenøkler Samferdselsdepartementet viser til brev

Detaljer

Forslag til ny postlov

Forslag til ny postlov Forslag til ny postlov Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at brukerne i hele landet får tilgang til gode og fremtidsrettede fysiske posttjenester til overkommelig

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Frokostseminar Lillestrøm. 5.Desember 2018

Frokostseminar Lillestrøm. 5.Desember 2018 1 Frokostseminar Lillestrøm 5.Desember 2018 2 Posten skal fortsette å sette sitt preg på utviklingen i Norge gjennom å ta nye posisjoner i privatmarkedet i årene fremover 1647 Det kongelige norske postverket

Detaljer

3. kvartal og hittil 2017

3. kvartal og hittil 2017 1 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil 2017 Positiv utvikling

Detaljer

Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg

Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg W Norpost AS v/hege Stenmarck Vår ref.:1506189-4 - Vår dato: 8.2.2016 Deres ref.: Deres dato: 26.11.2015 Saksbehandler: Cathrine Grimseid Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Forskrift om post (postforskriften)

Forskrift om post (postforskriften) Forskrift om post (postforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet xxxx. xxxx. 2015 med hjemmel i lov xxx.xxx. 2015 nummer xxx om xxx (postloven) 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33,

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat r4 V E Jæren Everk Postboks 55 4367 NÆRBØ Vårdato: 1 1. 09. 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.3 /Jæren Everk Deres dato: 08.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1651-13.06.2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - krav til informasjon til nyhenviste pasienter Departementet ønsker med dette brevet å informere om

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Høringsnotat. Ny postregulering høring av utkast til ny postlov og postforskrift. Dato: 22.10.2014

HØRINGSNOTAT. Høringsnotat. Ny postregulering høring av utkast til ny postlov og postforskrift. Dato: 22.10.2014 Høringsnotat Dato: 22.10.2014 HØRINGSNOTAT Ny postregulering høring av utkast til ny postlov og postforskrift I dette høringsnotatet vil Samferdselsdepartementet gjøre rede for de viktigste punktene i

Detaljer

10.6.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF. av 10. juni 2002

10.6.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF. av 10. juni 2002 Nr. 29/207 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF 2004/EØS/29/23 av 10. juni 2002 om endring av direktiv 97/67/EF med hensyn til ytterligere åpning for konkurranse i markedet for posttjenester i

Detaljer

Høringsnotat om banktjenester i Postens ekspedisjonsnett

Høringsnotat om banktjenester i Postens ekspedisjonsnett Høringsnotat om banktjenester i Postens ekspedisjonsnett 1 Sammendrag Posten Norge AS er i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett pålagt å tilby fem grunnleggende

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.01.2013 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stein Indsetviken tlf 948 65 561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSENR.: K-00185 Post og Budtjenester til NSB Side 1 av 13 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Beskrivelse av Leveransen... 2 3. Absolutte

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Årlig rapport med statistikk,

Årlig rapport med statistikk, Kvikkas AS organisasjonsnummer: 988 807 737 Postboks 7967 Spjelkavik 6022 Ålesund Årlig rapport med statistikk, 31.03.2017 Ålesund, 31.03.2017 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Postboks 93 4791 Lillesand

Detaljer

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov 1 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov 1. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Postkom er svært negativ til Samferdselsdepartementets forslag til ny

Detaljer

Avtale om levering av vatn dat mellom Namdalseid kommune og Namdal Settefisk AS

Avtale om levering av vatn dat mellom Namdalseid kommune og Namdal Settefisk AS Vedlegg 14.06.2010 Avtale om levering av vatn dat. 01.07.10 mellom Namdalseid kommune og Namdal Settefisk AS Veiledning til avtalens pkt 1. Dokumentasjon Partene er enige om at vannleveransen skal skje

Detaljer

Innst. O. nr. 45. Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i postloven. Ot.prp. nr. 18 ( ). ( ) Til Odelstinget.

Innst. O. nr. 45. Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i postloven. Ot.prp. nr. 18 ( ). ( ) Til Odelstinget. Innst. O. nr. 45. (1998-99) Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i postloven. Ot.prp. nr. 18 (1998-99). Til Odelstinget. 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag I proposisjonen foreslå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/89 Innklaget virksomhet: Klager: Nordlandssykehuset HF, Leda Medical AS Saksnummer: 2008/89 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

V2000-127 09.11.2000 Konkurranseloven 3-10 - Husfliden Tromsø AS - Elsa M. Systue

V2000-127 09.11.2000 Konkurranseloven 3-10 - Husfliden Tromsø AS - Elsa M. Systue V2000-127 09.11.2000 Konkurranseloven 3-10 - Husfliden Tromsø AS - Elsa M. Systue Sammendrag: Konkurransetilsynet grep 9. november 2000 inn mot Husfliden Tromsø AS med pålegg om å levere stakke- og forklestoff

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 05.10.2016 : 15/03022-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Innst. 314 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 314 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 314 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 109 L (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om posttjenester (postloven)

Detaljer

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14.

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14. Malte Hübner DTH Helse AS mhuebner@dthhelse.nhn.no NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 13.11.2012. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Deres ref. Vår ref. Dato 16/5040-4-TEG 17/2926 24.05.2017 Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet BRHR Samferdselsdepartementet PostboksB010 Dep. 0030 Oslo Sendestil: Post- og teletilsynet Postboks93 4791 Lillesand Oslo, 15. august 2014 Deres ref.: 1402794-4 Saksansvarligadvokat: Erik Langseth Klage

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften

Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep., 0030 OSLO Fetsund, 21.06.07 Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften Norsk Kabel-TV Forbund (NKTF) viser til

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyr for Naturkraft AS

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyr for Naturkraft AS Naturkraft AS Kårtsø 5565 TYSVÆRVÅG Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige CO 2 utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige CO 2 utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats Norcem AS Kjøpsvik Postboks 3 8591 KJØPSVIK Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007 PPS-42-07-Prisliste Prisliste Gjelder fra 1. april 2007 Prisendringer kan skje i løpet av året. For mer informasjon, se posten.no, ring 810 00 710 eller kontakt ditt nærmeste postkontor. Produktveileder

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

SNF-rapport nr. 03/09. Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet. av Christian Andersen Rune Mjørlund

SNF-rapport nr. 03/09. Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet. av Christian Andersen Rune Mjørlund Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet av Christian Andersen Rune Mjørlund SNF-prosjekt 4540 Konsekvenser ved en liberalisering av postmarkedet Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 22.04.2016 : 14/00818-2 Deres dato 13.02.2014 Deres referanse: 14/00346 Høring - søknad om fornyet konsesjon for

Detaljer

Vedtatt pa styrem0te 5. februar 2003, og besluttet satt i kraft fra 21. februar 2003 etter kunngj0ring overfor medlemmene og fullmakt fra a>sm0tet.

Vedtatt pa styrem0te 5. februar 2003, og besluttet satt i kraft fra 21. februar 2003 etter kunngj0ring overfor medlemmene og fullmakt fra a>sm0tet. INSTRUKS OG RETNINGSLINJER FOR DISIPUN/tRMYNDIGHETEN I GRORUDDALEN GOLFKLUBB Vedtatt pa styrem0te 5. februar 2003, og besluttet satt i kraft fra 21. februar 2003 etter kunngj0ring overfor medlemmene og

Detaljer

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI Vår ref. Vår dato NVE 9702145-4 19.06.98 MM/TRS/653.4 Deres ref. Deres dato Sør Aurdal Energi AL 2936 BEGNDALEN Saksbehandler: Trond Svartsund, MM 22 95 90 77 OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks 1051 4682

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Vi fastsetter ny frist for å utrede redusert bruk av nødskorstein, og tiltak for å redusere sterkt driftsavhengige utslipp til 31. mars 2013.

Vi fastsetter ny frist for å utrede redusert bruk av nødskorstein, og tiltak for å redusere sterkt driftsavhengige utslipp til 31. mars 2013. Wacker Chemicals Norway AS Postboks 130 7201 KYRKSÆTERØRA Att: Marit Berg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 07.04.2017 Vår ref.: 201600996-8 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 11.03.2009 Ref. nr.: 08/35216 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer