FJERNSPILL INFORMASJON OM RETTSTILSTANDEN I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJERNSPILL INFORMASJON OM RETTSTILSTANDEN I NORGE"

Transkript

1 FJERNSPILL INFORMASJON OM RETTSTILSTANDEN I NORGE 29. mars 2011

2 1. Innledning Utgangspunktet i norsk lovgivning er at pengespill og lotteri er forbudt. Prinsippet er nedfelt i straffeloven 298 der det fremgår at det er forbudt å avholde Lykkespil, som ikke ved særskilt Lov er tilladt. Forbudet har vært et prinsipp i norsk lovgivning i flere hundre år. En har likevel ønsket å åpne opp for lotteri- og pengespill på gitte vilkår, og dette er gjort gjennom følgende lover: lov av 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. Med utgangspunkt i de tre spesiallovene fremstår lotteriloven som den generelle regulering av pengespill og lotteri i Norge, mens totalisatorloven og pengespilloven regulerer de monopolrettede pengespill, tillagt henholdsvis Norsk Rikstoto (hestespill) og Norsk Tipping AS (øvrige sportsspill, visse tallspill og utbetalingsautomater). Pengespill, lotteri og totalisatorspill kan samlet sett defineres som virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall. I det følgende benyttes begrepet pengespill som en samlet betegnelse for alle spill som reguleres av lotteri- og pengespillovene. Pengespill er i hovedsak underlagt nasjonal regulering og kontroll. Det følger av suverenitetsprinsippet at den enkelte stat har eksklusiv jurisdiksjon over eget territorium. Dette innebærer at staten i utgangspunktet står fritt til å bestemme om og eventuelt hvilke pengespill som skal tillates nasjonalt. Bruk av kommunikasjonsteknologi åpner for fjernspill, både nasjonalt og på tvers av landegrensene. I begrepet fjernspill ligger at spilleren ikke er på det sted spillet fysisk gjennomføres. Begrepet fjernspill er teknologinøytralt, og vil klart omfatte de lotteri og pengespill som i dag avholdes eller formidles via internett, mobiltelefon, tv, digital-tv, post, telefon m.v. Begrepet fjernspill kan også anvendes på de pengespill som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto tilbyr online hos kommisjonær i dag. I den videre gjennomgang av temaet legges imidlertid en snevrere definisjon av fjernspill til grunn, med hovedfokus på pengespill via internett. I denne sammenheng presiseres at innholdet i den videre gjennomgang også vil være overførbart til andre elektroniske plattformer, som digital-tv m.v. Den norske lotteri- og pengespillovgivningen har som formål å sikre at pengespill avholdes i betryggende former og under offentlig kontroll med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser av spill. Samtidig legges det til rette for at pengespill kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttige formål. Formålet er skriftlig nedfelt i lotteriloven 1 bokstav a og i lov om pengespill 1 tredje ledd. Samme prinsipp er nedfelt i forskrift av 26.august 2007 om totalisatorspill 2. Den norske lotteri- og pengespillovgivnings formål forutsetter nasjonal forvaltning og kontroll av spilltilbud. Utviklingen med fremvekst av fjernspill medfører en globalisering av lotteri- og pengespillmarkedet. I dag kan et spillselskap lokalisert på Malta eller et annet sted tilby nordmenn deltakelse i pengespill på internett fra server i utlandet. Denne utviklingen reduserer nasjonale myndigheters mulighet til selv å forvalte og kontrollere det nasjonale pengespillmarkedet i forhold til at spill som tilbys norske spillere skal være ansvarlige, moderate, underlagt norsk kontroll for å sikre 2

3 tilstrekkelig forbrukerbeskyttelse samt hindre at spillaktiviteten får uheldige sosiale konsekvenser og dermed kan bidra til kriminell virksomhet. Fremveksten av fjernspill kan også på sikt redusere organisasjonenes inntektsmuligheter fra tradisjonelle norske pengespill. Omfanget Det antas at det per i dag finnes ca nettsteder som tilbyr eller formidler lotteri og pengespill, men bare en liten del av disse er alminnelig kjent i Norge. Mange av de kjente nettspilltilbyderne har sine røtter i Storbritannia og tilbød opprinnelig sportsbetting. Mer typiske kasinospill har etter hvert blitt mer og mer populære, og spilltilbyderne har utvidet sine tilbud i denne retningen. Det skandinaviske markedet er svært attraktivt hos spilltilbyderne. Dette skyldes sannsynligvis at skandinavene har generelt god økonomi og at majoriteten av befolkningen i dette området har svært god tilgang til internett via pc eller mobiltelefon på relativt raske datalinjer. En ser derfor at spilltilbydere i stadig større grad retter spillene sine direkte inn mot det skandinaviske markedet. Lotteritilsynet regner med at det i 2010 ble satset om lag / i underkant av 5 milliarder kroner på utenlandske nettspill. Tall fra Hjelpelinjen for spilleavhengige indikerer at antallet personer som får spilleproblemer på grunn av nettspill er økende. 2. Rettstilstanden i Norge Utgangspunktet Etter norsk lov er det forbudt å avholde pengespill uten tillatelse. Videre er det forbudt å formidle og markedsføre pengespill som ikke har tillatelse. Forbudet mot å tilby pengespill som ikke har tillatelse følger av lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Når det gjelder markedsførings- og formidlingsforbudet fremgår dette direkte av lotteriloven og pengespilloven. Gjennom forskrift om totalisatorspill av 26. august 2007 har man nå også fått et forbud mot å markedsføre totalisatorspill som ikke har tillatelse. Brudd på lotteriloven og pengespilloven og totalisatorloven kan medføre administrative reaksjoner eller straff. Det å spille pengespill på internett er imidlertid ikke kriminalisert. Det gis i dag ikke tillatelse til å avholde lotteri på internett og andre fjernspillplattformer i Norge. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er gitt tillatelse til å formidle eksisterende pengespill på Internett og mobiltelefon, men ikke til å tilby interaktive spill. Kulturdepartementet har imidlertid i brev til Norsk Tipping av november 2010 bedt Norsk Tipping om å starte en utvikling av nettbaserte spill, fordi departementet anser det som et nødvendig og viktig ledd i kanaliseringspolitikken. Denne utviklingen skal ifølge brevet skje i samråd med Kulturdepartementet og Lotteritilsynet. Til tross for nasjonal regulering og begrensning av pengespilltilbudet er det et klart utviklingstrekk at det avholdes, markedsføres og formidles et stort antall pengespill uten tillatelse over landegrensene på fjernspillplattformer som internett, mobiltelefon og TV. Samtidig viser statistikken at nordmenns deltakelse i utenlandske pengespill er voksende. 3

4 Utviklingen med grenseoverskridende tilbud av fjernspill representerer en trussel i forhold til de nasjonalt regulerte og kontrollerte pengespill, og Lotteritilsynet bruker aktivt de virkemidler vi har for å begrense antallet pengespill som avholdes, markedsføres og formidles fra andre land til innbyggere i Norge. Forbudet mot å avholde pengespill uten tillatelse Begrepet å avholde et pengespill inneholder flere aspekter, som å tilby deltakelse i pengespillet, registrere spillere, foreta trekning, utbetale gevinst med videre. Disse ulike aspektene ved begrepet avholdelse er relevante i forhold til fjernspill for å kunne slå fast hvem som avholder et pengespill og når avholdelsen starter. Etter tilsynets vurdering avholdes et pengespill idet man tilbyr deltakelse i pengespillet. Etter Lotteritilsynets vurdering kan man fastslå at: 1. Norsk lov får ikke anvendelse på utenlandske pengespill som kun retter seg mot vedkommende stats egne borgere. 2. Norsk lov kan få anvendelse på utenlandske pengespill som retter seg mot en rekke lands befolkninger og som også delvis retter seg mot nordmenn. 3. Norsk lov får anvendelse på utenlandske pengespill som i særlig grad er rettet mot nordmenn. I de tilfeller der norsk lov får anvendelse vil pengespillet være ulovlig dersom det ikke har tillatelse i Norge. Nyere praksis fra EF-domstolen kan også tyde på at norsk lov får anvendelse så lenge det er mulig for nordmenn å spille på det utenlandske pengespillet på internett. Øresauksjoner Det har de siste årene vokst frem en ny type auksjonsform over internett hvor hvert bud som legges inn gjerne har en fast, lav verdi (noen øre). Dette blir gjerne omtalt som øresauksjoner. Det koster imidlertid mer å legge inn budene enn verdien av selve budene. Det koster gjerne mellom fem og tjue kroner å legge inne et bud alt etter hvilken aktør man deltar hos. Når et bud blir lagt inn, teller en klokke ned til null. Hvis ingen har lagt inn et bud innen denne tiden, vinner deltageren auksjonsrunden. Dersom noen andre legger inn et bud, starter tidtakeren på nytt. Lotteritilsynet har mottatt mange henvendelser de siste to årene angående øresauksjoner. Lotteritilsynet har i 2009 og 2010 vurdert noen av disse konseptene opp mot lotteriloven. Lotteritilsynet vurderte konseptet på og sendte saken over til Kulturdepartementet for endelig avgjørelse av om dette er et lotteri. Kulturdepartementet uttalte i sin vurdering at konseptet først og fremst avgjøres ut i fra budgiverens reaksjonstid og vilje til å avgi nye bud og videre at gjetting i form av andre bud er av såpass underordnet betydning at det er departementets vurdering at dette alene ikke utgjør en hel eller delvis tilfeldighet som er forutsatt i lotteriloven. Etter Kulturdepartements vurdering faller konsept av typen utenfor lotteriloven. Både Lotteritilsynet og Forbrukerombudet har mottatt flere klager angående lignende auksjonskonsept, og Forbrukerombudet vurderer flere av aktørene til å operere i strid med angrerettsloven og markedsføringsloven. I februar 2011 sendte Forbrukerombudet et brev til Kulturdepartementet med anmodning om at departementet på nytt vurderer øresauksjoner opp mot lotteriloven. 4

5 Trendy Gaming Group Våren 2010 fattet Lotteritilsynet vedtak med pålegg om stans av spilltilbud på nettsidene og Disse nettsidene tilbyr og markedsfører lotteri, pengespill og totalisatorspill på internett rettet mot nordmenn. Vedtaket ble påklaget og Lotteritilsynet oversendte klagen til de tre klageorganene, Kulturdepartementet (KUD), Landbruks- og Matdepartementet(LMD) og Lotterinemnda(LN) LN, KUD og LMD stadfestet Lotteritilsynets vedtak med henvisning til at spilltilbudet var rettet mot nordmenn. Det ble også fra LN og KUD vist til Høyesteretts dom av 13. oktober 2010 (HR A). Denne gjaldt sak om verneting og det ble slått fast at prinsippene lagt til grunn av Høyesterett også må kunne gjøres gjeldende i forhold til lotteriloven. Forbudet mot å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse I henhold til pengespillovgivningen er det forbudt å markedsføre lotteri som ikke har tillatelse etter lotteriloven. Det er derfor, med unntak av de spill som lovlig tilbys av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, ulovlig å markedsføre pengespill som tilbys på Internett. Forbudet mot markedsføring rammer i utgangspunktet all aktivitet som iverksettes for å fremme omsetningen av pengespill som ikke har tillatelse. Dette omfatter ytringer som fremsettes eller tiltak som igangsettes i den hensikt å oppfordre til eller stimulere til kjøp av nettspilltilbydernes tjenester. Rekkevidden av markedsføringsforbudet er avgrenset av andre lover og prinsipp. Redaksjonell omtale av lotteri og pengespill er beskyttet av Grunnloven 100 om ytringsfrihet. Slik medieomtale av lotteri og pengespill i dagsaviser, tidsskrifter, ukeblader, på Internett osv. faller derfor utenfor forbudet i lotteriloven 11 og pengespilloven 2, tredje ledd. For å kunne betraktes som redaksjonelt materiale må det foreligge redaksjonell frihet, dvs. omtalen av lotteri og pengespill må være vurdert og presentert av en uavhengig redaksjon. Omtalen av spillene må verken være initiert eller finansiert av operatør. Markedsføringsforbudet vil ramme enhver som markedsfører pengespill uten tillatelse. Dette vil klart omfatte spilloperatøren, men også andre aktører som aviser, radio, tv, og reklamebyråer vil omfattes av forbudet dersom de i sin virksomhet driver markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse. Lotteritilsynet har reagert mot norske medier som har brakt alminnelige annonser fra fjernspilltilbydere, mot gjengivelse av logo for kjente fjernspilltilbydere i annonser for annet enn fjernspill og mot stillingsannonser fra fjernspilltilbydere der fjernspilltilbyderen blir sterkt eksponert. Plassering av lenker til fjernspilltilbydere basert på såkalte affiliatesavtaler regnes også som en form for markedsføring. En affiliatesavtale består ofte av at nettstedsinnehaveren mottar prosenter fra nettspillselskapet basert på det beløp spillere som er generert via lenken på nettsiden har lagt igjen hos nettspillselskapet. Alternativt kan avtalen innebære at den norske nettstedsinnehaveren får betalt for hver gang en av hans besøkende klikker på lenken til spilltilbyderen. I dag er det førstnevnte modell som er mest vanlig og denne har en bransjenorm på 30 % av spillerens nettotap. 5

6 Det er forbudt å markedsføre lotteri og pengespill på Internett rettet mot nordmenn. Dette vil gjelde uavhengig av om de som står bak tilbudet er norske organisasjoner, norske selskaper, norskregistrerte utenlandske foretak eller rent utenlandske foretak. Avgjørende vil være hvorvidt de spill som tilbys må anses å være klart rettet mot det norske markedet. Forbudet mot å formidle pengespill som ikke har tillatelse Etter pengespillovgivningen er det forbudt å formidle pengespill som ikke har tillatelse. Forbudet mot formidling vil ramme all aktivitet som iverksettes for å distribuere pengespill. Dette omfatter bruk av kommisjonærer, agenter, distributører og andre mellommenn som bringer pengespillet ut til spillerne, herunder affiliatesavtaler (det som er sagt om affiliatesavtaler i forhold til markedsføringforbudet over vil gjelde tilsvarende i forhold til formidlingsforbudet). Forbudet vil først og fremst ramme direkte formidling, men også mer indirekte formidling som digital formidling kan omfattes. 3. EØS-rettslige skranker Norges medlemskap i EØS-samarbeidet innebærer at norske myndigheter er forpliktet til å følge fellesskapsretten i den utstrekning EØS-avtalen angir. Det må vurderes både om og i hvilken utstrekning EØS-avtalen legger bånd på norske myndigheters adgang til å regulere organiseringen av pengespill. EØS-avtalen medfører restriksjoner for norske myndigheter idet myndighetsutøvelsen begrenses av de forpliktelser myndighetene har påtatt seg gjennom avtalen. EØS-avtalen er implementert i Norge ved lov, jf. EØS-loven av 27. november 1992 nr 109. EØS-avtalen inneholder ingen særskilt regulering av pengespill, men inneholder generelle regler som har betydning for norske myndigheters adgang til å regulere virksomhet på pengespillområdet. Det samme gjelder EF-traktaten. Også her er det de generelle reglene som eventuelt kommer til anvendelse. Det er flere av de generelle bestemmelsene i EØS-avtalen og EF-traktaten som kan være aktuelle i forbindelse med nasjonal regulering av pengespill via Internett. Særlig aktuelt er EØS art. 36 som pålegger medlemsstatene å fraholde seg fra å begrense den frie flyt av tjenester innenfor EØS-området. EF-domstolens avgjørelser om utformingen av nasjonal lovgivning på pengespillområdet knytter seg til den tilsvarende bestemmelse i EF-traktaten art. 49. Konkurransereglene i EØS-avtalen kan også være aktuelle. EF-domstolens praksis EF-domstolen har i 12 saker tatt stilling til hvilke krav EF-retten oppstiller for at nasjonal regulering skal være i overensstemmelse med medlemsstatens forpliktelser etter EF-traktaten. Alle de 12 dommene (Schindler, Läärä, Zenatti, Anomar, Gambelli, Lindmann, Placanica, La Liga, Sporting Exchange, Sjøberg/Gerdin, Stoβ m.fl., Winner Wetten, Carmen Media Group) har blitt avgitt som tolkningsuttalelser på bakgrunn av henvendelser fra nasjonale domstoler. Ettersom alle ovennevnte dommer har vært tolkningsuttalelser, har ikke EF-domstolen gjort en fullstendig prøving av en medlemsstats lovgivning på området. 6

7 Gjennom EF-domstolens rettspraksis kan det utledes hvilket handlingsrom nasjonale myndigheter har i forbindelse med regulering av pengespill, og hvordan ulike nasjonale ordninger har blitt vurdert av domstolen. I den grad bestemmelsene i EØS-avtalen og EF-traktaten samsvarer, vil avgjørelser avsagt av EFdomstolen vedrørende forståelsen av identiske bestemmelser være vektige momenter ved fortolkningen av Norges forpliktelser under EØS-avtalen. Av ODA (avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol) art. 3 nr. 2 jf. EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 følger at det ved fortolkning av EØS-avtalens bestemmelser skal tas tilbørlig hensyn til avgjørelser vedrørende identiske bestemmelser avsagt av EF-domstolen etter undertegningen av EØSavtalen. Ladbrokessaken Spillselskapet Ladbrokes anla 2. desember 2004 søksmål for Oslo tingrett for å få ugyldiggjort avslag på søknader om å etablere og drive selskapets spillvirksomhet i Norge. Det ble innhentet rådgivende uttalelse i forhold til EØS-avtalen artikkel 31 og 36 fra EFTA-domstolen. For Oslo tingrett ble oppgaven dermed å foreta de bevisvurderingene som EFTA-domstolen ga anvisning på. Tingretten avsa dom 3. oktober Retten fant at staten hadde godtgjort at den norske spillovgivningen forfølger legitime hensyn som å motvirke kriminalitet og spillavhengighet, effektivisere kontrollen av markedet og beskytte forbrukerne, samt forhindre at spillmarkedet skal være gjenstand for privates profitt. Det sistnevnte hensynet er et legitimt hensyn dersom pengespillpolitikken gjenspeiler en moralsk motvilje mot pengespill. Retten la i sin begrunnelse stor vekt på kanaliseringshensynet. Dette hensynet innebærer at pengespillpolitikken må reflektere et ønske om å trekke spillere bort fra det illegale markedet og inn mot de lovlige og kontrollerte spilltilbudene. Retten fant på bakgrunn av dette kanaliseringshensynet at markedsføringen til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto og den kontrollerte utvidelsen av spilltilbudet er i samsvar med en konsistent pengespillpolitikk. Retten trakk også kanaliseringshensynet inn i vurderingen av om restriksjonene var egnet og nødvendige. Når det gjaldt proporsjonalitetshensynet fant retten at et konsesjonssystem ikke sikrer at pengespill ikke bør være en kilde til privat profitt. Retten konkluderte derfor med at enerettssystemet er i samsvar med de retningslinjer som er blitt trukket opp av EF- og EFTA-domstolene. Dommen ble anket og skulle opp for Borgarting Lagmannsrett 15. september 2009, men etter at det ble avsagt dom i saken La Liga i EF-domstolen, trakk Ladbrokes sitt søksmål mot den norske stat. Kort sammenfatning av EF-domstolens praksis Gjennomgangen av EF-domstolens praksis viser at dersom en nasjonal pengespillregulering påvirker eller begrenser samhandelen av pengespilltjenester innefor EØS-området, må denne reguleringen oppfylle kravene om at den er begrunnet i tvingende allmenne hensyn (forhindre sosiale problemer, forebygge kriminalitet, beskytte forbrukerne, jf. EØS-avtalens art. 13), at den ikke virker diskriminerende, og at den er ledd i en konsekvent og systematisk politikk. Tiltakene må være egnet til å nå målene og ikke være uforholdsmessige (proporsjonalitetsprinsippet). Å sikre inntekter til nasjonale formål er ikke et legitimt hensyn i seg selv, men det aksepteres at pengespillinntekter kun kanaliseres til allmennyttige formål i en konsekvent og systematisk pengespillpolitikk som nevnt over. Seks dommer som ble avsagt fra EF-domstolen i 2009 og 2010 har klarlagt EU-retten tydeligere på pengespillområdet. Blant annet slo La Liga dommen fast at det ikke er i strid å gi enerett til en enkelt 7

8 operatør til å tilby pengespill over internett så lenge vilkårene som nevnt overfor er oppfylt. De nye dommene fokuserer på forbrukeren og at den manglende nærheten mellom forbruker og spilloperatør dersom sistnevnte har sin lisens i et annet land, øker faren for svindel, samt at konkurranse fører til oppfinnsomhet blant spilloperatørene for å få kunder og dette igjen er til skade for forbrukeren fra et spilleavhengighetssynspunkt (LaLiga, Sporting Exchange). Kontrollert ekspansjon av spilltilbudet kan være konsistent med formålet om kanalisering, fordi autoriserte operatører må kunne tilby et pålitelig, men samtidig attraktivt alternativ til den forbudte aktiviteten. Samtidig må markedsføringen være tilmålt og strengt begrenset til det som er nødvendig for å kanalisere forbrukerne inn på det lovlige tilbudet (Stoβ m.fl.) Fjernsynsdirektivet Fjernsynssendinger i EU-/EØS-området er delvis regulert gjennom det såkalte Fjernsynsdirektivet. Fjernsynsdirektivet er en del av EØS-avtalen og er gjennomført i kringkastingsloven med tilhørende forskrifter. Direktivet fastsetter at innholdet i fjernsynssendinger må være i overensstemmelse med minimumskravene i direktivet og eventuelle strengere regler som er fastsatt av det landet som regulerer fjernsynskanalen. Fjernsynsdirektivet inneholder ingen spesifikk regulering eller forbud mot reklame for pengespill. Hvis fjernsynskanalens sendinger er i samsvar med direktivets regler og nasjonale regler som kanalen er underlagt, skal sendingene kunne mottas fritt over landegrensene innenfor EU- /EØS-området. Det er dette som omtales som senderlandsprinsippet. Enkelte fjernsynskanaler som har norskspråklige sendinger er underlagt britisk lovgivning blant annet fordi kanalene er etablert i og sender fra Storbritannia. Norske myndigheter regulerer derfor ikke sendingene til disse fjernsynskanalene, og sendingene og reklamen i disse kan derfor avvike fra norske regler. EU vedtok en revidert utgave av fjernsynsdirektivet 11. desember 2007 (direktiv 2007/65/EF AMT - direktivet). Det reviderte direktivet åpner for at et land som har sendinger fra et annet land rettet mot sitt nasjonale publikum skal kunne ta kontakt med senderlandets myndigheter for å finne en gjensidig tilfredsstillende løsning på eventuelle problemer. 4. Regulering i andre land De fleste land har restriksjoner på avholdelse av pengespill. Felles for de fleste er at det legges vekt på at spill ikke skal forårsake helserelaterte eller økonomiske problem for privatpersoner, at svindel og annen kriminalitet knyttet til spill skal forebygges, og at inntektene fra de fleste spill skal kanaliseres til gode formål, som oftest via skatter og avgifter. Områder med lite restriktiv pengespillovgivning og lavt skatte- og avgiftsnivå tiltrekker seg fjernspillaktører som herfra tilbyr pengespill til kunder fra områder med en langt mer restriktiv regulering. Disse etableringsområdene vil typisk være Malta, Isle of Man og Gibraltar i Europa, samt Antigua og Barbados på verdensbasis. Mange land vurderer tiltak for å begrense de negative konsekvensene av fjernspill. I Europa har bl.a. Storbritannia, Italia og Frankrike nå åpnet opp for å gi lisens for pengespill på Internett til utenlandske fjernspillaktører. Finland og de skandinaviske landene har hatt en relativt lik tilnærming til regulering av spill, herunder forbud mot utenlandske fjernspilltilbydere. Danmark er imidlertid nå i gang med å åpne opp for lisensiering av utenlandske aktører på sitt spillmarked. 8

9 Danmark Dansk lovgivning forbyr i utgangspunktet pengespill og lotterier. Som i Norge må spill ha positiv tillatelse. Inntektene fra de fleste spill og lotterier i Danmark skal komme samfunnsnyttige formål og staten til gode. Det er forbudt å tilby og formidle deltakelse i spill som ikke har tillatelse i Danmark, noe som også inkluderer utenlandske spill. Danskene anser et spill formidlet via Internett for å være tilbudt i Danmark dersom det retter seg mot det danske markedet ved å benytte dansk språk, ved markedsføring og ved de spill som tilbys. Å formidle spill omfatter blant annet å fremme deltakelse i ulovlige spill, herunder å jobbe for et selskap som ulovlig tilbyr spill. Til sammenligning har man i Norge til dags dato ikke gått så langt i fortolkningen av regelverket. Markedsføring av spill uten tillatelse i Danmark er forbudt, noe som også inkluderer markedsføring av utenlandske spill. Likevel ser man at en rekke utenlandske spilltilbud, særlig poker, markedsføres i danske medier. Deltakelse i utenlandske spill er imidlertid ikke forbudt for danske innbyggere. Noen danske spilltilbydere har lov til å tilby sine spill via Internett. Dette gjelder blant annet Danske Spil, som tilsvarer Norsk Tipping i Norge. Den 14. november 2006 lanserte Danske Spil bingo over internett, noe som trolig var det første interaktive spillet i Danmark. Danske Spil har enerett på online gambling. Nytt i Danmark er at den 4. juni 2010 vedtok Folketinget 4 lover som skal skape en ny ramme for og en delvis liberalisering av det danske spillemarkedet. Et sentralt element i den nye lovgivningen er muligheten for utenlandske spillselskap til å oppnå tillatelse til å tilby veddemål og visse former for online kasinospill. Markedet deles opp i to slik at lotteri, herunder bingo og skrapelodd, bare kan tilbys av Danske Spil A/S, mens veddemål og online kasinospill kan tilbys av andre uansett nasjonal tilhørighet. De utenlandske operatørene trenger ikke ha server plassert i Danmark så lenge Danmark har avtale med serverlandet. De online kasinospill som i første rekke kan tillates, er begrenset til de samme spill som kan tilbys på de landbaserte kasinoer i Danmark; roulette, gevinstgivende spilleautomater, bacarrat, puntobanco, poker og black jack. Det er i tillegg mulig å søke om ytterligere typer spill. Det er ikke avklart i Danmark enda om lisensene vil kunne omfatte tillatelse til fysiske bettingshops i Danmark for de nye operatørene. For å kunne beskytte det lovlige markedet vil det bli innført et forbud mot at Internet service provider (ISP) formidler tilgang til ulovlige spillesystem, med en mulighet for å blokkere Domain Name Server adresser, samt et forbud for bankene mot å formidle betaling til ulovlige spillesider. Den nye spillelovgivningen skulle vært trådt i kraft den 1. januar Det er imidlertid inngitt en klage fra spilleautomatbransjen og et kasino til EU Kommisjonen over en forskjell i avgiftsnivå mellom det landbaserte spilletilbud og online spilletilbud. Klagerne mener det er tale om statsstøtte når avgiftssatsene på spill i kasino og på spilleautomater er høyere enn avgiftssatsen for online spill. EU Kommisjonen har valgt å igangsette en undersøkelse av om avgiftsforskjellen kan anses som statsstøtte. Som følge av dette har Skatteministeren valgt og ikke sette i kraft lovene før undersøkelsen er avsluttet og resultatet av denne er kjent. Det danske spillemarkedet reguleres derfor fortsatt i henhold til gjeldende regelverk. Det betyr at det fortsatt bare er Danske Spil A/S som har bevilling til å tilby spill online. 9

10 5. Nasjonal utvikling Kulturdepartementet tok våren 2006 initiativet til en utredning som ble kalt Virkemidler for mer effektiv håndheving av norsk rett knyttet til elektronisk formidling av pengespill. Siktemålet med notatet var å vurdere i hvilken grad dagens lotteri- og pengespillregelverk kan brukes til å begrense antallet pengespill som formidles elektronisk fra andre land til innbyggere i Norge. Videre var det en målsetting å vurdere hvilke muligheter man generelt har til å begrense spill via spilltilbydere uten lisens i Norge, og ulike praktiske og tekniske måter for å begrense fjernspill ble gjennomgått. Departementet foreslo endringer i lotteriloven 6 og 11, pengespilloven 2, tredje ledd samt totalisatorloven 3, slik at betalingsformidling er å anse som medvirkning til avholdelse, formidling av lotterier, formidling av pengespill samt overtredelse av totalisatorloven. Forslagene er nærmere begrunnet i Ot.prp. nr 80 ( ). Lovendringene ble vedtatt og det ble i disse lovtekstene gjort en tilføyelse som fastslo at formidling av innsats og gevinst til pengespill uten norsk tillatelse er forbudt. I kongelig resolusjon 19. februar 2010 ble det vedtatt at lovendringer med tilhørende forskrift skulle tre i kraft 1. juni Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse presiserer lovendringen. Alle betalingstransaksjoner med MCC 7995 og en annen landkode enn Norge skal avvises. I tillegg gir forskriften Lotteri- og stiftelsestilsynet hjemmel til å pålegge finansinstitusjonene i Norge å avvise alle transaksjoner til og fra entydige kontonummer. Lotteritilsynet foretok en foreløpig evaluering av forskriften som er oversendt Kulturdepartementet 15. februar 2011, denne er offentlig tilgjengelig på IP-blokkering ble vurdert i Ot.prp 80 ( ) som et alternativ til betalingsformidlingsforbudet. Det ble da lagt vekt på at IP-blokkering kan innebære et inngrep i ytringsfriheten og at det vil være hensiktsmessig å se hvilken effekt betalingsformidlingsforbudet har før sterkere virkemidler vurderes. I Danmark er IP- blokkering planlagt som en del av det nye lisenssystemet, men dette er enda ikke iverksatt. Lotteritilsynet følger nøye med på utviklingen i Danmark og hvordan de forskjellige tiltakene de har for å hindre ulovlig tilbud av pengespill vil virke. 10

Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008

Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008 Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008 I 2004 utfordret spillselskapet Ladbrokes det norske spillmonopolet da de søkte om å få etablere seg i Norge. Da Ladbrokes fikk avslag, tok de saken

Detaljer

Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner av innskudd og gevinst til og fra utenlandske pengespill på nett

Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner av innskudd og gevinst til og fra utenlandske pengespill på nett Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Filipstad Brygge 1 Postboks 2043 Vika 0125 OSLO Deres ref Vår ref 17/834 Dato 15. november 2017 Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner

Detaljer

Er konkurransen et lotteri?

Er konkurransen et lotteri? Til Aktører i markedet Er konkurransen et lotteri? Innledning Utgangspunktet i norsk rett er at alle former for pengespill er forbudt, og kun kan tilbys med positiv hjemmel i lov. Følgende lover åpner

Detaljer

Pengespill er forbudt. Kan kun tillates med hjemmel i lov.

Pengespill er forbudt. Kan kun tillates med hjemmel i lov. Norske pengespill Utgangspunkt Pengespill er forbudt. Kan kun tillates med hjemmel i lov. Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt 3 lover Lov om pengespill Totalisatorloven Lotteriloven

Detaljer

2014 Fjernspillrapporten 1

2014 Fjernspillrapporten 1 Fjernspillrapporten 2014 1 Forord Formålet med Fjernspillrapporten er å gi en objektiv, saklig og konsentrert framstilling av hovedtrekkene i den rettslige situasjonen for pengespill på Internett, både

Detaljer

Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner av innskudd og gevinst til/fra utenlandske pengespill på nett

Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner av innskudd og gevinst til/fra utenlandske pengespill på nett Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Postboks 2043 Vika 0125 Oslo Deres ref Brev 24. april 2017 Vår ref 17/3026 Dato 24. oktober 2017 Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner

Detaljer

Er et statlig automatmonopol virkelig nødvendig for å bekjempe spilleavhengighet?

Er et statlig automatmonopol virkelig nødvendig for å bekjempe spilleavhengighet? Sammendrag av automatsaken i Høyesterett 2007 Er et statlig automatmonopol virkelig nødvendig for å bekjempe spilleavhengighet? For å imøtegå en negativ utvikling med spilleavhengighet, ble det i 2003

Detaljer

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Til Kulturdepartementet Oslo, 1. desember 2015 Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Norges idrettsforbund (NIF) viser til utsendt høringsbrev fra Kulturdepartementet om «utredning

Detaljer

Nytt fra Lotteritilsynet. Jonny Engebø - NFSP sitt seminar på Hamar juni 2016

Nytt fra Lotteritilsynet. Jonny Engebø - NFSP sitt seminar på Hamar juni 2016 Nytt fra Lotteritilsynet Jonny Engebø - NFSP sitt seminar på Hamar 14. 15. juni 2016 Siden i fjor Tall og statistikk - om marked - kort om kasinospill på nett - fra Hjelpelinjen Tilsynsvirksomhet - om

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett.

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett. Side 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, +47 57 82 80 84 Banker og finansinstitusjoner i Norge Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske

Detaljer

Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Jf. høringsliste Deres ref Vår ref Dato 15/2254 08.07.2015 Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Kulturdepartementet sender med dette på høring to rapporter

Detaljer

Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet En utredning fra Lotteritilsynet, overlevert Kulturdepartementet, 15. mai 2015 2 1. Forord 3 2. Oppdraget

Detaljer

Spillpolitikken under den nye regjeringen. Norsk forening for spillproblematikk, Hamar 17. juni 2014

Spillpolitikken under den nye regjeringen. Norsk forening for spillproblematikk, Hamar 17. juni 2014 Spillpolitikken under den nye regjeringen Norsk forening for spillproblematikk, Hamar 17. juni 2014 Gjeldende spillpolitikk - Enerettsmodell som grunnstruktur for de største pengespillene - Private lotterier

Detaljer

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt Side 1 av 5 03.06.2015 15/03615-8/331 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, +47 57 82 80 2 28.05.2015 Advokatfirmaet Sylte AS v/advokat Olav Sylte Postboks 1013, Lundsiden

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endring i pengespilloven 10 vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller

Høringsnotat om forslag til endring i pengespilloven 10 vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller Høringsnotat om forslag til endring i pengespilloven 10 vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller 1. Innledning Forslaget inneholder forslag til endring i pengespilloven

Detaljer

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 30. mai 2007

DOMSTOLENS DOM 30. mai 2007 DOMSTOLENS DOM 30. mai 2007 (Etableringsrett fri bevegelighet for tjenester nasjonale restriksjoner på pengespill legitime hensyn egnethet/sammenheng nødvendighet formidling og markedsføring av spilletjenester

Detaljer

Høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse

Høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse Høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse 1 INNLEDNING 1.1 Begrunnelse for forslaget Etter straffeloven, lotteriloven

Detaljer

Hvor går Norsk Tipping?

Hvor går Norsk Tipping? Hvor går Norsk Tipping? Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping 22.september 2011 Fakta om Norsk Tipping 370 medarbeidere 1,9 millioner kunder Nær 4 mrd kr til formålene (2010): 1,6 mrd idrett 1,3 mrd

Detaljer

Fastsatt av Kulturdepartementet 27. februar 2015 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. 3

Fastsatt av Kulturdepartementet 27. februar 2015 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. 3 Forskrift om endringer i forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier m.v., forskrift 15. juni 2011 nr. 699 om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd, forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

Effekter ved en liberalisering av pengespillmarkedet i Norge

Effekter ved en liberalisering av pengespillmarkedet i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Effekter ved en liberalisering av pengespillmarkedet i Norge Marte Meldal og Sandra Hallen Veileder: Arnt Ove Hopland Masterutredning i Samfunnsøkonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Enerettsaktøren sine forpliktelser

Enerettsaktøren sine forpliktelser Enerettsaktøren sine forpliktelser Oslo, 23. september 2014 Bjørn Helge Hoffmann Fagsjef Ansvarlig spillvirksomhet 29.09.2014 Norsk 1 Tipping AS Hvorfor enerett? 1 «Loven skal sikre at pengespill avholdes

Detaljer

Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix

Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 12. juni 2008 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Vilkårene gjelder med virkning

Detaljer

Innst. O. nr. 19. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 80 (2007 2008)

Innst. O. nr. 19. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Innst. O. nr. 19 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

Detaljer

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Balanse på stram line Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Totalmarkedet for pengespill 30 mrd. Lotterier (ekskl. Flax) 3% 0,9 mrd. Bingo 19% 5,6 mrd. Internasjonale

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/06

RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/06 E-3/06/49 RETTSMØTERAPPORT i sak E-3/06 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett, Norge,

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. 3

Fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. 3 Forslag til forskrift om endringer i forskrift til lov om lotterier m.v., skrapeloddforskriften, bingoforskriften og forskrift om lotteritilsynet m.m. (Endring i reglene for lotterier) Fastsettes av Kulturdepartementet

Detaljer

Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF. Bad park og idrett 9. mars 2016

Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF. Bad park og idrett 9. mars 2016 Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF Bad park og idrett 9. mars 2016 Idrettsglede for alle Vedtatt på idrettstinget i juni 2015 Idrettsmål Medlemsutvikling Resultater

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Spilleregler for terminalspill i bingohaller

Spilleregler for terminalspill i bingohaller Spilleregler for terminalspill i bingohaller Fastsatt av Kulturdepartementet 18. oktober 2010 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere?

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere? Fafo Østforum 11. mars 2008 Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere? Mads Magnussen og Helle Nørgaard Nærmere om temaet for utredningen

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

ORIENTERING TIL KRINGKASTERE OM REGELVERK FOR BRUK AV SMS/MMS-TJENESTER I KRINGKASTINGSPROGRAM

ORIENTERING TIL KRINGKASTERE OM REGELVERK FOR BRUK AV SMS/MMS-TJENESTER I KRINGKASTINGSPROGRAM ORIENTERING TIL KRINGKASTERE OM REGELVERK FOR BRUK AV SMS/MMS-TJENESTER I KRINGKASTINGSPROGRAM 1. Innledning Det har de senere årene blitt stadig mer vanlig for kringkastere å presentere sms/mmstjenester,

Detaljer

Svar på høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse.

Svar på høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse. Norges Pokerforbund Oslo, 13.02.2008 Svar på høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse. NPF anbefaler: Primært:

Detaljer

Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)

Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.) Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.1.3 Departementets vurdering... 21 4.2 Om effekten

Detaljer

Svar - Høring om endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Svar - Høring om endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser SKIEN KOMMUNE Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 14/12537-2 02.09.2014 Svar - Høring om endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Høring - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høring - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Til Kulturdepartementet Moss 30.november 2015 Høring - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Det er ingen tvil om at det er på tide at det blir gjort en grundig gjennomgang

Detaljer

Spilleregler for Multix

Spilleregler for Multix Spilleregler for Multix Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 12. juni 2008 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra og med 12. juni

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

&t% ORIENTERING TIL KRINGKASTERE OM REGELVERK FOR BRUK AV SMSJMMS-TJENESTER I KRINGKASTINGSPROGRAM

&t% ORIENTERING TIL KRINGKASTERE OM REGELVERK FOR BRUK AV SMSJMMS-TJENESTER I KRINGKASTINGSPROGRAM &t%.. forbrukerombudet' Medietilsynet VUR'NF UTAN MEOIA AU ',NORII r Lotteri- og stiftelsestilsynet ORIENTERING TIL KRINGKASTERE OM REGELVERK FOR BRUK AV SMSJMMS-TJENESTER I KRINGKASTINGSPROGRAM 1. Innledning

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015 RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE Rapport av 2. februar 2015 23. april 2014 Innledning... 1 Sammendrag... 3 1 Hva er viktig for norsk idrett når det gjelder pengespillpolitikk?... 7 2 Spillmarkedene...

Detaljer

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter Til Kulturdepartementet Oslo, 27. november 2015 Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter Vi viser til Kulturdepartementets invitasjon til å

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dato: 16. juni 2008 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN Det vises til departementets høringsbrev av 14. mars 2008,

Detaljer

Nytt fra Kulturdepartementet om spillpolitikk. Norsk forening for spillproblematikk, Hamar 14. juni 2016

Nytt fra Kulturdepartementet om spillpolitikk. Norsk forening for spillproblematikk, Hamar 14. juni 2016 Nytt fra Kulturdepartementet om spillpolitikk Norsk forening for spillproblematikk, Hamar 14. juni 2016 Nytt fra Kulturdepartementet om spillpolitikk Saker Ny handlingsplan mot spilleproblemer Stortingsmelding

Detaljer

Forskrift til lov om lotterier m.v.

Forskrift til lov om lotterier m.v. Forskrift til lov om lotterier m.v. Dato FOR 1995 02 24 185 Departement Kulturdepartementet Publisert Avd I 1995 211 Ikrafttredelse 24.02.1995 Sist endret FOR 2015 02 27 169 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

EUROPEAN GAMING AND BETTING ASSOCIATION

EUROPEAN GAMING AND BETTING ASSOCIATION EUROPEAN GAMING AND BETTING ASSOCIATION SVAR PÅ NORSK HØRINGSNOTAT OM FORBUD MOT MEDVIRKNING TIL FJERNSPILLVIRKSOMHET I FORM AV BETALINGSFORMIDLING FOR FJERNSPILL UTEN NORSK TILLATELSE I. Hvem er vi?...

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Høring forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse.

Høring forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse. Høring forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse. Høringssvar fra Interactive Promotion Media LTD (IPM)/NorgesAutomaten.com

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Høringsnotat Lovavdelingen September 2012 Snr. 201205578 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Innhold

Detaljer

Spilleregler for Belago

Spilleregler for Belago Spilleregler for Belago Fastsatt av Kulturdepartementet 16. juni 2016 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra 1. november 2016. 1. DEFINISJONER

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt dAKH

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt dAKH DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Kultur- Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 1 3. rir. 2' 9 200? 27 f--.95,-t Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3

Detaljer

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33.

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33. V1999-88 20.12.99 Omgjøring etter forvaltningsloven 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 om inngrep mot TONOs virksomhet - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket Sammendrag: Konkurransetilsynet

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 15:00 17:55 Faste medlemmer

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Instruks for Lotteritilsynets kontroll av Norsk Tipping. Fastsatt av Lotteritilsynet , jf. pengespillovens 14

Instruks for Lotteritilsynets kontroll av Norsk Tipping. Fastsatt av Lotteritilsynet , jf. pengespillovens 14 Instruks for Lotteritilsynets kontroll av Norsk Tipping Fastsatt av Lotteritilsynet 19.12.2016, jf. pengespillovens 14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Revisjoner... 3 3. Søknad om nye spillkonsept

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

Innst. 44 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:102 S (2014 2015)

Innst. 44 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:102 S (2014 2015) Innst. 44 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:102 S (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Skatteetaten. Veiledende uttalelse om skatt pa gevinster fra pokerturneringer i. Norsk pokerforbund. v/sigurd Eskeland

Skatteetaten. Veiledende uttalelse om skatt pa gevinster fra pokerturneringer i. Norsk pokerforbund. v/sigurd Eskeland Skatteetaten Saksbehander Deres dato Var dato Morten Leiknes 06.02.2015 Teefon Deres referanse Var referanse 75546629 2015/47714 Norsk pokerforbund U.off. offi. 13, mval. 13-2, 1. ledd, sktbl. 3-2 v/sigurd

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN 1 REGLENE OM DE FIRE FRIHETER Forbyr alle handelsrestriksjoner Varer: (i) Toll og avgifter med tilsvarende virkning, (ii) tiltak som diskriminerer

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

«OPPDATERTE BEREGNINGER FOR SCENARIO 2A OG 2B»

«OPPDATERTE BEREGNINGER FOR SCENARIO 2A OG 2B» Kulturdepartementet Dokumenttype Notat - Avgrenset tilleggsutredning Dato 2015-06-23 KULTURDEPARTEMENTET «OPPDATERTE BEREGNINGER FOR SCENARIO 2A OG 2B» 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål...

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill Rapport Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill MENON-PUBLIKASJON NR. 17/2015 Av Jens Fredrik B. Skogstrøm, Magnus U. Gulbrandsen, Caroline Wang Gierløff, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus

Detaljer

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett - kontonummer til Magyar s.r.o.

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett - kontonummer til Magyar s.r.o. Side 1 av 5 30.11.2017 17/04967-4/334 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, +47 57 82 80 84 Banker og finansinstitusjoner i Norge (vedlagt adresseliste) Vedtak med pålegg om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Avvisning, korrupsjon og self-cleaning

Avvisning, korrupsjon og self-cleaning Avvisning, korrupsjon og self-cleaning Espen I. Bakken Advokat Ronny Rosenvold Advokat Arntzen de Besche Generelt om avvisning Oppdragsgiver skal snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning,

Detaljer

Vandel. FKAAS Konferanse Thon Hotel Oslo Airport Tirsdag

Vandel. FKAAS Konferanse Thon Hotel Oslo Airport Tirsdag Vandel FKAAS Konferanse Thon Hotel Oslo Airport Tirsdag 16.02.2016 Avgrensning Vandelskravets subjekt Vesentlig innflytelse Serveringsloven 19 - rimelig frist til å rette opp forholdene. Grensedragningen

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

Av advokat Aase Gundersen Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Waterhole 8. juni 2004

Av advokat Aase Gundersen Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Waterhole 8. juni 2004 Grensene for konsumpsjon av varemerkeretten - Når har varemerkeinnehaver berettiget grunn til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerke etter varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 2. Av advokat

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

Explosive. Et unikt konsept

Explosive. Et unikt konsept Explosive Et unikt konsept Explosive 2016 består av to virksomheter, Explosive Marketing og Explosive Gambling. Etter som vår medlemsbase vokser vil vi også lansere nye konsepter, hvor våre nyskapende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer