Ansvarlig Alkoholhåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlig Alkoholhåndtering"

Transkript

1 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2862 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet /15 Komitè for levekår Ansvarlig Alkoholhåndtering Forslag til vedtak Saken tas til orientering. Sammendrag «Ansvarlig Alkoholhåndtering» er et nasjonalt prosjekt. Programmet eies av helsedirektoratet og skal forebygge overskjenking og skjenking av mindreårige, samt redusere rusrelatert vold i tilknytning til skjenking. Bodø kommune har gjennomført programmet siden mars Arbeidet er utført på en svært tilfredsstillende måte og har høstet anerkjennelse hos KoRus Nord for god organisering av et tverrfaglig miljø. Dette har resultert i et godt samarbeid mellom næring, politi og Bodø kommune. Bodø kommune får nå midler for å videreføre programmet i 2013 under forutsetning av at arbeidet implementeres som et permanent tiltak. Dette er allerede vedtatt i bystyrets møte sak 12/118, Bodø kommunes bevillingspolitikk Det orienteres herved om at arbeidet med å sikre ressurser til videreføring av arbeidsområdet legges til budsjett/økonomiplanbehandlingen Saksopplysninger Bakgrunn Helsedirektoratet er ansvarlig for det faglige innholdet i det nasjonale prosjektet «Ansvarlig Alkoholhåndtering». KoRus-Nord, - kompetansesenter rus Nord-Norge, har det regionale ansvaret og en veiledningsrolle overfor Bodø kommune. «Ansvarlig Alkoholhåndtering» har som hovedmål å hindre overskjenking og skjenking av mindreårige, samt redusere rusrelatert vold i tilknytning til skjenking. Prosjektet bygger på 3 satsingsområder: - Kursing av ledere og ansatte i skjenkenæringen - Bedre samarbeid mellom kommune, politi og næring Side93

2 - Effektivisering og kvalitetssikring av skjenkekontrollørene I 2012 mottok Bodø kommune kr ,- i økonomiske midler fra KoRus-Nord. Det ble ansatt prosjektleder i et engasjement fra mars 2012 frem til april Lønn har vært dekket av de overførte midlene. Det ble naturlig å plassere prosjektleder for «Ansvarlig Alkoholhåndtering» i serviceenheten i og med at saksbehandler for servering, skjenke- og salgsbevillinger er plassert der. Serviceenheten har budsjett- og personaloppfølging, mens kommunaldirektør HO har det faglige ansvaret. Hva er gjennomført i Bodø i 2012 Allerede før prosjektleder var ansatt ble politi og næring kontaktet. Representanter fra disse to partene deltok blant annet under intervjuer i ansettelsesprosessen av prosjektleder. Kontakt og eierskap ble dermed etablert fra starten og dette ga prosjektleder et godt utgangspunkt for å starte arbeidet med satsingsområdene. Det ble dannet styringsgruppe med politisk og administrativ deltagelse, samt ei tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med representanter fra utelivsbransjen, herunder også hotell og restaurantnæringen, politi og kommune. Fra kommunen deltar saksbehandler for fagfeltet, representant for skjenkekontrollørene, utekontakten og rådgiver for kommunaldirektør HO stab. Det ble dermed raskt etablert et nettverk som la grunnlag for godt samarbeid. Det ble lagt vekt på dialog og god informasjonsflyt, noe spesielt næringen har satt pris på. Tiltak som er gjennomført: - Seminar om internkontroll for alkoholomsetning. Alle skjenkesteder skal ha godkjent intern- kontrollsystem og det var stort behov for kurs i temaet. Mangel på oppfølging av intern kontroll kan føre til prikkbelastning i henhold til Bodø kommunes retningslinjer. For mange prikker kan i ytterste konsekvens føre til at man mister bevillingen. Rundt 45 deltagere møtte opp til dette seminaret. - Kurs for skjenkekontrollørene. For å sikre god kvalitet på kontrollene som gjennomføres er det viktig at skjenkekontrollørene har god kompetanse på fagfeltet og får oppfølging av kommunen. Det har vært gjennomført kurs både i alkoholloven og i rapportskriving. - Økt antall og flere typer kontroller. Det ble gjennomført til sammen 582 kontroller i Til sammenligning var det i 2011 gjennomført 370 kontroller. Nytt i 2012 har vært økt fokus på intern kontroll og oppfølging av dette. - Kurs i Ansvarlig Vertskap. Alle som har bevilling må i følge Bodø kommunes retningslinjer gjennomgå kurs i Ansvarlig Vertskap. Kurset skal sikre at styrere og stedfortredere har den kunnskapen som trengs, samt at de skal kunne gi veiledning og opplæring til sine ansatte. Fordelt på 2 kurs har til sammen 90 deltagere gjennomført disse kursene i 2012/13. - Invitasjon til tematime hvor rundt 45 deltagere møtte opp. Tematimen ble godt mottatt og utløste et ønske om spørretime på skjenkestedet, noe som er fulgt opp av prosjektleder. - Opprettet samarbeid med nattevandrere fra Røde Kors. Særlig rundt juletider. - Skjenkekontrollørene er i løpet av 2013 i gang med å gjennomføre kunnskapsprøven. Kontrollørene bør ha samme grunnleggende kunnskap som styrerne. Side94

3 Prosjektleder har i tillegg lagt planer for videre drift i 2013: - Flere Ansvarlig Vertskapskurs. Forankret i retningslinjene for skjenking heter det: «Alle som skjenker alkohol skal ha gjennomgått kurs i Ansvarlig Vertskap i løpet av 2013 og deretter fortløpende bli invitert på kurs for nyansatte.» Nytt kurs i 2013 blir 17.juni. - Internkontroll ved salgssteder (butikker) - Kurs i ansvarlig salg - Økt fokus på folkehelseperspektivet som følge av inntak av alkohol - Inngå samarbeid mellom utekontakten og utesteder for å sette mer fokus på unge på byen. - Informasjon og profilering i media Vurderinger I Bodø kommunes målsetting for bevillingspolitikk , - sak 12/118 vedtatt av bystyret står det: «Gjennom programmet Ansvarlig Alkoholhåndtering skal kommune, politi og skjenkenæring samarbeide for å skape en tryggere by og et tryggere uteliv ved å unngå overskjenking og skjenking til mindreårige, og dermed minske rusrelatert vold gjennom å fremme ansvarsfull servering av alkohol.» I bystyrets møte ble sak PS 13/47 behandlet. Sakstittelen var: «Voldtekter i Bodø hva kan kommunen gjøre med saken». Vedtaket fra møtet lyder: «Det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti som skal foreta en videre vurdering av de forslag som er fremsatt i PS 13/47. Anbefalinger fra gruppen forelegges politisk behandling.» Det vil være sannsynlig at arbeidsgruppas tiltak vil kunne knyttes opp mot arbeidet som vektlegges under «Ansvarlig Alkoholhåndtering». Bodø kommune ønsker å fortsette arbeidet med Ansvarlig alkoholhåndtering. Redusere Vold Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser til at alkoholkonsum er en risikofaktor for vold. I Oslo og Trondheim har det vært undersøkelser som viser at i over halvparten av anmeldte voldstilfeller var gjerningsmennene alkoholpåvirket og i Bergen viser tall fra legevakt at flertallet av voldsofre var påvirket av alkohol. Folkehelse og sykefravær Folkehelsearbeidet skal i følge folkehelseloven øke positive påvirkningsfaktorer som fremmer folkehelse i et samfunn med sunne levevaner, felleskap og trygghet som forebygger sykdom. International Research Institute of Stavanger et arbeidsforskningsinstitutt, konstaterer at ett av tre korttidsfravær og ett av sju langtidsfravær skyldes alkohol. I tillegg viser instituttet til at direkte Side95

4 årlig tap i Norge på grunn av alkoholrelatert sykefravær er beregnet til 1,5 milliarder kroner, mens kostnadene knyttet til lavere kvalitet og effektivitet er beregnet til 8,7 milliarder pr. år. Unngå inndragning av bevillinger og stengte virksomheter I Bodø kommunes bevillingspolitikk side 14 er reaksjonsformer på brudd på alkohollovens bestemmelser beskrevet: - Mindre alvorlige brudd: 1 prikk - Alvorlige brudd: 2-4 prikker - Svært alvorlige brudd: 5-8 prikker Tildeling av inntil 7 prikker kan medføre at det gis administrativ advarsel. Prikkbelastning kan også gjøres på grunnlag av politiets avviksrapporter. Ved tildeling av 8 prikker eller mer skal bevillingen inndras. Bodø kommunes arbeid med Ansvarlig alkoholhåndtering. I Bodø kommunes bevillingspolitikk side 9 står det: «Bodø kommune skal gjennomføre Ansvarlig Alkoholhåndtering etter helsedirektoratets retningslinjer og implementere det som et permanent tiltak i kommunen.» KoRus Nord og helsedirektoratet har flere ganger trukket Bodø kommune frem som et eksempel for hvordan god organisering av arbeidet med Ansvarlig Alkoholhåndtering kan gi best mulig resultater. Det legges her særlig vekt på det gode tverrfaglige samarbeidet hvor Bodø kommune blir sett på som en av de norske kommunene som har lykkes best. I tillegg roses Bodø for å ha satt fokus på overskjenking, utelivsrelatert vold, forvaltningen av alkoholloven generelt, - og for å ha tatt i bruk prikkbelastningssystemet. Konklusjon Bodø kommune ønsker å fortsette arbeidet med Ansvarlig Alkoholhåndtering og har forankret arbeidet i kommunens bevillingspolitikk , - sak 12/118 vedtatt av bystyret I 2016 vil Ansvarlig Alkoholhåndtering komme inn i handlingsplan for rusmiddelpolitikk. Arbeidet videreføres i 2013 med midler fra helsedirektoratet. Det orienteres herved om at arbeidet med å sikre ressurser til videreføring av arbeidsområdet legges til budsjett/økonomiplanbehandlingen Saksbehandler: Kjersti Rongved Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør HO Side96

5 Trykte vedlegg: Ingen vedlegg Utrykte vedlegg: Ingen vedlegg <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side97

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Hege Cesilie Lauritzen og Bergljot Baklien SIRUS rapport nr. 5/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 1

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2013 498/2013 2012/8033 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Formannskapet 30.01.2013 Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk KOMMUNEVALG: 2015 SIDE 2 Introduksjon...3 Alkohollovens bestemmelser...4 Økt tilgjengelighet = økt forbruk...4 Sterk økning i skjenkebevillinger...5 Skjenketak...6 Flere

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

2 2014 ÅRGANG 17 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN. TEMA: Motiverende Intervju

2 2014 ÅRGANG 17 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN. TEMA: Motiverende Intervju 2 2014 ÅRGANG 17 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN TEMA: Motiverende Intervju LEDER TEMA: FOLKEHELSE 4 Ny kunnskapsoversikt om ulikheter i helse 8 Vil den

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

Oslo kommune Arbeidsgruppen for bekjempelse av overfallsvoldtekter

Oslo kommune Arbeidsgruppen for bekjempelse av overfallsvoldtekter Oslo kommune Arbeidsgruppen for bekjempelse av overfallsvoldtekter SLUTTRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT TILTAK MOT OVERFALLSVOLDTEKTER 1. Bakgrunn Mandat Sammensetning av arbeidsgruppa Arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13, e-post:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012 FREDRIKSTAD KOMMUNE OMSORGS- OG OPPVEKSTSEKSJONEN 2007/13013 Saksnr.: Dokumentnr.: 49 Løpenr.: 23760/2009 Dato: 27.02.2009 Saksbeh.: Gry Haugland, Omsorgs- og oppvekstseksjonen Klassering: 145 Helhetlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer