Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring"

Transkript

1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2007: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG

2 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er også kommunens kurskatalog for året Kurskatalogen er en del av Steinkjer kommunes kompetanseplan for år Kompetanseplanen er vedtatt av administrasjonsutvalget. Kompetanseplanen er todelt: Avdelingsvise kompetansehevingstiltak. Dette er opplæringstiltak knyttet til fagområder eller for særskilte grupper i avdelingene. Disse tiltakene vedtas i den enkelte avdeling og gjennomføres av avdelinga innenfor eget budsjett. Felles kompetansehevingstiltak/kurskatalogen. Dette er tiltak knyttet til lederopplæring, generell opplæring, HMS-opplæring og IT-opplæring. Opplæringen kan være felles for alle avdelinger og kunngjøres åpent. Avdeling for økonomi og personal er ansvarlig for praktisk tilrettelegging og gjennomføring, i samarbeid med de kursansvarlige. Kurs innafor IT-området ivaretas av tjenesteenhet IKT. Kostnader knyttet til denne opplæringen dekkes innenfor eget budsjett til generell opplæring. Eventuelle vikarkostnader i forbindelse med kursdeltakelse må dekkes av avdelingene/tjenesteenhetene. Felles kompetansehevingstiltak: Kursene og kompetansehevingstiltakene er framkommet gjennom kommunens/avdelingenes behov for opplæring sett i forhold til nåværende og framtidige oppgaver nedfelt i kommuneplanen. Kompetanseplanutvalget har gått gjennom alle avdelingenes planer og tiltak og kommet med forslag til tema som kan være aktuelle for ansatte i andre avdelinger. Innholdet i årets kurskatalog er således lagt opp i samarbeid med avdelingene. For kurs med angitt tidspunkt for gjenføring, tas det forbehold om endringer i oppsatt tidspunkt og program. Avdelingene/tjenesteenhetenes ansvar: Kurskatalogen må gjøres kjent og tilgjengelig for alle ansatte. Kurskatalogen kunngjøres via intranettet, og er tilgjengelig hele året på hjemmesida til Personal på intranettet. Kurskatalogen sendes ut i ett eksemplar til arbeidstakerorganisasjonene. Avdelinger og tjenesteenheter som ønsker papirutgave av katalogen, vil få det på forespørsel. Avdelingene og tjenesteenhetene må selv planlegge og evt. koordinere deltakelse fra respektive avdeling/tjenesteenhet. De enkelte kursansvarlige har ansvar for at kursa blir bekjentgjort via kursinvitasjoner som sendes alle tjenesteenheter og avdelinger via e-post. Normalt skal også alle kurs kunngjøres via kommunens intranett. Den enkelte kursdeltaker må selv sørge for å melde seg på innen fristen. Deltakelse på kurs skal alltid avtales med nærmeste leder. Påmeldingsfrist er enten anført på det enkelte kurs, eller kunngjøres spesielt i kursinvitasjon som går ut på forhånd. Påmelding skjer til personalkonsulenten/ikt-enheten eller til den som nevnes i kursbeskrivelse eller invitasjon. Påmeldingsslipp bakerst i katalogen kan benyttes. Merk påmeldingsfristene der disse er anført! Benytt deg av mulighetene til kompetanseheving hos din arbeidsgiver. Velkommen til et aktivt kursår i Steinkjer kommune! Avdeling for økonomi og personal, mars KURSKATALOG

3 INNHOLD: KURSOVERSIKT 2007: Side KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for år Lederskole og felles kompetansehevingstiltak KURS NR. TEMA: LEDEROPPLÆRING 1. Lederskolen 11 GENERELL OPPLÆRING Arbeidsgiverforhold, lønns- og personalforhold LP-Forum KF infoserie Ansettelser og lovverket Bli kjent med din kommune/kommunen som arbeidssted Slæppdælaus Kast deg frampå kurs for kvinnelige ansatte i Steinkjer kommune Medietreningskurs 18 HMS-OPPLÆRING AKAN-arbeid retningslinjer Førstehjelp Lederopplæring Inkluderende arbeidsliv Internkontroll HMS-boka for Steinkjer kommune 22 IT-OPPLÆRING Word tekstbehandling, begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Excel, begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Nye systemer og utfordringer generelt Powerpoint, begynnerkurs, videregående kurs, oppfriskningskurs 27 PÅMELDINGSSKJEMA 28 KURSKATALOG

4 LEDERSKOLEN KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2007 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: RÅDMANNEN HOVEDMÅL FOR LEDERSKOLEN Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. - Ledere skal ha grunnleggende basiskompetanse innenfor sine ansvarsforhold på områdene fag, økonomi, IKT, personal og HMS. - Ledere skal ha omstillingskompetanse. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å arbeide i spenningsfeltet mellom ulike interessegrupper, utvikle organisasjonskulturen og iverksette strukturelle forandringer. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å utvikle og gjennomføre samhandlingsprosesser både internt i egen tjenesteenhet og på tvers av tjenesteenheter, avdelinger og aktører utenfor vår egen kommunale organisasjon. - Ledere skal i tilegg til å utøve ledelse på egen tjenesteenhet også utvikle økt forståelse for de utfordringer kommunen og Steinkjersamfunnet står overfor. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål i kommuneplanen: * Steinkjer som en lærende organisasjon * Forebygging, samarbeid på tvers * Næringslivsforståelse, innovasjon * Ledelse * Styringssystem * Kommunikasjon, informasjon, medier * Regionalisering * Steinkjerkunnskap * Gjennomgående tema: barn/unge, miljø, likestilling KURSKATALOG

5 KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2007 AVDELING: RÅDMANNEN Ansvarlig leder: Rådmannen Ansvar/konto: Strategiske satsningsområder: HOVEDMÅL FOR LEDERSKOLEN Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. - Ledere skal ha grunnleggende basiskompetanse innenfor sine ansvarsforhold på områdene fag, økonomi, IKT, personal og HMS. - Ledere skal ha omstillingskompetanse. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å arbeide i spenningsfeltet mellom ulike interessegrupper, utvikle organisasjonskulturen og iverksette strukturelle forandringer. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å utvikle og gjennomføre samhandlingsprosesser både internt i egen tjenesteenhet og på tvers av tjenesteenheter, avdelinger og aktører utenfor vår egen kommunale organisasjon. - Ledere skal i tilegg til å utøve ledelse på egen tjenesteenhet også utvikle økt forståelse for de utfordringer kommunen og Steinkjersamfunnet står overfor. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål i kommuneplanen: * Steinkjer som en lærende organisasjon * Forebygging, samarbeid på tvers * Næringslivsforståelse, innovasjon * Ledelse * Styringssystem * Kommunikasjon, informasjon, medier * Regionalisering * Steinkjerkunnskap * Gjennomgående tema: barn/unge, miljø, likestilling KURSKATALOG

6 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK RÅDMANNEN/FELLES ÅR 2007 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I* E* * 2-dagers samling Avdelingsledere Innovasjon/innovasjonsledelse Strategigruppa Gjennomføring ** Tidspunkt Finansiering/ Ansvarlig for Konto gjennomføring 2 dager Jan -07 Rådmannen,avdelingslederne *** Kommunikasjon/ledelse/arbeidsmiljø Lederskolen 2 dager Feb -07 Rådmannen, arbeidsgruppe *** Historiekunnskap om Steinkjer mv Lederskolen 5 timer April -07 Rådmannen, arbeidsgruppe *** Kommunal jus Lederskolen 5 timer Okt -07 Rådmannen, arbeidsgruppe *** Kunnskapsledelse Lederskolen 5 timer Nov -07 Rådmannen, arbeidsgruppe *** Medietrening - basiskurset for ledere som ikke har gjennomført det tidligere - basiskurset øvrige ansatte - trinn 2 for ledere Ledere, ansatte Ikke fastsatt Hele året Rådmannen, Dahl & al ** Brukerundersøkelser/forskn.met Ledere, ansatte Ikke fastsatt Vår -07 Rådmannen, HiNT ** Kontraktskompetanse Ledere, ansatte Ikke fastsatt Vår -07 Rådmannen, HiNT ** Innovasjonskurs Ledere, ansatte Ikke fastsatt Høst -07 Rådmannen, HiNT/TFU * Forhandlingskompetanse Avdelingsledere Strategigruppa Ikke fastsatt Høst -07 Rådmannen,avdelingslederne * Gjelder avdelingsledere og strategigruppa ** Tilbys utenom kurskatalogen *** Tilbys i kurskatalogen KURSKATALOG

7 FELLES TILTAK SOM ANNONSERES I KURSKATALOG ÅR 2007: Ansvar/konto: 1110 Ansvarlig for oppfølging: Den enkelte kursansvarlige / Avd. for økonomi og personal - Generell opplæring - IT-opplæring Tiltak av generell og tverrfaglig karakter er knyttet til Steinkjer kommunes mål og satsningsområder. Det vises til kommuneplandokumentet. Tiltakene gjennomføres hovedsakelig som kurs og møter i faste fora, og tilbys særskilt gjennom oppslag, invitasjoner og lignende. Kurs av generell karakter tilbys gjennom kurskatalogen. KURSKATALOG

8 FELLES KOMPETANSEHEVINGSTILTAK I ÅR 2007 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I* E* GENERELL OPPLÆRING 1. Arbeidsgiverforhold, lønns- og personalforhold (LP-forum) Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere I Gjennomføring ** Tidspunkt Finansiering/ Konto Samlinger/temakurs 3 i vårhalvåret 3 i høsthalvåret Ansvarlig for gjennomføring 2007 Personalkonsulenten m.fl. 2. Tema innenfor personalområdet Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere 3. KF- Infoserie Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere 4. Ansettelser og lovverket Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere I Etter avtale 2007 Personalkonsulenten Avd.led. økonomi/personal E Eget opplegg fra Kommuneforlaget Vår 2007 Høst 2007 Personalkonsulenten Kommuneforlaget I 3-timers samling Vår 2007 Personalkonsulenten Personalleder 5. Særskilt opplæring i personalarbeid Nyansatte ledere i Steinkjer kommune I Eget opplegg etter behov 2007 Personalkonsulenten Personalleder 6. Kurs om Steinkjer kommune Alle nyansatte i kommunen siste år 7. Kast deg frampå! Kvinnelige ansatte i Kurs for kvinnelige ansatte i Steinkjer kommune Steinkjer kommune I 3-timers samling Høst 2007 Personalkonsulenten I 1 dag 2007 (vurderes) Personalkonsulenten KURSKATALOG

9 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I* E* HMS Gjennomføring ** Tidspunkt Finansiering/ Konto 1. Inkluderende arbeidsliv Ledere, tillitsvalgte I 3-4 timers kurs Se kursbeskrivelse 2. Internkontroll (IK) og Ledere, ansatte og I Tjenesteenhetene Se HMS-bok tillitsvalgte bestiller egne opplegg kursbeskrivelse Ansvarlig for gjennomføring HMS-koordinator NAV arbeidslivssenter 3. HMS Førstehjelp Alle ansatte I/E 2x3 timers kurs (dag el. kveld) Se kursbeskrivelse HMS-koordinator Legevakta 4. AKAN-reglementet Holdningsskapende arbeid og samarbeid Ledere, tillitsvalgte og verneombud I 2-3 timer, aktuelle møtearenaer, personalmøter etc. Se kursbeskrivelse AKAN-utvalget 5. Særskilt opplæring i HMS-arbeid Nyansatte ledere i Steinkjer kommune 6. Slæppdælaus 2007 Alle ansatte i Steinkjer Jubileumsårets HMS-tilbud! kommune I I E Eget opplegg etter Se behov kursbeskrivelse Eget program Vår 2007 Høst (pros.) HMS-koordinator Egen gruppe i regi av personal KURSKATALOG

10 Gjennomføres etter avtale med tjenesteenhet IKT hele året. Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I* E* IT-OPPLÆRING Gjennomføring ** Tidspunkt Finansiering/ Konto Grunnopplæring: Samlinger i kursrommet Ansvarlig for gjennomføring Praktisk PC-bruk alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten Internett/Intranett alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten Word Tekstbehandling: begynnerkurs, alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten oppfriskningskurs Excel: begynnerkurs alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten oppfriskningskurs PowerPoint: begynnerkurs, alle aktuelle I Varierende varighet 2007 IKT-enheten oppfriskningskurs Agresso Web - diverse moduler alle aktuelle I Varierende varighet 2007 Tjenesteenhet Økonomi Ephorte Web alle aktuelle I Varierende varighet 2007 Avd. for Info/IKT Profil alle aktuelle I Varierende varighet 2007 Avd. BO Nye systemer og utfordringer alle aktuelle I samlinger etter behov 2007 IKT-enheten KURSKATALOG

11 Kurs nr. 1 LEDERSKOLEN Den administrative organiseringa i Steinkjer kommune innebærer at ledelse primært skal utøves på tre nivå. Ledelse skal utøves i tråd med arbeidsgiverplattform og dokument for arbeidsgiverpolitikken i kommunen, og i samsvar med inngåtte lederavtaler. Mål: Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. Det er utarbeidet eget program for lederskolen. Se dette. Rådmannen, rådmannens strategigruppe, avdelingsledere, tjenesteenhetsledere. I tillegg deltar tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene på 1 samling i året. Det gjennomføres 2 samlinger for alle 3 nivå i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. I tillegg gjennomføres egne samlinger for nivå 1 og 2. Se ovenstående plan for tema. Det sendes ut egen innkalling i forkant av hver samling. Samlinger vår 2007: Februar: Intern kommunikasjon April: Steinkjers historie Samlinger høst 2007: Oktober: Kommunal jus November: Kunnskapsledelse Ansvarlig: Rådmannens strategigruppe v/rådgiver Tone Berg og personalkonsulent Marit Hjøllo, i samarbeid med avdelingsledere og tjenesteenhetsledere. KURSKATALOG

12 Kurs nr. 2 ARBEIDSGIVERFORHOLD, LØNNS- OG PERSONALFORHOLD LP-FORUM Avdeling for økonomi og personals faste samlinger for ledere og ansatte med ansvar innen lønns- og personalområdet, kalt Forum for lønns- og personalansvarlige. Mål: Forumet skal være en arena der ledere, mellomledere og ansatte med personalansvar kan dyktiggjøre seg i utøvelse av rollen som arbeidsgiver. Behovet for ajourføring og utvikling innenfor området er kontinuerlig, da bl.a. endringer i lov- og avtaleverk skjer med jevne mellomrom. For kommunen er det også ønskelig å sikre en mest mulig ensartet praksis nå det gjelder arbeidsgiverspørsmål. Minikurs i aktuelle tema. Orientering fra avdeling for økonomi og personal. Drøfting av aktuelle problemstillinger. Alle som møter i LP-forum inviteres til å komme med forslag til tema. Ledere og andre ansatte som har ansvar i lønns- og personalforhold. Målgruppene kan variere noe avhengig av hvilke tema som tas opp (vanligvis avdelingsledere og tjenesteenhetsledere). Vår 2007: Høst 2007: 31.jan., 21.mars og 23.mai Ikke endelig fastsatt Møtedatoene kan bli endret. Alle dager kl dersom ikke annet blir oppgitt i kursinvitasjon. Sted: Weidemannsalen, Rådhuset Før hver samling sendes det ut særskilt innkalling med oversikt over tema/forhold som vil bli tatt opp. Påmeldingsfrist: Ingen Ansvarlig: Personalkonsulent, lønnsansvarlige og personalleder KURSKATALOG

13 Kurs nr. 3 KF Infoserie Mål: Kommuneforlaget har laget et nettbasert oppslagsverk for lov og avtaler som er aktuelle for all kommunal tjenesteyting. Steinkjer kommune abonnerer på dette oppslagsverket. Målet med kurset er å dyktiggjøre ledere i bruk av oppslagsverket. Kommuneforlaget gjennomfører et 2,5 timers program for grupper etter eget opplegg. Avdelingsledere og tjenesteenhetsledere. Tid: Egen gjennomgang i grupper, høst 2007 Sted: Rådhussalen og kursrommet Det sendes ut invitasjon i forkant av gjennomføring. Påmeldingsfrist: Se invitasjon som sendes ut senere. Ansvarlig: Personalkonsulent Marit Hjøllo. Kommuneforlaget KURSKATALOG

14 Kurs nr. 4 Ansettelser og lovverket Mål: Dyktiggjøre avdelingsledere og tjenesteenhetsledere i praktisering av lovverk og lokalt vedtatte retningslinjer i forbindelse med tilsettingssaker Temaet gjennomføres som et minikurs med gjennomgang av aktuelt lov- og regelverk Avdelingsledere og tjenesteenhetsledere. Tid: Torsdag 03.mai kl Sted: Weidemannsalen Det sendes ut invitasjon i forkant av kurset. Påmeldingsfrist: Ingen Ansvarlig: Avdelingsleder for lønn og personal Karsten Saugestad og personalkonsulent Marit Hjøllo. KURSKATALOG

15 Kurs nr. 5 BLI KJENT MED STEINKJER KOMMUNE / KOMMUNEN SOM ARBEIDSSTED Det er viktig at nye arbeidstakere i Steinkjer kommune blir raskt kjent med kommunen de skal arbeide i, slik at de får forståelse av at de er del av en stor og sammensatt organisasjon. Helhetsperspektivet må spesielt vektlegges i denne sammenhengen. Mål: Gi nye ansatte i Steinkjer kommune ei kort innføring i Steinkjer kommunes organisering, plikter/rettigheter/ og muligheter som kommunalt ansatte m.v. 3-timerssamling høst Nye ansatte i Steinkjer kommune (ansatt fra 2003 og utover.) Tid: 3-timers samling høst 2007 Sted: Rådhuset Se egen kursinvitasjon som sendes ut senere. Ansvarlig: Personalkonsulent Marit Hjøllo. Kurs nr. 6 Slæppdælaus 2007 Slæppdælaus er en del av Steinkjer kommunes HMStilbud til alle ansatte. KURSKATALOG

16 Mål: Å skape et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere gjennom deltakelse i arrangementer som utfordrer hele mennesket. Slæppdælaus 2007 tilbyr ulike arrangementer gjennom året. Alle ansatte i Steinkjer kommune. Se eget program/aktivitetskalender som sendes alle arbeidsplasser. Se også invitasjon til hvert enkelt arrangement. Påmeldingsfrist: Noen av arrangementene har egne påmeldingsfrister. Se samleprogram og informasjonsplakater for arrangementene. Ansvarlig: Slæppdælaus 2007-gruppa: Trond Waldal Herdis Vangsnes Anne Utgaard Ellen Samuelsen Tone Kolås Marit Hjøllo KURSKATALOG

17 Kurs nr. 7 KAST DEG FRAMPÅ KURS FOR KVINNELIGE ANSATTE I STEINKJER KOMMUNE Opplever du av og til å være på møter eller i sosiale sammenhenger der du skulle ønske at du hadde mot og lyst til å ta ordet og hevde dine meninger, men at du likevel ikke gjør det? Er du redd for å dumme deg ut fordi du synes andre kan si ting bedre enn deg? Vil du lære mer om møte-/tale- og debatteknikk slik at dine meninger blir hørt? Dette kurset arrangeres spesielt for kvinnelige ansatte som mener at de trenger et puff til å kaste seg utpå uten sikkerhetsnett. Kurset vurderes satt opp. Mål: Å øve opp kvinners selvtillit og mot til å ta ordet i forsamlinger og beholde det! En dagsamling høsten Evt. oppfølgingssamling senere. Kvinnelige ansatte på alle tjenesteenheter i Steinkjer kommune. Se evt. kursinvitasjon som sendes ut senere. Påmeldingsfrist: Se evt. kursinvitasjon som sendes ut senere. Ansvarlig: Personalkonsulent Marit Hjøllo KURSKATALOG

18 Kurs nr. 8 MEDIETRENINGSKURS Praktisk medietrening grunnkurs Oppfriskningskurs Treningen er beregnet på ledere og andre ansatte i Steinkjer kommune som har kontakt med media. Opplegget inneholder basiskunnskap om hvordan media fungerer, med konkrete oppgaver knyttet til reelle problemstillinger i virksomheten. Gjennom forberedelse., trening og tilbakemelding skal deltakerne få erfaring med håndtering av journalister og krevende intervjusituasjoner. Mål: Gi ledere og andre ansatte i Steinkjer kommune som har kontakt med media, grunnlag for å kunne opptre på en profesjonell måte som representant for kommunen Dagsamling og oppfølgingssamling ½ dag. Vår 2007 Ledere og andre ansatte som har nytte av det, som ikke har hatt kurset tidligere. Oppfriskningskurs for tidligere deltakere. Tid: Eget program for gjennomføring Sted: Rådhuset Se egen kursinvitasjon som sendes ut senere til aktuell målgruppe Ansvarlig: Kommunikasjonsrådgiver Tone E. Berg Kommunikasjon & Omstilling ved Erik Dahl. KURSKATALOG

19 Kurs nr. 9 AKAN-arbeid - retningslinjer Steinkjer kommune har vedtatt egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i kommunen Mål: sette AKAN på dagsorden i et helse- miljø og sikkerhetsperspektiv. informasjon om AKAN som «forebygger» og «hjelper». AKAN s plass i helse- miljø og sikkerhetsarbeidet rollen i AKAN-arbeidet og metoder for tilnærming til arbeidstakere med rusmiddelproblem gjennomgang av Steinkjer kommunes retningslinjer for AKAN Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kommunen Kursing i etablerte møtefora som avdelingsledermøter, styrermøter, rektormøter, distriktsledermøter, personalmøter ol. (Det gis tilbud til arbeidstakerorganisasjonene om å komme ut på møter for å informere om AKAN -opplegget.) Påmeldingsfrist: Leder på de ulike nivå er ansvarlig for å avtale når det passer å ta kurs ut fra vedtatte møteplaner for avdelinger, arbeidsplasser osv. Kursprogrammet vil variere noe i innhold og antatt tidsforbruk. (Avd.ledere og tjenesteenhetsledere 1-2t, Verneombud/ tillitsvalgte 2t, Arbeidsplasser/ tjenestesteder 1-2t, Arbeidstakerorganisasjonene 1-2t) Påmelding til HMS- koordinator telf KURSKATALOG

20 Kurs nr. 10 Førstehjelpskurs Førstehjelp er noe alle ansatte skal/bør kunne i sitt daglige arbeid. Vi følger opp målet med å ha en årlig gjennomgang av førstehjelp på kommunens kursprogram Mål: At ansatte er oppdatert på førstehjelp Kort teoretisk gjennomgang av elementær førstehjelp Få prøve seg i praktisk oppgaver Alle ansatte Kursets varighet er på 3t. Kursdato: Gruppe 1: Torsdag 19. april kl Gruppe 2: Torsdag 19. april kl NB! Maks 30 deltagere per kurs. Påmelding registreres fortløpende og blir etter først til mølla-prinsippet. Kursholder: Harald Tangvold Sted: Galleriet 2.etj i Rådhuset Påmeldingsfrist: NB! Til orientering: Tidligere kurs har vært fulltegnet før utløp av påmeldingsfristen. Påmelding til HMS- koordinator telf KURSKATALOG

21 Kurs nr. 11 Lederopplæring inkluderende arbeidsliv Partene i arbeidslivet og regjeringen har videreført Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden Steinkjer kommune sin samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv med trygdeetaten videreføres også. Det er viktig å ha fokus på arbeidet om et inkluderende arbeidsliv og arbeidet med dette temaet er under stadig utvikling. Det organiseres derfor et lederopplæringsprogram KURSKATALOG

22 Mål: Veien videre i Steinkjer Kommune Være med på å utvikle arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv Endringer i lov og forskrifter Gjennomgang av handlingsplan for redusert sykefravær Hvordan sette fokus på forebyggende arbeid M.m Ledere på alle nivå og hovedtillitsvalgte Høst dag ikke avgjort (3-4 t): Avdeling for informasjon, IKT og økonomi, avdeling for KOMT, avdeling for kultur, avdeling for plan og natur Høst dag ikke avgjort (3-4 t): Avdeling for skole og barnehage Høst dag ikke avgjort (3-4 t): Avdeling for bistand og omsorg, avdeling for helse og rehabilitering Tillitsvalgte kan velge mellom kursdatoene. Det er også mulig for tjenesteenhetsleder å velge annen dato enn den som de er satt opp på. Sted: Ikke avklart KURSKATALOG

23 Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart Påmelding til HMS- koordinator telf Kurs nr. 12 Internkontroll - HMS-bok for Steinkjer Kommune Steinkjer Kommune har utarbeidet et internkontrollsystem som kalles HMS-bok. Systemet er delt i 3 deler. Del 1 : Overordnet system, ansvar og organisering. Del 2: Rutiner. Del 3: vedlegg til rutiner. Del 1 ble godkjent i Arbeidsmiljøutvalget den , mens del 2 og del 3 er godkjent den gjennomgang av godkjent internkontrollsystem for Steinkjer kommune systemoppbygging rutiner og ansvarsoppgaver m.m frister Mål: Lage et operativt internkontrollsystem i henhold til lover og forskrifter som vil fungere i hverdagen på de enkelte arbeidsplasser i kommunen Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kommunen Kursing i etablerte møtefora som avdelingsledermøter, styrermøter, rektormøter, distriktsledermøter, personalmøter ol. Påmeldingsfrist: Etter avtale når det passer å ta kurs/ opplæring ut fra vedtatte møteplaner for avdelinger, tjenesteenheter osv. Kursprogrammet vil variere noe i innhold og antatt tidsforbruk. KURSKATALOG

24 IT-OPPLÆRING All grunnopplæring på IT-området foregår som klasseromsundervisning, der instruktør er tilstede hele tida. IKT-enheten er ansvarlig for administrering og gjennomføring av all IT-opplæring. Det er dannet grupper av superbrukere på programmene, som engasjeres som kursholdere. Alle ansatte med IT-opplæringsbehov avklarer deltakelse på kurs med nærmeste leder, og melder seg på kurs ved å sende inn påmeldingsslippen til IKT-enheten på rådhuset. Se også egne kunngjøringer etc. som IKT-enheten legger ut på kommunens intranett. KURSKATALOG

25 Kurs nr. 13 WORD TEKSTBEHANDLING BEGYNNERKURS, OPPFRISKNINGSKURS, VIDEREGÅENDE KURS Mål: Alle bør ha en så god plattform som mulig når det gjelder grunnleggende tekstbehandling. Datapowers grunnleggende bok i Word. Ansatte i avdelingene og tjenesteenhetene i Steinkjer kommune som har behov for oppfriskningskurs i Word, eller nyansatte som har behov for forbedrede kunnskaper i Word i forhold til sine arbeidsoppgaver. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året Ansvarlig: IKT-enheten KURSKATALOG

26 Kurs nr. 14 EXCEL BEGYNNERKURS, OPPFRISKNINGSKURS, VIDEREGÅENDE Mål: Den enkelte skal bli i stand til å bruke Excel som verktøy i sitt arbeid. Programmet kan spesialsys til de enkelte grupper av deltakere, men Datapowers Excel bøker vil være utgangspunkt for kursene. Aktuelle i avdelingene/tjenesteenhetene, ansatte som har behov for Excel, og/eller nytilsatte som trenger innføring. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. Ansvarlig: IKT-enheten KURSKATALOG

27 Kurs nr. 15 NYE SYSTEMER OG UTFORDRINGER GENERELT: (Ephorte web Agresso web, webintegrasjoner Mål: Følge opp IT-opplæringsbehov som den enkelte melder fra om. Program kan spesialsys til de enkelte grupper, med utgangspunkt i egne grunnbøker. Alle aktuelle brukere i avdelinger/tjenesteenheter. De det gjelder vil bli innkalt til aktuelle kurs. Samlinger etter behov, etter avtale når det er mange nok som ønsker det samme kurset. Gjennomføres på kursrommet på rådhuset. I perioden april mai måned kjøres bl.a, kurs i fakturabehandling mot Agresso web for aktuell målgruppe. Kurs i Ephorte web-løsninger gjennomføres også i samme periode for aktuelle målgrupper. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. Ansvarlig: IKT-enheten. KURSKATALOG

28 Kurs nr. 16 POWERPOINT BEGYNNERKURS, OPPFRISKNINGSKURS Mål: Gjøre den enkelte i stand til å bruke Powerpoint som verktøy i sitt arbeid. Spesialsys til de enkelte gruppene, med utgangspunkt i Datapowers Powerpointbøker. Ansatte som har behov for Powerpoint. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. Ansvarlig: IKT-enheten KURSKATALOG

29 KURSKATALOG

30 PÅMELDINGSSKJEMA Frister for påmelding er påført det enkelte kurs, eller vil bli kunngjort gjennom kursinvitasjonene. Påmelding til kurs sendes den kursansvarlige. Deltakelse på kurs skal alltid være avtalt med nærmeste leder på forhånd før påmelding. KURS NR/ TITTEL: DATO: KURS NR/ TITTEL: DATO: DELTAKER(E)/ NAVN: ARBEIDSSTED: underskrift leder VELKOMMEN TIL KURS! PÅMELDING IT-KURS SENDES TIL: IKT-enheten, Rådhuset, eller til: PÅMELDING ANDRE KURS SENDES TIL: Avdeling for økonomi og personal, Rådhuset, eller til: KURSKATALOG

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato eller sak nr. Lederforum 04.05.2000 Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2000 Administrasjonsutvalget 07.06.2000

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN 2008 FORORD Kompetansekatalogen 2008 inneholder Utviklings- og kompetanseetatens tilbud til medarbeidere og virksomheter i Oslo kommune.

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer