Pilotfylke for universell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilotfylke for universell utforming"

Transkript

1 Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming - Heile samfunnet for alle! Prosjektplan

2 BAKGRUNN Miljøverndepartementet har utpeika Møre og Romsdal til pilotfylke for universell utforming. Føremålet departementet si satsing på pilotfylker er å: - utvikle universell utforming i regional planstrategi, - innarbeide universell utforming i egen virksomhet, - virkeliggjøre nasjonale mål i Regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet 2025 ( ), - gjennomføre handlingsplanens Tiltak K1, Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner, - formidle på en systematisk måte egne erfaringer i fylkene, både fra tidligere arbeid og erfaringer som høstes i prosjektperioden, og - gjøre kommunene i eget fylke kjent med lokale erfaringer som er nedfelt bl.a. i rapporten Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen (T-1472). Føresetnader Frå departementet si side er det stilt krav om at arbeidet i pilotfylka skal skape ein meirverdi utover det ordinære ansvaret, ved å: - gjennomføre utviklingsarbeid på universell utforming og kompetansebygging i egen virksomhet, - ha en strategi for formidling av kunnskap og erfaringer mellom kommuner, - ha en personressurs som koordinator for intern og ekstern virksomhet, - organisere pilotfylkearbeidet best mulig med utgangspunkt i det enkelte fylkets spesielle forutsetninger, og - sikre god politisk forankring og medvirkning. 2

3 NASJONAL PROSJEKTBESKRIVING MED NASJONALE MÅL SAMANDRAG Føremål med nasjonal prosjektbeskriving Den nasjonale prosjektbeskrivinga er meint å fungere som ein samarbeidsavtale mellom MD og pilotfylka og er retningsgjevande for det enkelte fylke og departementet. Nasjonale hovudmål og resultatmål Det er fastsett hovudmål og resultatmål som skal ligge til grunn for arbeidet i pilotfylka. Hovudmåla er utarbeidd på grunnlag av regjeringa sin handlingsplan. Felles hovudmål skal medverke til at det regionale arbeidet samla sett får ei innretning som peikar direkte mot dei nasjonale måla. Samtidig er hovudmåla definert slik, at dei gjev handlingsrom for dei regionale aktivitetane. Det er utarbeidd eit eller fleire resultatmål til dei enkelte hovudmåla. Det er ikkje forventa at alle fylka skal medverke på alle resultatmåla. Fylka står fritt til å utarbeide eigne resultatmål. 3

4 Nasjonale hovudmål og resultatmål Hovedmål 1 Integrere universell utforming i regional virksomhet og være forbilde for fylker og kommuner. Resultatmål 1.1 Har konkretisert regionalpolitiske utfordringer knyttet til universell utforming i et handlingsprogram Hovedmål 2 Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på universell utforming. Resultatmål 2.1 Har etablert nye pilotkommuner (ressurskommuner) i eget fylke (jfr. tiltak K1). Resultatmål 2.2 Har bidratt til samarbeid mellom kommuner og nasjonalt utviklingsarbeid som angår geografiske informasjonssystemer for innhenting og presentasjon av data om universell utforming (jfr. tiltak P2). Resultatmål 2.3 Har bidratt til samarbeid mellom kommuner og nasjonalt arbeid knyttet til friluftsområder og lokal luftkvalitet (jfr. tiltak P3). Hovedmål 3 Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell utforming ved å ta initiativ og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora Resultatmål 3.1 Stått til disposisjon for utvikling og gjennomføring av tiltak K5 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming: Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene. Resultatmål 3.2 Bidratt til utvikling av et program med fokus på universell utforming i kommunesentraene (se tiltak P1 i Regjeringens handlingsplan). Resultatmål 3.3 Bidratt til utvikling og samordning av verktøy og veiledningsmateriell for utvikling av universell utforming i kommunale planer Resultatmål 3.4 Ha invitert et nabofylke/vennskapsfylke Hovedmål 4 Initiere og delta i delprosjekter sammen med kommuner, nasjonale og/eller regionale kompetansemiljøer. Resultatmål 4.1 Har initiert/deltatt i delprosjekter Hovedmål 5 Aktiv og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling. Resultatmål 5.1 Har fått publisert artikler og nyheter Resultatmål 5.2 Formidling på kurs og konferanser Resultatmål 5.3 Synliggjøring på eget nettsted hos Fylkesmann / Fylkeskommune 4

5 PROSJEKTPLAN Pilotfylker for universell utforming Møre og Romsdal Prosjektnamn Kortnamn Pilotfylker for universell utforming Møre og Romsdal Pilotfylke Møre og Romsdal Oppstartdato Sluttdato Oppdragsgjevar Oppdragstakar Miljøverndepartementet Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Organisering Styringsgruppa Fylkeskommunen og fylkesmannen er begge prosjekteigarar, og utgjer saman med prosjektkoordinator styringsgruppa. Styringsgruppa vert leia av fylkeskommunen og er samansett av; Willy Loftheim, assisterande fylkesrådmann Møre og Romsdal fylkeskommune (leiar styringsgruppa) Christian Bjelke, fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann, rådgjevar Møre og Romsdal fylkeskommune (prosjektleder) Styringsgruppa er ansvarleg for godkjenning av prosjektplan, rekneskap og årleg rapportering til miljøverndepartementet. 5

6 Prosjektgruppa Prosjektgruppa er sett saman av representantar frå administrasjonen til fylkeskommunen og fylkesmannen. Prosjektgruppa skal utarbeide forslag til prosjektplan, årleg handlingsplan, budsjett og rapport. Prosjektgruppa er breitt samansatt, for å sikre forankring på tvers av avdelingane og organisasjonane. Prosjektgruppa skal møtast 3 4 gonger i året. Prosjektkoordinator leier prosjektgruppemøta. Iversettinga av planen følgjer sektoransvarsprinsippet. Avdelingane er ansvarlig for gjennomføring av satsingsområde og/eller innsatsområde i handlingsplanen, og er også ansvarleg for kontakt med samarbeidspartnarar, for at framtidsplan blir haldt og for statusrapporteringa innanfor sine satsingsområde/innsatsområde. For sektorovergripande oppgåver og tiltak, vil det bli etablert bli etablert ad hoc-arbeidsgrupper kor ansvarstilhøve og oppgåver vil bli fordelt. Prosjektgruppa er samansett av følgjande personar; Eilin Reinaas, helse- og sosialavdelinga. FMMR. Sveinung Dimmen, plansamordnar. FMMR Ingrid Heggdal Larsen. FMMR Arne-Dag Gjerde, regional- og næringsavdelinga. MRfk. Erik Viken, bygg- og vedlikehaldsseksjonen. MRfk. Eva Spirdal-Jacobsen, plan- og analyseavdelinga. MRfk. Geir Olsen, samferdselsavdelinga. MRfk. Paula Næss Skår, kulturavdelinga. MRfk. Torgeir Riksfjord, innkjøpsavdelinga. MRfk. Mari Anne Bjørkmann, plan- og analyseavdelinga. MRfk Referansegrupper Rådet for likestilling av funksjonshemma, likestillingsrådet og eldrerådet. Dei kommunale råda for funksjonshemma. Brukarorganisasjonar. Statens vegvesen. Vidaregåande skoler. Transportbedriftenes landsforbund avd. Møre og Romsdal. Fylkesutvalet Fylkesutvalet får prosjektplan og årleg handlingsplan til orientering. 6

7 Hovudmål Møre og Romsdal Hovudmålet for prosjektet er å skape merksemd og oppnå resultat i heile Møre og Romsdal på tvers av fagområde og i alle kommunale, fylkeskommunale og statlege verksemder, og gjennom dette medverke til å integrere universell utforming i offentleg forvalting og planverk. Prosjektet skal medverke til 1. Auka kompetanse hos alle som er ansvarleg for planlegging, gjennomføring og drift i kommunal, fylkeskommunal og statleg verksemd i Møre og Romsdal 2. Å sikre fysiske løysingar med god tilgjengelegheit, tryggleik, miljøkvalitet og estetikk Resultatmål Møre og Romsdal 1. Kunnskap om og mål for universell utforming skal forankrast, politisk og administrativt i kommunane, gjennom tilrettelegging for årlege kurs og/eller konferansar, planrettleiing i samband med planprosessar og Tettstadprogrammet i Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Det skal gjennomførast kompetansehevande kurs for utvalde målgrupper i organisasjonane FMMR/MRfk. 3. Det skal utarbeidast eit rapporteringsverkty, som synleggjer korleis Møre og Romsdal fylke arbeider med universell utforming. Rapporteringa skal vere basert på sektoransvarsprinsippet. 4. Universell utforming skal innarbeidast som vilkår for tildeling av økonomiske verkemiddel forvalta av Møre og Romsdal fylkeskommune. 5. Universell utforming skal innarbeidast som vilkår i partnarskapsavtalar mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og eksterne partar. 6. Alle kommunar skal ha kartlagt og tilrettelagt minst 10 turmål, av desse er minimum 3 universelt utforma innan Det skal gjennomførast ei kartlegging av behov og utfordingar innanfor samferdsle, for å få betre grunnlag for å berekne investeringsbehov, gjere prioriteringar og oppgraderingar av terminalar/snøggbåtkaier og haldeplassar. 8. Bruke GIS som verktøy for innsamling og prosessering av data. 7

8 1. Finansieringsplan Finansiering Tilskot frå Miljøverndepartementet Kr Møre og Romsdal fylkeskommune Kr Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kr SUM kr Merknader til budsjett- og finansieringsplan Personellressursar i prosjektet er ca 1,3 årsverk. Av desse kjem 0,7 årsverk frå plan- og analyseavdelinga. Samla personellressursar nytta i prosjektet kjem utanfor det ein elles ville ha nytta på tematikken universell utforming. Det er ikkje utrekna verdi på eigeninnsats for prosjektgruppemedlemane frå MRfk og FMMR. 8

9 Planverk rapportering Årlege handlingsplanar Ansvarlig: Prosjektgruppa Rapportering Statusrapportering Ansvarlig: Prosjektgruppa Mottakar: Prosjektleder Første rapport: 15. april 2010 Sluttrapport Ansvarlig: Prosjektgruppa/Prosjektleder Frist: 01. juli 2013 Sluttevaluering Ansvarleg: Prosjektleder Frist: 01. september 2013 Nasjonal sluttrapport skal vere ferdig til desember Nasjonal evaluering vil vere avslutta første halvår

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Pilotfylke for universell utforming

Pilotfylke for universell utforming Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming - Heile samfunnet for alle! Handlingsplan 2010 1 HANDLINGSPLAN 2010 Satsingsområde 1: Kompetanseheving 1 Gjennomføre kurs for dei kommunale Medlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Rapport Eidskog kommune universell utforming ressurskommune 2009-2010

Rapport Eidskog kommune universell utforming ressurskommune 2009-2010 Rapport Eidskog kommune universell utforming ressurskommune 2009-2010 Innledning Eidskog kommune har vært pilotkommune i universell utforming i Miljøverndepartementets satsning 2005-2008. Daværende ordfører

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Universell utforming og folkehelse Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Folkehelse/ universell utforming Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming (fdp uu) Pilotfylket

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Statsråden Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN P ^ FEB, 2,Bu6 iisyf )Fa. Deres referanse Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar

Detaljer

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 1. Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer