Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet"

Transkript

1 Luft under vingene - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet

2 1. Sammendrag Luft under vingene - et kultur og fritidstilbud for rusmisbrukere på Møteplassen. Bakgrunnen Møteplassen (åpen kafe), et rusprosjekt forankret i Klepp Frivilligsentral, startet opp i januar Prosjektet baserer seg i stor grad av et samarbeid mellom rusmisbrukere og frivillige for å skape en god og positiv møteplass i lokalmiljøet. Tilbudet vi nå ønsker å skape Luft under vingene - finnes det ikke lignende av i dette området. Målsetting: Målet er å utvikle Møteplassen som en sosialmestringsarena for rusmisbruker med hovedfokus på gode kultur -og fritidsaktiviteter. Vi legger vekt på at deltakerne på Møteplassen har stor innflytelse i utvikling av aktiviteter og arrangement. Gjennom Luft under vingene ønsker vi å gi denne gruppen mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviter som de i stor grad er utstengt fra. Det er viktig å tilby ulike aktiviteter slik at en får prøve seg på flere aktiviteter, for å nå flest mulig i målgruppen. Primært tror vi at dette vil føre til bedre selvbilde, bedre sosialforankring og bedre levevilkår. Sekundært vil dette føre til større livskvalitet, bedre familie- og vennenettverk - og mindre behov for rus.for å skape et trygt og stabilt miljø på Møteplassen er gode frivillige involvert i alle aktivitene vi har på lik linje med deltakerne. Målgruppe for og nytteverdi av prosjektet: Iflg. Kartlegging av rusmisbrukere i Klepp, er det et estimert antall på 114 personer med rusproblematikk i Klepp, i tillegg til dette regner man med store mørke tall. Målet vårt er å nå ut til så mange som mulig i denne målgruppen. I prosjektet Luft under vingene ønsker vi å prøve ut et kunst; kultur og fritidstilbud for rusmisbrukere. Etter endt prosjektperiode vil vi beskrive de konkrete erfaringer i forhold til fremgangsmåter som er brukt, slik at tilsvarende prosjekt i fremtiden kan nyttiggjøres våre erfaringer. Målet er å skape varige interesser, utvikle ferdigheter og mestringsopplevelser hos den enkelte. Organisering: Gjennom prosjektet Luft under vingene vil vi tilby Kurs/treff to kvelder i uka. Tilbudet skal tilby mer forpliktende sosiale kontakter, basert på ønsker, felles interesser og andre forutsetninger i samarbeid med brukerne av Møteplassen. Vi ønsker å kunne gi et kultur og fritidstilbud for denne gruppen på ettermiddag/kveldstid. Innholdet i disse kveldene vil være etter ønsker og interesser fra deltakere, f.eks: fisketurer, fjellturer, bowling, konserter/ kulturarrangement, selvhjelpsgrupper m.m. Det er tilknyttet 11 frivillige (to med brukererfaring) på Møteplassen. I tillegg samarbeider vi blant annet med Blå Kors, Psykisk helse, Sosial tjenesten og lokale Frivillige lag og foreninger. Prosjektgruppe Luft under vingene vil bestå av rusmisbrukere (2 stk), frivillige (2 stk), prosjektleder Møteplassen, daglig leder Frivilligsentralen. Prosjektgruppa vil ha jevnlige dialogmøter sammen med brukere og frivillige på Møteplassen for å utvikle det beste tilbudet. Fremdriftsplan: Prosjektgruppa lager aktivitetsplan for hvert halvår for prosjeketet Luft under vingene. Vi søker om støtte på kr i 2012 og et tilsvarende beløp for Midlene skal brukes på aktivitet på Møteplassen og til kultur og fritidsarrangement i nærmiljøet i prosjektet Luft under vingene.

3 2. Bakgrunn Klepp Frivilligsentral fikk i 2010 midler til Prosjektet Være og Lære kafe/verksted for mennesker med rusproblematikk senere kalt Møteplassen. Bakgrunnen for søknaden var Ruspolitisk handlingsplan for Klepp kommune som viser til et estimert antall personer i kommunen med rusrelatert problem etter en kartlegging av russituasjonen i kommunen. Klepp kommune er i en vekstfase. Undersøkelser viser at kommunen har en større prosentdel rusmisbrukere enn landsgjennomsnittet. Klepp kommune har flere gode tiltak for rusmisbrukere, men ingen som legger vekt på kultur og fritidsaktiviteter. Frivilligsentralen fikk prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å lønne en 70 % stilling i 3 år, ellers er prosjektet avhengig av eksterne midler til drift og aktivitet. Møteplassen, et rusprosjekt forankret i Klepp Frivilligsentral, startet opp i januar Prosjektet baserer seg i stor grad av et samarbeid mellom rusmisbrukere og frivillige for å skape en god og positiv møteplass i lokalmiljøet. Målet er å skape en sosial mestringsarena for rusmisbruker med hovedfokus på gode kultur -og fritidsaktiviteter. Vi legger vekt på at deltakerne på møteplassen har stor innflytelse i utvikling av aktiviteter og arrangement som Møteplassen skal tilby. Siden oppstart i januar har vi knyttet til oss 11 frivillige (to med brukererfaring) og 22 deltakere. Møteplassen har åpent på dagtid to dager i uken. Vi har da et kafetilbud, i tillegg til at deltakerne kan drive med forskjellige aktiviteter. På Møteplassen ønsker å legge til rette for kultur og fritidsaktiviteter også for denne målgruppen som er mennesker med ulik rusavhengighet. Både brukere og frivillige er med på å forme tilbudet. Vi ønsker å integrere prosjektet Luft under vingene i Møteplassen fordi dette er en ideel arena for å nå målgruppen. For å videreutvikle Møteplassen ønsker vi å starte opp prosjektet Luft under vingene. I prosjektet Luft under vingene er målet å skape en sosialmestringsarena for rusmisbruker med hovedfokus på gode kultur -og fritidsaktiviteter. Vi legger vekt på at deltakerne på møteplassen har stor innflytelse i utvikling av aktiviteter og arrangement som prosjektet skal tilby. Vi ønsker å tilby kurs/arrangement minst en kveld i uka, disse kursene/arrangementene blir lagt opp sammen med deltakerne i forhold til deres ønsker og interesser. Vi ønsker også å legge til rette for oppstart av Familieklubb som er selvhjelpsgupper for familier med rusproblematikk. En familieklubb er en gruppe mennesker som samles for å lindre de problemene de har med alkohol eller andre rusmidler. Noen har selv hatt misbruksproblemer, andre har hatt problemer med misbruk blant sine nærmeste. Navnet familieklubb viser til at medlemmene kommer i små familie -grupper.

4 3. Målsetting 1. Delprosjektet Luft under vingene har som mål å skape en god arena for rusmiddelmisbrukere som både kan ivareta behov for sosial kontakt, utgjøre et element for struktur og innhold i hverdagen, og fungere som et lærings/ trenings/ utviklingselement i et rehabiliteringsperspektiv. 2. Vi ønsker at prosjektet skal utvikles i dialog med rusmiddelmisbrukere. Disse skal ha innflytelse i prosjektutviklingen gjennom at det arrangeres ulike dialogmøter, og at det etableres en brukerråd-metode for dette og gjennom at de deltar i praktisk og annen aktivitet i prosjektet. 3. Prosjektet skal ha en forankring i frivilligheten. Vi ser for oss et prosjekt som forankres i Klepp frivilligsentral som, i samarbeid med prosjektleder, arbeider for å rekruttere egnede frivillige til arbeidet. 4. Prosjektideen er å etablere et kunst- kultur og fritidstilbud og bruke dette som utgangspunkt for dialog, for utvikling av sosiale ferdigheter og sosiale relasjoner med frivillige støttepersoner. Det skal også være en arena som inviteter deltakerne til ulike opplevelses- og mestringsopplevelser. Vi ser for oss kulturarrangemt/ artister, kursog verkstedtilbud basert på brukernes ønsker og interesser. Gjerne andre elementer som tur/ utflukter m.m. Driften skal gjennom prosjekterioden stadig gå over til å bli mer og mer brukerstyrt og det skal utvikles metodikk rundt dette. 5. Gjennom prosjektet ønsker vi også å vurdere hvordan vi best kan tilrettegge for optimal innsats fra frivillige og å utvikle frivillige oppgaver som gir mening, mestring for de frivillige. Det å finne samhandlingsområder, utvikle samspill omkring interesser og samkjøre dette med andre tiltak i en helhetlige rehabiliteringsprosess vil være et klart mål og utfordring i prosjektet. 6. Gjennom Luft under vingene ønsker vi å gi denne gruppen mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviter som de i stor grad er utstengt fra.i delprosjektet ønsker vi å ha mange ulike kurs slik at vi treffer flest mulig av Møteplassens deltakere. Det er viktig å tilby ulike aktiviteter slik at en får prøve seg på flere aktiviteter. Dette vil bygge selvtillitt og øke selvfølelsen. Primært tror vi at dette vil føre til bedre selvbilde, bedre sosialforankring og bedre levevilkår. Sekundært vil dette føre til større livskvalitet, bedre familie og venne nettverk - og mindre behov for rus. 7. Gjennom samhandling mellom personer i målgruppen og frivillige er målet å utvikle positive, støttende holdninger, bryte ned fordommer og kunne tilrettelegge for og synliggjøre rusmisbrukere som ressurser i lokalmiljøet. I korte trekk ønsker vi å utvikle denne arenaen til: - Å bli et sted for selvtillit og vekst - Et tilkoplingssted i forhold til personer og miljøer i lokalsamfunnet og til interesser, hobbyer og annen positiv aktivitet - Et sted for medvirkning fra og dialog med personer i målgruppa - Å koble rusmisbrukere med frivillige krefter i lokalmiljøet - Skape et rikt kultur- og fritidstilbud som skaper mer glede og positive opplevelser.

5 4. Målgruppe for og nytteverdi av prosjektet I prosjektet ønsker vi å nå ut til voksne mennesker av begge kjønn med rusavhengighet. Vi har sett at aldersgrupper varierer fra tidlig i 20- årene til over 70 år. Til nå har vi knyttet kontakt med ca. 22 rusmisbrukere. Iflg. Kartlegging av rusmisbrukere i Klepp, er det et estimert antall på 114 personer med rusproblematikk i Klepp, i tillegg til dette regner man med store mørke tall. Klepp ligger prosentvis over landsgjennomsnittet i andel rusmisbrukere. Målet vårt er å nå ut til så mange som mulig i denne målgruppen. Klepp kommune er en kommune på Jæren i Rogaland. Kommunen har stor vekst av tilflyttere, og har nå over innbyggere og er den største av Jærkommunene. Klepp Frivilligsentral satser på at dette tilbudet skal videreføres også etter at prosjektperioden er over. Videreføring av hovedprosjektet Møteplassen vil bli tatt opp til politiskt behandling i For å forankre tilbudet i kommunen etter prosjektperioden, jobber prosjektleder med å knytte Møteplassen til relevant fagmiljø i distriktet, hvor en får dele erfaringer. Prosjektleder har i løpet av høsten knyttet seg til flere samarbeidspartnere i lokalmiljøet som jobber opp mot samme målgruppe. Hun er blant annet med i samarbeidsforumet i Sandnes som består av Byprestene, Funkishuset, Veiledningssenteret, Frelsesarmeen, Kafe Nr. 13, Kafe Ålgårdstoppen og Crux ettervern. Vi har utviklet et stort kontaktnett hvor vi videreformidler våre erfaringer i dette arbeidet. Evaluering Prosjektet Luft under vingene vil bli evaluert gjennom - intervju med deltakerne - intervju med frivillige - eksterne bidragsytere (kursholdere, frivillige lag og organisasjoner) - samarbeidspartnere (nav, sosialtjenesten, psykisk helse, lensmann med andre) Prosjektgruppen vil sammen med kursholder og andre bidragsytere evaluere de ulike kurs/arrangement etter endt kurs sammen med deltakerne. Dette for å få en tilbakemelding om kurset/arrangementet var bra, og hvilke tilbud vi skal fortsette med. I prosjektet Luft under vingene ønsker vi å prøve ut et kunst; kultur og fritidstilbud for rusmisbrukere. Vi vil beskrive fremgangsmåter og se hva som funger for denne målgruppen. Etter endt prosjektperiode vil vi beskrive de konkrete erfaringer i forhold til fremgangsmåter som er brukt, slik at tilsvarende prosjekt i fremtiden kan nyttiggjøres våre erfaringer. Vi stiller oss åpne for å møte opp på samlinger for Mental Helse eller andre intresserte for å dele våre erfaringer. På regionssamling for Frivilligsentraler på Vestlandet høsten 2011 skal prosjektleder formidle fremgangsmåter og erfaringer til andre Frivilligsentraler og andre som ønsker å starte opp lavterskeltilbud for mennesker med rusproblem.

6 Hovedprosjektet Møteplassen blir vurdert kontinuerlig og på halvårs evalueringssamlinger i styringsgruppa. 5. Organisering Vi ser for oss at Luft under vingene skal utvikles til å være: 1. Kurs/treff to kvelder i uka. Tilbudet/ møtestedet skal tilby mer forpliktende sosiale kontakter, basert på ønsker, felles interesser og andre forutsetninger. Det er et ønsker å utvikle slike individulle eller gruppebaserte møter til at de kommer i tillegg til kafetreffene på Møteplassen (eksempler: fisketurer, fjellturer, bowling, konserter/ kulturarrangement osv). Luft under vingene vil kunne tilby kurs og andre aktiviteter tilpasset interesser, ønsker og ferdigheter hos personer i målgruppa 2. Driften av de ulike arrangement er basert på at personer i målgruppa skal delta sammen med frivillige fra lokalmiljøet, og at deltakelsen skal utgjøre et element i den enkeltes rehabiliterings/ mestringsprosess. 3. Gjennom prosessen er det et mål å utvikle tilbudet til å bli mest mulig brukerstyrt og brukerdrevet. Vi vil søke erfaringer og kompetanse for å kunne legge opp til en målrettet og metodisk tilnærming for at dette skal kunne bli mulig. Vi ser for oss å dele prosjektet Luft under Vingene inn i følgende delprosjekt: 1. Friluft Aktivitetene kan være fisketurer, turer i nærmiljøet, fjellturer, båtturer, strandturer og andre ekskursjoner. Samarbeidspartnere: Frisk i friluft, Jæren jakt- og fiske lag, Jæren kajakk-klubb. 2. Kunst Malekurs, Fotokurs, Håndverkskurs Samarbeidpartnere: Lokale kunstnere og kulturformidlere, Kultur- og fritid Klepp, 3. Kultur/Fritid aktiviteter Kultur arrangement som teater, konserter, kino/filmkveld, bowling. Både på Møteplassen og på lokale kulturarrangement. Fritidsaktiviteter som Matlaging, Sminkekurs, Hagestell, Mekkekvelder, Bookscraping, Datakurs Samarbeidspartnere: Prosjektet HUSK i Stavanger 4. Selvhjelpsgrupper Samarbeidspartnere:Familieklubb Norge og Blå Kors Dette er et samarbeidsprosjekt med flere aktører. I tillegg til ovennevnte samarbeidspartnere har vi et bredt samarbeidsnett bestående av: Klepp kommune, Brukerrepresentanter, Frivilligsentral, Ressurspersoner i lokalmiljøet, Kompetansesentra/ behandlingsinstitusjoner som: Byprestene, Gatemagasinet Asfalt, Funkishuset, Veiledningssenteret, Frelsesarmeen, Kafe Nr. 13, Kafe Ålgårdstoppen og Crux ettervern. Vi har også et godt samarbeid med det lokale næringsliv i form av pengestøtte og gaver.

7 Prosjektgruppe Luft under vingene vil bestå av: Rusmisbrukere (2 stk) Frivillige (2 stk) Prosjektleder Møteplassen Daglig leder Frivilligsentralen Prosjektgruppa vil ha jevnlige dialogmøter sammen med brukere og frivillige på Møteplassen for å utvikle et best tilrettelagt tilbud gjennom Luft under vingene Møteplassen har en egen styringsgruppe bestående av prosjektleder Møteplassen, daglig leder Frivilligsentralen, fritidssjef, prosjektleder av rusprosjektet På vei! og leder for sosialtjenesten. 6. Framdriftsplan: Ønsket er at Luft under vingene skal kunne tilby kurs/aktiviteter i forhold til brukernes ønsker og interesser til enhver tid. I tillegg åpen kafe to dager i uka på Møteplassen hvor en har sosialt samvær ønsker vi å legge til rette for kurs/treff to kvelder i uka. Innholdet i disse kveldene blir bestemt av brukernes ønsker og interesser sammen med Frivillige tilknyttet Møteplassen. Aktuelle aktiviteter kan være maletreff, fototreff, fiske og friluftsturer, datakurs, og lignende. Eksempel på Plan Tirsdag Fredag Torsdag ettermiddag/kveld Måndag ettermiddag/kveld Åpen kafe* Åpen kafe* Kunst/ Friluftsaktiviteter Familieklubb Kultur og fritidsaktiviteter Det er prosjektgruppa som er ansvarlig for framdriftsplanen Dette arbeidet foregår i samarbeid med alle deltakerne tilknyttet Møteplassen. Det blir laget en aktivitetsplan for hvert halvår. *På Åpen kafe på Møteplassen er det fokus på sunn kost og sosialt samvær. Åpen kafe er et eksisterende tilbud, og vi ønsker at erfaringene gjennom det kurs/kulturtilbud som blir tilbud gjennom Luft under vingene kan videreføres og brukes også på åpen kafe på Møteplassen.

8 7. Budsjett og finansieringsplan Budsjett Utgifter Lønn * Sosiale utgifter * Reiseutgifter prosjektleder * Lokaler/Strøm Matriell/utstyr Kurs/treff ^ Kursmateriell ^ Kultur/Utflykt ^ Diverse ^ Samlinger for Frivillige og veildere familieklubb ^ Reiseutgifter Luft under vingene ^ Driftsutgifter ^ Sum Finansieringsplan Inntekter Helsedirektoratet Egen andel ExtraStifelsen Sum * Blir dekket av midler fra Helsedirektoratet Blir dekket av Klepp Kommune ^ Blir søkt dekket gjennom Exstrastiftelsen

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede

Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede Prosjektbeskrivelse juni 2013 Web TV for og med utviklingshemmede Glede, inspirasjon og utvikling SOR 1 Sammendrag LUPE søker i samarbeid med Bergen kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2005. Rustet for fritid

Prosjektrapport nr. 11/2005. Rustet for fritid Prosjektrapport nr. 11/2005 Rustet for fritid Følgeevaluering av et prosjekt i Kristiansand kommune for rehabilitering av rusavhengige - erfaringer fra et utvalg deltakere og aktører Trond Stalsberg Mydland

Detaljer