Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Datamaterialet. Hensikten med undersøkelsen er... Problemstilling og forskningsspørsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Datamaterialet. Hensikten med undersøkelsen er... Problemstilling og forskningsspørsmål"

Transkript

1 Hensikten med undersøkelsen er... Å evaluere opplæringen i felles omsorgsfilosofi. Hvordan prosjektets delmål oppfylles. Hvordan studiematerialet fungerer for diskusjon og hvordan det pedagogiske opplegget stimulerer til læring og faglig utvikling. Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi Høgskolelektor Guri Rosseland Rummelhoff Veileder: Førsteamenuensis Lillian Lillemoen Prosjektets delmål er: Et kvalitetssikret felles utdanningsmateriale som bygger på Palliativ omsorgsfilosofi Skapt felles struktur/forutsetninger for å stimulere omsorgspersonell kunnskaper i palliativ omsorgsfilosofi Implementere «Gränsregional demensomsorgsfilosofi» i virksomhetene i studiesirkelform Gjennomføre felles seminarer for kunnskaps- og erfaringsutveksling med fokus på omsorgsfilosofi Problemstilling og forskningsspørsmål Problemstilling for denne undersøkelsen er: Hvordan vurderes opplæringen i «Grenseregional demensomsorgsfilosofi» og prosjektets delmål ivaretatt? Forskningsspørsmål: 1. Hvordan vurderes utdanningsmaterialet å ivareta den valgte omsorgsfilosofi 2. Hvordan vurderes behovet for kunnskaper om omsorgsfilosofien ivaretatt? 3. I hvilken grad er felles arenaer for kunnskapsutveksling etablert? 4. I hvilken grad har deltagelse i prosjektet ført til kunnskaper om den valgte omsorgsfilosofi hos omsorgsutøverne? Datamaterialet 2 intervjuer før kurset i forandringsledelse 4 intervjuer etter kurset i forandringsledelse 3 intervjuer + 2 telefonintervjuer etter studiesirkel Spørreundersøkelser til forandringsledere og deltakere i studiesirkel etter studiesirkel En svensk spørreundersøkelse og en Norsk/Svensk spørreundersøkelse Presentasjon av utvalget Svensk spørreundersøkelse Utvalget er forandringsledere, alle kommunene er representert Norsk/Svensk spørreundersøkelse, N=167, Antall besvarte=51,7% Kommune i % Fredrikstad 46 Lysekil 16 Mellerud 16 Rygge 7 Tanum 15 Kjønn Kvinne 97 Mann 3 Yrkestittel i % Pleiemedhjelper 4 Hjelpepleier 6 Sykepleier, Vernepleier 22 Ergoterapeut, Fysioterapeut 2 Leder 8 Annet 4 Tidsperiode: 8-1 Kommunene: Strømstad, Munkedal og Bengtfors N=221 deltagere Svarfrekvens =79% 1

2 Funn fra intervjuer før kurs i forandringsledelse Behov for forandringer på egen arbeidsplass Behov for forandringer på egen arbeidsplass Organisering av studiesirkelarbeidet Informasjon Behov for, og forventninger om læring Tilrettelegging av det fysiske miljøet for personer med demens Tilpasset bygning, Skjermingsrom, felles samlingsrom Tilrettelegging av det fysiske miljøet for personer med demens Aktivitetstilbud Behov for tid og rom Informasjons behov Informasjons utfordringer Kunnskap om demens og omsorgsfilosofi Å bli en forandringsleder Aktivitetstilbud Individuelt tilpassede aktiviteter, fysiske aktiviteter, Behov for økt tverrprofesjonelt samarbeid Personlig utvikling Behov for økt tverrprofesjonelt samarbeid Samarbeidsparter er dagvirksomhet, demensteam, legen, primærvärden og pårørende. Vi har blitt mye bedre med det med teamarbeid de seneste årene Hoved- og underkategorier før kurset i forandringsledelse Organisering av studiesirkelarbeidet Informasjon Behov for tid og rom Organiseringen virker uklar, skal det leies inn vikarer, får vi det i arbeidstiden? Mellomleder er en nøkkelperson Jeg vet ikke helt om det har gått opp for dem (lederne) hvor stort det er. Vi skal samkjøre tid og møtes og, i og med at vi jobber på tvers av hverandre. Da må de jo leie inn mennesker for oss, kan hende Informasjonsbehov Forskjellig informert. Jeg burde fått den informasjonen så jeg kunne lest materiale og fått rede på hva jeg skal gå for utbildning, det tycker jeg. Informasjonsutfordringer Formidle informasjon til rett person. Informasjon via mail, mange leser i ikke mail. Jeg tror ikke de (lederne) viste hva det var for å være helt ærlig. Behov for, og forventninger om læring Funn fra intervjuer etter kurs i forandringsledelse Kunnskap om demens og omsorgsfilosofi Behov for økt kompetanse innen demens Mange av personalet har ikke den utbildningen og klarer ikke å håndtere problematikken riktig. Kunnskapen er for lav helt enkelt, så det skal bli interessant å se hva det kurset gir. Å bli en forandringsleder Forventer å lære mye og dyktiggjøre seg til å lede studiesirkler, formidle kunnskapen til alle ansatte. Nettverksbygging. Forankring i ledelsen Varierende grad av tid og rom Mellomleder- en nøkkelperson Informasjons utfordringer Tydeligere informasjon før kurset Informasjonen stoppet hos arbeidsledere Rollen som forandringsleder Veileder-/underviserfunksjonen Personlig utvikling Å inngå i et nettverk Framtiden Fortsettelse av studiesirkler Personlig utvikling Forventer at kurset skal gi verktøy og muligheter til personlig vekst. Hoved- og underkategorier etterr kurset i forandringsledelse 2

3 Varierende grad av tid og rom Forskjellige rammer, tid til studiesirklene, tid til forberedelser. For du trenger å forberede, akkurat som hvis du skal ha et selskap, så må du forberede ting. Mellomleder en nøkkelperson Virksomhetsledere forskjellig informert, noen lite informert Et skup å ha med virksomhetsleder i studiesirkelen. Mellomleder blir en nøkkelperson for at omsorgsfilosofien skal gjennomsyre hele virksomheten. Informasjonsutfordringer Tydeligere informasjon før kurset Ingen kunnskap i palliativ omsorgsfilosofi på kurset Jeg skulle dra noen dager etterpå, altså, så jeg dro dit, jeg hadde rett og slett ikke peil. Ja, det blir sikkert gøy, prøve å øke kunnskapen om demens er alltid gøy. Men jeg trodde jeg skulle komme dit og bli lært opp i stoffet. Så jeg var veldig overrasket da jeg kom dit. Svenske deltagere var mer informert Det er klart for dem (svenskene) hadde innholdet inne. Vi visste jo ikke. Informasjonen stoppet hos arbeidsledere Utydelig informasjon fra leder i forhold til rom og tid. Har vi råd til det eller har vi ikke råd til det. Rollen som forandringsleder I hvilken grad ga kurset i forandringsledelse kunnskaper om rollen som forandringsleder Jeg følte meg beæret at jeg fikk lov til å få den rollen her. Veileder-/Underviserfunksjonen Oppdaget at de ikke skal undervise, men lede studiesirkler. De er ikke eksperter, men de skal bygge en gruppe. Jeg kan ikke lære dem noe, uten at det kommer undenifrå. Kommunikasjonsteknikkene var veldig, de lærte metoder for å lede studiesirkler Personlig utvikling Jag tycker at mycke som vi fikk med oss kan vi even anvende i vår vardag som privatperson, inte bare på arbeidet. Jag har lært jättemycke om meg selv. Å inngå i et nettverk En arena for kunnskapsutvikling, lære av hverandres erfaringer. Så mange kommuner, og at er med, kanskje det gir mulighet til å flytte på seg Rollen som forandringsleder 16 Framtiden Funn fra intervjuer etter studiesirkel Fortsettelse av studiesirkelarbeidet Alle ansatte må få opplæring i omsorgsfilosofien for at det skal gjennomsyre hele virksomheten. Utfordringer i forhold til organisering Rollen som forandringsleder Studiesirkelens betydning Det er stort å få være med i den her store prosessen som forandringsleder. Man setter stor sten i rulling om man får være med i den her store prosessen. Jeg tenker at det her må fortsette, vi kan ikke bruke så mye penger for ikke å bruke det mer. Forankring i kollegiet Spredning av informasjon Utvelgelse Planlegging Veiledning Behov for nettverk Tid og rom for refleksjon og læring Studiematerialet Arbeidsmiljøet Pleiekvaliteten Det er det man er mest redd for at det skal renne ut i sanden. Hoved- og underkategorier etter studiesirkel 3

4 Utfordringer i forhold til organisering Økonomi begrensende faktor, problematisk å gå fra avdelingen, fikk ikke vikar. Hadde inntrykk at vi fikk kastet det i fanget og følte nesten at det var et eget prosjekt vi hadde fått. En sirkel med ledere. Fantastisk støtte fra prosjektleder, Forskjellige erfaringer med nærmeste sjef. Lederne er alfa og omega for å komme videre og få det skikkelig inn i virksomheten Forankring i kollegiet Kollegaer som ikke har vært med i studiesirkel har vist ulik grad av støtte. Spredning av informasjon Spredning av informasjon til de som ikke har vært med i studiesirkel har vært forskjellig. informasjon fra vår sjef, jeg tror ikke dem var innsatt i hva det handler om. Støtte fra prosjektleder/nærmeste leder/medarbeidere ganske Prosjektleder Nærmeste leder Medarbeidere Rollen som forandringsleder Arbeide i en annen kommune Utvelgelsen Valgt ut til å være forandringsleder. Jeg har vokst på det, tør mer å kaste meg litt ut på. Noen deltagere meldte seg frivillig, andre ble plukket ut Deltagere fra flere avdelinger, i noen grupper var deltagerne fra samme avdeling. Studiesirklene ulikt sammensatt med tanke på deltagernes yrkesbakgrunn. Planlegging Møtevirksomhet, innbydelser til deltagere Veiledning Lærte veiledningsteknikker på kurset, brukt det i ulik grad Behov for nettverk Danne nettverksgrupper, en kontaktperson. Seminarene var fantastiske. Bytte arbeidsplass, arbeide i en annen kommune Ja Tenkt på det Nei Som jobber med omsorgsfilosofi 22 Veiledning fra forandringsleder 5 Studiesirkelens betydning Livsviktig å gå på forendring. Man utsetter seg for å bli behandlet og få tenke efter og reflektere og utvikle seg. 4 3 Tid og rom for refleksjon og læring Vanskelig å komme fra, Lite tid til refleksjon i en travel hverdag Gullstund sitte her ustørda. Sitte stille ned lungt og prate om emner som berører oss 1 Studiematerialet Studieheftene er grundige, lettleste og informative. Vi har fulgt dem fra A til Å. Lite tid, problematisk å rekke alle spørsmålene. Ulike erfaringer med historien om Anna og Per. Filmene, bortsett fra den første. 23 4

5 Reflektere over deg selv Inspirasjon til å diskutere spørsmål vedrørende egne arbeidsmetoder? Prosjektet har gitt kunnskaper Tiden for hvert studiesirkelmøte Kunnskaper For lang Passe For kort Har seks studiesirkelmøter vært tilstrekkelig? I hvilken grad har studieheftene fungert for å få kunnskaper Ja Nei / dårlig Studieheftene Studieheftene Svergie

6 I hvilken grad har historien om Anna og Per fungert for å få kunnskaper? I hvilken grad har filmene fungert for å få kunnskaper? Studiesirkelens betydning Har studiesirkelen bidratt til å se arbeidsplassens styrker og svakheter? Arbeidsmiljøet Stor betydning for arbeidsmiljøet hvis flere hadde deltatt i studiesirkel. Behov for flere forandringsledere. Jeg kjenner at jeg har et annorlunda tenkt. Det er ikke jeg og du lenger, vi er et team Pleiekvaliteten Mer bevisst på kommunikasjon med pårørende Anhøriga påpekte hvilken fantastisk arbeidsgruppe vi var nå, og sikkert at det var betre nu enn tidligere. Dem visste at vi hadde gått studiesirkel så dem trodde det berodde på det. Sjefen ble jättelykkelig Fordel med en hel arbeidsgruppe i en studiesirkel. Solstråler med forbedringspunkter. 1 / 4 Ja Nei 34 Utdanne alt personalet i omsorgsfilosofi Framtiden. I hvilken grad ønsker du å fortsette å arbeide med omsorgsfilosofi Jag ønsker at kommunen utbildar alt personale i det her. Mange kjenner at det har vært en stor ære å få være delaktig i prosjektet og håper inderlig at kommunen skal jobbe videre med omsorgsfilosofien i framtiden Jeg tycker det er en veldig filosofi, bare vi får penger og personale så vi kan gjøre det til fulle Alltid Kanskje Nei Arbeide med omsorgsfilosofi 36 6

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2005. Rustet for fritid

Prosjektrapport nr. 11/2005. Rustet for fritid Prosjektrapport nr. 11/2005 Rustet for fritid Følgeevaluering av et prosjekt i Kristiansand kommune for rehabilitering av rusavhengige - erfaringer fra et utvalg deltakere og aktører Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Bodil Ravneberg Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 1-2011 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KOGNITIV 1 2015 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI MED GNISTEN I BEHOLD Gnist Psykologer i Sandnes satser utelukkende på kognitiv terapi. Å stå sammen gir et godt faglig nettverk. Det gir

Detaljer