Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring"

Transkript

1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2007: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG

2 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er også kommunens kurskatalog for året Kurskatalogen er en del av Steinkjer kommunes kompetanseplan for år Kompetanseplanen er vedtatt av administrasjonsutvalget. Kompetanseplanen er todelt: Avdelingsvise kompetansehevingstiltak. Dette er opplæringstiltak knyttet til fagområder eller for særskilte grupper i avdelingene. Disse tiltakene vedtas i den enkelte avdeling og gjennomføres av avdelinga innenfor eget budsjett. Felles kompetansehevingstiltak/kurskatalogen. Dette er tiltak knyttet til lederopplæring, generell opplæring, HMS-opplæring og IT-opplæring. Opplæringen kan være felles for alle avdelinger og kunngjøres åpent. Avdeling for økonomi og personal er ansvarlig for praktisk tilrettelegging og gjennomføring, i samarbeid med de kursansvarlige. Kurs innafor IT-området ivaretas av tjenesteenhet IKT. Kostnader knyttet til denne opplæringen dekkes innenfor eget budsjett til generell opplæring. Eventuelle vikarkostnader i forbindelse med kursdeltakelse må dekkes av avdelingene/tjenesteenhetene. Felles kompetansehevingstiltak: Kursene og kompetansehevingstiltakene er framkommet gjennom kommunens/avdelingenes behov for opplæring sett i forhold til nåværende og framtidige oppgaver nedfelt i kommuneplanen. Kompetanseplanutvalget har gått gjennom alle avdelingenes planer og tiltak og kommet med forslag til tema som kan være aktuelle for ansatte i andre avdelinger. Innholdet i årets kurskatalog er således lagt opp i samarbeid med avdelingene. For kurs med angitt tidspunkt for gjenføring, tas det forbehold om endringer i oppsatt tidspunkt og program. Avdelingene/tjenesteenhetenes ansvar: Kurskatalogen må gjøres kjent og tilgjengelig for alle ansatte. Kurskatalogen kunngjøres via intranettet, og er tilgjengelig hele året på hjemmesida til Personal på intranettet. Kurskatalogen sendes ut i ett eksemplar til arbeidstakerorganisasjonene. Avdelinger og tjenesteenheter som ønsker papirutgave av katalogen, vil få det på forespørsel. Avdelingene og tjenesteenhetene må selv planlegge og evt. koordinere deltakelse fra respektive avdeling/tjenesteenhet. De enkelte kursansvarlige har ansvar for at kursa blir bekjentgjort via kursinvitasjoner som sendes alle tjenesteenheter og avdelinger via e-post. Normalt skal også alle kurs kunngjøres via kommunens intranett. Den enkelte kursdeltaker må selv sørge for å melde seg på innen fristen. Deltakelse på kurs skal alltid avtales med nærmeste leder. Påmeldingsfrist er enten anført på det enkelte kurs, eller kunngjøres spesielt i kursinvitasjon som går ut på forhånd. Påmelding skjer til personalkonsulenten/ikt-enheten eller til den som nevnes i kursbeskrivelse eller invitasjon. Påmeldingsslipp bakerst i katalogen kan benyttes. Merk påmeldingsfristene der disse er anført! Benytt deg av mulighetene til kompetanseheving hos din arbeidsgiver. Velkommen til et aktivt kursår i Steinkjer kommune! Avdeling for økonomi og personal, mars KURSKATALOG

3 INNHOLD: KURSOVERSIKT 2007: Side KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for år Lederskole og felles kompetansehevingstiltak KURS NR. TEMA: LEDEROPPLÆRING 1. Lederskolen 11 GENERELL OPPLÆRING Arbeidsgiverforhold, lønns- og personalforhold LP-Forum KF infoserie Ansettelser og lovverket Bli kjent med din kommune/kommunen som arbeidssted Slæppdælaus Kast deg frampå kurs for kvinnelige ansatte i Steinkjer kommune Medietreningskurs 18 HMS-OPPLÆRING AKAN-arbeid retningslinjer Førstehjelp Lederopplæring Inkluderende arbeidsliv Internkontroll HMS-boka for Steinkjer kommune 22 IT-OPPLÆRING Word tekstbehandling, begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Excel, begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Nye systemer og utfordringer generelt Powerpoint, begynnerkurs, videregående kurs, oppfriskningskurs 27 PÅMELDINGSSKJEMA 28 KURSKATALOG

4 LEDERSKOLEN KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2007 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: RÅDMANNEN HOVEDMÅL FOR LEDERSKOLEN Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. - Ledere skal ha grunnleggende basiskompetanse innenfor sine ansvarsforhold på områdene fag, økonomi, IKT, personal og HMS. - Ledere skal ha omstillingskompetanse. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å arbeide i spenningsfeltet mellom ulike interessegrupper, utvikle organisasjonskulturen og iverksette strukturelle forandringer. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å utvikle og gjennomføre samhandlingsprosesser både internt i egen tjenesteenhet og på tvers av tjenesteenheter, avdelinger og aktører utenfor vår egen kommunale organisasjon. - Ledere skal i tilegg til å utøve ledelse på egen tjenesteenhet også utvikle økt forståelse for de utfordringer kommunen og Steinkjersamfunnet står overfor. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål i kommuneplanen: * Steinkjer som en lærende organisasjon * Forebygging, samarbeid på tvers * Næringslivsforståelse, innovasjon * Ledelse * Styringssystem * Kommunikasjon, informasjon, medier * Regionalisering * Steinkjerkunnskap * Gjennomgående tema: barn/unge, miljø, likestilling KURSKATALOG

5 KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2007 AVDELING: RÅDMANNEN Ansvarlig leder: Rådmannen Ansvar/konto: Strategiske satsningsområder: HOVEDMÅL FOR LEDERSKOLEN Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. - Ledere skal ha grunnleggende basiskompetanse innenfor sine ansvarsforhold på områdene fag, økonomi, IKT, personal og HMS. - Ledere skal ha omstillingskompetanse. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å arbeide i spenningsfeltet mellom ulike interessegrupper, utvikle organisasjonskulturen og iverksette strukturelle forandringer. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å utvikle og gjennomføre samhandlingsprosesser både internt i egen tjenesteenhet og på tvers av tjenesteenheter, avdelinger og aktører utenfor vår egen kommunale organisasjon. - Ledere skal i tilegg til å utøve ledelse på egen tjenesteenhet også utvikle økt forståelse for de utfordringer kommunen og Steinkjersamfunnet står overfor. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål i kommuneplanen: * Steinkjer som en lærende organisasjon * Forebygging, samarbeid på tvers * Næringslivsforståelse, innovasjon * Ledelse * Styringssystem * Kommunikasjon, informasjon, medier * Regionalisering * Steinkjerkunnskap * Gjennomgående tema: barn/unge, miljø, likestilling KURSKATALOG

6 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK RÅDMANNEN/FELLES ÅR 2007 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I* E* * 2-dagers samling Avdelingsledere Innovasjon/innovasjonsledelse Strategigruppa Gjennomføring ** Tidspunkt Finansiering/ Ansvarlig for Konto gjennomføring 2 dager Jan -07 Rådmannen,avdelingslederne *** Kommunikasjon/ledelse/arbeidsmiljø Lederskolen 2 dager Feb -07 Rådmannen, arbeidsgruppe *** Historiekunnskap om Steinkjer mv Lederskolen 5 timer April -07 Rådmannen, arbeidsgruppe *** Kommunal jus Lederskolen 5 timer Okt -07 Rådmannen, arbeidsgruppe *** Kunnskapsledelse Lederskolen 5 timer Nov -07 Rådmannen, arbeidsgruppe *** Medietrening - basiskurset for ledere som ikke har gjennomført det tidligere - basiskurset øvrige ansatte - trinn 2 for ledere Ledere, ansatte Ikke fastsatt Hele året Rådmannen, Dahl & al ** Brukerundersøkelser/forskn.met Ledere, ansatte Ikke fastsatt Vår -07 Rådmannen, HiNT ** Kontraktskompetanse Ledere, ansatte Ikke fastsatt Vår -07 Rådmannen, HiNT ** Innovasjonskurs Ledere, ansatte Ikke fastsatt Høst -07 Rådmannen, HiNT/TFU * Forhandlingskompetanse Avdelingsledere Strategigruppa Ikke fastsatt Høst -07 Rådmannen,avdelingslederne * Gjelder avdelingsledere og strategigruppa ** Tilbys utenom kurskatalogen *** Tilbys i kurskatalogen KURSKATALOG

7 FELLES TILTAK SOM ANNONSERES I KURSKATALOG ÅR 2007: Ansvar/konto: 1110 Ansvarlig for oppfølging: Den enkelte kursansvarlige / Avd. for økonomi og personal - Generell opplæring - IT-opplæring Tiltak av generell og tverrfaglig karakter er knyttet til Steinkjer kommunes mål og satsningsområder. Det vises til kommuneplandokumentet. Tiltakene gjennomføres hovedsakelig som kurs og møter i faste fora, og tilbys særskilt gjennom oppslag, invitasjoner og lignende. Kurs av generell karakter tilbys gjennom kurskatalogen. KURSKATALOG

8 FELLES KOMPETANSEHEVINGSTILTAK I ÅR 2007 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I* E* GENERELL OPPLÆRING 1. Arbeidsgiverforhold, lønns- og personalforhold (LP-forum) Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere I Gjennomføring ** Tidspunkt Finansiering/ Konto Samlinger/temakurs 3 i vårhalvåret 3 i høsthalvåret Ansvarlig for gjennomføring 2007 Personalkonsulenten m.fl. 2. Tema innenfor personalområdet Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere 3. KF- Infoserie Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere 4. Ansettelser og lovverket Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere I Etter avtale 2007 Personalkonsulenten Avd.led. økonomi/personal E Eget opplegg fra Kommuneforlaget Vår 2007 Høst 2007 Personalkonsulenten Kommuneforlaget I 3-timers samling Vår 2007 Personalkonsulenten Personalleder 5. Særskilt opplæring i personalarbeid Nyansatte ledere i Steinkjer kommune I Eget opplegg etter behov 2007 Personalkonsulenten Personalleder 6. Kurs om Steinkjer kommune Alle nyansatte i kommunen siste år 7. Kast deg frampå! Kvinnelige ansatte i Kurs for kvinnelige ansatte i Steinkjer kommune Steinkjer kommune I 3-timers samling Høst 2007 Personalkonsulenten I 1 dag 2007 (vurderes) Personalkonsulenten KURSKATALOG

9 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I* E* HMS Gjennomføring ** Tidspunkt Finansiering/ Konto 1. Inkluderende arbeidsliv Ledere, tillitsvalgte I 3-4 timers kurs Se kursbeskrivelse 2. Internkontroll (IK) og Ledere, ansatte og I Tjenesteenhetene Se HMS-bok tillitsvalgte bestiller egne opplegg kursbeskrivelse Ansvarlig for gjennomføring HMS-koordinator NAV arbeidslivssenter 3. HMS Førstehjelp Alle ansatte I/E 2x3 timers kurs (dag el. kveld) Se kursbeskrivelse HMS-koordinator Legevakta 4. AKAN-reglementet Holdningsskapende arbeid og samarbeid Ledere, tillitsvalgte og verneombud I 2-3 timer, aktuelle møtearenaer, personalmøter etc. Se kursbeskrivelse AKAN-utvalget 5. Særskilt opplæring i HMS-arbeid Nyansatte ledere i Steinkjer kommune 6. Slæppdælaus 2007 Alle ansatte i Steinkjer Jubileumsårets HMS-tilbud! kommune I I E Eget opplegg etter Se behov kursbeskrivelse Eget program Vår 2007 Høst (pros.) HMS-koordinator Egen gruppe i regi av personal KURSKATALOG

10 Gjennomføres etter avtale med tjenesteenhet IKT hele året. Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I* E* IT-OPPLÆRING Gjennomføring ** Tidspunkt Finansiering/ Konto Grunnopplæring: Samlinger i kursrommet Ansvarlig for gjennomføring Praktisk PC-bruk alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten Internett/Intranett alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten Word Tekstbehandling: begynnerkurs, alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten oppfriskningskurs Excel: begynnerkurs alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten oppfriskningskurs PowerPoint: begynnerkurs, alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten oppfriskningskurs Agresso Web - diverse moduler alle aktuelle I Varierende varighet 2007 Tjenesteenhet Økonomi Ephorte Web alle aktuelle I Varierende varighet 2007 Avd. for Info/IKT Profil alle aktuelle I Varierende varighet 2007 Avd. BO Nye systemer og utfordringer alle aktuelle I samlinger etter behov 2007 IKT-enheten KURSKATALOG

11 Kurs nr. 1 LEDERSKOLEN Den administrative organiseringa i Steinkjer kommune innebærer at ledelse primært skal utøves på tre nivå. Ledelse skal utøves i tråd med arbeidsgiverplattform og dokument for arbeidsgiverpolitikken i kommunen, og i samsvar med inngåtte lederavtaler. Mål: Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. Det er utarbeidet eget program for lederskolen. Se dette. Rådmannen, rådmannens strategigruppe, avdelingsledere, tjenesteenhetsledere. I tillegg deltar tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene på 1 samling i året. Det gjennomføres 2 samlinger for alle 3 nivå i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. I tillegg gjennomføres egne samlinger for nivå 1 og 2. Se ovenstående plan for tema. Det sendes ut egen innkalling i forkant av hver samling. Samlinger vår 2007: Februar: Intern kommunikasjon April: Steinkjers historie Samlinger høst 2007: Oktober: Kommunal jus November: Kunnskapsledelse Ansvarlig: Rådmannens strategigruppe v/rådgiver Tone Berg og personalkonsulent Marit Hjøllo, i samarbeid med avdelingsledere og tjenesteenhetsledere. KURSKATALOG

12 Kurs nr. 2 ARBEIDSGIVERFORHOLD, LØNNS- OG PERSONALFORHOLD LP-FORUM Avdeling for økonomi og personals faste samlinger for ledere og ansatte med ansvar innen lønns- og personalområdet, kalt Forum for lønns- og personalansvarlige. Mål: Forumet skal være en arena der ledere, mellomledere og ansatte med personalansvar kan dyktiggjøre seg i utøvelse av rollen som arbeidsgiver. Behovet for ajourføring og utvikling innenfor området er kontinuerlig, da bl.a. endringer i lov- og avtaleverk skjer med jevne mellomrom. For kommunen er det også ønskelig å sikre en mest mulig ensartet praksis nå det gjelder arbeidsgiverspørsmål. Minikurs i aktuelle tema. Orientering fra avdeling for økonomi og personal. Drøfting av aktuelle problemstillinger. Alle som møter i LP-forum inviteres til å komme med forslag til tema. Ledere og andre ansatte som har ansvar i lønns- og personalforhold. Målgruppene kan variere noe avhengig av hvilke tema som tas opp (vanligvis avdelingsledere og tjenesteenhetsledere). Vår 2007: Høst 2007: 31.jan., 21.mars og 23.mai Ikke endelig fastsatt Møtedatoene kan bli endret. Alle dager kl dersom ikke annet blir oppgitt i kursinvitasjon. Sted: Weidemannsalen, Rådhuset Før hver samling sendes det ut særskilt innkalling med oversikt over tema/forhold som vil bli tatt opp. Påmeldingsfrist: Ingen Ansvarlig: Personalkonsulent, lønnsansvarlige og personalleder KURSKATALOG

13 Kurs nr. 3 KF Infoserie Mål: Kommuneforlaget har laget et nettbasert oppslagsverk for lov og avtaler som er aktuelle for all kommunal tjenesteyting. Steinkjer kommune abonnerer på dette oppslagsverket. Målet med kurset er å dyktiggjøre ledere i bruk av oppslagsverket. Kommuneforlaget gjennomfører et 2,5 timers program for grupper etter eget opplegg. Avdelingsledere og tjenesteenhetsledere. Tid: Egen gjennomgang i grupper, høst 2007 Sted: Rådhussalen og kursrommet Det sendes ut invitasjon i forkant av gjennomføring. Påmeldingsfrist: Se invitasjon som sendes ut senere. Ansvarlig: Personalkonsulent Marit Hjøllo. Kommuneforlaget KURSKATALOG

14 Kurs nr. 4 Ansettelser og lovverket Mål: Dyktiggjøre avdelingsledere og tjenesteenhetsledere i praktisering av lovverk og lokalt vedtatte retningslinjer i forbindelse med tilsettingssaker Temaet gjennomføres som et minikurs med gjennomgang av aktuelt lov- og regelverk Avdelingsledere og tjenesteenhetsledere. Tid: Torsdag 03.mai kl Sted: Weidemannsalen Det sendes ut invitasjon i forkant av kurset. Påmeldingsfrist: Ingen Ansvarlig: Avdelingsleder for lønn og personal Karsten Saugestad og personalkonsulent Marit Hjøllo. KURSKATALOG

15 Kurs nr. 5 BLI KJENT MED STEINKJER KOMMUNE / KOMMUNEN SOM ARBEIDSSTED Det er viktig at nye arbeidstakere i Steinkjer kommune blir raskt kjent med kommunen de skal arbeide i, slik at de får forståelse av at de er del av en stor og sammensatt organisasjon. Helhetsperspektivet må spesielt vektlegges i denne sammenhengen. Mål: Gi nye ansatte i Steinkjer kommune ei kort innføring i Steinkjer kommunes organisering, plikter/rettigheter/ og muligheter som kommunalt ansatte m.v. 3-timerssamling høst Nye ansatte i Steinkjer kommune (ansatt fra 2003 og utover.) Tid: 3-timers samling høst 2007 Sted: Rådhuset Se egen kursinvitasjon som sendes ut senere. Ansvarlig: Personalkonsulent Marit Hjøllo. Kurs nr. 6 Slæppdælaus 2007 Slæppdælaus er en del av Steinkjer kommunes HMStilbud til alle ansatte. KURSKATALOG

16 Mål: Å skape et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere gjennom deltakelse i arrangementer som utfordrer hele mennesket. Slæppdælaus 2007 tilbyr ulike arrangementer gjennom året. Alle ansatte i Steinkjer kommune. Se eget program/aktivitetskalender som sendes alle arbeidsplasser. Se også invitasjon til hvert enkelt arrangement. Påmeldingsfrist: Noen av arrangementene har egne påmeldingsfrister. Se samleprogram og informasjonsplakater for arrangementene. Ansvarlig: Slæppdælaus 2007-gruppa: Trond Waldal Herdis Vangsnes Anne Utgaard Ellen Samuelsen Tone Kolås Marit Hjøllo KURSKATALOG

17 Kurs nr. 7 KAST DEG FRAMPÅ KURS FOR KVINNELIGE ANSATTE I STEINKJER KOMMUNE Opplever du av og til å være på møter eller i sosiale sammenhenger der du skulle ønske at du hadde mot og lyst til å ta ordet og hevde dine meninger, men at du likevel ikke gjør det? Er du redd for å dumme deg ut fordi du synes andre kan si ting bedre enn deg? Vil du lære mer om møte-/tale- og debatteknikk slik at dine meninger blir hørt? Dette kurset arrangeres spesielt for kvinnelige ansatte som mener at de trenger et puff til å kaste seg utpå uten sikkerhetsnett. Kurset vurderes satt opp. Mål: Å øve opp kvinners selvtillit og mot til å ta ordet i forsamlinger og beholde det! En dagsamling høsten Evt. oppfølgingssamling senere. Kvinnelige ansatte på alle tjenesteenheter i Steinkjer kommune. Se evt. kursinvitasjon som sendes ut senere. Påmeldingsfrist: Se evt. kursinvitasjon som sendes ut senere. Ansvarlig: Personalkonsulent Marit Hjøllo KURSKATALOG

18 Kurs nr. 8 MEDIETRENINGSKURS Praktisk medietrening grunnkurs Oppfriskningskurs Treningen er beregnet på ledere og andre ansatte i Steinkjer kommune som har kontakt med media. Opplegget inneholder basiskunnskap om hvordan media fungerer, med konkrete oppgaver knyttet til reelle problemstillinger i virksomheten. Gjennom forberedelse., trening og tilbakemelding skal deltakerne få erfaring med håndtering av journalister og krevende intervjusituasjoner. Mål: Gi ledere og andre ansatte i Steinkjer kommune som har kontakt med media, grunnlag for å kunne opptre på en profesjonell måte som representant for kommunen Dagsamling og oppfølgingssamling ½ dag. Vår 2007 Ledere og andre ansatte som har nytte av det, som ikke har hatt kurset tidligere. Oppfriskningskurs for tidligere deltakere. Tid: Eget program for gjennomføring Sted: Rådhuset Se egen kursinvitasjon som sendes ut senere til aktuell målgruppe Ansvarlig: Kommunikasjonsrådgiver Tone E. Berg Kommunikasjon & Omstilling ved Erik Dahl. KURSKATALOG

19 Kurs nr. 9 AKAN-arbeid - retningslinjer Steinkjer kommune har vedtatt egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i kommunen Mål: sette AKAN på dagsorden i et helse- miljø og sikkerhetsperspektiv. informasjon om AKAN som «forebygger» og «hjelper». AKAN s plass i helse- miljø og sikkerhetsarbeidet rollen i AKAN-arbeidet og metoder for tilnærming til arbeidstakere med rusmiddelproblem gjennomgang av Steinkjer kommunes retningslinjer for AKAN Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kommunen Kursing i etablerte møtefora som avdelingsledermøter, styrermøter, rektormøter, distriktsledermøter, personalmøter ol. (Det gis tilbud til arbeidstakerorganisasjonene om å komme ut på møter for å informere om AKAN -opplegget.) Påmeldingsfrist: Leder på de ulike nivå er ansvarlig for å avtale når det passer å ta kurs ut fra vedtatte møteplaner for avdelinger, arbeidsplasser osv. Kursprogrammet vil variere noe i innhold og antatt tidsforbruk. (Avd.ledere og tjenesteenhetsledere 1-2t, Verneombud/ tillitsvalgte 2t, Arbeidsplasser/ tjenestesteder 1-2t, Arbeidstakerorganisasjonene 1-2t) Påmelding til HMS- koordinator telf KURSKATALOG

20 Kurs nr. 10 Førstehjelpskurs Førstehjelp er noe alle ansatte skal/bør kunne i sitt daglige arbeid. Vi følger opp målet med å ha en årlig gjennomgang av førstehjelp på kommunens kursprogram Mål: At ansatte er oppdatert på førstehjelp Kort teoretisk gjennomgang av elementær førstehjelp Få prøve seg i praktisk oppgaver Alle ansatte Kursets varighet er på 3t. Kursdato: Gruppe 1: Torsdag 19. april kl Gruppe 2: Torsdag 19. april kl NB! Maks 30 deltagere per kurs. Påmelding registreres fortløpende og blir etter først til mølla-prinsippet. Kursholder: Harald Tangvold Sted: Galleriet 2.etj i Rådhuset Påmeldingsfrist: NB! Til orientering: Tidligere kurs har vært fulltegnet før utløp av påmeldingsfristen. Påmelding til HMS- koordinator telf KURSKATALOG

21 Kurs nr. 11 Lederopplæring inkluderende arbeidsliv Partene i arbeidslivet og regjeringen har videreført Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden Steinkjer kommune sin samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv med trygdeetaten videreføres også. Det er viktig å ha fokus på arbeidet om et inkluderende arbeidsliv og arbeidet med dette temaet er under stadig utvikling. Det organiseres derfor et lederopplæringsprogram KURSKATALOG

22 Mål: Veien videre i Steinkjer Kommune Være med på å utvikle arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv Endringer i lov og forskrifter Gjennomgang av handlingsplan for redusert sykefravær Hvordan sette fokus på forebyggende arbeid M.m Ledere på alle nivå og hovedtillitsvalgte Høst dag ikke avgjort (3-4 t): Avdeling for informasjon, IKT og økonomi, avdeling for KOMT, avdeling for kultur, avdeling for plan og natur Høst dag ikke avgjort (3-4 t): Avdeling for skole og barnehage Høst dag ikke avgjort (3-4 t): Avdeling for bistand og omsorg, avdeling for helse og rehabilitering Tillitsvalgte kan velge mellom kursdatoene. Det er også mulig for tjenesteenhetsleder å velge annen dato enn den som de er satt opp på. Sted: Ikke avklart KURSKATALOG

23 Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart Påmelding til HMS- koordinator telf Kurs nr. 12 Internkontroll - HMS-bok for Steinkjer Kommune Steinkjer Kommune har utarbeidet et internkontrollsystem som kalles HMS-bok. Systemet er delt i 3 deler. Del 1 : Overordnet system, ansvar og organisering. Del 2: Rutiner. Del 3: vedlegg til rutiner. Del 1 ble godkjent i Arbeidsmiljøutvalget den , mens del 2 og del 3 er godkjent den gjennomgang av godkjent internkontrollsystem for Steinkjer kommune systemoppbygging rutiner og ansvarsoppgaver m.m frister Mål: Lage et operativt internkontrollsystem i henhold til lover og forskrifter som vil fungere i hverdagen på de enkelte arbeidsplasser i kommunen Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kommunen Kursing i etablerte møtefora som avdelingsledermøter, styrermøter, rektormøter, distriktsledermøter, personalmøter ol. Påmeldingsfrist: Etter avtale når det passer å ta kurs/ opplæring ut fra vedtatte møteplaner for avdelinger, tjenesteenheter osv. Kursprogrammet vil variere noe i innhold og antatt tidsforbruk. KURSKATALOG

24 IT-OPPLÆRING All grunnopplæring på IT-området foregår som klasseromsundervisning, der instruktør er tilstede hele tida. IKT-enheten er ansvarlig for administrering og gjennomføring av all IT-opplæring. Det er dannet grupper av superbrukere på programmene, som engasjeres som kursholdere. Alle ansatte med IT-opplæringsbehov avklarer deltakelse på kurs med nærmeste leder, og melder seg på kurs ved å sende inn påmeldingsslippen til IKT-enheten på rådhuset. Se også egne kunngjøringer etc. som IKT-enheten legger ut på kommunens intranett. KURSKATALOG

25 Kurs nr. 13 WORD TEKSTBEHANDLING BEGYNNERKURS, OPPFRISKNINGSKURS, VIDEREGÅENDE KURS Mål: Alle bør ha en så god plattform som mulig når det gjelder grunnleggende tekstbehandling. Datapowers grunnleggende bok i Word. Ansatte i avdelingene og tjenesteenhetene i Steinkjer kommune som har behov for oppfriskningskurs i Word, eller nyansatte som har behov for forbedrede kunnskaper i Word i forhold til sine arbeidsoppgaver. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året Ansvarlig: IKT-enheten KURSKATALOG

26 Kurs nr. 14 EXCEL BEGYNNERKURS, OPPFRISKNINGSKURS, VIDEREGÅENDE Mål: Den enkelte skal bli i stand til å bruke Excel som verktøy i sitt arbeid. Programmet kan spesialsys til de enkelte grupper av deltakere, men Datapowers Excel bøker vil være utgangspunkt for kursene. Aktuelle i avdelingene/tjenesteenhetene, ansatte som har behov for Excel, og/eller nytilsatte som trenger innføring. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. Ansvarlig: IKT-enheten KURSKATALOG

27 Kurs nr. 15 NYE SYSTEMER OG UTFORDRINGER GENERELT: (Ephorte web Agresso web, webintegrasjoner Mål: Følge opp IT-opplæringsbehov som den enkelte melder fra om. Program kan spesialsys til de enkelte grupper, med utgangspunkt i egne grunnbøker. Alle aktuelle brukere i avdelinger/tjenesteenheter. De det gjelder vil bli innkalt til aktuelle kurs. Samlinger etter behov, etter avtale når det er mange nok som ønsker det samme kurset. Gjennomføres på kursrommet på rådhuset. I perioden april mai måned kjøres bl.a, kurs i fakturabehandling mot Agresso web for aktuell målgruppe. Kurs i Ephorte web-løsninger gjennomføres også i samme periode for aktuelle målgrupper. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. Ansvarlig: IKT-enheten. KURSKATALOG

28 Kurs nr. 16 POWERPOINT BEGYNNERKURS, OPPFRISKNINGSKURS Mål: Gjøre den enkelte i stand til å bruke Powerpoint som verktøy i sitt arbeid. Spesialsys til de enkelte gruppene, med utgangspunkt i Datapowers Powerpointbøker. Ansatte som har behov for Powerpoint. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. Ansvarlig: IKT-enheten KURSKATALOG

29 KURSKATALOG

30 PÅMELDINGSSKJEMA Frister for påmelding er påført det enkelte kurs, eller vil bli kunngjort gjennom kursinvitasjonene. Påmelding til kurs sendes den kursansvarlige. Deltakelse på kurs skal alltid være avtalt med nærmeste leder på forhånd før påmelding. KURS NR/ TITTEL: DATO: KURS NR/ TITTEL: DATO: DELTAKER(E)/ NAVN: ARBEIDSSTED: underskrift leder VELKOMMEN TIL KURS! PÅMELDING IT-KURS SENDES TIL: IKT-enheten, Rådhuset, eller til: PÅMELDING ANDRE KURS SENDES TIL: Avdeling for økonomi og personal, Rådhuset, eller til: KURSKATALOG

Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2009: KURSKATALOG 2009 1

Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2009: KURSKATALOG 2009 1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2009: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2009 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

KURSKATALOG 2004. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004:

KURSKATALOG 2004. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004: STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR ØKONOMI OG PERSONAL KURSKATALOG 2004 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Mars 2004 KURSKATALOG STEINKJER

Detaljer

KURSKATALOG 2005. Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2005:

KURSKATALOG 2005. Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2005: STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR ØKONOMI OG PERSONAL KURSKATALOG 2005 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2005: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Mars 2005 KURSKATALOG 2005 1 INNLEDNING

Detaljer

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2010: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2010 1

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2010: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2010 1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2010: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2010 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2011 1

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2011 1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2011 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

KURSKATALOG 2003. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003:

KURSKATALOG 2003. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003: STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR ØKONOMI OG PERSONAL KURSKATALOG 2003 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Mars 2003 KURSKATALOG STEINKJER

Detaljer

Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2008: KURSKATALOG

Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2008: KURSKATALOG Felleskurs i Kompetanseplan for år 2008: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2008 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2012: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2012 1

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2012: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2012 1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2012: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2012 1 INNLEDNING Så er kursåret i Steinkjer kommune i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Oppfriskingskurs HMS Kurset er for deg som tidligere har tatt kurs innenfor HMS. Påmeldingsfrist: 19.02.17 Psykososialt arbeidsmiljø: Vold og trusler,

Detaljer

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder Påmeldingsfrist: 25.04.18 30. mai Kl. 09.00-15.30 2600,- Barbro Yvonne Johnsen Grunnkurs

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kursoversikt 2012. Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Kursoversikt 2012. Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune Kursoversikt 2012 Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune Til alle enheter og stabsavdelinger Vi arbeider i en virksomhet med høye krav til kompetanse, og dette utfordrer hver enkelt

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til 4 dagers Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer)

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige START EGEN BEDRIFT Bedriftsetablererkurs med veiledning Tilrettelagt for fremmedspråklige Et gratis tilbud til deg som vurderer å starte - eller nettopp har startet - egen bedrift. Påmeldingsfrist: Mandag

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Kommunal Kompetanse. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) Tidsrom: mandag 26. april fredag 30. april Sted: Grand Hotell Terminus

Kommunal Kompetanse. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) Tidsrom: mandag 26. april fredag 30. april Sted: Grand Hotell Terminus Kommunal Kompetanse Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) Tidsrom: mandag 26. april fredag 30. april 2010 Sted: Grand Hotell Terminus MÅLGRUPPE Ledere på alle nivå Verneombud og hovedverneombud Medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

Kommunal Kompetanse Diakonhjemmets høgskole

Kommunal Kompetanse Diakonhjemmets høgskole Kommunal Kompetanse Diakonhjemmets høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet tilbyr Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Tidsrom:

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Felles AMU møte med Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes

Detaljer

Kursplan v å r e n 2 0 0 8

Kursplan v å r e n 2 0 0 8 Kursplan våren 2008 Din samarbeidspartner innen HMS-opplæring VÅRENS KURS Nytt år og nye muligheter! Ta en titt i vårens kursplan, og vurder om du eller andre i din virksomhet trenger å bli oppdatert innen

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

Kurstilbud våren 2015

Kurstilbud våren 2015 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud våren 2015 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS VÅREN 2015 NAV Arbeidslivssentret Finnmark tilbyr også i år gratis datofestede kurs for ledere,

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Introduksjonsprogram. for nyansatte. Ringebu kommune,

Introduksjonsprogram. for nyansatte. Ringebu kommune, Introduksjonsprogram for nyansatte Ringebu kommune, 27.01.15 Nytilsatt i Ringebu kommune Det første møtet med Ringebu kommune er viktig. En godt forberedt start gjør et godt førsteinntrykk på den nytilsatte.

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Dette heftet viser hvordan lærere og veiledere kan kartlegge i forkant av opplæring i muntlige ferdigheter på en arbeidsplass.

Detaljer

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 1. Innledning. 2. Opplæring for hvem? 3. En tabell. 4. Noen utfordringer. Innledning Arbeidsmiljølovens formål er å: A. Å sikre

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Møtet var et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer