PROSJEKTBESKRIVELSE. Tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det? Yess! Prosjektbeskrivelse vedtatt hovedamu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. Tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det? Yess! Prosjektbeskrivelse vedtatt hovedamu 21.12.04"

Transkript

1 Prosjekt Røykeslutt - Larvik kommune Et partnerskapssamarbeid mellom Larvik kommune, videregående skoler i Larvik (Vestfold Fylkeskommune), Fylkesmannen/SHdir., frivillige organisasjoner og private næringsdrivende PROSJEKTBESKRIVELSE Tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det? Yess! Prosjektbeskrivelse vedtatt hovedamu

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Visjon Bakgrunn Målbeskrivelse Referanser Definisjoner Prosjektbeskrivelse Omfang Avgrensning Fremdriftsplan og ansvar 2004 og 1. kvartal Økonomiske forhold Finansieringsskisse Prosjektorganisasjon Gjennomføring Omfang gjennomføring Valg av metodikk Informasjonsspredning: Rapportering Sluttrapport/ evaluering

3 1. 1 Visjon 1. Innledning Larvik kommune som arbeidsgiver, skal bli et fyrtårn i kommune-norge når det gjelder hjelp til ansatte for å slutte å røyke. Alle ansatte, og spesielt ansatte i barnehager og skoler, fremstår som gode rollemodeller for den oppvoksende slekt også når det gjelder røyking. 1.2 Bakgrunn Fire av fem som røyker, ønsker at de var røykfrie. Røyking innebærer en helserisiko. Hver eneste sigarett skader. Det hjelper å slutte. Allerede etter 8 timer øker mengden av oksygen til blodet til det normale. Etter 3 måneder vil lungene fungere bedre. Etter ett år er risikoen for å dø av hjerteinfarkt halvert. Etter 5 år er risikoen for å utvikle kreft på grunn av røyking sterkt redusert. Larvik kommune ønsker å hjelpe alle ansatte som røyker, og som ønsker å bli røykfrie, til å slutte og bli ikke-røykere. Reduksjon av antall dagligrøykere er en av flere sentrale føringer gitt i Folkehelsemeldingen (St.melding 16 ( )). I kapittel 4.3 beskrives regjeringens satsingsområder i det tobakksskadeforebyggende arbeidet. Røykfritt miljø og reduksjon i rekruttering av nye røykere er andre satsinger. Assistanse til røykeslutt omtales, og spesielt oppfordres bedrifter til å ta et ansvar for tilrettelegging. Offentlig statistikk viser at Vestfold har en total andel røykere på 34 % og ligger nå likt med Oppland, Vest-Agder og Østfold. Bare Troms (35 %) og Finnmark (37 %) ligger høyere. Landsgjennomsnittet er 30 %. For Vestfolds del er dette en liten forbedring i forhold til forrige målig, da lå vårt fylke nest høyest. Tallene er basert på et gjennomsnitt av 5- årsmålinger for å unngå tilfeldige svingninger. Siste enkeltmåling for 2003 viser et landsgjennomsnitt på 26 %. Mer statistikk er å finne på Folkehelsemeldingen beskriver en samarbeidsmodell i arbeidet med å bedre befolkningens levekår, kalt Partnerskapsmodellen (Kap.8). Dette er en samarbeidsmodell med likeverdige partnere med litt ulike roller som inngår i et gjensidig samarbeid. Det minimum av aktører som må være med er kommune, Fylkesmannen og Fylkeskommunen, samt frivillige organisasjoner. I sammensetning av prosjektgruppen har det vært skjelt til denne modellen. Videregående skolers deltakelse i prosjektet er basert på et ønske fra skolene idet man der arbeider med tilsvarende utfordringer og ser muligheter for synergieffekter gjennom et samarbeide. Gjennomføring av de konkrete tiltakene i videregående skoler er et eget prosjekt som ivaretas av videregående skoler selv. Samarbeidet med frivillige organisasjoner koordineres av idrettssjefen i kommunene. Han er medlem av prosjektgruppen. Det er foreløpig gjort en intensjonsavtale med Larvik og omegn Turistforening om etablering av ulike turaktiviteter for å tilrettelegge positive opplevelser forbundet med fysisk aktiviteter gjennom bl.a. ulike turtilbud.. Larvik kommune er en IA bedrift. Ivaretakelse av ansattes helse står sentralt. 3

4 Det er en prioritert oppgave for HMS-tjenesten å tilrettelegge for at færrest mulig av de ansatte røyker. For eksempel kan fysisk nærhet til røykere være en helsemessig belastning enkelte astmatikere bl.a. grunnet partikler i tøyet. Det er ikke tillatt å røyke i kommunale bygg. Dette betyr at røykere som røyker i arbeidstiden, må forlate arbeidsplassen. I Larvik kommune er matpausen for de aller fleste fortsatt en del av arbeidstiden. Tiden som nyttes til røyking går derfor av arbeidstiden Røykepauser i arbeidstiden kan ta oppmerksomhet bort fra viktige oppgaver. Dette kan gå på bekostning av tilstedeværelse i situasjoner som krever full oppmerksomhet. Spesielt i forhold til brukere med stort hjelpebehov er dette aktuell problemstilling. Ansatte som slutter å røyke i arbeidstiden gir en vinn/vinn situasjon. Den enkelte får en helsegevinst og sparer betydelig med penger. Arbeidsgiver får en arbeidstaker med øket tilstedeværelse og bedret helse Målbeskrivelse Målbeskrivelsen er basert på mandat for prosjektet, datert og gjelder primært Larvik kommune. Fra får arbeidstakere som røyker tilbud om røykesluttkurs 25 % av de som får slikt tilbud tar imot tilbudet Ansatte som velger å delta i røykesluttkurs skal selv, ut fra en beskrevet meny over differensierte tilbud, velge metode/virkemiddel. Det gis tilbud om finansieringsbistand/lønnstrekk Fra er Larvik kommune en røykfri arbeidsplass, av hensyn til kommunens tjenestemottakere, arbeidsmiljøet og medarbeideres helse. Ansatte med betalt spisepause har ikke anledning til å røyke i arbeidstiden. Det er ikke tillat å røyke i og rundt kommunale lokaler med tilhørende tomtearealer, eller i den kommunale bil- og maskinpark for øvrig. Fra har Larvik kommune, som et arbeidsmiljøtiltak, eget røykesluttprogram med fast tilbud om røykesluttbistand. Røykeslutt etter de ulike metoder skal evalueres. 2. Referanser Arbeidsmiljøloven Krav til arbeidsmiljø, arbeidsmiljølovens 8 Lov om vern mot tobakkskader forskrifter, tobakkskadelovens 6 Menneskerettloven Art 8 Right to respect for private and family life Røykfri kommune/levanger kommune vedtak i administrasjonsutvalget 2003/2004, senest Stortingsmelding 16: Resept for et sunnere Norge Folkehelsemeldingen 4

5 3. Definisjoner Det er den enkelte ansatte som selv definerer om han/hun er røyker. Med arbeidsplass i denne sammenheng menes kommunes lokaler med tilhørende utearealer og der den enkelte til daglig utfører sitt arbeid. Unntak er utearealer der den enkelte arbeider helt alene. Med arbeidstid mener den tiden den ansatte utfører de daglige arbeidsoppgaver på arbeidsplassen for Larvik kommune, som man mottar lønn for Omfang 4. Prosjektbeskrivelse Dette prosjektet omfatter alle ansatte i Larvik kommune som røyker. Ansatte som røyker ved videregående skoler i Larvik inngår i prosjektet i det omfang som videregående skoler selv bestemmer. Det forutsettes at videregående skoler selv organiserer arbeidet i skolene og dekker sine evt. kostnader forbundet med dette. De fleste røykere opplever det som vanskelig å slutte å røyke, svært mange trenger støtte, hjelp og oppmuntring. De fleste prøver flere ganger før de klarer det. De fleste som klarer å stumpe røyken har flere enn to forsøk bak seg. Men sjansen for å lykkes øker for hver gang man prøver. Larvik kommune vil tilby alle ansatte røykere røykeslutt-kurs. Alle ansatte som røyker er målgruppe. Den enkelte skal kunne velge den metoden som de tror passer best for seg. Det utarbeides en meny over aktuelle tilbud. Prosjektet skal forhandle fram gode tilbud fra de ulike aktørene. Tilbudet skal omfatte de mest vanlige røykeslutt-tilbudene på markedet. Røykesluttoppleggene skal organiseres slik at deltakelse praktisk skal la seg gjennomføre for alle. Det innebærer både en finansieringsordning og tilrettelegging forøvrig. Dette prosjektet har til hensikt å minimalisere antall ansatte som røyker. Dette skal gjøres gjennom gode tilbud om hjelp til røykeslutt. Om man ønsker å ta imot tilbud om hjelp til å slutte å røyke er den enkeltes valg. Valget skal selvsagt møtes med respekt. Det er forutsatt at de som ønsker å være avventende eller avvisende til å ta imot tilbud om røykeslutthjelp når som helst skal kunne melde seg på som røykesluttdeltaker dersom de ombestemmer seg. Å velge å røyke er en privatsak. Om den enkelte ansatte velger å røyke i sin fritid har ikke arbeidsgiver noe med. Arbeidsgivers styringsrett gjør at arbeidsgiver kan bestemme om røyking i arbeidstiden skal tillates. Arbeidsgiver vil at innen skal Larvik kommune være røykfri i den forstand at ingen røyker i arbeidstiden når de er på arbeid. Det finnes ulike metoder for å slutte å røyke. Røykesluttkurs er big business. Så vidt vites finnes det ikke seriøse undersøkelser eller forskning som viser hvilke av de mange ulike røykesluttmetoder som gir resultat, på kort og/eller lang sikt. Mange av aktørene i markedet markedsfører effekter som ikke er dokumenterbare og også lite troverdige. Sammenlignende undersøkelser mellom ulike metoder mangler. Det vil vi med dette prosjektet prøve å gjøre noe med. Ikke som en vitenskapelig undersøkelse, men vi skal undersøke hvilke røykesluttmetoder som gir resultater for ansatte i kommunene og 5

6 videregående skoler i Larvik, både på kort og lang sikt. Vi skal følge opp deltakerne rett etter avsluttet kurs og etter 3, 6 og 12 måneder. Vi håper at deltakerne gjør ulike valg av metoder slik at hver metode får tilstrekkelig antall deltakere slik at vi får et akseptabelt grunnlag å trekke konklusjoner på i forhold til hva som virker for deltakerne i prosjektet. Vi antar at slik kunnskap vil ha en betydelig overføringsverdi både for andre kommuner og bedrifter som ønsker gjennomføre røykeslutt tilbud til sine ansatte, og for fylkeslegen og Sosial- og helsedirektoratet/ samt andre som gir råd og veiledning til personer som henvender seg for å få hjelp for å slutte å røyke. Tilbud om hjelp til røykeslutt skal bli et av kommunens faste tilbud til ansatte. Det er derfor viktig for kommunen med kunnskap om hva som har effekt. Valg av metoder og aktører vil bli gjort til gjenstand for grundig drøfting i prosjektgruppen. Presentasjon av tilbudene til brukergruppene skal gjøres på nøytral måte. Det skal søkes ekstern delfinansiering til utvikling og gjennomføring av prosjektet samt finansiering av en ekstern evaluering. Hensikten er å kvalitetssikre resultatene på en best mulig måte, slik at overføringsverdien til andre blir best mulig. Det overveiende flertall av aktører på røykesluttmarkedet er private virksomheter/næringsdrivende med økonomisk interesse i røykesluttaktiviteter. Det er derfor viktig at det gjøres en ekstern nøytral vurdering av prosjektet og de funn som gjøres. 6

7 4.2 Avgrensning Ikke-røykere omfattes ikke av dette prosjektet Fremdriftsplan og ansvar 2004 og 1. kvartal 2005 Dato Oppgave Ansvar Uke Prosjektet er beskrevet HMS-tjenesten Uke Mandat er vedtatt Rådmannen Uke Behandling i HovedAMU Rådmannen Møte i prosjektgruppen Uke Registrering antall røykere HVO/HTV Møte i prosjektgruppen Prosjektleder Nov.04 Møte med fylkesmann og Vestfold fk vedr.partnerskap Uke Innhente opplysninger/kvalitetssikre kurstilbud Prosjektleder/ Folkehelserådgiver Uke 51 Møte med Helse- og sos dir. Uke 51 Kursplan utarbeides Prosjektgruppen Uke 51 Rutiner for oppfølging utarbeides/kvalitetssikres Prosjektleder/HMStjenesten/HVO Uke 52 Informasjonskampanje om tilbudene Informasjonssjefen/ prosjektleder Uke 52 Tilbudene sendes ut Prosjektgruppen Møte i prosjektgruppen Prosjektleder Møte prosjektgruppen Prosjektleder Påmeldingsfrist 1. runde kurs Prosjektleder 4.5 Økonomiske forhold Ved siste nasjonale måling i 2003 utgjorde antall røykere mellom 16 og 74 år i snitt 26 %. Mellom år er snittet 30 %. Vestfold ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Larvik kommune har ca ansatte. Det gjennomføres en registrering på hver arbeidsplass av antall røykere. Verneombud/tillitsvalgte står for registreringen. Registrering av antall røykere på den enkelte enhet/avdeling gjennomføres anonymt og hvem som røyker er ikke mulig å identifisere på personnivå. Det er nødvendig med et konkret tallgrunnlag som grunnlag for evalueringen. Det er også foretatt en prosentvis beregning basert på folketall, gjennomsnittlig prosentvise antall røykere i Vestfold/aldergrupper. Ut fra denne beregningen har en kommet frem til et anslag på ca. 675 kommunalt ansatte røykere i kommunen. For videregående skoler er det tilsvarende tallet 44. 7

8 For noen ansatte vil utgift til røykesluttopplegg kunne begrense muligheten til å melde seg på kurs. Ikke alle ser den økonomiske gevinsten ved å slutte å røyke og at dette langt vil overstiger utgiftene ved kurs etc. Kommunen vil tilby finansieringsbistand med forskottering av røykesluttutgift for den enkelte som ønsker det mot lønnstrekk. Det er forutsatt at den enkelte selv skal betale hele utgiften. Det foreslås ikke tilskudd til dekning av kursutgiften da det ligger en betydelig økonomisk innsparing for den enkelte i å slutte å røyke, det vises til nedenstående tabell. Antall sigaretter pr dag Forbruk i kroner pr uke Forbruk i kroner pr måned Forbruk i kroner pr år 5 sig sig sig sig Prisforutsetninger: RIMIs butikkpriser pr. januar 2004, dvs. kr.62.- for en 20-pakning Det bør søkes prosjektmidler til delvis finansiering av ekstern evaluering og til gjennomføring av kurs/informasjonsmateriell. Den enkelte enhet dekker utgifter i forbindelse med møter etc. 8

9 4.6 Finansieringsskisse Prosjektet har sin basisfinansiering i ordinært driftsbudsjett i HMS-tjenesten i Larvik kommune da prosjektleder er ansatt/avlønnet der. Ekstern evaluering er beregnet til kr og kommer i tillegg til utgiftene skissert i det nedenstående. Utgifter til røykesluttkurs mv skal dekkes av den enkelte selv, evt med forskottering av utgiftene og lønnstrekk gjennom arbeidsgiver. Utgifter forbundet med gjennomføring av tiltak i videregående skoler dekkes av disse. Det søkes ekstern finansiering av deler av utgiftene gjennom Sosial og helsedirektoratet, Fylkeskommunen, Fylkesmannen m.fl. Foreløpig skisse kostnader 2004 Utgifter 2005 Utgifter 2006 Utgifter Prosjektleder ca. 30 % stilling i 2004, % o 2005, 10 % i 2006 Prosjektgruppen 9 personer Verneombudene Møter, reise, konferanser Kontor, telefon, utstyr etc Nettverksarbeide Grønn resept 2 t pr uke frikjøp deltakere LOT turopplegg/turleder/løypearbeid Tilskudd til trenigsstudio kursdeltakere Ekstern evaluering Kursutgifter deltakelse røykesluttkurs Litteratur, materiell Markeringstilskudd Trykking intern rapport Trykking rapport Sum Er ikke summert i sluttsum, forutsettes eksternt finansiert 2 Er ikke summert i sluttsum, dekkes av den enkelte deltaker 9

10 5. Prosjektorganisasjon RE-leder Per Busk Prosjektleder Kari Krogsbøl Kristoffersen Netteverksgrupper Ulike kurs Personal v/mariane Karlsen, Bedriftslege Torstein Ness, HTV Gunvor Christiansen, HVO Anne Grethe Sanderud, RE-leder Tove Akre /Aase Tømte, Fylkeslegen v/elisabeth Vestbakke Haugen, Videregående skoler v/studierektor Karianne Balchen og HVO Bente Sommer Larsen, Idrettsjef v/jørgen Olsvoll Prosjektgruppen er sammensatt slik at den omfatter viktige nettverk og bred kompetanse. Det legges til grunn av prosjektgruppens medlemmer aktivt bidrar i prosjektet ut fra sine ståsted og samhandler med sine nettverk. Beslutninger i prosjektgruppen forutsettes basert på konsensus. 6. Gjennomføring Det er ikke kjent at man i kommune-norge, eller for øvrig, har gjennomført en systematisk utprøving av ulike metoder og målt resultatene på en slik måte at det gir grunnlag for sammenligning finne ut hva som faktisk har best effekt/måloppnåelse Vi er heller ikke kjent med at det på noen arbeidsplasserer er gjort denne type røykeslutt med tilbud om valg av metode tilpasset og ønsket av den enkelte. Dette gir prosjektet et spenn med muligheter som er både spennende og utfordrende, men også krevende Omfang gjennomføring Det vil være nødvendig med god informasjon ut til alle ansatte. Ledere, verneombud og plasstillitsvalgte bør ta ansvar for at tilbudet når ut til alle røykere i vår organisasjon. Dette må gjøres tidlig og følges opp. Arbeidet med informasjon, etablere møteplasser, arrangere kurs 10

11 m.v. vil være omfattende. En forutsetning for å lykkes er involvering og eierskap fra alle impliserte. Verneombudene vil bli sentrale i forhold til gjennomføring av registrering og evaluering av røykesluttresultat samt nettverksoppfølging. Noen av metodene vil kreve etablering av møteplasser, oppfølging osv, mens andre er mer basert på individuelle opplegg og krever mindre oppfølging. Det skal utarbeides rutiner for oppfølging og registrering slik at resultatet kan måles Valg av metodikk Det finnes et utall metoder for å slutte å røyke. Pris, varighet og resultat varierer. Som det fremgår av ovenstående finnes så vidt vites ikke sammenlignende undersøkelser som viser hva som har god effekt eller virker i det hele tatt! Prosjektgruppen velger hvilke røykeslutttilbud som skal på den menyen ansatte tilbys velge fra. Erfaring viser at åpenhet og å slutte sammen med andre, er lettere enn å gjøre dette alene. Det vil derfor bli etablert nettverk og gis tilbud om deltakelse i grupper. Røykesluttdeltakere bør stimuleres til å nytte tilbudene som kommunen allerede har: 1. Bedriftsidrettslag 2. Avtale med helsestudio. Rabatt på medlemskap og 10 ganger gratis trening ved helsestudio forutsatt at avtalen med treningsstudioene prolongeres. 3. Larvik kommunes Grønn resept mulighet for 2 timer fri i uken for fysisk aktivitet 4. Fysiske aktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner, derunder Larvik og omegn Turistforening med spesielle turopplegg med progresjon, spesielt tilpasset røykesluttopplegget. Det er inngått intensjonsavtale med Larvik og omegn Turistforening vedr. bl.a. turaktiviteter for deltakere i prosjektet. Erfaring viser også at øket fysisk aktivitet og trening er en suksessfaktor. Dette har også effekt for å unngå å gå opp i vekt. Det vil bli samarbeidet også med andre frivillige organisasjoner Informasjonsspredning: Orientering om prosjektet vil fortløpende bli presentert i Larvik Info og via kommunens verneombud Outlook, intranett og Larvik info-avis vil benyttes til informasjonsspredning vedr. prosjektet. Verneombudene vil ha en aktiv rolle i forhold til å følge opp deltakere på sin arbeidsplass. 11

12 7. Rapportering 7.1 Sluttrapport/ evaluering Prosjektrapport Det skal utarbeides en sluttrapport for prosjektet der erfaring fra gjennomføringen og de funn som er gjort skal synliggjøres. Ekstern evaluering Som det fremgår av det ovenstående skal det søkes om midler til ekstern evaluering. Det er nødvendig å kvalitetssikre resultatene på en best mulig måte, slik at overføringsverdien til andre blir best mulig. Det overveiende flertall av aktører på røykesluttmarkedet er private virksomheter/næringsdrivende med økonomisk interesse i det som fremkommer. Det er også derfor viktig at det gjøres en ekstern nøytral vurdering av prosjektet og de funn som gjøres. Slik evaluering bør gjennomføres av en forskningsinstitusjon med stor legitimitet for å sikre troverdigheten på de funn som gjøres. 12

Tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det?

Tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det? Prosjekt Røykeslutt - Larvik kommune (2004 2006) SLUTTRAPPORT Et partnerskapssamarbeid mellom Larvik kommune, videregående skoler i Larvik (Vestfold Fylkeskommune), Fylkesmannen, KLP forsikring, Larvik

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren RØYKFRI ARBEIDSTID I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen er enige om å innføre

Detaljer

Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010

Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010 Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010 Alta, 15.05.08 (lagt ved søknad til Helsedirektoratet) Prosjektbeskrivelse kampanje arbeidsliv Alta kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksansv.: Gro Andberg Arkiv:K1-440 : Arkivsaknr.: 13/23

Saksansv.: Gro Andberg Arkiv:K1-440 : Arkivsaknr.: 13/23 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 011/13 GAN Formannskap 26.11.2013 064/13 GAN Administrasjonsutvalget 05.12.2013 005/13 GAN

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Mye forandrer seg etter et røykesluttkurs...

Mye forandrer seg etter et røykesluttkurs... Mye forandrer seg etter et røykesluttkurs... Dine medarbeidere blir røykfrie på 5-6 timer. Hvis du bruker 10 minutter på denne brosjyren, kan du sitte med din bedrifts nøkkel til å spare opptil et seks-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

SØKNADSKJEMA FOR TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING AV FRISKLIVSSENTRALER I FINNMARK 2013

SØKNADSKJEMA FOR TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING AV FRISKLIVSSENTRALER I FINNMARK 2013 Deres referanse Dato 18.03.2013 Vår referanse saksnr. 2013/921 Saksbehandler Tom Olav Stavseth, tlf 789 50 396 Avdeling Helse- og sosialavdelingen SØKNADSKJEMA FOR TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet

Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet 2002-05 Elsie Brenne, folkehelsekoordinator /prosjektleder Disposisjon; Bakgrunn Prosjektprosessen Struktur

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref:. FCH 03/7595-6 Vår dato: 13.04.2004 Saksbehandler: Kari Bjørsnøs Vår ref.: 2004/885 Arkivnr: 323 Levanger kommune Postboks

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Prosjekthåndboken. Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold. Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold

Prosjekthåndboken. Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold. Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold Prosjekthåndboken Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold 1 78 1 7 8 Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold Innledning Denne PROSJEKTHÅNDBOKEN er laget i et samarbeid mellom Vestfold

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget TID: 29.04.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb

snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Sykefravær

Detaljer

VO rolle og oppgaver. Valg Rolle Oppgaver. Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune

VO rolle og oppgaver. Valg Rolle Oppgaver. Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune VO rolle og oppgaver Valg Rolle Oppgaver Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune 24.09.2015 1 Hvem er vi? Aust-Agder fylkeskommune: FHVO,

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.04.2014 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune

Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune 1 Sluttrapport Prosjekt «På stell» Forflytning i Larvik kommune 2012 2013 Fysioterapeut/HMS-rådgiver 21. januar 2014 2 Om prosjektet Innledning Prosjektet «På stell» Forflytning i Larvik kommune har foregått

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september Saman om ein betre kommune NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september PROSJEKTORGRANISERING Styringsgruppe: Formannskapet Ressursgruppe: Rådmann, repr. styringsgruppe, hovedtillitsvalgt, prosjektleder,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018. Felles fokus fra fravær til nærvær

Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018. Felles fokus fra fravær til nærvær Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018 Felles fokus fra fravær til nærvær Prosjektplan per 23.02.2016 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Om sykefraværsarbeidet...3 1.2 Organisering og involverte...3

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 08/474 Arkiv: 030 SAKSFRAMLEGG Dato: 18.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer