Norgesuniversitetet. Prosjektmidler Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norgesuniversitetet. Prosjektmidler Sluttrapport"

Transkript

1 Norgesuniversitetet Prosjektmidler Sluttrapport P04/2009 Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med prosessvurdering i høyere utdanning (ASSESS 2010) Kontaktperson Innleveringsfrist: 19. juni 2011 Anne B. Swanberg Prosjektleder ASSESS2010, Direktør BI Learninglab Kontaktperson 2 Svend Andreas Horgen Høyskolelektor Høyskolen i Sør-Trøndelag Nettadresser Prosjektets nettadresse: Studiets nettadresse: Resultater og refleksjoner Beskriv kort hvilke resultater prosjektet har oppnådd: Samstemt undervising Ett av de to resultatmålene for prosjektet var å utvikle og teste en metode for planlegging og implementering av undervisning med underveisvurdering/tilbakemeldingsaktiviteter. Modellen "samstemt undervising" (Biggs 2003) ble førende for prosjektets piloter. Det sentrale i denne pedagogiske modellen er at undervisningsaktiviteter (inkl formativ vurdering) skal bygge opp under læringsmålene og sluttvurderingens innhold og form. Modellen har vist seg å være et godt redskap for planlegging og gjennomføring av underveisvurderingsaktiviteter. Verktøykasse Det andre resultatmålet var å teste ut tilbakemeldingsaktiviteter for store klasser. Dette ble gjort gjennom 10 piloter og 4 minipiloter der klassestørrelsene varierte fra 30 til ca 400. Ulike former for IKT ble benyttet for å automatisere tilbakmeldingene. Er det noe som ikke har gått som det skulle og hvorfor?: Vi hadde i utgangspunktet sett for oss at vi skulle fått testet flere former for IKT-basert tilbakemelding i store klasser. Opplæring i metoden "samstemt undervisning" tok mer tid enn vi hadde estimert, men når denne først satt hos prosjektdeltakerne ble vinningen desto større. 1 av 5

2 Det var vanskelig å måle læringseffekter i pilotene. Måling av læringseffekter er vanskelig generelt og i tillegg var det ingen av pilotene i prosjektet som hadde et direkte sammenligninsgrunnlag med tilsvarende kurs gjennomført tidligere. Skisser de tre viktigste lærdommene/erfaringene fra prosjektperioden: 1. Fleksibel samarbeidsform Vi erfarte at valget av en fleksibel prosjektsamarbeidsform var et suksesskriterium. Vi fant frem til en arbeidsform som gjorde at alle prosjektdeltakerne kunne delta uavhengig av tid og rom. Prosjektgruppen tok i bruk blogg, wiki, skype, etherpad, doodle mm for å samarbeide effektivt om kunnskapsutvikling og deling samt til praktisk prosjektadministrasjon. 2. Pedagogisk rammeverk Det var også et suksesskriterium å finne frem til et teoretisk rammeverk (modell eller metode) som ble grunnstenen for det videre arbeidet på tvers av pilotene. Dette hjalp oss til å holde et sterkt fokus på pedagogiske prisipper for bruk av IKT i undervisningen. 3. Resultatorientering Viktig å fokusere på formidling av resultatene gjennom skriving av artikler og konferanseinnlegg tidlig i prosjektet. Dette bidro til å resultatorientere pilotene. Vi bestemte tidlig at vi skulle arrangere et formidlingsseminar ved prosjektets slutt - dette viste deg å bli en fin driver for spesielt sluttrapporteringene av de enkelte pilotene. Også bruk av sosiale medier var en viktig driver for utviklingen gjennom at vi publiserte løsninger, problemstillinger mm på prosjektets blogg og wiki-sider. En fin måte å dokumentere og dele underveis, oe som gir eierskap progresjon til fremdriften. Kunnskapsutvikling og formidling Hva er de viktigste konklusjonene fra kunnskapsutviklingen i prosjektet?: Pedagogiske prinsipper og IKT i undervisning og læring For at IKT skal bidra til å effektivisere undervisnings- og læringsprosesser i store klasser opplevde vi hvor sentralt det er å ta utgangspunkt i grunnleggende pedagogiske prinsipper. Spesielt kan nevnes nedbrytinging av kursmål til læringsutbytteformuleringer (LUF-er) på tema-nivå som igjen ble gjenstand for utvikling av tilbakemeldingsaktiviteter. Biggs & Tang (2007) var en viktig inspirasjonskilde for prosjektet. Verktøykasse med tips De som lærer mest av kunnskapsutviklingsprosjekter er prosjektdeltakerne. For delakerne i ASSESS 2010 har prosjektet vært en milepæl i deltakernes utvikling når det gjelder systematisk bruk av læringsmål i undervisning med bruk av IKT. Kunnskapen som er utvilklet i prosjektet er delt på tvers av pilotene, men også er det et klart mål at kunnskapen og erfaringene skal nå fagansatte i høyere utdanning gjennom spredning av metoden og verktøykassa. Ringer i vann - "bi-resultater" av prosjektet Verktøykasse for virtuelt prosjektsamarbeid Ett bi-produkt fra prosjektet er erfaringene med hvordan prosjektet benyttet IKT til å samarbeide gjennom hele prosjektperioden. Se eget menypunkt i prosjektets kunnskapswiki. PLab Et annet "bi-produkt" av samarbeidet i ASSESS 2010 er AITEL sitt prosjekt Plab - rom for læring som i 2011 vant NOKUTs pris for utdanningskvalitet. System for medastudentvurdering Som resultat av en av pilotene har HiST utviklet en prototype på et system for medstudentrespons på web. Dette er under videre utvikling pr vår På hvilken måte er kunnskap utviklet i prosjektet formidlet til andre?: Generelt Interesserte har vært invitert til å følge blogg og wiki fra prosjektstart. Artikler 2 av 5

3 To artikkler med basert på kunnskap fra prosjektet er publisert på sem.net Hugo Nordseth, Sonja Ekker and Robin Munkvold - Tools for peer assessment in an e-learning environment. Bjørn Klefstad, Geir Maribu, Svend Andreas Horgen & Thorleif Hjeltnes - Learning Outcomes and a Taxonomy as a Starting Point for creating digital Multiple-choice Tests En artikler er levert for publisering Cecilie Asting and Anne Swanberg - How can we make junior business students understand the importance of learning organizational behavior and management? Konferanseinnlegg på to nasjonale konferasner NVU-konferansen Hugo Nordseth, Sonja Ekker og Robin Munkvold: Tools for peer assessment in an e-learning environment. FoU i praksis Robin Munkvold og Hugo Nordseth: Verktøy for medstudentvurdering i lærerutdanningen mai 2010, Trondheim Eget prosjektseminar Prosjektresultatene ble formidlet gjennom et eget prosjektseminar ved Handelshøyskolen BI i Nydalen. Invitasjon var spredd via Egne løpesedler ble disribuert på konferanser i regis av Norgesuniversitetet og Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), websidene til samarbeidspartnerene, prosjektsidene Norgesuniversitetet og i Synkron (NFF's magasin). Ca 60 deltakere fra en rekke institusjoner. Dokumentasjon finnes på prosjektets kunnskapswiki. Nettverksuniversitetets årskonferanse Videre ble prosjektets resultater formidlet i egen sesjon på Nettverksuniversitetets årskonferanse mars Dokumentasjon til seminaret finnes på Nettverksuniversitetets hjemmesider. Norgesuniversitetets høstkonferanse 2010 Presentasjon av prosjektets verktøykasse for virtuelt samarbeid. Interne arrangementer og kanaler De tre samarbeidende institusjonene har i tillegg formidlet erfaringer og kunnskap fra prosjektet i interne kanaler og arrangementer/workshops, eksempelvis BI's årlige Inspirasjonsdag for forelesere i juni I media Månedens prosjekt desember 2010 på Artikkel i Synkron (NFF) i Lenker til steder der kunnskapen er formidlet: Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av IKT Beskriv pedagogiske arbeids/lærings/vurderingsmåter og teknologi: Bruk av IKT er ikke et mål i seg selv. Det er først når teknologien understøtter læreprosessen at den har verdi. Teknologien kan enten støtte læreprosessen gjennom administrativ tilrettelegging eller gjennom egne læringsaktiviteter. I ASSESS 2010 ble teknologi først og fremst benyttet itil å gjennomføre læringsaktiviteter som støttet opp under læringsmålene i kurset. Hvordan tror dere prosjektets pedagogiske utviklingsarbeid påvirker studentenes læring og faglige utbytte?: Erfaringene fra de fleste pilotene viser at planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter med utgangspunkt i samstemt undervisning påvirker studentene positivt. 3 av 5

4 Det er spesielt utviklingen av gode læringsutbytter som hjelper studentene til å fokusere på hva de må fokusere på og jobbe med. Digitale læringsressurser Er det utviklet digitale læringsressurser i prosjektet?: Ja Er læringsressursene gjort tilgjengelig for andre og i så fall på hvilken måte?: Tre typer ressurser ble utviklet: 1. Tema/fagspesifikke ressurser Ressurser som er utviklet er kurs/temaspesifikke - type digitale tester. 2. System for medstudentvurdering Et verktøy for medstudentvurdering ble utvilklet og testet i piloter i ASSESS2010. Planlegges lansert for 2011/2012, men er foreløpig i beta. /watch?v=4crqzv4m0l4 3. System for læringsutbytteformuleringer Et studentutviklet system for læringsutbytte-testing. Dette systemet var kun en øvelse i programmeringsfaget og viste seg å ikke fungere bra nok til å gå videre med i praksis. Kan læringsressursene gjenbrukes og hvilken plan har man for å få til gjenbruk på en god måte?: Ressursene under 1 kan alle gjenbrukes (evt justeres) ved neste gjennomføring av kurset. Flere er allerede gjenbrukt. Planlegger dere å videreutvikle ressursen(e) dere har utviklet, og i så fall hvordan?: Systemet i 2 er under videreutvikling og vil legges ut for deling i løpet av Systemet i 3 er det foreløpig ingen planer for. Samarbeid Type samarbeid: Samarbeid med andre læresteder i Norge Internt samarbeid mellom ulike avdelinger på institusjonen Det har vært tre jevnbyrdige samarbeidspartnere: Høyskolene i Sør- og Nor-Trøndelag og Handelshøyskolen BI. BI har hatt prosjektlederjobben. Hver institutsjon har hatt ansvaret for minst 3 piloter. Alle prosjektdeltakerne har deltatt på lik linje med likt ansvar utover prosjektleder. Prosjektgruppen besto av 3 fra HiNT, 4 fra HiST og 4 fra BI. I tillegg deltok 11 faglige fra BI i piloter og minipiloter. Tilsammen 22 personer har deltatt i prosjektarbeidet. Vil samarbeidet fortsette etter at prosjektet er avsluttet og hvilken form eller på hvilken måte vil samarbeidet fortsette?: Samarbeidspartnerne har alledere søkt og fått nytt Norgesuniversitetsfinansiert prosjekt (Nærproduksjon av video), samt at ny prosjektsøknad er under behandling (bruk av IKT i metodefagene). Samarbeidet har skapt sterke relasjoner som vil bli fulgt opp i andre sammenhenger. Studietilbud utviklet i prosjektet Er det utviklet/videreutviklet et fleksibelt studietilbud i prosjektet?: Nei Særlig interessante utviklingsprosjekt hva er unikt?: Det unike i ASSESS 2010 var utviklingen av en metode for å bistå den fagansatte i å planlegge og implementere IKT som støtte i tilbakemeldingsaktiviteter i store klasser. 4 av 5

5 Ringvirkninger/endringer Har prosjektet ført til endringer i egen organisasjon eller i samarbeidende organisasjoner?: Ja Beskriv hvordan: Kompetanse og fokus på pedagogisk bruk av læringsmål har økt i alle tre organisasjoner som resultat av prosjektet. Bruk av IKT som støtte for formativ vurdering i store klasser har påvirket gjennomføringen av kurs og studier ved institusjonene. Bedre tilgang og økt kvalitet På hvilken måte har prosjektet bidratt til bedre tilgang og økt kvalitet i norsk høgre utdanning?: Økt kvalitet = økt tilbakemelding til studenten Føringene om økt tilbakemelding i høyere utdanning (fra Bolognaerklæringen) kan med prosjektets erfaringer lettere implementeres på kursnivå også i mellomstore og store klasser vha automatiserte tilbakemeldinger på LMS, medstudentvurdering, egenvurdering, plenumstilbakmelding mm. Økt kvalitet = pedagogisk bruk av læringsmål Kompetanse om utvikling og pedagogisk bruk av læringsmål samt undervisingsaktiviteter som støtter læreprosessene har økt og blitt spredd. Bedre tilgang til høyere utdanning Utvikling av læreprosesser basert på IKT bidrar til fleksibilisering og på den måten også tilgang til høyere utdanning. Regnskap Regnskap_budsjett_ASSESS2010 Budsjett (opprinnelige) og regnskap (faktisk) er lastet opp i samme regneark (se de ulike worksheets). Kommentar til avvik budsjett/regnskap: Felleskostnader (prosjektadministrasjon) ble lavere enn budsjettert pga at det virtuelle samarbeidet fungerte så bra og sparte prosjektet for flere reiser. Ca av budsjetterte felleskostnader er derfor fordelt på de tre institusjonene til dekning av merarbeid (timer) i forbindelse med pilotgjennomføringer lokalt. Regnskapet avsluttes pr 1.juli "Prosjektgruppen vil gjerne takke Norgesuniversitetet for muligheten til å jobbe på tvers av institusjonene - det har vært berikende på såvel personlig som på institusjonelt plan. Ringvirkningene av prosjektet har vært store." 5 av 5

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Hugo Nordseth Høgskolen i Nord-Trøndelag, hugo.nordseth@hint.no Sammendrag Nettverksuniversitetet ble etablert 12.12.1998 med formål

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Studenter og digitale tekster

Studenter og digitale tekster Studenter og digitale tekster Sluttrapport for prosjektet Ragnvald Sannes og Dagmar Langeggen Handelshøyskolen BI 2014 Prosjektet er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket, prosjektreferanser Søknad med

Detaljer

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009:

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Vestfold (LNV)/Høgskolen i Vestfold/Erik Eliassen 1.2. Historikk: Nettverk 1. okt. 2004 2006 (13 skoler). Nettverk 2:

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH),

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Strategi- og samarbeidslæring: utprøving og spredning

Strategi- og samarbeidslæring: utprøving og spredning Strategi- og samarbeidslæring: utprøving og spredning Evaluering av samarbeidsprosjekt rettet mot læringsstrategier og leseforståelse i tilknytning til arbeidslivet Notatnr 02/06 Forfatter Ivar Solheim

Detaljer